Sunteți pe pagina 1din 248

Ion Aurel Candrea

LUMEA BASMELOR
Studii ¿i culegeri de folclor românesc

Colec¡ia • ªtiin¡e sociale •


Redactor: Antoaneta Olteanu
Tehnoredactor: Paulina Ivånu¿

©Editura PAIDEIA, 2001


75104 Bucure¿ti, România
Str. Bucur nr.18, sector 4
tel. : (00401) 330.80.06; 330.16.78
fax: (00401)330.16.77

Descrierea CIP a Bibliotecii Na¡ionale


CANDREA, ION-AUREL
Lumea basmelor. Studii ¿i culegeri de folclor
românesc / Ion-Aurel Candrea. - Bucure¿ti : Paideia, 2001
p. 248; 20 cm. - (ªtiin¡e sociale)
Bibliogr.
ISBN 973-8064-76-7
Ion-Aurel Candrea

LUMEA BASMELOR
• STUDII ªI CULEGERI DE FOLCLOR ROMÂNESC •

Edi¡ie îngrijitå de ANTOANETA OLTEANU


Cuvânt înainte de ALEXANDRU DOBRE
CUVÂNT ÎNAINTE

Cititorului de aståzi – dornic de buna cunoa¿tere, deopotrivå, a operei


¿i activitå¡ii unora dintre min¡ile luminate ale ¿tiin¡ei ¿i culturii române¿ti
din trecutul nu prea îndepårtat, dar ¿i a unor interpretåri ¿i, mai ales,
documente etnofolclorice reprezentative, care så rea¿eze ¿i så revigoreze
prin revenirea la textul primar etnofolcloric autentic cercetårile de etnologie
a poporului român – cititorului de aståzi deci i se pune acum la dispozi¡ie
un volum în care sunt reproduse, selectiv, câteva dintre scrierile ¿i culegerile
de folclor ale lui Ion-Aureliu Candrea, în bunå parte inedite sau devenite
inaccesibile ¿i, ca urmare, mai pu¡in sau deloc cunoscute publicului interesat
sau chiar speciali¿tilor.
ªi-au asumat aceastå onorantå misiune recuperatorie Editura Paideia
– al cårei program în aceastå privin¡å este mai mult decât generos, bine
gândit ¿i temeinic articulat – ¿i distinsa ¿i mai tânåra noastrå colegå,
domni¿oara conferen¡iar universitar dr. Antoaneta Olteanu, a cårei activitate
în domeniul studiilor etnologice, ståruitoare ¿i eficientå, public recunoscutå,
este, de asemenea, meritorie ¿i demnå de apreciat.
Personalitate de primå mårime a ¿tiin¡ei, culturii ¿i învå¡åmântului
superior românesc din prima jumåtate a secolului al XX-lea, Ion-Aureliu
Candrea a låsat în urma sa o operå extrem de bogatå ¿i de diversificatå.
Lucrårile sale fundamentale – cum ar fi, de pildå, Dic¡ionarul limbii române
din trecut ¿i de azi, încorporat, ca prima parte, în de-acum celebrul ¿i
monumentalul Dic¡ionar enciclopedic ilustrat „Cartea Româneascå“,
publicat în 1931, împreunå cu Gheorghe Adamescu – se numårå printre
operele de referin¡å ale culturii române ¿i sunt considerate, pe bunå dreptate,
instrumente de lucru indispensabile.
Scrierile lui Candrea, unele apropiate ca valoare ¿i monumentalitate
amintitului Dic¡ionar, altele de mai micå întindere sau chiar de
„popularizare“, dar avându-¿i însemnåtatea lor ¿tiin¡ificå ¿i culturalå
particularå, ar trebui så se afle pe masa de lucru a fiecårui specialist ¿i tânår
cercetåtor, în biblioteca unui cerc cât mai larg de persoane interesate.
6 I.A. C ANDREA
Mai mult citatå decât cititå, opera lui Candrea – prin excelen¡å operå
deschiså, generoaså în rezolvåri ¿i råspunsuri, dar ¿i în sugestii, în
îndemnuri, adesea explicit formulate, la reluarea ¿i adâncirea unora dintre
problemele cheie – se cere, de aceea, repuså integralå în circuitul cultural-
¿tiin¡ific pentru a fi cunoscutå, pentru a fi apreciatå corect ¿i, a¿a cum se
cuvine, pentru a servi ca punct de plecare ¿i factor de continuitate în
cercetarea etnologicå contemporanå.
Cu o forma¡ie enciclopedicå, cu o putere de muncå ie¿itå din comun ¿i
cu o pasiune pentru cercetarea ¿tiin¡ificå ce a mers pânå la sacrificiul de
sine, dar mai ales înzestrat cu acea curiozitate proprie firilor iscoditoare ¿i
marilor creatori, I.-A. Candrea a lucrat fårå odihnå, pânå la uitarea de sine,
într-un efort uria¿, neståpânit de nici o ambi¡ie sau dorin¡å, alta decât aceea
de a descoperi în permanen¡å lucruri noi, de a împårtå¿i tuturor posibililor
beneficiari – ¿i în primul rând studen¡ilor såi – tot ceea ce a acumulat
într-o via¡å de trudnicå aplecare asupra obiectului studiilor sale.
Dic¡ionarul limbii române mai sus amintit, ca så dåm doar un singur
exemplu (I.-A. Candrea, Gh. Adamescu, Dic¡ionarul enciclopedic ilustrat
„Cartea Româneascå“, Bucure¿ti, 1931), cuprinde, dupå calculele
speciali¿tilor, un numår de 43 269 de cuvinte-titlu rezultate din peste 450 000
de extrase din 258 de lucråri (Florica Dimitrescu, I-A. Candrea, lingvist ¿i
filolog, Bucure¿ti, Editura ªtiin¡ificå, 1974, p. 41).
Måsura acestui efort titanic pentru alcåtuirea Dic¡ionarului ne-o då
Candrea însu¿i, când, în prefa¡a monumentalei lucråri, face bilan¡ul final:
„M-am pus – se confeseazå Candrea – pe muncå... Muncå titanicå, de care
numai cei ce s-au îndeletnicit cu acest gen de lucråri î¿i pot da seama.
Trebuiau extrase citatele din sute ¿i sute de volume, în parte necercetate.
Noroc cå cele mai multe le citisem mai demult ¿i subliniasem în ele cuvintele
ce må interesase. Extragerea acestor cuvinte pe fi¿e ¿i copierea întregii
fraze din care fåceau parte e meritul so¡iei mele. Fårå ajutorul inteligent pe
care mi l-a dat în tot cursul lucrårii niciodatå Dic¡ionarul acesta n-ar fi
våzut lumina zilei. Patru sute douåzeci ¿i cinci de mii de fi¿e, scrise de
mâna ei, clasate în ordine alfabeticå ¿i a¿ezate în 140 de cutii de câte 30 cm
lungime, e materialul pe care mi l-a pus la îndemânå ¿i pentru care-i sunt
adânc recunoscåtor. Trei ani ¿i mai bine a durat scrierea fi¿elor, ¿i de trei
ori pe atâ¡ia ani de muncå fårå rågaz i-am consacrat redactårii Dic¡ionarului
(...). Nouå ani din via¡a mea, nouå ani de muncå silnicå, de înfrigurare, de
nop¡i întregi de medita¡ie, de renun¡are la tot ce-i oricui îngåduit så guste
Lumea basmelor 7

din agrementele existen¡ei, iatå ce reprezintå acest dic¡ionar“ (Candrea-


Adamescu, Dic¡ionarul..., p. X).
Este vorba, în pasajul reprodus mai sus, doar despre truda depuså la
executarea unei singure lucråri, e drept, cea mai valoroaså – ¿i de propor¡ii
monumentale –, din toate câte le-a alcåtuit Candrea, dar dacå parcurgem
integral lista lui de lucråri, publicate sau råmase în manuscris, sentimentul
pe care îl vom încerca va fi, cu siguran¡å, acela cå ne aflåm în fa¡a unui
titan al muncii fårå de odihnå. Cu rezultate pe måsurå, notabile, dåtåtoare
de satisfac¡ii intelectuale superioare. Un model, a¿adar, ce ne vine de dincolo
de jumåtatea veacului ce abia s-a încheiat ¿i care, în maginile bunului sim¡
elementar, trebuie respectat ¿i apreciat cum se cuvine.
A¿a se face cå biografia lui Ion-Aureliu Candrea se confundå, vrând-
nevrând, cu una preponderent ¿tiin¡ificå, ce poate fi creionatå ¿i reconstituitå
dupå o schemå adesea folositå în cazuri similare: anul sau lucrarea publicatå
sau cursul universitar ¡inut în fa¡a studen¡ilor, altul decât cel din anul prece-
dent. O biografie ce s-ar putea exprima în termenii corec¡i ai unei liste de
lucråri, cu bibliografia ¿i literatura de referin¡å aferente.
Nåscut la 8 noiembrie 1872 la Bucure¿ti, ca al treilea copil al
tehnicianului constructor Marcu Hecht, Ion-Aureliu Candrea a copilårit,
¿i-a fåcut studiile, a profesat, cu mici excep¡ii, în Capitalå. Aceasta pânå în
anul 1948, când, împreunå cu întreaga familie, dar ¿i cu fi¿ele ¿i manuscrisele,
a emigrat în Fran¡a, unde a ¿i murit, la scurt timp, în 1950.
Învå¡åtura ¿i-a început-o, probabil, potrivit tradi¡iei, în familie ¿i la
una dintre ¿colile confesionale. A urmat apoi, la vârsta potrivitå, cursurile
cunoscutului liceu bucure¿tean „Gheorghe Lazår“, pe care le-a încheiat în
1892, luându-¿i bacalaureatul.
Se înscrie apoi la Facultatea de Litere ¿i Filosofie a Universitå¡ii din
Bucure¿ti, pe care o terminå în 1896, când î¿i ia licen¡a. Acum se petrece
un eveniment decisiv pentru forma¡ia ¿tiin¡ificå a cårturarului: urmeazå
cursurile de etnopsihologie ¿i filologie comparatå ale marelui Hasdeu, se
bucurå de aprecierea ¿i aten¡ia privilegiatå a Profesorului.
Dupå absolvirea facultå¡ii în ¡arå, I.-A. Candrea pleacå la studii la
Paris, unde audiazå cursurile unora dintre numele celebre ale lingvisticii
europene: Gaston Paris, A. Thomas, Em. Picot, J. Gilliéson. ªi tot acum
are prilejul så-i cunoascå ¿i så lege o beneficå prietenie cu doi dintre marii
lingvi¿ti români, de-o vârstå cu el: Sextil Pu¿cariu ¿i, mai ales, Ovid
Densusianu.
8 I.A. C ANDREA
Întors de la Paris cu titlul de doctor în litere, Candrea ocupå mai întåi
postul de profesor de limba francezå la „Fra¡ii Buze¿ti“ din Craiova ¿i apoi
la liceul „Mihai Viteazul“ din Bucure¿ti.
Cariera universitarå ¿i-o începe în anul 1913, la Catedra de Filologie
Romanicå, al cårei ¿ef era Ovid Densusianu. οi inaugureazå cursul
universitar la 19 noiembrie 1913 cu o interesantå lec¡ie de deschidere,
Straturi de culturå ¿i straturi de limbå la popoarele romanice.
De-a lungul unei cariere universitare, lungi ¿i de toatå lumea apreciate,
profesorul Ion-Aureliu Candrea a ¡inut urmåtoarele cursuri: Cours complet
de grammaire roumaine (Paris, 1900, Bucure¿ti, 1927), Curs de limba
albanezå (1914-1915), Principii de dialectologie, cu privire specialå la
dialectele române¿ti (1919-1920), Elemente de origine danubianå sau
necunoscutå în limba românå (1926-1927), Introducere în studiul toponimiei,
cu privire specialå asupra toponimiei Olteniei ¿i Banatului (1927-1928),
Raporturi între limbå ¿i culturå (1929-1930), La grammaire et le léxique
du manuscript d’Oxford de la Chanson de Roland (1930), Limba albanezå
în raporturile ei cu limba românå (1930-1931), Probleme de toponimie
(1930-1931), Elemente latine dispårute din limba românå (1932), Lumea
basmelor (1932), Elemente de toponimie cu privire specialå la toponimia
Olteniei (1932-1933), Via¡a cuvintelor (1932-1933), Privire generalå asupra
folclorului român în legåturå cu al altor popoare (1933-1934, 1934-1935),
Principii de toponimie, cu privire specialå la toponimia Olteniei ¿i Banatului
(1935-1936), Onomastica românå, cu privire specialå la onomastica Olteniei
(1935-1936), Cercetåri privitoare la lingvistica balcanicå (1935-1936),
Folclor medical comparat (1937-1938; apud Sabina Ispas, Ion-Aureliu
Candrea, în „Revista de etnografie ¿i folclor“, 17 (1972), nr. 4, p. 302).
Nu întâmplåtor am reprodus aceastå, pe cât pe lungå, pe atât de
interesantå listå a titlurilor cursurilor universitare predate de Candrea la
Facultatea de Litere ¿i Filosofie a Universitå¡ii din Bucure¿ti.
Titlurile cursurilor sale universitare, însemnate, constituie un segment
impresionant al operei ¿tiin¡ifice a lui Ion-Aureliu Candrea, dau måsura
pregåtirii sale enciclopedice, ne poartå pe o arie tematicå foarte diversificatå.
Dau, de asemenea, o anume imagine asupra a ceea ce se „propunea“, între
anii 1913-1938, la Facultatea de Litere, ceea ce ar explica – adåugând ¿i
cursurile, conferin¡ele sau seminariile altor mari profesori ai epocii –
emula¡ia cultural-¿tiin¡ificå din aceastå perioadå, una dintre cele mai bene-
fice din întreaga noastrå istorie, apari¡ia unei pleiade de mari cårturari,
Lumea basmelor 9

absolven¡i ai acestei Facultå¡i, ce a ilustrat „literele“ române¿ti între cele


douå råzboaie mondiale ¿i chiar mult dupå 1948. Så nu uitåm, de pildå, cå
între studen¡ii „favori¡i“ ai lui Candrea s-au numårat ¿i profesorii Alexandru
Rosetti ¿i J. Byck.
Pe de altå parte, într-o cercetare, expunere ¿i relevare a ac¡iunilor de
promovare a studiilor de etnografie ¿i folclor, de etnologie, dacå ¡inem cu
tot dinadinsul, în învå¡åmântul superior românesc, „lista“ cursurilor lui
Candrea ¿i-ar avea un loc semnificativ, peste care, oricum, nu se va putea
trece cu vederea.
În sfâr¿it, ceea ce nu este deloc bine, nici unul dintre aceste cursuri nu
a våzut pânå acum lumina tiparului. Fapt cu consecin¡e dintre cele mai
pu¡in agreabile. Dacå, så presupunem – ¿i a¿a ar fi de dorit så se întâmple
într-o culturå sau ¿tiin¡å care se respectå – cineva, specialist sau doar persoanå
pur ¿i simplu interesatå, ar dori så påtrundå în ceea ce am putea numi –
împrumutåm termenul din zona vecinå, a literaturii – „laboratorul de crea¡ie“
al lui Candrea, pentru a cunoa¿te etapele pregåtirii ¿i elaborårii lucrårilor
sale fundamentale – fundamentatå, în egalå måsurå, ¿i pentru etnologia
româneascå – publicatå în 1944, Folclorul medical român comparat, trebuie
så meargå neapårat la textul cursului predat în anul universitar 1937-1938,
ultimul înainte de pensionarea Profesorului.
La fel stau lucrurile ¿i cu încå un altul dintre cursurile sale, Lumea
basmului românesc, ¡inut în anul 1932. S-a spus despre acest curs cå ar fi
„doar un rezumat extrem de comod dupå monografia lui ªåineanu“ (vezi
Lazår ªåineanu, Basmele române în compara¡iune cu legendele antice clasice
¿i în legåturå cu basmele popoarelor învecinate ¿i ale tuturor popoarelor
romanice, Bucure¿ti, 1895). Acela¿i istoric al folcloristicii române¿ti, din
care am reprodus citatul de mai sus, considerå, referindu-se în continuare
la cursul universitar Lumea basmului, cå „drept noutate pentru cititorul
român e teoria geologului german Edgar Dacque de la Universitatea din
München, potrivit cåreia basmele ar fi fost create de pu¡inii oameni din
epoca secundarå. Ca atare, continuå Ovidiu Bîrlea, mon¿trii ¿i balaurii din
basme n-ar fi decât acele animale uria¿e cunoscute de omul primitiv în
epoca secundarå, pe altå cale neputându-le cunoa¿te. Teoria lui Dacque s-a
dovedit cu totul ¿ubredå, mai întâi pentru cå omul nu apåruse în acea epocå,
nici måcar în cea ter¡iarå, apoi pentru cå imagina¡ia creatoare nu are neapåratå
nevoie de modele întruchipate pe care så le copieze doar“ (Ovidiu Bîrlea,
Istoria folcloristicii române¿ti, Bucure¿ti, Editura Enciclopedicå Românå,
1974, p. 476).
10 I.A. C ANDREA
Nu este acum locul så intråm într-o discu¡ie mai amånun¡itå asupra
punctului de vedere ¿i al aprecierilor reputatului folclorist. Cert este înså
un lucru, ¿i anume acela cå, pânå acum, neavând acces la textul lui Candrea,
am acceptat ¿i ne-am însu¿it aceste aprecieri în spiritul ¿i litera lor. ªi dacå
avem în vedere cå, totu¿i, Ovidiu Bîrlea a fost ¿i råmâne încå pentru multå
vreme cea mai prestigioaså autoritate în materie, ne putem da u¿or seama
de faptul cå pårerea lui în legåturå cu Lumea basmelor s-a impus ¿i a devenit
normå. Nu vrem cu aceasta så conteståm sau doar så punem la îndoialå
aprecierile lui Ovidiu Bîrlea. Ceea ce se impune în momentul de fa¡å este o
lecturå proprie, a fiecåruia dintre noi, a textului lui I-A. Candrea, acum
accesibil. Având textul lui Candrea în fa¡å – cu toate datele de identificare,
cu anul în care a fost expus cursul, cu specificul cadrului de prezentare etc.
– putem så mergem la cartea – ¿i ea fundamentalå – a lui Lazår ªåineanu,
pentru a face compara¡ii, pentru a estima valoarea indicelui de „comoditate“
¿.a.m.d. Vom putea, de asemenea, consultând ¿i parcurgând lista lucrårilor
de specialitate, scrise dupå 1932 pe tema datå, så observåm dacå – ¿i în ce
måsurå – cursul lui Candrea a fost consultat, a stimulat, chiar doar ¿i prin
sugestii tematice, studiile ulterioare ale basmului românesc. În fine, putem
stabili, abia acum, locul contribu¡iei lui Candrea, a cursului såu universitar,
la istoria basmologiei române¿ti, istorie care încå î¿i mai a¿teaptå cercetåtorii.
Dar, låsând toate acestea pe seama speciali¿tilor, vom constata u¿or cå,
atunci când vom parcurge volumul de fa¡å, vom råmâne cu folosul imediat
al unei lecturi agreabile ¿i interesante. Cu o asemenea a¿ezare în paginå ¿i
cu un real mod propriu de a privi, în ansamblu såu, basmul românesc.
Cel de-al doilea text din volumul de fa¡å, pe care îl recomandåm cu
toatå sinceritatea, este cel referitor la poreclele uzitate în diferite cazuri de
cåtre români. Textul intereseazå deopotrivå pe lingvi¿ti, pe istoricii
mentalitå¡ilor, pe folclori¿ti sau etnologi. Så privim ¿i aceastå lucrare mai
îndeaproape.
Între primele studii, så le numim „de tinere¡e“, publicate de Ion-Aureliu
Candrea (1894-1895), se numårå ¿i Poreclele la români, prima lucrare de
acest fel în cultura ¿i etnologia românå. Meritele acestei lucråri sunt
incontestabile, a¿a cum am ¿i subliniat recent (Universul mitic al satului
românesc, „Adevårul literar ¿i artistic“, X, 16 ianuarie 2001, nr. 551, p. 8).
Så vedem în ce constå însemnåtatea acestui studiu pentru subiectul în
sine, pentru posibilitatea de a adânci – ¿i extinde – cercetårile ¿i interpretårile
asupra etnogenezei poporului român.
Lumea basmelor 11

Lumea satului tradi¡ional românesc, ca ¿i a celui contemporan, de altfel,


råmâne în bunå parte o lume cvasinecunoscutå în alcåtuirea ¿i manifestarea
ei vie ¿i dinamicå, intimå, a¿a cum s-ar putea dezvålui dacå ar fi privit din
interiorul ei. Ajungem la aceastå constatare tulburåtoare în ciuda faptului
cå, de la 1840 (momentul „Daciei literare“) ¿i pânå în zilele noastre, despre
cultura ¿i civiliza¡ia ruralå, despre spiritualitatea de facturå folcloricå s-a
scris enorm. Lista bibliograficå a lucrårilor de interpretare ¿i de material
cu acest subiect este covâr¿itoare. Speciali¿ti sau amatori, reprezentând sau
doar încercând så se acomodeze rigorilor satului dintr-o perspectivå sau
alta, dar, din påcate, investiga¡iile lor, cât de amånun¡ite, n-au reu¿it så
påtrundå ¿i, mai ales, så descifreze ¿i så dezvåluie acele mecanisme ¿i ståri
suflete¿ti intime, acele norme nescrise care regleazå via¡a de zi cu zi a
¡åranului în toate dimensiunile ei, reale ¿i imaginare, cutume care statueazå
rela¡iile sale în cadrul grupului de neam ¿i rudenie, pe acelea cu vecinii, cu
cei din propriul sat, din satele vecine sau din locuri mai îndepårtate, cu
ståpânirea ¿i institu¡iile statului, civile ¿i religioase etc. Nu ¿tim decât, la
modul general, „în principiu“ ¿i cel mai adesea doar din bånuite, atâtea ¿i
atâtea lucruri. Ne referim, cu deosebire, la ceea ce nu se vede „cu ochiul
liber“, la ceea ce a fost ¿i este via¡a internå a ¡åranului, materialå ¿i spiritualå,
la traiul lui cotidian. Nu ¿tim încå foarte bine sau deloc, de pildå, cum se
odihne¿te, cum doarme, ce, cum ¿i unde månâncå, când face copii, cum î¿i
petrece „luna de miere“, dacå ¿i-o petrece, cum coexistå, sub acela¿i acoperi¿,
în aceea¿i familie, o båtrânå descântåtoare, cu atributele ¿i statutul ei spe-
cial, o nevastå care respectå a¿a-zisul „calendar al babelor“ ¿i ce anume din
acest calendar ¡ine mai cu seamå, sau bårbatul matur care se ghideazå dupå
„calendarul agricol“, încercând så prevadå mersul vremii dupå „calendarul
din foi de ceapå“, sau dupå cel „din coji de nucå“, cum se orienteazå doi
fra¡i, fatå ¿i båiat, cåtre acele segmente specifice categoriior proprii de
vârstå ¿i sex, pe care dintre båtrâni ¿i maturi mo¿tenesc ¿i ce anume
mo¿tenesc etc.
Nu ¿tim multe, foarte multe chiar, dupå cum nu ¿tim aproape nimic
despre lumea, våzutå în acelea¿i coordonate, a târgurilor ¿i târgu¿oarelor, a
cartierelor mårgina¿e sau de centru, ale aglomerårilor urbane, ale lumii
intelectualilor sau, de ce nu, ale „elitei“ acesteia.
În aceastå zonå gri studiul din 1894-1895 al lui Candrea aduce un plus
de cunoa¿tere a acestei lumi, abordând, pentru prima oarå, un mic segment
al vie¡ii interne a satului românesc ¿i a celei urbane.
12 I.A. C ANDREA
Prefigurând direc¡ia de culegere ¿i studiu al materialului etnofolcloric
românesc statutatå de Ovid Densusianu în de acum celebra sa lec¡ie de
deschidere din 1909, Folclorul. Cum trebuie în¡eles, direc¡ie la a cårei
conturare ¿i cristalizare a participat ¿i a contribuit decisiv, Ion-Aureliu
Candrea a avut fericita idee de a alcåtui ¿i publica, în 1894-1895 – a¿a cum
deja am men¡ionat –, în mai multe numere din „Revista nouå“ a lui B.P.
Hasdeu ¿i apoi în extras, un inventar de porecle folosite de români.
Sursele documentare folosite de Candrea sunt dintre cele mai diverse:
dic¡ionarele limbii române cunoscute pânå atunci, scrieri ale unor autori
mai mult sau mai pu¡in consacra¡i, proverbele ¿i locu¡iunile proverbiale,
texte satirice de facturå popularå.
Poreclele enumerate de I.-A. Candrea în studiul såu nu sunt, a¿adar,
rezultatul unor investiga¡ii nemijlocite în lumea satului, ceea ce ¿i explicå
unele scåpåri din vedere, amestecul de porecle din lumea satului ¿i a celor
din mediul orå¿enesc, al poreclelor uzitate de ¡årani, de orå¿eni sau pur ¿i
simplu crea¡ii ale unor scriitori, începând de la Anton Pann ¿i pânå la
Alecsandri, Creangå, Ispirescu ¿.a.
Trei sunt, în principal, meritele de necontestat ale lui Candrea în aceastå
chestiune. Primul merit este acela cå el, Candrea, a avut ideea, pe care a ¿i
pus-o în lucrare, de a face un inventar foarte bogat al poreclelor, pe care
le-a reunit într-un studiu monografic, cel dintâi ¿i, dupå câte ¿tim, singurul
de acest fel din etnologia româneascå. Cel de al doilea merit al acestui
erudit cårturar este acela de a fi încercat, iarå¿i pentru prima ¿i singura
datå, o definire ¿i o clasificare a poreclelor, o ordonare a acestora dupå
criterii pe care el însu¿i le expune ¿i le motiveazå. Nu mai pu¡in important
este meritul de a fi deschis o nouå cale de cercetare a culturii tradi¡ionale,
de a fi atras luarea aminte asupra unui important fragment al universului
mitic al satului tradi¡ional românesc, de a oferi sugestii pentru noi studii ¿i
interpretåri.
Problema poreclelor este mult mai complexå decât cea la care ne trimite
textul lui Candrea, dar, la o privire mai atentå, ea ni se prezintå pe cât de
complexå, pe atât de atractivå, de fascinantå. Prin porecle – atunci când
înregistrarea este corectå ¿i de adâncime, realizatå în intimitatea grupului
cercetat –, putem recunoa¿te ¿i reconstitui un foarte important fragment al
universului, local ¿i individual, mitic ¿i mitologic, al satului tradi¡ional
românesc. Este, dacå dorim, observa¡ia de fond asupra acestei categorii,
punctul de plecare fiind studiul lui Candrea de acum un secol ¿i mai bine.
Lumea basmelor 13

Poreclele nu se dau la întâmplare. Ele sunt purtåtoare ale unor


evenimente mai vechi sau mai noi, au în miezul lor o „poveste“ de început,
care se transmite din genera¡ie în genera¡ie, fie în cadrul grupului de neam
care le poartå, fie în amintirea unor indivizi din afara grupului care le-au
tezaurizat pentru conservarea memoriei colective. Multe porecle ¿i-au pierdut
„explica¡ia“, povestea ini¡ialå a fost uitatå, dar în mentalitatea satului se
¿tie sau doar se bånuie cå lucrurile nu s-au ivit din senin, cå, multå vreme
în urmå, a existat totu¿i o „poveste“, care acum a fost uitatå. De fapt, ca ¿i
în cazul multora din mituri, „povestea“ originalå nici nu prea mai intereseazå,
pentru cå ceea ce era esen¡ial, ceea ce spune totul, miezul în sine al „pove¿tii“
– porecla adicå – s-a påstrat, este cunoscutå, circulå, participå efectiv la
alcåtuirea sistemului de mituri locale ¿i individuale. Numai atât conteazå,
ceea ce pentru mentalitatea satului tradi¡ional este mai mult decât suficient.
Opera unor scriitori, în special a acelora care s-au îndreptat cåtre lumea
satului – Creangå, Slavici, Marin Preda, Dinu Såraru etc. – este ¿i ea
populatå de unele personaje denumite, particularizate prin porecle. Adoptând
aceastå tehnicå, scriitorii nu numai cå-¿i individualizeazå personajele ¿i le
fac mai u¿or de re¡inut, dar reu¿esc, cel mai adesea, så ¿i reconstituie acel
nivel mitic, acea ambian¡å a unei lumi aflate dincolo de concretul cotidian.
Subiectul – poreclele în existen¡a lor ¿i mi¿carea lor vie din satul
tradi¡ional, din târguri ¿i ora¿e, din lumea ¿colii sau a cazårmii, din toate
locurile unde func¡ioneazå temporar sau vreme îndelungatå o colectivitate
constituitå, ori poreclele în literatura de autor – este mai mult decât generos
¿i poate fi discutat mult ¿i bine, cu rezultate benefice pentru etnologie,
pentru istoria mentalitå¡ilor, pentru istoria literarå. Începutul unei astfel de
analize ¿i dezbateri trebuie så porneascå totu¿i de undeva. Studiul lui Candrea
despre Poreclele la români, care se retipåre¿te în volumul de fa¡å, ar putea
fi acest reper, ar putea îndeplini ceea ce altundeva am numit rolul unui
„cap de serie“.
Observa¡ii de acest fel – ¿i încå multe altele – se pot face în legåturå
cu toate studiile lui Ion-Aureliu Candrea publicate în acest volum. Nu ne-am
propus o discu¡ie în detaliu asupra fiecårui dintre ele. Am încercat doar så
sugeråm, prin douå-trei exemple concrete, cât de antrenantå ¿i folositoare
sub raport cultural-¿tiin¡ific poate fi lectura studiilor selectate de domni¿oara
conferen¡iar univ. dr. Antoaneta Olteanu din opera atât de bogatå ¿i de
diversificatå a lui Candrea, ce posibilitå¡i, aproape nelimitate, oferå cititorului
dornic så cunoascå ¿i så interpreteze fenomenul etnofolcloric românesc. Så
14 I.A. C ANDREA
ia, de asemenea, act, prin cunoa¿tere nemijlocitå, cu textul în fa¡å, de
contribu¡ia unora dintre înainta¿i, în cazul nostru concret de contribu¡ia
beneficå a lui Ion-Aureliu Candrea la darea la luminå ¿i punerea în paginå
a materialului românesc ¿i a comentariilor înso¡itoare.
Plåcerea – ¿i folosul – lecturii textelor din volumul de fa¡å este, dupå
cum u¿or se poate constata, imenså. Comentarii de felul celor de mai sus,
sugerate de studiile lui Candrea, se pot face într-o paletå mult mai
diversificatå, fiecare dintre cititorii acestui volum putând så priveascå, så
adânceascå sau så interpreteze opera lui Candrea din unghiul care-i convine.
Dar, din acest moment, în cuno¿tin¡å de cauzå, cu textul în fa¡å.
Acesta este, de fapt, meritul cel mare al acestui volum, pus cu
generozitate la dispozi¡ia tuturor categoriilor de cititori de prestigioasa caså
de editurå Paideia – volum pe care avem privilegiul så-l deschidem cu
aceste însemnåri låmuritoare ¿i så-l recomandåm cu toatå cåldura ¿i
convingerea.

Al. Dobre
PRINCIPALELE LUCRÅRI CU CARACTER FOLCLORIC ªI
ETNOLINGVISTIC ALE LUI ION-AUREL CANDREA

Studii:

În periodice:
Influen¡a ¡iganilor asupra literaturii populare române, „Revista nouå“,
an VII, nr. 2, 1894
Poreclele la români, „Revista nouå“, an VII, nr. 8-12, 1895
Caloianul, „Noua revistå româna“, an II, nr. 15, 1 aug. 1900
Graiul din ºara Oa¿ului, „Buletinul Societå¡ii filologice“, an II, vol.
II, 1906, p. 35-85.
Cu privire la originea credin¡elor populare, „Viea¡a nouå“, an XVI,
nr. 4-6, 1920
Datinile ¿i credin¡ele poporului român, „Adevårul literar ¿i artistic“,
an IV, nr. 121, 1923
Ziua ursului, „Adevårul literar ¿i artistic“, an IV, nr. 122, 1923
Sfin¡ii, „Adevårul literar ¿i artistic“, an IV, nr. 123, 1923
Caloianul, „Adevårul literar ¿i artistic“, an IV, nr. 124, 1923
Petele din luna, „Adevårul literar ¿i artistic“, an IV, nr. 125, 1923
Stranutul, „Adevårul literar ¿i artistic“, an IV, nr. 126, 1923
Facerea lumii, „Adevårul literar ¿i artistic“, an IV, nr. 127, 1923
Sfântu-Gheorghe, „Adevårul literar ¿i artistic“, an IV, nr. 128, 1923
Calendarul babelor, „Adevårul literar ¿i artistic“, an IV, nr. 129,
1923
Lupul, „Adevårul literar ¿i artistic“, an IV, nr. 130, 1923
Eclipsele, „Adevårul literar ¿i artistic“, an IV, nr. 131, 1923
Broasca, „Adevårul literar ¿i artistic“, an IV, nr. 132-134, 1923
Iarba fiarelor. Studii de folklor, „Adevårul literar ¿i artistic“, an IV, nr.
135-141, 1923
Zilele såptåmânii I-VI, „Adevårul literar ¿i artistic“, an IV, nr. 148-151,
153, 155, 1923
16 I.A. C ANDREA
– Lunea, „Adevårul literar ¿i artistic“, an IV, nr. 149, 1923
– Mar¡ea, „Adevårul literar ¿i artistic“, an IV, nr. 150, 1923
– Miercurea, „Adevårul literar ¿i artistic“, an IV, nr. 151, 1923
– Joia, „Adevårul literar ¿i artistic“, an IV, nr. 153, 1923
– Vinerea, „Adevårul literar ¿i artistic“, an IV, nr. 155, 1923
Påstorii, „Junimea literarå“, XII, nr. 10-11, 1923
Påstoritul. Însemnåri. Boli ¿i leacuri la oi, „Oltenia“, an I, nr. 7, 1923
Via¡a påstoreascå la megleni¡i, „Grai ¿i suflet“, an I, nr. 1, 1924
Tabu în limbå. Nume interzise, în vol. Omagiu lui I. Bianu din partea
colegilor ¿i a fo¿tilor såi elevi, Bucure¿ti, 1927
Cutremurele în credin¡ele poporului, „Universul“, an LI, nr. 92, 4 apr.,
1934, p. 1-2
Spicuiri din folclorul românesc, I, Reminiscente romane, „Curentul“,
an XI, nr. 3916, 1938, 25 dec.
Simbolismul în terapeutica popularå. Magia imitativå. Similia similibus
curantur, „Arhiva româneascå“, t. IV, Bucure¿ti, 1940
Preminte Solomon, în vol. Cercetåri folclorice, I, Bucure¿ti, 1947

În volum:
Poreclele la români, Bucure¿ti, 1895
Dic¡ionar de proverbe ¿i zicåtori, Bucure¿ti, 1912
Iarba fiarelor. Studii de folklor, Bucure¿ti, 1928
Dialectologie ¿i folklor romanic. Raporturi între limbå ¿i culturå (curs
litografiat), Bucure¿ti, 1929-1930
Lumea basmelor (curs litografiat), Bucuresti, 1932
Folklorul român în legaturå cu al altor popoare (curs litografiat), 2
vol., Bucure¿ti, 1933-1934
Privire generalå asupra folklorului românesc în legåturå cu al altor
popoare (curs litografiat), partea I, Bucure¿ti, 1933-1934, p. II, 1934-1935
Folklor medical comparat (curs litografiat), Bucure¿ti, 1937-1938
Raporturi între limbå ¿i culturå (curs litografiat), Bucure¿ti, 1937-
1938
Simbolismul în terapeutica popularå, Bucure¿ti, 1940 e volum sau
nu?
Folklorul medical român comparat. Privire generalå. Medicinå magicå,
Bucure¿ti, 1944
Grai, datini, credin¡e, Editura Libråriei „Universalå“, Bucure¿ti, an
1936
Lumea basmelor 17

Culegeri de folclor:
Din batrâni, Bucure¿ti, 1909

În colaborare:
Graiul nostru. Texte alese din toate pår¡ile locuite de români (împreunå
cu Th.D. Speran¡ia ¿i Ov. Densu¿ianu), Bucure¿ti, vol. I, 1906, vol. II,
1908
Din popor. Cum gråie¿te ¿i simte poporul român (împreunå cu Ov.
Densu¿ianu), Bucure¿ti, 1908
Pove¿ti din diferite ¡inuturi locuite de români (împreunå cu Ov.
Densu¿ianu), Bucure¿ti, 1909
Poezii populare din diferite regiuni locuite de români, (împreunå cu
Ov. Densu¿ianu), Bucure¿ti, 1910

Antoaneta Olteanu
NOTÅ ASUPRA EDIºIEI

Edi¡ia de fa¡å reproduce o serie de studii de etonologie scrise de


Ion-Aurel Candrea, care par¡ial au mai våzut lumina tiparului. Este
vorba de o serie de articole (Calendarul babelor, Vråjile de ursitå de
Anul Nou, Ouåle ro¿ii, Cutremurele în credin¡ele poporului, Vråjile de
ploaie), publicate în volumul Grai, datini, credin¡e, Editura libråriei
„Universalå“, Bucure¿ti, an; cursul universitar ¡inut la Facultatea de Litere
¿i Filozofie a Universitå¡ii Bucure¿ti, Lumea basmelor (apårut litografiat
în 1932), studiul Poreclele la români (apårut la Editura Libråriei Socec,
Bucure¿ti, 1895), precum ¿i o serie de culegeri folclorice realizate
împreunå cu Ovidiu Densusianu (apårute în volumul Din popor. Cum
gråi¿te ¿i simte poporul român, Texte publicate de *, Bucure¿ti, 1908).
Edi¡ia påstreazå particularitå¡ile lingvistice (fonetice ¿i morfologice)
ale textelor originale. În transcriere am aplicat principiul interpretativ,
respectând ceea ce am considerat ca ¡inând de pronun¡ie ¿i modificând
grafia potrivit normelor ortografice actuale.

Antoaneta Olteanu
STUDII DE FOLCLOR
CALENDARUL BABELOR

– Påcatele mele, dar ce ¡i-a abåtut, soro, så faci le¿ie tocmai aståzi,
mar¡ea?
– Dar ce-i cu asta, lele Mari¡o?
– Påi nu ¿tii cå, dacå speli mar¡ea, î¡i moare bårbatul? Ce, vrei så
råmâi våduvå?
– Vai de mine ¿i de mine. Da’ de unde så ¿tiu asta? Bine cå-mi spuse¿i,
nu mai fac le¿ie mar¡ea, så må tai.
Aceastå convorbire între douå mahalagioaice, surprinså de mine, mi-a
adus aminte de nemuritorul Anton Pann. Vestitul scriitor popular
înregistreazå în urmåtoarele versuri din Povestea vorbei nedumerirea unei
femei din popor cu privire la lucrårile oprite în diferite zile ale såptåmânii
¿i råspunsul ce prime¿te la întrebarea fåcutå altei femei mai pricepute:

I-am zis odatå: „– Fetico, få bine a må ierta,


Så te-ntreb pentru ce oare azi nu lucrezi dumneata?
Ori este vreo sårbåtoare ¿i ¡ii pentru vrun sfânt?
Spune-mi, må rog, cå ¿tii carte ¿i toate de pre påmânt“.
Ea-mi råspunse, zicându-mi: „– Mamå, dacå vrei så ¿tii,
Peste toatå såptåmâna gåse¿ti sårbåtori så ¡ii;
Cå lunea sunt sfin¡ii îngeri; mar¡ea sfântul Ioan,
Carii ¿i-n alte zile se pråznuiesc peste an.
Miercurea e ziua Crucii, de-aceea ¿i post mâncåm.
ªi furca, fiind mai micå, ’nainte-i n-o ridicåm.
Joia sunt sfin¡ii Apostoli, cum ¿i sfântul Nicolai,
Vinerea e sfânta Vineri, s-o ¡ii chiar de n-ai målai;
Sâmbåta facem colivå ¿i de råposa¡i vedem;
Duminica-ncai se ¿tie cå trebuie så ¿edem.
Asta e, mamå, pricina lucru-n mâini de nu iau eu,
Cå sunt prea evlavioaså ¿i må tem de Dumnezeu.“

Precum se vede, câte zile a låsat Dumnezeu, toate-s cu pocinog pentru


unele femei de la ¡arå. Din aceastå pricinå, în satirele ¿i chiuiturile lor de
24 I.A. C ANDREA
joc, bårba¡ii iau adesea în râs muierile lene¿e, cântându-le în båtaie de joc,
de pildå, în Moldova:

Frunzå verde fir de linte,


Måi bårbate, am prins la minte,
Ia cânepa ¿i mi-o vinde,
ªi mi-o vinde får’ de pre¡,
Cå eu lunea nu lucrez.
Mar¡i e zi de sårbåtoare,
Atunci capul cå te doare.
Miercuri e de fatå mare,
Joia pentru dobitoace,
Vinerea cå nu se toarce;
Sâmbåtå de-amiazå-n jos
Må iau ¿i må spål frumos.
Duminicå diminea¡a
Må pornesc la iarmaroc...

Tot astfel, într-o chiuiturå din Moldova:

Foaie verde ¿i-un pârâng,


M-am fost dus lunea la târg;
Mar¡i îi råu de dobitoace,
Miercuri nici maica nu coase!
Joile-s cu cruce-n carte,
Cine coase n-are parte,
Vinerea-i îngreuiatå,
Cå-i de Dumnezeu låsatå;
Cine toarce vinerea
Nu-i ajutå Precesta;
ªi sâmbåta, când n-o ¡ii,
Råu-i, Doamne, de copii,
De bube, de obrinteli
ªi grozavå-n daraveli.
Duminicå a¿ lucra,
Dar nu må laså popa...
Lumea basmelor 25

Tot a¿a, în Ardeal:

Din pårin¡i am apucat,


Lunea, mar¡ea, n-am lucrat;
Miercurea e sårbåtoare,
Cå scapå de multe boale;
Apoi joile-s legate,
N-oi lucra så-mi fac påcate;
Vinerile le cinstesc
ªi nu må prea ostenesc;
Sâmbåta, când a¿ lucra,
Gata-i popa cu toaca,
Så înceapå vecernia.
Ståi, pårinte, nu toca,
Cå eu încep a lucra.

La fel, în Muntenia:

Lunea, mar¡ea, n-am lucrat


Mai de când m-am måritat;
Miercurea n-am apucat;
Joile îmi sunt oprite,
Nu lucrez de nu ¡iu minte;
Vinerile-mi sunt legate,
Nu lucrez, cå fac påcate;
Sâmbåta, ce-o lucra moa¿a
Oi lucra ¿i eu ¿i na¿a...

Astfel de versuri de batjocurå, adresate muierilor supersti¡ioase, ¿i în


special celor lene¿e, le gåsim la foarte multe popoare. A¿a, de pildå, la
francezi:
Lundi, mardi, fête;
Mercredi, peut-être;
Jeudi, la Saint-Nicolas.
Vendredi, on ne travaille pas;
Samedi on se repose,
Et le dimanche on ne fait rien...
26 I.A. C ANDREA
Credin¡a cå unele zile ale såptåmânii sunt faste, iar altele nefaste,
aducåtoare de necazuri ¿i de tot felul de nenorociri pe capul aceluia care nu
le-ar respecta, e foarte veche ¿i se pierde în întunecimea timpurilor. Grecii
¿i romanii nu întreprindeau nici o cålåtorie, nu se apucau de anumite lucråri,
nu contractau cåsåtorii etc. în zilele considerate „nefaste“ de teama
nenorocirilor care s-ar fi abåtut gråmadå asupra lor. Aceste zile nenorocoase
erau numite de romani zile negre („dies atri“), pentru cå le însemnau cu un
cårbune, pe când zilele „faste“ le însemnau cu cretå. Tot astfel se zice cå
vechii sci¡i, când se duceau så se culce, puneau în tolba cu såge¡i o piatrå
albå, dacå ziua le-a fost norocoaså, ¿i o piatrå neagrå, în cazul când au avut
supåråri în acea zi.
S-a constatat de mult de cåtre folclori¿ti cå toate popoarele cre¿tine, în
afarå de cultul oficial, recunoscut ¿i propovåduit de Bisericå, påstreazå
încå în mare numår reminiscen¡e din cultul pågân, sårbåtori ¿i datini de
care nu s-au putut dezbåra, cu toate cå de veacuri îndelungate pårin¡ii
Bisericii s-au stråduit så le dezrådåcineze.
¥ntr-o anchetå fåcutå asupra stårii ¡åranului nostru, G.D. Scraba
pomene¿te urmåtoarele cincizeci ¿i trei de „sårbåtori supersti¡ioase“, cum
le nume¿te, pe care le ¡in oamenii de la ¡arå, fårå a socoti sårbåtorile numite
„biserice¿ti“. Auzi¡i ¿i vå cruci¡i: Ghermanul, Nunta ¿oarecilor, Câinii lui
Sân-Medru, Caii lui Sân-Toader, ¥nchinarea lan¡ului Sf. Mårii, Calul lui
Sf. Gheorghe, Pietrele lui Sân-Petru, Logodna påsårilor, Zilele de piatrå,
Turta furnicii, Ursina, Macoveiul ursului, Ziua lupului, Lunea påsårilor,
Lunea ciorilor, Lunea viermilor, Lunea burdufului, Lunea albå, Mar¡ea
ciorilor, Martea albå, Mar¡ea seacå, Mar¡ea mânioaså, Miercurea frumoaså,
Miercurea strâmbå, Miercurea neagrå, Miercurea numåråtoarea ouålelor,
Joia ciorilor, Joia furnicii, Joia iepelor, Joia mânioaså, Joia frumoaså, Joia
seacå, Vinerea cea frumoaså, Vinerile scumpe, Vinerea seacå ¿i ¿chioapå,
Sâmbåta ursului, Sâmbetele de piatrå, Tanda, Ropotinii etc. etc.
Oricât de mare ni s-ar pårea numårul acestor sårbåtori, de care mul¡i
din noi, cei de la ora¿, n-am auzit niciodatå pomenindu-se, totu¿i lista pe
care a alcåtuit-o e departe de a fi completå.
Cercetårile pe care le-am fåcut în decurs de mai mul¡i ani asupra acestei
laturi a psihologiei poporului ne-au îngåduit så întregim aceastå în¿irare a
sårbåtorilor religioase ¿i båbe¿ti ale såteanului nostru. Departe ¿i aceasta de
a fi completå, lista pe care o dau oglinde¿te înså de ajuns mentalitatea
oamenilor de la ¡arå, ¿i în special a såtencelor, care våd în sårbåtoare nu
Lumea basmelor 27

prilejul de a-¿i aminti de cele sfinte ¿i de a duce prinosul lor de recuno¿tin¡å


lui Dumnezeu pentru bunåtatea lui, ci ocazia de a capta prin nelucrare
bunåvoin¡a cutårui sau cutårui sfânt ori sfântule¡, de mânia sau råzbunarea
cåruia se tem. E poate lungå lista acestor zile ferite pe care o în¿ir, dar e
prea caracteristicå pentru a o trece cu vederea:

1 ianuarie: Sf. Vasile sau Anul Nou.


5 ianuarie: Ziua crucii.
6 ianuarie: Boboteaza sau Iordanul (zi påzitå pentru a fi ferit
de boale, în special de friguri).
7 ianuarie: Sf. Ioan Botezåtorul.
11 ianuarie: Sf. Tudose (råu de lingoare).
16 ianuarie: Sâm-Pietru de iarnå (råu de lupi, de boale
¿i de du¿mani).
17 ianuarie: Atanasiile sau Sf. Antonie cel Mare (råu de arsuri
¿i de opåreli).
18 ianuarie: Tånase de ciumå sau Tånase ¿i Chiricå (nu lucra,
dacå vrei så fii ferit de ciumå sau de lupi).
16-18 ianuarie: Zilele acestea se mai numesc ¿i Circovii de iarnå
sau Fulgeråtoarele (zile rele de tråsnet ¿i de vifor).
20 ianuarie: Sf. Eftimie sau Eftenie cel Mare (te påze¿te de ciumå).

¥nchei cu o observa¡ie a marelui lingvist francez Michel Bréal: „Poporul,


zice el, e un filolog care vrea så-¿i dea seama de numele pe care le aude ¿i
care, gra¡ie imaginatiei lui, gåse¿te u¿or o poveste care så-i explice un
nume propriu“. Prin aceasta înså intråm în domeniul filologiei, care se
ocupå, între altele, ¿i de etimologiile populare.

*
Apårut în vol. Grai, datini, credin¡e, Bucure¿ti, / an 1939
VRÅJILE DE URSITÅ DE ANUL NOU

„Nu numai cu pâine va tråi omul, ci cu tot graiul ce iese din gura lui
Dumnezeu“ (Mat. IV, 4; Luca IV, 4). Aceste cuvinte ale Mântuitorului au
fost parafrazate de un folclorist francez, de Lescure, care se exprimå
astfel: „Nu numai cu pâine tråie¿te omul, ci se hråne¿te mai ales cu
supranatural ¿i cu miraculos: acestea alcåtuiesc pâinea lui de toate zilele,
pâinea imagina¡iei ¿i a sentimentelor cu care-¿i hråne¿te mintea“. Cåutarea
supranaturalului e înnåscutå la toate popoarele. Credin¡ele de¿erte,
supersti¡iile båbe¿ti au nåvålit în palate, au pus ståpânire pe casele boiere¿ti,
au cotropit cele mai umile cocioabe de la ¡arå. Slabi sau puternici, bie¡i
ne¿tiutori de carte sau cårturari de frunte, pe to¡i îi munce¿te deopotrivå
gândul cu privire la taina viitorului.
Dumnezeu, în nemårginita lui în¡elepciune, a avut grija så ascundå
omului viitorul ce-l a¿teaptå. ªi totu¿i, de la începutul veacurilor, fiin¡a
omeneascå s-a stråduit ¿i se stråduie¿te în fel ¿i chipuri så dea la o parte
vålul ce-i ascunde ziua de mâine sau så arunce måcar o privire în cartea
vie¡ii lui viitoare.
Dintre toate zilele de peste an, ajunul Anului Nou e socotit de român
mai prielnic pentru a încerca, prin tot felul de mijloace, så-¿i arunce måcar
o privire dincolo de ziua de aståzi ¿i så smulgå câte ceva viitorului din cele
ce-i tåinuie¿te.
Abia a apucat så treacå soarele dupå culmile dealurilor, ¿i iatå cå românul
de aståzi, ca ¿i cel de acum o mie de ani, î¿i începe ceremoniile sale mistice.
Aprinde o lumânare de cearå curatå ¿i o laså så ardå dinaintea icoanelor,
ca så poatå intra norocul în caså.
Unge u¿orii ¿i pragul casei cu usturoi, întocmai ca în noaptea Sfântului
Andrei, ¿i tot astfel face la grajduri ¿i la ¿uri. Unge cu usturoi animalele ¿i
pe to¡i ai casei în chip de cruce, ca så alunge din preajma lor duhurile
necurate ¿i strigoaicele care umblå så ia mana de la vaci.
Nu voi aminti de toate practicile magice legate de noaptea Sfântului
Vasile, în parte identice cu cele din noaptea Sfântului Andrei, cåci sunt
prea numeroase. Må voi mårgini numai la cele privitoare la aflarea ursitului,
adicå a viitorului bårbat, care munce¿te gândul fetelor de måritat. Dorin¡a,
Lumea basmelor 29

de altfel, explicabilå, a fetelor din toate timpurile ¿i de la toate popoarele,


de a se vedea ¿i ele la casa lor ¿i, de se poate, cât mai curând, a fåcut ca grija
lor de cåpetenie, în aceastå noapte a misterelor, så fie aceea de a-¿i cunoa¿te
ursitul. Cum va fi oare? tânår sau båtrân? frumos sau urât? bogat ori sårac?
blând ¿i supus, papå-lapte ori afurisit, omul dracului, inimå acrå? Va avea
un trai fericit ori î¿i va amårî zilele cu el? Multe ¿i variate sunt mijloacele
de care se servesc ca så dezvåluie aceastå tainå: sor¡ii, plumbul topit,
lumânårile, fântânile ¿i gardurile, ocoalele vitelor, obiectele de îmbråcåminte
¿i câte altele sunt cercetate pe rând, cåci fiecare poate releva câte ceva din
misterele zilei de mâine.
Dacå trece¡i cumva pe lângå o caså cu ferestrele astupate, a¿a, cå nu se
zåre¿te nici o licårire de luminå dinåuntru, så nu vå închipui¡i cå oamenii
de acolo s-au culcat cu gåinile ¿i cå somnul le-a închis pleoapele, fåcându-i
så uite grija zilei de mâine. Nu, dimpotrivå: în aceastå caså tocmai activitatea
e mai febrilå, min¡ile sunt mai încordate, zvâcnirile inimii mai dese, cåci
acolo e casa misterelor.
Så ne strecuråm pe nesim¡ite în una din aceste case ¿i, oaspete nepoftit,
ascuns într-un ungher, så vedem ce se petrece acolo.
Sunt strânse în jurul unei mese mai multe fete ¿i fiecare a depus pe ea
câte un obiect: un inel, un ban de argint, o oglindå, un pieptene, un fus, un
cårbune, un cu¡ita¿, o pietricicå ¿i o floare. Fiecare din aceste obiecte s-a
acoperit cu câte o stråchinu¡å de cåtre una din fete, fårå ca celelalte så vadå
unde s-au a¿ezat diferitele obiecte. Dupå aceea fiecare fatå, pe rând, pune
mâna pe câte o stråchinu¡å ¿i scoate obiectul de desubtul ei. Aceleia care a
nimerit inelul i se proroce¿te cå se va logodi curând ¿i cå va avea parte de
un bårbat chipe¿, „tras ca prin inel“. Aceleia care a nimerit banul de argint
i se zice cå ursitul ei va fi putred de bogat. Fetei care a pus mâna pe
oglindå, – bucuria ei – va avea parte de un bårbat frumos. E rândul altei
fete; a scos de sub strachinå un cårbune. Såråcu¡a, ursitul ei va fi negru la
fa¡å ¿i la inimå. Cam la fel va fi soarta celeilalte fete, care a scos afarå
pieptenele: va avea parte de un bårbat urât, poate chiar ¡igan, cåci ¡iganii
fabricå pieptenii la ¡arå. Iatå alta care a scos de sub strachinå fusul: bårbatul
care o va lua va fi col¡at ¿i zâmbat ca fusul. Tot a¿a lipsitå de noroc va fi ¿i
fata care a pus mâna pe cu¡ita¿, cåci ursitul ei va fi aprig ¿i iute la mânie.
Dar tot se va bucura mai mult decât acelea din urmå care au nimerit pietricica
sau floarea, cåci una va råmâne ca o piatrå neurnitå la casa pårinteascå, iar
cealaltå ca floarea se va ofili, tot a¿teptând så se mårite.
30 I.A. C ANDREA
¥n alt mod se practicå aceastå vrajå în unele pår¡i ale Transilvaniei,
Bucovinei ¿i Moldovei, unde se nume¿te Vergel sau Vergelat. Acolo se pune
pe maså un ciubåra¿ sau alt vas cu apå neînceputå, iar fiecare din cei prezen¡i,
fete ¿i flåcåi, bårba¡i ¿i femei de toatå vârsta, aruncå în acea apå câte un mic
obiect: un inel, un nasture, un cercel ¿i altele. Un båie¡a¿ de vreo zece-doispre-
zece ani e rânduit så scoatå din vas, rând pe rând, câte unul din obiectele
aruncate înåuntru. Un om bun de gurå, numit vergelator sau vestitor de Anul
Nou, stå lângå båie¡a¿, având câte un be¡i¿or verde de pom în fiecare mânå.
El începe så toace cu aceste be¡i¿oare pe marginea vasului ¿i prinde a ura:

Cine trece ¿i petrece?


Irodia Doamne!
Trece Toma cel bogat
Cu biciu de foc înfocat,
Irodia Doamne!

Urmeazå mai multe versuri pe care le omit, dupå care vergelatorul


roste¿te:

Semnele din acest vas


Så vå fie tot de tras,
De tras sor¡i de bucurie
Din anul ce o så vie.
Scoate-un semn ¿i-mi spune drept:
Mâine care an så-ncep?

Båie¡a¿ul atunci vârå mâna în apå, scoate un obiect ¿i, aråtându-l


adunårii, întreabå: „– Al cui e anul ce se începe diminea¡å?“ Proprietarul
obiectului råspunde: „– Al meu este!“ Atunci vergelatorul ureazå: „– Al
tåu noroc are så ¡i-l dea Dumnezeu de Anul Nou, de Sf. Vasile!“
Apoi vergelatorul repetå versurile de mai-nainte, tocând cu be¡i¿oarele
pe marginea vasului, iar båie¡a¿ul scoate din apå alt obiect. ¥ntreabå iarå¿i
al cui e semnul ¿i, dupå råspunsul dat de proprietarul obiectului, vergelatorul
augureazå: „– Al tåu noroc are så ¡i-l dea Dumnezeu de Boboteazå!“ ¥n
felul acesta se continuå pânå la scoaterea celui din urmå obiect din ciubåra¿ul
cu apå, vergelatorul urând fiecåruia, în ordinea sårbåtorilor ¿i sfin¡ilor din
calendar, ziua în care îi va da Dumnezeu norocul.
Lumea basmelor 31

Aceastå datinå trebuie så fie foarte veche la noi, cåci o gåsim pomenitå,
la începutul veacului al XVIII-lea, de cåtre principele Dimitrie Cantemir în
Descrierea Moldovei. Originea ei trebuie cåutatå în Orient, cåci n-o gåsim la
nici unul din popoarele din apusul Europei, ci numai la slavi ¿i la greci.
Dar så ne întoarcem iarå¿i la casa misterelor pe care am påråsit-o o
clipå. Ce se petrece acum acolo?
Fetele au început vraja cu plumbul. Au luat un vas cu apå neînceputå
¿i au turnat înåuntru plumb sau cositor topit. Dupå forma pe care o ia
metalul råcindu-se în apå, ele deduc cum va fi ursitul. Dacå închipuie¿te
ceva ce seamånå a om, fata se va mårita curând; dacå forma seamånå cu un
cal, ginerele va fi bogat, nevoie mare; dacå li se pare cå våd o bisericå, zic
cå bårbatul ce va lua va fi preot; dacå se formeazå ceva ce seamånå cu o
pådure, ursitul va fi pådurar; dacå metalul råcit închipuie o cruce sau un
sicriu, e semn de moarte; dacå înså nu pot distinge nici o formå, atunci fata
råmâne nemåritatå în anul ce vine.
Nemul¡umite de rezultatele date de vraja cu plumbul, fetele recurg
acum la alt mijloc de a scruta viitorul.
Iau douå coji de nucå. Una din fete pune în fiecare coajå câte o
lumânåricå de cearå aprinså ¿i le laså så pluteascå pe o strachinå cu apå.
Dacå se apropie cojile una de alta, fata se va mårita în cursul anului; dacå
nu se întâlnesc, apoi... så mai încerce fata ¿i la anul. Dacå se întâmplå ca
una din lumânårele så cadå din gåoace ¿i så se cufunde în apå, e semn de
moarte pentru persoana cåreia acea lumânåricå i-a fost menitå.
Nici de astå datå fetele nu se dau båtute. ¥ncearcå alt mijloc.
Se aduce o strachinå cu apå ¿i o lumânare de cearå, pesemne una råmaså
de la Pa¿ti. Una din fete picurå în apå douå picåturi de cearå, menindu-le:
una pentru fatå, alta pentru ursit. Dacå picåturile se apropie una de alta ¿i se
unesc, atunci... nunta-i aproape; dacå înså picåturile de cearå o iau razna,
una într-o parte ¿i alta cât colo, apoi... så mai a¿tepte fata.
Fata se vede cå nu e mul¡umitå de råspunsul oracolului, cåci o vedem
repezindu-se afarå, aducând o altå strachinå cu apå proaspåtå. Fiecare fatå
se apropie pe rând de strachinå ¿i, dupå ce face semnul crucii pe apå, aruncå
de sus, cu putere, un bånu¡ u¿or în strachinå, rostind cuvintele:

Dac-a fi så sarå banul,


Så må mårit pân-la anul!
32 I.A. C ANDREA
Dacå banul sare din apå, e semn bun, cåci o va lua flåcåul la care se
gânde¿te; dacå înså bånu¡ul se încåpå¡âneazå ¿i nu vrea så sarå afarå din
strachinå, apoi... nu te gråbi, fatå, cå te-i mårita poate la anul...
Acum, så mai ie¿im ¿i afarå din caså, så vedem ce se petrece ¿i prin
ogradå. Vedem un grup de fete, cu câte o lumânare aprinså în mânå, apropiin-
du-se de fântânå. Fiecare se pleacå pe rând în fântânå ¿i cautå så lumineze
fa¡a apei. Dacå-i e dat så se mårite, zåre¿te pe luciul apei, ca într-o oglindå,
chipul ursitului. Dacå nu, vorba ceea: „Mai stai fatå la argea, la anu te-i
mårita!“
Dincolo vedem o fatå cu ochii lega¡i, duså de mânå de altå fatå. Se
apropie amândouå de gard. Fata cu ochii lega¡i numårå parii gardului pânå
la nouå ¿i pe cel de al nouålea îl leagå cu o stråmåturå ro¿ie. Mâine diminea¡a
fata se va duce så vazå cum e parul pe care l-a însemnat. Dacå parul va fi
drept ¿i neted, ursitul ei va fi tânår, dar sårac. Dacå parul va avea coaja
groaså, viitorul ei bårbat va fi chiabur. Dacå parul va fi scurt ¿i noduros, va
avea parte de un om båtrân ¿i sårac. Dacå parul va avea mai multe cråci,
apoi ursitul ei va fi våduv ¿i cu o spuzå de copii.
Poporul de la ¡arå, fiind în mai strânså legåturå cu animalele de caså
decât noi, ace¿tia, de la ora¿, e firesc lucru ca omul så-¿i închipuie cå ele se
intereseazå de soarta ståpânilor, cå iau parte la toate bucuriile ¿i necazurile
ce dau peste ei. De aceea sunt deseori consultate ca oracole, ¿i pårerea pe
care ¿i-o exprimå aceste animale, prin gesturi sau în graiul lor, e ¡inutå în
seamå cu sfin¡enie. Se consultå în special câinele ¿i pisica, vitele ¿i oile,
coco¿ul ¿i... porcul.
La ¡arå, fetele fac ni¿te turti¡e de fåinå sau de målai, le pun în caså pe
un scaun lung sau pe o scândurå, menind fiecare turti¡å câte uneia din fete
care umblå dupå måriti¿. Cheamå apoi câinele casei ¿i pe a cårei turti¡å o
apucå câinele întâi, acea fatå se va mårita înaintea celorlalte. Apoi pe rând
se vor mårita fetele, dupå ordinea în care a mâncat câinele celelalte turti¡e.
¥n alte pår¡i se fac col¡una¿i, gålu¿te sau se a¿eazå pe scândurå cocolo¿i de
måmåligå sau bucå¡i de slåninå ¿i se cheamå câinele, iar pe alocuri pisica,
så le månânce.
Pentru a ¿ti din ce parte vor veni peti¡orii sau ursitul fiecåreia, fetele
iau din caså câte nouå linguri ¿i, ie¿ind în ogradå, înainte de cântatul
coco¿ilor, se suie pe poartå ¿i ascultå cu luare aminte. Dincotro vor cânta
coco¿ii întâi sau din ce parte vor auzi låtrând câinii, din partea aceea le vor
veni pe¡itorii sau ursi¡ii.
Lumea basmelor 33

Unele fete încalecå pe fåcåle¡ ¿i strigå: „U! ursitorul meu! încotro e¿ti?“
ªi din care parte încep a låtra câinii, dintr-acolo cred cå le va veni ursitul.
Fata care nu e mul¡umitå de acest oracol, se duce în co¿arul vitelor.
Acolo atinge cu piciorul un bou sau o vacå culcatå ¿i-i strigå: „Håi, estimp!“
Dacå vita se scoalå, atunci fata se va mårita chiar în câ¿legile acelea. Dacå
înså vita nu se scoalå la prima loviturå, îi mai då o datå cu piciorul, strigându-i:
„Håi, la anul!“ Dacå iarå¿i nu se scoalå, continuå så loveascå vita cu piciorul,
strigând pe rând: „Håi, la doi! Håi, la trei!“ ¿i a¿a mai încolo, pânå se scoalå
vita. La strigarea la care se ridicå boul sau vaca, atunci crede fata cå se va
mårita. Vai înså de sårmana fatå a cårei vitå nu se va scula de jos: toatå ziua
va plânge, fiind convinså cå va împleti cosi¡a albå.
Cel mai bun oracol e socotit înså porcul. Fata se duce la cocina
râmåtorilor ¿i începe så strige rar: „Huido, acum! Huideo, la anul! Huideo,
la doi!“ ¿i a¿a mai încolo. La care strigare porcul binevoie¿te så se trezeascå
¿i råspunde printr-un grohåit, în acel an fata se va mårita.
Alteori, fata se duce pe întuneric în staulul oilor, prinde una din ele ¿i
o leagå cu un fir ro¿u pe dupå gât. A doua zi de diminea¡å se duce în staul
så vadå oaia pe care a însemnat-o. Dacå oaia e tânårå, atunci ¿i ursitul ei va
fi tânår ¿i frumos. Dacå oaia e båtrânå, va avea parte de un om båtrân. Dacå
firul e legat la gâtul unui berbec, atunci... nunta e aproape.
¥n afarå de acestea, mai sunt ¿i alte o mul¡ime de practici magice
privitoare la måriti¿, din care vom în¿ira numai câteva.
Se iau douå fire de pår de porc de o lungime egalå, unul menit fetei ce
vrea så se mårite, iar celålalt menit flåcåului care-i e drag. Se pun amândouå
firele pe vatra încålzitå, dupå ce s-a dat spuza la o parte. Dacå perii, din
cauza cåldurii, se apropie unul de altul ¿i se încolåcesc, e semn bun pentru
tinerii îndrågosti¡i; nu le råmâne decât så se gåteascå de nuntå. Dacå înså,
dimpotrivå, firele se depårteazå unul de altul, apoi så-¿i ia gândul de la acel
flåcåu, cåci o va lua la Pa¿tele cailor.
¥n unele pår¡i ale Moldovei se iau douå boabe de orz ¿i se aruncå în
vatra focului. Dacå unul din boabe sare în sus, e semn cå fata se va mårita:
dacå înså boabele se învârtesc numai în foc, fårå så sarå în sus, apoi fata
så-¿i ia gândul de la måriti¿.
Alte fete aruncå, pe rând, ciubota sau papucul peste caså. ¥ncotro va
cådea încål¡åmintea cu vârful, din acea parte va veni ¿i ursitul fiecåreia.
¥n Moldova, fata pregåte¿te pe maså douå tacâmuri ¿i bucate fåcute
anume. Când bate miezul nop¡ii, fata zice: „Poftim la maså!“ sau bate în
34 I.A. C ANDREA
u¿å, zicând: „Urs, ursitul meu,/ Care-i dat de Dumnezåu,/ Vin’ de stå cu
noi la maså!“ Atunci ursitul ei, sau umbra lui, råsare ca din påmânt, se
a¿eazå la maså ¿i månâncå cu dânsa.
Vråjile pe care le fac fetele în pielea goalå sunt foarte råspândite.
La miezul nop¡ii, fata se dezbracå în pielea goalå ¿i aleargå a¿a
dezbråcatå de trei ori în jurul casei, ¿i... ori î¿i vede ursitul, ori capåtå o
pneumonie, care o vindecå pe veci de måriti¿.
Alteori fata ia o oglindå ¿i lipe¿te în fiecare din cele patru col¡uri câte
o lumânare aprinså. Apoi se despoaie pânå-n brâu, î¿i desplete¿te pårul ¿i
ocole¿te de trei ori masa pe care a a¿ezat oglinda. Apoi se uitå în oglindå
¿i-¿i vede ursitul.
¥n alte pår¡i, fata se duce la trunchiul unde se despicå lemnele, se
dezbracå în pielea goalå ¿i seamånå la trunchi såmân¡å de cânepå. Dupå
aceea î¿i ia straiele în mânå ¿i face ca ¿i cum ar da cu grebla. Se îmbracå
apoi cu cåma¿a ¿i se duce în caså de se culcå, punând celelalte straie sub
pernå. Peste noapte, fata î¿i viseazå ursitul.
¥n Bucovina se zice cå e de ajuns ca fata, când se culcå, så-¿i punå
straiele pe maså, ca så-¿i viseze ursitul.

