Sunteți pe pagina 1din 1

RAPORT DE AUTOEVALUARE

AL ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE
ÎN ANUL ŞCOLAR _________

Numele si prenumele: ___________________________________________________


Telefon: ___________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
Studii: _____________________________________________________________________
Funcţia: profesor_______ ______
Grad didactic : _____________________________________________________________
Locul de muncă: Şcoala Gim. „Alexandru cel Bun” Iaşi
Vechime în învăţământ:________ ani
Funcţii/responsabilităţi: -
- responsabil comisia__________________________________________________________
- membru in comisiile:________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- responsabil serviciu la nivelul şcolii în ziua de __________
- diriginte/prof./înv. la clasa ______________________________.
În întreaga activitate didactică m-am preocupat intens de pregătirea elevilor în raport
cu standardele curriculare de performanţă şi am obţinut rezultate bune şi foarte bune ,
raportat la programele şcolare. Am urmărit atât dezvoltarea interesului elevilor pentru
disciplinele de studiu cât şi formarea unui comportament corect.
Rezultatele obţinute la clasele la care am predat au fost bune, ele indicând un progres
continuu, progres demonstrat prin rezultatele testelor de evaluare aplicate elevilor,
raportate la testele iniţiale. De asemenea, performanţele elevilor sunt susţinute şi de
rezultatele obţinute la concursurile şi olimpiadele şcolare.
Am acordat atenţie sporită şi elevilor cu deficienţe de învăţare pentru care am parcurs
programe de studiu diferenţiat.
Pentru a asigura unitate de acţiune în demersurile de educaţie a elevilor am asigurat o
foarte bună colaborare cu părinţii elevilor atât la orele de consiliere şi suport educaţional cât şi
prin activităţile tematice din cadrul şedinţelor organizate cu aceştia.
Am acordat o atenţie sporită şi activităţilor ce vizează dotarea cu mijloace de
învăţământ şi auxiliare la nivelul colectivelor de elevi, parteneriatelor educaţionale , realizarea
activităţilor extracurriculare, precum şi activităţilor ştiinţifico – metodice şi de dezvoltare
profesională, aşa cum sunt evidenţiate în procedurile de colectare a datelor, anexate.
Puncte tari:
 Gestionarea tuturor resurselor
 Respectarea normelor legale in orice demers
 Deschiderea spre nou in demersul didactic
 Implicarea in problematica sociala a elevilor.
Puncte slabe:
 Implicarea destul de slabă a părinţilor în realizarea unor activităţi ce vizează
educaţia elevilor
 Desfăşurarea unor activităţi cu întârziere sau fără suficientă pregătire.
Plan de îmbunătăţire:
 Îmbunătăţirea calităţii actului didactic
 Găsirea unor soluţii pentru implicarea mai activă a părinţilor şi a ONG în procesul
de instrucţie şi educaţie al copiilor.

S-ar putea să vă placă și