(Apårut în volumul Grai, datini, credin¡e, Bucure¿ti, an 1939)


OUÅLE ROªII

Originea ouålor ro¿ii se pierde în negura veacurilor celor mai


îndepårtate.
Izvoarele istorice ne informeazå cå încå din anul 772 î.Hr. se obi¿nuia
în China, cu ocazia sårbåtorii Tsing-ming, så se ofere în dar ouå colorate.
Aceastå sårbåtoare se serbeazå la începutul lui aprilie, când iarba e verde,
culoare numitå în chineze¿te tsing, ¿i când aerul e curat, adicå ming, cu alte
cuvinte, exact în aceea¿i epocå când cad Pa¿tile. Alåturi de sårbåtoarea
Anului Nou ¿i aceea a Lanternelor, sårbåtoarea Tsing-ming e cea mai
însemnatå din Imperiul ceresc. ¥n analele dinastiei Tang, se recomanda, în
anul 600, påstrarea acestei datini, care ¿i aståzi a conservat la chinezi
stråvechea ei însemnåtate.
La vechii per¿i, ca ¿i la persanii de aståzi, era obiceiul ca, la sårbåtoarea
primåverii, så-¿i dåruiascå unul altuia ouå de diferite culori.
Tot astfel, la vechile popoare slave, exista datina ca, la sårbåtoarea
primåverii, så se ofere în dar ouå ro¿ii.
La romani, tinerii vopseau ouåle în ro¿u ¿i, pe lângå alte daruri ce-¿i
trimiteau la sårbåtoarea lui Ianus, figurau ¿i aceste ouå, pe care le întrebuin¡au
¿i la anumite jocuri. Ouåle mai erau întrebuin¡ate ¿i la unele ceremonii
religioase, în special la acelea ale expia¡iunilor.
La vechii germani, oul avea de asemenea o însemnåtate simbolicå.
¥ntr-un sarcofag de piatrå, în care se afla scheletul unei fete, dezgropat la
Worms în anul 1897, s-au gåsit ouå colorate, pe lângå monede care datau
din anul 320 î.Hr.
Se na¿te acum întrebarea: ce rost avea oul, la toate aceste popoare, în
ceremoniile lor religioase, ¿i mai ales la începutul primåverii? Råspunsul
ni-l dau concep¡iile celor mai multe popoare din antichitate cu privire la
cosmogonie, adicå la crea¡ia lumii, ¿i la cosmologie, adicå la ideea pe care
¿i-o fåceau despre alcåtuirea universului.
Chinezii aveau credin¡a cå „cerul împreunå cu påmântul sunt ca un ou
de pasåre; cerul e înveli¿ul påmântului, precum coaja oului e înveli¿ul gål-
benu¿ului“.
Vechii per¿i credeau de asemenea cå „cerul ¿i påmântul, ¿i apa, ¿i tot
ce este sub cer, toate sunt închise ca într-un ou; cerul e deasupra ¿i dedesubtul
36 I.A. C ANDREA
påmântului, iar påmântul e înåuntrul cerului, ca ¿i gålbenu¿ul în ou“. La
începutul lumii, ziceau ei, nu se afla nimic, afarå de Dumnezeu, ¿i noaptea
haosului domnea peste spa¡iu. ¥n cele din urmå apåru un ou; noaptea îl
acoperi cu aripile ei ¿i oul fecundat se deschise. Soarele ¿i luna ie¿irå din el
¿i se ridicarå pe cer, iar Påmântul, fiind mai greu, se låså în jos.
Eusebius raporteazå o credin¡å a fenicienilor, dupå care, din noianul
primitiv, råsare un ou, care se desparte în cer ¿i påmânt ¿i din care råsare
soarele ¿i luna. La indieni, zeul Puru se na¿te dintr-un ou.
La egipteni, crea¡ia lumii începe cu formarea unui ou pe întinsul apelor
care au fost dintru-ntâi. ªi la vechii greci, Empedokles compara Universul
cu un ou ¿i tot astfel, mai târziu, Epicur.
Ceea ce e mai curios e cå pânå în ziua de aståzi poporul nostru a påstrat
pe alocuri aceastå concep¡ie milenarå despre alcåtuirea Universului. Un
mo¿neag din comuna Piscu, jude¡ul Dolj, îmi comunicå: „påmântul e în
chipul unui ou; fundul oului e påmântul, iar vârful e cerul; el stå pe apå“.
Desigur cå nu forma oului a fåcut så se nascå compara¡ia Universului
cu oul, ci faptul cå acesta a fost considerat ca simbol al vie¡ii. De aici apoi
s-a dezvoltat ideea cå oul stå la baza crea¡iei.
Aceasta cu atât mai mult, cu cât însu¿i soarele a fost comparat cu un ou.
Cu chipul acesta, oul devine izvorul de luminå care då na¿tere la toate. La
egipteni, în special, gåsim aceastå concep¡ie: din oul care s-a format deasupra
apelor nemårginite de la începutul lumii a izvorât Râ, lumina zilei, cauza
imediatå a vie¡ii. Zeul Amon-Râ iese ¿i el din ou. Acest zeu, care simboliza
soarele, se ridicå deasupra apelor ¿i începu så dea na¿tere planetelor. Soarele
e acela care produce vegeta¡ia: aceasta e baza cosmogoniei egiptenilor.
¥n felul acesta, din vremurile cele mai vechi, oul fiind considerat ca
simbol al crea¡iei ¿i al rodniciei, ¿i, în acela¿i timp, ca simbol al soarelui,
producåtor a tot ce cre¿te pe påmânt, a råmas pânå în ziua de aståzi ca
simbol al vie¡ii înse¿i ¿i al reînvierii naturii. Abia târziu Biserica cre¿tinå a
adoptat pretutindeni oul ca simbol al Mântuitorului, care, ie¿ind din
mormânt, s-a întors la via¡å, ca ¿i puiul ce iese din gåoacea oului, care e
mormântul lui. Prin Bisericå, vechiul obicei pågân de a-¿i dårui unul altuia
ouå, de Pa¿ti, la începutul primåverii, când natura reînvie, s-a întins din ce
în ce mai mult. La început, ouåle începurå a fi colorate în galben ¿i ro¿u,
culorile soarelui, mai târziu furå decorate cu chipul Mântuitorului, cu figuri
de îngeri, cu un miel, simbol al nevinovå¡iei etc. La germani, în locul
ouålor de jertfå, care, în epoca pågânå, erau puse de preo¡i pe altarul zei¡ei
Lumea basmelor 37

Ostara, s-a nåscut datina påstratå pânå aståzi de a se da de Pa¿ti popilor câte
un numår oarecare de ouå.
¥n Fran¡a, în veacul al XIII-lea, slujba¿ii bisericilor, studen¡ii de la
universitate, tinerii din diferite cartiere ale Parisului se adunau pe pie¡ele
publice, formau un cortegiu lung precedat de prapuri, de trâmbi¡e ¿i de
tobe ¿i se adunau în fa¡a biserici catedrale, cântând imnuri. Apoi se împrå¿tiau
¿i se duceau så cearå prin case ouå de Pa¿ti. Oamenii î¿i trimiteau unii
altora ouå colorate, care se mai ofereau copiilor ¿i slugilor. Pânå la Revolu¡ia
francezå, se aduceau, dupå slujba liturghiei de Pa¿ti, co¿uri de ouå aurite în
cabinetul regelui, care le împår¡ea apoi celor de fa¡å. Aceste ouå nu numai
cå erau aurite, dar unele erau împodobite cu picturi ¿i constituiau adevårate
opere de artå. Doi pictori celebri, Lancret ¿i Watteau, n-au socotit cå e o
înjosire pentru ei de a picta ouå de Pa¿ti.
Cred a fi låmurit pe deplin originea ouålor de Pa¿ti. Vå închipui¡i înså
cå ¿i poporul, omul de la ¡arå, se mul¡ume¿te cu aceastå explica¡ie a datinii
ouålor ro¿ii? Fereascå Dumnezeu! Poporul, la noi ca ¿i aiurea, are nevoie
de un fapt precis, de ceva care nu trece peste puterea lui de în¡elegere,
pentru a-¿i explica ceva anormal, ceva ce iese din comun. A¿a, ¿i pentru
datina ouålor ro¿ii a creat o mul¡ime de legende, pe care, de altfel, le gåsim
în mare parte ¿i la slavi, ¿i din care voi rezuma numai câteva:

1. Dupå înmormântarea lui Iisus, mai marii ovreilor se adunarå la un


ospåt, de bucurie cå au scåpat de dânsul. Pe maså se afla un blid cu zeamå,
împreunå cu carnea coco¿ului din care era fåcutå, precum ¿i mai multe ouå
fierte. Pe când stau la maså ¿i se ospåtau, unul din comeseni pomeni de
cuvintele pe care le rostise Mântuitorul înainte de a fi prins ¿i råstignit,
anume cå va învia a treia zi dupå înmormântarea lui. Atunci cel ce se afla
în capul mesei începu a râde ¿i zise: „Când va învia coco¿ul pe care-l
mâncåm noi acum ¿i când se vor face ro¿ii aceste ouå albe de pe maså,
atunci va învia ¿i Hristos“. N-apucå bine så sfâr¿eascå de rostit aceste cuvinte
¿i toate ouåle se fåcurå ro¿ii, iar coco¿ul din blidul cu zeamå învie ¿i,
båtând din aripi, începu a cânta. ¥n amintirea acestei minuni, zice poporul,
se fac ouå ro¿ii de Pa¿ti.

2. Dupå o altå legendå, Maica Domnului, dupå na¿terea lui Iisus, a


cåutat så fugå cu fiul ei în bra¡e, cåci ovreii umblau så-i omoare. Ovreii se
38 I.A. C ANDREA
luarå dupå dânsa ¿i cât pe ce s-o prindå. Ei tot aruncau dupå dânsa cu
bolovani. Sfânta Fecioarå ridica bolovanii ¿i-i arunca înapoi, iar din
bolovani se fåcurå ouå ro¿ii. Ovreii, ajungând la ouå ¿i våzându-le ro¿ii, nu
se puteau mira îndeajuns de frumuse¡ea lor. Oprindu-i astfel din drum,
Maica Domnului a putut scåpa de urmårirea lor. Dupå o altå versiune,
ovreii, våzând ouåle, ar fi întrebat-o ce noimå au, iar Preacurata Fecioarå
le-ar fi råspuns: „Sunt ouå ro¿ii, cåci azi e ziua de Pa¿ti ¿i a¿a va fi cât e
lumea“. ¥n altå legendå e vorba de Iisus, care, dupå ie¿irea din templu, ar fi
fost urmårit de ovrei ¿i bombardat cu pietre. Aceste pietre, Iisus, cu puterea
lui dumnezeiascå, le-a prefåcut în ouå ro¿ii. De atunci cre¿tinii, spre aducere
aminte, fac ouå ro¿ii de Pa¿ti.

3. Dupå învierea Mântuitorului, o precupea¡å ovreicå ståtea în pia¡a


din Ierusalim cu douå co¿uri de ouå de vânzare. Un cumpåråtor trece pe
lângå dânsa ¿i-i strigå: „– Hristos a înviat!“ „– Ce tot îndrugi acolo? –
råspunde precupea¡a, o mai învia Hristos când s-or face ouåle astea din albe
în ro¿ii“. N-apucå så rosteascå cuvintele acestea ¿i, så vezi minunea: toate
ouåle din cele douå co¿uri se fåcurå deodatå ro¿ii. De atunci a råmas datina
de a se face ouå ro¿ii de Pa¿ti.

4. ¥n altå legendå se vorbe¿te de apostolul Simon. Acesta se duse într-o


zi så-¿i cultive ogorul, luându-¿i ca merinde în traistå o pâine ¿i câteva ouå.
Pe drum îl întâlni pe Mântuitorul, care-¿i ducea crucea ¿i nu mai putea de
obosealå. Simon îi luå crucea de pe umeri ¿i o duse el pânå în dreptul
ogorului såu, apoi o înapoie lui Iisus. Dupå ce-¿i lucrå câmpul, fiind obosit
¿i flåmând, dezlegå traista ca så mai îmbuce ceva. Când colo, ce så-i vadå
ochii? ¥n loc de pâine obi¿nuitå, gåsi în traistå o pascå, iar în locul ouålor
albe, ni¿te ouå ro¿ii de toatå frumuse¡ea. Aceastå minune o povesti Simon
femeii sale ¿i cunoscu¡ilor, cari recunoscurå cå e un semn ceresc ¿i de atunci
se face la Înviere pascå ¿i se ro¿esc ouåle.

5. ¥n altå povestire se zice cå Maica Domnului a adus o co¿arcå cu ouå,


ca s-o ofere acelora cari îl chinuiau pe Iisus råstignit, rugându-i cu lacrimi
în ochi så le fie milå de suferin¡ele lui. Dar ei râserå ¿i tot mai mult îl
chinuirå. Atunci Sfânta Fecioarå se a¿ezå lângå cruce, puse co¿arca cu ouå
alåturi ¿i începu a plânge cu foc. Din sângele care curgea din rånile lui Iisus
cåzurå stropi în co¿arca cu ouå. Unele se împestri¡arå, iar altele se fåcurå
Lumea basmelor 39

ro¿ii de sânge, ca ¿i când ar fi fost boite. Mântuitorul, aruncându-¿i privirile


spre ouå ¿i våzând cum se înro¿iserå, zise cåtre cei de fa¡å: „De acum
înainte så face¡i ¿i voi ouå ro¿ii ¿i împestri¡ate de Pa¿ti, ca så vå aduce¡i
aminte de råstignirea mea“.

Mai sunt ¿i alte legende caracteristice, dar trec peste ele.


Nu vå voi vorbi nici despre me¿te¿ugul boirii ouålor, nici despre ouåle
scrise sau încondeiate, împistrite sau muncite. Voi aminti numai câteva
credin¡e ¿i datini în legåturå cu ouåle de Pa¿ti.

a) ¥n cele mai multe pår¡i ale ¡årii, întorcându-se de la bisericå, to¡i ai


casei se a¿azå la maså, gustând mai ales din ouåle ¿i pasca sfin¡itå. Dupå
ce-¿i pun apoi stomacul bine la cale ¿i mai trag câte o leacå de båuturå,
gospodarul ia douå ouå ro¿ii, då unul din ele nevestei ¿i-i zice: „– Hristos
a înviat!“ Dânsa råspunde: „– Adevårat c-a înviat!“ Apoi o invitå så
ciocneascå ouåle, cu cuvintele: „– Hai så ciocnim ouå, ca så ajungem ¿i la
anul Pa¿tile cu bine, iar dupå moarte så ne vedem iar în cer“.
b) Copiii, în special, sau flåcåii cu fetele ciocnesc ouåle unii cu al¡ii,
iar acela al cårui ou se sparge trebuie så-l dea neapårat aceluia al cårui ou a
råmas întreg.
Ciocnirea ouålor e obi¿nuitå ¿i la toate popoarele slave, la germani,
francezi etc. Obliga¡ia de a da oul spart învingåtorului e aceea¿i ¿i la aceste
popoare. La noi se zice cå cel ce nu vrea så-¿i dea oul spart dupå ciocnire
învingåtorului, acela îl va mânca pe lumea cealaltå împu¡it sau cu påcurå.
Al¡ii spun cå dacå nu då oul ciocnit, îi vor ie¿i gâlci ¿i buboaie cât oul.
c) Când ciocne¿te ouåle bårbatul cu femeia, al cui nu se va strica, acela
va tråi mai mult.
d) O credin¡å foarte curioaså a românilor, pe care o gåsim håt, departe,
tocmai în Silezia, e urmåtoarea: e bine så ¡ii minte cu cine ai ciocnit ouå
întâi în ziua de Pa¿ti, cåci, dacå, din întâmplare, ai råtåcit drumul în vreo
pådure, så te gânde¿ti numaidecât la cel cu care ai ciocnit oul ¿i gåse¿ti
îndatå drumul pe care ai venit.
e) Un ou ro¿u de la Pa¿ti e bine så-l påstrezi ¿i så-l pui vara în patul cu
gândacii de måtase, ca så nu ¡i se deoache gândacii sau gogo¿ile de måtase.
¥n acela¿i fel procedeazå ¿i bulgarii, cultivatori de viermi de måtase.
f) Dacå vrei så ¿tii de e¿ti cu noroc, ia cu tine în ziua de Pa¿ti un ou
ro¿u. Dupå ce oul s-a sfin¡it, auzind Evanghelia, pune-l de-o parte ¿i-l
påstreazå pânå la anul. Atunci îl spargi ¿i, de va fi aproape gol, så ¿tii cå
40 I.A. C ANDREA
e¿ti sec de noroc; dacå, dimpotrivå, e plin, vei avea noroc în via¡å. Aceea¿i
credin¡å o au ¿i bulgarii.
g) ¥n diminea¡a zilei de Pa¿ti, când te speli, pune în cana cu apå un ou
ro¿u ¿i un ban, ¿i atunci vei fi rumen la fa¡å ¿i sånåtos tot anul.
h) Cojile ouålor ro¿ii joacå ¿i ele un rol însemnat în credin¡ele ¿i datinile
poporului.
i) Cojile de ouå ro¿ii se aruncå de obicei, în timpul Pa¿tilor, pe ape
curgåtoare. De ce? Pentru ca så ajungå pânå la rohmani. Dar cine sunt
rohmanii? Dupå credin¡a românilor din nordul Moldovei, din Bucovina ¿i
din Basarabia, rohmanii sau blajinii sunt un popor care ar locui, în apropiere
de Ierusalim, sau pe lângå mare, dupå al¡ii – dedesubtul påmântului. Ace¿ti
rohmani sunt foarte buni la inimå, postesc opt såptåmâni întregi, din care
pricinå sunt foarte plåcu¡i lui Dumnezeu, care de mult ar fi pråpådit lumea
pentru påcatele noastre, dacå n-ar fi fost ace¿ti blajini care se roagå ¿i
pentru noi. Tråind departe de noi ¿i neavând rela¡ii decât cu pågânii, rohmanii
n-ar ¿ti niciodatå când vin Pa¿tile ¿i nu le-ar putea serba nicicând, dacå n-ar
vedea plutind pe apå cojile de ouå ro¿ii aruncate de noi.
Dupå al¡ii, rohmanii ar fi a¿a de såraci, încât nu-¿i pot îngådui niciodatå
så månânce ouå. Prind înså cojile de ouå, aruncate de noi, curå¡å pieli¡a ce
se gåse¿te pe partea dinåuntru a cojilor ¿i o pun în bucatele lor, ca så se
înfrupte måcar cu atâta. Al¡ii mai povestesc cå rohmanii sunt ni¿te pitici
a¿a de mårun¡i la trup, cå, din råmå¿i¡ele aflate într-o coajå de ou, s-ar
såtura doisprezece rohmani.
j) ¥n ziua de Pa¿ti, zice poporul, så nu arunci ghiocile ouålor afarå,
cå-¡i arunci norocul ¿i rodul.
Precum se vede, oul e pus în legåturå cu rodnicia påmântului, ceea ce
vine så confirme cele spuse înainte cu privire la originea ouålor ro¿ii. De
aceea, în Bucovina, când oamenii pornesc la arat, aruncå înaintea boilor un
ou sau coji de ouå. Tot acolo, såmân¡a se strope¿te cu agheasmå ¿i se pune în
sac, dupå ce a fost amestecatå cu sfin¡ituri de la Pa¿ti, adicå cu pascå ¿i coji de
ouå, la care s-a adåugat ¿i slåninå. Acestea ne amintesc datinele din Rusia ¿i
din unele regiuni ale Germaniei, unde, când se scoate întâi plugul la arat,
trebuie så treacå înainte de toate peste o pâine ¿i un ou, sau amândouå acestea
se îngroapå în ogorul semånat. Aiurea se vârå în primul snop secerat o pâine
¿i un ou de Pa¿ti, ca rodul anului urmåtor så fie cât se poate de bogat.
O altå datinå, în legåturå cu rodnicia påmântului, e aceea a Caloianului,
care se obi¿nuie¿te pe alocuri pentru a aduce ploaia atât de trebuincioaså
Lumea basmelor 41

semånåturilor, mai ales la anumite epoci ale verii. Caloianul, care e o påpu¿å
fåcutå din lut, se împodobe¿te ¿i el cu coji de ouå ro¿ii påstrate de la Pa¿ti.
La bulgari, Caloianul, numit Gherman, e împodobit pe cap cu o coajå de
ou ro¿u, în loc de pålårie. Aceea¿i împodobire cu coji de ouå ro¿ii o gåsim
la alte popoare, dar cu prilejul ornamentårii pomului de Arminden, adicå
de întâi mai.
Pentru a încheia, voi reaminti o credin¡å a poporului nostru cu privire
la cutremure. „Când Iuda l-a vândut pe Hristos, Dumnezeu l-a luat ¿i l-a
legat de stâlpul påmântului ¿i l-a blestemat så stea acolo pânå la a doua
venire, adicå pânå la sfâr¿itul lumii. Iuda, ca så gråbeascå pråpådul lumii,
s-a apucat så roadå furca de care se sprijine¿te påmântul. El ar sfâr¿i de ros
toatå furca, dacå nu s-ar face ouå ro¿ii; cåci, în vreme ce blestematul se uitå
la ouå ¿i se mirå de frumuse¡ea lor, Dumnezeu se gråbe¿te de împline¿te cu
fier partea roaså de vânzåtorul Mântuitorului“.
Precum vede¡i, salvarea påmântului stå în mâinile voastre, oameni
buni. Påstra¡i datina stråmo¿eascå, face¡i ouå ro¿ii ¿i cât mai frumoase, ca
Iuda så ca¿te ochii cât mai mult la ele, iar stâlpul påmântului så poatå cre¿te
la loc în vremea aceasta.

(Apårut în volumul Grai, datini, credin¡e, Bucure¿ti, an 1939)


CUTREMURELE ¥N CREDINºELE POPORULUI

Prezintå un deosebit interes din punct de vedere folcloric interpretarea


pe care o då poporul cutremurelor de påmânt, pårerea pe care o are cu
privire la originea lor, credin¡ele în legåturå cu zguduirile globului nostru,
credin¡e pe care le întâlnim, în esen¡a lor, de la o margine pânå la cealaltå
a påmântului.
Pårerea în general admiså e cå påmântul e întins ca o fa¡å de maså, e
rotund ca un disc ¿i plute¿te pe apå. Mai întâlnim credin¡a cå påmântul e ca
un ou sau ca un pepene ¿i plute¿te pe apå, fårå så se înece, cum nu se îneacå
nici oul, nici lubeni¡a. Pentru mai multå siguran¡å, påmântul e sus¡inut pe
suprafa¡a apei de mai mul¡i stâlpi, cårora poporul le zice furci, mai adesea
în numår de patru, care sunt de fier sau de argint, de cearå sau de piatrå.
Capetele de jos ale acestor stâlpi se sprijinå pe spinårile mai multor pe¿ti, a
unuia sau ale mai multor bivoli, pe spinarea unui bou, a unui urs, a unei
scorpii sau a unei broa¿te ¡estoase. Dupå al¡ii, furcile acestea se reazimå pe
coarnele unuia sau a mai multor tauri ori bivoli, ale unui cerb etc. ¥n alte
regiuni se crede cå stâlpii påmântului sunt sprijini¡i pe umerii lui Simion
Stâlpnicul, un fel de uria¿ cre¿tin care s-a substituit lui Atlas din mitologia
greco-romanå.
Acestea sunt, în rezumat, credin¡ele românilor despre scoar¡a påmânteascå.
Så examinåm acum cauzele cutremurelor, a¿a cum ¿i le închipuie poporul
nostru, comparându-le cu credin¡ele pe care le gåsim la toate popoarele de pe
påmânt. Iatå elementele pe care le constatåm pretutindeni:

1. Dedesubtul scoar¡ei påmântului e o întindere imenså de apå.


2. Coaja påmântului e socotitå ca un fel de disc rotund.
3. Acest disc nu plute¿te pe apå, ci se sprijinå pe unul sau mai mul¡i
stâlpi.
4. Capetele de jos ale stâlpilor sunt a¿ezate pe unul sau mai mul¡i pe¿ti,
pe o broascå ¡estoaså sau pe o scorpie, ori pe spinarea unuia sau a mai
multor boi, bivoli, elefan¡i etc.
5. Mi¿carea fåcutå întâmplåtor sau cu voin¡å de ace¿ti sus¡inåtori ai
stâlpilor produce cutremurele de påmânt.
Lumea basmelor 43

Aceste elemente, în totalitatea lor sau numai în parte, le gåsim råspândite


pe toatå suprafa¡a globului. Le aflåm la mai toate popoarele din Europa
(albanezi, bulgari, ru¿i, germani, provensali etc.); le întâlnim la neamurile
asiatice: la japonezi, la laosienii din Siam, la buria¡i (popor mongol din
Siberia de miazåzi), la indieni, în vechea cosmogonie iranicå, la vechii evrei
(comp. cartea I-a a lui Samuel, 2,7: „stâlpii påmântului sunt ai lui Iehova ¿i
deasupra lor a a¿ezat lumea“); apoi în America, la locuitorii din Groenlanda,
din insulele Oceanului Pacific, în sfâr¿it, în Australia, la popoarele din
Sumatra, din insulele Java, Celebes, Moluce, Filipine, Noua-Zeelandå etc.
Så cercetåm mai de aproape fiecare din aceste credin¡e ¿i så analizåm
cauzele care au determinat ca acelea¿i idei så încol¡eascå în mintea atâtor
popoare råzle¡e, care n-au nici o comunitate de origine între ele.

I. Credin¡a cå sub scoar¡a påmântului s-ar afla numai apå a trebuit så


se înrådåcineze la toate popoarele primitive din urmåtoarele împrejuråri:
1. Soarele, observat pe mare sau pe apå întinså, la råsårirea lui pare
totdeauna cå iese din apå.
2. Toate izvoarele ¡â¿nesc din påmânt.
3. Såpând mai adânc într-un loc, se då mai totdeauna de apå, de unde
¿i procedeul de a såpa pu¡uri, pe care-l gåsim la toate popoarele primitive.
De unde putea proveni aceastå apå, dacå nu din imensa, nesecata mare fårå
fund, peste care e a¿ezatå scoar¡a påmânteascå?

II. Credin¡a despre rotunjimea scoar¡ei påmânte¿ti trebuie så-¿i aibå


originea în observa¡ia fåcutå, fie la ¿es, fie pe mare, cå orizontul se deseneazå
totdeauna printr-o linie perfect circularå, ¿i aceasta pentru motivul cå raza
vizualå a observatorului se întinde la o distan¡å egalå în toate direc¡iile.
Omul primitiv, fårå så-¿i explice lucrul acesta, constatå numai cå el ocupå
centrul unui disc perfect rotund.

III. Discul acesta nu putea fi imaginat ca plutind deasupra apei, cåci,


ori s-ar fi cufundat cândva, ori n-ar fi avut stabilitatea pe care i-o constatau
primitivii. De aici pårerea cå trebuie så fie sprijinit pe ni¿te stâlpi solizi.

IV. Deoarece apa, aflåtoare dedesubtul påmântului, e fårå fund, capetele


de jos ale stâlpilor trebuie neapårat så se sprijine pe ceva rezistent. De aici
credin¡a rezemårii lor pe spinårile unor pe¿ti, ale unor broa¿te, ale unor
bivoli etc.
44 I.A. C ANDREA
V. Animalele pe care se sprijinå ace¿ti stâlpi nu pot sta ve¿nic imobile.
Cum înså cea mai micå mi¿care pe care o fac se repercuteazå la stâlpul de
pe spinarea fiecåreia din aceste vie¡uitoare ¿i de aici la scoar¡a påmâneascå,
a¿ezatå pe ace¿ti stâlpi, urmeazå în mod firesc ca aceastå scoar¡å så se mi¿te
¿i ea, producând astfel cutremurul.

Deosebit de aceste concep¡ii aproape universale cu privire la cauzele


care provoacå cutremurele, poporul nostru mai are ¿i alte credin¡e, pe care
le redau a¿a cum mi-au fost comunicate din diferite regiuni ale ¡årii.
„Pe¿tele care ¡ine påmântul stå acolo, såracul, neclintit; dar, când
amor¡e¿te ori când råsuflå, mi¿cå oleacå din coadå ¿i atunci påmântul se
cutremurå“.
„Påmântul e a¿ezat pe un picior, ¿i acest picior e a¿ezat pe spinarea
unei broa¿te mari cât toate zilele. Broasca stå în apa unei måri fårå margini,
care este pe sub påmânt. Când broascå se mi¿cå de la un loc la altul pe sub
apå, atunci se mi¿cå påmântul, mai tare sau mai încet, dupå cum se mi¿cå ¿i
broasca. Dacå broasca s-ar mi¿ca mai tare prin apå, s-a surpa påmântul pe
unde nu e a¿ezat bine“.
„Påmântul îl ¡ine un bou cu coarnele lui. Când vine dracul înaintea
boului ¿i-i cere så-i dea påmântul, boul se scuturå ¿i atunci påmântul se
cutremurå“.
„Påmântul e ¡inut de un bivol mare pe coarne. Când ostene¿te bivolul,
îl schimbå pe alt corn, ¿i atunci se cutremurå påmântul, zicând cå s-a îngreunat
de påcatele oamenilor“. Påmântul se cutremurå câteodatå, fiindcå bivolul
se scuturå de greutate. Dacå bivolul va îmbåtrâni ¿i va muri, o så moarå ¿i
påmântul, ¿i cu el se va scufunda toatå lumea, ¿i va fi sfâr¿itul lumii.
Macedo-românii cred cå påmântul se cutremurå când boul de sub dânsul
î¿i mi¿cå urechea. Armenii zic cå påmântul se cutremurå când pe acel bou
îl supårå mu¿tele. Dacå sunt patru boi care sprijinå påmântul, acesta se va
cutremura când boii î¿i vor mi¿ca urechile.
¥n jude¡ul Constan¡a se zice cå taurul care sus¡ine påmântul stå cu
picioarele pe o corabie: corabia stå pe apå, iar în apå e un pe¿te mare.
Câteodatå Satana vine la taur ¿i-i vârå un ¡ân¡ar în nas, care-l pi¿cå. Taurul
începe så se scuture ¿i atunci påmântul se clatinå, dar Dumnezeu vine îndatå
¿i-l potole¿te.
Vechile credin¡e pågâne despre originea cutremurelor au fost altoite în
urmå cu elemente cre¿tine. Astfel:
Lumea basmelor 45

„Când Iuda l-a vândut pe Hristos, Dumnezeu l-a luat ¿i l-a legat de
stâlpul påmântului, ¿i l-a blestemat så stea acolo legat pânå la a doua venire,
adicå pânå la sfâr¿itul lumii. Iuda, ca så gråbeascå pråpådul lumii, s-a apuca
så roadå furca ce sprijine¿te påmântul, ¿i roade, ¿i roade, pânå se sub¡iazå
într-atât, cå påmântul începe så se clatine. Iuda ar sfâr¿i de ros toatå furca
dacå nu s-ar face ouå ro¿ii, cåci, în vreme ce blestematul se uitå la ouå ¿i se
mirå de frumuse¡ea lor, Dumnezeu se gråbe¿te de împline¿te cu fier partea
roaså de vânzåtorul Mântuitorului“.
Iuda roade mereu furca påmântului, dar când iese o datå pe an så vazå
colindåtorii la Cråciun, furca cre¿te la loc ¿i påmântul nu se mai scufundå.
Maica Precista are grijå så-l cheme så se uite la cei ce umblå cu colinda.
„Iuda roade mereu cei doi stâlpi ce sus¡in påmântul, dar când vede colinda,
adicå bå¡ul înflorat al colindåtorilor de la Cråciun, pânå så o priveascå,
Dumnezeu aruncå fier în rosura stâlpului. Iuda iar roade pânå la Pa¿ti, când
vede ouå ro¿ii ¿i, pe când Iuda se uitå la ele, Dumnezeu iarå¿i întåre¿te
stâlpii ro¿i de vânzåtorul lui Hristos, ¿i a¿a nu poate niciodatå så scufunde
påmântul“.
„Iuda roade neîncetat cei trei stâlpi ai påmântului. Se opre¿te de ros
numai când vede femeile sau copiii clåtind doni¡ele la fântânå sau la gârlå
înainte de a lua apå. Iuda stå ¿i se mirå cå de ce oare le-o fi clåtind, cåci tot
apå a fost în doni¡e, ¿i tot cu apå se vor umplea. ¥n timpul acesta, Dumnezeu,
cu puterea sa, îngroa¿å îndoit stâlpii ro¿i de Iuda“.
„Iuda, legat de una din furcile påmântului, roade întruna din furcå, cu
gândul så scufunde påmântul. Se opre¿te de ros numai când stå så asculte
cum femeile rad copaia dupå ce au fråmântat pâinea ¿i când rad fåcåle¡ul
dupå ce au fåcut måmåliga. ¥n vremea aceasta, Dumnezeu pune la loc partea
roaså de Iuda“.
„Iuda roade fårå întrerupere furca påmântului. Dar când femeile râcâie
turtele de pâine cu cu¡itul, atunci Iuda ascultå ¿i în timpul acesta furca
påmântului cre¿te la loc“.
„Iuda roade mereu din furcile påmântului, dar se opre¿te numai când
sunå våtraiul, de aceea se pune la våtrai câte o toartå. ¥n timpul acesta,
furca roaså cre¿te la loc“.
„Iuda, legat pânå la sfâr¿itul veacurilor de furca pe care se reazimå
påmântul, se supårå câteodatå. ªi, punând mâna pe stâlp, îl zgâl¡âie, ca så
råstoarne påmântul, ¿i atunci påmântul se cutremurå“.
46 I.A. C ANDREA
„Iuda e legat cu un lan¡ gros de fier de unul din stâlpii påmântului.
Când trage de lan¡, se cutremurå påmântul. De ar ¿ti el când e ziua lui, ar
pråpådi lumea. El tot roade din stâlp, ca så se scufunde påmântul, dar, când
doarme, Sf. Ilie îngroa¿å de nouå ori mai mult stâlpul ros de Iuda“.
„La doi din stâlpii påmântului stau de pazå doi îngeri, la altul stå Sf.
Ilie, iar la al patrulea stau înghesui¡i Scaraoschi cu diavolii lui. Când Sf.
Ilie cheamå îngerii la slujbå, diavolii vor så-i opreascå. Atunci Sf. Ilie se ia
cu biciul dupå ei ¿i, în zarva aceea, stâlpii råmânând nesprijini¡i, påmântul
se clatinå“.
„Scaraoschi, tatål dracilor, trimite to¡i dracii lui mai mici så roadå
furcile påmântului. Aceasta se întâmplå pe când îngrijitorul furcilor doarme.
¥ndatå înså ce vin dracii, el se de¿teaptå ¿i-i ia la goanå, iar påmântul råmâne
neclintit“.
„De stâlpul din mijloc al påmântului stå legat tartorul cel mare al
diavolilor. Când Dumnezeu trece în «inspec¡ie», tartorul înfrico¿at se
smunce¿te ca un câine în lan¡ ¿i påmântul se cutremurå“.
¥n Slavonia e credin¡a cå påmântul e un disc rotund, înconjurat de mare.
Acest disc e sprijinit de un stâlp gros de fier. Dumnezeu a a¿ezat pe Satana la
capåtul de jos al stâlpului, ca så-l roadå. Când va fi ros tot stâlpul, va fi sfâr¿itul
påmântului. Dar Dumnezeu, fiindu-i milå de omenire, coboarå stâlpul câte
pu¡in mai jos, ca Satana så mai aibå ce roade. La fiecare coborâre a stâlpului, se
zguduie påmântul ¿i se produce cutremurul (S. Krauss, Tausend Sagen, 63).
Tot în Slavonia: Påmântul se sprijinå pe o mul¡ime de stâlpi. De unul
din ace¿tia e legat cu lan¡uri Satana, care roade de stâlp. La ¿apte ani,
stâlpul e ros ¿i se rupe în douå, pricinuind un cutremur. Atunci Dumnezeu
leagå pe Satana de un alt stâlp, care iarå¿i e ros ¿apte ani, ¿i a¿a mai încolo.
Dacå ar ¿ti cineva câ¡i stâlpi sus¡in påmântul, ar putea prezice când va fi
sfâr¿itul lumii (S. Krauss, Tausend Sagen, 63).
Prin Bucovina se zice cå påmântul se cutremurå atunci când scorpia,
legatå cu lan¡ de stâlpul påmântului, se scarpinå de acest stâlp.
Prin alte pår¡i, în loc de scorpie întâlnim zgrip¡uroaica, care roade
mereu stâlpii; când îi roade, påmântul se clatinå. Aceastå zgrip¡uroaicå se
hråne¿te cu målaiul ¿i apa ce-i dau oamenii, ¿i anume: målaiul este acela ce
i se då atunci când femeia, dupå ce a cernut, bate sita de capetele cåpisterei
ca så o scuture, iar apa e aceea pe care o varså femeile la fântânå, când
toarnå întâi din gåleatå, ca så-¿i clåteascå cofa. Urmeazå apoi pricinile
felurite despre cauzele cutremurelor.
Lumea basmelor 47

Dupå unele credin¡e, påmântul se cutremurå atunci când se bat strigele


cu limbile meli¡elor ¿i meli¡oaielor, pe care femeile le laså pe afarå în
nop¡ile de Sf. Andrei.
Prin jude¡ul Vâlcea se crede cå påmântul se cutremurå ¿i când necheazå
calul lui Alexandru Macedon, Ducipalul care a båut apå vie ¿i nu are moarte.
El tråie¿te prin ostroavele pustiilor de måri ¿i, când îi vine dor de ståpânul
lui, necheazå de se cutremurå påmântul.
¥n alte pår¡i se zice cå „vârcolacii rod stâlpii påmântului, dar sunt de
multe ori speria¡i de clopo¡elul lui Alexandru Machedon, ¿i atunci stâlpii
cresc la loc“.
Poporul, la noi ca ¿i aiurea, a mai introdus ¿i un element de ordin
moral în credin¡ele lui despre originea cutremurelor. Astfel: Voronca,
Datinele ¿i credin¡ele poporului român..., p. 141: „Când se cutremurå
påmântul, se uitå Dumnezeu din cer pe påmânt; se uitå supårat de cele ce
vede, dar numai oleacå deschide ochii, cå, dacå i-ar deschide mai tare, s-ar
pråpådi lumea“; „Ghilu¿ul“, I, I. p. 8: „Când se cutremurå påmântul, se
uitå Dumnezeu cu un ochi, cå, dacå s-ar uita cu amândoi, s-ar cufunda de
fricå“ Gorovei, Credin¡i ¿i supersti¡ii ale poporului român, pp. 94, 255 ¿i
256. „ªezåtoarea“, III. p. 99: „Se mai cutremurå când se uitå Dumnezeu
pe påmânt. Când se cutremurå u¿or ¿i pu¡in, atunci Dumnezeu se uitå cu un
sfert de ochi la el; când se uitå cu o jumåtate de ochi, se cutremurå mai tare
¿i mai mult. Dacå s-ar uita cu un ochi, s-ar cutremura tare de tot, s-ar
dårâma casele, ar pråpådi lumea“. Ibidem, II, p. 193: „Când Dumnezeu
vede cå råutatea oamenilor este din ce în ce, se uitå cu mânie asupra
påmântului, ¿i atunci påmântul de fricå se cutremurå“.
Alteori Dumnezeu pune un picior pe o parte de påmânt, pe margine, ¿i
alt picior pe cealaltå margine a påmântului ¿i se leagånå, când pe un picior,
când pe celålalt; atunci påmântul se cutremurå, se zgål¡âie încolo ¿i încoace,
ca lumea så se înfrico¿eze ¿i så se întoarcå la cåile cele de trai curat.
Se în¡elege, la toate popoarele vom întâlni asemenea credin¡e. Evreii
– scrie Sf. Scripturå, – spun cå Iehova „zguduie påmântul din locul såu,
de se cutremurå stâlpii såi“.
¥n sfâr¿it, alte pricini ale cutremurului vin din înså¿i partea påmântului.
Când påmântul, ca fiin¡å vie, nu mai poate suferi påcatele oamenilor, se
scuturå, ca ¿i cum ar cåuta så-¿i lepede o greutate ce apaså asupra sa; ¿i
atunci noi sim¡im cutremurul.
48 I.A. C ANDREA
Alteori, ca oricårei vietå¡i, îi vin clipele de slåbiciune, cum se întâmplå,
de pildå, în anii când rode¿te mult; atunci tremurå, cum tremurå omul
ostenit, iar oamenii simt în clipele acelea cutremurul.
Poporul mai zice cå „dacå se cutremurå påmântul de diminea¡å, n-a
mâncat lumea, se cutremurå a foamete; când e omul såtul, se cutremurå a
bine; iar de s-ar cutremura la miez de noapte, e semn de råzboi“.
Dupå credin¡ele unora, cutremurul de påmânt e înso¡it mai totdeauna
de anumite vedenii. Unii spun cå våd fugind cai cu ochii cât talerele, cå
vitele fug prin påduri, cå se aud câinii urlând a pustiu, iar al¡ii cå, în
vântoasele care înso¡esc mai totdeauna cutremurul, mai ales noaptea, se
strecoarå duhurile necurate, care vor så se ascundå de mânia dumnezeiascå.
Ce poate face lumea ca så fie scutitå de cutremur? Iatå råspunsurile pe
care le då poporul:
Så påzeascå cele patru posturi orânduite de Dumnezeu.
Så nu påcåtuiascå în a¿a chip, încât så-l facå pe Dumnezeu så se uite
încruntat la påmânt.
Så nu lase limbile meli¡elor sau meli¡oaielor pe afarå în noaptea de
Sf. Andrei.
Så nu mai batå femeile sita de cåpistere, ca s-o scuture de fåinå.
Dacå vå spåla¡i capul seara, nu låsa¡i mult în caså låutoarea, cåci se
poate så se cutremure påmântul ¿i vå va tremura capul cât ve¡i tråi.
Urma¡i aceste sfaturi ¿i, fårå doar ¿i poate, toatå via¡a ve¡i fi feri¡i de
cutremure (?!).

(Apårut în volumul Grai, datini, credin¡e, Bucure¿ti, an 1939)


VRÅJILE DE PLOAIE

Pe vremile acestea de secetå cumplitå – de¿i pentru moment pare cå


am scåpat de ea – m-am gândit cå n-ar fi råu så aduc ¿i eu modestul meu
tribut de sfaturi pentru cazul, Doamne fere¿te, când Maica Ploaie ar fugi
iar de la noi. Se cunosc o mul¡ime de vråji pe care le face poporul, la noi ¿i
aiurea, cu ajutorul cårora po¡i aduce – pe sus, dacå nu de bunå voie –
îndåråtnica stropitoare cereascå, când î¿i face prea mult mendrele prin alte
meleaguri ¿i nu vrea så dea ¿i pe la noi.
Din timpurile cele mai vechi ale omenirii, când indivizii tråiau în
contact direct cu natura, fie cå duce via¡a nomadå a påstorului, fie cå trecuse
la via¡a sedentarå agricolå, omul se uita cu nådejde sau cu groazå la cer. Se
uita cu nådejde la fiecare norule¡ de pe bolta cereascå ¿i pândea venirea
ploii binefåcåtoare care så facå så încol¡eascå din nou iarba pentru vitele
flåmânzite care piereau sub ochii lui, din lipså de på¿une, – sau a¿tepta cu
încordare încetarea puhoaielor care se revårsau fårå milå de sus, înecându-i
ogorul ¿i pråpådindu-i bucatele.
Imagina¡ia lui populase cerul ¿i soarele, dåtåtorul de luminå ¿i de via¡å,
cu tot felul de zeitå¡i ¿i de duhuri, unele binevoitoare, altele du¿månoase, ¿i
cåtre unele ¿i cåtre altele se adresau rugile lui fierbin¡i, iar pentru împåcarea
unora ¿i altora nåscocise tot felul de practice magice, menite så le înduplece.
Ca intermediar între el, omul de rând, lipsit de putere ¿i de ¿tiin¡a necesarå,
¿i între aceste divinitå¡i, era vråjitorul, råmas pânå în ziua de aståzi, la multe
neamuri sålbatice, singurul transmi¡åtor al dorin¡elor poporului de rând cåtre
divinitå¡ile cere¿ti. Vråjitorul acesta avea ¿i are încå oarecum rolul pe care-l
are preotul la popoarele civilizate. Singura deosebire pe care o constatåm
între vråjitorul omenirii primitive ¿i între preot e cå primul e fåcut råspunzåtor
dacå nu ob¡ine de la divinitå¡i realizarea dorin¡elor poporului ¿i plåte¿te adesea
cu capul, în chinuri groaznice, crima de a nu fi ¿tiut så îmbuneze duhurile
cere¿ti, înduplecându-le så-i satisfacå cerin¡ele.
¥n schimb, vom constata, cu cea mai mare surprindere, cå acelea¿i
amenin¡åri, acelea¿i insulte adresate divinitå¡ii sau sfin¡ilor, acelea¿i maltratåri
ale efigiilor sacre, pe care le practicå sålbaticii, le regåsim, sub o formå
mai mult sau mai pu¡in îmblânzitå, la multe din popoarele din Europa,
50 I.A. C ANDREA
chiar la cele mai vechi ¿i mai înaintate pe treapta culturii. Constatåm la
acestea påstrarea unor reminiscen¡e milenare, pe care zeci de veacuri de
civiliza¡ie n-au putut så le alunge din mintea, din sufletul lor, råmas tot a¿a
de primitiv, tot a¿a de simplist ¿i de naiv, ca ¿i acela al îndepårtatului lor
stråmo¿, abia apårut pe suprafa¡a påmântului.
¥nainte de a vå vorbi despre vråjile ce se practicå pentru aducerea
ploii, trebuie så vå atrag aten¡ia asupra faptului cå, atât la popoarele
primitive, cât ¿i la cele civilizate, existå credin¡a cå anumi¡i indivizi au
puterea de a lega ploile, de a le ¡ine oarecum încuiate sau înlån¡uite,
împiedicându-le de a se revårsa pe påmântul însetat. Despre ace¿ti du¿mani
ai ploilor voi vorbi poate mai pe larg cu altå ocazie.
Aståzi må voi mårgini numai la practicile magice menite så aducå pe
påmânt ploaia mult doritå, mana cereascå care så învioreze semånåturile ¿i
så salveze de pråpåd omenirea înfometatå.
Dintre toate vråjile întrebuin¡ate de omenire, nu numai de popoarele
cele mai sålbatice, ci ¿i de acelea care se bucurå de multå vreme de binefacerile
civiliza¡iei, magia imitativå a fost ¿i este cea mai des practicatå.
Vrei så faci så cadå ploaia, n-ai decât s-o imi¡i prin stropirea cu apå.
Dacå, dimpotrivå, vrei s-o faci så înceteze ¿i så aduci seceta, nu faci alta
decât te fere¿ti de apå ¿i recurgi la cåldurå ¿i la foc pentru a usca umezeala
cea multå.
A¿a, de pildå, în Rusia, în anumite localitå¡i, când e nevoie de ploaie,
trei oameni se duc într-o pådure ¿i se urcå în ni¿te brazi. Unul din ei bate cu
un ciocan într-o cåldare de aramå sau într-un butoia¿, imitând tunetul: altul
freacå doi tåciuni aprin¿i, fåcând så sarå scântei; acestea reprezintå fulgerele;
iar al treilea moaie un månunchi de cråci înfrunzite într-un vas cu apå ¿i
strope¿te de jur-împrejur, imitând astfel ploaia. O magie imitativå, care se
aseamånå întrucâtva cu cea practicatå în Rusia, e datina olteneascå, cunoscutå
sub numele de fierårit. Când e secetå, flåcåii se adunå noaptea în curtea
bisericii, având fiecare câte un clopot de la gâtul vitelor. Unul din ei se suie
în turla bisericii ¿i începe så tragå clopotele ¿i a bate în toaca de fier, pe
când cei de jos fac un zgomot infernal cu clopotele lor, unele dogite, altele
cråpate, de vuie¿te satul ¿i råsunå codrii. Apoi umplu ni¿te hârdaie cu apå
de la fântânå, stropesc de jur-împrejur ¿i se duc apoi pe la casele oamenilor,
de udå lumea cu apa aduså de la fântânå. Zgomotul fåcut de clopote imitå
bubuitul tunetului, iar udarea cu apå e magia imitativå care trebuie neapårat
så decidå ploaia så se reverse pe påmânt.
Lumea basmelor 51

Apa fiind prima condi¡ie de via¡å a câmpului, e firesc lucru ca uneltele


de la câmp så fie întrebuin¡ate în magia imitativå. De aceea una din datinile
cele mai uzitate e så se fure o grapå ¿i så se arunce într-o apå curgåtoare. ¥n
ºara Oltului, o femeie, care-¿i alåpteazå încå pruncul la sân, furå grapa ¿i o
aruncå în apå. Aiurea se aruncå în apå plugul, întocmai ca în unele ¡inuturi
din India, din Caucazia ¿i din Armenia, unde femei ¿i fete, uneori dezbråcate
în pielea goalå, se înhamå la un plug pe care-l târåsc pe câmp, noaptea, ¿i-l
aruncå apoi în apå.
Alteori, femeia însårcinatå e luatå ca simbol al rodniciei. Dupå cum ea
då na¿tere unui prunc, tot a¿a câmpul e chemat s-o imite ¿i så dea na¿tere
roadelor. Se toarnå deci apå peste o femeie însårcinatå, ca ¿i cum s-ar uda
câmpul însu¿i cu ploaie. Tot printr-o magie imitativå se cautå în Bucovina
så se provoace ploaia, turnându-se apå pe o feti¡å, pânå începe så plângå.
Lacrimile ce curg ¿iroaie pe obrajii ei sunt menite så atragå, prin imita¡ie,
ploaie, ce trebuie så curgå cu aceea¿i abunden¡å.
Aceastå practicå magicå nu se deosebe¿te mult de aceea pe care o
constatåm la locuitorii din insula Java, unde doi oameni se biciuiesc atâta
timp cu nuielele pe trupul gol, pânå când sângele începe så curgå ¿iroaie pe
corpul lor. Sângele care curge trebuie så atragå, prin imita¡ie, revårsarea
ploilor.
Dar nu numai câmpul are nevoie de apå, ci ¿i oamenii îi duc lipsa în
¡inuturile unde nu sunt nici ape curgåtoare, nici izvoare. Le trebuie apå, fie
pentru vitele lor, fie pentru ei în¿i¿i, de båut ¿i de gåtit bucatele. De aceea
vedem în unele locuri vasele care servesc la gåtirea bucatelor jucând un rol
în magia imitativå. Datina cea mai råspânditå este de a se fura o oalå nouå
¿i de a o arunca în fântânå.
Alteori se aruncå în apå vasul în care se face måmåliga, ca så cearå apå.
De obicei înså se furå de la o femeie însårcinatå un ¡est pentru copt
pâinea ¿i se aruncå pe furi¿ în fântânå.
Aiurea e obiceiul ca trei fete så fure de la trei femei bor¡oase trei
linguri ¿i så le arunce în pu¡.

Cu totul opuse acestor curioase vråji imitative sunt riturile pur


religioase. Din timpurile cele mai vechi, oamenii ¿i-au îndreptat, cu inima
zdrobitå ¿i cu lacrimile în ochi, privirile lor rugåtoare cåtre divinitate,
52 I.A. C ANDREA
implorând-o så le trimitå ploaia mult a¿teptatå ¿i så nu-i lase så se
pråpådeascå. „Odinioarå, scrie acum aproape douå mii de ani Petronius,
matroanele se duceau descul¡e pe munte, cu pårul despletit ¿i cu sufletul
neprihånit, ca så se roage lui Jupiter så trimitå ploaia, ¿i îndatå începea så
plouå cu gåle¡ile...“ Aståzi oamenii ies la câmp cu icoanele din bisericå, cu
moa¿tele unui sfânt sau alte unei sfinte, cu prapurile, iar preotul adreseazå
rugi fierbin¡i cerului så dea ploaie. Acela¿i lucru îl vedem la noi ¿i la toate
popoarele din Europa.
Se întâmplå înså cå, în caz de secetå prelungitå, poporul î¿i pierde în
cele din urmå råbdarea ¿i renun¡å de a se mai ruga! De la rugå trece la
amenin¡åri ¿i înjuråturi împotriva divinitå¡ii care-i refuzå ploaia ¿i uneori o
ia chiar la båtaie. A¿a se întâmplå, de pildå, în unele sate din Japonia, unde
poporul, såtul de a-¿i mai îndrepta rugile cåtre zeitatea care nu vrea så-i dea
ascultare, ia imaginea zeului ¿i, cu tot felul de înjuråturi, o aruncå într-o
båltoacå împu¡itå. „Råmâi acolo, îi strigå, ¿i ai så vezi ce bine ai så miro¿i
dupå ce ai så stai câteva zile acolo ¿i ai så te coci ¿i tu la soarele care ne
usucå câmpul“. Chinezii, când au nevoie de ploaie, fabricå un zmeu mare
de hârtie sau de lemn înfå¡i¿ând pe zeul ploii ¿i-l duc în procesiune. Dacå
înså zeul nu le acordå ploaia doritå, îl amenin¡å ¿i-l bat, uneori chiar îl
degradeazå, luându-i rangul de zeu. Dimpotrivå, dacå då ploaie, îl
recompenseazå în mod public, prin decret imperial, promovându-l în grad.
Siamezii, când au nevoie de ploaie, a¿azå idolii lor în båtaia soarelui care-i
dogore¿te; dacå, dimpotrivå, au nevoie de un timp uscat, desfac acoperi¿ul
de pe templu ¿i laså imaginile sfinte så fie muiate de ploaie.
Dacå aceste obiceiuri vi se par barbare, ce ve¡i zice la cele ce se petrec
încå aståzi în båtrâna noastrå Europå, a¿a ziså civilizatå?
¥n Fran¡a, de pildå, în anumite localitå¡i, se iau statuile sfin¡ilor ¿i se
aruncå într-un pu¡, în cazul când seceta se prelunge¿te peste måsurå. ¥nainte
de a arunca statuia în apå, o roagå de trei ori så trimitå ploaia. I se spune
sfântului så se gândeascå bine, så nu facå pe încåpå¡ânatul, cåci n-o så-i
meargå bine. Cum înså ploaia întârzie så-¿i facå apari¡ia, iau statuia sfântului
¿i-o arunca în apå, cu toate protestårile clerului, care sus¡ine, cu drept cuvânt,
cå e de ajuns amenin¡area ¿i cå face råu poporul de se råzbunå imediat.
¥n Italia, lucrurile se petrec la fel, ba chiar se merge ¿i mai departe.
Astfel, în anul 1893, în urma unei secete îngrozitoare, locuitorii din multe
localitå¡i ale Siciliei exilarå pe mai to¡i sfin¡ii lor. La Palermo a¿ezarå
statuia sfântului Iosif într-o grådinå, în båtaia soarelui, amenin¡ându-l cå-l
Lumea basmelor 53

vor låsa så se pråjeascå acolo pânå ce o så dea ploaie. Alte statui de sfin¡i
furå întoarse cu fa¡a la perete, cum se pedepsesc uneori copiii. Al¡i sfin¡i
furå dezbråca¡i de vestmintele lor cele bogate, sco¿i din bisericå, înjura¡i ¿i
amenin¡a¡i de a fi îneca¡i, dacå nu vor da ploaie. La Caltanisetta, rupserå
aripele de aur ale statuii arhanghelului Mihail, le înlocuirå cu aripi de carton,
iar în locul mantalei de purpurå, îl înfå¿urarå cu ni¿te zdren¡e. La Licata,
statuia sfântului Angelo, patronul localitå¡ii, fu despuiatå de tot, iar sfântul
fu înjurat, legat cu lan¡uri ¿i amenin¡at cu înecarea sau cu spânzuråtoarea,
dacå nu le va da ploaie. „Spânzuråtoarea sau ploaia“, îi striga mul¡imea
înfuriatå, amenin¡ându-l cu pumnii.
Så vedem acum ce se petrece la noi în asemenea împrejuråri. Poporul
nostru nu merge cu impietatea a¿a de departe, ¿i totu¿i se leagå de cele
sfinte sub o altå formå. ¥n Biserica ortodoxå, nefiind statui, chipuri cioplite,
ca la romano-catolici, alte simboluri sfinte, alte obiecte religioase, precum
sunt icoanele, crucile ¿i toaca de lemn de la bisericå au multe de îndurat pe
vreme de secetå.
Astfel, se furå, în zorii zilei, o icoanå de la bisericå, în special a Maicii
Domnului, ¿i se aruncå într-un pu¡. Acela¿i procedeu îl vedem întrebuin¡at
în multe localitå¡i din Fran¡a, unde icoana unui sfânt e aruncatå în apå, ca
mijloc de a ob¡ine ploaia.
Se furå o cruce de la un mormânt, noaptea, adesea de cåtre femei
despletite, ¿i se aruncå în râu, în iaz sau într-un lac, ¿i se laså acolo pânå
plouå. Acela¿i mijloc de invocare a ploii îl practicå locuitorii din Barenton,
în Fran¡a, care aruncå ¿i ei o cruce în apå în acela¿i scop. ¥n Mun¡ii Apuseni,
oamenii se duc noaptea la cimitir ¿i furå crucea de la mormântul unui be¡iv
¿i o aruncå în apå.
Mijlocul cel mai eficace, pare-se, pentru ob¡inerea ploii, e înså
urmåtorul: se furå noaptea toaca de lemn de la bisericå ¿i se aruncå în
fântânå. O laså în apå patruzeci de zile sau pânå nu mai e nevoie de ploaie.
Acest obicei e råspândit în toatå ¡ara.
Se vede din aceste practici uzitate la noi cå poporul nostru, fårå a-¿i da
seama de impietatea pe care o comite, recurge totu¿i la mijloace drastice
pentru a sili divinitatea så-i împlineascå cererea.
Dându-¿i seama cå, de multe ori, nu divinitatea e de vinå cå seceta se
prelunge¿te, ci cå anumite duhuri necurate ¡in ploile înlån¡uite, fie cå fac
lucrul acesta din råutate, fie cå au uitat cå påmântul are nevoie de apå,
recurge la alte mijloace. ºiganii, din pricina culorii lor negre, fiind socoti¡i
54 I.A. C ANDREA
ca întrupåtori ai diavolului sau ai altor duhuri necurate, sunt ale¿i ca ¡api
ispå¿itori ai românului. De aceea, în timp de secetå, e bine så uzi pe to¡i
¡iganii care î¡i ies în cale, când vii cu apå de la fântânå. Tot astfel se explicå
de ce paparudele, de care vom vorbi imediat, trebuie så fie totdeauna fete
de ¡igani. Tot a¿a, câinele ¿i pisica, socoti¡i ca animale necurate, în care e
întrupat diavolul, sunt uda¡i cu apå, ca så provoace ploaia. ¥n insula Sumatra,
o pisicå neagrå e aruncatå în apå ¿i, dupå ce e låsatå så înoate câtva timp, o
laså så scape la ¡årm, pe când locuitorii o urmåresc, turnând apå peste ea.
Tot din pricinå cå e socotit ca o incarna¡ie a duhurilor necurate, se dezgroapå
din cimitir trupul unui mort, bånuit a fi fost strigoi, sau al unui venetic, ¿i
se îngroapå pe furi¿ în altå parte. Acela¿i mijloc de a provoca ploaia îl
întrebuin¡eazå locuitorii tocmai din Australia, din Noua Caledonie, care
dezgroapå un cadavru ¿i toarnå apå peste el.
Un obicei foarte curios e acela de a se dezgropa trupul unui be¡iv ¿i a-l
da pe apå. Acest mijloc, practicat în Moldova, îl regåsim ¿i la ru¿i, care
dezgroapå trupul unui be¡iv, mort de alcoolism, ¿i-l aruncå într-o båltoacå,
încredin¡a¡i cå prin acest rit magic vor provoca ploaia.
Am examinat pânå acum riturile pur magice, adicå vråjile propriu-zise,
mai toate imitative, menite så provoace ploaia. Am aråtat apoi riturile pur
religioase. Vom trece acum la un alt mijloc, unde vedem magia imitativå
combinatå cu rituri religioase. E vorba de paparuda, numitå påpålugå, în
Moldova, paparuie ¿i båbåru¡å, în unele pår¡i ale Transilvaniei, påpårugå
în Banat, båbårugå ¿i dadoli¡å în Bihor etc.
Mai pretutindeni, acest obicei al paparudelor se practicå în a treia joi
dupå Pa¿ti, când e secetå, în felul urmåtor: unul, doi sau mai mul¡i båie¡i,
mai adesea înså fete, mai totdeauna de ¡igani, se despoaie în pielea goalå
¿i-¿i înfå¿oarå trupul, de la brâu în jos, rareori ¿i partea de sus a corpului,
cu frunze de boz sau de råchitå, câteodatå cu alior sau alte verde¡uri. Aceste
fete, numite paparude, umblå din loc în loc pe la casele oamenilor, joacå
båtând din palme ¿i recitând rugåciuni de ploaie ¿i uråri de bel¿ug, iar
gospodarii, ¿i mai ales femeile, le udå leoarcå, turnând peste ele gåle¡i,
doni¡e sau cofe de apå. Magia imitativå a apei care curge ¿iroaie de pe
paparude, unitå cu rugåciunile lor adresate divinitå¡ii, trebuie så aducå ploaia
mult doritå.
Aceastå datinå o regåsim întocmai la vecinii no¿tri bulgari, la care se
nume¿te Peperuda, Peperuga, Dodola, sau Rosomanka, apoi la al¡i vecini
ai no¿tri, sârbii, care o numesc Prporu¿e ¿i Dódole, în sfâr¿it, la greci, la
Lumea basmelor 55

care e numitå Pnrphroàna, de unde ¿i numele de Pirpirunå, sub care e


cunoscutå la românii de Macedonia.
Cå aceastå datinå se gåse¿te ¿i la popoarele cu care suntem în contact,
nu ne mirå de loc, cåci multe obiceiuri se împrumutå de la un popor la
altul, când aceste popoare vin în atingere unele cu altele. Dar ceea ce e
surprinzåtor e faptul cå obiceiul paparudelor se regåse¿te aproape întocmai
în India. Marele folclorist Frazer înregistreazå aceastå datinå la Poona, în
India occidentalå, unde „båie¡ii îl îmbracå pe unul de ai lor numai în frunze
¿i-l numesc Regele ploii. Apoi colindå cu el toate casele din sat, iar lumea
îl udå de sus pânå jos, ¿i-i dau apoi tot felul de alimente“, întocmai cum se
då la noi paparudelor: câteva ouå, o strachinå de målai sau de fåinå ¿i
altele. Datina aceasta e deci stråveche ¿i cine ¿tie câte mii de ani au trecut
de când practica aceasta magicå, colindând lumea, trecând peste nouå ¡åri
¿i nouå måri, a stråbåtut continentele ¿i a ajuns pânå la noi.
Afarå de paparude, o altå datinå extrem de veche, pe care o regåsim
iarå¿i la popoarele cele mai depårtate, dar care ne-a fost probabil transmiså
nouå de romani, e Caloianul. Despre aceastå datinå îmi rezerv dreptul så
vå vorbesc pe larg cu alt prilej.
Må opresc aici. ¥mi place så constat vraja pe care o exercitå prelegerile
mele pânå ¿i asupra puterilor naturii. A fost de ajuns ca duhurile, care
¡ineau încåtu¿ate apele din atmosferå, så audå prelegerile mele, pentru ca
seceta så înceteze ¿i

Paparudå, rudå, Unde-oi da cu plugul,


Ploile så curgå Så curgå ca untul;
Cu gåleata, leata, Unde-o da cu sapa,
Peste toatå gloata. Sa curgå ca apa…
De joi pânå joi Hai, Mårie, hai!
Så dea nouå ploi;

(Apårut în Grai, datini, credin¡e, Bucure¿ti, an 1939)


LUMEA BASMELOR
20 ianuarie 1932

„A fost odatå ca niciodatå...“, a¿a î¿i începe bunicul sau bunica firul
povestirii pe care o spune nepo¡eilor. Så nu crede¡i cå aceastå expresie
stereotipå, întrebuin¡atå de povestitorul român, este specific româneascå,
pentru cå o gåsim la toate popoarele; nu existå popor la care så nu o gåsim.
Astfel, francezii î¿i încep povestirile cu „il y avait une fois...“, italienii cu
„era una volta...“, ungurii: „volt, nem volt...“ etc.
Nu vå dau ¿i alte exemple, pentru ca så vede¡i cå aceastå formulå
ini¡ialå o întrebuin¡eazå toate popoarele, de la cele mai înapoiate pânå la
cele mai înaintate pe scara civiliza¡iunii. Ba, aiurea – dupå cum pomene¿te
Sébillot –, ca ¿i la noi, se întrebuin¡eazå unele formule, care, dacå nu sunt
ridicole, prin lipsa lor de seriozitate, preteazå la râs; sunt formule comice,
în care povestitorul aratå de la început cå nici el nu crede o singurå vorbå
din cele ce ne spune. Så ne gândim la începutul basmelor noastre, a¿a cum
ni l-a revelat Ispirescu:

„A fost odatå ca niciodatå, cå, de n-ar fi, nici nu s-ar povesti, de când fåcea plopu¿orul
pere ¿i råchita mic¿unele; de când se båteau ur¿ii în coadå; de când se luau lupii ¿i mieii de
gât, de se sårutau, înfrå¡indu-se; de când se potcovea puricele cu nouåzeci ¿i oca de fier ¿i
s-arunca în slava cerului, de ne aduce pove¿ti; de când scria musca pe perete, mai mincinos
cine nu crede“. (P. Ispirescu: Legendele sau basmele românilor, p. 3.)

Formule de felul acestora se gåsesc la toate popoarele, deoarece însu¿i


cel ce poveste¿te î¿i då seama cå nu poate crede în desfå¿urarea fantasticå,
irealå, a basmului, în supranaturalul pe care-l întâlnim la tot pasul în cursul
povestirii. Zicând desfå¿urare fantasticå, supranatural, îmi închipui cå dv.
nu cunoa¿te¡i nici un basm ¿i, deci, se impune så analizåm – pe scurt –
ac¡iunea basmului, locul unde ea se desfå¿oarå ¿i personagiile basmelor.
Ac¡iunea basmului se petrece în lumea albå, care e aceea¿i cu lumea în
care tråim noi, de¿i gåsim în ea elemente ce apar¡in domeniului supranatural.
Astfel, vom gåsi acele grådini cu pomi de argint sau aur, cu flori ce vorbesc
între ele; vom gåsi poduri de aramå, argint sau aur, care simt când trec peste
ele un om råu ori un om bun; vom gåsi palate din acelea¿i metale etc. etc.
60 I.A. C ANDREA
Opuså lumei albe este lumea neagrå, tårâmul celålalt, care se gåse¿te
în fundul påmântului, în care intri printr-o groapå adâncå sau printr-o
pe¿terå, cu ajutorul frânghiilor de sute ¿i sute de co¡i – sau într-o pådure
întunecoaså cu codri uria¿i, sau în fundul mårilor, la capåtul påmântului,
ori unde „¿i-a în¡årcat dracul copiii“. Vom întâlni în basme ¿i lucruri mitice:
påduri ale cåror frunze se clatinå când trece cineva prin ele ¿i copacii se
cutremurå de îndatå ce calcå cineva, fårå voia lor, prin ele; pu¡uri cu apå
vie ¿i apå moartå. Natura înså¿i în basme e personificatå: soarele ¿i luna
sunt fiin¡e vii; copacii vorbesc cu Fe¡ii-frumo¿i; florile se fac zâne; vânturile,
bruma, gerul sunt personificate, vorbesc între ele; ziua ¿i noaptea de
asemenea, ¿i atâtea altele. ªti¡i cå în basme adeseori mun¡ii se bat cap în
cap ¿i numai la anumite zile ale anului se opresc ¿i atunci eroul basmului
profitå ca så treacå printre ei.
Suntem, deci, în plin animism.
Personagiile basmelor sunt fiin¡e umane, peste care domnesc împåra¡i
¿i împåråtese, ale cåror domni¡e sunt îndrågostite mai totdeauna de Fe¡i-
frumo¿i. Mo¿negii, babele, ciobanii etc. nu lipsesc, dupå cum nu lipsesc
nici zânele, ielele, ursitoarele ¿.a. Dintre fiin¡ele monstruoase, basmele sunt
populate de uria¿i, pitici, cåpcåuni, oameni pe jumåtate animal ¿i jumåtate
om („jumåtate de om cålare pe jumatate de iepure ¿chiop“), zmei... Aici
sunt nevoit så fac o parantezå: majoritatea folclori¿tilor au sus¡inut cå zmeii
nu sunt fiin¡e umane, confundându-i uneori cu balaurii. ¥ntr-o lucrare,
recent apårutå, a mea, iatå cum am definit zmeul:

„Fiin¡å fabuloaså, de care pomenesc basmele noastre, având chipul ¿i apucåturile de


om, trupul acoperit de pår ¿i o coadå solzoaså; este de o mårime uria¿å, are o putere
extraordinarå, dar e cam slab de minte; locuie¿te împreunå cu al¡i zmei, fra¡i de ai lui, în
palate sau în cetå¡i a¿ezate în mun¡i sau în codri de¿i, mai adesea pe tårâmul celålalt; zmeii
umblå totdeauna la vânat pe mo¿iile lor, cålåri pe cai nåzdråvani, cu cât mai multe inimi,
care îi în¿tiin¡eazå de apropierea unei primejdii; î¿i anun¡å totdeauna sosirea acaså azvârlind,
de la o depårtare de câteva mile, buzduganul cel greu, care, dupå ce se izbe¿te de poartå,
sare pe maså ¿i se aga¡å singur în cuiul din perete; se ivesc uneori oamenilor în chip de vânt
sau de nor negru, mai ales când vin så fure câte o fatå de împårat, pe care o scapå apoi
Fåt-Frumos, dupå ce omoarå pe råpitor“. (I.A. Candrea: Dic¡. enciclop. ilus., 1466.)

Reiese de aici cå zmeul trebuie clasat printre fiin¡ele umane care


populeazå lumea basmelor.
Lumea basmelor 61

¥nchizând paranteza, adaug cå mai gåsim în basme arapi, care nu trebuie


confunda¡i cu arabii, jidovi, care nu trebuie confunda¡i cu evreii, ei fiind
ni¿te fiin¡e uria¿e, înzestrate cu o putere herculeanå.1
Pe lângå acestea se mai vorbe¿te, foarte adesea în chip batjocoritor, în
basmele noastre, de ¡igani, dupå cum foarte des ne întâlnim cu figurile lui
Påcalå ¿i Tândalå. Ceva mai târziu, cu apari¡ia elementului cre¿tin în
basme, gåsim pe Dumnezeu plimbându-se pe påmânt înso¡it de Iisus Hristos,
Sf. Petre ori Maica Domnului etc., to¡i în chip de oameni. Tot un element
cre¿tin, care joacå un rol deosebit în basme, este necuratul sau diavolul.
Nota¡i bine cå, numind aceste fiin¡e umane din lumea basmelor, nu am
fåcut nici o categorie de basme, de¿i ¿ti¡i cå avem diferite categorii de
basme; unele în care supranaturalul este elementul predominant, altele în
care supranaturalul lipse¿te aproape cu totul, reducându-se la simple
întâmplåri, care nu au nimic nefiresc în ele. Mi-am dat seama de aceastå
diferen¡iere, dar nu am fåcut-o acum, nefiind scopul nostru, pentru moment,
acesta, ci eviden¡ierea personagiilor din lumea basmelor.
Am în¿irat, fårå så le epuizåm, diferite fiin¡e umane pe care le gåsim
în basme. Så vedem acum ce animale întâlnim?
Gåsim cai nåzdråvani, care sunt prietenii Fe¡ilor-frumo¿i sau ai
diferitilor eroi ai basmului; gåsim lupi, porci mistre¡i, ur¿i, cerbi, vulturi
enormi, corbi, scorpii, zgrip¡uroaice ¿i, în sfâr¿it, balauri. Deschid aici iar
o parantezå, ca så vedem ce sunt balaurii ¿i dacå îi putem deosebi de zmei.
Iatå cum am definit balaurul în Dic¡ionarul ilustrat, apårut de curând:

„Animal fantastic care, în închipuirea poporului, are forma unui ¿arpe într-aripat, acoperit
cu solzi aurii; are mai multe capete (trei, ¿apte sau chiar douåsprezece) ¿i o mul¡ime de limbi
ascu¡ite; gura e a¿a de mare, încât monstrul zboarå cu o falcå în cer ¿i una în påmânt ¿i poate
înghi¡i dintr-odatå voinici înarma¡i, sau cerbi cu coarne; locuie¿te cu deosebire în apå, mai
adesea în fundul unei fântâni, ¿i nu laså så ia apå dintr-însa, afarå dacå i se då câte o fatå ca s-o
månânce“.

Prin urmare, nu vedem aici nimic omenesc, a¿a cum am våzut în zmeu;
balaurul e o fiin¡å din lumea animalå. Un profesor din München a sus¡inut

1
Jidovii sunt fiin¡e împrumutate de basmele noastre din basmele slave, în care
aceste fiin¡e, ca ¿i în basmele noastre, de altfel, sunt ni¿te uria¿i cu puteri extraordinare, care
fac lucruri ce trec peste puterile omului obi¿nuit; ca origine vezi vsl. Ž odovinu; com. bg.
Židu (pl. Židove) = evreu, uria¿.
62 I.A. C ANDREA
cå balaurul nu e altceva decât o reminiscen¡å a animalelor care au tråit
cândva pe påmânt. Dar putem så ne închipuim cå s-au transmis prin tradi¡ie,
din genera¡ie în genera¡ie, caracteristicile unui animal dintr-o epocå în care
omul nu apåruse? Råspunsul e evident negativ pårerii de mai sus, fårå så
mai intråm în alte chestiuni de detaliu.
Continuând, så vedem care sunt ispråvile eroilor basmului. Adeseori
gåsim lupte ale Fe¡ilor-frumo¿i cu mon¿tri; eroii stråbat ¡inuturi necålcate
de picior de om; gåsesc ceea ce e pierdut ¿i ceea ce un om de rând nu ar fi
putut så gåseascå; aduc înapoi fetele råpite de zmei ori balauri; scot luna ¿i
soarele din ghearele balaurilor ¿i le aruncå iar pe cer; fac så ¡â¿neascå izvoare
în locuri lipsite de apå; apoi, diferi¡i eroi se metamorfozeazå în mu¿te,
albine etc. ¿i ascultå sfaturile zmeilor, pe care apoi îi dovedesc în lupte.
Toate aceste ispråvi eroii le fac cu ajutorul zânelor ori al animalelor
recunoscåtoare. ªti¡i din basmele pe care le-a¡i citit cå un Fåt-frumos,
trecând pe lângå un furnicar, nu-l strive¿te ¿i, în loc så-l calce, îl ocole¿te;
atunci împåråteasa furnicilor î¿i scoate o aripå ¿i i-o då, spunându-i så o
aprindå atunci când va avea nevoie de ea. Sau o mreanå, pe care, gåsind-o
zbåtându-se pe uscat, a aruncat-o în apå, îi då un solz, cu ajutorul cåruia,
în caz de nevoie, va chema pe¿tii ¿i-l va scåpa de la vreun necaz ce a dat
peste capul lui.
Pe lângå aceasta, mai sunt ajuta¡i de cai nåzdråvani, care îi sfåtuiesc
tot timpul ce au de fåcut.
Adeseori sunt ajuta¡i de fiin¡e monstruoase; de un Flåmânzilå, care
înghite nouåzeci ¿i nouå de cuptoare de pâine ¿i tot nu se saturå, de un
Setilå, care desfundå butoaiele ¿i le înghite con¡inutul dintr-odatå ¿i tot nu
se saturå, sau de Ochilå, de Sfarmå-piatrå, Strâmbå-lemne etc., care se
unesc cu Fåt-frumos ca så-l ajute în întreprinderea grea pe care ¿i-a luat-o
asupra sa. Un ajutor apreciabil le sunt ¿i talismanele, obiectele fåcåtoare de
minuni, reduse la un bici, cu care, dacå plesne¿te pe cineva, îl transformå
în stanå de piatrå, sau o cåciulå, care, purtatå, îl face invizibil, ori armele
(buzduganul, palo¿ul etc.) de care se servesc ¿i care fac ca o¿tile împåråte¿ti
du¿mane så încremeneascå, ¿i atâtea altele.
Dacå un povestitor a putut så spunå cine sunt eroii basmului, ispråvile
care le fac ¿.a., apoi el nu poate så ne specifice locul unde se petrece ac¡iunea
¿i timpul când se petrece. A¡i våzut în ce stå precizarea: povestea s-a petrecut
într-o ¡arå oarecare, unde ¿i-a în¡årcat dracul copiii, sau „peste nouå ¡åri ¿i
nouå måri“, „când se luau lupii de gât cu mieii ¿i se sårutau înfrå¡indu-se“.
Lumea basmelor 63

Sunt diferite formule în basmele altor popoare care aratå cå amintirea despre
epoca în care s-a petrecut ac¡iunea s-a ¿ters cu desåvâr¿ire din mintea oamenilor;
e a¿a de îndepårtat timpul acela, încât nimeni nu ¿i-l mai poate aduce aminte.
„E o veche poveste...“, spun bretonii, ca ¿i australienii ¿i al¡ii.
¥ntrebat un povestitor când s-a petrecut cutare lucru din basm, î¡i va
råspunde: „într-o vreme când pisicile umblau cu pantofi“, „când gåinile
aveau din¡i“ – cum încep basmele slave –, sau „când gåina oua prin clon¡
ori prin gheare“ etc. ¥n cursul povestirii vom gåsi adesea astfel de
impreciziuni de timp: copiii nåzdråvani cresc într-un an cât al¡ii în nouå ¿i
la trei ani ¿tiu mai multe decât un bårbat ¿.a.m.d. Tot a¿a de pu¡in este
precizat ¿i spa¡iul. Locul unde se desfå¿oarå ac¡iunea este „peste nouå måri
¿i nouå ¡åri“, sau „împårå¡ia lui Verde-împårat, care e la capåtul påmântului“
etc.1
Pe lângå acestea, numerele fatidice se întâlnesc foarte des în basme;
predominå mai ales numerele 3, 7, 9 ¿i 12. Tatål are de obicei trei feciori sau
trei fete; eroul basmului såvâr¿e¿te trei ispråvi sau, dacå face o singurå ispravå,
încearcå de trei ori pânå så izbuteascå; capetele balaurului sunt îndeob¿te ¿apte
la numår; iar doisprezece este numårul fetelor de împårat, al zânelor etc.
Am våzut, pânå acum, care e ac¡iunea basmului, locul unde se petrece,
timpul în care se desfå¿oarå, eroii care o såvâr¿esc.
Så vedem acum ce este basmul? Mul¡i folclori¿ti confundå basmul cu
legenda. Cel mai harnic culegåtor de basme, P. Ispirescu, ¿i-a intitulat colec¡ia
sa Legendele sau basmele românilor, ceea ce denotå cå, pentru dânsul,
basmele ¿i legendele sunt acela¿i lucru.
Basmul este o povestire a unor întâmplåri închipuite, ce nu au nici o
bazå istoricå, pe când legenda se bazeazå pe un fapt istoric, påstrat prin
tradi¡ie ¿i alterat, în cursul timpurilor, de imagina¡ia popularå.
Fåcând aceastå deosebire între basm ¿i legendå, noi nu ne vom ocupa
de legende, ci numai de basme.
Printre cele dintâi colec¡ii de basme este aceea a lui Charles Perrault,
Les contes de ma mére d ’ O y e, publicatå în anul 1697. Pe acea vreme
preocuparea de basme apårea ca ceva neserios, copilåresc ¿i de aceea Perrault
publicå colec¡ia sa sub numele fiului såu. Abia mai târziu, la 1813, când
fra¡ii Jacob ¿i Wilhelm Grimm publicå vestita lor colec¡ie, preocupårile

1
Pentru ¡årani, no¡iunea de „spa¡iu“ este foarte relativå. Dacå îl întrebi „cât e de
departe cutare sat?“, î¡i råspunde: „o fugå de cal“, sau „cât arunci cu piatra“ etc.
64 I.A. C ANDREA
folclori¿tilor încep så tindå spre un scop ¿tiin¡ific. Cercetårile ¿i culegerile
de mai târziu oferå un bogat material comparativ, din care se vede cå basmele
din colec¡ia fra¡ilor Jacob ¿i Wilhelm Grimm nu apar numai la germani, ci
¿i la alte popoare; s-a våzut apoi cå între diferitele elemente din basmele
diferitelor popoare sunt asemånåri izbitoare, ceea ce l-a fåcut pe Reinhold
Köhler så scrie, la 1865, urmåtoarele: „Si l’on considere dans son ensemble
la masse des récits européens que nous possédons, ou s’aperçoit bientôt
que dans un seul pays sont relativement rares, mais que des recits d’un
contenu essentiellement identique se rencontrent dans des régions trés
eloignées les unes des autres: par exemple, tel récit se raconte en Ecosse et
en Transylvanie, tel autre en Lithuanie et à Naples... On pourait presque
dire que celui qui a lu le recueil des freres Grimm, ou quelque autre colection
particulièrement riche, par exemple, le recueil des contes norvégiens
d’Asbjörnsen et Moe, trouvera dans les autres collections de contes
européens peu de choses vraiment neuves“ (în Weimarer Beiträge zur Literatur
und Kunst).
Plecându-se de la aceste asemånåri izbitoare între motivele diverselor
basme, s-a cåutat så se explice ¿i originea basmelor, emi¡ându-se diferite
teorii, de care ne vom ocupa în lec¡ia viitoare.

3 februarie 1932

Spuneam lec¡ia trecutå cå, îndatå dupå apari¡ia, în anul 1813, a colec¡iei
de basme a fra¡ilor Grimm, cercetårile ¿tiin¡ifice în aceastå direc¡ie încep
în toate ¡årile. Dupå astfel de publica¡ii, lumea ¿tiin¡ificå e uimitå de
asemånarea pe care o constatå între diferitele elemente ale basmelor din
¡inuturile cele mai îndepårtate.
Fra¡ii Grimm, în special Wilhelm – cåci el iscåle¿te prefa¡a –, în a
doua edi¡ie a colec¡iei lor, publicatå dupå câ¡iva ani, constatând asemånarea
uimitoare între motivele diverse ale basmelor germane ¿i ale basmelor altor
popoare, emite prima teorie cu privire la originea basmelor. E teoria indo-
europeanå, aricå sau arianå, care sus¡ine cå, dupå cum limbile europene
sunt råmå¿i¡ele, prefåcute în decursul veacurilor, ale unei singure limbi
vorbite în Asia, ¿i numitå aricå, tot astfel basmele sunt råmå¿ite, påstrate
prin tradi¡ie, din tezaurul de povestiri ale unui popor, care, în cursul anilor,
s-a råspândit în toate pår¡ile, ajungând ¿i în Europa.
Lumea basmelor 65

Timp de 50 de ani aceastå teorie, care a gåsit o mul¡ime de adep¡i, a


fost admiså, cu toate cå ea prezenta unele lacune. Dacå fra¡ii Grimm, în
diversele elemente pe care le-au gåsit în basmele germane, au putut
recunoa¿te, ici-colo, câte un element din mitologia greco-latinå ori din
mitologia diferitelor popoare arice, putem noi admite cå toate motivele
basmelor europene sunt o råmå¿i¡å din epoca în care aveam de a face cu un
singur popor, cu poporul aric? Sigur cå nu!
Pe de altå parte, teoria fra¡ilor Grimm påcåtuie¿te prin faptul cå nu
¡ine seamå decât de elementele basmelor popoarelor indo-europene,
excluzând pe cele ale altor popoare primitive ¿i, în fine, teoria lor nu atribuie
nici un rol imagina¡iei ¿i fanteziei creatoare a poporului.
¥mpotriva acestei teorii se ridicå, cu 50 de ani mai târziu, Benfey, care,
plecând de la ultimele cercetåri asupra limbii ¿i literaturii sanscrite1, emite
teoria cå toate basmele î¿i au originea în India, de unde s-au råspândit în toatå
lumea, fie pe cale oralå, la început, fie prin traduceri scrise, mai târziu.
ªi aceastå teorie, care ¿i-a gåsit mul¡i adep¡i pe acea vreme – între care
¿i pe reputa¡ii folclori¿ti Reinhold Köhler ¿i Emm. Cosquin –, suferå aceea¿i
observa¡ie ca ¿i teoria fra¡ilor Grimm, anume cå se gre¿e¿te avându-se în
vedere numai basmele indiene ¿i excluzându-se basmele celorlalte popoare.
¥n timpul din urmå înså teoria lui Benfey, numitå ¿i indianistå, a suferit
o serie de observa¡ii din partea folclori¿tilor, etnografilor ¿i antropologilor,
care, fåcând cercetåri minu¡ioase la toate popoarele, culte ¿i semi-culte, au
constatat asemånåri izbitoare între elementele basmelor din Europa ¿i cele
ale altor popoare; mai mult, s-a constatat cå la egipteni, cu un mileniu ¿i
ceva înainte de compunerea Panchatantrei, s-au gåsit basme asemånåtoare
cu cele din India ¿i de la alte popoare.
Plecându-se de la aceste constatåri, se emite teoria antropologicå a
basmelor, teorie adoptatå de mai to¡i folclori¿tii în ziua de aståzi. Basmul
nu mai e un împrumut de la indieni, basmul nu mai e un produs al popoarelor
primitive ariene, ci e un produs spontan aici, dincolo, aiurea, pretutindeni,
al aceluia¿i spirit simplist al omului primitiv, al omului din prima fazå a
civiliza¡iei sau mai bine din primul stadiu al vie¡ii lui pe påmânt. Acelea¿i
concep¡ii despre naturå, lucruri ¿i fiin¡e, aceea¿i interpretare a faptelor,
aceea¿i imagine, aceea¿i fantezie o putem întâlni în mod independent la

1
Franz Bopp î¿i publicase Gramatica comparatå a limbilor indo-europene
(sanscritå, zendå, greacå, latinå, germanå...), iar Benfey însu¿i traduce în germanå acea
comoarå de basme ¿i fabule indiene, care e Panchatantra.
66 I.A. C ANDREA
popoare care n-au venit niciodatå în atingere ¿i så creeze astfel motive
identice, pe care le întâlnim în basmele de pe întreg globul påmântesc. Am
zis motive, ¿i nu basme întregi. Unul e motivul, altul e basmul. Motivul e
materialul, cåråmida, vasul etc. din care se construie¿te clådirea numitå
basm. Basmul e îmbråcåmintea completå alcåtuitå din stofå, a¡å, nasturi
etc. Acela¿i motiv poate fi identic la hotento¡i ¿i la siberieni, la pieile-ro¿ii
din America ¿i la locuitorii din ºara de Foc. Basmul înså, în întregimea lui,
e un complex de diferite motive ¿i niciodatå – afarå de cazul unui împrumut
dovedit de la un popor la altul – nu vom întâlni la douå popoare care n-au
venit niciodatå în atingere, douå basme absolut identice.
Cu alte cuvinte, sus¡in adep¡ii acestei teorii cå mintea omeneascå, în
faza ei primitivå, e una ¿i aceea¿i pretutindeni, ¿i ceea ce se poate na¿te în
mintea unuia mai târziu se poate na¿te ¿i în mintea altuia, fårå så fi fost
vreo atingere între ei. Bunåoarå, în toate colec¡iile de basme gåsim urmåtorul
motiv: un ¿arpe sau o broascå care se însoarå sau se måritå cu un fecior sau
o fatå de împårat; noaptea î¿i aruncå înveli¿ul ¿i devine un flåcåu sau o zânå
frumoaså, iar diminea¡å, când se scoalå, î¿i reia pielea scârboaså ¿i tråie¿te
a¿a, pânå ce o vråjitoare sau un om de bine sfåtuie¿te pe feciorul sau fata de
împårat så ia peste noapte ¿i så ardå înveli¿ul, ¿i atunci acel ¿arpe, ori
broascå, devine om ca to¡i oamenii.
Acest motiv este foarte råspândit, vå dau numai câteva popoare la care
îl gåsim. Fårå så mai insist, amintesc cå la noi întâlnim acest motiv foarte
des. Apoi, în unele basme poloneze, e vorba de o broascå vråjitå, care
fusese o prin¡eså, ¿i al cårei so¡, dupå ce i-a ars pielea, trebuie s-o gåseascå.
¥n alt basm polonez (Malinowski), mama azvârle pielea de vacå în cuptor,
iar fata trebuie, cu încål¡åminte de fier, ajutatå de lunå, soare ¿i vânt, så-¿i
gåseascå so¡ul. Intrå ca gâscåreaså la nevasta prin¡ului, de la care cumpårå
dreptul de a petrece trei nop¡i în camera acestuia.
¥n alte basme franceze, broasca vråjitå e o prin¡eså (Sébillot, Contes, I, 9).
¥n Africa orientalå, la tribul Safwa, pitonul se introdusese în colibå
¿i dormi. Pe când dormea, o fatå se introduse în colibå ¿i zise: „Vreau så
fiu nevasta pitonului“. ªarpele luå fata ¿i deveni so¡ul ei. ¥ntr-o noapte,
pe când dormea, fata se de¿teptå ¿i våzu cå ¿arpele î¿i lepådase pielea ¿i se
fåcuse om. Atunci luå iute pielea ¿i o aruncå în foc, de arse. A doua zi
diminea¡a, când pitonul se de¿teptå, î¿i cåutå pielea, dar n-o gåsi. De
atunci ¿arpele råmase om ca to¡i oamenii (E. Kootz-Kretschmer, Die
Safwa, II, p. 97-98).
Lumea basmelor 67

Ce legåturå poate så fie, ce contact så fi fost între popoarele europene ¿i


cele din Africa, pentru ca så gåsim exact acela¿i motiv ¿i la unele, ¿i la altele?
Fårå îndoialå cå nu putem vedea nici un contact între aceste popoare atât de
îndepårtate între ele ¿i explica¡ia apari¡iei exact a aceluia¿i element ¿i la unele
¿i la altele trebuie cåutatå în concep¡ia antropologicå, în sensul cå diferite
motive s-au nåscut spontan ¿i independent, atât la noi, cât ¿i la africani, ¿i din
astfel de motive s-a nåscut basmul, pentru cå basmul e format din mai multe
motive legate între ele prin imagina¡ia diferi¡ilor povestitori. Basmul nu e un
cântec care så-¿i aibå un singur autor anonim ¿i care circulå cristalizat într-o
formå anumitå, care, chiar dacå e modificatå, prin câteva elemente noi, totu¿i
poate fi reconstruit în forma lui primitivå; basmul e înså o îngråmådire de
elemente diverse ¿i de aceea nu vom gåsi un basm identic absolut la mai
multe popoare; basmul, produs al imagina¡iei, este povestit de fiecare în felul
lui, motive diverse din alte basme vin adesea så se adauge la basmul pe care
îl poveste¿te, ¿i-l altereazå astfel cu desåvâr¿ire.
Cu toate acestea, ¿i basmul, ca ¿i cântecul, este produsul unui singur
autor, dar nu mai are stabilitatea pe care o are o bucatå în versuri.
Cam aceasta este, în linii largi, teoria antropologicå admiså de
majoritatea savan¡ilor.
Acum de curând s-a emis o altå teorie, zguduitoare prin îndråzneala ei
¿i, din aceastå cauzå, nu cutezåm så ne pronun¡åm asupra ei încå. E vorba
de teoria geologului german Edgar Dacque de la Universitatea din
München. El sus¡ine cå basmele sunt produsele creierului omenesc dintr-o
epocå în care nu exista decât un månunchi de oameni; deci el pune existen¡a
omului în legåturå cu animalele fantastice care au tråit în epoca secundarå.
Plecând de aci, Dacque crede cå mon¿trii ¿i balaurii din basme nu sunt
altceva decât acele animale extraordinar de mari cu care omul a tråit în
aceea¿i epocå, pentru cå altfel nu ar fi putut avea cuno¿tin¡å de ele.
Acestea sunt teoriile emise pânå acum asupra originii basmelor ¿i dintre
care cea mai apropiatå de adevårul ¿tiin¡ific este, dupå cum a¡i våzut, teoria
antropologicå.

10 februarie 1932

¥ncepem aståzi analiza propriu-ziså a basmelor, care constå în analizarea


personagiilor, a lumii în care ele se mi¿cå, ¿i mijloacele de care dispune
eroul basmului pentru a duce la îndeplinire ispråvile sale.
68 I.A. C ANDREA
Dacå examinåm basmele, vom vedea cå majoritatea lor încep cu „A
fost odatå un împårat ¿i o împåråteaså“. Din cele patruzeci ¿i unu de
basme publicate de Ispirescu – pentru cå în analiza basmelor vom lua ca
punct de plecare colec¡ia lui, de¿i nu e ¿tiin¡ific editatå – treizeci ¿i unu
încep cu „a fost odatå un împårat ¿i o împåråteaså“, iar celelalte zece
vorbesc în cursul povestirii de aceste personagii. De ce aceastå predilec¡ie
pentru „împårat“ ¿i „împåråteaså“? De ce nu se întrebuin¡eazå „domn“,
„vodå“, „crai“ etc., când e ¿tiut cå noi, de la Aurelian încoace, nu am mai
avut împåra¡i?
Iatå explica¡ia pe care am dat-o în cursul, fåcut acum câ¡iva ani,
Raporturi între limbå ¿i culturå:
„Termenul imperator a fost adoptat de împåra¡ii romani cu începere
de la Cezar ¿i a continuat så desemneze pe de¡inåtorii puterii supreme în
Imperiul roman pânå la sfårâmarea acestuia, ba ¿i mai târziu a fost purtat
multå vreme de împåra¡ii Bizan¡ului. ¥n domeniul romanic de Apus, cuvântul
nu a låsat nici o urmå în graiul poporului, cåci cuvintele: empereur (fr.),
imperatore (it.) etc. sunt savante sau semi-savante, dupå cum tot savante
sunt ¿i numele de rè (it.), roi (fr.) etc.
Numai în Romania de Råsårit gåsim formele rom. împårat (mgl.
ampirat) ¿i alb. mbret, påstrate în graiul poporului ¿i transmise din genera¡ie
în genera¡ie de aceia care, în Peninsula Balcanicå, au auzit de Imperator, au
cunoscut puterea sau ispråvile lui, au avut så se bucure sau så sufere în
urma indulgen¡ei sau strå¿niciei autoritå¡ii sale. Nicåieri ca în Peninsula
Balcanicå numele de Imperator nu putea fi mai cunoscut, cåci nicåieri ca
aici poporul nu era påtruns sau, mai bine, cople¿it de atotputernicia
ståpânitorului ¡årii, denumit imperator, care de¡inea atât puterea civilå, cât
¿i cea militarå ¿i religioaså.
ªi acum se na¿te întrebarea: putea oare un astfel de termen så se
perpetueze în mintea ¿i graiul popula¡iilor de la nordul Dunårii, unde s-a
sus¡inut ¿i se mai sus¡ine de cåtre unii cå ar fi leagånul na¡iunii române?
Era oare cu putin¡å ca popula¡iile din provincia romanizatå a Daciei, påråsite
în voia soartei în anul 275, dupå retragerea legiunilor romane, så påstreze
în amintirea lor ¿i så transmitå, din tatå în fiu ¿i din neam în neam, urma¿ilor
acest termen, pe care trebuia neapårat så-l uite, dupå cum, în mod inevitabil,
se uitå orice termen reprezentând o no¡iune care dispare cu timpul din
mintea sau de dinaintea ochilor cuiva, ¿i despre care nu se mai vorbe¿te
niciodatå?
Lumea basmelor 69

Påråsi¡i de cei care îi aduseserå în aceste locuri îndepårtate, nevoi¡i så


bejenåreascå prin mun¡i spre a fi feri¡i de jafurile ¿i de sålbåticia nåvålitorilor,
ducând o via¡å mai mult nomadå ca påstori, puteau oare popula¡iile de la
stânga Dunårii så-¿i aminteascå, dupå câteva zeci de genera¡ii, cå ¡ara lor
fusese odatå ¿i odatå sub ståpânirea unui Imperator ¿i så påstreze cu sfin¡enie
amintirea despre un împårat, când vedem cå în Apus, de¿i popula¡iile au
dus o via¡å relativ tihnitå, au avut mai adesea prilejul så audå pomenind
acest titlu al ståpânitorului imperiului, n-au mers pânå acolo încât så-i
påstreze numele?
Dacå n-ar fi nici un element de convingere – ¿i sunt multe – cå leagånul
limbii române trebuie cåutat la dreapta Dunårii, singur acest argument ar fi
de ajuns ca så dårâme toate obiec¡iile acelora care sus¡in teoria contrarå“.
Vroiam så dovedesc prin acest citat cå påstrarea termenului de împårat
în graiul poporului este explicabilå prin transmiterea lui din genera¡ie în
genera¡ie, deci prin tradi¡ie. Iatå de ce întâlnim atât de des în basmele noastre
vorbindu-se de împåra¡i, împåråtese, feciori de împårat ¿i fete de împårat.
Dar, în basmele noastre, împåratul ¿i împåråteasa nu au totdeauna copii.
Cum ei înså au nevoie de un mo¿tenitor care så perpetueze fie amintirea
lor, fie så continue tradi¡ia domniei lor, apeleazå la fel ¿i fel de mijloace
(vråji, farmece, rugåciuni etc.) ca så aibå urma¿i.1
¥n colec¡ia de basme a lui Ispirescu – pe care, cum am spus, o vom lua
ca bazå a studiului nostru – constatåm cå, din cele patruzeci de basme, în
unsprezece împåratul ¿i împåråteasa, mo¿ul ¿i baba etc. nu au copii ¿i numai
mai târziu – prin diferite vråji ¿i rugåciuni sau prin „îndurarea lui Dumnezeu“
– dobândesc un copil (de pildå, în basmele Tinere¡e fårå båtrâne¡e ¿i via¡å
fårå de moarte, Aleodor împårat, Voinicul cel cu cartea în mânå nåscut,
Omul de piatrå, Voinicul cel fårå de tatå, George cel viteaz, Zâna mun¡ilor,
Coto¿manul nåzdråvan, Fiul vânåtorului, Luceafårul de ziuå ¿i luceafårul
de noapte etc.).
Vorbind de împåra¡i ¿i împåråtese etc. care au câte un singur copil, este
interesant så vedem de câ¡i copii se vorbe¿te, în general, în basme. Am våzut
cå uneori e vorba de un singur copil (basmele citate), alteori au o singurå fatå
(Voinicul cel fårå de tatå...), ori o fatå ¿i un båiat (Copiii våduvului ¿i iepurele,
vulpea, lupul ¿i ursul). ¥n alte basme (bunåoarå, Fata mo¿ului cea cuminte)

1
¥n câteva basme gåsim ¿i oameni din popor care vor cu orice chip så aibå copii, ¿i
de aceea, ca ¿i împåra¡ii, recurg ¿i ei la fel ¿i fel de mijloace.
70 I.A. C ANDREA
gåsim douå fete, dar nu din aceia¿i pårin¡i: una e a mo¿ului ¿i alta a babei.
Numårul copiilor mai des întâlnit în basme este trei, fie cå gåsim trei fete, fie
trei båie¡i (vezi, de exemplu: Broasca ¡estoaså cea fermecatå, Ileana Simziana,
Porcul cel fermecat, Cei trei fra¡i dornici etc.). ¥n basmul Cele douåsprezece
fete de împårat ¿i palatul cel fermecat, împåratul ¿i împåråteasa au
douåsprezece fete, iar în Fata cu pieze rele au doisprezece feciori ¿i o fatå,
care e piaza rea a casei. ¥n Fata såracului cea istea¡å nu se pomene¿te numårul
copiilor, ci se spune cå „oamenii aveau o spuzå de copii“.
Trebuie så mai adåugåm cå în unele basme (Fåt-frumos cu pårul de
aur, Fåt-frumos cu carâta de sticlå, Dunåre voinicul) copilul nu e nåscut de
împåråteaså sau de babå, ci e adus sau gåsit într-un co¿ciug, pe un lac sau în
marginea unui râu ¿.a.m.d.
Pânå acum am våzut cå personagiile basmelor le formeazå împåra¡i ¿i
împåråtese cu câte unul, doi sau trei copii; rar întâlnim câte doisprezece sau
un numår neprecizat.
Personagiile basmelor nu sunt înså numai împåra¡ii ¿i împåråtesele, ci
¿i alte persoane, de altå condi¡ie socialå. Astfel, gåsim basme în care apar
oameni simpli, dupå cum gåsim unele în care se vorbe¿te de argintari,
cårora împåratul le då så facå vârtelni¡e, clo¿te ori pui de aur, gåsim vânåtori,
gåsim apoi ho¡i sau tâlhari etc. Aici trebuie så dau o explica¡ie: în basme
ho¡itul sau tâlhåritul nu e socotit ca ceva detestabil, ci ca o meserie, o
îndeletnicire ca oricare alta.1 Astfel, în basmul Ho¡ul de împårat se spune
cå un fecior de împårat, dupå ce învå¡ase toate me¿te¿ugurile din lume,
înva¡å ¿i me¿te¿ugul ho¡esc.
Citind diferitele colec¡ii de basme, ne frapeazå un lucru, ¿i anume:
personagiile basmelor, în general, nu au nume. Dacå se vorbe¿te de un
împårat, el nu se cheamå Ion, Niculae etc., ci cel mult Verde -, Ro¿u-¥mpårat
etc. Eroul basmului de obicei e numit Fåt-frumos, sau cu un nume neobi¿nuit
(Aleodor, Prâslea, Dunåre etc.), în nici un caz cu un nume comun. ¥ntr-un
singur basm (George cel viteaz) de Ispirescu gåsim numele comun cre¿tinesc
de George, înså trebuie så ¿tim cå acesta e un basm savant, care a påtruns la
noi din folclorul german.
Cam acestea sunt personagiile basmelor.

1
Voronca, în Credin¡ele ¿i supersti¡iile poporului român, consacrå zeci de pagini
credin¡elor poporului despre ho¡it, din care reiese cå românul nu prive¿te cu desconsiderare pe
cei ce se îndeletnicesc cu furatul; ¿i cam acela¿i fel de a privi ho¡ia îl gåsim la toate popoarele.
Lumea basmelor 71

Ce fåceau aceste personagii, îndeosebi împåra¡ii?


Iatå ce ne spune în aceastå privin¡å un basm:

„A fost odatå un împårat. Acel împårat mare ¿i puternic båtuse pe to¡i împåra¡ii de
primprejurul lui ¿i-i supusese, încât î¿i întinse hotarele împårå¡iei sale pe unde a în¡årcat
dracul copiii ¿i to¡i împåra¡ii cei båtu¡i erau datori a-i da un fiu d-al lor ca så-i slujeascå câte
zece ani“ (Ispirescu, Legendele..., p. 18).

Båga¡i de seamå: aceea¿i obscuritate, acela¿i vag, aceea¿i lipså de


precizie peste tot; a fost odatå un împårat..., unde?, când?, cum îl cheamå?
etc. – nu se spune nimic.
Gåsim uneori înså ¿i în basme reminiscen¡e istorice, pe care adeseori
le putem fixa cu precizie. Astfel, chiar în citatul de mai sus, vedem cå
împåra¡ii învin¿i erau îndatora¡i så trimitå învingåtorului un fiu, care så-l
slujeascå zece ani. Se ¿tie cå noi în repetate rânduri eram sili¡i så trimitem
turcilor ca ostatici feciori de domn sau de boier, pentru ca ace¿tia så fie în
siguran¡å de vreo eventualå råscoalå.
Prin urmare, am fi tenta¡i så vedem în aceastå precizare o notå luatå
din istoria ¡årii, din epoca în care suzeranitatea turceascå se manifesta asupra
noastrå.
Cum domneau împåra¡ii? Cum se purtau cu supu¿ii lor?
Råspunsul ni-l vor da urmåtoarele citate din basme:

„... El domni cu dreptate ¿i cu frica lui Dumnezeu, ocrotind pe cei såraci ¿i neasuprind
pe nimeni, ¿i domnesc ¿i azi, de n-or fi murit“ (Ispirescu, Legendele..., p. 44).

„Toatå lumea era mul¡umitå de domnirea sa ¿i oamenii se fåleau cå le-au fost dat de
sus ca så tråiascå sub domnia sa“ (Ibid., p. 56).

Cu ce se ocupau împåra¡ii?
Am våzut cå îndeletnicirea cea mai de seamå a împåratului stå în luptele
cu vecinii såi, fa¡å de care trebuie så-¿i apere împårå¡ia ori chiar så ¿i-o
måreascå. Pe lângå acestea, el se mai ocupå cu treburile statului, pentru
care ¡ine sfaturi cu sfetnicii såi. ¥n timpul liber se ocupå cu vânåtoarea etc.
Murind împåratul, trebuie fåcutå alegerea unui înlocuitor care, în
basme, se face in chipuri diferite de cele din lumea realå. Astfel, în basmul
Cei trei fra¡i împåra¡i (Ispirescu) alegerea e fåcutå de un porumbel ce zboarå
pe sus ¿i se a¿eazå pe capul aceluia ce trebuie så fie împårat:
72 I.A. C ANDREA
„... Alegerea se face a¿a:
Dregåtorii cei mari iau un porumbel alb nevinovat, îl încarcå cu cordele foarte frumoase,
cu tot felul de fe¡e, îl aruncå în sus ¿i pe cine s-o låsa porumbelul, p-acela îl face împåratul
lor. Pe locul hotårât se adunase, încå pânå a nu se face ziuå, atâta lume câtå frunzå ¿i iarbå,
de nu se mai putea mi¿ca; ¿i båtrânul cu copiii abia gåsirå ¿i ei un col¡i¿or la o parte, de unde
så se poatå uita ¿i ei. N-apucarå så se a¿eze bine ¿i auzirå un sunet de bucium. Atunci se
fåcu o tåcere, de se auzea musca zbârnâind. Totodatå lumea ¡inea ochii ¡intå sus.
Aruncându-se porumbelul în våzduh, acesta ocoli pe deasupra lumii ¿i veni de se
puse drept pe capul båiatului celui mai mare.
Fiii de împåra¡i ¿i de boieri, care veniserå cu gând de-a fi ale¿i, începurå a striga cå nu
se poate, e gre¿alå, nu e bun de împårat, ¿i altele, ¿i cerurå ca så facå o a doua încercare.
Se înål¡å dar porumbelul de a doua oarå; ¿i de astå datå, fårå nici un ocol, veni ¿i se
puse pe capul båiatului. ¥ncå o datå strigarå fiii boierilor cå nu se poate, ¿i cerurå a treia
încercare. Iarå pe båiat îl bågarå într-un sac ¿i-l duserå departe de lume.
La a treia înål¡are porumbelul, dupå ce fâlfâi pu¡in pe deasupra locului pe unde sta
båiatul înainte, î¿i ia zborul ¿i se duce de se pune tocmai pe sac.
Atunci toatå lumea strigå într-o unire cå acesta este împåratul lor. ¥l scoaserå darå din
sac ¿i-l duserå de-l a¿ezarå pe tron, în sunetul buciumelor, al surlelor ¿i al strigåtelor de
bucurie ale mul¡imii adunate“.

Acest fel de alegere este rar, ¿i numai când împåratul nu are urma¿i.
Când înså el are copii, atunci alegerea se face dintre ace¿tia, dar nu dupå
obiceiul ce se urmeazå în lumea realå, adicå alegerea nu se va face în
persoana fiului celui mai mare, ci se alege mai totdeauna fiul cel mai mic,
ca fiind mai vrednic ¿i mai viteaz decât fra¡ii lui.
Cam acestea putem spune, în linii foarte largi, despre împåra¡i ca
personagii ale basmelor.
¥n ce prive¿te fiii de împårat, trebuie så spunem cå, dacå e unul singur,
apoi acela este eroul basmului, iar dacå sunt trei sau mai mul¡i, eroul este
cel mai mic dintre ei.
To¡i feciorii de împårat trebuie så ¿tie carte, pe care ei nu o înva¡å ca
ceilal¡i copii, ci ceea ce al¡ii înva¡å în zece-cincisprezece ani, ei înva¡å
într-un an-doi. Iatå câteva citate din basme care ne vor edifica:

„De ce cre¿tea copilul, d-aceea se fåcea mai iste¡ ¿i mai îndråzne¡. ¥l dederå pe la ¿coli
¿i filosofii, ¿i toate învå¡åturile pe care al¡i copii le învå¡au într-un an, el le învå¡a într-o
lunå...“ (Ispirescu, op. cit., p. 7).
Lumea basmelor 73

„Dupå ce se måri, îl puse de învå¡å carte. El era a¿a de silitor, încât se mirau dascålii
de dânsul cum de înva¡å a¿a repede. Ceea ce învå¡au ceilal¡i copii într-un an, el învå¡a într-o
såptåmânå. Ajunsese så nu mai aibå ce så-i dea så înve¡e“ (Ibid., p. 245).

Acela¿i motiv apare în basmele Fåt-frumos cel råtåcit, Aleodor împårat


de Ispirescu, Petrea Fåt-frumos de Sbierea etc.
¥nså, pe lângå carte multå, feciorii de împårat trebuie så ¿tie „så
råsuceascå buzduganul, så mânuiascå sabia cu virtute ¿i så cålåreascå ca un
zmeu paraleu“, trebuie så facå acte de vitejie, ca så fie fala tatålui såu,
pentru cå sunt ¿i fii de împårat „nåzuro¿i, tembeli ¿i de¿uchia¡i“, care aduc
ru¿ine pårin¡ilor.
¥ndeletnicirile fetelor de împårat sunt de altå naturå; ele trebuie så ¿tie
„umbla cu furca, cu acul, cu råzboiul; så ¿tie toarce, coase, ¡ese“ etc.1
Trebuie så ¿tie apoi så gåteascå bucate bune, cu un cuvânt, så cunoascå
toate îndeletnicirile ce le reclamå gospodåria unei case.2
Så vedem acum cum ne sunt prezentate diferitele personagii ale
basmelor sub raportul fizic, ca înfå¡i¿are.
¥n general, în basme eroii sau celelalte personagii ne sunt schi¡ate în
tråsåturi vagi, neprecise. ¥mpåratul este, de obicei, un båtrân „înalt la stat“,
bine fåcut, måsurat la vorbå ¿i la faptå; feciorul împåratului e un tânår
chipe¿, adeseori frumos ca soarele, iar fata de împårat tânårå ¿i ea ¿i mai
totdeauna de o frumuse¡e uimitoare.
Exemplificårile, cu citate din basme, sunt aceastå privin¡å foarte
numeroase, ¿i ne este imposibil a le eviden¡ia, chiar numai în måsurå
restrânså.

1
Întocmai ca ¿i jupâni¡ele Domnilor no¿tri, care se îndeletniceau cu torsul, cusutul,
¡esutul etc.
2
„¥ntr-una din zile ea î¿i gåti bucate singurå ¿i ¿edea la maså, când doi din ceilal¡i
fii de împårat venirå så o vazå. ªezurå deci cu to¡ii ¿i mâncarå. Atât de mult plåcurå acestora
bucatele, încât î¿i lingeau buzele ¿i degetele când mâncau“ (Ispirescu, op. cit., 32).
74 I.A. C ANDREA
17 februarie 1932

Continuând, vom vorbi despre familia eroului. Se pomene¿te adesea


în basme de pårin¡ii ¿i de fra¡ii eroului. Tata ¿i mama, fie cå sunt împåra¡i,
fie muncitori, au mai adesea un rol neînsemnat ¿i nu apar de multe ori
decât la începutul basmului, spre a aråta al cui fecior sau fatå e acela sau
aceea despre care se va vorbi mai departe. ¥mpåratul sau împåråteasa,
perechea de muncitori sau ¡igani, au de cele mai multe ori trei feciori sau
trei fete, rar ¿apte, foarte rar doisprezece. ¥n toate cazurile, oricare ar fi
numårul lor, totdeauna cel mai mic e eroul. Când sunt în numår de trei –
trei fra¡i, bineîn¡eles –cei doi fra¡i mai mari fac pe rând încercarea de a
izbuti în întreprindere, dar nu izbutesc ¿i atunci cel mic, adesea pipernicit,
urât, slab ajunge så ducå la bun sfâr¿it ceea ce fra¡ii lui mai mari n-au putut
så ispråveascå. ¥n unele cazuri, fra¡ii mai mari îl ajutå pe cel mic în ac¡iunea
întreprinså pânå la un moment dat: când våd înså cå acesta izbute¿te så
såvâr¿eascå ceea ce ei nu au putut, devin du¿manii fratelui lor mai mic,
cautå så se scape de el ¿i så-¿i atribuie lor izbânda.
¥n alte basme se vorbe¿te de doi fra¡i care seamånå a¿a de mult, încât
toatå lumea îi ia pe unul drept altul, sau de doi fra¡i, care, dacå nu seamånå
întrutotul unul cu altul, sunt nåscu¡i în aceea¿i zi, în urma unor leacuri
luate de mamele lor, dintre care una e împåråteaså, iar cealaltå o simplå
slujnicå, bucåtåreaså sau ¡iganå.
Sunt foarte numeroase basmele în care împåråteasa, neputând avea
copii, apeleazå la fel ¿i fel de mijloace – ca vråji, rugåciuni etc. – numai så
aibå urma¿i. Astfel, fie cå månâncå dintr-un mår vråjit, ori dintr-un pe¿te
miraculos, din care gustå ¿i bucåtåreasa sau slujnica, ea råmâne (ca ¿i cele
ce au gustat) însårcinatå.
¥n basmul Mår ¿i pår (Ion Pop-Reteganul, Pove¿ti ardelene¿ti, IV),
împåråteasa ¿i bucåtåreasa, care a gustat din pe¿tele pe care trebuia så-l
gåteascå, nasc în aceea¿i zi doi copii, ce se asemånau între ei atât de mult,
încât nu era chip så-i deosebe¿ti pe unul de altul. ¥mpåråteasa, de teamå så
nu i se schimbe feciorul ei cu al bucåtåresei, „înfierå cu un fier ro¿u pe Mår
(a¿a îl chema pe feciorul ei) la mâna dreaptå, ca så-l poatå cunoa¿te“.
¥n loc de frate sau de fra¡i, eroul are în alte basme una sau mai multe
surori. Acestea, råpite de zmei ¿i duse pe tårâmul celålalt, sunt scåpate
apoi de fratele lor, pornit så le caute. Mai adesea tatål ¿i mama eroului cu
greu îi deståinuiesc soarta nenorocitå a surorilor lui, ¿i când acesta se
Lumea basmelor 75

hotårå¿te så plece så le scape, lacrimile pårin¡ilor lui, care-l roagå så


nu-¿i punå capul în primejdie ¿i så-i lase la båtrâne¡e fårå pic de mângâiere,
nu îl înduio¿eazå de loc ¿i el porne¿te så-¿i ajungå scopul. Astfel, într-un
basm, e vorba de un fecior de împårat care o vede pe mamå-sa tot supåratå
¿i întreabå ce are? Ea nu vrea så-i spunå. Feciorul aflå înså pe alte cåi cå
a mai avut ni¿te surori mai mari ca el ¿i atunci spune mamei sale cå vrea
så mai sugå o datå ¡â¡å, ¿i pentru asta så punå ¡â¡a sub prag; ea îl ascultå;
el då atunci drumul pragului ¿i mama, de durere, mårturise¿te ce s-a
întâmplat cu surorile lui. ¥n urma acestei mårturisiri feciorul pleacå în
cåutarea surorilor.
Eroina basmului are adesea douå surori care îi devin du¿mane, din
invidie cå cea mai micå dintre ele a ajuns la o treaptå mai înaltå, fie cå a
luat-o împåratul de nevastå, fie cå a devenit so¡ia unui boier mare.
Iatå dezvoltarea acestui motiv în basmul Cei doi copii cu pårul de aur
(I. Pop-Reteganul, II):

„Odatå împåratul a mers la mu¿trå cu cåtanele pe câmp. ¥mpåratul era îmbråcat ca un


ghinårar. Pe câmp culegeau la cânepå trei surori. Fetele acelea, necunoscând pe împåratul,
nici cå se cugetau ca el så fie pe aci“.

Cea mai mare gåi dar:

– De m-ar lua pe mine diregåtorul împåratului, toatå curtea i-a¿ såtura-o cu o pitå.

Cea mijlocie gråi:

– De m-ar lua pe mine scriitorul împåratului, toatå curtea împåråteascå i-o a¿


îmbråca cu un fus de tort.

Iar cea mai micå, care întrecea în frumuse¡e pe celelalte surori ale ei, ¿i care era ca luna
între stele, cu pår galbin ca aurul, zise ¿i ea:

– Pe mine de m-ar lua însu¿i împåratul, i-a¿ face doi fe¡i-logofe¡i cu pårul de aur, o
fatå ¿i un fecior, ca ¿i care în lume n-ar mai fi copii omene¿ti så-i întreacå în frumuse¡e.

¥mpåratul, care le auzi, o ia de so¡ie pe cea mai micå, iar pe celelalte


le-a luat „diregåtorul“ ¿i „scriitorul“ împåratului.
Dar cele douå surori mai mari au ajuns så fie nemul¡umite ¿i „se ciudau
toatå ziua, pentru cå au ajuns så fie supuse surorii lor mai mici“. Du¿månia
76 I.A. C ANDREA
cu care o prigonesc acestea o face pe so¡ia împåratului så fie oropsitå de
so¡ul ei. La sfâr¿it înså, când sunt date la ivealå toate uneltirile lor, ele sunt
aspru pedepsite, iar împåratul „cåzu în genunchi înaintea so¡iei ¿i o rugå de
iertare, sårutându-i mâinile“.
Acela¿i motiv îl gåsim în Doi fe¡i-logofe¡i cu pårul de aur (I.G. Sbierea,
Pove¿ti poporale române¿ti, 1886), în ¥n¿ir-te mårgårite (Ispirescu, op.
cit.) etc.
Când eroul basmului este cel mai mic dintre fra¡i, el se cåsåtore¿te
totdeauna cu fata cea mai micå dintre fetele împåratului ¿i tot cu cea mai
micå se cåsåtore¿te, când eroul e singur în basm, când n-are al¡i fra¡i, ¿i
aceasta mai ales în basmele în care Fåt-frumos e un om din popor, un
voinic ales sau un cioban.
Motivul poate fi urmårit în basmele: Ciobåna¿ul cel iste¡..., Poveste
¡åråneascå, Tinere¡e fårå båtrâne¡e... (Ispirescu, op. cit.), Mintå-crea¡å,
Busuioc..., Sucna-Murgå (Sbierea, lucr. cit.) etc.
Tatål în basme î¿i iube¿te totdeauna copiii. Când e împårat, grijile
råzboiului ¿i administrarea împårå¡iei îl fac adesea så uite cå a venit vremea
så-¿i mårite fetele. Atunci apare eroul basmului, un voinic din popor, care
printr-o pildå me¿te¿ugitå, îi aduce aminte de datoria lui de pårinte.
¥mpåratul, supårat la început de aceastå îndråznealå, se potole¿te ¿i se
gânde¿te la måriti¿ul lor. Dacå tatål în basme î¿i iube¿te copiii totdeauna,
nu totdeauna acela¿i lucru se întâmplå cu mama. Adesea, din gelozie sau
din alte motive, ea î¿i persecutå copiii ¿i-i gone¿te de acaså (cf. Mama cea
rea, Reteganul, IV). Mai ales se întâmplå lucrul acesta când mama e vitregå
¿i îndeosebi când aduce ¿i ea în caså un copil propriu al ei, de cele mai
multe ori o fatå. Fata aceasta a mamei vitrege, departe de a avea darurile,
frumuse¡ea ¿i bunåtatea de suflet a fetei bårbatului ei, va unelti împreunå
cu mamå-sa în toate chipurile ca så-i facå celeilalte via¡å amarå ¿i s-o alunge
în cele din urmå din caså. Ac¡iunea lor råufåcåtoare se desfå¿oarå în tot
lungul basmului, dar în cele din urmå dreptatea apare ¿i ele sunt pedepsite
a¿a cum meritå. Aduce¡i-vå aminte de basmele cu Sf. Vineri sau Sf.
Duminicå, în care fata cea bunå ¿i harnicå e råsplåtitå cu o ladå de aur, iar
cealaltå e råsplåtitå cu o ladå cu ¿erpi ¿i cu tot felul de lighioane, care o
månâncå ¿i pe ea, ¿i pe mama ei.
Prietenii ¿i du¿manii eroului. Printre prietenii eroului care îl ajutå så
ducå la bun sfâr¿it întreprinderea sa, putem men¡iona:
Lumea basmelor 77

1. Fiin¡e omene¿ti (un frate bun, un prieten devotat etc. cf. Mår ¿i Pår,
Afin ¿i Dafin etc.);
2. Fiin¡e omene¿ti cu puteri supranaturale (nåzdråvani), ca Ochilå,
Påsårilå, Sfarmå-Piatrå etc.
3. Fiin¡e mitice (zâne) sau personificåri ale zilelor såptåmânii (Sf. Du-
minicå, Sf. Vineri etc.) sau, în sfâr¿it, numele vântului, lunii, soarelui etc.
4. Animale (în special un cal nåzdråvan, care-¿i înso¡e¿te ståpânul tot
timpul, sau un lup nåzdråvan, un câine, un urs, un iepure etc.); în aceastå
categorie, o men¡iune specialå o au a¿a-zisele animale recunoscåtoare
(mamifere, påsåri, pe¿ti, insecte etc.), care, scåpate de Fåt-frumos dintr-o
primejdie oarecare, îi stau în ajutor în momentele grele prin care uneori
acesta trece în såvâr¿irea întreprinderii ce ¿i-a luat-o asupra-¿i. Acestora le
vom consacra un capitol deosebit în studiul nostru.
Du¿manii eroului. Fåt-frumos nu are numai prieteni, ci are ¿i du¿mani,
¿i încå foarte numero¿i. Ace¿tia cautå prin toate mijloacele så-l stinghereascå
în întreprinderea lui ¿i vor adesea så-i råpuie capul. Printre ei putem cita:
1. Fiin¡e omene¿ti (în¿i¿i fra¡ii lui, omul ro¿u, spânul (cf. Lupul cu
cap de fier, Reteganul, III).
2. Fiin¡e monstruoase sau cu puteri supranaturale (Statu-Palmå,
Barbå-Cot, zmei, zâne råutåcioase, vråjitoare etc.).
3. Animale monstruoase (gheonoaie, balaur etc.).

2 martie 1932

Vom vorbi aståzi despre animalele care apar în basme, despre rolul pe
care îl joacå aceste animale în basme în legåturå cu eroul basmului.
Dintre animale, cel care joacå cel mai însemnat rol este calul. Aproape
nu este basm în care eroul så nu fie întovårå¿it de calul såu nåzdråvan;
eroul basmului nu poate face nimic fårå ajutorul ¿i sfatul calului såu.
Pentru ducerea la bun sfâr¿it a unei întreprinderi, eroul basmului nu
pleacå la drum cu orice cal, ci î¿i alege un cal nåzdråvan. Alegerea lui se
face, în general, prin douå mijloace:
1. Fåt-frumos î¿i încearcå puterile cu to¡i caii din grajdul sau herghelia
tatålui såu ¿i alege pe acela pe care nu l-a putut trânti la påmânt:
78 I.A. C ANDREA
„Fåt-frumos se duse în grajdurile împåratului, unde erau cei mai frumo¿i cai din toatå
împårå¡ia, ca så-¿i aleagå unul; dar, cum punea mâna ¿i apuca pe câte unul de coadå, îl
trântea, ¿i astfel to¡i caii cåzurå. ¥n sfâr¿it, aproape când era så iaså, î¿i mai aruncå ochii o
datå prin grajd ¿i, zårind într-un col¡ un cal råpcigos ¿i bubos, ¿i slab, se duse la dânsul; iar
când puse mâna pe coada lui, el î¿i întoarse capul ¿i zise:
– Ce porunce¿ti, ståpâne? Mul¡umesc lui Dumnezeu cå mi-a ajutat så ajung ca så mai
puie mâna pe mine un voinic.
ªi în¡epenindu-¿i picioarele, råmase drept ca lumânarea. Atunci Fåt-frumos îi spune
ce avea de gând så facå...“ (Ispirescu, op. cit., 7-8).

Tot calul cel mai jigårit, mai „råpcigos“, mai „bubos“ este ales de Fåt-
frumos ¿i în basmele Ileana Simziana din colec¡ia Ispirescu, Cråiasa zânelor
de I.Pop-Reteganul etc.

2. Fåt-frumos merge în grajd cu o tavå plinå cu jåratec; acela dintre


cai, care se va apropia ¿i va înghi¡i cu låcomie jarul, acela va fi predestinat
så înso¡eascå ¿i så ajute pe Fåt-frumos.

¥n basmul Cråiasa zânelor (Reteganul, II):

„... Feciorul luå o trocu¡å cu ovåz ¿i una cu jar ¿i plecå cåtre stavå. La troaca cu ovåz
ar fi tras stava întreagå, iar la cea cu jar veni foarte încet o mâr¡oagå, de gândeai cå o så cadå
de slabå. Se uita lung fiul de împårat cum mâr¡oaga îmbuca de cu låcomie din jar, dar nu
zise nimic, gândea înså în mintea sa: dacå må voi duce cu schiloada asta, nu stau bun cå o
så ajung departe; numai împrejurarea cå mânca foc îl fåcu så nu creadå cå mamå-sa l-ar fi
påcålit. Calul înså î¿i ridicå capul ¿i zise: «Drag domnul meu, ¿tiu ce gânde¿ti, dar nu te
teme, bun e Dumnezeu ¿i bunå minte ¡i-a dat de m-ai cåutat, gatå-te de cale, dar pânå atunci
mai då-mi un vrav bun de jar så må satur, apoi îmi porunce¿te cum så merg: ca vântul, ori
ca gândul»“.

Tot la fel e ales calul ¿i în basmul Ileana Simziana (Ispirescu): i se då


calului „orz fiert în lapte dulce... ¿i pe fiecare zi o bani¡å de jåratec“, dupå
care calul „se scuturå odatå ¿i se fåcu frumos, gras ca un pepene ¿i sprinten
ca o cåprioarå“ (cf. acela¿i motiv în Cråiasa zânelor din Reteganul, II).
¥n întreprinderea pe care o are de îndeplinit Fåt-frumos, calul este
aproape totdeauna un sfåtuitor al ståpânului såu:

„Dacå vei merge cu mine, îi zise calul, habar så n-ai; nu-¡i trebuie nimeni. Te voi sluji
cum am slujit ¿i pe tatå-tåu. Numai så må ascul¡i“ (Ileana Simziana, Ispirescu).
Lumea basmelor 79
„Fata asculta cu toate urechile ¿i fåcu precum o învå¡a calul, fiindcå våzu ea cå toate
învå¡åturile lui îi ies în bine ¿i din cuvântul lui nu se abåtea“ (Ibid.).

Acela¿i motiv, în basmul Fåt-frumos cu pårul de aur (Ispirescu):

„Båiatul bågå la cap toate zisele calului ¿i de câte ori avea câte ceva greu de fåcut,
chema calul ¿i-i da ajutor“.

Sunt împrejuråri în care calul nu poate så-¿i înso¡eascå ståpânul; atunci


el e låsat undeva, în îngrijirea cuiva, ¿i Fåt-frumos pleacå numai cu frâul
¿i, când are nevoie de cal, scuturå frâul ¿i calul apare imediat:

„Drag domnu¡ul meu, ia-mi frâul din cap ¿i-l pune bine ¿i când vei avea lipså de mine,
numai scuturå frâul, cå eu voi fiu la tine“.

¥n alte împrejuråri în unele basme, Fåt-frumos nu are cal, dar posedå


un frâu care i-a fost dat de cåtre un binevoitor ¿i din care, scuturându-l,
apare un cal:

„... Atunci î¿i aduse aminte de vorbele båtrânului ¿i se sui în pod, unde gåsi frâul; îl
scuturå, ¿i iatå cå veni un ¿oimulean aripat ¿i stând înainte...“ (Fåt-frumos cu pårul de aur,
Ispirescu).

Tot astfel, în basmul Fåt-frumos cu carâta de sticlå (Ispirescu), dupå


ce „båiatul scuturå frâul, apare un armåsar cu ¿ase aripi“.
Deduce¡i din cele spuse pânå aici asupra calului cå în basme acest
animal e nåzdråvan: ¿tie totul ce a fost ¿i totul ce va fi, niciodatå nu va
sfåtui pe Fåt-frumos så facå un pas gre¿it. ¥n cazuri rare el ezitå:

„... Când zåri o cosi¡å de aur, opri calul ¿i îl întrebå dacå este bine så o ia, ori så o lase
locului. Calul îi spuse: de o vei lua, te vei cåi; de nu o vei lua, iarå¿i te vei cåi; dar mai bine
este så o iei. Fata o luå, o bågå în sân ¿i plecå înainte“ (Ileana Simziana, Ispirescu).

I. Pop-Reteganul, în basmul Dreptatea ¿i Strâmbåtatea, vorbe¿te de


un cal ¿olomonar:

„Acum ¿apte ani a fåtat iapa popii un mânz, dar mânzul e ¿olomånar ¿i, cum s-a ivit
el pe lume, în satul unde s-a ivit ¿i unde tråie¿te au secat de tot izvoarele“.
80 I.A. C ANDREA
Reteganul face confuzie între ¿olomonar ¿i nåzdråvan. ªolomonarii,
de fapt, sunt ni¿te fiin¡e omene¿ti care au o putere extraordinarå (dezlån¡uie
furtuni ¿i uragane, aduc ¿i alungå grindina, aduc ploi sau secetå etc. etc.),
câ¿tigatå prin citirea unei cårticici ce se aflå numai la ¿olomonarul cel mai
båtrân. ªolomonarii (de importa¡ie orientalå, de la împåratul Solomon),
adicå oameni foarte învå¡a¡i, care ¿tiu totul, au påtruns ¿i în credin¡ele
poporului, care vede în ei fiin¡e extraordinare, atot¿tiutoare. Cum existå o
deosebire evidentå între ¿olomonar ¿i nåzdråvan ¿i cum nu gåsim calul
nåzdråvan decât în acest basm, credem cå Reteganul a fåcut o confuzie, a¿a
cum am spus mai sus.
¥n unele basme, calul, în afarå de puterea lui nåzdråvanå, are ¿i puteri
miraculoase. Bunåoarå poate så dea afarå dintr-însul galbeni. Astfel, în
basmul lui Reteganul, Ganul ºiganul, Dumnezeu då unui ¡igan un cal,
învå¡ându-l så-i zicå:
„Scump cal
Din Ardeal,
Då-mi bani,
Gologani,
Taleri la¡i,
Galbeni spåla¡i“,

¿i atunci calul varså tot felul de galbeni din el, din care po¡i folosi câ¡i
vrei, iar ceilal¡i cât råmân, îi va sorbi iar, dacå vei zice:

„Soarbe banii,
Gologanii
Ce-au råmas,
Iar pe nas“.

Trebuie så mai observåm cå în basme caii nu au splinå ori rânzå. Dupå


credin¡a poporului, dacå alergi mult, crapå rânza, plesne¿te splina ¿i cum,
în basme, calul trebuie så ducå pe Fåt-frumos „ca gândul“, ori „ca vântul“,
nu poate så aibå splinå.
¥ntr-un basm de Ispirescu, Ileana Simziana, calul nu are splinå.
Alteori, a¿a cum gåsim în basmul Fåt-frumos zålogit (Reteganul, I),
calul are mai multe rânze, pentru ca, în cazul cå-i crapå vreuna, så aibe
altele de rezervå.
Lumea basmelor 81

Vede¡i, fårå så fi dat toate exemplele din basme, rolul important pe


care îl joacå acest animal în basme.
Un alt animal, care apare ¿i el destul de des în basmele noastre, este
capra. Ea apare înså numai ca hrånitoare a pruncului gåsit fårå mamå:

„Prin preajma locului aceluia tråia un pustnic, într-o vågåunå. Acel pustnic avea o
caprå ¿i el, dupå sufletul lui. Ea venea totdeauna spre a se adåpa la apele cele limpezi ale
fântânei. ¥ntr-una din zile, påscând pe ici, pe colea, se apropie de stuful cu flori. Cum dete
de copil, se duse lângå dânsul, începu så-l lingå ¿i så-i apropie ugerul de guri¡a copila¿ului.
Acesta, cum sim¡i, începu så sugå, ¿i supse pânå ce se såturå bine, ¿i a¿a dor prinse capra
de copil, încât o lunå de zile nu se despår¡i de el“ (George cel viteaz, Ispirescu).

Leul apare, în basme, ca animal trimis de Dumnezeu så sape groapa unui


pustnic. ¥l gåsim a¿adar în douå baseme de Ispirescu (Fåt-frumos cu carâta
de sticlå ¿i Fåt-frumos cu pårul de aur), care de altfel se aseamånå între ele.
Alt animal mamifer pe care îl întâlnim în basme este cerbul, în care se
preface Fåt-frumos atunci când bea apå dintr-o urmå de cerb. ¥n basmul
Cerbul (Reteganul, I), sora eroului î¿i sfåtuie¿te fratele, care vrea cu orice
chip så bea dintr-o urmå de cerb:

„Nu bea, frate dragå, cå-ndatå ce bei, te face Dumnezeu cerb, ¿i mari necazuri vor
veni peste noi, cå vor nåvåli pu¿ca¿ii peste tine ¿i te vor împu¿ca.“

Fratele, Tirion, nu o ascultå, ¿i bea apå; îndatå se preface înså în cerb.


Pisica joacå ¿i ea un rol destul de însemnat în basme ¿i, în special, în
basmul Coto¿man nåzdråvan, care e cunoscut de toatå lumea: unui copil
orfan nu-i råmåsese nimic de la pårin¡ii såi, ca avere, decât un coto¿man.
Acest coto¿man, care era nåzdråvan, face ca acest copil orfan ¿i sårac så
ajungå împårat; aceasta pentru cå micul copil l-a îngrijit ¿i hrånit cât a fost
neajutorat.
Scroafa are în basme un rol corespunzåtor înfå¡i¿årii ei; niciodatå ea
nu va fi ajutoarea eroului, ci va fi totdeauna asociata du¿manului acestuia,
în special asociata zmeului. ¥n basmul Poveste ¡åråneascå (Ispirescu), puterea
unui zmeu este închiså într-o scroafå:

„Puterea mea, zise el, stå într-o scroafå care se tåvåle¿te cât e ziulica într-o låcovi¿te
de lapte dulce. ¥n scroafå este un iepure, în iepure o prepeli¡å ¿i în prepeli¡å sunt trei viermi.
Ace¿tia sunt puterea mea“.
82 I.A. C ANDREA
¥n alt basm (Voinicul cel fårå de tatå), Ispirescu ne vorbe¿te de o
scroafå care tråie¿te pe sub påmânt ¿i al cårui purcel e bun de leac.
Pe lângå acestea mai apar în basme lilieci, ¿oareci, bufni¡e ¿i alte animale,
în care uneori se întruchipeazå duhuri necurate. A¿a, într-un basm din
Ispirescu (Voinicul cel cu cartea în mânå nåscut), este vorba de un copil
cåruia i-au prezis ursitoarele cå la vârsta de 15 ani va fi råpit de duhuri
necurate. Tatål copilului aude înså prezicerea ursitoarelor ¿i, când copilul
împline¿te 15 ani, strânge poporul in bisericå, unde, împreunå cu preotul,
se roagå lui Dumnezeu pentru alungarea duhurilor necurate. A doua searå
înså copilul este råpit chiar din mijlocul poporul de cåtre un cålugår, care
se înal¡å cu el în våzduh. Copilul înså cite¿te din cartea cu care se nåscuse în
mânå pânå ce cålugårul îi då drumul pe påmânt.
Am vorbit pânå acum de animalele mamifere care apar în basme; în
lec¡ia viitoare vom vorbi de påsåri.

9 martie, 1932

Am vorbit lec¡ia trecutå despre animalele mamifere care apar în basme;


aståzi vom vorbi despre påsåri.
¥n basmele noastre, ca ¿i ale altor popoare, se vorbe¿te foarte des despre
un împårat al påsårilor sau despre o cråiaså a påsårilor.
Astfel, în basmul Lupul cel nåzdråvan ¿i Fåt-frumos, publicat de
Ispirescu, împåratul påsårilor vine în grådina împåratului ¿i furå merele
de aur; mul¡ime de paznici påze¿te grådina cu mårul de aur ¿i totu¿i merele
dispar; atunci, feciorul cel mai mare al împåratului – cåci avea trei –
roagå pe tatål såu så-l lase så påzeascå el merele de aur. ¥mpåratul îi då
voie, dar, în zadar: merele au dispårut. Cere voie ¿i feciorul al doilea, dar
på¡e¿te ¿i el aceea¿i ru¿ine pe care o på¡ise fratele såu mai mare. ¥n cele
din urmå, fiul cel mai mic roagå ¿i el pe împårat så fie låsat ¿i el så
pândeascå. Când auzi, împåratul râse, dar, dupå multe rugåmin¡i, se
înduplecå ¿i îi då ¿i lui voie, cu gândul cå ¿i el va på¡i ca ¿i fra¡ii lui. ªi,
cum se întâmplå aproape totdeauna în basme, feciorul cel din urmå reu¿e¿te
ceea ce fra¡ii lui mai mari nu izbutirå. El reu¿e¿te så afle cine e ho¡ul –
împåratul påsårilor – , pe care nu îl poate înså prinde. Dupå ce, a doua zi,
aduce împåratului merele de aur, se hotårå¿te så plece în cåutarea ho¡ului
Lumea basmelor 83

pe care îl rånise. Merge el cale lungå, pânå ce ajunge într-o pådure, unde
întâlne¿te un lup „groaznic de mare ¿i cu fruntea de aramå“. Fåt-frumos
vrea så-l sågeteze, dar lupul se roagå så-i cru¡e via¡a, cå-i va fi de folos
vreodatå. Feciorul de împårat îl ascultå ¿i îi spune ce cautå el. Atunci
„lupul îi zise cå ho¡ul este împåratul påsårilor. Cå el, când venea a fura
merele, aduna påsårile cele mai agere la zbor ¿i cu ele în stol venea de le
culegea. Cå acea pasåre se aflå la împårå¡ia de la marginea acestei påduri.
¥i mai spuse cå toatå mege¿ia se vaitå de furturile ce fåcea ea poamelor de
prin grådini ¿i îi aråtå cel mai lesnicios ¿i mai apropiat drum pânå la
cetatea unde era împåratul påsårilor, dându-i ¿i un meri¿or, care-i va fi de
mare folos când se va afla la vreun necaz.
Fåt-frumos ajunse la cetatea în care se afla acea pasåre. Cercetå prin
cetate ¿i i se spuse cå împåratul locului o ¡ine într-o colivie de aur din
grådina sa.
Ajutat de calul såu, Fåt-frumos ajunge în grådina în care se afla colivia
cu pasårea, dar,

„Când puse mâna pe colivie, odatå ¡ipå pasårea ¿i, cât ai zice mei, se våzu înconjurat
de o mul¡ime de påsåri, care mai mici, care mai mari, ¡ipând pre limba lor. ªi atâta larmå
fåcurå, încât se de¿teptarå to¡i slujitorii împåråte¿ti. ªi viind în grådinå, gåsirå pe Fåt-frumos
cu colivia în mânå ¿i påsårile dându-se la el så-l sfâ¿ie, iar el apårându-se“.

Basmul continuå apoi cu diferitele ispråvi pe care a trebuit så le


såvâr¿eascå eroul pentru a putea ajunge la ¡inta doritå.1
Am insistat cam mult asupra acestui basm, pentru ca så vå da¡i seama
de rolul pe care îl joacå påsårile în basme.
¥n alte basme, bunåoarå, Aråpu¿ca, de N.D. Popescu (Carte de
basme...), e vorba de un împårat al ciocârlanilor sau de un împårat al
porumbeilor (Fiul vânåtorului, de Ispirescu), iar în basmul Voinicul Parsisson
(I. Pop-Reteganul) e vorba de o cråiaså a påsårilor.

1
Acest motiv al „merelor furate“ e foarte råspândit în basmele tuturor popoarelor. ¥l
gåsim în mitologia greceascå, unde e vorba de o grådinå a Hesperidelor, în care merele de
aur, påzite de un balaur, sunt furate de Hercule. Acela¿i motiv îl gåsim în folclorul albanez,
francez, croat, rutean, rusesc etc. La noi motivul apare în basmele Prâslea ¿i merele de aur
(Ispirescu), Zâna apelor cea de aur (Schott), Portocalul ¿i balaurul (Mera) etc. etc. (cf. L.
ªåineanu, Basmele române, 424).
84 I.A. C ANDREA
¥n basmul Pasårea måiastrå, de Ispirescu, e vorba, a¿a cum aratå ¿i
titlul, de o pasåre måiastrå, adicå nåzdråvanå. Iatå pe scurt con¡inutul
basmului: un împårat, care avea trei feciori, vrea så zideascå o månåstire de
o frumuse¡e rarå; ajunge cu ziditul pânå la turn, pe care nu-l poate sfâr¿i,
deoarece se surpa. Då veste în ¡arå så vinå cei mai dibaci me¿teri ca så zideascå
turnul. Totul în zadar, nimeni nu poate så-l ispråveascå. ¥ntr-o noapte împåratul
viseazå cå dacå va aduce pasårea måiastrå ¿i o va a¿eza în turn, atunci biserica
se va putea sfâr¿i. Cei trei feciori ai împåratului, cårora tatål le spusese visul,
încearcå pe rând så aducå pasårea måiastrå. Reu¿e¿te cel mai mic, dar ceilal¡i
fra¡i, printr-o faptå urâtå, ajung så aducå ei pasårea împåratului. ¥n cele din
urmå, fapta celor doi fra¡i mai mari e descoperitå ¿i iese la ivealå cå cel care
a gåsit pasårea måiastrå a fost feciorul cel mai mic.
Mai gåsim destule basme în care apare pasårea måiastrå (bunåoarå, în
Petrea ¿i vulpea, de I. Måldårescu, Din ¿ezåtori – basme, sau în Sora ¿i
fratele, de N.D. Popescu etc.), dar nu mai gåsim nici un basm în care så fie
vorba de neputin¡a de a zidi o månåstire pânå ce nu vine pasårea måiastrå så
stea, prin prezen¡a cuibului såu, într-ajutor. E un motiv – pe care îl mai
gåsim în balada Månåstirea Arge¿ului – ¿i care trebuie så fie o infiltra¡ie
stråinå la noi.
Pânå acum a¡i våzut cå, ocupându-ne de påsåri – ¿i nu am analizat
toate basmele în care ele apar –, am vorbit numai despre apari¡ia påsårilor,
luând aceastå no¡iune ca nume generic; nu am specificat nici un nume de
pasåre, ca vultur, corb etc., care de asemenea apar foarte des.
Foarte des se vorbe¿te în basme despre vulturi. Astfel, în Dreptatea ¿i
Strâmbåtatea, de I. Pop-Reteganul, e vorba de un om care a fost orbit de
tovarå¿ul såu de drum; påråsit de acesta, el se odihne¿te sub un copac. Peste
noapte auzi vorbind trei påsåri nåzdråvane (vom vedea cå sunt vulturi), fiecare
spunându-i ce trebuie så facå pentru a-¿i recåpåta vederea, pentru a se îmbogå¡i
etc. Omul face a¿a cum l-au sfåtuit påsårile ¿i-¿i recapåtå vederea ¿i ajunge
cel mai bogat om din sat. Cel care îl orbise, aflând de cele întâmplate, veni la
dânsul ¿i-i ceru så-l orbeascå, crezând cå ¿i lui i se va întâmpla ca ¿i tovarå¿ului
såu de altådatå. Dar, când se a¿ezå la cruce ¿i-¿i a¿tepta norocul,

„cam pe la miezul nop¡ii auzi ¿i el ceva vâjeiturå în vânt ¿i i se påru cå ceva s-a låsat
¿i s-a a¿ezat pe cruce. Tot vine câte o matåhuie, una dupå alta, vreme de o jumåtate de ceas
¿i se tot a¿eazå pe cruce, de se clåtina crucea cu ele. Erau vulturii nåzdråvani, mai mor¡i de
foame. Nevoia¿ul de orb nu-i vedea, ci-i auzea bine, când se slobozeau pe cruce ¿i când
începurå a vorbi cu glas omenesc. Unul zicea: «Fra¡ilor, care pe unde a¡i umblat, de când
Lumea basmelor 85
ne-am despår¡it ¿i ce a¡i våzut ¿i auzit, spune¡i-vå fiecare på¡åniile, cå ¿i eu apoi vå spun ale
mele». Atunci alt glas se auzi råspunzându-i: «Bucuros, frate, dar mi se pare cå pe aci pe
aproape este un om påcåtos ¿i viclean care ne spioneazå, haide¡i så ne mântuim de el, apoi
ne mai putem sfåtui». La vorbele acestea, nici din pu¿cå nu iese glon¡ul mai repede de cum
se repezirå vulturii asupra golanului de jos ¿i-l sfâ¿iarå cât ai bate în pålmi ¿i într-o minutå-l
¿i mâncarå, de nu råmase nimic din el“.

¥n basmul Sucnå-Murgå (Sbiera), vulturii îl ajutå pe Fåt-frumos în


ispråvile sale, pentru cå acesta le-a promis trei stârvuri de zmei. ¥n Fata
babei ¿i a mo¿neagului, tot de Sbiera, ni¿te vulturi o ajutå pe fata mo¿neagului
så culeagå un sac de bob etc.
Nu mai înmul¡im exemplele, care ne-ar råpi prea mult timp, ci trecem
la o altå pasåre, care apare iarå¿i foarte des în basme.
E vorba de corb, care îl ajutå pe erou pentru cå acesta îi dåduse ni¿te
stârvuri de zmei ca så le månânce (v. basmul Nintå-crea¡å, Busuioc ¿i Sucnå-
Murgå, de Sbiera).
¥n Aripå frumoaså, de I. Pop-Reteganul, corbul îl ajutå pe erou în
lupta lui cu zmeii, aducându-i apå în cioc.
¥n Cei trei împåra¡i, de Ispirescu, întâlnim o gåinå, care oua în fiecare
zi câte un ou de diamant, încât, în scurt timp, omul se îmbogå¡i, de nu îi
venea så creadå.
Foarte adesea apar în basme porumbei, al cåror rol este totdeauna plåcut.
¥n basmul Ce trei fra¡i împåra¡i (Ispirescu), porumbeii sunt întrebuin¡a¡i
pentru alegerea împåratului.
¥n Fiul vânåtorului (de Ispirescu) ¿i Floarea ¿i Florea (de Ståncescu),
porumbeii – cunoscåtori ai drumurilor – aratå eroilor drumul pe care
trebuie så-l urmeze pânå ce vor ajunge la locul dorit. ¥n Fata babei ¿i a
mo¿neagului (de Sbiera) ¿i Porumbeii Ilenei Cosânzenei (de S.Fl. Marian),
aceste påsåri ajutå fetei urgisite så îndeplineascå anumite sarcini pe care i le
da mama vitregå (så culeagå un sac de mac sau mazåre etc.).
¥n multe basme, diferite påsåri îi iau sub aripa lor protectoare pe copiii
pe care, cine ¿tie din ce cauzå, mama lor i-a påråsit sau i-a pierdut. Astfel,
în Legenda vulturilor (S.Fl. Marian), un vultur ¿i o vulturoaicå hråneau
zilnic pe un copil ¿i o copilå, pe care pårin¡ii lor i-au påråsit într-o pådure.
De asemenea gåsim basme în care copiii sunt hråni¡i de corbi, de
porumbei, chiar de zgrip¡uroaice etc. A¿a, în basmul Båiatul bubos ¿i
ghigor¡ul, publicat de Ispirescu, vedem un vultur, care „venea în toate
zilele ¿i aduce demâncare“ unui copil pe care mama sa îl påråsise într-o
pådure. ¥n acela¿i basm, copilul se împrietene¿te cu un cocor:
86 I.A. C ANDREA
„... Copilul, coborându-se din copaci, o apucå razna pe câmp, în care se întâlni cu un
cocor. Cum îl våzu, se împrieteni cu el. Cocorul, dând peste o a¿a bunåtate ¿i frumuse¡e de
copil, nu se mai îndurå a se dezlipi de dânsul ¿i tråiau împreunå în cuibul lui“.

Tot atât de des, poate chiar mai des, apar în basme ¿i pe¿tii.
ªi pe¿tii, ca ¿i påsårile, au un împårat sau o cråiaså a lor (cf. basmul
Ro¿u-¥mpårat ¿i Alb-¥mpårat, publicat de N.D. Popescu, ¥mpåratul pe¿tilor,
publicat de Ståncescu etc.), care, pentru binele ce i l-a fåcut eroul – cru¡ându-i
via¡a sau aruncându-l de pe uscat în apå – îl ajutå în diferitele ispråvi pe
care le face.
De cele mai multe ori înså pe¿tele are o facultate cu totul deosebitå:
mâncat de împåråteaså, sau de orice femeie, o laså îngreunatå. ¥n basmul
Luceafårul de ziuå ¿i luceafårul de noapte, bunåoarå, e vorba de un împårat
¿i o împåråteaså care, neavând copii, au întrebuin¡at toate mijloacele
(rugåciuni, vråji etc.) ca så aibå cel pu¡in un urma¿. Dupå multe rugåciuni,
Dumnezeu se aråtå împåråtesei în vis ¿i zise:

„Rugåciunea voastrå am auzit-o ¿i vei face un copil cum nu se mai aflå pe fa¡a
påmântului. Mâine så se ducå împåratul, bårbatul tåu, cu undi¡a la gârlå, ¿i pe¿tele ce-l va
prinde så-l gåte¿ti cu mâna ta ¿i så-l mânca¡i“.

Când se fåcu ziuå, împåråteasa spuse împåratului visul. Acesta

„se duse la pârâu gâfâind, aruncå undi¡a ¿i nu trecu mult, ¿i våzu pluta undi¡ei
mi¿cându-se. Trase undi¡a; când, ce så vezi: un pe¿te mare, cu totul ¿i cu totul de aur, doarå
cå nu-i cåzu le¿in de bucurie. Darå-mi-te când îl våzu împåråteasa?
Gåti împåråteasa singurå cu mâna ei pe¿tele ¿i mâncarå. Ea îndatå se sim¡i însårcinatå.
Roaba care ridicå masa våzu pe talerul împåråtesei un os de pe¿te ¿i o båtu gândurile
så sugå acel os, ca så ¿tie ¿i ea gustul bucatelor gåtite de împåråteaså.
Cum supse osul, se sim¡i ¿i ea însårcinatå.
Dupå nouå luni nåscu împåråteasa, ziua, un copil frumos, frumos, ca un îngera¿.
Peste noapte nåscu ¿i roaba un copil, aidoma cu al împåråtesei, încât nu aveau deosebire
unul de altul etc.“

¥n Mår ¿i Pår (I. Pop-Reteganul), pe lângå împåråteaså ¿i bucåtåreaså,


care au mâncat un astfel de pe¿te, råmâne însårcinatå ¿i cå¡eaua cåreia i se
zvârlise oasele.
Lumea basmelor 87

Alteori ni se vorbe¿te de o mreanå, în corpul cåreia se gåse¿te o covå¡ea,


care, dacå se umple cu apå, aceasta se transformå în galbeni:

„Båiatul intrå cu plasa în gârlå. Båtu în sus, båtu în jos ¿i pe¿te så prinzå, câtu¿i decât.
Tocmai era så se lase de pescuit, când våzu o mreanå. Mreana fugi, el dupå ea, pânå
îi veni bine ¿i, aruncând plasa, o încâlci într-însa ¿i o trase la margine.
Våzu el cå mreana era cât så le ajungå de douå zile. Se bucurå în inima sa, cå fåcuse
o treabå cum se cade!
Se puse deci de o curå¡å de solzi; o spintecå, îi scoase måruntaiele. Când, în loc de
lap¡i, ce så vezi? ceva ce nu semåna a nimic; luå el acel ceva, îl spålå, ¿i råmase un fel de
covå¡icå mititicå de piatrå.
– Bunå este ¿i asta, zise el, så am cu ce bea apå.
ªi îndatå ¿i luå oleacå de apå cu dânsa så bea. Când s-o ducå la gurå, ea era plinå cu
galbeni...“ (Cei trei fra¡i împåra¡i, Ispirescu).

¥n basmul aromân Servitor pentru trei ani, trei bani (cf. ªåineanu,
Basmele române, 639), pe¿tii cautå ¿i gåsesc un inel pierdut în mare.

1932

¥n lec¡ia trecutå am spicuit câteva exemple din care så se poatå vedea


rolul pe care îl au în basme påsårile ¿i pe¿tii.
Vom continua aståzi, ocupându-ne de reptile.
¥n primul rând ne vom ocupa de acea reptilå monstruoaså, de care am
mai vorbit în repetate rânduri, de balaur. Acest monstru apare foarte des,
nu numai în basmele noastre, ci în basmele tuturor popoarelor. ¥n mitologia
greceascå el apare de asemenea foarte des. Astfel, lâna berbecului nåzdråvan,
pe care Iason trebuia så o aducå unchiului såu Pelias, e påzitå de un balaur
înfrico¿åtor; grådina Hesperidelor, în care cresc mere de aur, este de asemenea
påzitå de un balaur înspåimântåtor etc.
¥n basmele noastre el apare mai adesea ca påzitor al unei fântâni din care
nu laså pe nimeni så ia apå pânå ce nu-i då, pentru mâncare, o fatå, un om etc.

„La noi, se spune în basmul Copiii våduvoiului ¿i iepurele, vulpea, lupul ¿i ursul,
publicat de Ispirescu, se aflå numai o fântânå. ¥n ea e såla¿ul unui balaur mare; ¿i el laså så
ia apå numai pe cei ce dåruie câte un cap de om“.
88 I.A. C ANDREA
Acest motiv este foarte råspândit în basmele noastre. ¥l gåsim, pe lângå
basmul amintit, în basmele Balaurul cel cu ¿apte capete (Fundescu), Mår
¿i pår (I. Pop-Reteganul), în colec¡iile fra¡ilor Schott, Sbiera etc.
¥n alte basme (bunåoarå, Balaurul cu ¿apte capete, de Ispirescu), se
vorbe¿te de un balaur mare, care

„... avea ¿apte capete, tråia într-o groapå ¿i se hrånea numai cu oameni. Când ie¿ea el
la mâncare, toatå lumea fugea, se închidea în case ¿i sta ascunså pânå ce-¿i potolea foamea
cu vreun drume¡ pe care îl trågea a¡a la moarte. To¡i oamenii locului se tânguiau de råutatea
¿i de frica balaurului. Rugåciuni ¿i câte în lunå ¿i în soare se fåcuserå, ca så scape Dumnezeu
pe biata omenire de acest neså¡ios balaur, darå în de¿ert“.

Vom vedea, când vom vorbi de ispråvile eroului, de luptele lui cu


balaurul, cå „biata omenire“ e scåpatå de aceastå pacoste prin luptele crâncene
ale lui Fåt-frumos cu balaurul care, în cele din urmå, e råpus.
Foarte adesea, în basme, balaurul e confundat cu un ¿arpe monstruos
¿i povestitorul ne vorbe¿te când de ¿arpe, când de balaur (v. basmul Copiii
våduvoiului..., publicat de Ispirescu).
A¡i putut vedea din cele spuse pânå aici cå balaurul e un monstru care
nu are un singur cap, mai multe; balaurul are douåsprezece capete în basmele:
Petru Firicel (Schott), Balaurul cu douåsprezece capete (Fundescu) etc.; în
basmele Fata din Dafin (N.D. Popescu), Balaurul cel cu ¿apte capete
(Ispirescu), Mår ¿i pår (I. Pop-Reteganul) etc., balaurul are ¿apte capete.
Gåsim apoi basme în care el are ¿ase sau numai trei capete etc.
Numai din aceastå simplå în¿irare vå pute¡i da seama cât de des apare
balaurul în basmele noastre ¿i vå atrag aten¡ia cå am vorbit de atâtea alte
împrejuråri în care el apare.
Basmele noastre ne vorbesc foarte adesea de o scorpie, care are „trei
(sau mai multe) capete ¿i care varså foc ¿i smoalå, pârlind totul pe unde
trece“. ¥n Iovi¡å fåt-frumos (Ispirescu), scorpia furå inima lui Calomfir, pe
care apoi i-o aduce înapoi eroul. ¥n cele mai multe basme, eroul trebuie så
se lupte cu aceastå scorpie. Astfel, în basmul George cel viteaz (Ispirescu),
eroul duce o luptå aprigå cu ea:

„Stând pe lângå foc, sim¡i cå un oarecare lucru, un fel de sorbiturå, îl trågea ¿i-l tot
mi¿ca din loc; se întoarse; când, ce så vezi? unde venea, måre, vericule, asupra lui nåbådåioasa
de scorpie, ¿i tot sugea våzduhul ca så tragå într-însa ¿i pe bietul George. Acesta, cum våzu
Lumea basmelor 89

ce plåcintå i se pregåte¿te, înfipse sabia în påmânt, se propti într-însa ¿i råmase neclintit.


Astfel a¿tepta el ¿i priveghea så vazå ce are så i se întâmple. Scorpia, cum veni, dete cu
coada ¿i risipi focul, apoi se repezi asupra lui ca så-l soarbå. Voinicu¡ul de George, unde
smuci odatå sabia din påmânt ¿i mai iute decât ai gândi, o aduse ¿i tåie în douå scorpia.
Apoi se luå dupå dânsa, care fugea cåtre scorbura unde vie¡uia ¿i ajungând-o, îi tåie
capul. Atâta sânge mohorât curse din spurcåciunea de scorpie, încât se alcåtui o baltå“.

¥n unele basme, scorpia are un rol cu totul deosebit: sângele ei vindecå


pe cineva ale cårui picioare au fost tåiate. A¿a, în basmul Pasårea måiastrå
(Ispirescu), feciorul cel mai mic, ale cårui picioare au fost tåiate de fra¡ii
såi pizma¿i, este însånåto¿at cu sânge de scorpie.

„... Am mers ¿i am dat de locuin¡a scorpiei. Ea nu era acaså. Orbul må a¿ezå dupå u¿å
¿i îmi zise ca så stau cu sabia ¿i så o tai, cum va intra; iarå el se ascunse dupå sobå. Nu
a¿teptaråm mult ¿i iatå, scorpia venea supåratå, fiindcå-i cålcase cineva casa. Cum o våzui,
inima se fåcu cât un purice în mine, iarå, când intrå pe u¿e, a¿teptai pânå så-mi vie bine ¿i
unde dådui o datå cu sete, încât dintr-o datå îi tåiai câtetrele capetele.
Må unsei numaidecât cu sângele ei cald ¿i, cum atinsei picioarele, la loc se lipirå, de
parcå fusese acolo de când lumea. Unsei ¿i pe orb, ¿i îi veni vederile ca mai înainte“.

¥n afarå de aceste animale, nu se mai pomene¿te decât foarte rar de


câte o specie anumitå.
¥n general, se vorbe¿te de jigånii, dihånii, fiare spurcate etc. ¥n basmul
Tinere¡e fårå båtrâne¡e ¿i via¡å fårå de moarte, publicat de Ispirescu, se
vorbe¿te un palat

„înconjurat de o pådure înaltå ¿i deaså, unde stau toate fiarele cele mai sålbatice din
lume; ziua ¿i noaptea påzesc cu neadormire ¿i sunt foarte multe; cu dânsele nu este chip
a te bate...“

Fåt-frumos ¿i calul såu se apropiarå de acest palat, când

„... de-abia atinse cu piciorul vârful unui copaci ¿i deodatå toatå pådurea se puse în
mi¿care; urlau dobitoacele de ¡i se fåcea pårul måciucå în cap...“

¥n basmul Fata mo¿ului cea cuminte, publicat tot de Ispirescu, e vorba


de „¿erpi, balauri, nevåstuici, ciuhurezi, ¿opârle, nåpârci, gu¿teri ¿i câte
lighioni toate“, care erau puii Sf. Vineri.
90 I.A. C ANDREA
Cu acestea am terminat capitolul privitor la animalele care apar în
basme ¿i urmeazå så trecem la unul din cele mai interesante capitole ale
cursului nostru, la metamorfoza în basme. Metamorfozarea, sub diferitele
ei forme, este unul din elementele fundamentale ale basmului. Eroul sau
eroina basmului, ca så ducå la îndeplinire anumite însårcinåri, ca så scape
de diferite urmåriri din partea zmeilor, balaurilor etc., întrebuin¡eazå fel ¿i
fel de mijloace, uneori chiar anumite stratageme; astfel, cru¡ând via¡a
diferitelor animale, acestea îi sunt recunoscåtoare ¿i-i dau fie o basma, fie
un såpun, o perie, o gresie etc., pe care så le întrebuin¡eze când se aflå în
primejdie. Adeseori înså acestea îl scapå pentru un moment numai de furia
urmåritorilor ¿i atunci eroul, ca ultim mijloc pentru a scåpa de prigonitori,
se metamorfozeazå în diferite animale, plante etc.
Motivul metamorfozårilor este foarte råspândit în literatura tuturor
popoarelor. Råspândirea lui în literatura noastrå popularå a fost tratatå pe larg
de Hasdeu în Cuvente den båtrâni, II, p. 501-566, înså numai în ce prive¿te
poezia popularå. Dar motivul metamorfozårii apare foarte frecvent ¿i în basme,
a¿a cum vom încerca så aråtåm în cele câteva exemple ce le vom analiza.
¥n basme, eroii sau fiin¡ele care îl înconjoarå au darul de a se metamorfoza
u¿or, ca så scape astfel de diferite urmåriri, ca så ajungå la ¡inta propuså etc.
¥n basmul Ileana Simziana (Ispirescu), împåratul, ca så încerce tåria ¿i
vitejia fiicelor sale plecate în såvâr¿irea unor ispråvi eroice, se preface în
lup, în leu ¿i în balaur. ¥n basmul ºugulea (Ispirescu), eroul se preface în
albinå, în pasåre, în muscå etc. cu ajutorul unui chimira¿ dåruit de o zânå:

„... luå chimira¿ul, se încinse cu el, se dete de trei ori peste cap, gândind så se facå o
pasåre, ¿i îndatå se fåcu. Se dete iarå de trei ori peste cap ¿i se fåcu om la loc“.

Altådatå, dupå cum ispråvile pe care avea så le såvâr¿eascå îi cereau,


se prefåcu albinå, muscå etc. ¥n Porcul cel fermecat, tot de Ispirescu,
Fåt-frumos se metamorfozeazå în porumbel:

„Atunci, fåcându-se un porumbel, ca så nu se lipeascå farmecele de el, zburå...“

Tot în porumbel se preface eroul ¿i în basmul Voinicul fårå de tatå


(Ispirescu):
„Voinicul se prefåcu în porumbel ¿i ajunse într-un suflet la casele unde ¿edea
må-sa“.
Lumea basmelor 91

apoi,

„... dându-se de trei ori peste cap, cum îl învå¡ase zâna, se fåcu om cu sabia goalå în
mânå“.

Exact acela¿i motiv îl gåsim în basmul Greuceanu (Ispirescu):

„Dacå ajunse aci, Greuceanul se dete de trei ori peste cap ¿i se prefåcu în porumbel“.

apoi, mai dându-se de trei ori peste cap, se fåcu muscå.


¥n basmul bånå¡ean Dracul ¿i ucenicul såu (Schott), eroul, ca så scape
de prigonirea necuratului, se preface succesiv în pe¿te, în inel de aur, în
gråunte ¿i apoi iarå¿i flåcåu, a¿a cum fusese.
¥n varianta macedoneanå (cf. ªåineanu, Basmele române, 377), eroul
se preface în porumbel, iar necuratul – du¿manul såu – în vultur. ¥n cele
din urmå, porumbelul, ca så scape de ghearele vulturului, se face un gråunte
de mei, iar dracul gåinå ¿i, în fine, eroul se face vulpe ¿i månâncå gåina.
Foarte interesante motive de metamorfoze ne oferå basmele,
asemånåtoare între ele, Fåt-frumos zålogit (I. Pop-Reteganul), Suru-Vulturul
(I. Ståncescu), Petre Fåt-Frumos (Marinescu) etc.
Doi tineri îndrågosti¡i, care sunt urmåri¡i de zmei, se prefac pe rând:
ea o turmå de oi ¿i el un påcurar, ea o månåstire veche ¿i el un cålugår
båtrân; apoi, urmåri¡i de mama zmeului, el aruncå un pieptene, pe care i-l
dåduse o vråjitoare, ¿i se fåcu un zid; aruncå apoi o nåframå, ¿i se fåcu o
apå mare; în cele din urmå, aruncå o perie, care se prefåcu într-o pådure
deaså ¿i încurcatå; urmåri¡i totu¿i de mama zmeului, ea se prefåcu într-un
lac, iar el într-un rå¡oi. Zmeoaica, vrând så soarbå lacul, se umflå ¿i plesni.
Dar nu numai fiin¡ele obi¿nuite se metamorfozeazå în basme, ci ¿i
fiin¡ele supranaturale. Astfel, în foarte multe basme gåsim zâne
metamorfozate în porumbei (Zâna zânelor, Ispirescu), în turturici (Zâna
mun¡ilor), în påsåri (Cele trei rodii aurite) etc. etc.
Pe de altå parte, nu numai oamenii se pot metamorfoza, ci ¿i animalele.
A¿a, lupul se metamorfozeazå în zânå (Lupul cel nåzdråvan ¿i Fåt-frumos,
Ispirescu), în iapå (idem) etc.
¥n basmul Pasårea måiastrå, publicat de Ispirescu,
„vulpoiul se dete de trei ori peste cap ¿i se fåcu un voinic, ¿tii, colea, cum ¡i-e drag så
te ui¡i la el“.
92 I.A. C ANDREA
¥n Broasca ¡estoaså cea fermecatå (Ispirescu),

„fiul cel mic al împåratului se duse ¿i el så-¿i aducå logodnica. Broasca cea ¡estoaså
ie¿i din ele¿teu la dânsul, se dete de trei ori peste cap ¿i se fåcu om ca to¡i oamenii“.

Gåsim apoi ¿erpi prefåcu¡i în ¿oareci, gheonoi schimbate în femei,


bufni¡e metamorfozate în zâne etc. etc.
Vede¡i, din cele câteva exemple – ¿i am dat o infimå parte abia –, cât
de frecvente sunt metamorfozele în basmele noastre.
Am fi avut foarte multe de vorbit în legåturå cu acest capitol; am fi
putut så ne ocupå de metamorfoza în mitologia greacå, în legåturå cu ceea
ce gåsim în basmele noastre ¿i ale altor popoare; am fi putut så analizåm
metamorfozele în legåturå cu teoria acelora care sus¡in – bazându-se tocmai
pe acest motiv – cå originea basmelor trebuie cåutatå în mitologia greceascå
etc. etc.; timpul prea scurt înså, ca ¿i rostul acestui curs – de a da unele
sugestii – nu ne permit înså så intråm în detalii.
Lucruri foarte interesante ne oferå ¿i analizarea capitolului animalele
recunoscåtoare în basme.
¥n såvâr¿irea atâtor ispråvi grele, unele de neînfåptuit de puterea
omeneascå simplå, eroul e ajutat de diferite animale, cu care el s-a purtat
bine, cru¡ându-le via¡a sau scåpându-le de la moarte etc. Astfel, trecând pe
lângå un mu¿uroi de furnici, nu le strive¿te; våzând o mreanå zbåtându-se
pe uscat, o aruncå în apå; cru¡å via¡a unor pui de zgrip¡uroaicå etc. Toate
acestea, pentru binele ce li l-a fåcut eroul, îi vin în ajutor atunci când acesta
se aflå într-o primejdie.
¥n basmul Aleodor împårat (Ispirescu), Aleodor,

„cum mergea el, gândindu-se ¿i råzgândindu-se cum så-¿i îndeplineascå sarcina mai
bine, cåci î¿i dåduse cuvântul, se pomeni la marginea unui ele¿teu cu o ¿tiucå care se zbåtea
de moarte pe uscat.
Cum o våzu, el se duse så o ia ca så-¿i aline foamea cu dânsa. ªtiuca îi zise:
– Nu må omorî, Fåt-frumos, ci mai bine då-mi drumul în apå, cå mult bine ¡i-oi
prinde când cu gândul nu-i gândi.
Aleodor o ascultå ¿i o dete în apå. Atunci ¿tiuca îi mai zise:
– ºine acest solzi¿or ¿i când vei gândi la mine, eu voi fi la tine.
Flåcåul plecå mai înainte ¿i se mirå de astfel de întâmplare.
Când, iatå, se întâlne¿te cu un corb, care avea o aripå ruptå. ªi voind så vâneze corbul,
el îi zise:
Lumea basmelor 93
– Fåt-frumos, Fåt-frumos, decât så-¡i încarci sufletul cu mine, mai bine ai face så-mi
legi aripa, cå mult bine ¡i-oi prinde.
Aleodor îl ascultå, cåci era båiat viteaz ¿i de treabå ¿i îi legå aripa. Când era så plece,
corbul îi zise:
– ºine peni¡a asta, voinicule, ¿i când vei gândi la mine, eu voi fi la tine.
Luå peni¡a Aleodor ¿i-¿i cåtå de drum. Dar nu fåcu ca la o sutå de pa¿i ¿i iatå cå dete
peste un tåune. Când se gåtea a-l strivi cu piciorul, tåunele zise:
– Cru¡å-mi via¡a, Aleodor împårat, ¿i eu te voi mântui pe tine de la moarte. ºine acest
pufule¡ din aripioara mea, ¿i când îi gândi la mine, eu voi fi la tine“.

Vom vedea, când vom vorbi de ispråvile eroului, de ce mare folos îi


vor fi aceste animale; deocamdatå ne mul¡umim a în¿ira numai animalele
recunoscåtoare care îl ajutå pe Fåt-frumos.
¥n basmul Lupul cel nåzdråvan ¿i Fåt-frumos (Ispirescu), Fåt-frumos
cru¡å via¡a unui lup, care apoi îi este recunoscåtor ¿i-l ajutå så prindå pe
împåratul påsårilor, cel care fura merele de aur din grådina tatålui såu. ¥n
basmul Fata Ciudei, vântul, Bruma ¿i Gerul (Sbiera), lupul se aratå
recunoscåtor pentru cå eroul i-a legat piciorul bolnav.
Iepurele, vulpea, lupul ¿i ursul care apar în basmul Copiii våduvului,
iepurele, vulpea, lupul ¿i ursul (Ispirescu) se aratå recunoscåtori pentru cå
eroul le-a cru¡at via¡a. Aceea¿i recuno¿tin¡å o aratå vulturul ¿i ursul din
basmul ºugulea (Ispirescu).
ªarpele (Trifon Håbåucul, I. Pop-Reteganul) ghigor¡ul (Båiatul cel
bubos ¿i ghigor¡ul, Ispirescu), zgrip¡uroaica (Prâslea cel voinic ¿i merele
de aur, Ispirescu) etc., cårora eroul le-a cru¡at via¡a lor sau a puilor lor, se
aratå recunoscåtoare fa¡å de binefåcåtorul lor.
¥n basmul Trifon Håbåucul (I. Pop-Reteganul), eroul då de mâncare
unui vultur, care, pentru aceasta, se aratå recunoscåtor celui ce l-a ajutat.
Acest motiv al animalelor recunoscåtoare se gåse¿te foarte des în basmele
tuturor popoarelor eruopene ¿i este foarte rar în mitologia greceascå. Faptul
acesta a fost întrebuin¡at ca un argument contra teoriei acelora care sus¡ineau
cå originea basmelor trebuie cåutatå în mitologia greceascå. Cåci, ziceau
adversarii teoriei mitologice, e imposibil de admis ca atâtea ¿i atâtea
elemente, în legåturå cu acest motiv, så fi fost create ¿i adåugate celor
grece¿ti în timpul din urmå; toate aceste elemente, mai ziceau ei, sunt în
strânså legåturå unele cu altele, prin fondul primitiv comun.
O compara¡ie între diferitele feluri de ajutoare pe care animalele le
dau eroului ar fi putut intra în cursul nostru; cum înså numårul lec¡iilor –
câteva au fost pierdute din cauza închiderii universitå¡ii – este prea mic ¿i
94 I.A. C ANDREA
materialul pe care avem så-l parcurgem este încå destul de bogat, ne oprim
la aceste sumare spicuiri.
Trecem la un alt capitol, anume la teatrul ac¡iunii.
A¡i bågat de seamå cå aproape toate basmele încep prin a aråta locul
unde se petrece ac¡iunea. Se aratå cå ac¡iunea se petrece într-o pådure, în
jurul unui bordei ori caså påråsitå etc. etc.
Nu este înså vorba de locul unde s-a nåscut, ci de altul, care se aflå
departe, departe „peste nouå ¡åri ¿i nouå måri“.
Dupå cum am mai spus, locul ac¡iunii este foarte vag precizat de
povestitorii basmelor noastre. Ce e drept, se vorbe¿te adeseori de cur¡i
împåråte¿ti, de palate, de vågåuni etc., etc., dar acestea sunt prezentate fårå
precizie.
¥n bunå parte înså ac¡iunea basmului se desfå¿oarå în lumea neagrå,
care diferå cu totul de lumea albå, lumea påmânteascå, pe care o locuim
noi. Iatå cum ne descrie Ispirescu aceastå lume:

„Prâslea ajunse pe tårâmul celålalt, se uitå cu sfialå în toate pår¡ile ¿i cu mare mirare
våzu toate lucrurile schimbate: påmântul, florile, copacii, lighioni altfel fåptuite erau pe
acolo“ (Prâslea cel voinic ¿i merele de aur).

¥n aceastå lume subpåmânteanå se intrå fie printr-o pe¿terå, fie printr-o


groapå, printr-un pu¡ adânc etc., în care se laså cu ajutorul unor frânghii
lungi de sute de co¡i.
Alteori ac¡iunea basmului se petrece în lumea albå, dar în locuri
necålcate de picior omenesc, unde eroul calcå pentru întâia datå.
Vede¡i, prin urmare, cå în ce prive¿te locul unde se petrece ac¡iunea,
basmele noastre ne dau prea pu¡ine detalii; totul e învåluit în neprecis, în vag.

13 aprilie 1932

Vom vorbi aståzi despre ceea ce formeazå de fapt miezul basmului,


despre ispråvile eroului.
Vå aduce¡i aminte, dupå cum am spus, cå basmele au un cuprins moral;
nu vom gåsi niciodatå o ac¡iune imoralå sau amoralå; råul trebuie totdeauna
pedepsit, dupå cum binele trebuie totdeauna råsplåtit. Eroul nu såvâr¿e¿te
Lumea basmelor 95
niciodatå fapte care så-l degradeze; faptele lui sunt totdeauna fapte de
dreptate, de cinste, de milå etc. Foarte rar gåsim basme în care eroul såvâr¿e¿te
acte reprobabile, ca de pildå Trifon Håbåucul (I. Pop-Reteganul):

„Pe când î¿i petrecea Trifon mai bine, iatå cå se ive¿te un om cu o sabie ruginitå ¿i-i
zice:
– Måi fârtate, så schimbåm, uite-¡i dau sabia ¿i tu så-mi dai mårgeaua.
– Dar de ce folos este sabia aceea, întrebå Trifon.
– O, Doamne, råspunse omul acela, sabia aceasta este de mare folos, cå ea omoarå
singurå pe cine vei porunci.
– A¿a? Atunci schimbåm! ªi schimbarå numaidecât. Dar îndatå ce-¿i våzu Trifon
sabia în mânå, îi porunci så omoare pe omul care l-a în¿elat cu mårgeaua. ªi sabia îndatå
îi tåie capul, iar Trifon îndatå î¿i luå mårgeaua“.

¥n acela¿i fel procedeazå ¿i cu al¡i doi oameni, pe care îi mai întâlne¿te:

„ Mergând mai departe, se întâlne¿te cu un alt om, care avea un båt mare de-a umår ¿i
o cârjå micå în mânå.
– Bunå ziua, frate, zise cel cu be¡ele.
– Så fii sånåtos frate, råspunse Trifon. Dar unde te duci cu douå be¡e?
– Må duc så întâlnesc pe cel cu mårgeaua, doarå vom putea face schimb, så-mi dea
mårgeaua ¿i så-i dau be¡ele.
– Eu sunt cel cu mårgeaua, zise Trifon, dar de ce folos sunt be¡ele acestea?
– Hei, frate, de mare folos sunt acestea, cåci dacå vei porunci så batå pe cineva, apoi nici
grindina nu-¡i flece¿te mai tare cucuruzele, de cum ¡i-i dobzazå aceste be¡e ¿i cu deosebire cea
mai micå e bunå de dezmierdat muierea.
– Dacå stå treaba a¿a, zise Trifon, atunci hai så schimbåm, cå eu sunt omul cel cu
mårgeaua. ªi schimbarå. Dar dupå ce cåpåtå be¡ele, porunci la sabie ¿i de loc îi tåie capul
¿i-i luå mårgeaua înapoi“.
Aceea¿i faptå urâtå o face ¿i fa¡å de al treilea om pe care îl întâlne¿te.
Dar, cum spuneam, astfel de acte imorale apar foarte rar în basme,
cåci majoritatea cazurilor vedem pe erou såvâr¿ind acte morale.
Vom întâlni în basme pe eroul såvâr¿ind întotdeauna fapte pe care nu
le-ar putea såvâr¿i un altul ¿i întotdeauna eroul trebuie så izbuteascå, trebuie
så ducå la bun sfâr¿it fapta începutå.
Dar cum poate face el acest lucru, pentru cå de cele mai multe ori
eroul este un om de rând, cu puteri limitate? Curajul, vitejia, viclenia etc.,
de care uzeazå adeseori în ajungerea ¡intei sale, sunt calitå¡i omene¿ti, iar
96 I.A. C ANDREA
nu supranaturale. Cu toate acestea, eroul såvâr¿e¿te acte supraomene¿ti.
Toate acestea înså le såvâr¿e¿te fie cu ajutorul calului såu nedespår¡it, fie cu
ajutorul animalelor recunoscåtoare. Fårå sfatul sau ajutorul calului, care e
nåzdråvan, ¿i fårå interven¡ia diferitelor animale recunoscåtoare, eroul nu
ar putea face nimic, totul s-a reduce la ispråvi neînsemnate, de micå
importan¡å. Cu ajutorul acestora înså eroul poate îndeplini fapte extraor-
dinare: råpune mon¿tri, scåpå fete de împårat din mâna zmeilor, aduce herghelii
de armåsari de care nu se poate apropia nimeni, poate aduce soarele ¿i luna
care au fost furate de balauri etc. etc. Aceste ispråvi variazå la infinit ¿i ele au
de scop så eviden¡ieze vitejia, curajul, cinstea, dreptatea eroului.
Så vedem în ce constau aceste ispråvi?
Cele mai de seamå ispråvi ale eroului sunt luptele lui cu tot felul de
mon¿tri. ¥n majoritatea cazurilor vom asista la lupta eroului cu zmei, cu
zmeoaice ¿i cu balauri, care de¡in în tårâmurile lor una sau mai multe fete
de împårat, pe care Fåt-frumos trebuie så le salveze.
Lupta eroului cu zmeii este epicå, titanicå, a¿a cum reiese din citatele
de mai jos:

„Fåt-frumos prinse voios a se lupta cu zmeul. ªi se apucarå la trântå. ªi luptase, ¿i


luptase zi de varå pânå-n searå ¿i, ca så se dovedeascå unul pe altul, nici cå se pomenea.
Våzând Fåt-frumos cå îi apucå noaptea, odatå se opinti din toate puterile, ridicå în sus
pe zmeu ¿i, aducându-l, îl bågå în påmânt pânå în gât ¿i, ¡inându-l acolo sub picior ¿i cu
sabia goalå în mânå, ridicatå deasupra lui, îl întrebå despre fra¡ii fetei ¿i o¿tile trimise“.

¥n basmul Greuceanu (Ispirescu), în care e vorba de ni¿te zmei ce au


furat soarele ¿i luna de pe cer, eroul trebuie så se lupte cu trei zmei ¿i apoi
cu zmeoaica, pentru ca så scoatå din mâna lor soarele ¿i luna.
Iatå cum se luptå Greuceanu:

– Zmeule viteaz, în såbii ne tåiem sau în luptå ne luptåm?


– Ba în luptå, cå-i mai dreaptå.

Se apropiarå unul de altul ¿i se luarå la luptå.


Prinse zmeul pe Greuceanul ¿i-l bågå în påmânt pânå la genunchi. Aduse ¿i Greuceanu
pe zmeu ¿i-l bågå în påmânt pânå în gât ¿i-i tåie capul“.
În acela¿i fel – prin lupta dreaptå, care e o relicvå din lupta primitivå a
ciobanilor no¿tri, Greuceanu råpune ¿i pe al doilea zmeu, fratele celui dinainte.
Lumea basmelor 97

Lupta cea grea avea så o ducå înså cu tatål zmeilor:


„ªi se luarå la båtaie; în såbii se båturå ce se båturå ¿i se rupse såbiile; în suli¡i se
lovirå ce se lovirå ¿i se rupse suli¡ele; apoi se luarå la luptå; se zguduiau unul pe altul de se
cutremura påmântul; ¿i luase zmeul pe Greuceanu odatå, dar acesta, bågând de samå ce are
de gând zmeul, se umflå ¿i se încordå în vine, ¿i nu på¡i nimic, apoi ¿i Greuceanu strânse
odatå pe zmeu, tocmai când el nu se a¿tepta, de-i pârâi oasele.
A¿a luptå nici cå s-a mai våzut. ªi se luptarå, ¿i se luptarå, ¿i se luptarå, pânå ce ajunse
vremea la nåmezi ¿i ostenirå. Atunci trecu pe deasupra lor un corb, carele se legåna prin
våzduh ¿i cåuta la lupta lor. ªi, våzându-l, zmeul îi zise:
– Corbule, corbule, pasåre cernitå, adu-mi tu mie un cioc de apå ¿i-¡i voi da de
mâncare un voinic cu calul lui cu tot.
Zise ¿i Greuceanu:
– Corbule, corbule, mie så-mi aduci un cioc de apå dulce; cåci eu ¡i-oi da de mâncare
trei le¿uri de zmeu ¿i trei de cal.
Auzind corbul aceste cuvinte, aduse lui Greuceanu un cioc de apå dulce ¿i-i astâmpårå
setea; cåci înseto¿aserå nevoie mare. Atunci Greuceanu mai prinse la suflet ¿i, împuter-
nicindu-se, unde ridicå, nene, odatå pe zmeu ¿i trântindu-mi-l, îl bågå în påmânt ¿i-i puse
piciorul pe cap ¡inându-l a¿a. Apoi îi zise:
– Spune-mi, zmeule spurcat, unde ai ascuns tu soarele ¿i luna, cåci azi nu mai ai
scåpare din mâna mea.
Se codea zmeul, îngâna verzi ¿i uscate, darå Greuceanu îi mai zise:
– Spune-mi-vei ori nu, eu tot le voi gåsi, ¿i încå ¿i capul reteza¡i-l-voi.
Atunci zmeul, tot mai nådåjduindu-se a scåpa cu via¡å, dacå îi va spune, zise:
– ¥n Codru-verde este o culå. Acolo înåuntru sunt închise. Cheia este degetul meu cel
mic de la mâna dreaptå.
Cum auzi Greuceanu unele ca acestea, îi retezå capul, apoi în tåie degetul ¿i-l luå cu sine“.
Dupå ce dete corbului fågåduiala ¿i dupå ce slobozirå soarele ¿i luna
din cula zmeilor, Greuceanu o luå la drum, întorcându-se înapoi. Pe drum
i se ivesc în cale fel ¿i fel de piedici, pe care înså el le înlåturå. Cea mai grea
înså avea så fie lupta cu zmeoaica, so¡ia ¿i mama zmeilor uci¿i, care,
„cåtrånitå ¿i cu o falcå în cer ¿i una în påmânt“, se luase dupå Greuceanu ca
så-l omoare. El înså se închise în fåuri¿tea Faurului påmântului, unde
zmeoaica nu putea intra. Atunci zmeoaica
„o întoarse înså la ¿iretlic: rugå pe Greuceanu så facå o gaurå în pårete, ca måcar så-l
vazå în fa¡å. Greuceanu se fåcu cå se înduplecå ¿i fåcu o gaurå în pårete. Darå Faurul
påmântului se a¡inea cu chipul lui Greuceanu cel de fer, ce arsese în foc, de sårea scântei
din el. Când zmeoaica puse gura la spårturå ca så soarbå pe Greuceanu, Faurul påmântului
98 I.A. C ANDREA
îi bågå în gurå chipul de fer ro¿u ca focul ¿i i-l vârî pe gât. Ea înghior¡! înghi¡i ¿i pe loc se
prefåcu într-un munte de fier, ¿i astfel scåparå de dânsa“.

Aceea¿i luptå o duce eroul ¿i în basmul ºugulea, Prâslea cel voinic ¿i


merele de aur (Ispirescu) etc.
Alteori, eroul nu poate scåpa prin luptå dreaptå, ci prin ajutorul unor
obiecte pe care i le-au oferit diferite animale, cårora el le fåcuse vreun
bine. A¿a, în basmul Ileana Simziana (Ispirescu), eroul, alungat de zmeoaicå,
aruncå, pentru a scåpa de ea, o gresie, care se transformå într-un munte
uria¿; zmeoaica îl roade ¿i continuå fuga dupå erou; acesta aruncå atunci o
perie, care se preface într-o pådure deaså ¿i întunecoaså; zmeoaica trece ¿i
peste aceastå piedicå, cercând så-l ajungå din nou pe Fåt-frumos; acesta
aruncå, în cele din urmå, un inel, care se prefåcu într-un zid gros de cremene;
zmeoaica, de ciudå, plesni.
Ispråvile eroului nu se reduc înså numai la luptele lui cu zmeii, ci ¿i la
lupte cu alte lighioane, cum ar fi balaurul.
Ce este balaurul v-am spus într-una din lec¡iile trecute. Din descrierea
pe care am fåcut-o vå da¡i seama cå balaurul nostru este asemånåtor cu
hydra din mitologia greceascå. Ca ¿i balaurul din basmele noastre, Hydra
de la Lerna, råpuså de Hercule, era un monstru cu mai multe capete (nouå),
care ståtea pe lângå o fântânå, de unde se repezea spre a pråpådi turmele,
semånåturile. Suflarea-i înveninatå cauza ¿i capetele-i tåiate renå¿teau,
întocmai ca în basmele noastre.
¥n basmele noastre acest motiv este foarte råspândit. Så-l analizåm pe
cel din Copiii våduvoiului (Ispirescu).
Fåt-frumos, în drum spre ajungerea ¡intei sale, merge într-un sat, unde
ceru unei babe ni¡icå apå, ca så-¿i astâmpere setea:

„– N-am, dragul mamei, råspunse baba; cåci la noi se aflå numai o fântânå. ¥n ea e
såla¿ul unui balaur mare; ¿i el laså så ia apå numai cei ce îi då câte un cap de om“.

Feciorul nu se înfrico¿eazå, ci, cerând o vadrå, se îndreptå spre fântânå


cu gândul de a ucide balaurul.
„Când ajunse acolo, ce så vazå? La gura fântânei o fatå frumoaså, de s-o sorbi într-o
bårdacå, ¿i ginga¿ îmbråcatå, plângea cu lacrimile cât pumnul.
– De ce plângi ¿i te tânguie¿ti, fatå mare?
– Cum n-a¿ plânge ¿i cum nu m-a¿ tângui, când îmi a¿tept moartea din clipå în clipå?
Lumea basmelor 99
– Da’ de ce så mori, suratå?
– Apoi dumneata nu ¿tii cå aici în fântânå este un balaur mare de ¿arpe, care bântuie
omenirea?
– Am auzit de a¿a ceva; dar nici nu ¿tiu, nici n-am våzut; cåci eu sunt de pe alte mo¿ii,
¿i numai acum am ajuns aici. Darå tu de ce stai aici, så te mânânce balaurul? Au doarå n-ai
pårin¡i?
– Ba am ¿i pårin¡i, ¿i tot. ¥nså la noi este obiceiul ca fiecare så dea câte un cap de om
acestui neså¡ios balaur, ca så-i lase så ia apå de la fântânå – cåci numai astå fântånå este
în coprinsul acesta; – ¿i acum este rândul nostru så dåm om pentru mâncarea acestei
jivine. ªi tata numai pe mine må are; el m-a adus ca så-¿i facå ¿i el rândul, ¿i tata este
împåratul locului acestuia“.

Feciorului i se fåcu milå de ea ¿i, lini¿tind-o, se duse la gura fântânei


¿i råcni:

„– Ie¿i mai curând afarå, fiarå spurcatå!


– Ce ai cu mine, voinicule, råspuse ¿arpele; cå te låsai så iei apå cât voi¿i.
– Ie¿i, dihanie urâtå, cu mine så te lup¡i.
– Eu n-am nimic cu tine, du-te într-ale tale ¿i då-mi pace så-mi fåptuiesc treburile
mele dupå învoiala ce am eu cu oamenii locului acestuia, ¿i dupå cum m-a låsat pe mine
Dumnezeu.
Atunci båiatul, nici una, nici douå, întinse arcul ¿i, zburând sågeata, luå o limbå
balaurului; cåci avea nouå limbi acea jiganie. ªi ie¿ind ¿arpele, se luå la luptå cu dânsul. ¥i
jucau limbile în gurå ca fulgerul ¿i le aruncå asupra båiatului, de så-l pråpådeascå. Iarå el
mai trase o sågeatå ¿i mai luå o limbå, ¿i încå una, ¿i iarå una, pânå ce îi sågetå opt limbi.
Când så puie ¿i o nouå sågeatå, ia-o de unde nu e. Se repezi iute ¿i luå fetei din cap un ac,
îl puse la arc, ¿i cu el luå ¿i limba a noua a balaurului. ªi curse din fiarå ni¿te sânge negru
¿i mohorât, ¿i cu o duhoare, de-¡i era scârbå. Se mai zvârcoli ce se mai zvârcoli dihania ¿i
råmase moartå bumbenå“.

Pentru fapta lui, împåratul îi då eroului fiica de so¡ie.


¥n basmul Balaurul cel cu ¿apte capete, de Ispirescu, eroul, „un om
verde, pui de român, ¿tii colea“, omoarå balaurul cu ¿apte capete, care tråia
într-o groapå ¿i se hrånea numai cu oameni.
Pe lângå acestea, eroul se mai luptå cu fel ¿i fel de alte lighioane, ca:
scorpii (Ne-aude, ne-a vede, de Sevastos etc.), cu zgrip¡uroici, cu gheonoi
(Ileana Simziana) etc.
100 I.A. C ANDREA
20 aprilie 1932

Am aråtat lec¡ia trecutå lupta pe care trebuie så o ducå eroul cu diferi¡i


mon¿tri ¿i lighioane, ca zmei, balauri, scorpii, gheonoi etc.
Aståzi vom continua, în¿irând ¿i alte ispråvi ale eroului.
¥ntr-una din lec¡iile trecute am aråtat lupta pe care o duce eroul cu
împåratul påsårilor, care fura merele de aur din grådina tatålui såu.
Pentru acela¿i motiv, eroul basmului cunoscut sub numele de Prâslea
cel voinic ¿i merele de aur se luptå cu trei zmei.
¥n Ileana Simziana (Ispirescu), eroina, fata cea mai micå a împåratului,
se luptå cu tatål såu prefåcut în lup, leu ¿i apoi în balaur.
¥n Greuceanu, eroul se luptå cu diavolul, care se prefåcuse în stanå de
piatrå:

„Atunci Greuceanu se dete de trei ori peste cap, se fåcu un buzdugan cu totul ¿i cu
totul de o¡el, ¿i unde începu, nene, a lovi în stanå, de se cutremura påmântul. De câte ori da,
de atâtea ori cådea câte o zburåturå de piatrå. ªi lovi ce lovi, pânå ce îi sfårâmå vârful. Apoi
deodatå începu stana de piatrå a tremura ¿i a cere iertåciune. Iarå buzduganul, de ce da, d-aia
înte¡ea loviturile, ¿i dete, pânå ce o fåcu pulbere. Când nu mai fu în picioare nimic din stana
de piatrå, cåtå prin pulbere ce mai råmåsese ¿i-¿i gåsi Greuceanu palo¿ul ce-l furase
satana“.

¥n Poveste ¡åråneascå (Ispirescu), eroul se luptå cu duhurile necurate,


care veneau în fiecare searå så dezgroape trupul tatålui såu. ¥n douå rânduri,
fra¡ii cei mai mari au încercat så prindå pe råufåcåtor, dar nu au reu¿it.
Atunci feciorul cel mai mic zise:

„ – Duce-må-voi singur, cåci trebuie så fi ¿tiut tata ce zice, când ne-a poruncit så
påzim câte unul singur.
ªi astfel, cum veni seara, se duse la locul de pândå. ªi deoarece ¿tia ce-l a¿teaptå, el
î¿i luå cu dânsul armele ¿i se gåti de luptå. Pe la miezul nop¡ii se pomeni cu cineva cå vine.
Vru el så întrebuin¡eze armele, darå unde îi dådu åla pas; cåci el se aråtå ca o vedenie ie¿ind
ca din påmânt, ¿i se luarå la trântå. Lupta fu crâncenå, cåci duhul necurat, – duh necurat era
cel ce venea så dezgroape pe împårat, – î¿i puse toate puterile ca så dovedeascå pe fiul cel
mai mic al împåratului. Vezi cå duhul ¿tia cå, de nu va putea nici în a treia searå så
izbuteascå, apoi trebuia så-¿i mute gândul; nu mai putea adicå så-l dezgroape nici la amin.
Lumea basmelor 101

Fie înså cå ¿i båiatul nu se låså mai pe jos. ªi, cum spusei, se luptarå pe capete; darå luptå,
nu glumå. Curgeau sudorile de pe fiul împåratului ¿iroaie, ¿i nu se da netezului nicicât.
Lupta ¡inu – ¿i o luptå de moarte, – pânå despre cântåtori. Cum se auzi coco¿ul, duhul pieri
ca o nålucå, dar ¿i båiatul cåzu jos de ostenit. De mai ¡inea lupta numai cât ai a¡â¡a un foc,
s-ar fi muiat ¿i cine ¿tie ce se întâmpla“.

Alteori îl vedem pe eroul basmului luptându-se cu o întreagå legiune


de duhuri rele, prefåcute în ¿oareci, lilieci, bufni¡e, cålugåri etc. care îl iau
¿i zboarå cu el în våzduh. Copilul, care avea în mânå o carte cu care se
nåscuse, tot timpul nu fåcuse altceva decât citea în ea:

„ Citea mereu ¿i în gura mare; iar când fu de ajunse la mijlocul cår¡ii, cålugårul nu-l
mai putea ¡inea. Vru så-i smuceascå cartea din mânå, dar båiatul o ¡inea vârtos. Luptându-se
cu båiatul prin våzduh ca så-i ia cartea, cålugårul îl scåpå ¿i båiatul cåzu într-o pråpastie
adâncå“.

¥ntr-un basm, Balaurul cel cu ¿apte capete, gåsim un motiv care pare
a fi împrumutat de la greci, din mitologia greceascå. Vå aduce¡i aminte de
råtåcirile pe mare ale lui Ulise, care, ajungând într-o pe¿terå, locuitå de
ciclopul Polifem, a orbit pe acesta cu un lemn arzând. Exact acela¿i element
îl gåsim ¿i în basmul de care am amintit.
Iatå despre ce e vorba: într-o ¡arå era un balaur, care nu se hrånea decât
cu oameni. ¥mparatul promisese celui care va reu¿i så omoare balaurul cå-i
va da pe fiica sa de so¡ie, precum ¿i jumåtate din împårå¡ie. Mai mul¡i
voinici se întovårå¿irå så pândeascå noaptea în jurul unui foc mare ¿i hotårârå
så pedepseascå prin moarte pe cel ce va låsa focul så se stingå. ¥ntr-o noapte,
pe când påzea unul dintre voinici, apare balaurul. Voinicul se ia la luptå cu
el ¿i-l råpune. ¥n timpul luptei sângele, care cursese din balaur, stinsese
focul. Ce era så facå acum? Se urcå într-un copac så vadå dacå vede undeva
vreo scânteie, ca så meargå så reaprindå focul. Våzând într-o depårtare
mare, se îndreptå într-acolo. ¥n drum, are de întâmpinat o mul¡ime de
piedici, pe care totu¿i le învinge. ¥n cele din urmå, ajunge într-o pe¿terå, în
care „tråiau ni¿te oameni uria¿i, care aveau numai câte un ochi în frunte“.

„Ceru foc de la dân¿ii, dar ei, în loc de foc, puserå mâna pe el ¿i-l legarå. Dupå aceea
a¿ezarå ¿i un cazan pe foc cu apå ¿i se gåteau så-l fiarbå, ca så-l månânce. Darå tocmai când
era så-l arunce în cazan, un zgomot se auzi nu departe de pe¿tera aceea; to¡i ie¿irå ¿i låsarå
pe un båtrân de ai lor ca så facå astå treabå. Cum se våzu viteazul nostru numai cu
102 I.A. C ANDREA
unchia¿ul, îi puse gând råu. Unchia¿ul îl dezlegå ca så-l bage în cazan, dar voinicul îndatå
puse mâna pe un tåciune ¿i-l azvârli drept în ochiul båtrânului, îl orbi ¿i apoi, fårå så-i dea
rågaz a zice nici cârc!, îi puse o piedicå ¿i-i fåcut vânt în cazan“.

¥n basmele Fåt-frumos cu pårul de aur ¿i Fåt-frumos cel råtåcit, ambele


publicate de Ispirescu, eroul izbute¿te så punå pe fugå o¿tile împåra¡ilor
du¿mani:

„Fåt-frumos, våzând cå oastea vrå¿ma¿e este mai mare la numår ¿i mai tare, se repezi
din vârful muntelui asupra ei ¿i ca un vârtej se învârtea prin mijlocul ei, cu palo¿ul în mânå,
¿i tåia în dreapta ¿i în stânga în oricine întâlnea.
A¿a spaimå dete iu¡eala, strålucirea hainelor ¿i sporul carului såu, încât oastea ¿i to¡i
cu totul o rupserå d-a fuga, apucând drumul fiecare încotro vedea cu ochii, împrå¿tiindu-se
ca puii de potârniche“.

Pentru aceastå ispravå, împåratul dete lui Fåt-frumos pe fiica sa de


so¡ie. De altfel, de obicei împåratul då eroului pentru faptele sale viteje¿ti
pe fiica sa de so¡ie.
Dar nu toate faptele pe care le face eroul sunt fapte voluntare; sunt
multe pe care le face for¡at, din ordinul altcuiva, de obicei al împåratului.
Astfel, i se porunce¿te eroului så aducå pe Ileana Cosânzeana, så aducå
herghelia cu nouå iepe sirepe, „påzite de un armåsar“, så aducå o colivie cu
o pasåre de aur etc. etc. Acesta, prin vitejia lui, prin bunåtatea lui ¿i, mai
ales, prin ajutorul pe care i-l dau animalele recunoscåtoare, reu¿e¿te så
ducå la bunå îndeplinire aceste sarcini.
Cu totul caracteristice basmelor sunt ispråvile ce le såvâr¿e¿te eroul pe
tårâmul celålalt, în lumea neagrå.
¥n basmul Prâslea cel voinic ¿i merele de aur, eroul, urmårind pe ho¡ul
merelor, ajunse la o pråpastie adâncå, în care nu era chip så se lase decât cu
ajutorul unor vârteje ¿i al unor frânghii groase. Cu ajutorul acestora

„Prâslea ajunse pe tårâmul celålalt; se uitå cu sfialå în toate pår¡ile ¿i cu mirare våzu
toate lucrurile schimbate; påmântul, florile, copacii, lighioni, altfel fåptuite erau p-acolo“.

Fårå så se înfrico¿eze, Prâslea apucå pe un drum ¿i merse pânå ce dete


de „ni¿te palaturi cu totul ¿i cu totul de aramå“. ¥n pragul u¿ii gåse¿te pe
una din cele trei fete de împårat, pe care le furase zmeii. Prâslea vrea så le
scape, dar pentru asta trebuia så ducå luptå pe via¡å ¿i pe moarte cu ace¿tia.
El nu se då îndåråt ¿i se apucå la luptå cu primul zmeu care îi iese în cale:
Lumea basmelor 103
„... ¿i se luptarå, ¿i se luptarå, pânå când bågå zmeul pe Prâslea în påmânt pânå în
glezne; iarå Prâslea se opinti odatå, aduse pe zmeu ¿i, trântindu-l, îl bågå în påmânt pânå în
genunchi ¿i-i tåie capul“.

Cu aceastå ispravå scåpå pe una din fetele împåratului, dar mai erau
douå. Prâslea se luptå ¿i cu ceilal¡i doi zmei, îi råpune ¿i scapå toate trei
fetele. Dupå acestea se pregåtesc så se întoarcå pe tårâmul nostru, în lumea
albå. Ajung la gura pråpastiei ¿i mi¿cå de frânghii. Paznicii pricepurå cå
trebuie så tragå frânghia. Se puserå la vârtejuri ¿i scoaserå pe fata cea mai
mare, apoi pe cea mijlocie ¿i, în sfâr¿it, pe cea mai micå.

„Prâslea sim¡ise de mai înainte cå fra¡ii såi îi poartå sâmbetele ¿i când se mai låså
frânghia, ca så-l ridice ¿i pe el, dânsul legå o piatrå ¿i puse cåciula deasupra ei, ca så-i cerce,
iarå fra¡ii, dacå våzurå cåciula, socotind cå este fratele lor cel mic, slåbirå vârtejile ¿i dete
drumul frânghiei, care se låså în jos cu mare iu¡ealå, ceea ce fåcut pe fra¡i så creazå cå
Prâslea s-a pråpådit“.

Pe când se gândea cum så iaså afarå,

„auzi un tipåt ¿i o våietare care îi umplu inima de jale. Se uitå împrejur ¿i våzu un
balaur care se încolåcise pe un copac, ¿i se urca så månânce ni¿te pui de zgripsor; scoase
palo¿ul Prâslea, se repezi la balaur ¿i numaidecât îl fåcu în bucå¡ele“.

Pentru aceastå faptå, zgripsoroaica îl scoate afarå din groapå, dându-i


libertate iarå¿i pe tårâmul alb. ¥n cele din urmå, Prâslea se cåsåtore¿te cu
cea mai micå din cele trei fete pe care le-a scåpat.
Am analizat un singur basm din cele foarte numeroase în care gåsim
astfel de elemente; timpul prea scurt nu ne permite så facem analize mai
amånun¡ite, compara¡ii etc.
Tot sub påmânt, pe tårâmul celålalt, se petrece ¿i bunå parte din ac¡iunea
basmului Cele douåsprezece fete de împårat ¿i palatul cel fermecat (Ispirescu).
Fetele împåratului petreceau toatå noaptea jucând în ni¿te palaturi de
sub påmânt. Tatål lor fågåduise marea ¿i sarea celui ce va afla locurile unde
î¿i petrec timpul fetele lui în cursul nop¡ii. Un argat, cu ajutorul unei zâne,
le urmåre¿te ¿i izbute¿te a descoperi taina lor.
¥n basmul Voinicul cel cu cartea în mânå nåscut, publicat de Ispirescu,
eroul izbute¿te så petreacå o noapte în camera plinå de duhuri a domni¡ei ¿i
104 I.A. C ANDREA
så scape teafår, pe când atâ¡ia fii de împåra¡i, care veniserå în pe¡it ¿i intraserå
în camera fetei, fuseserå omorâ¡i de duhurile rele.
¥n basmul Ileana Simziana, eroul, care, de fapt e fiica unui împårat,
trebuie så aducå „vasul cu botez, care se pastreazå într-o bisericu¡å de peste
apa Iordanului“. Sfåtuitå de calul såu, fata de împårat reu¿e¿te så aducå
vasul de botez, „care se afla pe o maså în mijlocul unei bisericu¡e, ¿i-l
påzeau ni¿te cålugåri¡e, care nu dorm nici zi, nici noapte“. ¥n urma acestei
ispråvi, fata, blestematå de cålugåri, î¿i schimbå sexul ¿i devine fecior ¿i se
cåsåtore¿te cu Ileana Simziana.
Foarte adeseori în basme împåratul, tatål sau mama eroului etc. cad la
pat ¿i, ca så se însånåto¿eze, Fåt-frumos trebuie så le aducå leacuri de la
mun¡ii care se bat în capete, din ni¿te påduri sålbatice etc.
¥n Voinicul cel fårå de tatå, eroul aduce må-si ca leac apå vie ¿i apå
moartå de la mun¡ii ce se bat în capete. Sfåtuit de zânå, care era îndrågostitå
de el, se apropie de mun¡i la amiazi, când e soarele în cruci, cu o pråjinå
ridicatå, în vârful cåreia a legat o batistå ro¿ie. Mun¡ii, „cu ochii bleoji¡i ¿i
buimåci¡i“ de cele ce vedeau, se opresc o clipå ¿i eroul profitå de acel
moment ¿i-¿i umplu borcanele. Când så iaså de acolo, mun¡ii începurå iarå
a se bate în capete.

„Dacå nu se gråbea a se duce mai iute, acolo îl pråpådea. Scåpå înså cu fa¡a curatå.
Numai coada calului o apucå ¿i acolo råmase jumåtate. De atunci, vezi, este calul cu coada
jumåtate de carne, jumåtate de pår“.

Alteori, eroul trebuie så aducå lapte de capre ro¿ii sålbatice (Fåt-frumos


cel cu pårul de aur) sau lapte de pasåre de peste apa Iordanului (Fåt-frumos
cel råtåcit), ca så vindece ochii împåratului ce orbise.
Foarte interesante sunt ispråvile pe care, cu ajutorul tovarå¿ului såu
vråjitor, le face ºugulea:
a) ajutat de tovarå¿, månâncå nouå cuptoare de pâine, b) bea nouå bu¡i
de vin, c) intrå într-un cuptor încålzit de nouå care cu lemne, d) aduce douå
urcioare de apå de la fântâna ielelor, e) face så nascå într-o noapte cincizeci
de femei sterpe etc.
Am putea continua cu o mul¡ime de alte ispråvi ale eroului; cum
înså, în linii mari, toate se reduc la luptele lui cu zmei, balauri ¿.a., ne
mul¡umim cu ceea ce am dat, din care totu¿i se pot trage anumite concluzii,
pe care ne vom strådui så le eviden¡iem lec¡ia viitoare, acum timpul fiind
prea înaintat.
Lumea basmelor 105

25 mai 1932

Am analizat lec¡ia trecutå ispråvile eroului, care – cum am våzut –


sunt acte de vitejie, de curaj, pe care nu le-ar putea såvâr¿i un altul.
Så vedem care sunt cauzele pentru care el devine erou? Care sunt
mijloacele prin care el poate îndeplini aceste ispråvi?
A¡i putut vedea din cele spuse pânå acum cå, în mare parte, ispråvile
atribuite eroului nu sunt ale lui, ci ale unor fiin¡e supranaturale ori
nåzdråvane, ca zâne, zmei, pe¿ti, albine, uria¿i etc.
Pe lângå acestea, eroul se mai folose¿te, pentru îndeplinirea sarcinilor
sale, de diferite obiecte magice, talismane etc., care joacå un rol important
în basmele tuturor popoarelor.
Aceste obiecte miraculoase sunt foarte numeroase în basme ¿i noi vom
cåuta så le fixåm partea de contribu¡ie în ajutorul pe care îl dau eroului,
pentru a putea såvâr¿i ispråvile sale.
Astfel, basmaua, aruncatå de erou când este urmårit de zgrip¡uroaicå
sau de zmei, se preface într-o mare fårå margini, salvând pe Fåt-frumos de
furia prigonitorilor.
Alteori, basmaua este folositå ca mijloc de comunica¡ie între doi fra¡i
sau tovarå¿i. Când împrejurårile cer ca doi fra¡i så se despår¡eascå pentru a
pleca fiecare într-o parte, î¿i ia fiecare cu el o basma albå, care, însânge-
rându-se, då de ¿tire cå un frate sau un tovarå¿ scump e în primejdie de
moarte, ori chiar a murit (Minea Viteazul, de Ståncescu, Luceafårul de
ziuå ¿i luceafårul de noapte, de Ispirescu etc.).
Tot semn de moarte aratå basmaua ¿i când e ruptå la mijloc (Greuceanu,
Ispirescu).
¥n basmul Fåt-frumos din lacrimå, publicat de Eminescu, batista ro¿ie
¿i mirositoare face pe cei de care s-a atins så uite totul ce li s-a spus.
Basmaua din basmul Ion Buzdugan (Fundescu), ca ¿i covorul din O mie
¿i una de nop¡i, dacå te a¿ezi pe ea, te duce unde ¡i-o cere gândul.
Gresia, ca ¿i batista, aruncatå înapoi, se face un munte mare ¿i pråpåstios,
scåpând pe erou de urmårirea du¿manilor (Ileana Simziana, de Ispirescu,
Spaima zmeilor, de Fundescu etc.).
¥n basmul Vasilicå Viteazul (N.D. Popescu), gresia se face un zid de
piatrå, iar în Fântâna sticli¿oarei (Ståncescu), gresia se prefåcu într-un ¿tei
de piatrå, peste care urmåtoritorii nu pot trece decât cu sfor¡åri uria¿e.
106 I.A. C ANDREA
Oglinda are facultatea de a lua puterile ¿i frumuse¡ea celui care se uitå
în ea (Aripa frumoaså, de I. Pop-Reteganul) sau de a dezvålui celui ce se
uitå în ea toate tainele, tot ce se petrece acolo unde se gânde¿te el.
Acela¿i rol, de a opri pe urmåritorii eroului, îl are în basme ¿i peria,
care, aruncatå, se preface într-o pådure mare ¿i deaså (Ileana Simziana etc.).
Tot în zid de ståvilire se preface ¿i inelul (Ileana Simziana). Dar acest
obiect mai are ¿i alte facultå¡i; astfel, te face så întinere¿ti, te duce ori unde
vrei, te face ståpân peste toate duhurile rele, vindecå toate bolile etc.
Acela¿i rol ca ¿i peria, gresia, basmaua, de a se face fie un zid puternic,
fie un lac întins, fie o pådure deaså etc. îl au în basme ¿i ¡esala, cu¡itul,
pieptenele etc.
Såpunul, aruncat în urmå, transformå drumul într-un alunecu¿ ori
într-un noroi cleios, din care urmåritorii abia î¿i pot scoate picioarele.
Alte obiecte miraculoase, pe care le gåsim în basme, sunt opincile, „cu
care po¡i trece marea ca pe uscat“, biciul, cu care, „dacå love¿ti, împietre¿ti
pe cel care l-ai lovit“, ¿i cåciula, care, dacå o pui în cap, te face nevåzut.
Un citat caracteristic ne va aråta aceasta:

„Rupt de obosealå ¿i de zbuciumare, se dete ni¡el la umbrå într-o vâlcea så se mai


odihneascå oleacå. ªi stând el acolo, îl furå somnul. Deodatå se de¿teaptå, auzind o gârâialå
de graiuri omene¿ti, ¿i såri drept în sus. Ce så vezi? Trei draci se certau de fåceau clåbuc la
gurå. Se duse la dân¿ii cu pieptul înainte ¿i le zise:
– Pentru ce vå sfådi¡i voi?
– Uite, avem de mo¿tenire de la tata o pereche de opinci, o cåciulå ¿i un bici, ¿i nu ne
învoim noi între noi, care ce så ia din ele.
– ªi la ce sunt bune bulendrele pe care vå sfådi¡i voi?
– Când se încal¡å cineva cu opincile, trece marea ca pe uscat. Când pune cåciula în
cap, nu-l vede nici dracul, måcar de i-ar da cu degetul în ochi. Iarå când va avea biciul în
mânå ¿i va trosni asupra vrå¿ma¿ilor såi, îi va împietri.
– Ave¡i dreptate så vå sfådi¡i voi, må. Cåci una fårå alta, aceste bulendre nu fac nici
o ceapå degeratå. Iaca ce-mi zice mie gândul, de vre¡i voi så må asculta¡i så vå fac eu
dreptate omeneascå.
– Te ascultåm, te ascultåm, råspunserå dracii într-o glåsuire, spune-ne cum ¿i vom
vedea.
– Vede¡i voi cei trei mun¡i ce stau în fa¡a noastrå? Så vå duce¡i fiecare în câte unul ¿i
cine va veni mai curând, dupå ce vå voi face semn, ale lui så fie toate astea.
– Cå bine zici d-ta! ¿i îndatå o rupserå la fugå, fiecare înspre câte un munte.
Pânå una alta, voinicul puse opincile în picioare, cåciula în cap ¿i luå biciul în mânå.
Lumea basmelor 107

Când ajunserå dracii în vârfurile mun¡ilor ¿i a¿teptarå så le facå semn, fiul cel mic al
împåratului tråsni de trei ori din bici în fa¡a fiecårui drac ¿i îi împietri acolo locului. Apoi o
luå la drum în treaba lui, unde îl trågea dorul“ (Zâna zânelor, Ispirescu)

Din acest citat mai reies ¿i viclenia ¿i iste¡imea eroului. Acesta, adeseori,
ca så-¿i ajungå scopul, recurge la diferite ¿iretlicuri, la diferite stratageme etc.
Un alt obiect miraculos, de care se mai serve¿te eroul, este bâta, care
de asemenea împietre¿te (Fiul gonit, Schott).
Ceasornicul „care cântå toate muzicile“ – din basmul Cråiasa zânelor,
de I. Pop-Reteganul – este, fårå îndoialå, introdus ulterior de povestitor.
Mai gåsim apoi un fluier, „care face pe to¡i så joace“, o maså „ce se
încarcå de îndatå cu tot felul de mâncåri ¿i båuturi“, cutii care aduc ve¿ti,
pålårii care te fac nevåzut sau te duc unde dore¿ti, palo¿ ¿i sabie care
omoarå pe oricine atinge etc. etc.
¥ntâlnim apoi în basme o sumå de obiecte ca furcå, fus, caier, råzboi
de ¡esut, vârtelni¡å, mere, clo¿cå etc., cu care femeia påråsitå de bårbat îl
vråje¿te, aducându-l înapoi.
Iatå, prin urmare, atâtea ¿i atâtea mijloace pe care le are la îndemânå
eroul ca så-¿i poatå duce la îndeplinire gândurile sale.
Dacå analizåm bine ispråvile eroului, ne dåm seama cå aproape toate
se pot reduce la una singurå: lupta lui cu diferi¡i mon¿tri. ¥n såvâr¿irea
acestor ispråvi, eroul, afarå de curajul ¿i îndemânarea cu care luptå, în
afarå de bunåtatea ¿i iste¡imea pe care le pune în actele sale, are o contribu¡ie
cu totul reduså în diferitele ispråvi din basme. ¥n cea mai mare parte, aceste
ispråvi se datoresc animalelor recunoscåtoare, fiin¡elor supranaturale,
obiectelor misterioase ¿.a.m.d.; eroul adeseori nu are decât un rol secundar
în såvâr¿irea ispråvilor care se pun pe socoteala lui. Gândi¡i-vå, ca un nou
exemplu, la ispråvile din Harap-alb (I. Creangå), care toate sunt fåcute de
Flåmânzilå, de Setilå, de Ochilå etc., de¿i sunt atribuite lui Harap-Alb.
Ca încheiere a cursului, voi repeta ceea ce am spus într-o lucrare a
mea, Iarba fiarelor: „¥n lumea misticå pe care ¿i-a creat-o imagina¡ia aprinså
a omului primitiv, totul era cu putin¡å. Dacå în mediul în care se mi¿ca el
însu¿i, ca ¿i cei din jurul lui, apårea ca un vierme neputincios ¿i se cutremura
la auzul tunetului sau se prosterna în ¡årânå la ivirea unei eclipse, aceasta se
datora numai faptului cå nu se gåsise încå mijloacele care, dupå credin¡a
lui, existau în naturå ¿i-l puteau ridica din starea de inferioritate în care se
afla. Dacå ar fi avut norocul så dea peste aceste mijloace, nimic nu i-ar fi
fost cu neputin¡å, ¿i ¿i-ar fi båtut joc de piedicile ¿i calamitå¡ile ce duhurile
108 I.A. C ANDREA
le azvârleau în calea lui, ca så-l umple de deznådejde sau de groazå, så-l
opreascå în loc sau så-l nimiceascå.
Ce alta sunt eroii basmelor, decât ni¿te simpli oameni, care înså, prin
dibåcia sau me¿te¿ugurile lor, au putut så smulgå naturii câte unele din tainele
ei, mul¡umitå cårora ajungeau så såvâr¿eascå ac¡iuni supraomene¿ti? Odatå
ajun¿i în ståpânirea acestor taine, nimic nu le mai sta împotrivå. Voiau så
învie pe cineva? Apa vie sau moartå, dobânditå de ei, cu pre¡ul a mii de
primejdii, de unde se bat mun¡ii în capete, le da aceastå putin¡å. Li se scoteau
ochii? Aveau norocul så gåseascå roua care le reda vederea. Erau råni¡i?
Gåseau buruiana care le lecuia imediat rånile. Cåutau comori? Cercetau pânå
gåseau nuiaua care så le arate locul unde erau îngropate. Voiau så se facå
nevåzu¡i? ¥¿i procurau cåciula sau mantaua care-i ascundea vederii tuturor.
Voiau så nimiceascå distan¡ele? Gåseau ¿i încål¡au ciubotele care-i duceau la
o depårtare de ¿apte po¿tii la fiecare pas. Voiau så în¡eleagå graiul dobitoacelor,
så ajungå boga¡i, så devinå împåra¡i, så se însoare cu fata unui crai? Toate
erau cu putin¡å, dacå aveau norocul så descopere acel ce ascuns undeva, a
cårui posesiune le procura mijlocul de a-¿i ajunge scopul.
Poporul, în mare pare, crede în existen¡a acestor obiecte miraculoase,
de care se serve¿te în basme, ¿i în virtu¡ile lor supranaturale. ¥n special
anumite plante ¿i animale posedå, dupå credin¡a lui, proprietå¡i
extraordinare. Dacå cercetåm de aproape credin¡ele lui, îl vedem adesea
pomenind de obiecte, de animale, de organe ale corpului, de buruieni etc.,
a cåror întrebuin¡are sau posesiune acordå omului puteri supranaturale,
miraculoase“.
La acestea a¿ putea adåuga cå în basme se oglindesc visurile de viitor
ale oamenirii. Câte lucruri, irealizabile atunci, nu s-au realizat în zile de
apoi? Aeroplanul, una din cele mai îndråzne¡e descoperiri ale timpului
nostru, era imaginat ¿i înfåptuit în basme:

„Feciorul a¿ezå fiecare lemni¿or la bucåtura lui ¿i clådi foi¿orul... în care se urcå
împreunå cu fiica împåratului. Cum se suirå, fiul împåratului prinse a întoarce vârtejele ¿i
foi¿orul prinse a pluti în aer ¿i a se sui în slavå“.
PORECLELE LA ROMÂNI
S atira a fost întotdeauna mijlocul de cåpetenie prin care poporul a
cåutat så îndrepte nåravurile cele rele.
Fårå a cunoa¿te câtu¿i de pu¡in latineasca ¿i cu atât mai pu¡in preceptul
poetului Santeuil Castigat ridendo mores, a în¡eles cå singurul chip prin
care se mai poate oare¿icum înfrâna råul este de a-l lua în râs. Lenea,
nepriceperea, murdåria, zgârcenia ¿i råutatea de suflet au fost întotdeauna
biciuite de dânsul în chipul cel mai cumplit. Câte påcåleli fine, câte satire
mu¿cåtoare n-a nåscocit fantazia-i bogatå pentru a înfiera pe aceia cari nu
erau dupå gustul lui!
Câtå ironie nu se cuprinde numai în aceste douå versuri, în care poporul
satirizeazå a¿a de bine pe fata nepriceputå:

– Da po¡i, fatå, coså? – Pot!


Mama-mpunge ¿i eu scot!1
Aceste versuri au devenit proverbiale sub forma: „Când eram la mama,
¿i eu ¿tiam så cos, cå mama împungea ¿i eu trågeam acul“2.
Ce satirå mai potrivitå pentru lene¿, decât urmåtoarele versuri, devenite
iarå¿i proverbiale:

Picå parå målåia¡å


¥n gura lui nåtåflea¡å.
Sau

Picå, parå, picå,


Dacå-i pica,
Eu te-oi mânca,
Iar de nu, acolo-i ¿edea.3

Ce så mai pomenim de satirele adresate celor urâ¡i, murdari, be¡ivi,


zgârci¡i etc. etc.? Unde mai punem satirele în care poporul batjocore¿te în
chip a¿a de hazliu pe ¡igani, evrei, armeni, unguri, sa¿i, arnåu¡i ¿i alte

1
Fl. Marian, Satire poporane române, Bucure¿ti, 1893, p. 68.
2
Pann, Povestea vorbei, Bucure¿ti, 1880, p. 141.
3
Ibidem, p. 45.
112 I.A. C ANDREA
atâtea na¡ionalitå¡i, cårora le gåse¿te la fiecare câte un cusur? Cine nu cunoa¿te
nenumåratele satire despre ¡iganii care ¿i-au mâncat biserica, despre jidovii
care, båtându-se cu volintirii, au råmas „tocmai pe tocmai“, despre ungurul
care, cu venirea-i în ¡arå, „a scumpit fåina ¿i a mâncat slånina“, despre
sasul råmas fårå sfin¡i, despre arnåutul luptându-se cu mu¿tele etc. etc.?
Pentru fiecare din ace¿tia poporul a rezervat, din comoara nesecatå a spiritului
såu, câte un gråunte de satirå, câte-un cuvânt de batjocurå, pentru a biciui
defectele sau acele apucåturi ale lor, care nu-i sunt pe plac.
Poporul n-are întotdeauna nevoie de fraze mari spre a arunca cuiva în
fa¡å nåravul sau cusurul ce i-l gåse¿te: un singur cuvânt îi e de ajuns
câteodatå. Spre a numi, bunåoarå, pe acela despre care proverbul zice cå:

Umblå cåscând din pom în pom,


Ca cåscatul din om în om1,

îi ajunge vorba cascå-gurå sau gurå-cascå, sau cåscåund. Spre a aråta


o femeie båtrânå, fårå nici un dinte în gurå, ¿i rea pe lângå toate acestea,
poporul zice o baba-hârca, baba-cloan¡å sau, simplu, hârcå, cloan¡å etc.
Unui be¡iv, care
Face burta butie
ªi gura pâlnie,

poporul îi zice suge-bute sau suge-cep, sau fluierå-n-bute etc. Aceste


cuvinte, prin care poporul love¿te în nåravul sau defectul cuiva, se numesc
porecle.2
Poreclele se deosibesc de cuvintele de ocarå obi¿nuite prin aceea cå
acestea din urmå spun în genere defectul sau nåravul cuiva verde, fårå nici
un înconjur, pe câtå vreme poreclele con¡in mai întotdeauna o metaforå.
Când zicem cuiva: chiorule!, nespålatule!, ticålosule!, nu facem decât
a-l ocårî, adicå a-i adresa cuvinte de ocarå, cåci îi spunem defectul verde, a¿a
cum este. Când strigåm înså ¡iganului cioarå sau co¡ofanå, unui lene¿ trântor,
unui sårac coate-goale etc., atunci îi poreclim, adicå le dåm câte o poreclå.

1
Pann, Povestea vorbei, Bucure¿ti, 1888, p. II3, p. 43.
2
Poporul roste¿te încå polecrå (Barcianu, Dic¡. rom. german. p. 487), policrå
(Lex. Budan, p. 521), poriglå (I.P. Reteganul, Pov. ardelene¿ti, III, 18). De aci s-a format
verbul a porecli, a da o poreclå, rostit încå a polecri (Barc. l. c), a policri (Lex. Bud. l. c.;
Jipescu, Opincarul, p. 114) ¿i a porocli.
Lumea basmelor 113

Dacå porecla datå cuiva de cåtre o persoanå este repetatå ¿i de al¡ii la


adresa aceleia¿i persoane, ea devine supranume. A¿a, bunåoarå, cåciularii
români din timpul campaniei din 1877-78 furå porecli¡i de oarecine curcani,
din cauza penei de curcan ce purtau la cåciulå. Porecla se lå¡i repede, ea
trecu din gurå în gurå ¿i ajunse în cele din urmå un supranume al cåciularilor,
råmas pânå în ziua de aståzi.
¥n cunoscuta-i poemå Pene¿ Curcanul, Alecsandri face pe eroul såu så
ne povesteascå astfel aceastå împrejurare:

Ne dase nume de curcani


Un hâtru bun de glume,
Noi am schimbat lângå Balcani
Porecla în renume.

Porecla, devenitå supranume, pierde foarte adesea no¡iunea primitivå


pejorativå, cum bunåoarå în cazul de sus. Supranumele se alipe¿te atunci la
numele acelei persoane ¿i ori se stinge o datå cu încetarea ei din via¡å, ori îi
supravie¡uie¿te, trecând asupra urma¿ilor såi, ca nume de familie.
Iatå ce zice în aceastå privin¡å Pitrè, vorbind de supranumele obi¿nuite
la sicilieni: „I soprannomi son personali o di casato; gli uni, nati con chi li
porta, finiscono con lui, o lui vivente si dimenticano per imprevedute
circostanze; gli altri, più fortunati e vitali, nascono sì con l’individuo, ma
diventano generali e gli sopravvivono“.1
Deoarece în studiul de fa¡å nu ne vom ocupa de supranume, så ne
reîntoarcem la porecle.
Poporul, dacå gåse¿te la o persoanå un cusur oarecare, care nu-i e pe
plac, ¿i îi då porecla care caracterizeazå bine cusurul acela, porecla se
påstreazå ¿i se aplicå apoi în mod general la toate persoanele care au acela¿i
defect. Cu chipul acesta poreclele s-au specializat, avându-¿i fiecare rolul
de a califica mai de aproape pe lene¿i ¿i trândavi, pe pro¿ti ¿i nevoia¿i, pe
vicleni ¿i pe råi, pe urâ¡i ¿i pe zgârci¡i, pe be¡ivi ¿i pe desfrâna¡i; de altå
parte, pe ¡igani ¿i pe unguri, pe evrei ¿i pe greci, pe nem¡i ¿i pe sa¿i etc.
¥n nepre¡uita-i lucrare, în care fotografiazå a¿a de bine pe ¡åranul
român, D. Jipescu vorbe¿te de poreclele pe care såteanul le då femeii lui.
1
Giuseppe Pitrè, Usi e costumi, credenze e pregiudizi del popolo siciliano, vol.
II, Palermo, 1889, p. 381.
114 I.A. C ANDREA
Reproducem pasajul din lucrarea lui, påstrând pronun¡area localå, în care
scrie autorul: „Când e îndârjit rumânu pe femeia lui, îi zice ce-i ghine-n
gurå: muiere, muieru¿cå, calu dracului, dracu-mpeli¡at, vulpe-n patru labe,
scorpie, iazmå, pui de lele, teleleicå, talpa iadului, petrecutå, håcuitå,
târâturå, papinå, pa¡achinå, fleoar¡å, târfå, be¿oandrå, ba¿oldinå,
bahorni¡å, magmuzå, plosca¿a, veriga¿å, hârlavå, tigoare, îngålatå,
trântori¡å, tartori¡å, hoancå, toantå, mototoalå, hoa¿cå, ciumå.“1
ªi când se gânde¿te cineva cå acest buchet de peste treizeci de porecle nu
formeazå nici a patra parte din poreclele ce obi¿nuie¿te românul a le da femeii!
Femeii båtrâne ¿i urâte poporul îi zice: båborni¡å, båboi, båbu¿cå,
båbârcå, baba-hârcå, baba-cloan¡å, hârcå, cloan¡å, cotoron¡å, horholinå etc.
Pe femeia rea de suflet ¿i ar¡ågoaså poporul o porecle¿te: iazmå,
strigoaicå, stahie, viespe, cå¡ea, zgrip¡oroaicå, scorpie, aspidå, viperå, vidrå,
strechie, ciocånitoare etc.
Pentru cei pro¿ti ¿i nåtåråi, poporul are poreclele urmåtoare: gågåu¡å,
guguman, haplea, måmåligar, tontoroi, mar¡afoi, meteleu, måtåuz, vlådu¡å,
flaimuc, Matei, Tånase, boboc, vitå-încål¡atå, butuc, lå-må-mamå, papå-
lapte etc.
Se vede de aci cum ¿tie poporul så califice pe cei ce cad în dizgra¡ia lui.
Aceia cari se pot într-adevår fåli cu cea mai mare bogå¡ie de porecle
sunt ¡iganii. Cele pe care le pomenim aci nu sunt decât o prea micå parte
din imensitatea numelor cu care-i blagoslove¿te poporul. ºiganul e numit:
araminå, ighiptean, harapinå, harapilå, Ga¿per, Faraon, Stanciu, balaur,
sarsailå, tartor, cornurat, cioarå, cioroi, ciurilå, ciorânglav, crancåu,
baragladinå, cioacå, graur, grangor, gårgåun, codobaturå, corcodinå, netot;
– ¡iganca: bahni¡å, ga¿peri¡å, båhanie, baragladinå, cioarå, cioroaicå,
co¡ofanå, ciocånitoare; – copilul de ¡igan: ciorpandel, grangur, (grångura¿,
grångurel, gångurel), danciu (dånciuc), puradeu (purdela¿) etc.
Spre a studia în mod metodic poreclele române¿ti, avem nevoie de o
clasificare.
Ca så putem da o idee exactå de modul cum satirizeazå poporul pe to¡i
câ¡i nu-i sunt pe plac, am crezut mai nimerit så fac o clasificare logicå a
poreclelor, adicå dupå ideea ce ele exprimå. Am despår¡it în primul rând
poreclele individuale, aplicate la persoane, de poreclele generale, aplicate
la diferite na¡ionalitå¡i:

1
Jipescu, Opincarul, p. 56.
Lumea basmelor 115

I. Poreclele individuale le-am grupat astfel:


A. Privitor la starea fizicå a individului:
1. Båtrâne¡ea
2. Urâciunea

B. Privitor la starea moralå a individului:


a. Defecte (cusururi)
1. Prostia (Cf. de¿teptåciune, viclenie)
2. Mojicia, grosolånia
3. Frica
4. Råutatea
b. Vicii (nåravuri)
1. Be¡ia
2. Låcomia
3. Zgârcenia, risipa
4. Trândåvia, hoinåria
5. Neîngrijirea, necurå¡enia
6. Mândria, låudåro¿ia
7. Lingu¿irea, få¡årnicia
8. Limbu¡ia, în¿elåciunea
9. Corup¡ia.
c. Ireligiozitatea

C. Privitor la starea socialå a individului:


1. Såråcia
2. Meserii înjositoare sau råu privite de popor.

II. Poreclele generale aplicate la urmåtoarele na¡ionalitå¡i:


1. ºigani
2. Evrei
3. Greci
4. Unguri
5. Sa¿i
6. Nem¡i
7. Bulgari
8. Sârbi
9. Armeni
10. Ru¿i.
116 I.A. C ANDREA
Sub fiecare din aceste titluri vom studia poreclele mai uzitate la români,
dând exemple atât din literatura poporanå, cât ¿i din cea cultå, ¿i fåcând,
pe unde va fi posibil, compara¡ii cu poreclele analoge din alte limbi.

I. Poreclele individuale
A. Poreclele privitoare la starea fizicå.

Poporul satirizeazå deopotrivå båtrâne¡ea ¿i urâciunea.

1. Båtrâne¡ea e luatå în râs de popor, pentru cå, cu venirea ei, omul


devine în genere urât, incapabil ¿i cu apucåturi copilåre¿ti. Cu deosebire
femeia îmbåtrânind, devine supåråcioaså, rea ¿i invidioaså pe cei tineri,
cårora cåutå prin clevetiri så le otråveascå mul¡umirea. De aceea poporul le
învinovå¡e¿te cå ar avea legåturi cu necuratul, ¿i poreclele pe care le dau
acestuia le aplicå de multe ori ¿i båtrânelor cu apucåturi rele.
Poreclele pe care poporul obi¿tuie¿te så le dea mai adesea femeilor
båtrâne sunt:
Baba-hârca, sau, simplu, hârcå, se nume¿te de popor o femeie båtrânå,
urâtå, ¿i pe care o socote¿te a avea legåturi cu necuratul. A¿a, Creangå
(Scrieri, I, 96): „Ståpâna acestei slujnice era viespea care înålbise pe dracul;
îngrijitoarea de la palatul lui Fåt-Frumos; o vråjitoare stra¿nicå, care închega
apa ¿i care ¿tia toate dråcåriile de pe lume. Dar numai un lucru nu ¿tia
hârca...“ ªi mai jos (p. 97): „ªi cum a venit împåratul de la vânåtoare ¿i s-a
pus în a¿ternut, hârca i-a ¿i trimes laptele... Hârca nu doar cå ¿optea ¿i
umbla cåtinel, ca så n-o audå împåratul, ci avea grijå så n-o audå, din odaia
de alåturea, un credincios al împåratului...“
Baba-cloan¡a sau ¿tirba-baba-cloan¡a, sau numai cloan¡a, e poreclitå
de popor o „babå fårå din¡i, babå foarte båtrânå, decrepitå.1
Baba-cloan¡a este ¿i ea de o fire råutåcioaså ¿i, în cele mai multe
cazuri, vråjitoare. Astfel, Ispirescu (Legende, p. 54): „... atât numai se
mâhnea, cå nu ¿tia ce o så dea lumii peste câteva luni. Când, într-o zi, våzu
trecând pe acolo o babå-cloan¡å vråjitoare“. ªi aiurea (p. 260): „Baba-
cloan¡a, muma zmeului, zise ea, are darul så nu moarå cât va fi cada
(tocitoarea) ce stå ici dupå u¿å“.

1
Laurian ¿i Massim, Glossariu, p. 183.
Lumea basmelor 117

Alecsandri (Mama Anghelu¿a): „Cindurå cå pomenii de diochi, trebuie


så vå spun, boieri dumneavoastrå, cå må pricep ¿i la descântece mai dihai
decât Baba-cloan¡a...1
Acela¿i (Chiri¡a în provincie, act I, sc. XII):

Laså, laså, Chiri¡oaie,


Babå-cloan¡å, rå strigoaie,
¥i på¡i tu, vai de tine,
Multe ¿otii de la mine!

Creangå (Scrieri, I, 97): „ªtirba-baba-cloan¡a, ¿tiind cå împåratul are


obicei a bea în toatå seara o cupå de lapte dulce, i-a pregåtit acum una, ca
så doarmå dus, pânå a doua zi diminea¡a“.
Alecsandri (Chiri¡a în Ia¿i, act. II, sc. III):

„Chiri¡a (imitând-o): ¥i poznå de nostimå!... (o sårutå).


Lulu¡a (în parte): ªtirba-baba-cloan¡a.
Chiri¡a (în parte): Ce-o zis?... Hei, cå nu e¿ti a mea, påcatule!“

¥n partea de sus a Moldovii, copiii, când våd o babå båtrânå, îi strigå:

ªtirba-baba-cloan¡a
Macinå tårâ¡å,
Ciu¿ti în c... la mâ¡å.2

E cunoscutå frumoasa poezie a lui Alecsandri, Baba-cloan¡a, din care


citåm a doua strofå:

ªi tot toarce, cloan¡a, toarce,


Din måsele clån¡ånind
ªi din degite pleznind,
Fusu-i råpide se-ntoarce,
Iute-n aer sfârâind.3

1
Teatru, vol. I, p. 10.
2
Comunicat de d. Gh. Chernbach (Gheorghe din Moldova).
3
Poezii, vol. I, p. 6.
118 I.A. C ANDREA
Un ¡åran din Prahova: „Cin’ te-a-nvå¡at så-¡i dai zilili pe mâna unii
clon¡e, care, de nu te-o scula, or då te-o pune bine, pleacå p-aci-ncolo“.1
Båborni¡å se porecle¿te de popor o femeie båtrânå, råutåcioaså ¿i îndråcitå.
Creangå (Scrieri, I, p. 99): „Båborni¡a, cum aude aceasta, pe loc trimite
s-o cheme, zicând în gândul såu: – Dupå ce umblå ea, nu se månâncå...“
N.D. Popescu (Carte de basme, II, p. 129): „Acum în¡eleg zåduful din
våzduh; baborni¡a era aproape de nor ¿i sufla cu nårile ei de foc, ca så ne
înfierbinte...“ ªi mai jos (p. 133): „Babornita, în loc de a pune ochii în
dreptul gåurii, puse gura ¿i începu så soarbå, doar o sorbi ochii du¿manului
såu...“
Alecsandri (Piatra din caså, sc. XVII): „Leonil: Nu-i e ru¿ine
baborni¡ei så nebuneascå la båtrâne¡e, ¿i så vreie så-¿i facå un blestem ca
aista... så te cålugåreascå! ¥i bunå, zåu, de închis la Golia“.
Acela¿i (Chiri¡a în provincie, act. II, sc. IV):
Vai, baborni¡å båtrânå,
Bine cå te-am pus la mânå,
Cum te-oi mai suci.

Båbârcå e porecla datå de popor la o babå zbârcitå, babå foarte båtrânå.2


Cuvântul e un derivat din babå prin sufixul -ârcå, care ne mai întâmpinå în
motârcå, pa¡ârcå, ¡opârcå, zåmârcå etc.
Basmul Fata de împårat cu stea în frunte: „Fata, seara târziu, când se
alinase to¡i curtenii, î¿i luå håinu¡ele ¿i retezi pe nesim¡ite din curte, ¡inând
a¡å la babå. – Maicå, dragå maicå, scapå-må! se rugå fata, sårutând mâinile
båbârcei3.
Båboi se zice în derâdere unei femei båtrâne, råutåcioase. Creangå
(Scrieri, I, 97): „ªi cum s-a depårtat båboiul de acolo, nenorocita drumea¡å
a îngenunchiat lângå patul so¡ului ei ¿i a început a plânge...“
Båbu¿cå se porecle¿te o femeie båtrânå, micå la stat, ¿i în sens mai
mult simpatic decât satiric. Jipescu (Opincarul, p. 44): „Så nu te mai legi
aldatå de capul mieu ori de båtrâne¡ili cinstite, cå te ia gaia, când ¡i-oi trânti
una-n chept cu sap-asta! ¥¡i cat la obraz, c-acu¿i ¡i l-a¿ terfeli!

1
Jipescu, Opincarul, p. 74.
2
Laurian ¿i Massim, Glossariu, p. 36.
3
„Convorbiri literare“, an. XX, p. 398.
Lumea basmelor 119

– Då-i då-l laså, båbu¿co!“


Creangå (Scrieri, I, p. 75): „ªi cum ajunge acaså, zice: «Iaca, måi
båbu¿cå, ce odor ¡i-am adus eu! Numai så-¡i tråiascå!»“
Carabå, coroabå sau cåtårambå se zice de o babå gârbovitå de båtrâne¡e.
Pompiliu („Convorbiri literare“, an IX, p. 190): „Iaca o babå carabå,
¿chioapå, cu pupuiu-n spate ¿i cu pårul pe cap ca în palmå...“
Gr. Sima („Ardeleanul glume¡“, Sibiu, 1889, p. 50): „S-apropia drågu¡a
de iarnå ¿i-o coroabå de babå cu groazå se gândea la ea, ¿tiindu-se îmbråcatå
ca napul“.
¥ntr-o glumå poporalå din Ardeal (R. Simu, c. Orlat)1:

Dragele badii copile,


De v-ar putea badea cre¿te,
Så vå facå tot neveste,
Din neveste babe
Slabe
ªi din babe cåtårambe!

Cotoroan¡å se porecle¿te o femeie båtrânå, urâtå, fårå nici un dinte în


gurå.
Se mai zice despre „o femeie rea, cåreia nu-i tace gura ocårând, strigând,
cârtind toatå ziua“.2
Ispirescu (Legende, p. 260): „Stând el acolo ¿i uitându-se la cotoroan¡a
de babå, cum îi cåuta în cap, fata aceasta îl zåri.“
N.D. Popescu (Carte de basme, vol. I, p. 116): „Când se apropiarå de
ei, tinerii se scularå în sus cu respect ¿i, când se uitå cotoroan¡a la ei,
råmase în loc înmårumuritå...“
Acela¿i (vol. II, p. 132): „S-a apropiat cotoroan¡a, dar tot mai e vreme.
Apoi, dupå ce merse o bucatå bunå de drum, zise iarå¿i: – Mai vezi acu
ceva? – Norul s-a risipit ¿i a început så plouå. – Ne-a ajuns cotoroan¡a; ai
o oglinjoarå?...“
Acela¿i (vol. IV, p. 34): „Dragostea babei pentru bietul båiat nu ¡inu
multå vreme; curând i se urî cotoroan¡ei cu copilul såu cel vitreg ¿i începu
så facå unchia¿ului zile fripte, ca så o cortoroseascå de dânsul.“

1
Apud Hasdeu, Etymologicum magnum, vol. III, p. 2267.
2
Costinescu, Dic¡ionar româno-francez, part. I, p. 263.
120 I.A. C ANDREA
Sofia Nådejde (Nuvele, ed. ªaraga, p. 164): „Cotoroan¡a cea båtrânå
îi pune la cale! Uitå-te, cåzåtura må teme încå!“
Be¿oandrå se porocle¿te o „babå båtrânå, preten¡ioaså; supranume de
dispre¡ ce se då unei båtrâne cu preten¡ii de tânårå.“1
Calul-dracului se zice unei femei båtrâne ¿i råutåcioase.
Ispirescu (Legende, part. II, fasc. I, p. 112): „A fost odatå un unchia¿
¿i o babå. Unchia¿ul avea un båiat de la nevasta dintâi ¿i baba o fatå de la
bårbatul dintâi. Calul-dracului de babå nu putea så vadå cu ochi pe båiatul
unchia¿ului.“
Jipescu (Opincarul, p. 56), în enumerarea poreclelor date de ¡åran
femeii lui, pomene¿te între altele: „... muiere, muieru¿cå, calul-dracului,
dracu-mpeli¡at, vulpe-n patru labe...“
Cåzåturå sau hodoroagå2 se zice unei fiin¡e, femeie sau bårbat, slabe,
båtrâne, ce abia se mai poate ¡inea în picioare.
Sofia Nådejde (Nuvele, ed. ªaraga, p. 164): „Uitå-te, cåzåtura må
teme încå! Eu nu le-a¿ zice nemicå, dar så-mi deie pace; a¿a nu, mereu îmi
a¡in calea ¿i må pândesc...“
Ispirescu (Legende, part. II, fasc. I, p. 116): „Darå baba, odoroaga
dracului, se ¡inea ca Neaga-reaua de capul lui, ca i zgrip¡oroaicå ce era.“
Hârå3 ¿i hoarcå4 sunt porecle ce då poporului unor babe båtrâne ¿i
urâte.
Hoa¿cå ¿i ho¿cotinå se dau ca poreclå unor femei båtrâne ¿i fårå
putere. Se aplicå câteodatå ¿i la bårba¡i.
Jipescu (Opincarul, p. 76): „La noi popii ¿i hoa¿tili scornirå sute de
sårbåtori pe an...“ ªi mai jos: „N-asculta¡i la gura popii ori a babii, c-ajungi
ori ho¿cotinå din cruce de voinic ce e¿ti...“ (Cf. ibidem, p. 56).
Hoancå5 ¿i derivatul såu hoanghinå se aplicå la babe båtrâne ¿i de o
fire råutåcioaså.
Creangå (Scrieri, I, p. 99): „ªi cum vine stråina, hoanghina pune
mâna ¿i pe tablaua cea de aur, ¿i pe clo¿ca de aur cu pui de aur, tot cu acela¿i
vicle¿ug.“

1
Costinescu, Dic¡ionar româno-francez, I, p.110.
2
Ibidem, I, p. 515.
3
Lex. Budan; Polizu, Vocabular, p. 532.
4
Lex. Budan: Barcianu, Dic¡ionar român-german, Sibiu, 1886, p. 268; Polizu,
Vocabular, p. 528: Laurian ¿i Massim, Glossariu, p. 293.
5
Jipescu, Opincarul, p. 56.
Lumea basmelor 121

Ibidem (p. 318): „Pa¿ol na turbinca, Vidma: ¿i de-acum nici mai spun
lui Dumnezeu despre tine, hoanghinå båtrânå ce e¿ti!“
Horholinå se porecle¿te o fatå båtrânå, sau care împlete¿te cosi¡a albå.
¥ntr-o satirå poporanå din ¡inutul Nåsåudului:

Måritå-te, horholinå,
Nu ¿edea fatå båtrânå,
Cå ¿i dracul s-a-nsurat
ªi tu nu te-ai måritat...1

¥ntr-o strigåturå din Ardeal:

A ta lege, horholinå,
Eu båtrân ¿i tu tânårå.
Din¡ii stau cununå-n gurå,
Fårå ¿apte nu sunt opt,
Måselele nu-s deloc...2

Stahie se zice une femei båtrâne ¿i råutåcioase.


Alecsandri (Piatra din caså, sc. XVII):

„Leonil: ... Hai så fugim împreunå, pânå nu se treze¿te stahia.


Zamfira (în parte, furioaså): Stahia! (apucând pe Leonil de urechi):
A!, blestematule... sunt stahie, e u ? “

Acela¿i (Chiri¡a în provincie, act. II, sc. VI): „Leona¿: Haide¡i dar så
nu pierdem vreme... ¿i så nu deie stahia peste noi.“
Stahie se mai porecle¿te o femeie urâtå de mama focului: Anton Pann
(Proverburi, I, p. 172):

Vezi tu astå alifie ¿i acel clondir lucios?


Cei mai urâte stafie îi då aer drågåstos...

1
S. Fl. Marian, Satire poporane române, Bucure¿ti, 1893, p. 107; Cf. Jarnik-
Bârseanu, Doine ¿i strigåturi din Ardeal, Bucure¿ti, 1885, pp. 449-450.
2
G. Bibicescu, Poezii populare din Transilvania, Bucure¿ti, 1893, p. 191.
122 I.A. C ANDREA
Tålpoi sau talpa-iadului se porecle¿te o babå båtrânå, plinå de råutate,
¿i despre care crede poporul cå are legåturi cu necuratul.
Jipescu (Suferin¡ele ¡årånimei, Bucure¿ti, 1888, p. 38-39): „Din purtare
rea, o parte din båbetu satului ¿i-a mâncat credin¡a, cu respectu pårului alb,
s-au preschimbat în babe talpa-iadului, care, pentru påcatele lor, vor arde
în focu nestins al iadului pe lume-ailaltå...“
Creangå (Scrieri, I, 96): „Talpa-iadului, cum aude despre aceastå
minunå¡ie, trimite slujnica degrabå så-i cheme femeia cea stråinå la palat...“
ªi mai la vale (p. 97): „Atunci talpa-iadului a chemat pe necunoscuta
drumea¡å în odaia împåratului, dupå cum avuse tocmealå, ¿i a låsat-o acolo...“
ªi mai jos (p. 98): „Despre ziuå, tålpoiul a venit posomorâtå, a scos pe
necunoscuta de acolo ¿i i-a zis cu ciudå så iaså din ogradå ¿i så meargå unde
¿tie.“
Acela¿i (p. 170): „Alåture cu casa socru-tåu este o cåsu¡å tupilatå, în
care ¿ede un tålpoi de babå, me¿te¿ugoaså la treburile sale, cum îi sfredelul
dracului.“ (Cf. Jipescu, Opincarul, p. 56).
Unei asemenea babe poporul îi mai zice câteodatå tålpå¿i¡a dracului,
idoli¡å.
Jipescu (Suferin¡ele ¡årånimei, p. 229): „... ªi dacå femeia cu desåvâr¿ire
rea e o idoli¡å, talpa-iadului, cum e zicåtoarea noastrå...“
Pe cât e de luatå în râs båtrâne¡ea la femei, pe atât ea e respectatå la
bårba¡i. De aceea ¿i pu¡inele porecle pe care le då poporul acestora nu au în
genere acel caracter pejorativ, ca poreclele ce se aplicå femeilor.
Babalâc se zice unui om båtrân sau unui tânår cu apucåturi båtrâne¿ti.
A¿a, la Creangå, Amintiri din copilårie (Scrieri, II, pp. 123-124): „Tot
umblând noi din ¿coalå în ¿coalå, mai mult ia, a¿a, de frunza fråsinelului,
mâine-poimâine avem så ne trezim ni¿te babalâci gubavi ¿i oftico¿i, numai
buni de fåcut popi, ie¿i¡i din Socola.“
Cheag zbârcit se zice în båtaie de joc unui om båtrân ¿i fårå putere.
Creangå (Scrieri, I, p. 127): „Må mir cå nu ¡i-i oarecum så-¡i fie, zise
Nichifor posomorât; e¿ti un cheag zbârcit, mai ca ¿i mine, ¿i iatå ce-¡i urlå
prin cap...“

2. Urâciunea. Sub acest titlu grupåm toate poreclele date de popor


persoanelor care au vreun defect fizic. Urâ¡i ¿i schilozi, gra¿i ¿i slabi, înal¡i
¿i scunzi, sunt to¡i lua¡i în râs de popor, ¿i poreclele ce li se dau sunt mai
toate ni¿te metafore împrumutate de la animale.
Lumea basmelor 123

¥n Bucovina, o femeie urâtå ¿i slutå e poreclitå buhnå, dupå cum se


vede dintr-o satirå culeaså din districtul Sucevii:

Când intrai cu nunta-n caså


ªi se puse dupå maså,
¥n loc de mireas-aleaså
Iese-o buhnå dupuroaså
Cu un cap
Ca de drac
ªi la fa¡å
Ca o ra¡å,
Cu ochi mari
Ca la mågari.1

¥n graiul Mo¡ilor, o femeie urâtå e numitå bârgloazå.2


O femeie, „nesuferitå prin urâciunea ¿i råutatea sa“ ¿i de care fugi ca
de o boalå molipsitoare, e poreclitå ciumå.3
Unui om urât, a cårui mutrå e tot a¿a de caraghioaså ca a maimu¡ei,
poporul îi zice maimu¡oi.4
O femeie bondoacå, care abia se mi¿cå de graså ce e, o porecle¿te
poporul be¿ni¡å, cotrope¿ni¡å5 sau bivoli¡å.
Aceasta din urmå poreclå ne întâmpinå într-o satirå poporanå din
colec¡ia d-lui G. Dem. Teodorescu:

Taci din gurå, bivoli¡å!


Cine naiba så ta ia
C-o buzå de cinci oca?
Nu te cere nici un câine,
Oricât l-ai sili cu pâine.
Te-a cerut unul lihnit
ªi-a rupt lan¡ul d-a fugit.6

1
S. Fl. Marian, Satire, pp. 83-84.
2
Frâncu ¿i Candrea, Rotacismul la mo¡i ¿i istrieni, Bucure¿ti, 1886, p. 49.
3
Laurian ¿i Massim, Glossariu, p. 169; Jipescu, Opincarul, p. 56.
4
Barcianu, Dic¡. germ.-rom., p. 1100.
5
Ispirescu, Pove¿tile unchia¿ului sfåtos, p. 51.
6
Poezii populare române, Bucure¿ti, 1885, p. 337.
124 I.A. C ANDREA
Un om scund ¿i gros e poreclit de popor bursuc,1 prin asemånarea cu
animalul cu acest nume.
Unui om gros sau cu burta mare poporul îi zice buflea2, foltea3, burtea4
¿i burdulea5 sau burtulea6.
Un om slab ¿i de¿irat, cåruia îi po¡i numåra coastele, e poreclit pi¡igoi,
iar cocostârc e numele ce se då în batjocurå unui om slab ¿i cu gâtul lung,
ca ¿i pasårea cu acest nume.
Un om sau femeie de o staturå micå, pitic, cum am zice, se porecle¿te
de popor fâ¡å.
Jipescu (Opincarul, p. 143): „Ce påcatili; dumneata erai o fâ¡å când i
cåram logofåtului ål båtrân cu boii miei lemne, fân, bu¡ili cu ghin ¿i la orce
avea pås!“
Cu acela¿i în¡eles se mai zice prichindel.
Creangå (Scrieri, prefa¡a vol. I, p. 24): „Acaså î¡i råspundea zâmbind
o feti¡å sprintenå ca un prichindel ¿i råsåritå ca o cucutå.“
Din contra, un om cu o staturå înaltå, nepropor¡ionatå, slab ¿i de¿irat,
se porocle¿te mågådâu, zaplan.
Poienaru (Vocab. fr.-rom., I, 691): „Flandrin, mågådâu, poreclire ce
se då oamenilor celor înal¡i de stat ¿i care nu ¿tiu så-¿i ¡ie trupul.“
Huhurez se aplicå în batjocurå printre românii din Bucovina „oamenilor
celor foarte mici ¿i diformi sau ¿i prunci“.7
Copiii mai sunt porecli¡i broascå8, mai adesea broscoi, iar colectivitatea
lor broscet sau bro¿time.
Ispirescu, în povestea Câtea-n varzå: „El înså se pregåtise de atâtea
tivgule¡e câ¡i broscoi avea socrul soru-sei...“, ¿i mai jos: „A doua zi tatål

1
Laurian ¿i Massim, Dic¡ionarul limbei române, vol. I, p. 279; Polizu, Vocabular,
p. 57.
2
Laurian ¿i Massim, Glossariu, p. 99; Polizu, op. cit., p. 57.
3 Barcianu, Dic¡ionar român-german, Sibiu, 1886, p. 248.
4 Laur. ¿i Mass., Glossariu, p. 107; Polizu, op. cit., p. 57.
5 Laur. ¿i Mass., op. cit., p. 104; Polizu, op. cit., p. 56.
6 Barcianu, op. cit., p. 72.
7
S. Fl. Marian, Ornitologia poporanå românå, vol. I, p. 220.
8
Laurian ¿i Massim, Dic¡ionar, vol. I, p. 257; Polizu, Vocabular, p. 52 ¿i 53;
Costinescu, Dic¡ionar româno-francez, vol. I, p. 127.
Lumea basmelor 125

fetei pofti la maså la dânsul pe socru-såu, sârbul, cu toatå leoata lui, cu


toatå bro¿timea lui, ¿i ¿ezurå ¿i mâncarå...“1
Acestea sunt poreclele cele mai obi¿nuite la români privitoare la starea
fizicå a individului. Trecem acum la poreclele date persoanelor cu vreun
defect moral.

B. Poreclele privitoare la starea moralå.


a. Defecte (cusururi).

1. Prostia. Grozav i-e urât românului omul prost. Dupå dânsul, prostia
nu e ceva natural, nu e un defect provenit din dezvoltarea prea micå a
creierului, ci un nårav de care omul se poate lesne dezbåra, dacå vrea. De
aceea sunt ¿i nenumårate poreclele pe care el le då prostului, nerodului ¿i
nevoia¿ului, spre a-¿i bate joc de ei.
Porecla cea mai obi¿nuitå datå pro¿tilor este bou2 sau boul-lui-Dumne-
zeu, prin asemånarea cu animalul care, prin grosimea lui, umbletu-i greoi
¿i råbdarea sa, trece la toate popoarele de foarte stupid. Deja la greci Boàj
se lua în sens figurat pentru un om prost, iar dintre popoarele moderne
italienii întrebuin¡eazå pe bue, francezii pe boeuf, germanii pe Ochs, englezii
pe ox etc. cu acela¿i în¡eles.
Ispirescu (Legende, partea I-a, p. 173): „Då-i pace, cå e boul-lui-
Dumnezeu.“ (Cf. Hin¡escu, Proverbele românilor, p. 139). Laurian ¿i Massim
(Dic¡ionar, vol. I, p. 242): „Boul-lui-Dumnezeu, stupidul stupizilor“.
Cu acela¿i în¡eles, înså aplicate deopotrivå la bårbat ¿i la femeie, poporul
mai zice: dobitoc (-toacå), vacå încål¡atå sau vitå încål¡atå.3
Un ¡åran din Prahova: „Nu pricepi cå multå albåstrime te socote¿te
ghitå-ncål¡atå, ¿i d-aia te robe¿te mereu?“4
Multe sunt poreclele date de popor acelor pro¿ti, care

Umblå gurå cascå; ¥nsereazå


Pânå så-¡i vorbeascå ª-nnopteazå.5

1
„Columna lui Traian“, an 1882, p. 125 ¿i 126.
2
Laurian ¿i Massim, Dic¡ionar, vol. I, p. 242; Costinescu, op. cit., vol. I, p. 124.
3
Laurian ¿i Massim, op. cit., vol. II, p. 37; Anton Pann, Proverburi, vol. I, p. 102.
4
Jipescu, Opincarul, p. 63.
5
Anton Pann, op. cit., vol. I. p. 96.
126 I.A. C ANDREA
Cele mai obi¿nuite sunt:
Gurå-cascå, aplicatå „unei persoane care cascå gura, ochii, mirându-se
de orice întâlne¿te“.1
Creangå (Scrieri, I, p. 285): „Mo¿neagul, fiind un gurå-cascå sau cum
î¡i vrea så-i zice¡i, se uita în coarnele ei ¿i ce-i spunea ea, sfânt era.“
Basmul Cei trei fra¡i ¿i zmeul: „Ce minune? întreabå apropiindu-se ¿i
el de trâmba de gurå-cascå“.2
Alecsandri a scris un cântecel comic cu titlul de Gurå-cascå, din care
citåm pasajul ce urmeazå: „Berban¡ii m-au poreclitårå fel de fel: unii mi-au
zis gurå-cascå; al¡ii Macovei-cap-de-post; al¡ii banul Ocupcic, fiindcå mi-e
groazå de ocupa¡iuni stråine...“3
Cascå-gurå, „aplicat numai la persoane, la oameni, cel care, cu
detrimentul ocupa¡iilor serioase la cari este chemat, aleargå så vadå ¿i så
audå, ¿i afle lucruri curioase; cui îi place så se opreascå ca så se uite ¿i så
asculte cu gura cåscatå la toate nimicurile; oprindu-se, stând ¿i pierzând
pretutindeni timpul ce s-ar cere pentru ocupa¡iile la cari este îndatorat.“4
Alecsandri (Rusaliile, scena XX):

De când e Prefecturå
Noi, sårmanii cascå gurå,
Câmpii, zåu, am apucat...
Chiar Rusalii ne-au umflat!

Gurå-cåscatå se zice despre unul „care suferå de lipså de în¡elegere ¿i


pricepere, cu toatå bunåvoin¡a ce ar avea de a lucra ¿i a face ce se cade ¿i
cum se cade.“5
Stamati (Vocabular german-român, p. 509): „Maulaffe, gurå-cåscatå
(tont), cascå-gurå.“
Cåscåund se zice unei persoane „care cascå neîncetat, care cascå des,
mult; de aci, care cascå gura la tot ce vede ¿i aude, fårå înså så în¡eleagå
cele våzute sau auzite; ¿i de aci, cu pu¡inå pricepere ¿i judecatå.“6
1
Costinescu, Dic¡ionar, vol. I, p. 505; cf. Baronzi, Limba românå, p. 95.
2 N.D. Popescu, Carte de basme, vol. II, p. 60.
3 Teatru, vol. I, p. 127.
4
Laurian ¿i Massim, Dic¡ionar, vol. I, p. 496.
5
Ibidem, p. 498.
6
Ibidem, p. 496.
Lumea basmelor 127

Basmul Cele douåsprezece fete de împårat ¿i palatul cel fermecat: „Când


se adunau seara ¿i bârfeau verzi ¿i uscate, el se fåcea cå nu în¡elege vorbele
aruncate în pofida lui; se aråta prostånac. Pentru aceasta ei îl porecleau,
zicându-i cåscåundul satului.“ ªi mai jos: „Bag seamå, nu era a¿a cåscåund
flåcåul acesta, ¿i pe nedrept îi atârnau de coadå acest ponos ceilal¡i arga¡i
din sat.“1
Jipescu (Opincarul, p. 50): „Bunå hire ai, hine, cå ¡ii la ghitå ca ¿i la
copiii tåi ¿i te-ai îndråci, când ¡i-ar zice un cåscåund: moarå-¡i boulenii!“
Afarå de cåscåund, poporul mai zice cåscâu2 ¿i cåscåun.
Anton Pann (Spitalul Amorului, bro¿. I, Râmnicu-Vâlcea, 1890, p. 20):

Må dådurå dupå unul


Ceea ce are tot bunul
E poreclit cåscåunul
ªi este ¿i tiz cu nunul...

Un prost, care cascå gura la toate alea, pe care nu-l taie capul la
nimic ¿i care, pe lângå astea, mai e ¿i obraznic, bågându-¿i nasul în toate
¿i supårând lumea, e poreclit de popor mar¡afoi (cf. Laurian ¿i Massim,
Glossariu, p. 366).
Basmul Ciobåna¿ul cel iste¡ sau ¡urloaiele blendei (Ispirescu, Legende,
p. 252): „Feciorul de boier, slut, ciont ¿i plin de sânge, ca un stârv, pe care
îl deterå afarå ca pe un mar¡afoi ¿i becisnic.“
Anton Pann (Proverburi, I, p. 62):

De astfel de caracter era ¿-ace¿ti trei golani,


Mar¡afoi porni¡i spre rele ¿i de fa¡å ho¡omani...

Un cascå-gurå mai e poreclit de popor fluierå-n-bisericå3, soarbe-zeamå4,


loazå-îmbåieratå5 ¿i lålâu.6
1
Ispirescu, Legende, pp. 229 ¿i 230.
2
Baronzi, Limba românå, p. 104.
3
Polizu, Vocabular, p. 515.
4
Ibidem, p. 424; Baronzi, op. cit., p. 96.
5
Anton Pann, Proverburi, vol. I, p. 102.
6
Polizu, op. cit., p. 231; Costinescu, Dic¡ionar, vol. II, p. 13: „Lålâu, om de¿irat,
lung, dezmå¡at, molatic ¿i prost.“
128 I.A. C ANDREA
Jipescu (Suferin¡ele ¡åranilor, p. 23): „Tu e¿ti pururea amårât, cå tot
î¡i cer så dai, så saturi toate flåmânzeniile din lume, toate secåturile, toate
lozile-mbåierate ale satului ¿-ale ora¿ului.“
Prinde-mu¿te1 e poreclit un om ce cascå gura proste¿te la orice lucru
sau care se ocupå de lucruri de nimic. Cu acela¿i în¡eles se zice în fran¡uze¿te
gobe-mouches, în sicilianå ammuccamuschi etc.
Boboc sau gågåu¡å se porecle¿te un tânår „stupid, cap gros, fårå minte,
lipsit de judecatå.“2
Creangå (Scrieri, vol. I, p. 205): „Fiul craiului, boboc în felul såu, la
trebi de aiste, se potrive¿te spânului ¿i se bagå în fântânå, fårå så-i tråsneascå
prin minte ce i se poate întâmpla“.
Gogoman sau guguman se porecle¿te un om prost, nåuc, tont, care nu
e în stare så priceapå nimic.
A. Pann (Povestea vorbei, p. 157):

Merse, spuse iar nevestei, ea iarå¿i a început


Så-l certe, så-l ocårascå cu câte s-a priceput,
Nerod, nåtåråu fåcându-l, nåtåfle¡, guguman, prost.

Un om nesocotit, ce se apucå de treburi ce nu se pot realiza, sau care


då cu barda în Dumnezeu, e poreclit de popor împu¿cå-n-lunå.
Ion Ghica (Scrisori, p. 386): „Cortegiul se opre¿te la poarta lui ¿i
câ¡iva zaplani de împu¿cå-n-lunå intrå în odaia lui, îl trântesc la påmânt...“
V.A. Urechia (Legende române, p. 34): „Veni treaba, cå nevastå-mea
nu må mai putea suferi cu vederea ¿i într-o zi pusei mâna pe un råva¿ ce i
adusese o altå cumåtrå, de la un pu¿cå-n-lunå, notar de la un sat vecin...“
Alecsandri (Strunga):

Sunt de cei ce-mpu¿cå-n-lunå,


Care noaptea-n frunzå sunå,
Feciori de lele nebunå!3

1
Baronzi, op. cit., p. 96.
2 Laurian ¿i Massim, Glossariu, p. 255; Cf. Costinescu, op. cit., vol. I, p. 466.
3
Opere complete: Poezii, vol. I, 1875, p. 57.
Lumea basmelor 129

Un om ce nu face alta decât vorbe¿te în de¿ert, defåimând când pe


unii, când pe al¡ii de care nu se poate apropia, e poreclit de popor un
latrå-n-lunå,1 adicå unul care nu face alta decât „a låtra ca cå¡elele la lunå“.
Murå-n-gurå2 e poreclit un om ce a¿teaptå cu gura cåscatå så-i pice
toate d-a gata, nefiind capabil så facå el însu¿i nimic, adicå, dupå cum zice
proverbul: „a¿teaptå så-i pice mura în gurå.“
Anton Pann (Spitalul amorului, bro¿. I. (R.-Vâlcea, 1890, p. 17):

Ce folos cå el nu-njurå
ªi e bun peste måsurå,
Dacå-i nåtâng, murå-n-gurå,
Nu se simte-n båtåturå...

Un nåtåråu, care nu se pricepe la nimic ¿i a¿teaptå ca al¡ii så vie så-l


ajute, fie ¿i în treburile cele mai mici, e poreclit de popor un lå-må-mamå,
adicå unul ce strigå må-si så vie så-l spele, nefiind însu¿i capabil s-o facå:

Lå-må, mamå, ¿i pe mine,


ªi må få frumos ca tine.3

Anton Pann (Povestea vorbei, p. 190):

ªi dacå gåse¿te vre-un lå-må-mamå,


Nu vede, n-aude ¿i nu-i bagå seamå,
De pårere bunå, pe care întâlne¿te
¥¿i laudå casa ¿i se ferice¿te...

Papå-lapte e poreclit un om molatic de felul lui ¿i prostu¡, ca unul


cåruia „nu i-a cåzut încå ca¿ul de la gurå.“
Jipescu (Opincarul, p. 71): „A¿a så hi¡i to¡i, apåi, ha; da nu ciufuli¡i,
mâlcitori, papå-lapte, pierde-varå, merâi ¿i tarâie-brâu, cum e ande
Mogâldeciu!“ Sbiera (Pove¿ti poporale, p. 253): „Da ian taci tu, papå-lapte,
cå toate-s a tale fapte! îi råspunse femeia.“ „Familia“ din Sibiu (an XXVI

1
Baronzi, op. cit., p. 96.
2 Ispirescu, Legende, partea I, p. 167.
3
Anton Pann, Proverburi, vol. I, p. 103.
130 I.A. C ANDREA
(1890), p. 37): „¥n cale întâlne¿te pe-un papå-lapte de abia trågându-se cåtrå
caså. De loc îl agråie¿te: – Tu parcå e¿ti ugur!...“ Baronzi (Limba românå,
p. 86): „Albå ca o papå-lapte“.
Un om molatic, din care po¡i face ce vrei, fårå ca el så opunå vreo
rezisten¡å, e numit de popor balegå.
Unul, care nu se pricepe la nici o treabå ¿i care le face toate pe dos,
cå¿unând pagube celorlal¡i, e poreclit încurcå-negarå, 1 încurcå-tot,
încurcå-lume.
Jipescu (Suferin¡ele ¡årånimei, p. 167): „ªi dacå to¡i judecåtorii ar fi
cinsti¡i, patrio¡i, drep¡i, ar face împreunå acela¿i lucru, având mândrie
s-asculte cu plåcere pe omu luminat ¿i så dea så-n¡eleagå la d-alde
încurcå-lume ¿i pierde-varå...“
Un prost, care nu e bun de nimic, fiind greoi la cap ¿i la trup, e poreclit
måmåligar2, adicå unul care se nutre¿te numai cu måmåligå, sau care nu se
pricepe decât så månânce måmåliga.
Marian (Ornitologia poporanå românå, vol. I, p. 349): „... Dacå
se-ntâmplå så batå vreo femeie pre bårbatul såu, apoi så ¿ti¡i cå bårbatul
acela nu e bårbat adevårat, ci un måmåligar.
¥n Jocul påpu¿ilor:

„Vânåtorul: … De ce nu ajuta¿i, må paia¡å,


Cå-¡i dam ¿i ¡ie a bumbårea¡å! (pleacå)
Paia¡a: Ba s-o dai lui unchiu-to,
Måmåligarule!3

Un om stângaci, care nu face o mi¿care fårå så pricinuiascå vreo


stricåciune, sau despre care zice proverbul:

Te ui¡i la dânsul ¿i parcå


Tot prin stråchini goale calcå4

e poreclit de popor un calcå-n-stråchini.

1 Etymologicum Magnum Romaniae, vol. I, p. 835.


2 Laurian ¿i Massim, Dic¡ionar, vol. II, p. 224; Polizu, Vocabular, p. 260.
3
Dem. Teodorescu, Poezii populare române, Bucure¿ti, 1885, p. 124.
4
Pann, Proverburi, vol. I, p. 102.
Lumea basmelor 131

O altå poreclå datå unui om prost, nepriceput, este brânzå-n-bete.1


La Creangå (Scrieri, II, p. 11-12), porecla ne întâmpinå sub forma
brânzå-n-cui: „Din partea tatei, care ades îmi zicea în båtaie de joc:
«Logofete, brânzå-n-cui, lapte acru-n cålåmåri, chiu ¿i vai prin buzunåri»,
puteam så råmân, cum era mai bine. «Nic-a lui ªtefan a Petrei», om de
treabå ¿i gospodar în Humule¿ti.“
Un individ, care, din prostie, nu-¿i då seamå de ceea ce se petrece în
jurul lui, e poreclit un n-aude, n-a vede sau nu vede, n-aude, adesea chiar
n-aude, n-a vede, n-a greul påmântului.
Porecla se aplicå în special bårba¡ilor, care, îmbrobodi¡i de nevestele
lor, nu le ¿tiu apucåturile, de altfel cunoscute tuturor. Vorba ceea: „Ce ¿tie
satul, nu ¿tie bårbatul“.
Gr. Sima al lui Ioan („Ardeleanul glume¡“, Sibiu, 1889, p. 21): „Cicå
o nevastå de cele cu vinå-ncoace î¿i îmbrobodise bårbatul atât de bine, cå
era un fel de n-aude, nu vede.“
Anton Pann (Povestea vorbei, p. 109):

ªi cautå-n lume bårbat så gåseascå


Ca pe o muiere så-l îmbrobodeascå.
Ea så fie mare, ce o vrea så facå,
Bårbatu-i la toate ca mutul så tacå.
ªi dacå gåse¿te vreun lå-må-mamå,
Nu vede, n-aude ¿i nu-i bagå seamå,
De pårere bunå pe carea-ntâlne¿te
¥¿i laudå casa ¿i se ferice¿te...

Un om supåråtor, care se ¡ine scai de tine ¿i nu-¡i då pace cu nimicurile


lui, fiind ¿i îndårâtnic, încåpå¡ânat, pe lângå toate astea, i se då porecla de
neagå sau neagå-rea.2
Porecla ne întâmpinå în câteva locu¡iuni proverbiale caracteristice:
„Neagå, suie-te în teleagå“3 „Dupå ce e neagrå, o chemå ¿i Neagå“4;
„Este gol Neaga“5.

1
Barouzi, op. cit., p. 95.
2
Laurian ¿i Maxim, op. cit., vol. II, p. 386.
3
Polizu, Vocabular, p. 270; Ilin¡escu, Proverbele românilor, Sibiu, 1877, p.120;
Cf. Barcianu, Dic¡. român-germ., p. 404; Dic¡. germ.-rom., p. 906.
4
A. Pann, Proverburi, vol. I, p. 4; Hin¡escu, op. cit., p. 120.
5
Hin¡escu, op. cit., p. 120.
132 I.A. C ANDREA
Ispirescu (Legende, partea II-a, p. 116): „Darå baba, odoroaga dracului,
se ¡inea ca neaga-reaua de capul lui, ca o zgrip¡oroaicå ce era“.
Acela¿i (Legende, p. 327): „Ce socoti¡i, boieri dumneavoastrå, så facem
cu ºugulea åsta? El ne-a scåpat de neaga-reaua de zmeoaicå ¿i de ai såi“.
Nu mai ståruim ¿i asupra poreclelor celor atât de cunoscute, ale pro¿tilor,
nåtåråilor ¿i nevoia¿ilor, ci le pomenim numai în treacåt. A¿a sunt: haplea,
håihui, tontoroi sau ¡on¡oroi, tivgå, tivgå-goalå sau tivgå-secå, tont, tontålâu,
tembel, nåtåfle¡ sau nåtåflete (¥n Transilvania netea-pletea), pra¿câu,
meteleu, måtåuz, butuc etc. etc., fiecare caracterizând diferitele grade sau
feluri de prostie.
Interesante din punctul de vedere semasiologic sunt poreclele derivate
din nume proprii scåpåtate, ca Vlad, Tånase, Chimi¡å etc. Faptul e cunoscut
nu numai la noi, ci în mai toate limbile se întâmplå ca nume proprii så
devinå nume comune ¿i apoi calificative sau porecle pentru pro¿ti.
Cât prive¿te limba francezå, iatå ce scrie Darmestetter în nepre¡uita-i lucrare
asupra vie¡ii cuvintelor: „Le peuple prend volontiers des noms d’hommes, de
femmes pour désigner spécialement des sots: Jean, Jeannin ou Janin, Jeannot,
Pierrot, Claude, Nicaise, Colas, Benêt, etc.; ou de femmes peu estimables ou
mal gracieuses: Perron nelle, Fanchon, Marion, Catin (Catherine), etc.“1
Fenomenul decåderii numelor proprii la noi a fost admirabil explicat
de d. Hasdeu: „Un nume propriu, când se generalizeazå peste måsurå într-o
¡arå, încât la tot pasul întâlne¿ti omonimi, ajunge în cele din urmå a deveni
ridicol prin trivialitate... La românii din Muntenia, mai multe nume proprii
bårbåte¿ti au avut o soartå analogå de a se vedea îmbrâncite treptat în straturile
cele mai de jos ale societå¡ii, dupå ce figuraserå altådatå mai cu preferin¡å
pe tron ¿i în divan.
Mai întâi este Vlad. Etimologice¿te, acest cuvânt însemneazå domn. ¥n
secolele al XIV-lea ¿i al XV-lea cei mai ilu¿tri principi ai Munteniei au fost
Vlad Basarab, Vlad Dracul, Vlad ºepe¿. ¥ntre boieri ¿i burghezie erau Vlazi
peste Vlazi. Trebuia, fire¿te, så vinå o reac¡iune. Trivializându-se prin abuz,
gloriosul oarecând Vlad s-a fåcut cu încetul sinonim al nerodului. ¥n secolul
al XVII-lea Vlazii încep a se råri, cåci pesemne se nåscuse deja proverbul:
«Dupå ce e prost, îl cheamå ¿i Vlad»“.2

1
La vie des mots, Paris, 1890, p. 109.
2
A. Pann, Proverburi, vol. II, p. 139; Cf. ¿i Hin¡escu, Proverbele românilor, p. 154.
Lumea basmelor 133

Tot a¿a au på¡it-o Udrea ¿i Nan, douå dintre cele mai uzate nume din
primele secole ale istoriei muntene, despre care aståzi poporul zice:

Care cum venea,


Tot Udrea-l chema.1

Sau: „Cautå Nan iapa ¿i el cålare pe ea.“2


Iatå în ce mod cåderea unui nume propriu în deriziune este o probå
istoricå despre exagerata-i popularitate într-o epocå anterioarå.
„Aceastå ursitå izbise ¿i pe Mu¿at... Printre ¡åranii munteni nea Mu¿at,
ca ¿i nea Vlad, ca ¿i nea Udrea, ca ¿i nea Nan însemneazå aståzi pe un
prostolan.“3
ªi într-adevår, în graiul de aståzi, Vlad, ¿i diminutivul såu Vlådu¡å, au
devenit ni¿te curate adjective sinonime cu prost, dupå cum se vede apriat
din cita¡iunile urmåtoare: „Cel ce då ziua la miazå-mare în gropi ¿i nu ¿tie
så împartå paie la doi mågari, îi zic: ia, al de nea Vlad, al de nea Vlådu¡å.“4
Anton Pann (Proverburi, I, p. 84):

Stau, se uitå cu mirare


Våzându-l cå cap nu are,
Se-ntreb zicând: frå¡ioare,
Avut-au Vladu cap oare?...

Basmul Aråpu¿ca, din colec¡ia lui N.D. Popescu: „Våzând cå Aråpu¿ca


nu mai sim¡ea ce e urâtul..., vlådu¡a de bårbat prinse pe noul venit o dragoste
¿i un priete¿ug, så-¿i dea pentru el inima ¿i mai multe nu.“5
Basmul Pene¿ ¥mpårat, de acela¿i: „¥mpåratul bågå de seamå astå
încremenire ¿i, chemând pe cotoi, îi zise: – Dar ce are Måria-Sa de se uitå
mereu pe dânsul ca Vlad fermecatul?“ 6

1
A. Pann, op. cit., vol. III, p. 25.
2
Ibidem, vol. I, p. 85.
3
B.P. Hasdeu, Istoria criticå, Bucure¿ti, 1874, p. 87.
4
Odobescu, „Revista românå“, an 1862, p. 364.
5
Carte de basme, vol. III, p. 77.
6
Ibidem, p. 107.
134 I.A. C ANDREA
Basmul Chele¿ ¥mpårat, de acela¿i: „¥ndatå ce fugi murga din sat,
începu iarå¿i så tocåne pe vladul de bårbat ca s-o scape de sataraua procletului
de båiat.“1
¥n snoava Muierea vindecatå de boala iubitului, de Ispirescu: „Voia,
vezi, så-i ¿i arate cå nu e vrun Vlådu¡å ¿i cå nu-l poate îmbrobodi a¿a lesne.“2
¥n Moldova e mai uzitatå porecla Tånase, pentru un om prost, bleg.
Bunåoarå, în expresiile: „Nu te få Tånase“ sau „umblå teleleu Tånase.“
Tot unui prost i se då porecla Matei.
A¿a, la Anton Pann (Proverburi, vol. I, p. 80):

Få om dintr-un lemn de tei


ªi îl boteazå Matei.

Unui nåuc, care se îmbracå ca o brezaie, i se zice Chimi¡å, dupå numele


unui individ care tråia în Bucure¿ti ¿i care, fiind cam sårit, se îmbråca în fel
de fel de culori ¿i fåcea curte reginei.
Acestea sunt poreclele cu care obi¿nuiesc mai adesea românii så
caracterizeze prostia.
Dupå cum î¿i râde poporul de cei nepricepu¡i, tot a¿a are partea lui de
satirå pentru cei ce pricep prea multe, pentru cei ce trec de prea de¿tep¡i
sau ¿ire¡i din cale-afarå.
A¿a, porecle¿te pe omul învå¡at firoscos, adicå care nu e cu mintea întreagå,
ci scos din fire, o admirabilå etimologie poporanå din cuvântul filosof.
Snoava Påcåliciul påcålit, de Ispirescu3: „Nu te supåra, domnule
firoscos, de întrebårile mele. Lucrul este învederat. Ai uitat limba româneascå
¿i ai învå¡at pe cea påsåreascå.“
O altå snoavå, scriså de acela¿i, e intitulatå Vulpea firoscoaså4.
Basmul Ciobåna¿ul cel iste¡ sau ¡urloaiele blendei, de acela¿i: „Atâ¡i
fii de domni ¿i de împåra¡i au fost ¿i nimeni n-au putut ghici semnele fetei
împåratului, ¿i tocmai dumneata, prietene, o så te gåse¿ti mai firoscos?“1
Anton Pann (Proverburi, vol. I, p. 19:

1
N.D. Popescu, Carte de basme, vol. IV, p. 34.
2
Snoave sau pove¿ti populare, Bucure¿ti, 1879, p. 101.
3 Ibidem, pp. 90-91.
4
Ibidem, p. 48.
5
Legende, p. 247.
Lumea basmelor 135

Câte basne firosco¿ii


Undeva spunea-n vileag,
ªi eu, ca nåbådåio¿ii,
Alergam s-ascult cu drag...

G. Dem. Teodorescu (Poezii populare române, p. 111):

Cum te-ai brodit tu mai cu mo¡,


Mai firoscos de cât noi to¡i?

Un ¡åran din Prahova: „Rumânu, hine, are råbdare, mai mare ca


hiloscosu, dibåcie mai adâncå ca neam¡u“1.
Un om cu experien¡å, care a på¡it multe, care s-a lovit cu capul ¿i de
pragul de sus, ¿i de cel de jos, e poreclit de popor Stan på¡itul2.
Un proverb la Anton Pann: „La orice trebå, pe Stan-på¡itul întreabå“3.
Un altul, la Hin¡escu (Proverbele românilor, p. 180): „Mai mult ¿tie
Stan-på¡itul de cât to¡i cårturarii.“
Oamenii ¿ire¡i, înclina¡i mai adesea la råu, sunt porecli¡i ceapcâni,4
pi¿icheri,5 ¿mecheri,6 sau ho¡omani.7
Altå poreclå datå unui om viclean este vulpe8 sau vulpoi9, sau vulpe
¿ireatå, prin asemånare cu animalul cel vestit prin ¿iretenia lui.
O femeie ¿ireatå, care, ca ¿i mâ¡a, „cu o mânå te mângâie ¿i cu alta te
zgârie“, e poreclitå cotu¿å sau mâ¡å.
Dacå femeia, pe lângå cå e ¿ireatå, e ¿i de o fire råutåcioaså, poporul o
porecle¿te vulpe sau vulpe în patru labe.10
Femeile, ¿i mai adesea fetele tinere, ¿irete ¿i prefåcute, sunt poreclite
într-un sens mai pu¡in pejorativ ca cele de sus, diavoli¡å sau dråcoaicå.

1
Jipescu, Opincarul, p. 78.
2
Baronzi, op. cit., p. 95; Hin¡escu, op. cit., p. 180.
3
Proverburi, vol. II, p. 4; Cf. Hin¡escu, op. cit., 192.
4
Creangå, Scrieri, II, p. 42.
5
Ispirescu, Legende, partea a II-a, p. 107; Ureche, Legende, p. 45.
6
Ispirescu, op. cit., partea a II-a, p. 102.
7
Jipescu, Opincarul, p. 95; Ispirescu, Legende, pp. 45, 289 ¿i 337.
8
Costinescu, Dic¡ionar, vol. II, p. 711; Polizu, Vocabular, p. 72.
9
Barcianu, Dic¡ionar german-român, p. 987.
10
Jipescu, op. cit., p. 56.
136 I.A. C ANDREA
Filimon (Ciocoii vechi ¿i noi, p. 40): „Auzi acolo, de ce? fiindcå
diavoli¡a de Greacå vrea så ¡ie doi pepeni într-o mânå, adicå este amorezatå
dupå un calemgiu de la Visterie.“
Alecsandri (Arvinte ¿i Pepelea, sc. III): „Måndicå!... Nu råspunde,
dråcoaica... Se vede cå-i mânioaså c-am închis-o în odaie...“

2. Mojicia ¿i grosolånia. Pe cât îi e de urât românului omul prost, pe


atât dispre¡uie¿te pe omul mojic ¿i grosolan. Omul prost, dupå pårerea
poporului, mai poate så prindå minte ¿i så se facå om ca to¡i oamenii, dar
pe omul mojic nu-l mai sco¡i din ale lui câtu-i lumea ¿i påmântul. Aceasta
se vede låmurit ¿i din zicåtorile privitoare la acest soi de oameni: „Mojicul
e tot mojic chiar ¿i în ziua de Pa¿ti.“1

Dac-a fost mojic întâi


E ¿i pân-la cåpåtåi.2

Nici salcia pom, nici mojicul om.3

Nici talpa casei cerc de bute,


Nici mojicul boier de frunte.4

Acestea sun poreclele cele mai uzitate de popor la adresa mojicilor:


mitocan, mocår¡an, bådåran, dulåu, ghiorlan, hojmalâu, modârlå, modârlan,
mogârlan, mocofan, pastramagiu, ¡opârcå, ¡opârlan etc. etc.
Poreclele acestea fiind prea îndeajuns cunoscute tuturor, credem de
prisos a mai låmuri prin exemple întrebuin¡area fiecåreia din ele.
Trecem dar la o altå grupå de porecle.

3. Frica. Pentru aceia care iau drept devizå „fuga e sånåtoaså“, dând
dosul dinaintea primejdiei sau tremurând ca varga în fa¡a ei, poporul a
nåscocit porecle ca: c..åcios, curcå-plouatå, ¿oldan etc.

1
Anton Pann, Proverburi, vol. III, p. 39.
2
Ibidem, p. 40.
3
Ibidem, p. 47; Cf. Golescu, mss. în Academia Românå, p. 32.
4
Ibidem, p. 47; Cf. Alecsandri, Teatru, p. 1421: „Nici din talpå cerc de bute, nici din
mojic om de frunte“; Golescu, mss. în Acad. Rom., p. 32: „Nici cerul cerc de butie, nici
mojicul om då frunte.“
Lumea basmelor 137

C..åcios1 sau c..å-fricå2 se porecle¿te un om foarte fricos, care se pierde


în fa¡a celei mai mici primejdii.
Curcå-plouatå, mai rar curcå-beatå, se då ca poreclå oamenilor lipsi¡i
cu totul de curaj.
Ispirescu (Legende, partea I-a, p. 169): „Curcå plouatå. Curaj de
curcå-beatå. “
Jipescu (Opincarul, p. 40): „Pu¡in îi mai trebuie curcanului de la
Pleghina så-l vezi, curcå-plouatå ¿i zgribulitå, ¿i le¿inatå de foame!“
ªoldan, în în¡eles propriu, iepura¿ ce nu are încå un an, iepure june3
dat în sens metaforic ca poreclå unui om fricos, ce se sperie de toate mu¿tele,
întocmai ca ¿i iepurele. Se zice mai des ¿oldan viteazul. Barcianu (Dic¡ionar
german-român, p. 463): „Hasenfuss = om fricos, ¿oldan viteazul“ (Cf. Dic¡.
rom.-german, de acela¿i, p. 632). ªoldan viteazul este ¿i titlul unui cântecel
comic de Alecsandri.
Trecem acum la poreclele aplicate pentru råutate, cu care se încheie
seria întâi a categoriei de porecle privitoare la starea moralå a individului.

4. Råutatea. Omul råu de suflet, care simte plåcere când poate face
cuiva vreun neajuns, omul cu inima împietritå, care nu ¿tie ce va så zicå
milå, omul fårå mustrare de cuget, care nu se då înapoi dinaintea nici unui
act cât de josnic, a fost, este ¿i va fi în toate locurile groaza ¿i scârba
societå¡ii. Românul îl comparå când cu târâtoarele cele mai scârboase, când
cu bolile molipsitoare cele mai primejdioase, când cu duhurile necurate.
Femeia rea, îndeosebi, e cu prisos blagoslovitå de popor, dupå cum se
poate vedea din poreclele ce i le då. A¿a:
Cå¡ea se porecle¿te o femeie rea, ar¡ågoaså, cåreia nu-i tace gura toatå
ziua. Hodo¿, Poezii pop. din Banat, p. 196:

Dar e¿ti, mândro, cam departe,


Nu poci la tine stråbate,
C-am o cå¡ea de muiere,
De toatå lumea må teme.

1
Laurian ¿i Massim, Glossariu, p. 295.
2
Ibidem, p. 292.
3
Costinescu, Dic¡. rom.-francez, vol. II, p. 531.
138 I.A. C ANDREA
Potaie se zice unei femei sau unui bårbat „supåråtor, råu, nesuferit“.1
Viespe, viperå, nåpârcå, aspidå, streche, vidrå, omidå, scorpie sunt
poreclele pe care le aplicå poporul femeilor tot atât de rele ¿i veninoase ca
insectele ¿i târâtoarele cu aceste nume. Mai toate aceste nume le regåsim
întrunite într-o poezie a lui Anton Pann, Bårbatul cu muierea rea, publicatå
în Spitalul Amorului (bro¿ura I, Râmnicu-Vâlcea, 1890, p. 18):

Maica sfântå milostivå


Scape pe to¡i deopotrivå
De muierea cea be¡ivå
Rea, -ndråcitå, guralivå.
..................................
¥mi pårea ca ni¿te glume
Când auzeam vorbe sume
Cå e Avesti¡a-n lume
Cu ¿aptesprezece nume.
Viespe, viperå, omidå,
Streche, vidrå ¿i aspidå
ª-alte rele de obidå,
De fiere ¿i d-aguridå.

Creangå (Scrieri, I, p. 96): „Ståpâna acestei slujnice era viespea care


înålbise pe dracul..., o vråjitoare stra¿nicå, care închega apa ¿i care ¿tia
toate dråcåriile de pe lume“.
Acela¿i (ibidem, p. 206): „– Bine, atâta am vrut så aflu din gura ta,
pui de viperå ce mi-ai fost, zice atunci ståpânul...“
Basmul Chele¿ împårat: „¥ntr-o zi aspida de babå puse picioarele în
prag ¿i-i strigå unchia¿ului...“2
Ispirescu (Legende, p. 225): „Unde se luase dupå dân¿ii scorpia de
mumå a zmeoaicelor, cu o falcå în cer ¿i cu alta în påmânt, ca så înghi¡å pe
Greuceanu ¿i mai multe nu“.
N.D. Popescu (Carte de basme, IV, p. 34): „Se luptå îmbroboditul cât
se luptå spre a-¿i påstra fåtul în vatrå, dar într-o zi, iarå¿i de låsatul secului,

1
Costinescu, op. cit., II, p. 327; Laurian ¿i Massim, Glossariu, p. 463.
2
N.D. Popescu, Carte de basme, IV, p. 30.
Lumea basmelor 139

dupå ce-i cåråi pe cap scorpia de muiere de cu zori pânå la nåmiezi, î¿i luå
lumea în cap cu copil cu tot...“
Marion (D-a valma, p. 29): „Aoleo! atât i-a trebuit coanei Marghioale.
Scorpia såri în sus ¿i strigând, ca o luatå din iele, se repezi la Calomfir“.
(Cf. ¿i Jipescu, Opincarul, p. 56).
Zgripsoroaicå sau zgrip¡oroaica se porecle¿te o femeie båtrânå, rea ¿i
îndråcitå.
Ispirescu (Legende, p. 193): „¥nså, ca så scapi pe fatå din mâna zmeului,
cam greu lucru este din pricina zgrip¡oroaicii de må-sa, cå este ¿i vråjitoare,
de înghea¡å ¿i apele“.
Basmul Pipelcu¡a: „Cum o våzurå intrând pe poartå, slugile numaidecât
se duse cu colac la zgrip¡oroicå de ståpânå a casei, så-i spunå cå Pipelcu¡a
s-a întors...“1
¥ntr-o ceartå de mahala: „– Ah! pastramagiule, ai så mori în pu¿cårie!
strigå zgrip¡oroaica, cum scåpå de chelfånealå“2.
Iazmå ¿i holå spurcatå sunt porecle date unor fiin¡e (bårbat sau femeie)
rele, nelegiuite, care nu ¿tiu ce e mila. ¥n pomelnicul poreclelor date de
¡åran femeii lui: „vulpe-n patru labe, scorpie, iazmå, pui de lele...“3.
Ispirescu (Basme, snoave ¿i glume, p. 21): „Ea se gândea: cum så
omor eu o a¿a bunåtate de flåcåiandru, el nu mi-a fåcut nimic, ba încå må
poate scoate ¿i pe mine din mâna astei iezme fårå suflet“. N. Gane, Novele
(vol. II, Ia¿i, 1880, p. 32):

Eu sunt Irod ¥mpårat, Scai ce-n lânå se aninå,


Care am descålecat, Pierde-varå, ciumå-n sat,
Cu piciorul în påmânt am dat ºara mea cum de-ai cålcat?
ªi påmântul s-a cutremurat. ªi-ai venit s-ademe¿ti
Iarå tu, iazmå stråinå, Inimile femeie¿ti?...

Basmul ardelenesc Dreptatea ¿i Strâmbåtatea: „– Vai, batå-te


Dumnezeii, holå spurcatå ¿i latinå rea; pentru merindea mea vrei tu så må
la¿i orb de tot...“4

1 N.D. Popescu, op. cit., p. 119.


2
Marion, D-a valma, Bucure¿ti, 1893, p. 29.
3 Jipescu, op. cit., p. 56.
4
I.P. Reteganul, Pove¿ti ardelene¿ti, I, p. 23.
140 I.A. C ANDREA
Basmul Cerbul, tot de acolo: „... o froaie de ¡igan, care tråsese nådejde
så se facå ea cråiaså, bat-o in¿tån¡iile holå spurcatå, ce gårgåuni îi umblase
ei prin cap, så se facå cråiaså...“1
Strigoaicå sau strigoaie ¿i tartori¡å se porecle¿te „o muiere urâtå, rea
¿i nesuferitå“2.
Alecsandri (Chiri¡a în provincie, act. I, sc. XII):

Laså, laså, Chiri¡oaie,


Babå cloan¡å, rea strigoaie.
¥i på¡i tu, vai de tine,
Multe ¿otii de la mine!

Opincarul, p. 56: „tigoare, ’ngålatå, trântori¡å, tartori¡å, hoancå...“


Acela¿i (Suferin¡ele ¡årånimei, Bucure¿ti, 1888, p. 39): „ºigåncile
båtrâne, horholine, på ¡igåne¿te, întrec la rele pe tartori¡ele satului“.
„Leprå, ciumå, holerå se zice unei fiin¡e (bårbat sau femeie) nesuferite
prin urâciunea ¿i råutatea ei“.3
Un ¡åran din Prahova: „... så gonim din ¡arå lepra omeneascå, jigodiile
lene¿e ¿i fårå cåpåtâi, så cercetåm aspru mai des p-åi de så-navu¡esc fårå så
munceascå ¿i s-alerge...“.4 Hodo¿ (Poezii poporale din Banat, p. 196):

Am o ciumå de muiere,
De toatå lumea må teme,
ªi de lunå, ¿i de stele,
ªi de vecinele mele.

Ispirescu (Legende, p. 48): „Piei, necuratule, de pe fa¡a påmântului,


så scape lumea de o ciumå ¿i de o holerå ca tine“.
Poreclele date mai adesea bårba¡ilor råi, câino¿i la inimå ¿i gâlcevitori
sunt urmåtoarele:
Câine sau câine spurcat, sau câine bål¡at se porecle¿te un om råu la
suflet, care nu simte milå de nimeni ¿i de nimic.

1
I.P. Reteganul, op. cit., p. 48.
2
Laurian ¿i Massim, Dic¡., vol. II, p. 1309.
3
Idem, Glosariu, p. 168.
4
Jipescu, op. cit., p. 138.
Lumea basmelor 141

Sofia Nådejde (Nuvele, ed. ªaraga, p. 151): „Påcat e cå-l låsåm så


tråiascå. Aista-i om? Aista-i câne, litfå spurcatå! Diavolului s-a juruit.“
¥ntr-o doinå din Ardeal:
Spune-i cå m-am måritat. ªi-mi då lucru tåt cu ruptu,
De te a-ntreba dupå cine? ªi mâncarea tot cu fontu,
Spune-i, dup-un råu de câne, Binele cu cle¿tele,
Ce må bate-n tete zile De må usc ca pescele.1

O strigåturå de joc din Banat:


Popa tare m-a jurat
Så nu ¡in mândru¡e-n sat.
Dar ¿i popa-i mare câne,
Cå ¿i el mândru¡e-¿i ¡ine
ªi mai multe decât mine.2

¥n acest din urmå exemplu, câine are mai mult sensul de crai, decât de
om råu.
Antihâr¡, moroi ¿i strigoi sunt porecle date de popor unor oameni råi ¿i
nelegiui¡i.
Alecsandri (Arvinete ¿i Pepelea, sc. VII):

„Pepelea: ºine-te bine, så nu dai råu!


Arvinte: Tu e¿ti, antihâr¡ule? Ce ca¡i aici?“
Ibidem, sc. VI: „Acu så-mi întind rufele... Ce-aud?... Parcå vine
moroiu... Så vide¡i haz acu¿! (stå lângå u¿a din dreapta)“.

Ibidem, sc. II:


„Pepelea: Iaca, vine strigoiu.
Måndica: Fugi iute, så nu te gåseascå aici.“
Ma¡e-pestri¡e, inimå-acrå, inimå-rea se dau ca porecle unor oameni
råutåcio¿i din fire, ar¡ågo¿i ¿i a cåror fa¡å întunecatå nu se însenineazå
niciodatå printr-un surâs.

1
Oni¿or, Doine ¿i strigåturi din Ardeal, p. 35.
2
E. Hodo¿, Poesii pop. din Banat, p. 178; Cf. Jarnik-Bârseanu, op. cit., p. 183.
142 I.A. C ANDREA
Terminând cu poreclele date de popor acelora cu vreun defect, trecem
la categoria de porecle aplicate oamenilor pentru viciile (nåravurile) lor.

b. Vicii (nåravuri)

1. Be¡ia. Omul necumpåtat la båuturå, care face chef ¿i la zile mari, ¿i


la zile mai mititele, care-¿i strope¿te mereu måseaua pânå ce-¿i umple pipota
¿i începe så umble pe douå cåråri, e cinstit de popor cu urmåtoarele porecle:
Be¡iv împåråtesc se nume¿te în râs un „be¡iv de frunte“, unul, care
întrece pe to¡i în arta de a bea.
Ispirescu (Din pove¿tile unchia¿ului sfåtos, p. 104): „Era, måre, acest
Silen, gras ¿i gros ca un butoi, adecå, cum i-am zice noi aståzi: dop de saca;
fa¡a lui, fa¡a sfeclei, nasul ca un ardei ro¿. De pre fa¡å se cuno¿tea cå era
be¡iv împåråtesc, cum zicem noi unui astfel de om, cåruia cårturarii îi zic:
este un Silen“.
Jipescu (Suferin¡ele ¡årånimii, Bucure¿ti, 1888, p. 59): „La noi s-ar
pårea basme aståzi aceste vrednicii ¿i låcomii de stomac ¿i gât, ¿i båutorii
no¿tri mari din ora¿e ¿i sate, numi¡i be¡ivi împåråte¿ti, ar fi nimic pe lângå
cei de sus...“
Suge-bute (Baronzi, Limba românå, p. 96), întocmai ca în serb.
ispièutura1, suge-cep, fluierå-n-bute (Anton Pann, Proverburi, vol. I, p.
111), sugaci (Laurian ¿i Massim, Dic¡ionar, vol. II, p. 1367; Costinescu,
op. cit. II, p. 578), sugåu, butoi fårå fund etc.

2. Nesa¡ul, låcomia. Oamenii neså¡io¿i, råpitori, care sunt în stare så


te jupoaie de viu, numai så-¿i sature låcomia, primesc urmåtoarele porecle
de la popor:
Cåpcåun se zice unui „om ce månâncå foarte mult, un vorace ¿i
nesåturat“2.
Alecsandri (Arvinte ¿i Pepelea, sc. VII): „Arvinte: Cuiu tåu,
cåpcåunule? (aråtând celålalt cui din fund). Dar aista tot al tåu îi? Ha?
Cum de-ai îndråznit så te-atingi de el?“
Gheonoaie ¿i zgrip¡or se dau ca porecle unor oameni råpitori, care
cautå så-¿i sature låcomia luând cu de-a sila bunul altuia.
1
Miklosich, Grammatik der slav. Sprach., II, p. 369.
2
Laurian ¿i Massim, Dic¡ionar, I, p. 401.
Lumea basmelor 143

Povestea Câtea-n varzå, de Ispirescu: „ªi românul îi da, numai så se


cortoroseascå de atâta cer¿etorie ¿i så scape de gheonoaia ca¡a dracului“.1
Filimon (Ciocoii vechi ¿i noi, p. 51): „Crezi tu cå acest zgrip¡or se va
mul¡umi cu aceea ce-i vom da noi? Lui îi trebuie comori; mândria lui
merge pânå la protipendadå!“
Colivar se porecle¿te un om ce a¿teaptå så i se dea numai de pomanå,
un pomanagiu, cum mai zice poporul, care se duce pe la îngropåciuni ca så
månânce coliva datå de pomanå.
Lipitoare se då ca poreclå indivizilor „care scot ¿i storc averea poporului
prin mijloace ¿i cåi blestemate; tot lipitori se numesc ¿i avoca¡ii care storc
a¿a numite onorarie, prin care clien¡ii lor se ruineazå“.2
G. Dem. Teodorescu (Poezii poporale, p. 296):

Frunzå verde barlaboi,


La moarå la Tontoroi
Vine-un car cu patru boi,
¥ncårcat cu påpu¿oi.
Dindåråtul carului,
Arenda¿ul satului,
Lipitoarea dracului...

3. Zgârcenia, risipa. Nu cunoa¿tem decât vreo douå-trei porecle pe


care le då poporul acelora care sau „î¿i månâncå de sub unghii“ de economi
ce sunt, sau risipesc averea fårå nici o socotealå.
Pentru cei dintâi, poporul are porecla de ¡igan3, uneori frige-linte,
rareori guzgan, ciufut.
Alecsandri (Har¡å Råze¿ul, sc. XVI): „Slavå Domnului! în ¡ara noastrå
cel ce are då cu mul¡åmire celui ce n-are! Trebuie så fie cineva un frige-linte,
ca domnul Bursuflescu, pentru ca så facå gurå pentru un strugur“. (Pentru
în¡elesul de sårac al poreclei frige-linte, a se vedea exemple mai la vale).
Acela¿i (Agachi-Flutur, act. I, sc. VII):

1
„Columna lui Traian“, 1882, p. 124.
2
Laurian ¿i Massim, Dic¡ionar, vol. II, 173; Cf. Costinescu, op. cit., II, 40.
3
Polizu, op. cit., p. 533: „ºigan – zgârcit, der Filz“; Cf. Barcianu, Dic¡. rom.-
germ., p. 666.
144 I.A. C ANDREA
„Matilda: ... D-lui înså då sfaturi, cå nu-l ¡in nici o para. Vrei så-¡i
spun una ¿i bunå? E¿ti un guzgan.
Co¿codan: Un guzgan? A! Matildo... dacå te-ar auzi cineva, ar crede
cå rod oase, «cå må închin la bani...»“
Costinescu (op. cit., I, p. 195): „Ciufut, zgârcit, scump, cumplit, avar“.1
Pentru ceilal¡i, cårora

Banii din mânå îi scapå


Ca ciurul cum ¡ine apå2,

poporul a nåscocit poreclele: mânå-spartå ¿i sac-fårå-fund.


Alecsandri (Teatru, p. 751): „¥n adevår, nu-mi place så fiu mânå-spartå,
ca mul¡i al¡ii; dar asta nu vrea så zicå cå a¿ fi ceea ce ai spus...“
O snoavå poporanå din Ardeal: „Din cei doi harmåsari ai mei, alege-¡i
care-¡i place, drept semn cå dada te are la inimå ¿i vrea så te punå-n talpe,
pe murgul înså mi-l laså mie, cå-s båtrân dintr-asta. A¿a se poartå ¡iganul
când e mânå-spartå“.3
4. Trândåvia, hoinåria. Omul trândav, care ¿eade „toatå vara cu cojoc
¿i iarnå cu c... la foc“4, sau acela care nu se apucå de vreo ocupa¡ie serioaså,
ci
Umblå pe drumuri tåind câinilor frunzå5,

prime¿te de la popor urmåtoarele porecle:


Trântor se zice unui om „lene¿, trândav, care nu face nimic“6, întocmai
ca ¿i bårbåtu¿ul albinei, trântorul, care nu face miere, ci stå ¿i se nutre¿te
din produsul albinei lucråtoare.
Tot ca ¿i noi poreclesc germanii Drohne, englezii drone pe un om
trândav. Spaniolii numesc zangano, adicå „trântor“, pe un om care nu
lucreazå nimic, ci se hråne¿te din munca altora. La greci chf»n „trântor“
se poreclea un om care se fålea cu meritele altuia.7

1
Cf. Laurian ¿i Massim, Dic¡ionar, vol. I, p. 709.
2
Anton Pann, Proverburi, vol. III, p. 69; Cf. Hin¡escu, op. cit., p. 9.
3
Gr. Sima al lui Ion, Ardeleanul glume¡, Sibiu, 1889, p. 94.
4
A. Pann, Proverburi, vol. I, p. 155.
5
Ibidem, p. 156.
6
Costinescu, op. cit., II, 635; Cf. Laurian ¿i Massim, Glossariu, p. 565.
7
Fr. Brinkmann, Die Metaphren, I, Band, Bonn, 1878, p. 577.
Lumea basmelor 145

Creangå (Scrieri, I, p. 331): „Så-¿i puie cineva obrazul pentru unul ca


tine ¿i så te hråneascå ca pe un trântor, mare minune-i ¿i asta!“
Alecsandri (Chiri¡a în Ia¿i, act. II, sc. I): „Chiri¡a (råsårind): Iar!... o
så må nåuceascå trântoru cu minavetu lui!... Cât îi ziulica de mare tot
târlâie¿te... de urlå câinii mahalalei...“
Mai jos, sc. II: „Chiri¡a: Ha, ha, ha! Ce giuvaier îi! ha, ha, ha! (în
parte, furioaså). Ce triton ¡i-a¿ trage eu, trântorule! . . . “
Jipescu (Opincarul, p. 111): „Pieie nåråva¿ii, trântorii ¿i trântori¡ili, ¿i
strica¡ii din ¡arå, cå unii ca dân¿ii zic oamenii creditului, ru¿inii ¿i muncii:
så moarå!“
Murå-n gurå ¿i picå-parå se poreclesc aceia care a¿teaptå så le pice toate
de-a gata, fårå så-¿i dea cea mai micå ostenealå (vezi exemple mai sus).
Fofolog1, -oagå sau fonfolog, -oagå este o altå poreclå datå unui bårbat
sau unei femei ce stau în loc fårå så lucreze ceva.
Un proverb la Anton Pann (Proverburi, vol. II, p. 117):

Toate fonfoloagele
¥¿i a¿tept noroacele.

Cenu¿otcå se zice unui individ (bårbat sau femeie) cåruia „îi place så
stea la foc ¿i så-¿i petreacå zilele în cenu¿å, lângå foc, ¿i de aci: cui e urât
lucrul, dat ¿i închinat pigre¡iei; cui nu-i place så iaså din caså ¿i så se adune
cu al¡ii...“2
Cioflingar sau cioflegar (ciofligar) e poreclit de popor un om cåruia
„nu-i place lucrul, care bate podurile, pierzând timpul fårå nici o ocupa¡ie
serioaså ¿i chiar cu dauna ocupa¡iilor serioase, un pierde-varå, un bate-
poduri“.3
Dupå Costinescu (op. cit., vol. I, p. 190) porecla se då unei persoane
„cåreia îi place a se împodobi, a se aråta fårå a avea vreun merit, acela care
fiind în clasa de jos, afectå aer de nobil, care, prin oarecare håini¿oare,
afectå pe avutul“.

1
Polizu, op. cit., p. 517.
2
Laurian ¿i Massim, Dic¡ionar, I, 587 s.v. cenusiaticu; Cf. Polizu, op. cit., p. 540;
Barcianu, Dic¡. rom.-germ., p. 86. Deja în dic¡ionarul manuscris al anonimului lugojan (sec.
XVII): „Csenushotke, Endymio“ („Rev. pentru istorie, arch. ¿i filologie“, vol. VI, p. 17).
3
Laurian ¿i Massim, Dic¡ionar, vol. I, pp. 682-683; Cf. Polizu, op. cit., p. 547.
146 I.A. C ANDREA
Basmul Coto¿man Nåzdråvan, de Ispirescu: „De unde se a¿tepta så vie
cu oaste ¿i cu mårire ca un împårat, må rog, îl våzu viind ca un cioflingar,
¿i începu a se îndoi ¿i a se codi så dea fata dupå dânsul“1.
Un ¡åran din Prahova: „Multå lume e cheltuitoare ¿i e råu; numa la
Craiova, ce cade-n partea Oltului, am auzit cå v-o ¿ase cioflingari, flaimuci,
au mizdrit, ca då când am început vorba amândoi, pe pu¡in un miliona¿ de
gålbiori ferica¡i på muchie“2.
Diferite etimologii s-au propus asupra acestui cuvânt, înså nici una
satisfåcåtoare. Le men¡ionåm numai de curiozitate. Dupå autorii
dic¡ionarului-proiect al Academiei Române, „cuvântul pare a fi sau un
compus cu flecariu sau un derivat din aceea¿i fântânå cu ciof sau ciuf“ 3.
Dl. ªåineanu derivå pe cioflingar din ciofleagå „cutia de tipografi;
composoir, tiroir“, cuvânt derivat din germanul Schublade prin amestecul
etimologiei poporane „leagå ciufu“4.
Pårintele Marian, în a sa Ornitologie poporanå românå (vol. I, p. 232),
pune cuvântul în legåturå cu ciof, numele pasårii Strix brachyatus ¿i,
metaforic „om de nimica, un om decåzut, depravat, demoralizat, fårå nici
o vazå“. Iatå ce zice d-sa: „De la ciof cred cå s-au format substantivele
cioflegariu, cioflengariu, ciofligariu, care înseamnå: un om de nimica, un
târâie-brâu, un pierde-varå sau un zgârie-brânzå, care påcat numai cå-l ¡ine
påmântul ¿i-l încålze¿te soarele“.
Calendroi se då ca poreclå unui om de nimic, care umblå de colo pânå
colo fårå nici un rost.
Ispirescu (Legende, p. 289): „Måi, da calendroi mi-ai mai fost! ståpânul
tåu, Måtåhuz împårat, mult trebuie så fi cåutat pânå så gåseascå un pu¿chiu
ca tine...“
N. Gane (Novele, vol. II, Ia¿i, 1880, p. 20): „Cine-i calindroiul cel
botezat în fåina ce mi-ai trimes? întrebå Ilinca, care venise la Måriuca
îndatå dupå plecarea lui Cozma“.
Pierde-varå se porecle¿te „un om care-¿i pierde timpul nefåcând ce
s-ar cuveni så facå, un fur de timp, un neglijent“.5

1
Legende, p. 291.
2
Jipescu, Opincarul, p. 108.
3
Laurian ¿i Massim, op. cit.
4
Columna lui Traian“, an IV (1883), p. 244.
5
Laurian ¿i Massim, Dic¡ionar, vol. II, p. 629.
Lumea basmelor 147

Ispirescu (Legende, p. 281): „Gazda îl povå¡ui så ia pe seama lui o


tocitoare de bani din care îi låsase, så se apuce ¿i el de ceva ¿i så nu mai
umble ca un pierde-varå, dupå icre verzi“.
Creangå (Scrieri, II, 16): „Pânå-n sarå am ¿i colindat mai tot satul; ba
¿i pe la scåldat am tras o raitå cu prietenul meu Chiriac a lui Goian, un
lainic ¿i un pierde-varå ca ¿i mine“.
Jipescu (Opincarul, p. 71): „A¿a så hi¡i to¡i, apåi, ha; da nu ciufuli¡i,
mâlcitori, papå-lapte, pierde-varå, merâi...“
Tipul perfect al lui pierde-varå îl gåsim zugråvit într-o satirå poporanå,
pe care o citåm în întregime:

Frunzå verde de seacarå,


Scoalå, scoalå,
Pierde-varå!
Toate plugurile arå,
Numai tu ¿ezi în cåmarå!
– Ba eu, zåu, nu m-oi scula,
Cå nu am cu ce ara!

– Scoalå, scoalå,
Pierde-varå,
Cå la tata eu må duc,
Plug ¿i boi o så-¡i aduc!
– Ba eu, zåu, nu m-oi scula,
Cå n-are cine-mi mâna!

– Scoalå, scoalå,
Pierde-varå!
Cå la tata eu må duc
ªi plugari o så-¡i aduc!
– Ba eu, zåu, nu m-oi scula,
Cå n-am cu ce semånå!

– Scoalå, scoalå,
Pierde-varå!
Cå la tata eu må duc
ªi såmân¡å î¡i aduc!
148 I.A. C ANDREA
– Ba eu, zåu, nu m-oi scula,
Cå nu-i cine semåna!

– Scoalå, scoalå,
Pierde-varå!
Cå la tata eu må duc,
Semånåtori î¡i aduc!
– Ba eu, zåu, nu m-oi scula,
Cå nu am cu ce gråpa!

– Scoalå, scoalå,
Pierde-varå!
Cå la tata eu må duc
ªi o grapå î¡i aduc!
– Ba eu, zåu, nu m-oi scula
ªi nici ochii n-oi cåsca,
ªi nici mâna n-oi mi¿ca
Pânå tu nu te vei duce,
Pânå ce ce nu mi-i aduce
Mana de la nouå vaci,
Toatå-n gura mea s-o bagi!

– Ba eu, zåu, cå må voi duce


ªi curând î¡i voi aduce
Boala de pe nouå sate
ªi ¡i-oi pune-o ¡ie-n spate,
Så te scoli când s-o scula
Mo¿ul ¿i måtu¿a mea!1

Un asemenea tip e poreclit la italienie perdigiorno sau perdigiornata,


la sicilieni perdijurnata etc.
Fluierå-vânt nume¿te poporul pe „unul care nu face nimic, sau lucreazå,
face lucruri de nici o utilitate“2. Basmul Voinicul cel fårå de tatå, de
Ispirescu: „Fata, tot ¿ezând la fereastrå, vedea pe un june fluierå-vânt
umblând de colo pânå colo“.

1
S.Fl. Marian, Satire poporane române, Bucure¿ti, 1893, pp. 46-48.
2
Laurian ¿i Massim, Glossariu, p. 252.
Lumea basmelor 149

Bate-poduri1 sau bate-pietre2 se porecle¿te un om fårå cåpåtâi, care


umblå de colo pânå colo, måsurând podurile ¿i numårând pietrele fårå så
se-apuce de vreo treabå.
Laurian ¿i Massim (Dic¡ionar, vol. I, p. 127): „Bate-poduri, un
pierde-varå, care nu se mai astâmpårå de pe drumuri, ca så-¿i caute de lucru“.
Tot cu acela¿i în¡eles zic francezii batteur de pavé.
Un om care nu stå niciodatå locului, ci când îl apuci e totdeauna pe
drumuri, care cålåtore¿te fårå rågaz, neavând nici un scop sau ¡intå, e poreclit
de popor un vânturå-lume sau vânturå-¡arå. Vornicul Beldiman (Tragodia,
v. 533-534):

Sârb era arhiereul, cârn la nas ¿i råu fåcut,


Un vânturåtor-de-lume, få¡arnic, mult prefåcut...

Un vagabond mai e poreclit derbedeu, hengher, haimana, crai3,


cråi¿or4. Anton Pann (Proverburi, vol. I, p. 62):

Povestesc cå într-o vreme, dar nu se ¿tie-n ce ani,


Cå-ntr-un ora¿ oarecare ar fi fost ni¿te golani,
Vagabon¡i, crai, haimanale ¿’alt orcum vre¡i så-i numi¡i,
Oameni fårå cåpåtâi, ¿arlatani nepricopsi¡i...

Un om care nu lucreazå nimic, care laså pe al¡ii så munceascå pentru


a-i da lui cele necesare, care tråie¿te fårå nici o grijå, prime¿te porecla
fecior de bani gata sau feciorul lui bani gata.5 Anton Pann (Proverburi,
vol. III, 69):

Ca feciorul lui bani gata


Råsipe¿te cu lopata.

1
„Revista pentru istorie, arheologie ¿i filologie“, vol. I, p. 451; Polizu, op. cit., p.
43; Baronzi, op. cit., p. 96.
2
Idem, op. cit.
3
Polizu, op. cit., p. 191.
4
Barcianu, Dic¡. rom.-germ., p. 114; Polizu, op. cit., p. 195.
5
Ispirescu, Legende. Partea I, p. 177; „Revista p. ist., arch. ¿i filol.“, vol. V, p.
381; Hin¡escu, op. cit., p. 58.
150 I.A. C ANDREA
5. Neîngrijirea, necurå¡enia. Femeilor murdare, cu pårul ciufulit, cu
îmbråcåmintea neîngrijitå, li se då de popor poreclele de buhå, bufni¡å,
flo¿cotå1, ¡olinå2.
Marian (Ornitologia poporanå românå, vol. I, p. 213): „Nevestele,
dar mai ales fetele, cari nu se grijesc cum se cade, care nu se lau ¿i se
piaptånå mai adeseori, ci umblå cu capul zbor¿it, înfoiat ¿i dupuros, sunt
poreclite de cåtre poporul român în regulå buhå“.
Pe aceste femei, poporul le ia în râs cu urmåtoarele versuri:

Ciuhå, ªapte ai
Buhå, De când te lai,
Din pådure, Netegioarå nu erai!3

Anton Pann (Spitalul Amorului, bro¿ura I, Râmnicu-Vâlcea, 1890, p. 15):

Umblå tot înfumuratå,


La ochi de somn nespålatå,
Cu capul nepieptånatå,
Ca o bufni¡å-mpånatå...

O satirå poporanå din Transilvania:

Haida, jupâneaså, acaså,


Cå tu n-ai fa¡å de maså,
N-ai nici ¡ol, n-ai nici perinå,
Batå-te crucea ¡olinå.
Ai un lepedeu d-un cot
ªi-atâta-i la tine tot,
ªi-apoi ¿i tu te-ai numi
¥ntre mândrele lumii!4

1 Tribuna“ din Sibiu, an VII, p. 577.


2 Barcianu, Dic¡. germ.-rom., p. 760.
3
S. Fl. Marian, Ornitologia, vol. I, p. 215.
4
Idem, Satire poporane române, p. 147.
Lumea basmelor 151

6. Mândria, låudåro¿ia. Oamenii înfumura¡i, fuduli ¿i låudåro¿i


primesc urmåtoarele porecle de la popor:
Fudulache1 se porecle¿te un om care umblå ¡an¡o¿, fudulindu-se cå a
îmbråcat vreo hainå nouå.
ºafandache porecle¿te poporul pe acei oameni de la ora¿, îmbråca¡i în
albastre, cari te iau cam de sus ¿i cårora nu le po¡i ajunge cu pråjina la nas.
Ispirescu (Despre Pomul Cråciunului, „Convorbiri literare“, XVI, 357):
„De ar fi vreun ¡afandache cu sticla în ochi, cu gâtul pus ca într-un pro¡ap,
cu gulerul stând så-l apuce de nas, umblând parc-ar cålca numai în stråchini,
cu fumurile în cap ¿i uitându-se peste umår la cei ce-i vorbesc, calea-valea,
poate cå ar mai fi oarecum a sculta¡i, darå eu?“
Un låudåros care se fåle¿te cå e în stare så facå lucruri de necrezut, pe
când, în realitate, nu e capabil de nimic, e poreclit taie-paie2 sau taie-babå.
Alecsandri (Strunga):

Olilio, måi Taie babå!


Cåci nu ¿uieri mai degrabå,
Så sårim voinici la treabå!3

7. Lingu¿irea, få¡årnicia. Oamenii lingu¿itori ¿i få¡arnici, care


întrebuin¡eazå toate mijloacele spre a te face så vezi lucrurile altfel de cum
sunt ele în realitate, aceia care sunt „în gurå cu miere ¿i în inima cu fiere“,
sunt astfel numi¡i de popor:
Taler cu douå fe¡e4 se porecle¿te omul få¡arnic, care în fa¡å te ridicå în
slåvi, iar în dos î¡i sapå groapa.
Fariseu se då ca poreclå unui om „ipocrit, få¡arnic, prefåcut, evlavios,
fal¿“.5
Alecsandri (Arvinte ¿i Pepelea, sc. VIII): „Iaca pozna: ... ¿i-a aninat
traista cu rufe ude în cui... Batå-l potopu, Fariseu, så-l batå“.
Mâ¡å blândå6 e o altå poreclå datå omului få¡arnic, care, ca ¿i pisica,
„cu o mânå te mângâie ¿i cu alta te zgârie“.

1
Polizu, op. cit., p. 520.
2
Baronzi, op. cit., p. 96.
3
Opere complete. Poezii, vol. I, 1875, p. 59.
4
A. Pann, Proverburi, vol. III, p. 63; Laurian ¿i Massim, Dic¡ionar, vol. I, p. 1213.
5
Costinescu, op. cit., vol. I, p. 423.
6
Stamati, Vocabulariu, p. 219; Barcianu, Dic¡. germ.-român, p. 262.
152 I.A. C ANDREA
Cutrå, este, dupå Laurian ¿i Massim1, o poreclå datå „atât la bårba¡i
cât ¿i la femei, care cautå så se insinuie cu basse lingu¿iri ¿i care poartå
minciuni de la unii pânå la al¡ii, trådând ¿i pe unii ¿i pe al¡ii...“
Dupå dic¡ionarul lui Costinescu2, porecla s-ar aplica la o „femeie
desfrânatå, u¿arnicå, care aleargå într-o parte ¿i alta, care îndeamnå pe
altele la desfrânåri, care poartå vorbele între aman¡i“.
La Poienaru: „Commêre, cumåtrå, fam. cutrå, muiere, care va så afla
orice se face împrejur ¿i care de orice vorbe¿te pe dos“3.
Ispirescu (Legende, p. 48): „Mai stårui ce mai stårui ¿i, dacå se våzu
înfruntat pânå într-atât, iazma plesni de necaz, cum de så fie el ocårât atât
de mult de o cutrå de muiere“.
N. Rådulescu-Niger (Rustice, vol. III, p. 65): „ªi tu cutro, så nu mi te
mai pui la vorbå cu ficioru pådurarului, cå uite colo fåcåle¡u!“
Oameni påråsi¡i, care „laudå fårå cumpåt, pentru ca så placå, cum ¿i så
câ¿tige ceva sau încå så se poatå såtura la masa altora“4, sunt porecli¡i lingåu5,
licâu,6 linge-taler(e),7 dalcauc, tårâturå8.

Pilda Cå¡elul ¿i coco¿ul:

Iarå tu, potaie, stai în båtåturå


ªi-o duci toatå ziua într-o låtråturå,
Ce-¡i då de pe maså rozi ca un lingåu,
Lingu¿e¿ti ståpânii ca un popândåu!9

1
Dic¡ionar, vol. I, p. 1003.
2
Vol. I, p. 287.
3
Vocabular francezo-românesc, vol. I, p. 309.
4
Laurian ¿i Massim, Dic¡ionar, vol. II, p. 169.
5
Barcianu, Dic¡. rom.-germ., p. 353; Costinescu, op. cit., vol. II, p. 38; Polizu, op.
cit., p. 223; Stamati, op. cit., 617; Laurian ¿i Massim, op. cit.
6
Barcianu, Dic¡. rom.-germ., p. 351; Polizu, op. cit., p. 222.
7
Baronzi, op. cit., p. 96; Polizu, op. cit., p. 463; Costinescu, op. cit., vol. II, p. 38 s.v.
lingåu.
8
Polizu, op. cit., p. 491: „Tårâturå: der Kriecher, Schmeichler, Speichellecker;
Jipescu, Opincarul, p. 56.
9
Ispirescu, Pilde ¿i ghicitori, Bucure¿ti, 1880, p. 1.
Lumea basmelor 153

Jipescu (Opincarul, p. 27): „Mai au påcat Domnii: cå ascultå, crez, ¿i


simt adesea, p-în ochii, p-în gura ¿i prin voia lingåilor, så må ierte cin’
m-aude“. N. Gane (Novele, vol. II, Ia¿i, 1880, p. 43):

Dar ¿i tu minte så ¡ii,


Måi lingåu de farfurii,
De cel sac unde-ai ¿ezut
ªi de câte-ai mai våzut!...

Basmul Pipelcu¡a: „Cele mai din urmå ¿i mai nevoia¿e linge-talere îi


dau porunci ¿i ea cu voie bunå le fåcea pe toate...“.1 Alecsandri (Boieri ¿i
ciocoi, act. I, sc. II):

„Lipicescu (în parte): Cum se cunoa¿te mojicul! (tare). A¿teaptå afarå...


Boierul nu-i gata încå.
Arbure: Afarå, eu! Ian ascultå, måi linge-talger. . . “

Tot a¿a poreclesc francezii pe lingåu pique-assiettes, germanii


Tellerlecker etc.
Costinescu (op. cit., vol. I, p. 289): „Dalcauc, parasit, lingåu, care
cautå mesele altora“.
Gr. H. Grandea (Vlåsia sau Ciocoii noi, Bucure¿ti, 1887, p. 84):
„Dalcaucii no¿tri eru gråmådi¡i împrejurul unei mese lungi de brad, pe
care ardeau douå lumânåri de seu în douå sfe¿nice de påmânt“.
Sofia Nådejde (Nuvele, p. 163):

„– Necinste¿ti båtrâne¡ele, te-a nebunit tårâtura ceea.


– Bine-a fåcut; plesni¡i de ciudå, ca pi¡igoiul, dar n-ave¡i ce-i face“.

8. Limbu¡ia, în¿elåciunea. Oamenii limbu¡i, care au totdeauna


såmântå de vorbå ¿i care î¡i umflå capul povestindu-¡i verzi ¿i uscate,
vrute ¿i nevrute, aceia care, så-i omori, nu pot ¡ine vreo tainå, sunt astfel
numi¡i de popor:
Toacå-gurå se porecle¿te un individ (bårbat sau femeie) care tråncåne¿te
din gurå câtu-i ziulica de mare.
Baronzi (Limba românå, p. 83): „Chacharero (span.) = hahalerå, flecar,
toacå-gurå.“ (Cf. ¿i p. 96).

1
N.D. Popescu, Carte de basme, vol. IV, p. 105.
154 I.A. C ANDREA
Gurå-largå, gurå-latå, gurå-spartå, vorbå-lungå sunt toate porecle date
acelor oameni care au mâncårime de limbå ¿i simt nevoia de a sporovåi
mereu din gurå.
Costinescu (op. cit., vol. I, p. 505): „Gurå-largå se zice în dispre¡
aceluia ce vorbe¿te mult ¿i tare“.
Sbiera (Pove¿ti poporale, p. 252):

„– Ba meargå Râncul, cå lui i-e rândul, råspunse Burdulea.


– Ba meargå Zgåita, c-a ei îi nunta: zise acesta.
– Ba meargå Gurå-latå, cå n-a fost niciodatå! strigå ea.“

Laurian ¿i Massim (Dic¡ionar, I, p. 1313): „Gurå-spartå, care nu poate


tåce“.
Barcianu (Dic¡ionar german-român, p. 685): „Plaudertasche, flecar,
palavragiu, flencåitor, flencåitoare, gurå-spartå“.
Baronzi (op. cit., p. 96): „... Prinde-mu¿te, latrå-n-lunå, frige-linte,
vorbå-lungå e t c . “
„Cornicea satelor“, Bucure¿ti, 1883, p. 28: „Cu toate astea, judecatul s-
a îndreptå¡it cum a putut ¿i, când a venit acaså, zise ¡iganului: «– De ce ai
vorbit, gurå-spartå? nu ¡i-am spus så-¡i închizi fleoanca ¿i så taci ca mu¡ii?»“
Gura-lumii, gura satului,1 urechea-târgului2, stricå-limbå se poreclesc
acei flecari cårora le place så vorbeascå despre toate, så critice pe oricare ¿i
så povesteascå la toatå lumea tot ce aud, care nu ¿tiu så påstreze tainele ce
le-au fost încredin¡ate sau pe care le-au aflat din întâmplare.
Gr. Sima al lui Ioan („Ardeleanului glume¡“, Sibiu, 1889, p. 51: „–
Dar ce are så fie, måi babå? – întreabå cojocarul, un feliu de fleancå ¿i
gura-satului, så vede“.
Hodoroagå, moarå-stricatå ¿i meli¡å se poreclesc acei indivizi cårora
le umblå gura într-una, hodorogind ca o moarå stricatå.
Laurian ¿i Massim (Glossariu, p. 290): „Hodoroagå, care emite son
sau voce nespus de multå, neplåcut ¿i sec, ¿i de aci, limbut, garrul, cåruia
merge ¿i toacå gura...“
Costinescu (Dic¡ionar, vol. I, p. 515): „Hodoroagå, flecar, care vorbe¿te
multe, de prisos“.

1
Laurian ¿i Massim, Dic¡ionar, vol. I, p. 1313: „Gura-satului, oratoriul satului“.
2
Baronzi, op. cit., p. 95.
Lumea basmelor 155

Stamati (op. cit., p. 564): „Plapperer, dârdalå, limbut, lehâu,


moarå-stricatå, hodoroagå“. Polizu (op. cit., p. 249): „Moarå, om vorbitor,
das Plappermaul“.
Gr. Sima al lui Ioan (op. cit., p. 14): „– Boieri dumneavoastrå ¿i oameni
de omenie –zice bårbatul –, nu vå lua¡i dupå tranca-fleanca ¿i meli¡a asta de
muiere, pentru cå vå poartå dupå cai verzi ziua în amiaza-mare, zåu, în cruce“.
Alte porecle ce se mai dau flecarilor sunt: dârdalå,1 lehâu2, lehåilå,
fleancå3, treanca-fleanca4, fleurå5 etc.
Javrå, ¿arlå, cicalå, gai¡å sunt porecle date acelor oameni (bårba¡i sau
femei) care tråncånesc toatå ziua din gurå, care nu dau altora pace,
supårându-i prin limbu¡ia ¿i vorbele lor råutåcioase.
Laurian ¿i Massim (Glossariu, p. 332): „Javrå, limbut, garrul, gurå-largå,
care nu mai tace ¿i vorbe¿te verzi ¿i uscate, care latrå continuu, cum se zice, la
lunå, ca ¿i câinele, importun, nesuferit prin limbu¡ia sa ¿i chiar råutåcios...“
Aceia¿i (Dic¡ionar, vol. I, p. 662): „Cicalå, persoanå care prin multå
limbu¡ie supårå pe al¡ii, care spune multe verzi ¿i uscate, secåturå, darå o
secåturå mustråtoare ¿i supåråtoare, cui nu mai tace gura, care-¡i rupe urechile
cu seci ¿i neîncetate cuvinte ¿i imputåri, care latrå, în fine, ca câinele la
lunå ¿i nu då altuia pace“.
Costinescu (op. cit., vol. II, p. 2): „Javrå, om flecar, acela care vorbe¿te
verzi ¿i uscate.“
Ibidem (p. 470): „ªarlå, om bavard, supåråtor, insolent.“6
Ibidem (vol. I, p. 187): „Cicalå, femeia ce nu-i tace gura, gåsind
totdeauna în caså pricini de ceartå...“
Se zice cu asemenea în¡eles ¿i de bårba¡i.
Rådulescu-Niger (Rustice, III, p. 117): „Nu mai avea ce face gåi¡ei lui
de muiere. ªi nici cå se mai våzuse a¿a soi de ca¡å. Las cå nu-i tåcea guri¡a
cât era vara ziua de mare, da apoi nici nu-i intrai cu ceva în voie.“
Alecsandri (Drumul de fier, sc. V): „Båla¿a: ªi cu gai¡a cea de cucoana
Caliopi, care m-o asurzit cu miorlåiturile sale nem¡e¿ti...“

1
Stamati, op. cit., p. 564.
2
Idem.
3
Gr. Sima al lui Ioan, op. cit., p. 51.
4
Ibidem, p. 14.
5
Barcianu, Dic¡ionar român-german, p. 232; Polizu, op. cit., p. 513.
6
Cf. Polizu, op. cit., p. 550; Barcianu, Dic¡ionar român-german, p. 628.
156 I.A. C ANDREA
Caraga¡å se porecle¿te un „om sau mai vârtos o femeie rea, care nu
mai tace din gurå, care mereu baritå“.1
Dintre poreclele date de popor oamenilor în¿elåtori, acelora cari se
servesc de cåi piezi¿e pentru a ¿i ajunge scopul, vom pomeni numai douå-trei
mai des uzitate: potlogar, co¡car, cârciocar.
Potlogar e porecla datå unui om care în¿ealå lumea prin minciuni ¿i
prefåcåturi.
Alecsandri (Cucoana Chiri¡a la Paris, „Convorb. liter.“, an. II, p.
143): „... La cea întâi sta¡ie a dispårut..., împreunå cu såcu¿orul meu pe
voiajiu... hait, mi-l ¿terse potlogarul drept suvenir...“
Co¡car e numit acela „care cautå så roadå de la altul, så tragå foloase din
spinarea altuia prin în¿elåtorie: co¡carul e ¿i un fel de ciocoi de modå nouå...“2
Costinescu (op. cit., vol. II, p. 241): „Papugiu, artificios, viclean,
care ¿tie så potriveascå vorba sau fapta spre a reu¿i“.
Caragiale (O noapte furtunoaså, act. I, sc. I): „Iacå, ni¿te papugii...,
ni¿te scâr¡a-scâr¡a pe hârtie! îi ¿tim noi! Månâncå pe datorie, bea pe veresie,
trag lumea pe sfoarå cu pi¿icherlicuri...“
Alecsandri (Covrigarul):

De când Domnii greci, Aici alergau,


Cei Fanaragii, Lipsi¡i de parale,
Mii de parpaleci ªi se-mbogå¡iau,
ªi de papugii ¥nghi¡ind locmale.

Cârciocar sau cârciogar se poreclesc indivizii care umblå cu diferite


tertipuri ¿i chi¡ibu¿uri ca så te în¿ele ¿i så te fure. Porecla se då adesea
avoca¡ilor, care, prin diferite chichi¡e, ¿tiu så convingå pe judecåtori a da
dreptate vinovatului în dauna påguba¿ului.
Alecsandri (Arvinte ¿i Pepelea, sec. XI-a): „Dac-a¿ gåsi vreun tertip
ca så schimb zdelca ¿i så scot cuiu din ea... Dar ce tertip?... Ho¡u de Pepelea
îi cârciocar de frunte!…“
Creangå (Scrieri, II, p. 150): „Cârciogarii, porecli¡i ¿i apåråtori,
nemaiavând chip de trai, numai din minciuni, sau s-ar apuca de muncå, sau
ar trebui, în toatå via¡a lor, så tragå pe dracul de coadå...“

1
Laurian ¿i Massim, Glossariu, p. 202.
2
Idem, Dic¡ionar, vol. I, p. 432.
Lumea basmelor 157

Fiindcå veni vorba de avoca¡i, vom pomeni o poreclå pe care o dau


românii de peste Carpa¡i acestor întortochietori ai legilor. Aceastå poreclå
este procatâr sau protacâr1.
Acestea sunt ni¿te forme schimonosite ale cuvântului brotacår2, care
este numele brotacului verde, broatec, zis încå buratec, brotåcel.
Cuvintele de mai sus au ¿i însemnarea de „broascå micå, verde, care,
de pe frunza câte unui pom din grådinå, face un zgomot mare, mai vârtos
când timpul e a ploaie...“.3
Poporul a gåsit o foarte mare asemånare între ocåcåitul broa¿telor ¿i
vorbåre¡ia avoca¡ilor, ¿i i-a botezat pe ace¿tia din urmå cu numele guralivului
batracian.4

9. Corup¡ia. Desfrâul constituie în ochii poporului unul din viciile


cele mai ru¿inoase, iar cel care are acest viciu e considerat ca o fiin¡å stricatå,
de atingerea cåreia fiecare trebuie så se fereascå, întocmai ca de o boalå
molipsitoare.
Femeia coruptå, în special, e consideratå de popor ca fiin¡a cea mai
decåzutå; de aceea vedem cå, pentru a porecli, întrebuin¡eazå termenii cei
mai înjositori, aplicându-i în mod metaforic numele unor fiin¡e sau lucruri
capabile så provoace numai scârbå ¿i dezgust.
Poreclele cele mai obi¿nuite ce se dau femeilor corupte sunt:
Floar¡å, sau fleoar¡å, flor¡otinå se zice unei femei desfrânate, dintre
cele mai neru¿inate.
Laurian ¿i Massim (Glossariu, p. 251): „Fleoar¡å, floar¡å, sordidå
muiere desfrânatå, curtezanå de cea mai baså turpitudine“.5
Târfå, propriu „cârpå, zdrean¡å murdarå“, se då ca poreclå unei
prostituate ordinare, adicå unei muieri tåvålite, murdårite ca ¿i o cârpå.6

1
Frâncu ¿i Candrea, Românii din Mun¡ii Apuseni, Bucure¿ti, 1888, p. 104.
2
Barcianu, Dic¡. rom.-germ., p. 67; Costinescu, op. cit., vol. I, p. 127 s.v. brotåcel;
Laurian ¿i Massim, Dic¡ionar, vol. I, p. 258.
3
Frâncu ¿i Candrea, op. cit.
4
Autorii studiului despre Românii din Mun¡ii Apuseni se în¿ealå când cred din
contrå cå såtenii au luat de la avoca¡i numele de protacâr ¿i l-au aplicat broa¿tei, „fiind bunå
de gurå ca ¿i un avocat“.
5
Cf. Jipescu, Opincarul, p. 56; „Tribuna“ din Sibiu, an VII, p. 577.
6
Jipescu, Opincarul, p. 56; Laurian ¿i Massim, Glossariu, p. 558; Costinescu, op.
cit., vol. II, p. 601; Stamati, op. cit., p. 210, 499 etc.
158 I.A. C ANDREA
Printr-o metaforå identicå se mai porecle¿te femeia desfrânatå
buleandrå, propriu zdrean¡å, ¿i ¡olinå1, un derivat din ¡ol.
Laurian ¿i Massim (Glossariu, p. 103): „Buleandrå, muiere desfrânatå,
curteanå dispre¡uitå, târfå, fleoar¡å“.
Buleandrå e poreclitå femeia depravatå ¿i la mo¡i.2
Pa¡achinå3, papinå4 ¿i scor¡otinå5 se poreclesc femeile pierdute,
desfrânate, de cea mai rea teapå.
Ba¿ardinå 6 sau ba¿oldinå se zice despre o muiere groaså, o cotoroan¡å
båtrânå ¿i desfrânatå.
La Poienaru (Vocab. fr.-rom., vol. I, pp. 139-140), cuvântul ne
întâmpinå numai cu însemnarea de „cotoroan¡å“: „Bégueule, muiere care
se preface cu mândrie a fi în¡eleaptå, sau care este defåimåtoare cu
obråznicie;... vieille bégueule, ba¿ardinå, scatulcå veche, ¿andrama“.
Haitå sau haitå de câine e numitå o muiere desfrânatå, murdarå ¿i
neru¿inatå în purtårile ei.
Laurian ¿i Massim (Glossariu, p. 282): „Haitå, muiere dezmå¡atå,
impudentå ¿i impudicå, sorditå în toate sordile...“
Lexic. Budan: „Haitå, die Hure, Lohnhure, das Schicksel, Nickel,
Kommisnickel“.7
O satirå poporanå din districtul Nåsåudului:

Frunzå verde de tu¿lean,


ªi s-a pus lângå fereastrå
Mutu-i lotru ¿i viclean,
ªi s-a uitat la nevastå.
C-abia numai a pornit
Mutul iute s-a-nturnat
ªi-napoi iar a sosit,
ªi din gur-a cuvântat:
Cå el n-a ajuns la oi
A! ha, ha! haitå de câne!
ªi s-a-nturnat înapoi,
Iar ai strâns drågu¡i la tine?8

1
Laurian ¿i Massim, Glossariu, p. 561.
2
Frâncu ¿i Candrea, Rotacismul la mo¡i ¿i istrieni, p. 50.
3
Jipescu, Opincarul, p. 56.
4
Ibidem; Polizu, op. cit., p. 314.
5
Etymologicum magnum, vol. III, p. 2666.
6
Polizu, op. cit., p. 43.
7
Cf. Barcianu, Dic¡. rom.-germ., p. 264.
8
S. Fl. Marian, Satire poporane române, p. 117.
Lumea basmelor 159

Unei asemenea muieri i se mai zice în Transilvania ha¿turå.1


Alte porecle date în Transilvania unei femei pierdute sunt:
Spålåturå ¿i ¿uleandrå. Barcianu (Dic¡. rom.-germ., p. 598): „Spålåturå,
das Schicksel, die Dirne.“Ibidem, p. 634: „ªuleandrå, die Schicksel-Hure“.2
La Sålaj, în Transilvania, o femeie desfrânatå e poreclitå hali¡å3, librå4,
mârjoalå.
¥n Prunca ¿i voinicul, poezie culeaså din distr. Crasnei:

Muierea de-a patra oarå


Så fie mare mârjoalå5.

Din poreclele date de popor femeilor desfrânate, mai citåm urmåtoarele,


din buchetul adunat de Jipescu6: magmuzå, bahorni¡å, be¿oandrå, talani¡å,
magopa¡å.
Am våzut pân-aci poreclele pe care obi¿nuie¿te a le da poporul femeilor
pierdute, depravate.
Så vedem acum cum calificå pe bårbatul desfrânat.
Porecla cea mai despre uzitatå e crai.
Laurian ¿i Massim (Glossariu, p. 206): „Crai, desfrânat, neru¿inat
care-¿i petrece via¡a în desfrânåri, risipindu-¿i starea în petreceri cu
curtezane“.
Costinescu (op. cit., I, p. 265): „Crai, june, persoanå, care se conduce
de plåceri, de imoralitå¡i.“7 Vornicul Beldiman (Tragodia, v. 919-920):

Strejile lipsite toate, la culuce nimenu-i


Craii din Ia¿i fiecare era dupå cheful lui...

Se mai zice încå craidon8, craidona¿.

1
Lexic. Budan, s.v.; Polizu, op. cit., p. 527; Barcianu, Dic¡. rom.-germ., p. 266.
2
Cf. Dic¡. germ.-rom., de acela¿i, p. 753.
3
„Tribuna“ din Sibiu, an 1890, p. 357.
4
Ibidem, p. 365.
5
„Gazeta Transilvaniei“, an 1887, no. 267.
6
Opincarul, p. 56.
7
Cf. Polizu, op. cit., p. 191; Barcianu, Dic¡. rom.-germ., p. 144.
8
Cf. Polizu, op. cit., p. 191.
160 I.A. C ANDREA
Costinescu (op. cit., I, p. 265): „Craidon, june ce începe, ce înva¡å a
curta femei, începåtor la crailicuri, la via¡a libertinå“.
Filimon (Ciocoii vechi ¿i noi, p. 56): „Postelnicul e galantom, î¿i
cheltuie starea cu craidonii pe la via Brâncoveanului ¿i pe la Cotroceni“.
Gr. H. Grandea (Vlåsia sau Ciocoii noi, p. 48): „Ajungând în Bucure¿ti,
Sotirache se înhåitå cu craidonii de atunci ¿i începu a face curte unei tinere
¿i frumoase jupånese...“Anton Pann (Mo¿ Alb, Bucure¿ti, 1880, p. 46):

Acei strân¿i cu întâmplare fiind tot cam craidona¿i,


Cum våzurå trântind banul se îmboldirå cumva¿i,
ªoptind: må! vede golanul, pe lângå el bini¿or,
Så-l lingu¿im ¿i så-l facem så mai dea la vini¿or...

Un om care sare gardurile de pe la casele oamenrilor, spre a ajunge la


drågu¡a lui, e poreclit de popor un sare-garduri.
De aci ¿i locu¡iunea „a såri gardurile“, cu în¡elesul de a umbla dupå
femei.
A¿a, la Iacob Negruzzi (Pårintele Gavril, Scrieri complete, vol. I,
Bucure¿ti, 1894, p. 20):

„Dupå aceia îl întreabå cu glas sinistru:


– Sårit-ai multe garduri?
– Ce fel, pårinte?
– Sårit-ai multe garduri, fiule?
– Când eram copil, pårinte, am sårit peste câteva garduri, darå acum...
– Te faci cå nu må în¡elegi, fiule. E¿ti tânår, muierea e ademenitoare...
Sårit-ai multe garduri?
–Apoi då, pårinte, am cam sårit...“

Alecsandri (Drumul de fier, sc. XV): „De ce-i faci semne cu mâna ¿i te
ui¡i la dânsa cu ochianu? Nu ¡i-i ru¿ine ca så te por¡i ca un sare-garduri?“
Altå poreclå, datå unui tânår destråmat, care se ¡ine numai de petreceri ¿i
crailâcuri, este berbant. Vornicul Beldiman (Tragodia, v. 435-436):

Orânduiesc spre aceasta pe-un duca executor,


Un birbant de cei de frunte ¿i de ¡åri vânturåtor...
Lumea basmelor 161

Terminând cu seria de porecle date indivizilor pentru diferitele vicii


(nåravuri) mai sus enumerate, trecem la categoria de porecle aplicate de
popor acelora care nu sunt de o lege cu dânsul.

c. Ireligiozitatea
Poporul socote¿te de pågâni nelegiui¡i ¿i spurca¡i pe aceia care nu sunt
de o lege cu dânsul, care se închinå lui Dumnezeu într-alt fel decât dânsul.
Tot asemenea considerå de spurca¡i pe acei de o credin¡å cu el, dar care
calcå prescrip¡iile bisericii.
Poreclele pe care obi¿nuie¿te a le da acestora sunt: litfå, letin, papista¿,
spurcå-miercuri etc.
Litfå sau liftå se porecle¿te de popor un om ce nu e de o credin¡å cu
dânsul, apoi un om nelegiuit, råu, viclean.
Barcianu (Dic¡ionar rom.-germ., p. 355): „Liftå, ein Mensch ohne Treu
und Glauben“.
Costinescu (op. cit., II, p. 34-35): „Liftå, epitet popular ¿i familiar ce
se då în dispre¡ unui stråin“.
Cuvântul Lifta însemna în limba veche „Litfan“ sau „¡ara Latfanilor,
Litfania“, de la polonul litwa, „Litfan, Litfania“.
Trecerea semnifica¡iunii cuvântului la cea actualå iatå cum o explicå
dl. ªåineanu în a sa Semasiologie a limbii române: „Din ce cauzå a dobândit
cuvântul o semnifica¡iune justå în gura poporului român, mai cu seamå la
cel din Moldova? Dl. Alecsandri o explicå astfel: Litean sau Litvean, locuitor
din Litfania. Desele råzboaie ce avurå moldovenii cu le¿ii, daunele ce fåceau
ace¿tia în ¡arå, când nåvåleau, ¿i numeroasele lor cålcåri peste tratatele de
pace au dat cuvântului litfå o semnificare urâcioaså. Litfå e sinonim cu
neam råu ¿i fårå credin¡å. Adevårata cauzå pare-ni-se a fi cu totul alta. Nu
caracterul litfanilor, ci credin¡a lor a ocazionat aceastå transformare logicå.
Litfanii, ca ¿i le¿ii, sunt catolici, ¿i nimic nu era mai urâcios, în ochii
românilor, decât confesiunea papistå¿eascå. „Nici o religie, zice Cantemir,
nu este urâtå moldovenilor ca cea papistå¿eascå... Ei (moldovenii) zic cå
toate celelalte religii eretice sunt cunoscute ¿i prea lesne se în¡elege depårtarea
lor de la biserica cea pravoslavnicå; înså papista¿ii ascund chipul lor cel de
luptå sub cojoc de oaie...“1 C. Negruzzi (Sobieski ¿i românii):

1
„Revista pentru Istorie, Arheologie ¿i Filologie“, vol. VI, p. 443.
162 I.A. C ANDREA
„– Atunci craiul lor a pornit s-aducå tunurile ca så spargå por¡ile, dar
mai întåi a trimis råspuns cålugårului care ¿edea în clopotni¡å, så deschidå,
ori face månåstirea praf ¿i pulbere.
– Auzit-a¡i acolo litfa cea pågânå? ªi ce a fåcut popa?“
Creangå (Scrieri, I, p. 117): „De-a¿ avea eu atâ¡i gonitori în ocol ¿i d-ta
atâ¡i båie¡i, câ¡i cazaci, cåpcåuni ¿i alte litfe spurcate au cåzut mor¡i aici, din
vreme în vreme, bine-ar mai fi de noi!“
Alecsandri (Pene¿ Curcanul):

Sårmanii! bine s-au luptat


Cu litfa cea pågânå,
ªi chiar murind ei n-au låsat
Så cadå arma din mânå...

Acela¿i (Creditorii): „Litfa de zaraf s-au speriat de mine ¿-au fugit,


parcå l-au umflat nåbådaica...“
Sofia Nådejde (Nuvele, p. 151): „– Påcat? Påcat e cå-l låsåm så tråiascå.
Aista-i om? Aista-i câne, litfå spurcatå! Diavolului s-a juruit“.
Un eretic, un om care se leapådå de legea pravoslavnicå, sau care nu
¡ine prescrip¡iunile bisericii, e poreclit letin.
Sofia Nådejde (Nuvele, p. 151): „Ei! da aista îi mai rea letinå decât
turcii pe care i-am trimes pe¿che¿ lui mo¿ Scaraoschi“.
Jipescu (Opincarul, p. 152): „... Ce dulce mânca¿i azi? Cå parcå våz
ni¿te urjumiele ¿i oscioare aruncate la u¿å, ¿i paså-mi-te cå e¿ti letin, de
spurci vinerea ¿i miercurea“.
¥n balada dobrogeanå Sava letinul:

Dar fata de unde-o ia?


Chez din târg din Dobrogea.
Ia fata letinului,
Lui Sava pågânului,
Lui Sava letin bogat
ªi de lege lepådat,
ªi în cruce nebotezat...1

Spurcå-miercuri e poreclit un om care nu ¡ine posturile, ci spurcå,


adicå månâncå frupt miercurea si vinerea.
1
Teodor T. Burada, O cålåtorie în Dobrogea, Ia¿i, 1880, pp. 211-212.
Lumea basmelor 163

Ispirescu (Pomul Cråciunului): „Dacå ¿tie cå este d-ai papii de la Roma,


îi zice papista¿i, iar dacå vede cå nu ¡ine posturile, îi zice spurcå-miercuri
ori letin“.1
Cu aceasta încheiem grupul de porecle privitoare la starea moralå a
individului ¿i trecem la al treilea ¿i cel din urmå grup de porecle individuale,
la acelea privitoare la starea socialå a persoanei.

C. Poreclele privitoare la starea socialå a individului

1. Såråcia. Gåsim la toate popoarele ve¿nicul refren: „såråcia nu e


ru¿ine“, „pauvreté n’est pas vice“, „povertà non e vizio“, „Armuth ist
keine Schande“ etc. etc. ¿i totu¿i din toate timpurile omul sårac a fost
nebågat în seamå, dispre¡uit ¿i ocårât de to¡i.
De la boierul cel seme¡, care se hråne¿te din sudoarea såracului, pânå
la parvenitul obraznic, care uitå cå mai ieri-alaltåieri se milogea pe la unii
¿i pe la al¡ii pentru o pâine, to¡i privesc de sus pe cel sårac, crezând cå se
înjosesc dacå-i adreseazå o vorbå bunå.
Ocårile ¿i poreclele ce-i adreseazå ace¿tia sunt nenumårate. Dintre cele
mai des obi¿nuite la români am notat urmåtoarele:
Coate-goale se porecle¿te un individ „care n-are nimic, nici måcar cu
ce så se îmbrace bine, un descul¡“.2
Caragiale (O noapte furtunoaså, act. I, sc. I): „¥ncep så må-ncumetez
la bagabontul ¿i mai cå-mi venea så-l cârpesc, dar mi-era ru¿ine de lume;
eu, de! negustor, så må pui în poblic cu un coate-goale nu bine bine...“
El. Sevastos (Pove¿ti, p. 175): „De la o vreme båiatului i se ia pohåielele
de pe ochi, cå adecå ce ar fi asta, så care negustorului bogå¡ie de pe lume
¿i el så råmâie tot acolo, un coate-goale, ¿i-¿i face socotealå så-i tragå
chiulu“. N. Gane (Novele, vol. II, Ia¿i, 1880, p. 34):

ªi am venit aici în vale


Ca så våd un coate-goale
De neveste fermecat,
De pråjinå-ncålecat...

1
„Convorbiri literare“, an XVI, p. 349.
2
Laurian ¿i Massim, Dic¡ionar, vol. I, p. 957.
164 I.A. C ANDREA
Un proverb românesc cu diferitele lui variante: „De copii ¿i de coate-
goale så nu se vaiete cineva niciodatå“1 „De copii, de barbå ¿i de coate-
goale så nu te plângi niciodatå“.2 „De pår ¿i de coate-goale så nu se plângå
nimeni“3. „De coate-goale ¿i ma¡e-flåmânde nimeni nu se vaitå“4. „De
însurat ¿i de coate-goale så nu se vaite nimeni“5.
Ma¡e-goale ¿i ma¡e-fripte se porecle¿te un om sårac lipit påmântului,
care n-are nici ce pune pe-o måsea.
Caragiale (O noapte furtunoaså, act. I, sc. I): „Ei! apucåm pe la sfântul
Ionicå cå så ie¿im pe Podul-de-påmânt, – papugiul cât colea dupå noi;
ie¿im în dosul Agiei, – coate-goale dupå noi; ... spre Stabiliment, ma¡e-
fripte dupå noi...“
Frige-linte6 se porecle¿te un om lipsit de toate cele necesare pentru
trai. Porecla se mai aplicå ¿i celor zgârci¡i (v. mai sus). N. Gane (Novele,
vol. II, Ia¿i, 1880, p. 43):

Ai noroc, måi, frige-linte,


C-a fost Cozma om cuminte
ªi-a fåcut în sara asta
¥mpåcare cu nevasta.
Firpiri-cosac e porecla datå unui om sårac, scåpåtat, care umblå despuiat,
neavând nici o zdrean¡å pe dânsul.
Basmul Cei trei fra¡i împåra¡i, de Ispirescu: „Când se dezmetici el ¿i se
våzu pirpiri-cosac, golånel ¿i gonit, cugetå: – Dacå nu ¡i-oi face eu, apoi så
¿tii cå nici dracul nu ¡i-o mai face“7.
Un proverb, tot la Ispirescu: „Pirpiri-cosac, sacsana-briceag“, pe care
d. ªåineanu îl explicå astfel: „u¿urel ca un cosac (pe¿te), greu ca un briceag,
în¡elegând pe un om de tot scåpåtat, såråcu¡, om de rând“8.

1
„Revista pentru istorie, arheologie ¿i filologie“, vol. VI.
2
Anton Pann, Povestea vorbei, p. 120; Hin¡escu, op. cit., p. 37.
3
Creangå, Scrieri, vol. I, p. 203.
4
Baronzi, op. cit., p. 53; Hin¡escu, op. cit., p. 39.
5
Laurian ¿i Massim, Dic¡ionar, v. I, p. 957.
6
Baronzi, op. cit., p. 96.
7
Legende, p. 279.
8
Elemente turce¿ti în limba românå, în „Revista pentru istorie, arheologie ¿i
filologie“, vol. V, p. 226.
Lumea basmelor 165

Terchea-berchea sau trenchea-flenchea se porecle¿te un om neînsemnat,


sårac, care umblå fårå nici un cåpåtâi.
Polizu (op. cit., p. 467): „Terchea-berchea, unbedeutende, nichtsagende
Personen“.
Ispirescu (Legende, p. 273): „Nu voi så-mi zicå lumea cå sunt dascål
d-åia, terchea-berchea, trei lei pårechea“.
Anton Pann (Proverburi, vol. I, p. 156): „¥ncârduit cu terchea-berchea,
trei lei perechea“.
Creangå (Scrieri, prefa¡a vol. I, p. 11): „Cu trenchea-flenchea, trei lei
pårechea, nu se tråie¿te în lume, måi båiete!“
O persoanå neînsemnatå se mai porecle¿te dârloagå, ca în proverbul
„a ajunge slugå la dârloagå“, cu în¡eles de „a ajunge slugå la slugå, slugå la
cine n-ar merita slugå“.1
Creangå (Scrieri, I, p. 12): „A¿a-i, cå dacå n-am ¡inut seama de vorbele
lui, am ajuns slugå la dârloagå ¿i acum, vrând-nevrând, trebuie s-ascult, cå
mi-i capul în primejdie“.
Golan e porecla datå unui om sårac, care n-are mijloace så se îmbrace.2
Anton Pann (Proverburi, vol. I, p. 62):

Povestesc cå într-o vreme, dar nu se ¿tie-n ce ani,


Cå-ntr-un ora¿ oarecare ar fi fost ni¿te golani,
Vagabon¡i, crai, haimanale...

2. Meserii înjositoare sau råu privite de popor. Se va vedea în acest


paragraf cum ¿tie poporul så facå haz de me¿te¿ugarii pro¿ti ¿i cum calificå
el meseriile înjositoare sau care nu sunt dupå gustul lui.
Cea mai scârboaså meserie în ochii poporului e aceea de mijlocitor sau
mijlocitoare.
Aceia cari prin vorbe mieroase ¿i fågåduieli mincinoase atrag fetele ¿i
femeile în cursa lor, spre a le arunca apoi în noroiul necinstei, sunt porecli¡i
veriga¿, -a¿å, pahoa¡å, codo¿cå etc.
Costinescu (op. cit., II, p. 689): „Veriga¿, -å, acela care înlesne¿te un
comer¡ ilicit“.
Jipescu (Opincarul, p. 56): „... Ba¿oldinå, bahorni¡å, magmuzå,
plosca¿å, veriga¿å, hârlavå...“

1
Laurian ¿i Massim, Glossariu, pp. 212-213.
2
Costinescu, Dic¡ionar, I, p. 492.
166 I.A. C ANDREA
Acela¿i (Suferin¡ele ¡årånimii, p. 39): „Multe sunt rele, intrigari¡e,
veriga¿e, adicå-nlesnitoare de fete, neveste flåcåilor mai ru¿ino¿i, bårbå¡imii,
våduvului, streinului ¿i mai vârtos venitului de curând la ¡arå, d-o petrecere,
or trecåtor pentru v-o trebuin¡å“.
Creangå (Scrieri, I, p. 172): „... Cum ajunge, trage pe nevasta lui
Ipate de-o parte, îi spune codo¿ca câte ¿i mai multe ¿i o face pe femeie så se
alunece cu mintea“.
Acela¿i (ibidem, p. 98): „Atunci pohoa¡a de babå o cheamå iarå¿i la
dânsa, prin slujnicå, pune mâna ¿i pe vârtelni¡å, tot cu acela¿i vicle¿ug...“
O altå poreclå datå unei mijlocitoare este cutrå, despre care vezi mai sus.
Me¿te¿ugarii pro¿ti, aceia care nu-¿i în¡eleg bine me¿te¿ugul, primesc
poreclele: cârpaci, me¿ter-stricå.
Polizu (op. cit., p. 214): „Cârpaci, me¿ter prost, der Pfuscher, Hudler,
Stümper“.
Stamati (op. cit., p. 428): „Hudeler, cârpaci, lucråtor de haimana“.
Laurian ¿i Massim (Dic¡ionar, vol. I, p. 463): „Cârpaci, råu maiestru,
care nu ¿tie bine o måiestrie sau artå, care lucreazå råu“.
Me¿ter-stricå se porecle¿te un me¿te¿ugar prost, care, în loc så dreagå,
stricå lucrul. Unui astfel de me¿te¿ugar poporul obi¿nuie¿te a-i zice în
batjocurå:

Me¿terul stricå
ªi drege de fricå1.

Stamati (Vocabulariu, p. 562): „Pfuscher, me¿ter-stricå, lucråtoriu de


haimana, råu“.
Ibidem (p. 674): „Stümper, me¿ter-stricå, cârpaci“.
Barcianu (Dic¡ionar german-român, p. 871): „Stümper, cârpaci,
me¿ter-stricå“.
S.Fl. Marian (Nunta la români, p. 770):
ªi-a ales o doagå
Oloagå
ªi-a dat-o unui me¿ter-stricå,
Care tocme¿te de fricå,
De-o fåcut o buticicå...

1
Hin¡escu, op. cit., p. 104; Jipescu, Opincarul, p. 61.
Lumea basmelor 167

Vom aråta acum cum porecle¿te poporul diferitele clase sociale care
nu-i sunt pe plac.
Nici o claså de oameni nu e mai nesuferitå poporului, ¿i îndeosebi
¡årånimii, ca ciocoiul.
Numele de ciocoi s-ar aplica, dupå Costinescu (op. cit., vol. I, p. 190),
la urmåtoarele persoane: „Domestic boieresc; boier fåcut din slugå. Se zice
oricårei persoane care are maniere lingu¿itoare, plecate, slugåre¿ti. ºåranii
poreclesc astfel pe to¡i func¡ionarii, pe to¡i boierii“.
Dar adevårata defini¡ie a ciocoiului, a acelui individ cåruia ¡åranul îi aplicå
în special aceastå poreclå, ne-o dau autorii dic¡ionarului-proiect al Academiei
Române, råposa¡ii Laurian ¿i Massim: „Ciocoi, om care une¿te în sine pre
lingu¿itorul cel mai vil ¿i mai gre¡os fa¡å cu cei mai mari decât dânsul, dar care,
cåtrå cei mai mici ca el, aratå dispre¡ul cel mai neomenos, trufia cea mai
desfrânatå ¿i cruzimea cea mai brutalå, care, fårå mizericordie, fårå fricå de
Dumnezeu, fårå ru¿ine de oameni ¿i fårå nici un sentiment de onoare ¿i de
demnitate omeneascå, stoarce ¿i despoaie pe al¡ii în folosul såu, cautå prin base
intrigi så dårapene pe al¡ii ¿i så se ridice pe ruinele lor, ¿i comite, fårå så se
turbure în con¿tiin¡a sa, la¿itå¡ile ¿i infamiile cele mai mari“1.
Porecla de ciocoi ce o întâlnim în cita¡iunile ce urmeazå e aplicatå
unui individ înzestrat cu toate sau numai cu o parte din calitå¡ile ciocoiului-
tip, descris mai sus.
Jipescu (Opincarul, p. 57): „Ciocoiu-ncailea – båtu-l-ar stelili –
îngroapå magmudele ¿i nisfele d-ali noi ¿i bani då aram sco¿i din pielea
mea, a unuia ¿i-a altuia...“
¥ntr-o satirå poporanå din Bucovina:

Iar ciocoiu satului, ªi scoate-un bici plumbuit,


Cu nåravu dracului, Plumbuit, råsplumbuit,
ªtiind rându calului, ªi avântându-l într-o parte,
Nu-¿i laså nåravu lui, Trage la ¡åran pe spate,
Pune-o mânå pe oblânc, Trage una, trage douå,
Alta o bagå-n sân adânc Trage mereu pân-la nouå.2

1
Glossariu, p. 155.
2
S. Fl. Marian, Satire poporane române, pp. 173-174.
168 I.A. C ANDREA
Alecsandri (Surugiul): „Acu stråinu, ca stråinu, dar cum sunt unii
ciocoie¿i, cu ma¡e pestri¡e, seaca-le-ar såmân¡a! cå mare urgie mai sunt pe
lumea asta. De-a lungul ¡årii fac pârjol cu båtaia...“
La numele de ciocoi poporul adaugå adesea epitetul de gulerat, cum,
bunåoarå, în exemplele de mai jos.
¥n satira poporanå ºåranul ¿i ciocoiul:

Ba, zåu, ciocoi gulerat,


De trei zile n-am mâncat,
Nici boii n-am adåpat,
Nici în caså n-am intrat...1

Alecsandri (Barbu låutarul): „A¿a-i, boieri d-voastrå, cå nu vå laså


inima så må da¡i pe scåri, pe mine, Barbu cel båtrân, care am cântat la
nun¡ile ¿i mesele pårin¡ilor d-voastrå? (întorcându-se spre u¿å) Ei! apoi ce
mai dârdåie¿te guleratul cel de ciocoi?“
Prin aninarea a diferite sufixe sau prin alipirea altor cuvinte la numirea
de ciocoi, au rezultat alte porecle, ca: ciocloavå, cioclovinå, ciocoroadå,
ciocofleandurå, ciocorofleandurå, ciocorofleac, liopciofleandurå etc.
Jipescu (Opincarul, p. 45): „... Cåscatu, ’nnoirile, pofta d-a face
numa på marili, cheltuiala nemåsuratå înnebunesc pe bårba¡i ¿i pe pårin¡ii
lor, boieri, boierna¿i, negustori, ciocloave...“
Ibidem (p. 59): „... Cå ståpânirile fumurii ¿i-ngâmfatu ciocloavilor
stau cât curcubeu pe umerii norului...“
Laurian ¿i Massim (Glossariu, p. 54): „Ciocloavinå, aplicat la bårba¡i,
ciocoi din cei mai rugini¡i“.
Alecsandri (Florin ¿i Florica, sc. XI):

De-acum te ¡ine
S-ame¡e¿ti bine,
Pe cioclovine
ªi pe bonjuri...

Rådulescu-Niger (Rustice, III, p. 220): „Nepotu ciocoroadei puse de-i


dådu jos de pe un dulap o condicå lungårea¡å, care se cheamå de «partizi»
¿i-mi strigå pe Gheorghe Nec¿oiu.“

1
G. Dem. Teodorescu, Poezii populare, p. 296.
Lumea basmelor 169

Millo (Chiri¡a, p. 4): „... Pentru cå se ducea mai to¡i de la noi, ¿i


boieri mari ¿i boieri mici, ¿i ciocoi ¿i ciocoflenduri, ¿i numai eu så nu må
duc?“ Alecsandri (Boieri ¿i ciocoi, act. I, sc. II):

„Lipicescu: N-auzi, bade Arbure? ia seama cå aici nu te afli la Arbureni


(iese).
Arbure: Cred ¿i eu, ciocorofleandurå... Acolo-i ba¿tinå de råze¿i, ¿-aici
e roi de ciocoi...“

Ibidem (act. I, sc. IX): „Slugåricå? Ciocoie¿, ciocofleandurå,


ciocorofleac, hap-ciocoi, paraciocoi, care se târâie pe urmele talpelor boiere¿ti
ca så le sårute ¿i chiar så le lingå la nevoie...“
Ibidem (act. V, sc. XVIII): „Arbure: Am prins ho¡ul în capcana lui...
A! liopciofleandurå... A! ciocorofleacule! faci plastografii ca så calice¿ti
pe ståpânul tåu?...“

Interesante sunt poreclele pe care l-a dat poporul tinerimii de la 1840,


care se întorsese din stråinåtate cu idei liberale. Acestea sunt: bonjurist,
duelgiu, surtucar, pantalonar etc., prea cunoscute tuturor, pentru a mai fi
nevoie de a cita exemple din scriitori.
Un scriitora¿ e poreclit în batjocurå de popor scâr¡a-scâr¡a sau scâr¡ai-
scâr¡ai, adicå unul care nu face alta decât så scâr¡âie cu condeiul pe hârtie.
Caragiale (O noapte furtunoaså, act. I, sc. I): „Iacå, ni¿te papugii...
ni¿te scâr¡a-scâr¡a pe hârtie! Îi ¿tim noi! Månâncå pe datorie, bea pe veresie,
trag lumea pe sfoarå cu pi¿icherlicuri...“
Un cancelarist, copist, sau „con¡ipist“, cum obi¿nuie¿te a-l numi
poporul, e poreclit în båtaie de joc cenu¿er, adicå unul care nu face decât så
presarå cenu¿å pe scrisul altora.
Alecsandri (Florin ¿i Florica, sc. X): „Am på¡it-o... Cenu¿erii de la
giudecåtorie o râs de mine cu hohot ¿i m-o tiuit ca pe-un dulåu cu tingirea-n
coadå, când le-am cerut averea råposatei!“
Jipescu (Opincarul, p. 59): „... Nimeni n-a mai zis cå e nici limbå de
furat, nici limbå de modârlan neros... ¿i cu hacurile alor luminåtori de
ie¿irå-n vacu d-acuma din cenu¿aru nåbådåios al logofe¡ilor deunåzi,
cårturari d-alaltåieri...“
¥n anul al VII-lea (1873) din „Convorbirile literare“ (p. 204), e publicatå
o admirabilå epigramå, adresatå unui cenu¿er, al cårei autor iscåle¿te X.
Iat-o:
170 I.A. C ANDREA
„Pe albumul unui cancelarist

Ce-i luna mândrå ¿i frumoaså


Pentru-un cenu¿er?
O nåsipelni¡å uria¿å,
Spânzuratå-n cer,
Ce presurå nåsip de aur
Pe lumea-ntinså, mare,
Pe care noaptea a råsturnat
O largå cålåmare“.

Doroban¡ii sunt porecli¡i curcani din cauza penei ce port la cåciulå


(vezi mai sus).
Un ofi¡er, care umblå cu nasu-n vânt, låsând sabia så se târâie cu zgomot
pe pavaj, e poreclit de popor târâie-våtråi.
O altå poreclå aplicatå militarilor, care a prins rådåcini puternice la
ora¿, e mo¿-teacå.
Gardistul e poreclit, mai cu seamå de popula¡ia mahalalelor, cu frumoaså
numire de sticlete.
Marion (D-a valma, p. 8): „Fårå multå vorbå, sticle¡ii îi înhå¡arå ¿i,
hai la sec¡ie, sub inculpare de ho¡ie, ¿i de la sec¡ie la poli¡ie sab inculpare de
asasinat...“
O altå poreclå datå unui agent poli¡ienesc e aceea de gulerat, poate din
cauza gulerului ro¿u de la tunicå. Alecsandri (Ion Påpu¿arul):

„Comisarul: Nu-i voie så umbla¡i cu påpu¿ile ¿i cu Irozii.


Ion: Dec!... altå bazaconie acu!
Comisarul: Hai la poli¡ie.
Ion: Nu pune mâna, guleratule...“

Terminând cu cercetarea primei clase, aceea a poreclelor individuale,


trecem la cealaltå claså, în care intrå poreclele aplicate la diferitele popoare,
¿i pe care noi le-am numit porecle generale.
Lumea basmelor 171

II. Porecle generale.

E un fapt cunoscut cå egoismul face pe fiecare na¡iune så se creadå pe


ea mai de¿teaptå, mai bine fåcutå ¿i mai de neam decât oricare altå na¡iune.
Limba pe care o vorbe¿te i se pare mai armonioaså, pe câtå vreme toate
celelalte le considerå de un jargon nearticulat, de o vorbire îngânatå. De aci
vedem cå numirile care desemneazå na¡iunile stråine nu însemneazå, cea
mai mare parte, decât „mut, gângav“. Nu citåm exemple, dar trimitem pe
cititorii no¿tri la lucrarea d-lui ªåineanu, ¥ncercare asupra semasiologiei
limbii române, unde, la pp. 378-379, autorul aduce o mul¡ime de numiri de
na¡iuni care confirmå cu prisos cele zise de noi.
Afarå se supranumirea de „mut, gângav“, ce ¿i-o dau na¡iunile între
ele, cu privire la limba lor, poreclele pe care ¿i le aplicå în batjocurå una
alteia se raporteazå sau la fizicul lor, sau la defectele, la ocupa¡iile, la portul
lor, sau, în fine, la religia ¿i originea lor.
Românul porecle¿te ¿i el dupå regula generalå pe celelalte na¡iuni cu
care e în contact, dupå cum ¿i celelalte na¡iuni vor fi având poreclele lor cu
care desemneazå pe român.
Pânå a trece la poreclele pe care obi¿nuie¿te a le da românul na¡iunilor
stråine, så men¡ionåm în treacåt cum obi¿nuie¿te a se porecli între dân¿ii
românii din diferitele pår¡i.
Ne mårginim a cita pentru aceastå categorie de porecle urmåtorul pasaj
interesant dintr-o lucrare a d-lui Jipescu: „Spre amintire istoricå, se cade s-
adaog cå între sine, în veacul acesta, rumânii au urmåtoarele atingeri,
în¡epåturi, mu¿cåturi: moldovenii ne poreclesc pe noi, muntenii ¿i oltenii,
limbå neagrå (adicå ¡igani), sau ma¡e galbene, cå noi vorbim ¡igåne¿te.
Muntenii ¿i oltenii le zic moldovenilor: moldovean, cap de bou sau:
moldovean ¿i om de treabå anevoie gåse¿ti; sau: când ¡i-o cre¿te påru-n
palmå, atunci gåse¿ti moldovean cinstit, sau cå dân¿ii vorbesc ¡igåne¿te.
Fra¡ilor ardeleni le zicem trocari, ori mocâr¡ani, ori ¡u¡uieni; alor din
Machedonia, ¡ân¡ari sau co¡ovlahi...1“
Trecem acum la poreclele date de români celorlalte na¡iuni:

1. ºiganii. Am spus la începutul acestui studiu cå acela care se poate


într-adevår fåli cu bogå¡ia cea mai mare de porecle cu care e blagoslovit e

1
Suferin¡ele ¡årånimei, Bucure¿ti, 1888, p. 91.
172 I.A. C ANDREA
¡iganul. Umblând totdeauna fårå nici un cåpåtâi, sårac, despuiat, murdar,
cer¿ind câteodatå, furând mai adeseori pentru ca så-¿i potoleascå foamea,
¡iganul a fost întotdeauna obiectul de ocarå ¿i batjocurå al tuturor popoarelor.
¥n interesanta-i lucrare despre ºiganii din Bucovina, parohul Dimitrie
Dan citeazå urmåtoarele porecle cu care obi¿nuiesc românii a batjocori pe
¡igan: „Arab, Faraon, corbert (de la corb), cioarå, cioroi, crr, adecå îl
câråie¿te, dadå (dupå ¡igånescul nume pentru tatå), baracladinå sau
baragladinå, burca¿, ciorogac, gårgåun, geantå sau geandå, netot (= sclav),
caranclåu, caranclanburå, stancå, bulgar, gangur, co¡ofanå, iar pe capul
familiei: tetea; pe copii danci sau purdei...“1
Noi vom grupa toate poreclele aplicate ¡iganului, dupå cum ele se
raporteazå la fizicul lui, la limbu¡ia lui, la originea ce i se atribuie, la
apucåturile lui, la ocupa¡iunea-i predilectå etc.
Cea mai obi¿nuitå poreclå datå ¡iganului, din cauza fe¡ei lui, „albe ca
fundul ceaunului“, este cioarå, cu derivatele cioroi, cioroaicå, ciurilå,
cioropinå, ciorânglav, ciorpandel, ciorogac etc.
Iatå cum explicå pårintele Marian, în a sa Ornitologie poporanå românå
(vol. II, pp. 32-33), aceastå poreclå a ¡iganului: „... ºiganii sunt porecli¡i cu
acest nume, din cauzå cå peli¡a de pe obrazul acestora e neagrå ca ¿i penele
ciorilor, apoi din acea cauzå, pentru cå, precum ciorile sunt foarte obraznice ¿i
îndråzne¡e..., a¿a fac ¿i ¡iganii, ori¿icât i-ai alunga de la caså, ori¿icât ai cåuta så
te dezbårezi de dân¿ii, ei totu¿i ¡i se vârå în ochi ¿i-¡i cer câte de toate“.
¥ntr-un basm la Ispirescu, „Procleta de cioarå, cum våzu fata, îi puse
gând råu. Când sosi ceasul na¿terii, fiul de boier nu era acaså...“2
Alecsandri (Chiri¡a în Ia¿i, act. I, sc. I): „Slujitorul: Chiri¡a Surdulea?...
Da cascå-¡i pliscul mai tare... cioarå, ¿i cârâie mai disghe¡at... Ce cucoanå-i
în tråsurå?“
Sbiera (Pove¿ti, p. 288): „O, tu cioarå pângåritå, laså, cå te-oi învå¡a
eu cu cine så vorbe¿ti tu a¿a!“
Filimon (Ciocoii vechi ¿i noi, p. 37):
„– Ce cau¡i aici, cioarå? zise ciocoiul supårat.
– Må iartå, logofete Dinule, dar am venit så-¡i dau o carte de la
båbaca dumitale.
– Ad-o-ncoace, cioarå, ¿i piei din ochii mei“.

1
Dimitrie Dan, ºiganii în Bucovina, Cernåu¡i, 1892, p. 4.
2
Legende, p. 62.
Lumea basmelor 173

¥n satira Cântåre¡ul dadii:

– Måi, ¡igane, pui de cioarå,


Ce båteau dobele-asarå,
Våile de råsunarå?1

Speran¡ia, în anecdota ªeaua ¿i ¡iganul:

Bine, zice-atunce omul. Te-ai suit pe carpån sus


ªi cålare, bof! deodatå te-ai trezit precum ai spus;
Dar så-mi spui, pe iapå, cioarå, cine a fost så punå ¿eaua?
Haide, spune!...2

Când våd pe un ¡igan trecând, românii îl cârâiesc ¿i strigå în urma lui:

Câr, cioarå,
De la moarå,
Cu fåina-n poalå,
Ca pe tatål tåu
L-ai mâncat
Nesårat,
Nepiperat,
C-o lingurå de påsat!3
Sau:
Câr, clonc, cioarå,
De la moarå,
Cu fåina-n poalå,
Ce n-ave¡i månåstioarå.4

Cioroi e o poreclå ce se aplicå bårba¡ilor. A¿a, Jipescu (Opincarul,


p. 101): „ªi ca alt cioroi, când a dus o gåinå mo¡atå la un zapciu, el tot
cåråia la scarå pasårea ca så-l auzå din caså...“

1
S. Fl. Marian, Satire populare române, p. 341.
2
Anecdote populare, vol. I (ed. II-a), p. 14.
3 S. Fl. Marian, Ornitologia poporanå românå, vol. II, p. 35.
4
Elena D.O. Sevastos, Anecdote poporane (ed. ªaraga), p. 44.
174 I.A. C ANDREA
Gr. Sima („Ardeleanu glume¡“, p. 45): „Må bucur de voi, cioroilor,
zice româna¿ul, cu bine a¡i veni; dar care din voi se crede destul de om ca
så batå dintr-un råsuflu blidul...“
Ibidem (p. 48): „De unde nu, avea-vei parte, cioroiule, de smoalå
clocotitoare, de focul nestins...“
„Din traista lui Mo¿ Stoica“ (Bra¿ov, 1891, p. 70): „Un ¡igan a fost
luat cåtanå ¿-a fost dus ¿i el la båtaie. Cum s-o fi båtut cioroiul, cum nu s-o
fi båtut, nu ¿tiu...“
I. Bota (Culegere de cele mai frumoase pove¿ti, Bra¿ov, 1891, p. 72):
„¥n diminea¡a aceia un cioroi de ¡igan, frumos ca to¡i corturarii, intra la
împåratul Verde...“
Cioroaicå se zice numai unei ¡igånci.
Ispirescu (Legende, p. 66): „¥ntorcându-se acaså, o luå pe spurcata de
cioroaicå la båtåi. Dar ea zise: «Nu må mai bate, ståpânå, cå ce-mi våzurå
ochii, o såptåmânå så te tot ui¡i ¿i tot nu te îndestulezi»“.
Idem (p. 362): „Så doarmå somn dulce ¿i mai dulce, de pe cåpåtâi så
s-aridice, adåugå påsårica. Dar cioroiaca de împåråteaså doarme?“ (Sbiera,
Pove¿ti, p. 176):

Sorioarå, sorioarå!
Prinde-te de råzi¿oarå,
Cå ¡â¡a umplutu-te-au,
Apa, mâlul, suptu-te-au
ªi pe pruncul tåu,
Nepo¡elul meu,
L-apleacå ¡â¡å stearpå
ªi-l mângâie cea cioroaicå.

Ciurilå e o poreclå datå ¡iganului, care se aude peste Carpa¡i.


„Din traista lui Mo¿ Stoica“ (Bra¿ov, 1891, p. 70): „Cine gândi¡i c-a
ie¿it mai întâi ¿i mai întâi din glidå, ca så-¿i arate vitejiile ¿i så capete
råsplatå pentru ele?... Nimeni altul ca ciurilå al nostru...“
Cioropinå se aplicå deopotrivå la ¡igan ¿i la ¡igancå.
Ispirescu (Legende, p. 65): „Bårbate, îi zise blestemata de cioropinå,
cum se luminå de ziuå, så tai scândurile alea ce le-am pus ieri la pat...“
Ibidem (p. 69): „Cum våzu cioropina ¿i aceastå minune, se prefåcu cå
e bolnavå ¿i ceru de la bårbatu-såu så-i taie mielul...“
Lumea basmelor 175

Ibidem (p. 203): „Când ajunse viteazul nostru la palat, împåratul cu


voie bunå ¿edea la maså, iar cioropina sta în capul mesei, pe ¿apte perne“.
„Din traista lui Mo¿ Stoica“ (p. 46): „Zicând aceste cuvinte, påcurarul
ie¿i pe altå parte, la capul unui pod, peste care ¿tia c-o så treacå ¡iganul, ¿i se
prefåcu cå nu vede bine. Când sosi cioråpina, el î¿i luå cåciula din cap...“
Cuvântul cioropinå, mai corect cioråpinå, e format prin fuziunea celor
douå porecle ale ¡iganului, cioarå ¿i aråpinå, adicå cioarå + [arå]pinå, unde
poporul a luat finalul -pinå drept sufix ¿i ca atare l-a dezlipit de restul cuvântului
¿i l-a agå¡at la cioarå. Unui fenomen analog datorim forma¡iuni ca codåri¿te
sau codori¿te din coadå + [top]ori¿te, folticos din foale + [pân]ticos sau cociolibå
din cocio[bå + co]libå. „Cociolibå“ înseamnå acele adåposturi pe care ¿i le fac
¡iganii din scânduri a¿ezate în unghi, când lucreazå la vreo bina.
Ciorânglav, ca poreclå a ¡iganului, o gåsim la Jipescu (Opincarul, p.
51): „Dac-ar pleca to¡i ¡iganii, baragladini, ciorânglavi, odatå din sate, nu
te gânde¿ti cin-¡i-ar mai cânta de joc...“
Ciorpandel e porecla datå în special copiilor ¡iganului, dar câteodatå ¿i
¡iganului în vârstå.
N.A. Bogdan (Pove¿ti ¿i anecdote, p. 62): „ªi a¿a, pe rând, fiecare
ciorpandel câte o vorbå, doar o ¡ine minte mai bine ¿i nu s-or mai încurca“.
Ibidem (p. 83):

ªi gåsindu-l lungit, ¡apån sub pår, îi trânte¿te-o vânå,


Douå, trei, nenumårate... peste cap ¿i bårdåhan!
De ¡ipa
Bietul el
Ciorpandel
Ca un purcel!

Ibidem (p. 161):

ªi-l plângea mereu


Pe dånciucul såu,
Pe orce cårare
ªi pe ¿leaul mare:
– Vai, sårmanul ciorpandel,
Cum muri de tânår el!...

Tot pentru culoarea-i neagrå, ¡iganul mai prime¿te poreclele de cioacå,


crancâu, harapinå, harapilå etc.
176 I.A. C ANDREA
Jipescu (Opincarul, p. 101): „Uite a¿a o på¡irå cioacili ¿i graurii de
ighipteni! Pentru faptili lor logofe¡i iscålesc ¿i råspund“.
S. Fl. Marian (Satire poporane române, p. 295):

ªi vorbirå
Cât vorbirå,
Dar nemic nu ispråvirå.
¥n urma-un crancâu båtrân,
Alb ca un fund de ciaun,
Peste ¡igani s-a-nholbat
ªi a¿a le-a cuvântat...

Ispirescu (Legende, p. 204): „... Fata låcrâmå ¿i mul¡umi lui Dumnezeu


cå a scåpat-o de slu¡enia påmântului, de harapina spurcatå“.
Ibidem (p. 31): „Du-te la apå, arapino, ce tot spui astfel de fleacuri, îi
zise må-sa, aråtându-i coceanul måturii“.
„Din traista lui Mo¿ Stoica“ (p. 17): „– Apoi bine, pårin¡ele, dacå
tocmai vrei dumneata, am furat: Harapilå ¿i ¿tersese briceagul Sfin¡iei
sale“.
Dupå limbu¡ia lor, ¡iganul ¿i ¡iganca sunt porecli¡i co¡ofanå,
ciocånitoare, cârâitoare, codobaturå1, corcodinå etc.
Alecsandri (Chiri¡a în Ia¿i, act. I, sc. I): „Chiri¡a (cåtre ¡igancå): Ce
te-a apucat, må rog, co¡ofano, de câråi ca cioara-n par? Ie sama la lucruri
bine, ¿i taci din plisc“.
Mai jos: „Chiri¡a: Scarå? ¡i-oi da eu la scarå, co¡ofanå... deschide-¡i
aripele ¿i sai la påmânt...“ Speran¡ia (Anecdote populare, col. I, ed. II,
p. 13):

– Ståi ¡igane!
– Iaca’ndatå,
Stau, bådicå, stau cum zici.
– Stai, dar spune-mi, co¡ofanå,
Cå te sfårm pe loc aici...
Alecsandri (Chiri¡a în Ia¿i, act. I, sc. I):

1
Comunicat de d. Gh. Chernbach (Gheorghe din Moldova).
Lumea basmelor 177

„Slujitorul: Ian vezi moachia, cå s-o fudulit... (azvârle în ¡igancå cu


omåt) Hâ¿i, cârâitoare!
ºiganca: ªezi bini¿or, blåstematule, cå te ia dracu.
Slujitorul: Hâ¿i, ciocånåtoare! “

„ Din traista lui Mo¿ Stoica“ (p. 76):


„– Nu te mai giura degeaba, corcodinå cå nici cinci n-au fost.
– Apoi de n-a fost unu, n-a fost nici unu, gråi ¡iganul, muindu-se
din ce în ce tot mai mult“.

Urmåtoarele porecle se dau ¡iganilor, dar mai cu seamå copiilor de


¡igan: graur, grangor, gangur, gångura¿, gångurel, gårgåun, gårgåoan.
S.Fl. Marian (Ornitologia poporanå românå, vol. II, p. 141): „Fiindcå
mai to¡i ¡iganii, conlocuitori cu românii, sunt sårmani lipi¡i påmântului,
neavând de multe ori nici måcar o fåråmåturå de pâine spre a-¿i stâmpåra
foamea, care consumå pre bie¡ii lor copila¿i, ace¿tia nu o datå aratå ca vai
de dân¿ii: galbeni ca ceara. Pre ace¿ti nenoroci¡i, precum ¿i-n genere pre
to¡i copiii de ¡igani, românul, când îi vede ¿i e bine dispus, îi porocle¿te,
numindu-i gångurei sau grångorei. El zice:

Vai, såracii gångurei,


Câtu îs ei de frumu¿ei,
Cu papuci galbeni descul¡i,
Tot la dân¿ii så te ui¡i,
Cum ¿ed la soare lungi¡i,
Rup¡i în co¿i de håmisi¡i!

sau, adresându-se cåtre tatål lor:

Auleo, Vasile Stane!


Scoalå-te de pe ciocane,
Cå-¡i pier gangurii de foame!“

¥n satira bucovineanå Ora ¡iganului:

Cu tesla-a såpat
Un mic låtoca¿.
Când a face ca¿
178 I.A. C ANDREA
ªi urdela¿,
Så curgå tot zerul
Pânå pe cuptorul
Copiilor såi
Mici ¿i frumu¿ei,
Ca puii d graur
Din luna lui Faur...1

(Cf. ¿i Jipescu, Opincarul, p. 101).


„Din traista lui Mo¿ Stoica“ (p. 15): „Våzând acesta o caprå, ce umbla
de colo pânå colo prin ¿an¡, îl întreba pe grangorul cel båtrân...“
Ibidem (p. 37): „Sluga îi spuse popii ce s-a întâmplat ¿i popa îndatå îl
¿i trimise dupå ¡igan. «– De ce mi-ai închis caii, måi, grangorule?»“
Ibidem (p. 66): „Cum bågå de seamå românul cå faraonul doarme dus,
apucå în grabå bå¡ul..., îi trase vreo câteva, de se fåcurå tot dungi vinete pe
spatele grangorului“.
O altå satirå bucovineanå:

Tåce¡i ca piticu,
C-åla nu e Sârbu,
Cå-i un gångura¿,
Alb ca tåciunele,
Negru ca cårbunele
ªi flåmând ca cânele...2

Satira Sfântul ¡igånesc:

Gångureii mei!
Feciori voinicei,
Voinici paralei!3

1
S. Fl. Marian, Satire poporane române, p. 329.
2
Ibidem, p. 221.
3
Ibidem, p. 266.
Lumea basmelor 179

¥n Evanghelia ¡igåneascå:

– Måi, ¡igani,
Måi, gårgåuni.
Câte legi sunt pe påmânt,
Toate au vrun lucru sfânt,
Numai noi singuri n-avem...1

¥n Apostolul ¡igånesc:

– Måi, ¡igani,
Måi, gårgåoani!
Iat’ aice n-am adus
Då la dada håt de sus
Hasta cår¡ulie
¥n care vå scrie...2

Poreclele de ighiptean ¿i faraon, ce i se dau ¡iganului, vin de la pårerea


gre¿itå cå acest neam ¿i-ar fi trågând originea din Egipt.
Jipescu (Opincarul, p. 101): „... ¿i-i zice în loc de bunå e¿ti ghiie,
bunå e¿ti moartå: bunå e¿ti moartå, bunå e¿ti moartå, uite a¿a o på¡irå
cioacili ¿i graurii då ighipteni“.
Costinescu (op. cit., vol. I, p. 423): „Faraon, supranume ce då
poporului ¡iganilor sau robilor, cåci, zice poporului, ei sunt veni¡i de la
Egipet, sunt d-ai lui Faraon“.
S.Fl. Marian (Satire poporane române, p. 228):

Moldovanul râse
ªi pe urmå zise:
– Måi, ¡igane,
Faraoane!
De ce nu ave¡i ¿i voi
O bisericå ca noi...

Ibidem (p. 294):

1 El. D.O. Sevastos, Anecdote poporane, p. 45.


2 S.Fl. Marian, Satire etc., p. 222. Cf. pp. 236, 321, 332.
180 I.A. C ANDREA
De când Mangul ål vestit
Din popie fu lipsit,
ºiganii s-au apucat
Biserica d-au mâncat.
Faraon cum le-a vestit,
Istoria s-a-mplinit...
„Din traista lui Mo¿ Stoica“ (Bra¿ov, 1891, p. 10): „Fuge ¡iganul, dar
fuge ¿i baciul. Când vede faraonul cå baciul o så-l ajungå, ¡up! într-o
scorburå de lângå cale...“
Ibidem (p. 35): „... Zise cåtrå ceilal¡i: – Da låsa¡i-l la naiba faraon, cå
v-a¡i fåcut hainele talmo¿-balmo¿“.
Ibidem (p. 45): „Ce le vorove¿ti? råspunse faraonul, prefåcându-se ca
¿i când n-ar ¿ti nimic. Nici pe-acolo nu fusei!“
Ibidem (p. 47):
„– ªtii cosi, måi, ¡igane? întreba odatå un român pe un ¡igan.
– Da cum så nu, bade Toadere, cå doarå cu coasa-n spate am crescut!
råspunse faraonul“.

Ibidem (p. 66): „El îi dete de tovarå¿ pe un vecin, care era din neamul
lui Faraon, ca så puie ¿i el vreo vorbå bunå“.
Gr. Sima al lui Ion („Ardeleanul glume¡“, Sibiu, 1889, p. 77): „Aceasta
înså nu-i venea faraonului nicidecât la socotealå, merge drept aceea la boier
så capete iertare“.
I. Bota (Culegere din cele mai frumoase pove¿ti, Bra¿ov, 1891, p. 72):
„... Intra la împåratul Verde ca så vadå nu cumva împåratul ar mai avea
ceva de lucru cu ciocanul, cåci pe acele timpuri numai faraonii ¿tiau lucra
la fier. . . “
Ibidem (p. 73): „Cu vorba dintâi faraonul de cioarå spuse împåratului
o ¿tire îmbucuråtoare...“
Gr.H. Grandea (Vlåsia sau Ciocoii noi, Bucure¿ti, 1887, pp. 114-115):
„Frate cu coconii din casa boierului tåu, iar nu cu mine, faraoane! – strigå
meseria¿ul necåjit“.
O formå modificatå a acestei porecle este baraon, care ne întâmpinå în
snoava ºiganu låcåtu¿, scriså de Ispirescu (Snoave, p. 116): „Mergând el,
ce-i plesni baraonului prin cap, cå începu så vorbeascå cu uneltele lui, ca, de
s-ar întâmpla så se întâlneascå cu cineva, så creadå cå sunt mai mul¡i in¿i“.
Lumea basmelor 181

Poporul, socotind pe ¡igan tot a¿a de negru la suflet, pe cât e de negru


la chip, îi aplicå o mul¡ime din epitetele diavolului.
A¿a sunt: cornurat, Sarsailå, tartor etc.
„Din traista lui Mo¿ Stoica“ (Bra¿ov, 1891, p. 35):

„– Ahåla-i, drågu¡å, ahåla! striga cioroiul, plin de bucurie la auzul


acestor cuvinte.
– Ce ahåla, måi cornuratule?“

Ibidem (p. 7): „Popa, bun de inimå, se învoi cu rugåmintea cioroiului


¿i îndatå începu a rosti rar ¿i deslu¿it rugåciunea pe care ¡iganul nostru voia
s-o înve¡e... Ceea ce-i intra lui Sarsailå pe-o ureche, îi ie¿ea pe cealaltå“.
Ibidem (p. 18):

„– Ce-ai mai påcåtuit, Sarsailå?


– De, cinstite pårinte, ce så påcåtuiesc!... Am furat ¿i eu un cåpestru
de cânepå de la un gard!“

ªi mai jos:

„– Apoi ce-ai mai fåcut, måi Tartorule?


– De, pårinte, ce så mai fac!... Apoi iacå-tå, am båtut mai când era
cojocul mamei...“.

„Cornicea satelor“ (Bucure¿ti, 1883, pp. 7-8): „Un grådinar prinse pe


un ¡igan în grådina lui, pe care o jefuia de ceapå: «– Ce cau¡i aci, tartore?»
îi zise grådinarul“.
Tot dupå apucåturile lui, ¡iganul mai e poreclit haramin sau araminå,
propriu, tâlhar, ho¡.
„Din traista lui Mo¿ Stoica“ (Bra¿ov, 1891, p. 9): „Tocmai când se
chinuia bietul haramin mai înfrico¿at, s-aude în curtea bårbieriei un câine
chilålåindu-se...“
Ibidem (p. 24): „Când så iaså bietul haramin din bisericå, iatå cå la u¿a
din afarå se întâlne¿te cu ni¿te babe, care veneau ¿i ele så se spovedeascå“.
Gr. Sima al lui Ion („Ardeleanul glume¡, Sibiu, 1889, p. 73): „¥n
sfâr¿it, friptura tot acolea are så iese – î¿i zice haraminul în a sa minte –,
fie de ce-a fi“.
182 I.A. C ANDREA
Ibidem (p. 92): „Cu spovada tot a mai mers, dar cuminecåturå nu vrea
haraminul så ia o datå cu capul. Se fåcea mort ¿i pace, de nu era vorbå så-i
po¡i descle¿ta fålcile“.
„Cornicea satelor“ (Bucure¿ti, 1883, p. 9): „Atunci chemå pe ¡iganul
såu, în îngrijirea cåruia era curtea. «– De ce lipse¿te o gâscå, aramino?»
întrebå el“.
Ibidem (p. 26): „Atunci boierul, în¡elegând cå era cineva ascuns acolo,
deschise dulapul ¿i, våzând aramina cu ochii zgâi¡i, care sta zgârcit pe vine...“
Alte porecle de dispre¡ date ¡iganilor sunt urmåtoarele:
Baragladinå se aplicå deopotrivå ¡iganului ¿i ¡igåncii: Alecsandri (Piatra
din caså, sc. XV): „Leonil: Så nu cârcne¿ti, cioarå, cå te-am pråpådit.
(Depårtându-se de dulap.) I¿ala!... am închis baragladina!...“
Acela¿i (Chiri¡a în Ia¿i, act. I, sc. I):

„ºiganca: Du-te pârlii! cå doar n-am så-¡i toc la ureche pânå mâne.
Slujitorul. De!... Baragladinå, te-ai pichirisit?
ºiganca: Baragladinå e¿ti tu, guleratule!“

Jipescu (Opincarul, p. 51): „Dac-ar pleca ¡iganii, baragladini,


ciorânglavi, odatå din sate, nu te gânde¿ti cin’ ¡i-ar mai cânta de joc...“
Satira poporanå Arhiereul ¡igånesc:

ºiganul, foc, mânios,


¥ndatå în sat s-a-ntors
ªi cum a sosit,
S-a ¿i sfåtuit
Cu celelalte
Baragladine:
Când, cum ¿i din ce så facå
ªi ei bisericå?...1

N.A. Bogdan (Pove¿ti ¿i anecdote, p. 60): „Ie¿i¡i, baragladine, cå pun


så vå tragå câte cinzeci de harapnice de fiecare.“
Ibidem (p. 177): „Iar românii råmaserå încremeni¡i pe punte, c-au fost
påcåli¡i a¿a de al naibei de-o baragladinå clon¡atå.“

1
S. Fl. Marian, Satire pop. române, Bucure¿ti, 1893, p. 229.
Lumea basmelor 183

Balaur se porecle¿te îndeosebi ¡iganul låutar.


Ispirescu (Legende, p. 109): „Deodatå auzi ni¿te balauri de låutari
trågând din viori, de gândeai cå mânâncå foc, ¿i din ce în ce se apropiau“.
Alecsandri (Barbu låutarul):

„Un glas (dintre culise): Lipsi¡i de-aici, balaurilor!


Barbu: Ian laså, jupâne vataje! A¿a så tråie¿ti, cå boieriu ne-o chemat
så-i cântåm de ziua lui!“

N. Rådulescu-Niger (Rustice, vol. III, p. 45): „Doi balauri de ¡igani,


albicio¿i nevoie mare, ca fundu ceaunului, îi ziceau din scripcå ¿i unu
zdrångåia dintr-o cobzå, – când a horå, când a brâu“.
Ga¿per este o altå poreclå datå ¡iganului låutar, dar ¿i ¡iganilor în genere.
„Convorbiri literare“ (an XVIII, p. 207): „Ne-am såturat de scår¡åiturile
a doi påcåto¿i de ga¿peri“.
Jipescu (Opincarul, p. 101): „Ål dîntâi ga¿per, vata¿u, înså cum på¿i
på u¿å, târla-mârla, s-a uimåcit ¿i-n dârdorå colo, a scåpat då tremuråturå
vasu din mânå...“
Gr.H. Grandea (Vlåsia sau Ciocoii noi, Bucure¿ti, 1887, p. 113): „Nu
pleca, ga¿per înfumurat, ¿i spune nouå ¿irul istoriei. Cum se face cå ¡iganii
sunt stråmo¿ii grecilor?“
Porecla de ga¿per nu e alta decât numele propriu Gaspar sau Ga¿par,
devenit nume apelativ al ¡iganului.
Dl. dr. Gaster, în a sa Literaturå pop. românå (p. 496), explicå aceastå
trecere prin faptul cå „unul din cei trei crai (de la råsårit), adicå Ga¿par, se
reprezintå ca un arap, cåci, dupå legendå, era împåratul Araviei“.
Femininul ga¿peri¡å e porecla obi¿nuitå a ¡igåncilor.
Ispirescu (Legende, p. 63): „Cum våzu copila¿ii a¿a de frumo¿i,
ga¿peri¡a de cioarå, ce så facå ca så ponoseascå pe Doamna sa?...“
Ibidem (p. 66): „Ga¿peri¡a se duse îndatå în bucåtårie ¿i puse la cale ce
så se facå cu mielul, ca så nu mai råmâie nimic din el“.
Låie¡ sau mirloi sunt porecle ce se dau ¡iganului dincolo de Carpa¡i.
Basmul Spân fårå de moarte, de I. Bota (Pove¿ti, p. 73): „De bunå
seamå împåratul n-ar fi crezut pe låie¡, dacå nu i-ar fi aråtat o sutå vârfuri
de limbi de la zmei“. ªi mai jos (p. 74): „Altmintrelea ce så mai zici, nici
mârloiul de ¡igan nu era tocmai de lepådat, cåci dacå l-ai fi våzut în hainele
lui cele de anglie...“
184 I.A. C ANDREA
Dupå ocupa¡iunile lui, ¡iganul mai e poreclit: ursar1, lingurar, corturar,
câteodatå barosan, propriu, „ciocan mare“ etc.
Polizu (op. cit., p. 534 ¿i 543) mai pomene¿te douå porecle ale ¡iganilor,
necunoscute nouå: tingåu ¿i cinghinea.
O altå poreclå a ¡iganului este boroi.
N.A. Bogdan (Pove¿ti ¿i anecdote, p. 82):

A¿a boroiul ¿ezând,


Se sim¡i cå-i pre flåmând,
Cå nu mâncase nimic
Din zori... barâm vrun pitic!

Poreclele bahni¡å ¿i båhanie se dau deopotrivå ¡iganului ¿i ¡igåncii.


Ispirescu (Legende, p. 63): „Feciorul de boier, când î¿i aduse acaså
nevasta, îi dete, pentru trebuin¡ele ei, o fatå a unei bahni¡e de ¡igancå, ce-¿i
¡inea zilele prin curtea boierului cu ce se îndurau ståpânii“.
Ibidem (p. 66): „Credincioasa bahni¡ei spålându-se la pârâu, nu ¿tiu
cum fåcu ¿i rupse un cåpåtâi“.
Ibidem (p. 343): „Dacå ajunse la fântânå, se sperie bahni¡a, våzând
fata vie nevåtåmatå, iar pe balaur mort într-un båltac de sânge cât pe colo
de mare“.
N.D. Popescu (Carte de basme, vol. I, p. 116): „Så nu ai grije, dragå
jupâneaså, råspunse båhania, cåci eu nu deochi...“
Ibidem (vol. II, p. 4): „Dar de ochii bårbatului såu o primi ¿i p-astå
båhanie urâtå ¿i ascultå într-o doarå tot ce blogodoria ea.“
Ibidem (vol. IV, p. 14): „ºiganu a råspuns cå le-a aruncat..., înså
boierii au zis ¿i ¿i-au dat cu pårerea cå båhania minte...“
O ¡igancå båtrânå e poreclitå la ¡arå horholinå.
Jipescu (Suferin¡ele ¡årånimii, p. 39): „ºigåncile båtrâne, horholine,
pe ¡igåne¿te, întrec la rele pe tartori¡ele satului“.
Poreclele ce obi¿nuie¿te poporul a le da copiilor de ¡igani sunt: danciu,
gangur, grangor, gångurel sau grångorel, ciorpandel, parpangel sau
parpanghel, puradeu, purdela¿, pirandeu etc.
Unele din acestea le-am studiat deja mai sus.

1
Polizu, op. cit., p. 499.
Lumea basmelor 185

Danciu, cu diminutivele dånci¿or ¿i dånciuc, e cea mai uzitatå poreclå


a copiilor de ¡igani.
El. D. O. Sevastos (Anecdotele poporane, p. 78):

Un denciu a murit
Negrijit,
Nepricestuit,
Cum li-i obiceiu,
A¿a, înde ei...

Ibidem (p. 77):

Moartea, ne-nduratå,
Se duce odatå
¥ntr-o ¿atrå,
Ie un denci¿or,
Singurel fecior,
Mânå de-ajutor
La mumå ¿i la tatå...

Laurian ¿i Massim (Glossariu, p. 213): „Dånciuc se zice ca diminutiv


din danciu (nume propriu foarte favorit ¡iganilor), despre verice copil de
¡igan, ca apela¡iune ridiculå...“
Grandea (Vlåsia sau Ciocoii noi, Bucure¿ti, 1887, p. 25): „Deocamdatå
tråmite pe dånciucul tåu în pia¡å cu acest icosar...“
N.A. Bogdan (Pove¿ti ¿i anecdote, p. 161):

Babei Neac¿a îi murise


Fecioru-såu, ce era
Sâtar singur în tot satul,
Cum altul nu se afla,
ªi-l plângea mereu
Pe dånciucul såu...

Parpangel sau parpanghel se då ca poreclå ¡iganilor tineri dincolo de


Carpa¡i.
186 I.A. C ANDREA
Gr. Sima („Ardeleanul glume¡“, p. 53): „Mergând un ¡igan dupå apå
la râu, se iau ¿i parpangeii dupå el...“ ¿i, ceva mai jos: „ºiganul, ca mai
greu, a picat, de n-a mai ie¿it nici azi, pe când parpangeii au scåpat cu un
scåldu¿ ¿i câteva zgâråieturi“.
Ibidem (p. 71): „ªi eu am så må urc cålare pe mânz! îi taie vorba unul
din parpangei“.
Ion Budai Deleanul (ºiganiada):

Dupå ace¿ti venirå înainte,


Arma¡i ¿i-n rânduri tocmite bine,
Zlåtarii de inele ¿i ¡inte,
Fåcåtori douå-sute; iar cine
¥i duce ¿i le este pova¡å?
Tânår parpanghel ¿i mândru în fa¡å...

Puradeu, cu diminutivul purdela¿ ¿i pirandeu, sunt de asemenea uzitate


peste Carpa¡i ca porecle ale copiilor de ¡igan.
Gr. Sima („Ardeleanul glume¡“, p. 70): „ºiganului îi murise singurul
puradeu ce-l avea. Atâta jale ¿i supårare nu s-a mai våzut în laia ¡igåneascå,
cuge¡i cå un fecior de crai s-a stins“.
Ibidem (p. 73): „Frige-voi dar eu bulbucul de unt, varo¿ ca plåcinta
pråjitå ¿i voi croi un foale cu drågu¡a de nevastå ¿i cei puradei håmisi¡i, de
s-a duce veste“.
„Din traista lui Mo¿ Stoica“ (p. 15): „Un cioroi mergea pe drum cu
purdela¿ul såu cel mic de mânå“.
Ibidem (p. 44): „Un român våzu într-una din zile un purdela¿ gol de
tot, jucându-se în ¡årânå“.
Ibidem (p. 56): „Tocmai atunci bietul purdela¿ bågå de seamå cå unul
dintre pe¿ti s-a pus în mi¿care ¿i se apropie de ¿ant“.
El. D.O. Sevastos (Anecdote poporane, p. 63):

ªi ducându-se de-acaså,
El a¿a grijå låsase
Pirandei ¿i dancilor
ªi pirandelelor...

¥ncheind cu seria de porecle pe care poporul le då ¡iganilor, så trecem


la poreclele pe care obi¿nuie¿te a le da celorlalte neamuri.
Lumea basmelor 187

2. Evreii. Dintre poreclele cu care poporul român obi¿nuie¿te a lua în


båtaie de joc pe evrei sunt de notat urmåtoarele:
Târtan, probabil un dublet etimologic al cuvântului „tartor“; în orice
caz, n-are nici o legåturå cu germanul Unterthan, cu care au cåutat så-l
înrudeascå unii.
Alecsandri (Boieri ¿i ciocoi, act. III, sc. I): „Hârzobeanu: Dar, nu ¿tii
multe..., nici måcar cå în¿i¿i ofi¡erii d-tale de pe grani¡å dau drumul târtanilor
så nåvåleascå în ¡arå...“
¥n satira poporanå Dracul ¿i târtanul:

Ieså dracul dintr-o bortå


C-un papuc ¿i c-o ciobotå;
Ieså dracul din tåciuni
Cu târtanul de perciuni;
Ieså dracul din curechi
Cu târtanul de urechi;
Ieså dracul dintr-o luncå,
Pe-un târtan ducând în cârcå;
Ieså dracul dintr-o iarbå,
Pe-un târtan ducând de barbå...1

Jupân, vechea titulaturå a domnilor ¿i a boierilor de frunte, este aståzi


un simplu cuvânt de injurie adresat evreilor sau un termen cu care ne adresåm
mahalagiilor sau slugilor.
El. D.O. Sevastos (Anecdote poporane, p. 70):

Un român
C ’ u n jupân
¥nde ei se vorbeau
ªi se sfåtuiau,
Mai de târg, de-ali¿veri¿,
Jidanul cåta furi¿...

Iudå ¿i litfå spurcatå sunt alte porecle ale evreului, care se aud înså
mai rar în gura poporului.
1
S.Fl. Marian, Satire poporane române, Bucure¿ti, 1893, p. 205.
188 I.A. C ANDREA
Alecsandri (Boieri ¿i ciocoi, act. III, sc. I): „Tatara¿ul, pe unde nu se
pomenea ¡ipenie de iudå, aståzi este înghesuit de litfe pângårite...“
Charchare, cuvânt de altfel neexplicat, se aplicå de asemenea în batjocurå
evreului.
Hep, hep, hep e o înjuråturå adresatå evreului, foarte familiarå nu
numai românilor, dar încå tuturor popoarelor germane.
Alecsandri (Agachi Flutur, act. I, sc. III): „Agachi (urmårindu-l pânå
la u¿å): Hep, hep, hep. (Vine îndåråt). Ha, ha, ha, s-a supårat târtanul!...
ºâfnoaså iudå!...“
Nevasta evreului e poreclitå balabustå, cuvânt de origine ebraicå,
însemnând „ståpâna casei“.
Laurian ¿i Massim (Glossariu, p. 46): „Balabusta, so¡ia unui jidan; se
zice mai ales în râs“.
G. Dem. Teodorescu (în Jocul Påpu¿ilor, Poezii populare, p. 126):

Acum doizeci ani


P-în codrå ai trecut
ªi la iu ai avut
Un chiru¡i
Mititichi,
O calu¡i
Mititichi
ªi balabustâ frumu¿ichi...

Alecsandri (Påpu¿arul): „Ora¿ul e pustiu, fiindcå jupânu Leiba a ie¿it


la plimbare cu balabusta pe la gredini poblichi, ca så asculte mozichi“.
Nevasta evreului mai e numitå jupâneaså, care se mai aplicå ¿i
mahalagioaicelor.

3. Grecii. Poreclele pe care le då poporul grecilor se raporteazå toate


la fizicul, la apucåturile, la îmbråcåmintea ¿i la ocupa¡iunea lor. Cele mai
des uzitate sunt:
Ca¡aon, înrudit poate etimologe¿te cu „cå¡el“, se aplicå mai cu seamå
grecilor pentru råutatea lor.
Vornicul Beldiman (Tragodia, v. 245-246):

Dupå dân¿ii ca¡aonii, to¡i orbe¿te nåvålesc,


Cum ¿i acei ce n-au stare ¿i-n tractiruri locuiesc...
Lumea basmelor 189

Marion (D-a valma, p. 19): „A!... am pus mâna pe tine, ca¡aonule, de


mult te pândeam...“
Cochin¡ e o altå poreclå ce se då de popor grecilor arenda¿i.
Baronzi (Limba românå, p. 105): „Cochin¡. ºåranii astfel numesc pe
arenda¿ii greci. Numire råmaså de la unul din popoarele stråine care au
locuit în Dacia alpestrå (Kakoinsii)“.
Filimon (Ciocoii vechi ¿i noi, p. 69):

Frunzå verde iasomie,


Aide¡i fra¡i la haiducie,
Så scåpåm pe lighioi,
De cochin¡i ¿i de ciocoi.

Autorul adaogå ca notå în josul paginii: „Cochin¡i ¿i ca¡aoni sunt numele


obi¿nuite ce le dau ¡åranii grecilor arenda¿i.“
Numirile de caprå, ¡ap, râie sunt foarte mult întrebuin¡ate de popor
pentru a numi în båtaie de joc pe greci.
N. Rådulescu-Niger (Nuvele, pp. 46-47): „Ah! bah!... ma tu e¿ti un
inzerasule di copili¡a, Ruxandi¡a-garofi¡a, – începu iar capra, în limba lui
cea strop¿itå“.
Ibidem (p. 80): „Co¿are nu mi-o ars, ci râioasa de caprå mi-o ars
inima, såri-i-ar ¿i dreptu, ierte-må Dumnezeu!“
Ibidem (p. 48): „Flåcåii îl furau cu ochii cruci¿, cå nu le da ¡apu pace;
nevestele ¿i fetele pufneau de râs între ele ¿i se strângeau vârtos de mânå, ca
så nu-i deie pas“.
Ibidem (p. 84): „Chiar boierii locului... se îndurase mai mult de milå
så dea grecului în posesie fâ¿ia de påmânt... ¿i acu, uite de ce comedii
s-apucå râia dracului...“
Marion (D-a valma, p. 19): „Todose î¿i uitå de pozi¡ia lui ¿i începu så
râdå cu poftå: –A! a! capra dracului, te-a luat hahamul...“
Grecul mai e numit adeseori jigodie greceascå.
Cu privire la îmbråcåmintea lui, grecul e poreclit ¿alvaragiu.
Dupå ocupa¡iunile lui predilecte, grecul prime¿te poreclele de parpalec,
adicå „plåcintar“, ¿i måslinar.
Creangå (Scrieri, vol. I, p. 149): „Måi, parpalecule, nu cumva e¿ti
botezat de sfântul Chirica ¿chiopu, care ¡ine dracii în pår?“
190 I.A. C ANDREA
Alecsandri (Covrigarul):

Pe când domnii greci


Ce’ fanaragii,
Mii de parpaleci
ªi de papugii...

4. Ungurii. Aproape unica poreclå pe care o primesc ungurii din partea


românilor din toate ¡inuturile este ¿oangher1, adesea alterat în boangher. ¥n
unele pår¡i ale Moldovei, ungurul mai e numit ¿oacå¡, dar aceastå poreclå
se aplicå în special nem¡ilor.

5. Sa¿ii. Nenumårate sunt glumele ¿i påcålelile pe care le povestesc


românii pe seama sa¿ilor, în care totdeauna sasul, adicå ho¡ul de påguba¿,
råmâne båtut, ocårât ¿i cu banii da¡i. ¥n toate aceste glume, sasul e pomenit
cu porecla de Hon¡, care nu e decât o schimonosire a numelui Hans, pe
care-l poartå majoritatea sa¿ilor, ¿i care corespunde numelui românesc Ioan.
„Din traista lui Mo¿ Stoica“ (p. 86): „Jupânul Hon¡, care era gazdå
mare, avea de vânzare trei stoguri de fân. Veni un cumpåråtor, venirå mai
mul¡i, dar fiindcå sasul era scump...“
¥n snoava Sasul la joc, publicatå în „Traista lui Mo¿ Stoica“ (p. 96),
românul porunce¿te sasului: „Så joci, sasule, cå dacå nu, e vai de sufletul
tåu“.
ªi „jupânul Hon¡“, de voie, de nevoie, începe så joace, cântând mai
mult de fricå:

Chite Hon¡i cu cizme mari,


Toate hoa¡e ¿i tâlhari,
Chite oameni de podure,
Toate oamenile bune!

Snoava cu sasul jucând e povestitå ¿i de Bârseanu, la notele strigåturilor


din Ardeal (Doine ¿i strigåturi, p. 482).
¥n aceastå colec¡ie, cântecul sasului e astfel reprodus (p. 472):

1
Cf. ªåineanu, Semasiologia, p. 379 nota.
Lumea basmelor 191

Chite Hon¡i cu ¿izme mari,


Toate hoa¡e ¿i tâlhari;
Chite vomini de pudure
Toate vomenile bune.

O altå poreclå a sasului e floander, care ne întâmpinå tot în „Traista lui


Mo¿ Stoica“ (p. 96): „Zice¡i, måi, så ¡ie minte floanderu, cå s-a prins
odatå-n joc cu românii!“

6. Nem¡ii. Porecla cea mai obi¿nuitå a nem¡ilor este ¿oacå¡ sau ¿oacå¡å.
Alecsandri (Cucoana Chiri¡a în voiaj): „Vas rast? Asta-i pudoare mare
la d-ta; trebuie plåte¿ti vama. ªi îndatå s-o adunat vro trei ¿oacå¡e ca så
hotårascå dacå se cuvenea så-mi ieie vamå...“ ªi mai jos: „Ba încå så vede¡i;
trecând odatå pe sub o hrubå lungå, care-i zic tunel, ¿i gåsindu-ne prin
întuneric, ¿oacå¡a de baron ¿i-o întins botu ca så må sårute...“
Acela¿i (Piatra din caså, sc. XIII): „Leonil: Marghioli¡a le¿inatå! Hei,
cå nu sunt în locul ¿oacå¡ei. “
Acela¿i (Agachi Flutur, act, I, sc. I):

„Fri¡ (râde): ¥n floare, ca ciuperca.


Neculae (în parte): Iar râde ¿oacå¡a! a så må bage în boalå“.

Altå poreclå a neam¡ului este ¿on¡, ¿on¡i¿or, care are însemnarea proprie
de „¿chiop“.1

7. 8. Bulgarii, sârbii. Porecla obi¿nuitå a bulgarilor ¿i sârbilor se


raporteazå la ocupa¡iunea lor de cåpetenie: bostangiu.

9. Armenii sunt porecli¡i în genere Arie spurcatå.2

10. Ru¿ii au o poreclå generalå de porc. Existå chiar un proverb


moldovenesc: „Rusul ¿i porcul, porcul ¿i rusul“.3

1
Cf. ªåineanu, Semasiologia, p. 379 nota.
2
Cf. S. Fl. Marian, Ornitologia pop. rom., vol. II, p. 173.
3
Comunicat de d. Th. Speran¡ia.
192 I.A. C ANDREA
Mai råmâne acum, înainte de a încheia, de a pomeni porecla pe care
obi¿nuiesc românii a o da turcilor: ciutac, care se aplicå ¿i oamenilor nevoia¿i,
stângaci, nerozi: „Convorbiri literare“ (an XII, p. 179): „Groaza intrå în
inimile spurca¡ilor de ciutaci...“
Cu aceasta încheiem clasa de porecle generale ¿i în acela¿i timp punem
studiului nostru un sfâr¿it.
BALADE INEDITE CULESE DE
I.A. CANDREA ¿ I OV. DENSUSIANU
Lumea basmelor 195

RADU

Foaie verde a bobilor, Armele cå le gåtea,


Sus pe dealul Grecilor La cåprar Ion mergea,
Starostea haiducilor Bunå seara cå mi-¿i da!
La cel fag mare din coastå „– Bunå seara, cåprar Ioane!“
ªade Radu ca-ntr-o caså „– Mul¡umescu-¡i, cåpitane!“
Cu carabina pe maså, Darå Radu ce-mi fåcea?
Cu ocaua plinå raså, La maså cå mi-¿i ¿edea
Nu ¿tiu, plinå or mi-e goalå, ªi båie¡ii ¿i-i chema,
ªapte poteri bagå-n boalå, D-o junincå cå-mi tåia,
Nu ¿tiu, goalå ori mi-e plinå, Patru ciosvâr¡i o fåcea,
Bagå potera-n izinå1. La frigåri cå mi-o punea,
Foaie verde mic¿unea, ªase in¿i cå mi-o frigea.
N-avea dracul ce lucra, Nu mi-o frige cum se frige,
Pe Radu mi-l învå¡a, Ci mi-o frige din cârlige,
De ghete se descål¡a, Ca så-i fie carnea dulce,
Cu opinci cå se-ncål¡a, ªi-i mai då cu saramurå,
Opincå cu cataramå, Så se facå tot mai bunå,
ªi nu-i bagå nimeni seamå. S-aibå gust la båuturå.
Foaie verde ¿i-o lalea, Darå Radu ce-mi fåcea?
Dar dupå ce se-ncål¡a De la maså se scula,
¥n picioare se scula, Pe cal cå-mi încålica,
La picioare se uita, Mâna pe durdå punea
Bine, måre, zåu cå-i sta, ªi cu durda când îmi da,
Trei degete-n gurå punea Se despica pådurea.
ªi-ncepea de ¿uiera, La popa Stan cå mergea,
Tovarå¿ii cå-i veneau, De la denie mi-l lua
ªapte in¿i cå-mi veneau, ªi-acaså cå mi-l ducea,
Cu Radu opt cå-mi fåcea, Trei måciuci-n spate-i da
1
Primejdie.
196 I.A. C ANDREA
ªi-una-n piept, de-l îndrepta, Darå Radu ce-mi fåcea?
Tot de bani-l întreba: Mâna pe palo¿ punea,
„– Pårinte, sfin¡ia ta, La bordei cå mi-¿i mergea,
Ia, vezi de ceva parale, Putineiul mi-l gåsea,
Cå n-avem de cheltuialå, De manta se dezbråca,
C-am copila¿i får’ de minte, Putineiu-l de¿erta
Pråpådesc la gloan¡e multe. ªi preotesii-i zicea:
Bagå praf cu chivåra, „– Preote¿icå, dumneata,
Gloan¡ele cu bani¡a, Adu un cântar încoa,
Råu-mi seacå inima, Så-¡i cântåresc rugina,
Cå mi-a golit geantaua.“ Ca så-¡i dau dijma din ea.
Darå popa ce-mi fåcea? Dar preoteasa ce-mi fåcea?
Tot pe barbå se jura Cântarul mi-l aducea
Cå n-are cruce de para. ªi lui Radu-n mânå-l da.
Darå Radu ce-mi fåcea? Darå Radu ce-mi fåcea?
„– Pårinte, sfin¡ia ta, Banii mi ¿i-i cântårea,
Acuma mi te-oi lega, Optzeci de oca-mi gåsea,
Scoate bani cu bani¡a.“
La desagi cå mi-i punea,
Darå popa ce fåcea?
Patru cai cå încårca,
De Radu nici nu grijea.
Iar la popa cå-mi mergea
O funie cå-mi scotea
ªi de barbå cå mi-l lua.
ªi pe popa mi-l lega,
Darå popa ce-mi fåcea?
De grindå mi-l spânzura.
De moarte se speria,
Dar popa ce-mi fåcea?
Din guri¡å grai gråia:
De moarte se speria
ªi lui Radu cå-i zicea: „– Catå, tatå, dupå u¿e,
„– Cåpitane, dumneata, Cå mai am d-o gåletu¿e,
Mai slåbe¿te-må ni¡el ª-aia plinå de rubli¡e.“
C-o så-¡i cânt d-un cânticel Darå Radu ce fåcea?
De când eram båie¡el.“ Dupå u¿e cå-mi cåta,
Radu ni¡el mi-l slåbea. Gåleata cå mi-o gåsea,
Darå popa ce-mi fåcea? ¥n desagi cå mi-o punea,
Din guri¡å grai gråia: Patru cai mai încårca,
„– Cåpitane, dumneata, Iar la popå cå mergea
Du-te, tatå, la bordei, ªi de gât cå mi-l strângea.
Cåci avem d-un putinei, Dar preoteasa ce-mi zicea?
Era plin de gålbinei, „– Cåpitane dumneata,
Dobânda banilor mei.“ Mai slåbe¿te pe popa,
Lumea basmelor 197

Cå ¡i-om da din ce-om avea. ªi salba cå mi-o gåsea


Ia ascultå, måiculi¡å, ªi la gât cå mi-o punea,
Pune mâna pe poli¡å, La picioare-i ajungea,
Cå mai am d-o sålbuli¡å ¥ncå o datå o-ndoia,
De când eram copili¡å, La genunche-i råmânea,
De sugeam la maica ¡â¡å.“ A treia oarå o-ndoia,
Radu mâna pe poli¡å punea La brâu cå mi-o låsa
ªi pe cal încålica,
ªi la coastå cå-mi pleca.

PÅTRU HAIDUCU

„– Ale! cinstite de Petre, Leagå mâinile-ndåråt


Ai de-¡i boteaz-un fini¿or, Cu trei frâmbii1 de måtase
Fie-¡i în codru de ajutor.“ ªi cu trei de ibri¿in,
Darå Påtru ce-mi fåcea? Alese din Seghedin,
Armele ¿i le-ngropa ªi då-mi drumu-n oastea ta:
La o buturea de fag, De-oi scåpa, scåpat så fiu.“
Unde trage Påtru cu drag. Mâinile-ndåråt cå-i lega
ªi la el ce-mi oprea? Cu trei frâmbii de måtase,
Oprea o lucie såbioarå, Alea din Bra¿ov alese,
Ghemuitå, ghem fåcutå, ªi cu trei de ibri¿in,
Adus vârful la mårunche. Alese din Seghedin.
Iarå Påtru ce-mi fåcea? Da la el ce mi-¿ oprea?
La-mpåratul cå pleca, Oprea o lucea såbioarå
Pe poarta micå intra, Ghemuitå, ghem fåcutå,
Pe-mpåratul cå-l vedea, Adus vârful la mårunche,
Buza’n patru cå-i pleznea, La-mpåratul cå-mi pleca.
Sânge negru cå-i pica, ¥mpåratul cå-l vedea,
Pe caftan cå se sleia: Mâini îndåråt cå-i lega,
„– Luminate de-mpårat, Drumu-n oastea lui cå-i da.
Trup¿orel fårå påcat, D ’ ale! Påtru ce-mi fåcea?
1
Frânghii.
198 I.A. C ANDREA
O datå cå-mi chiotea, ªi când fu soarele a scåpåta,
Våi adânci cå råsunau, N-avea Påtru ce lucra,
Toate sforile-i plezneau, Numai sta de-i buldu¿ea1,
Drumu-n oastea lui cå-i da. ªi mult, pu¡in ce scofelea2
D’ale! Påtru ce-mi fåcea? Trei catâri cå-mpovåra,
Scotea luce såbioarå La-mpårat cå pleca:
ªi de-un zid cå mi-o trântea,
„– Luminate de-mpårate,
De ruginå o scutura,
Trup¿orel plin de påcate.“
Sus la cer cå-mi fulgera
ªi prin turc cå-mi abåtea Da-mpåratul ce-mi zicea?
Ca un vânt viforit „– Du-te, Petre, ’n haiducie,
Printr-un pomet înflorit, Fost-a dåruitå ¡ie,
ªi cum cådeau florile Cât oi sta eu în domnie
A¿a cådeau celmelele. Så stai ¿i tu-n haiducie;
ªi când fu soarele-n chindie, Fost-a dåruitå ¡ie
Tåie Påtru ¿apte mii, Din mica copilårie.“

CHERA

Verde ca måslina, Cu râpul pe burtå


Mai dincoa de Schila, Ca solzul de ¿tiucå;
Din jos de Bråila, La piept gåvånat,
¥ncarcå, mi-se-ncarcå Cu mustå¡i de rac,
Douå-trei sandale3, Negru ¿i buzat,
Nouå galaoane4; Parcå-mi este-un drac.
Da cin’ le-ncarcå? Unde-l vezi pe dânsul,
Cel arap sangeap, Nu-¡i po¡i ¡ine râsul.
Negru ¿i buzat, Da ce fel de marfå?
Cu râp dupå cap Bumbac ¿i måtase,
Ca solzul de crap, Marfå femeiascå,

1
¥i cåuta de bani.
2
Aduna.
3
Bårci.
4
Coråbii.
Lumea basmelor 199

Cå e mai bånoaså, ¥mi vine så fug.


Valuri de bumbac, Unde s-a våzut
Tutun de ål tocat, ªi s-a pomenit
Tutun inigea, Aråpoaicå albå
De-l de bea Pa¿a, ¥n ¡ara aråpeascå,
Fir de ibri¿in, Så-¡iu fiu de nevastå?
Megadi1 de ål bun. Surorile tele –
Da cin’ le-ncårca? Cumnatele mele,
Cel arap sangeap, Frå¡iorii tåi –
Negru ¿i buzat. Cumnå¡eii mei,
Când te ui¡i la dânsul, Tåiculi¡a al tåu –
Nu-¡i po¡i ¡ine râsul. Fie socru meu,
Arapul zicea: Måiculi¡a ta –
„– Chero, Cheralinå, Fie soacrå-mea?
Tânårå copilå, ªi eu cå mai am
Frumu¿icå zânå, Tot doi frå¡iori,
Floare din grådinå, Din ¿i Constantin,
Vino dupå mine, Ho¡ii Bråilei,
Cå ¡i-o fi mai bine; ªerpii Dunårei.
A¿ternutul tåu – ªi ei mi-or veni
Parale mårunte, La cel miez de noapte
Pe sârmå ¡esute Cu fiori de moarte
Sunt la arap multe; Så descuie poarta,
Cåpåtâiul tåu, Så bage aznaua3.“
Copori¿ul2 tåu – „– Chero, Cheralinå,
Galbeni venetici, Tânårå copilå,
De-i de câte cinci, Frumu¿icå zânå,
Sunt la arap mul¡i.“ Floare din grådinå,
Chera råspundea: Vino dupå mine
„– Fugi, arape, fugi; Cå ¡i-o fi mai bine.“
De urâtul tåu Fåcea cum fåcea,
ªi de-al tatå-tåu Pe Chera o-n¿ela

1
Marfå.
2
¥nvelitoarea.
3
Lada cu bani.
200 I.A. C ANDREA
ªi cu ea pleca, ªi voi så-mi mâna¡i
¥n vale cobora, De azi pânå mâine
Din gurå-mi gråia: Cale de opt zile,
„– Voi cârmacilor, Ca v-oi plåti bine.“
ªaluparilor, ¥n barcå se suia
ªi voi så-mi mâna¡i ªi cu ei pleca
De azi pânå mâine Pe Dunåre-n jos,
Cale de cinci zile, Mergeau de folos.
Cå v-oi plåti bine.“ Mergeau ce mergeau,
Cu Chera pleca Ochean aruncau,
Pe Dunåre-n jos, Pe Chera vedeau,
Mult mergea frumos. Buzdugan trågeau.
Noaptea cå-mi venea, Cârmaciu-l loveau,
Fra¡ii când veneau ¥n loc cå se învârtea,
La poartå strigau: Pânå-mi ajungea.
„– Chero, Cheralino, Acolo ajungea,
Descuie poarta, Din gurå-mi zicea:
Så bågåm aznaua, „– Chero, Cheralinå,
Ne-apucå ziua.“ Tânårå copilå,
Chera nu råspunde, Frumu¿icå zânå,
Cå n-are de unde. Floare din grådinå,
Da ei ce-mi fåceau? Cu cine-ai vorbit
Pe må-sa-ntrebau: Când te-ai logodit,
„– Mamå, mama noastrå, Pe cine-ai întrebat
Unde e Chera?“ Când te-ai måritat?“
Din umeri înål¡a. Chera råspundea:
Da ei ce-mi ziceau? „– Neica, neica al meu,
„– De nu po¡i cu gura, Din ¿i Constantin,
Aratå cu mâna“. Cu nimeni n-am vorbit
Cu mâna aråta, Când m-am logodit,
Pe Dunåre-n jos Pe nimeni n-am întrebat
Mult mergeau frumos. Când m-am måritat.
Iar ei ce-mi fåceau? Pe mine m-a luat
¥n vale-mi coborau, Cel câine de-arap,
Din gurå-mi ziceau: Cu mine-a plecat
„– Voi cârmacilor, ¥n ¡ara aråpeascå,
ªaluparilor, Så-i fiu de nevastå.“
Lumea basmelor 201

Iar ei îi ziceau: Pe Chera o lua,


„– Chero, Cheralinå, ¥ndåråt se-ntorcea,
Pite¿te capul ¥n ºara Româneascå,
Så-mi tai arapul.“ Så se pomeneascå.
Arapu-l tåia,

CÅLIN CURCÅ

Foaie verde de-un pelin, Logofåtu-i råspundea:


N-a¡i auzit de Cålin? „– Am socotit Poiana,
De Cålin, omul cel cu minte, Poiana ¿i Pleni¡a,
Care-a ¡inut mo¿ii multe; Pe to¡i câ¡i i-am socotit
Mo¿ii multe Trei calici nu mi-au plåtit.
ªi lumite1, ªi de nu må crezi pe mine
Eu ¡i-oi spune pe lume2:
Risipi¡u, Cetatea,
Unul este Vasilan,
Poiana ¿i Pleni¡a,
N-a plåtit claca de-un an,
Poiana cu fânurile,
ªi unu-mi este Chiri¿,
Pleni¡a cu vinurile.
Nu-mi då banii nici de cu¿,
Frunzå verde pelini¡å, Se uitå la mine ghioldi¿3;
Pleca Cålin din Pleni¡å Unul este Ion cel mare,
Cu patru cai la cåru¡å. Nu mi-a dat nici trei parale.“
Frunzå verde buruianå, Cålin Curc-a¿a zicea:
Pleca Cålin la Poianå, „– Logofete, dumneata
Da-n gazdå unde trågea? Så te duci la Ion cel mare
La logofåtul Ne¡a, ªi så mi-l trime¡i încoa,
Cå cu el ¿tia vorba Vie så plåteascå claca
ªi din gurå-l întreba: ªi toatå iobågia.“
„– Logofete, dumneata Logofåtu-i råspundea:
Ai socotit Poiana,
„– Dau prin apå ¿i må-nec
Poiana cu fânurile,
ªi prin måråcini de-a drept,
Pleni¡a cu vinurile?“
La Ion cel mare nu merg;

1
Renumite.
2
Nume.
3
Chiorå¿
202 I.A. C ANDREA
Så-mi dai cinci, ¿ase cåtane, Nici fitan¡å1 nu-¿i mai lua,
Så må duc la Ion cel mare: El din gurå a¿a zicea:
Pe Andrei ispråvnicelul „– Aleoleo, serdar Cåline,
De bea vin ca mielu¿elul Å¿ti bani care sunt la tine
ªi månâncå ca purcelul, Azi ¡i-i dau,
ªi så-mi dai ¿i pe Andrei, Mâine ¡i-i iau.
Cå ¿tie seama-n bordei.“ Mâine o så te rogi de mine,
Cinci-¿ase cåtane-i da, C-am så te tai ca pe-un câine.“
La Ion cel mare mergea, Cålin Curcå auzea,
Ion cel mare mi-i vedea, Ispråvniceii chema
Mâna pe lance punea ªi din gurå a¿a zicea:
ªi din gurå întreba: „– Pune¡i mânå de-l lega¡i,
„– Ce cåta¡i voi pe la mine, ªi-l lega¡i, så-l fereca¡i.“
Ce mai sunt dator la tine? Ion cel mare råspundea:
De clacå må ¿tiu plåtit „– Aleoleo, serdar Cåline,
ªi de dijmå curå¡it.“ Ce mai sunt dator la tine?“
Iar nevasta a¿a-i zicea: El pe u¿e cå ie¿ea
„– Ståi, Ioane, nu face-a¿a, ªi acaså mi se ducea,
Ia ¡ine tu colea punga, La Chiri¿ mi se ducea
Du de-¡i plåte¿te claca ªi din gurå a¿a zicea:
ªi toatå iobågia.“ „– Måi Chiri¿o, dumneata,
Ion cel mare ce fåcea? Scoalå, frate, nu ¿edea;
Punga la gât î¿i lua, Vezi cel câine de ciocoi?
La Cålin Curcå mergea: Cât o sta åsta pe noi
„– Bunå ziua, måi Cåline.“ Nu mai facem car ¿i boi,
„– Nu-¡i mul¡umesc, porc de cåine. Nici în obor zece oi,
Câ¡i pândari trimit la tine Aide så-l pråpådim noi,
Ca så te plåte¿ti de mine?“ Aide så tåiem câinele,
„– Aleoleo, serdar Cåline, Ne-a mâncat cu clåcile
De ce må faci porc de câine, ªi ne ia ¿i zilele.“
Ce mai sunt dator la tine?“ Da’ Chiri¿ a¿a-i zicea:
Catastivu-n mânå-l lua, „– Neicå Ioane, dumneata
Nici bine nu-l socotea, Nu vezi c-am îmbåtrânit,
Cu cinci lei mi-l ajungea; Nu-¡i mai sunt bun de slujit?
Scotea banii ¿i plåtea, ¥¡i dau copii-amândoi,

1
Chitan¡å
Lumea basmelor 203

Cå ¡in bine la råzboi. La våru-såu se ducea:


¥¡i dau pe Dobric’ cel mic, – Scoalå, vere, de nu ¿edea,
Face potera colnic, ’Ai så tåiem câinele,
¥¡i dau pe Dobric’ cel mare, Ne-a mâncat cu clåcile
Face potera råscoale, ªi ne ia ¿i zilele.“
La brân cu ¿apte pistoale, Cålin Curcå ce-mi fåcea?
Patru pline ¿i trei goale.“ Punea caii la cåru¡å,
Ion cel mare ce zicea? Iar copiii lui Chiri¿
„– Mul¡umesc lui Dumnezeu, ºineau calea la nisip,
Fåcui doi, cu mine trei. Cå trece Cålin la Pisc.
Foaie verde ca spanacul, Iar în Pisc unde trågea?
Un’ så gåsesc pe cel de patru?“ La Maria våduva,
Se ducea la Vasilan Cå cu ea ¿tia vorba
ªi din gurå a¿a-i zicea: ªi toatå-nvå¡åtura.
„– Vasilane, dumneata, Feciorul lui Vasilan
Scoalå, frate, nu ¿edea: Påzea la Crucea lui Dan,
Vezi cel câine de ciocoi ªi copiii lui Chiri¿
C-a supt sângele din noi? Se fåcurå pui de mâ¡å,
Aid’ så tåiem câinele. Se suiau din spi¡å-n spi¡å,
Ne-a mâncat cu clåcile Pânå se suiau-n cåru¡å;
ªi ne ia ¿i zilele.“ Iar în Pisc când ajungeau
Vasilan a¿a-i zicea: Mi se fåceau cocolo¿,
„– Neicå Ioane, dumneata Se pitulau lângå co¿.
Nu vezi c-am îmbåtrânit, Când soarele scåpåta
Nu mai sunt bun de slujit? ªi Ion cel mare sosea,
De-¡i dau copilul cel mai mare, Se plimba pe båtåturå
Face potera råscoale; Så-¿i facå inima bunå,
Când prinde omul båtrân Cå-l apucase la mânå;
ºi-l face de roade fân De påtul se rezema,
ªi-i trânte¿te câte-un pumn, Cålin Curcå mi-l vedea:
ªi-l îndrepteazå pe drum.“ „– Cine-i rezemat de påtul?
Ion cel mare ce zicea? Åla nu este om bun.
„– Mul¡umesc lui Dumnezeu. Ia-nchide¡i voi u¿ile,
Fåcui trei, cu mine patru; ¥ntåri¡i zåvoarele,
Când ai zice de spori¿, Slobozi¡i perdelele.“
Unde så gåsesc pe cel de cinci, Punea masa ¿i mânca.
Så påzeascå la cârligi?“ Ion cel mare ce-mi fåcea?
204 I.A. C ANDREA
La u¿å când mergea, Numai cât bobul de mei,
Cu pumnu-n u¿å când da, Cu ce o så-i cresc eu pe ei?
U¿a paicå1 fu de spumå, Plâng copiii pe bordei
A¿a såri din ¡â¡ânå; Cå n-au lapte-n putinei.“
Când da cu piciorul stâng, Odatå se opintea,
Sårea u¿a ¿i c-un stâlp. Lancea-n buric i-o-nfigea,
La Cålin Curcå mergea Din guri¡å-l judeca,
ªi la maså mi-l gåsea: Cu palo¿u-l ciocârtea,
„– Bunå seara, måi Caline.“ Iar copiii lui Chiri¿
„– Mul¡umescu-¡i, frate Ioane; Veneau pe co¿ tåvåli¿
Vino, frate, de månâncå ªi-l tåiau ¿i-l ispråveau.
Ale bucate fra¿onite2, Când ziuå cå se fåcea
Pentru dumneata gåtite.“ To¡i såtenii se strângeau
„– Acum sunt frate cu tine, ªi din gura a¿a ziceau:
Ieri må fåceai porc de câine. „– Neicå Ioane, dumneata
Ale bucate fra¿onite Ai bågat satu-n belea.“
O så le våz pângånite3. Ion cel mare a¿a zicea:
Pentru-o oalå de urzici „– Nu vå teme¡i, speria,
Prinse¿i fata la Ghidici, N-am bågat satu-n belea;
¥i lua¿i salba de la gât, Singurel oi råmânea
Toatå vara a jelnicit; De mi-oi face osânda,
Pentru ¿ira din obor, C-a¿a scrie pravila.“
¥mi lua¿i dijma de trei ori; De când Cålin mi-a murit,
Pentru cinci zile de clacå, Poaiana s-a-nveselit,
¥mi lua¿i un mânzat ¿-o vacå. Pleni¡a a-mbobocit,
Am ¿i eu copii mårun¡ei, Risipi¡u a odråslit.

1
Parcå.
2
Alese.
3
Pângårite
Lumea basmelor 205

BADIU

Båduleasa cea frumoaså Cobili¡a, cråi¡a


Patruzeci de buzoieni ªi pleacå din vad în vad
ªi cincizeci de gåla¡eni Pân-la hanul lui Arghir,
Ei la mal cå-mi trågeau, Cå Neculcea bea la vin.“
La crâ¿ma lui Badiu erau, Ea cofele cå-¿i lua,
Pe Båduleasa-ntrebau: La apå cå mi-¿i pleca,
„– Båduleasa cea frumoaså, Cobili¡a mi-arunca,
Unde-i Badiu? închis în caså?“ Cofele cå le-azvârlea,
„– Valeu! Badiu nu-i acaså, La Neculcea cå-mi intra,
ªi-i în târg la carne graså, Nici bunå ziua nu-¿i da,
Så ia carne får-de oase, ªi Neculcea el mi-¿i bea,
Så ia carne de coco¿ Cu cinci fete-alåturea:
De pe la genunchi în jos.“ Una-l pi¿cå, una-l mu¿cå,
Dar un turc mai mititel, Una cu vin mi-l strope¿te,
Fratele lui Sucargel, Una cu basmaua-l ¿terge.
El în pivni¡å intra, „– Valeu, cumnate Neculcea,
Cinci bu¡i cu vin ridica, Cå tu bei ¿i vesele¿ti
Pe Badiu cå mi-l gåsea, ªi de Badiu nici gânde¿ti.
Cu palo¿ul pus pe piept, La piciorul hornului,
ªi el trei palme-i trågea, La duhoarea focului
Bini¿or cå mi-l lega Pe trei zile, pe trei nop¡i,
Cu sforile de måtase, Cu sfârcul gârbaciului
Cu trei vi¡e-mpletite-n ¿ase Pe fa¡a obrazului,
ª-afarå cå mi-l scotea, Pân’ ¿i-a spus galbenii to¡i.“
La piciorul hornului mi-l lega Neculcea cum auzea
Pe trei zile, pe trei nop¡i, Fetele cå-¿i arunca,
Cu sfârcul gârbaciului Oca de vin råsturna,
Pe fa¡a obrazului, Buzduganul cå-¿i lua,
Ca så spuie galbenii to¡i. Palo¿ul cå-¿i ascu¡ea
El a¿a mi se gândea, ªi când el mi-l azvârlea
Pe Båduleasa chema: Tocmai la Badiu cå sta,
„– Båduleaså cea frumoaså, ¥n prag de trei ori se råsucea.
Cu statul de jupâneaså, Acolo când ajungea,
Ia-¡i cofele, garofele, La Neculcea cå mergea:
206 I.A. C ANDREA
„– Valeu, frate Badiule, Cu buzduganu-i omora
Cum ¡i-ai låsat spetele ªi pe to¡i cå mi-i tåia.
De te-au legat babele?“ Nouå gråmezi cå facea,
Turcii pe Bådiuleaså-ntreba: Afarå marfa scotea
„– Bådiuleaså cea frumoaså, ªmi-i punea.
Ce catå åsta la voi?“ Cåråu¿ii câ¡i treceau:
„– Åsta-i negustor de boi „– O! sårace Badiule,
ªi ¡ine gazdå la noi. Cum î¡i ard cârciumile,
A vândut cirezile Cârciumile, slåninile!“
Ca så-mi bea dobânzile.“ „– Las’ så ardå pânå mâine,
Iar Neculea când venea Nu-i fåcutå la loc bun
Palo¿ul cå-l învârtea, ªi-i fåcutå lângå drum!“

ªTEFAN VODÅ

Foaie verde lobodå, Domnul ªtefan ce fåcea?


¥n curte la ªtefan-Vodå Nici nu bea, nici nu mânca,
Mul¡i boieri s-au strâns la vorbå. Numai din gurå gråia:
Vorba ¿i sfatul ce era „– Be¡i, båie¡i, vå veseli¡i,
Mi-era tot de dumneata. Mâine în ziuå fi¡i gåti¡i
Dar la maså cine era? Care cu cai înfrâna¡i,
Câtå maså este-ntinså, Care cu cei de¿åla¡i,
Câtå maså de måtaså Care cu pieidici în gurå,
Pe la cåpåtâi aleaså; To¡i sunt voinici de måsurå.
Câtå maså este întinså, Så facem de-o vânåtoare mare,
De boieri este coprinså. Ziua pe namiaza mare,
Cu paharul cin’ le da? Pân’ la fagul Miului,
Surioara Miului, Miului haiducului.“
Paharnica Domnului. Surioara Miului,
ªi la maså ce mâncau? Paharnica Domnului,
Numai cegå ¿i postrungå, Le da vin pân’ se îmbåtau
Caracudå, cå-i mai scumpå, ªi ei cå mi se culcau.
ªi beau rachiu de anason, ªi ea ce mi-¿i fåcea?
Te face din om neom, Sårea ici, sårea colea
ªi beau vin de armaziu. ªapte dealuri ¿-o vâlcea
Lumea basmelor 207

ªi o pustie de derea, Peste un cioban cå mi-¿i da:


La un pår cå mi-¿i mergea, „– Bunå ziua, bre, ciobane,
De o foaie cå rupeau, Då-mi mie cele zece oi,
¥ncepea d-a ¿uiera, Så-¡i dau ale cinci mii de lei,
Brazi mårun¡i se scuturau, Så-¡i dau ¿i o mielu¿ea,
Livezile se-ncurcau, Så te duci cu ea colea
Apele se tulburau, Så o frigi ciobåne¿te
Iar Miu o auzea, ªi s-o månânci haiduce¿te.“
¥nainte cå-i ie¿ea ¥i da ale zece oi,
ªi din gurå cå-i gråia: ¥i da ale cinci mii de lei.
„– ¥ndåråt, tu, soru-mea!“ „– Fåcuråm cu oile,
ªi atunci cå zicea: Så facem ¿i cu ¡oalele:
„– Då-te, neicå, mai încoa, Då-mi mie ål cojoc mi¡os
Cåci am så-¡i spun ceva. Care-l por¡i vara pe dos,
¥n curte la ªtefan-Vodå Så-¡i dau ål bini¿ domnesc.
Mul¡i boieri erau la vorbå, Fåcuråm cu ¡oalele,
Boierii divanului, Så facem ¿i cu cåciulele:
Cåimåcanii ora¿ului, Då-mi mie cåciula de ¡ap bål¡at,
Ca stâlpii påmântului. Aduså din ºaligrad,
Vorba ¿i sfatul ce era Så-¡i dau ål verde comånac,
Era tot de dumneata, Verde ca frunza de fag.
Domnul ªtefan så te ducå, Fåcuråm cåciulele,
Så te ducå-n târg de-afarå, Så facem ¿i cu armele:
Så-¡i batå doi pari ¿i-o cumpåioarå, Då-mi mie a bâtå nepârlitå
Unde trec mocanii cu sare ªi la cap neciocârtitå,
ªi boierii la plimbare, Så-¡i dau eu a flintå,
Ca så le fie de mirare.“ De nouå ani neslobozitå.“
Mihu e balå de drac, ¥i lua ¡oalele,
Aduce pe Domnul ªtefan la fag ¥i lua ¿i armele
ªi-l judecå ca p-un drac. ªi pleca cu oile.
Surioara ce-mi fåcea? Iar Domnul ªtefan de el da,
Sårea ici, sårea colea Bunå ziua cå-i dådea.
ªeapte dealuri ¿i-o vâlcea „– Mul¡umim, Domnule ªtefan
ªi-ndåråt cå se ducea, dumneata!“
Pe ei culca¡i îi gåsea. Domnul ªtefan cå-i zicea:
Dar Mihu ce mi-¿i fåcea? „– Cum ¿tii tu, de zici a¿a,
¥ndatå cå mi-¿i pleca, Domnule ªtefane?“
208 I.A. C ANDREA
„– Am avut de-o mamå båtrânå, Så nu pieie vreun miel,
A auzit de numele Måriei tale.“ M-apucå ståpânul de el.“
„– Bre, câine, ciobane, Dar Mihu ce mi-¿i fåcea?
Båtând tu cu oile tale Dupå fag cå se ducea
Nu ai auzit de Mihu haiducul?“ ªi el cå mi se-narma
„– Domnule ªtefane dumneata, ªi la domnul ªtefan când ie¿ea
Mihu este pe colea, Buza-n patru îi plesnea
O palmå de loc, ªi o ¡ârå mi-l judeca,
Acu te duc ¿i te-ntorc. ªi lui limba cå-i pierea,
Laså oastea dumitale ªi când drumul când mi-i da
Så-ngrijeascå de turma mea, El pe fugå se punea.
Så nu pice vreo mielu¿ea, Darå Mihu cå-i zicea:
M-apucå ståpânul de ea.“ „– Domnule ªtefane dumneata,
ªi slujesc un an pe ea. Na barda de-¡i få colnic.“
ªi la fag cå mi-¿i pleca. El din gurå råspundea:
Când la fag cå ajungea: „– Las cå fug fårå colnic,
„– Domnule ªtefane dumneata, Cå a¿a am fost rânduit.“
Mai scrie vreun råvå¿el ªi pân’ acaså a murit.

DOBRIªAN

Dobri¿an cu silele ¥n mâna logofåtului îl da,


A-mpånat pådurile, La Dobri¿an trimitea.
Dobri¿an cu pungile Dobri¿an când îl primea
A-mpånat ¡årile, Låcråmile-l podidea
Da un mic de logofåt ªi prindea de mi-l citea,
Pe cal cålare cå sta La ciobani cå mi-¿i spunea.
ªi sta de mi-l pâra Ciobanii chiot din gurå cå da,
La domnia ce era. Oile cå mi-¿i zbiera
Domnul ªtefan ce fåcea? ªi câinii cå mi-¿i urla,
Coate pe maså punea Catârii cå necheza,
ªi un bilet cå fåcea, Haramit1 în cer se ridica.

1
Zgomot.
Lumea basmelor 209
Ciobanii lui Dobri¿an Pe ochi negri se spåla,
Nu-s îmbråca¡i ciobåne¿te Cu Domnul ªtefan la sfadå se lua.
ªi sunt îmbråca¡i domne¿te, Când la deal cå se uita,
Cu nådragi de ciocârlat, Så vezi måri ce-mi vedea!
Cotul câte un galbin luat, O cucie1 verde ¿i-nvålitå:
Cu cåciuli de ¡api bål¡a¡i, E mama lui Dobri¿an,
Sunt croite de pe cap, Vine tocmai din Ardeal
Cu cârlige ferecate, Cu opt telegari.
Numai aur sunt suflate; Pân la curte ajungea,
Oile lui Dobri¿an Numai cu doi råmânea
Nu sunt berbeci ca berbecii, ªi aia amândoi plesnea,
Sunt cu lânå auritå, ªi ea a¿a cå-i låsa,
Cu coarnele zugråvite, ªi în caså cå-mi intra.
¥n vârful corni¡elor Pe Domnul ªtefan cu Dobri¿an
Câte-o piatrå nestematå, La maså-i gåsea,
De plåte¿te lumea toatå; La ceartå cå se certa.
Cât sunt vara cocorii, Da’ må-sa ce mi-¿i fåcea?
Atâta sunt berbecii, Mâna-n buzunar båga
Atâta sunt mielu¿eii; ªi o carte cå-mi scotea,
Cât sunt vara flori mårunte, ªi prindea de o citea,
Atâta sunt oi cornute; Frå¡iorii de mi-i gåsea.
Cât sunt vara mic¿unele, Ei a¿a când se vedea,
Atâtea sunt oache¿ele; Poalele-i le såruta,
Cât sunt vara viorele, Ca o mamå ce le era.
Atâta sunt mielu¿ele. Domnul ªtefan ce fåcea?...
Sosea fruntea-n Bucure¿ti, La slugi cå poruncea,
Dormea coada-n Stoene¿ti. Zefet mare de fåcea,
Trei såptåmâni se strângea, Cu Dobri¿an petrecea:
La Domnul ªtefan Vodå intra. „– Mai na ¿i ¡ie domnia,
Ciobanii lui Dobri¿an Mai då-mi ¿i mie ciobånia.“
Cârligele le råsuna, „– Måi, ªtefane dumneata,
Raza-n caså mi-arunca, Vezi-¡i de domnia ta,
Diminea¡a se scula, ªi eu de ciobånia mea.“

1
Tråsurå (= cocie).
210 I.A. C ANDREA

STAN

Foicica bobului, Potera nu e curatå,


Sus pe malul Oltului, E cu turci amestecatå.
La cârciuma Gogului, Foicicå ¿i-o sipicå,
’N gura Topologului, Bat-o legea de råchitå,
Beau voinicii codrului De-a¿ mai vedea-o-nfrunzitå,
ªi cu Stan al Sârbului, S-o fac curea la flintå.
ªi cu logofåtul Petru, Foicicå d-un scoru¿,
Care ¿tie seama-n codru. Batå-l legea curpenu¿,
Foaie verde ¿i-o lalea, Cå prea-ndatå-mbåtrâni¿i,
Cârciumåreasa zicea: Mul¡i voinci cå-mi pråpådi¿i.
„– Bea, Stånicå, nu prea bea,
Mergeam prin tine piti¿,
Cå v-a gåsit potera,
Cu såbioara târâ¿,
Potera de doroban¡i
Cu pu¿ca de-a curmezi¿.
ªi cu turci amesteca¡i.“
„– Ninge, plouå, viscole¿te, Dintr-o ceatå de becheri
ªi de gazdå n-am nådejde, Råmåsei singur stingher;
Gazda mea e-n Valea-rea Dintr-o ceatå de voinici
ªi-a cuprins-o potera. Råmåsei singur pe-aici. “

VOINICEL OLEAC

Voinicel Oleac, Chip de jupâneaså.


De blagå1 bogat, El cum s-a-nsurat,
De pårin¡i sårac, La boi l-au a¿ezat
Dumnezeu i-a dat Câinii de leteni
ªi el s-a-nsurat, ªi de moldoveni.
Mândrå ¿i-a luat, El cum se-nsura,
Mândrå ca a lui La boi-l a¿eza,
Nu-i a nimånui, Nu mai da bir ca un copil,
Mândrå ¿i frumoaså, ªi-mi da bir ca un om båtrân,

1
Avere.
Lumea basmelor 211

ªi-mi da din an în an Banii cå mi-i da,


ªapte pungi de bani. Pe mândra i-o lua,
Banii cå mi-i da, Acas’ se ducea,
De bir nu scåpa, ¥n harem o båga.
ªi el cå-mi avea El cå se apuca
Nouå mori de vânt, De mi-o såruta
Macinå argint; ªi ea cå-mi zicea:
Nouå mai la vale, „– Turcule, turcule,
Macinå parale. Stai så ne-ntrebåm,
Morile le da, Cå prea seamånåm.“
De bir nu scåpa. El cå mi-¿i spunea:
Pe mândra c-o lua „– Eu sunt ficiorul popii
La târg c-o scotea,
Din ¡ara Moldovii.
ªi el cå-mi striga:
Turcii m-au robit
„ – ’Ai la mândrå de vânzare,
De când am fost mic.“
Pe vin, pe rachiu,
ªi ea cå-i spunea:
Pe chile de grâu.“
El cå mi-¿i striga „– Eu sunt fata popii
ªi nimeni nu-mi råspundea. Din ¡ara Moldovii.“
¥ntr-un col¡ de târgule¡ Ei fra¡i cå se gåseau,
Se gåsea de-un turcule¡, De mânå c-o lua,
Din gurå striga: Afar’ c-o scotea
„– Olece, Dolece, ªi el cå-mi striga:
Då-te mai încoace „– Olece, Dolece,
Så-¡i våz pe mândra; Vin de na-¡i pe mândra,
Dacå mi-o plåcea, Surioara mea,
Banii cå ¡i-oi da, So¡ia ta.
Desågei de piele Banii ce ¡i-am dat
Plin de mamudele.“ Eu te-am înzestrat
Måndra cå-i plåcea, Tot ca pe-un cumnat.“
212 I.A. C ANDREA

DÅNUºÅ

Verde matostat, ªi ea ce-mi zicea?


Sus la dealu-nalt „– Dånu¡å, Dånu¡å,
Dånu¡å se trude¿te, La valea adâncå
Caii-¿i potcove¿te E o cå¡ea turbatå,
ªi el se gåte¿te Cu limba pe-o falcå,
Tot de-nsuråtoare. Pe tine te-a¿teaptå.“
Verde ¿-o lalea, ªi el ce-mi zicea?
Må-sa cå-i zicea: „– Mamå, mama mea,
„– Dånu¡å, Dånu¡å, Cea cå¡ea turbatå
Fiu de måiculi¡å O s-o prinz cumnatå.“
ªi de tåiculi¡å, El n-o asculta,
Tu nu te-nsura, Nainte mergea,
Cå cin’ te-a spåla? Mireaså cå lua
Feti¡ele mele, Din munte din plai,
Surorile tale Feti¡å de crai,
Coase la basmele.“
Acas’ cå-mi venea.
El cå mi-¿i zicea:
Må-sa ce-mi fåcea?
„– Mamå, mama mea,
Masa c-o punea,
Ele cå s-or mårita,
D-un pahar de vin cå-i da,
eu oi råmânea.“
Ca porumba-nvine¡ea
Må-sa cå-i zicea:
ªi ea cå-mi zicea:
„– Dånu¡å, Dånu¡å,
„– Dånu¡å, Dånu¡å,
Sus la dealu’nalt
Fiu de måiculi¡å
E un lup turbat
Cu gura cåscatå, ªi de tåiculi¡å,
Cu limba pe-o falcå, Då-mi un pic de lapte,
Pe tine te-a¿teaptå.“ Gura så-mi clåtesc,
Iar el cå-i zicea: Eu så mai tråiesc,
„– Mamå, mama mea, Så mi-¿ våcuiesc1,
Vezi cel lup turbat Så vå pomenesc.“
Oi så-l prinz cumnat.“ ªi el cå-mi zicea:

1
Tråiesc.
Lumea basmelor 213

„– Mamå, mama mea, „– Dånu¡å, Dånu¡å,


Då-mi un pic de lapte, Pupu-te’n guri¡å,
Miresii så-i dåm, Pune-må-n cåru¡å,
Gura så-¿i clåteascå, Du-må la muichi¡å1. “
Ea så mai tråiascå, El c-o asculta,
Så ne pomeneascå.“ ¥n cåru¡-o punea,
Må-sa cå-i zicea: Pe drum cå-mi pleca,
„– Dånu¡å, Dånu¡å, La un pu¡ mergea,
Pupu-te-n guri¡å, Apå cå-mi cerca,
Nu e, mamå, lapte. El apå cå-i da,
Surorile tele De-o vadrå cå-mi bea,
Ele a-nnegurat Se-ntindea ¿i murea.
Tot la horå-n sat, Da el ce-mi fåcea?
Vi¡eii mi-a supt. La cai se ducea
Nu e, mamå, lapte.“ ªi el le zicea:
Mireasa-mi zicea: „– Cålu¿eii mei,
„– Dånu¡å, Dånu¡å, Berghera¿ii mei,
Pupu-te-n guri¡å,
Cu picioarele-mi båte¡i,
Då-mi un pic de apå,
Groapå ne fåce¡i,
Gura så-mi clåtesc,
Cu din¡ii ne lua¡i,
Så mi-¿i våcuiesc,
Så vå pomenesc.“ ¥n groapå ne-arunca¡!“
El cå mi-¿i zicea: Da el ce-mi fåcea?
„– Mamå, mama mea, Cu¡it cå-mi scotea,
Då-mi un pic de apå, ¥n fica¡i cå-l båga,
Miresii så-i dåm, Moarte cå-¿i fåcea.
Gura så-¿i clåteascå, ªi el cå zicea:
Ea så mai tråiascå, „– Când ne-¡i îngropa,
Så mi-¿i våcuiascå, Voi v-e¡i deshåma
Så ne pomeneascå.“ Voi cå v-e¡i ducea
Må-sa cå-mi zicea: La cele livezi verzi,
„– Nu e, mamå, apå, La cele ape curgåtoare,
Surorile tele Iarbå mi-¡i på¿tea,
Ele a-nnegurat Apå cå mi-¡i bea
Tot la clacå-n sat.“ ªi-¡i tråi a¿a.“
Mireasa-mi zicea:

1
Mama.
214 I.A. C ANDREA

IORDÅCHIºÅ

Arde focul sus la Ia¿i, Nelegat, neveregat,


Para-i bate la ora¿, Cum e bun de judecat.“
Scânteile-n Bucure¿ti, „– Noi de dus cå ne-am ducea,
La cele case mari domne¿ti, De venit, n-om mai veni.“
De se våd din ªtefåne¿ti. Grigor-Vodå ce-mi fåcea?
Ale case mari ¿i-ncovorate Vreo cinci catane le da,
Am så le våz dårâmate. La Iordache cå-i pornea,
Iordåchi¡å ce-mi fåcea? Toatå noaptea se ducea.
To¡i boierii mi-i strângea, Da’ Iordache ce-mi fåcea?
ªi la maså cå-i punea. Iordache ce mi-¿i mânca
¥n capul mesii cine-mi sta? ªi el, frate, se culca
ªi Mizârcåi cå-i zicea:
ªedea Domnul Grigore-Vodå.
„– N-auzi, tu, Mizârco, fa,
Lângå Domnul Grigore-Vodå
Pe mine când m-o scula,
ªedea turcul Mustafa,
Gâtul cå i l-oi tåia.“
ªi cu Turbuluc Pa¿a.
Mizârca de straje cå-mi sta
Lângå Turbuluc Pa¿a
ªi pe caså se suia,
ªedea Resteu Almåjea.
Pe drum în jos se uita,
Lângå Resteu Almåjea, Grea pulbere cå-mi vedea,
ªedea Domnul Manolache, Fie pulbere de ploaie,
Nici nu-mi bea, nici nu-mi mânca, Ar veni fåcutå droaie,
Numai din gurå pâra Fie pulbere de drum,
Pe Iordache-al Lupului, Ar veni fåcutå sul.
Cinstitul divanului. La capul dealului când se uita,
Ei din gurå ce-mi zicea? Vârful steagului vedea,
„– Domnule Grigore-Vodå, Dos la Iordåchi¡å-mi da,
Geaba-n lume cå e¿ti domn, La fereastrå cå-mi striga:
Cå nu e¿ti harnic d-un om.“ „– Scoal’, Iordache, ’i fi dormit,
Grigore-Vodå ce-mi zicea? Cå o¿tile ne-a coprins.“
„– Dacå este vorba a¿a, Iordache, când auzea,
De când v-am bulumbu¿it, Drept în picioare sårea,
Prin ¡arå nu v-am mai pornit, Palo¿ din teacå trågea,
Da’ voi, frate, så vå duce¡i, La tocilå cå mi-l da,
Pe Iordache så-l aduce¡i La unghie cå-l cerca
Lumea basmelor 215

Så vazå, taie ceva, Da un turc ce mi-¿i fåcea?


Cu el cruce cå-¿i fåcea Mâna-n buzunar båga,
ªi afarå cå-mi ie¿ea, Trei frânghii cå mi-¿i scotea,
Cu Mizârca cå-mi vorbea: Frânghioarå de måtase,
„– N-auzi tu, Mizârco, fa, De-i curma carnea la oase
De-o fi, frate, ¿apte mie, ªi vreo trei de noji¡å,
De-abia så-mi ajungå mie.“ De-i ie¿ea sângele-n ¡â¡å.
Mizârcåi cå-i poruncea, Cot la cot cå mi-l lega,
Drumu-n curte cå le da, Printre cai cå mi-l lua,
Prin curte-i în¿iruia. ªi din curte cå ie¿ea,
Când începu a tåia, ªi el mi se de¿tepta,
Parcå începu un vânt viforât ªi de ei mi se ruga,
¥ntr-un pomet înflorit, ªi caii cå mi-i oprea,
Poame tot mai råmânea. ªi din gurå cå-mi zicea:
Oaste nu mai råmânea, „– Cur¡ilor, pustiilor,
Da’ turcii cå s-alegea, Eu så ¿tiu c-a¿ mai veni,
La Iordache cå-mi venea, Cu aur v-a¿ polei;
Dinainte-i genunchea Eu så ¿tiu cå n-a¿ veni,
ªi din gurå-a¿a zicea: Cu catran v-a¿ cåtråni.“
„– Iordache, nu ne tåia, Dar atâta cå-mi vorbea
Cå ne-i tåia când ei vrea; ªi-nainte cå-l pornea,
Noi n-am venit cu råutate, La Grigor-Vodå-l aducea.
ªi am venit cu bunåtate, Grigore-Vodå ce-mi zicea?
Så te punem lefer mare, „– Du-l în vale, la ce¿mea.“
Lefer mare pe o¿tiri.“ La casap îi poruncea
El a¿a când auzea, Så-i taie cåpå¡âna.
De bine ce-i mai pårea, Dar Mizârca ce-mi fåcea?
Acaså, frate, cå-i ducea, Dupå el cå mi se lua,
ªi mescioara le-o punea, La Grigor-Vodå-mi venea.
La pahare s-apuca Poala-i, mâna-i såruta,
ªi Iordache se-mbåta. ªi din gurå cå-i zicea:
Puse coatele pe maså, „– Så tråie¿ti, Måria-Ta!
Dalba-i palmå la obraz Ce-¡i fu Iordache vinovat,
ªi el mi-adormi pe maså. De-l dede¿i la turci legat?“
Da turcii ce se vorbeau? Grigore-Vodå cå-mi zicea:
„– Pune¡i mâna de-l lega¡i; „– N-auzi tu, Mizârco, fa,
Cå el când s-o de¿tepta, Du-te-n vale la ci¿mea,
Pe to¡i, frate, ne-o tåia.“ Dacå nu l-o fi taiat,
216 I.A. C ANDREA
Så le spui cå l-am iertat.“ Trupul pe påmântul gol,
Dar Mizârca ce-mi fåcea? Ca pe-un ficiora¿ de domn.
Fusta-n brâu o sume¡a, Când Mizârca cå-mi venea,
Papuci-n mânå cå-i lua, Dete så-l sårute-n gurå
Dupå Iordache pleca. ªi-l sårutå-n tåieturå,
Casapii când o vedeau, ªi-ndåråt cå se-ntorcea,
Pe el cå se nåpusteau, La Grigore-Vodå-mi venea
Cu ¿i¿u cå mi-¿i trågeau ªi din gurå blestema:
ªi nu-l puteau de-a tåia. „– Ascultå, Måria-ta,
De nouå ori så te-nsori,
El din gurå cå-mi zicea:
Nouå cocona¿i så-mi faci.
„– Måi, casape, dumneata,
ªi-ntre nouå cocona¿i
Nu må canuni a¿a;
Så mi-¿i faci o coconi¡å,
Bagå mâna la spinare Så te-adape la temni¡å.“
De la deal de-ncingåtoare Grigore Vodå ce-mi zicea?
ªi scoate de-un ¿i¿ule¡.“ „– Ia taci, tu, Mizârco fa!
Mâna la el cå-mi båga, Så vii mâine la divan:
ªi¿ule¡ul cå-mi scotea Care boier ¡i-o plåcea,
ªi gâtul cå i-l tåia, Eu dupå el cå te-oi da
¥i puse capul pe covor, ªi bine-i tråi a¿a.“

MARCOª

Foaie verde a crinului, Cu toiagul de sloiete1,


La mun¡ii Ciampiului, Cu cåciula de nemete.
La lacul vi¡elului, Cu barba de ghea¡å-n bra¡å,
La suhatul mielului, Cu mustå¡ile de brumå
La fântâna Gerului, ªi din chicå rouå-i picå,
Iatå Marco¿ cå venea: Care-nghea¡å pe opincå.
„– Ie¿i, Gerule, din fântânå, „– Daoleo, Marco¿ båtrân,
Venii så må bat cu tine.“ Ce mi-ai venit în Undrea,
Iatå Gerul cå ie¿ea Când sunt în puterea mea,

1
Sloi.
Lumea basmelor 217

De-nghe¡ eu ¿i Dunårea, Peste noapte ger de moarte,


De treci cu carul pe ea? Dar osta¿ii ce zicea:
N-ai venit, frate, -n Cuptor, „– Daleo, Marco¿ båtrân,
Când n-aveam, frate, ajutor. ’Ai, frate, så ne-mpåcåm,
Du-te tu, Marco¿ båtrân, Pânå-n ziua nu scåpåm.“
¥mbracå bine oastea ta Darå Marco¿ ce zicea?
Cu opinci ¿i cu obiele, „– Cu nouå limbi ne-am båtut,
Legate bine cu curele, Pe toate le-am biruit.“
Cu cojoace båtrâne¿ti, Dacå vedea ¿i vedea:
Iepângele haiduce¿ti, „– Fårâma¡i corturile
Cu cåciulele de-un cot, ªi tåia¡i pråjinile,
De cutroape gâtul tot.“ Gråmådi¡i focurile.“
Iatå Marco¿ se ducea, Pe de-o parte se-ncålzea
Oastea bine ¿i-o-mbråca. ªi pe de-alta înghe¡a.
Când fu soarele-n chindie, Ei, frate, cå-mi zicea:
Marco¿ fu tocma-n câmpie. „– Daleo, Marco¿ båtrân,
La fântânå cå mergea ’Ai, frate, så ne-mpåcåm,
ªi la Gerul cå striga: Pân la ziuå nu scåpåm.“
„– Ie¿i, Gerule, din fântânå, „– Ia lua¡i perinile
Venii så må bat cu tine.“ ªi tåia¡i pråjinile,
Iatå Gerul cå ie¿ea Gråmådi¡i focurile.“
ªi lui Marco¿ îi zicea: Focurile gråmådea,
„– Marco¿, tu prea te-ai gråbit, Pe de-o parte se-ncålzea
De oastea ¡i-a ostenit; ªi pe de-alta înghe¡a.
Dar laså tu oastea ta „– Ia, tåia¡i voi ¿i caii,
Pânå mâine så mai stea ¥n co¿uri de vå båga¡i,
Cå tu, frate, te-ai gråbit, Pân’la ziuå de scåpa¡i.“
De oastea ¡i-a ostenit.“ Caii, frate, cå-i tåia,
Darå Marco¿ ce fåcea? ¥n co¿uri cå-i båga,
La osta¿i cå pomenea, Pân-la ziuå se fåcea.
Corturile le-ntindea: Iatå Gerul cå ie¿ea
„– Ia pune¡i cazanele, Cu toiagul de sloiete,
De gråbi¡i bucatele.“ Cu cåciula de nåmete,
Cazanele le punea, Cu barba de ghea¡å-n bra¡å,
Bucatele le gåtea, Cu mustå¡ile de brumå
Darå Gerul ce fåcea? ªi din chicå
De cu searå o ploaie caldå, Roua-i picå,
218 I.A. C ANDREA
Care-nghea¡å pe opincå, Dar Dumnezeu ca un sfânt
ªi la Marco¿ cå striga: Se scoboarå pe påmânt
„– Daoleo, Marco¿ båtrân, ªi peste ei cå sufla,
Aide, scoalå oastea ta, ªi pe to¡i îi înnoia,
Venii så må bat cu ea.“ Din zåpadå se scula,
Marco¿ doar încremenea Ipångele scutura,
ªi cu ochii se uita: ªi pe cai încåleca.
„– ºine-¡i, câine, inima, Darå Gerul ce fåcea?
Så nu-¡i plesneascå fierea.“
Peste Marco¿ cå sufla,
Dar Gerul ce mai zicea?
„– Cobori, Doamne, pe påmânt, Sloi de ghea¡å îl fåcea.
De vezi Gerul ce-a fåcut.“

TENISLAV COPILUL

Frunzuli¡å strugure, La ci¿mele cå-mi mergea,


Pe-o panå de Dunåre Fete-nålbind cå gåsea,
Tare-mi vine ¿i-mi sose¿te Bunå ziua cå le da:
Pe-un caic verde-nvelit, „– Bunå ziua, fetelor,
Pe deasupra ¿indrilit, Mai mari bråilencelor,
¥nåuntru zugråvit, Noi vå vom întreba:
Pe din afarå pardosit, De ne-¡i spune în dreptate,
Cu lån¡i¿uri de argint, Pânzele så se-nålbeascå,
Ce n-am våzut de când sunt, ªtii, ca coalå de hârtie,
Nici pe cer, nici pe påmânt. De-o iau logofe¡i de-o scrie;
Dar în el cine-mi ¿edea? Dacå-¡i spune-n strâmbåtate,
Vezi, Tenislav copilul, Pânzele så se cerneascå,
Încingea barba cu brâul. Ca cåtranul de la ¿aicå.“
ªi el, frate, s-a-mbåtat, ªi iar verde mic¿unea,
ªi-n caic cå s-a culcat, Ele din gurå zicea:
ªi turcii cå l-au aflat, „– Uite, pe Dunåre-n jos,
ªi dupå el c-au plecat. La acea salcie înaltå,
ªi iar verde ¿i-o lalea, De vârf aplecatå,
Dar turcii ce mi-¿i fåcea? Cu mustå¡i pe apå,
Cu caicul cå-mi pleca, Acolo e caicul lui Tenislav. “
Lumea basmelor 219

Dar turcii ce-mi fåcea? „– Iacå-l, iacå-l ghiaurul,


Caicul cå mi-l pornea Cå ne-a secat sufletul.“
ªi din gurå cå zicea: Acolo când ajungea,
„– Iacå-l, iacå-l ghiaurul, Caicul cå mi-l oprea
Cå ne-a secat sufletul.“ ªi la el cå mi-¿i intra.
Mai înainte cå-mi mergea, ¥i råsfira vântul barba
De-o babå rufe spala Ca grâul primåvara,
ªi caicul cå-l oprea, ªi turcii se-nspåimânta
ªi la babå cå-i striga: ªi pe fugå se chitea.
„– Bunå ziua, mamå slabå, Un turc mititel era,
Mintea våz cå ¡i-este-ntreagå.“ Se temea ¿i Vodå de el,
Da’ muierea, ca muierea: El din gurå le zicea:
Poale lungi ¿i minte scurtå, „– Turcilor, boierilor,
Muiere nepriceputå: Ce-mi fugi¡i ca oile,
„– Mamå, måiculi¡a mea, Vå-neca¡i ca broa¿tele
Noi de ce te-om întreba Prin toate ostroavele?“
Unde e caicul lui Tenislav copilul, Dar el, frate, ce-mi fåcea?
Ce-ncinge barba cu brâul?“ Cot la cot cå mi-l lega,
¥n ¡ara Moldovii-l trimetea,
Da’ ea din gurå zicea:
Piatra morii aducea
„– Ce vå e Tenislav bun?“
De o mie ¿i cinci oca
„– Mamå, måiculi¡a mea,
ªi la spate i-o lega,
Noi tovarå¿i cu el
Tumba-n Dunåre cå-i da
La cirezi am fost,
ªi de el se curå¡a,
Cirezile le-am vândut,
Tocmai la fund se ducea,
Banii vrem så-i împår¡im,
Racii-l mi¿ca,
Nu ¿tim care cât tråim.“
Racii-l pi¿ca.
Dar baba ce-mi zicea? Tenislav doarme de moarte.
Cu de¿tul le aråta: Veni un råcule¡ mititel,
„– Uite pe Dunåre-n jos, De mic, frate, ce era,
La cea salcie înaltå, Cu ghiara de cinci oca
¥naltå ¿i aplecatå, ªi de nas cå-l apuca,
Cu mustå¡i pe apå, Drept în picioare sårea,
Acolo e caicul lui Tenislav copilul.“ O datå se opintea,
Ei a¿a când auzea, Vezi cå deasupra ie¿ea.
Caicul cå mi-l pornea De-o drågu¡å avea,
ªi din gurå cå zicea: Pe Anghelina, fatå mare,
220 I.A. C ANDREA
Cu coadele gålbioare, La spital cå mi-l ducea,
Dosul la ¡åran cå-mi da: Anghelina poruncea,
„ – ’Ai, taicå, la Dunåre, Doctorii cå-i aducea,
Cå se-neacå negustorii Pe Tenislav îl vindeca,
Cu desagi cu gålbiori, De un popå cå se fåcea,
ª’ai cu caicul så-i luåm.“ Cu botezul cå-mi pleca,
Tat-såu când o auzea, La o cârciumå mergea,
Douå palme cå-i trågea, Turcii acolo era.
Dosul la nen-såu cå-i da: El la cârciumåreaså striga:
„– ª’ai, neicå, la Dunåre, „– Cârciumåreaså, scoate
Cå se-neacå negustorii
O vadrå de vin raså,
Cu desagi cu gålbiori,
De-oi mai vedea turc în caså.“
’Ai cu caicu så-i luåm.“
Vadra de vin cå mi-o lua
ªi nen-såu c-o asculta,
ªi peste ei cå intra
La Dunåre cå-mi venea
ªi-n luntre cå se suia, ªi ei din gurå zicea:
Pe Dunåre cå pleca „– Så nu ¿tiu cå Tenislav e mort,
ªi talazul cå venea, A¿ zice cå e åsta.“
Ape-n luntre cå sårea, Tenislav când se uita,
Da’ nen-såu ce-mi fåcea? Måciuca cå ¿i-o vedea.
Lui de fricå ce-i era La ea cå se slobozea
¥ndåråt cå se-ntorcea, ªi în mânå cå mi-o lua,
Anghelina råmânea, ªi pe to¡i îi amåra,
Ea cu ochii se uita Numai pe-acela cå-l låsa,
Cel turcule¡ mititel,
ªi din gurå våicårea.
Ce se temea ¿i Vodå de el,
De-o albie cå-mi gåsea,
ªi de mânå cå mi-l lua,
¥n albie cå se suia,
La Dunåre cå-l ducea
Pe Dunåre cå-mi pleca,
ªi din gurå-a¿a zicea:
La Tenislav cå-mi mergea,
„– Ce tu mi-ai legat mie
Frânghiile le tåia, Piatra morii din ºara Moldovii?
Pe Tenislav cå-l scotea. Eu-¡i leg ¡ie una de râ¿nicioarå.
Frânghiile le tåia, Dac-ai fi harnic ca mine,
Pe Tenislav cå-l scotea, Ei ie¿i mâine poimâine.“
Lumea basmelor 221

GHIºÅ CÅTÅNUºÅ

Frunzå verde låmâi¡å, Livezi verzi se încura,


Pe cel deal, pe cea costi¡å, Brazii cå se despica
Trece Ghi¡å Cåtånu¡å, ªi paltinii se-ndoia,
Cu dalba lui de mândru¡å; ªi Gruia cå auzea,
Frunzå verde de mårar, ªi la dân¿ii cå ie¿ea,
¥ntre doisprezece låutari. ªi la luptå se punea.
Când or zice de-o lalea, Se luptarå pân-la prânz
Darå Ghi¡å ce-mi zicea? ªi le påru lupta-n râs;
„– Alelei, mândru¡a mea, Se luptarå pân-la namiaz
Eu pe tine de când te-am luat ªi le påru lupta-n necaz;
Nici un cântec n-ai cântat, Se luptarå pân-la chindie
Ia, cântå de-un cântecel, ªi le påru lupta-n mânie.
Când oi zice de-o lalea,
Så trecem dealul cu el.“
Ghi¡å a¿a dacå vedea,
Darå mândra ce-mi zicea?
Mândrii astfel îi zicea:
„– Eu cântec când ¡i-oi cânta
„– Mândro, ridicå-mi brâna¿ul!“
Mun¡ii s-or cutremura, Iarå mândra ce-mi zicea?
Dealuri mari s-or surupa, „– Oricare din voi ve¡i birui,
Livezi verzi s-or încura1, Tot un bårbå¡el mi-e¡i fi!“
Brazii cå s-or despuia, Când oi zice de-o lalea,
ªi paltinii s-or îndoi, Ghi¡å atunci ce-mi fåcea?
ªi Gruia cå te-o auzi, Cu Gruia-n påmânt cå da,
ªi la tine va ie¿i, Palo¿ul cå mi-l trågea
Când oi zice de-o lalea, ªi capul cå i-l tåia,
De-o lalea ¿i-o mic¿unea.“ Apoi cu mândra pleca
Iarå Ghi¡å ce-mi zicea? ªi astfel cå-i zicea:
„– Cântå, mândruli¡a mea!“ „– Astå varå mi-am cosit,
Mândra a¿a dac-auzea, ªapte plaste mi-am fåcut,
O frunzå cå mi-¿i rupea, La una vârf n-a ie¿it;
ªi în buzå o punea, Dar-ar bunul Dumnezeu
ªi începea a ¿uiera, Så-i scot vârf cu capul tåu.“
Mun¡ii se cutremura, Apoi de mânå o lua,
Dealuri mari se surupa, ¥n genunchi cå o punea,
1
Vor alerga unele dupå altele.
222 I.A. C ANDREA
Palo¿ul cå-l trågea S-o facem cu carne graså,
ªi capul cå i-l tåia, Carne graså de purcel.“
¥n disagi cå-l punea Soacrå-sa ce mi-¡i fåcea?
ªi la soacrå cå pleca. Mâna în disagi båga,
Când la soacrå-sa sosea Capul fie-sa scotea
Din gurå astfel gråia: ªi din gurå astfel zicea:
„– Bunå searå, soacrå-mea, „– Darå Ghi¡å, dumneata
Ai fi având de-o varzå acrå, Ai omorât femeia.“

DINU

Foaie verde trei låmâi, Cum veni, cum le låså,


Hai Ioana la Jâi, la Jâi, Pe Dinu tot nu-l scåpå...
Så ¿edem pe cåpåtâi, Dar Dinu ce zicea?
Så tåiem mere felii, „– Ia vede¡i, boieri, vede¡i,
Så punem pe farfurii: Or mai vine cineva,
Cå vin boieri disearå Or aicea îmi trec via¡a?“
Cu Dinu bågat în fiare. Mama lui Dinu venea
Iacå boierii venea Cu cincizeci de vaci båtrâne,
ªi pe Dinu aducea, Cum veni, cum le låså,
ªi în temni¡å-l a¿eza. Pe Dinu tot nu-l scåpå.
Darå Dinu ce gråia? Darå Dinu ce zicea?
„– Ia vede¡i, boieri, vede¡i, „– Ia vede¡i, boieri, vede¡i,
Ori mai vine cineva, Or mai vine cineva,
Ori aici îmi trec via¡a?...“
Or aicea îmi fac moartea?“
Tata lui Dinu venea
Mândra lui Dinu venea
Cu cincizeci de boi bålani.
Cu papucii plutåind,
Cum veni, cum îi legå
Din paftale licurind,
ªi pe Dinu nu-l scåpå.
Darå Dinu ce gråia? Cu furca de borangic,
„– Aicea o så-mi fac moartea!“ Cu inelul de argint.
Sora lui Dinu venea Cum veni ¿i cum îl dete,
Cu cincizeci de miori¡e. Scoase pe Dinu afarå.
Lumea basmelor 223

MIRCEA

„– Printre lunå Pe sub burtå vinecior.“


Ce strigi, Mirceo, strigi? Dar soru-sa ce zicea?
Ori opinicile le-ai rupt, „– Frate, frå¡iorul meu,
Ori merindea ai sfâr¿it, De cât eu fårå de mânå,
Ori porcii mi-ai pierdut?“ Mai bine fårå de tine.“
„– Opincile nu le-am rupt, Apoi pe frate-l chema:
Merindea nu am sfâr¿it, „– Frate, frå¡iorul meu,
Nici porcii nu i-am pierdut. ’Nvåluie mâna-n basma
Mi-a venit ¿i-am adormit ªi-o bagå-n sân de-mi ia
Sub un pom mare-nflorit Pui de ¿arpe gålbior,
ªi vântul a aburat, Pe sub burtå vinecior. “
Flori pe mine-a scuturat. Frate-såu a¿a zicea:
ªi-a picat de-un ¿erpior, „– Frate, frå¡iorul meu,
Pe spinare gålbior, Decât eu fårå de mânå,
Pe sub burtå vinecior, Mai bine fårå de tine.“
ªi-a intrat la sân, la piele. Foaie verde de-o lalea,
Maicå, måiculi¡a mea, ’N urmå nevasta chema:
’Nvåluie mâna-n basma – Nevastå, nevasta mea,
ªi o bagå-n sân de-l ia, ’Nvåluie mâna-n basma
Pui de ¿arpe gålbior ªi mi-o bagå-n sân de ia
Pe sub burtå vinecior. “ Pui de ¿arpe gålbior,
Da’ maicå-s-a¿a zicea: Pe sub burtå vinecior.
„– Måiculi¡å, feciorul meu, Când se-ntinde,
Decât eu fårå de mânå, Må cuprinde;
Mai bine fårå de tine.“ Când se strânge,
Darå Mircea ce fåcea? Må sfâr¿e¿te,
La soru-sa se-ndrepta Via¡a mi-o pråpåde¿te.“
ªi din gur-a¿a zicea: Când nevasta auzea,
„– Sorå, surioara mea, ’Nvåluia mâna-n basma
’Nvåluie mâna-n basma ªi-o båga-n sânu-i de lua
ªi-o bagå-n sân de-mi ia Pui de ¿arpe gålbior,
Pui de ¿arpe gålbior, Pe sub burtå vinecior.
224 I.A. C ANDREA

TÅTARII

Tåtarii pleca, Voinicul se ruga:


Frate, ¿i-mi vâna „– Tåtåru¿ båtrân,
Micå nevestea, Cu barba la sân,
De mânå o lua. Laså-må de mânå,
Nevasta plângea Cå må-ntorc la urmå,
ªi mult se ruga: Cå eu mi-am låsat
„– Tåtåru¿ båtrân, Secara-n postatå,
Cu barba la sân, Haina pe cârstatå.“
Laså-må de mânå, „– Haide, bre, ’nainte,
Cå må-ntorc la urmå; Nu-¡i aduce aminte“.
Cå eu mi-am låsat Cu el ajungea,
Pruncule¡u-n pat De prânz îl gåtea.
ªi desfå¿at, Tåtarii iar pleca,
Cåldarea pe foc, O fatå gåsea,
Albia-n mijloc. De mânå o lua.
Ploaia o ploua Fata se ruga
ªi mi l-o scålda, ªi mult cå plângea:
Vântul o båtea „– Mo¿ule båtrân,
ªi l-o legåna, Cu barba la sân,
Ninsoarea o ninge Laså-må de mânå,
ªi mi l-o unge Cå må-ntorc la urmå,
ªi pruncul mi-o plânge.“ Cå eu mi-am låsat
Tåtaru-i zicea: Cusåtura-n pat
„– Haide, bre, ’nainte, ªi acu-n fereastrå,
Nu-¡i aduce-aminte.“ Cu måtaså-albastrå,
Cu ea cå mergea, ªi acu-n perete,
Cuptorul-ardea, Cu måtase verde.“
De vie o arunca, Tåtarul cuvânta:
Iar diminea¡a „– Haide, bre, ’nainte,
Tåtarii pleca Nu-¡i aduce-aminte.“
ªi încå vâna. Cu ea ce-mi fåcea?
Un tânår båiat De cinå-o låsa
De la secerat Tot la mumå-sa.
De mânå-l lua, Tåtarii iar pleca,
Cu el cå pleca. Baba se gåtea,
Lumea basmelor 225
Cuptoru-l ardea, ªi se opintea,
Pe fatå-o chema, Pe babå-o arunca,
Din gurå-i zicea: Capacu-l punea
„– Suie-te, fatå, pe lopatå, ªi fata pleca.
Så te-arunc odatå.“ Tåtarii când venea,
„– Suie-te, babo, de-mi-aratå.“
Lor le mirosea
Baba cå ¿edea,
Cale de-o tarla
Fata ce-mi fåcea?
Carne de la mama.
Sfântu-o ajuta

BARBU

Foaie verde foi de rug, ªi varså venin de moarte.


Vine Barbu de la plug Nu ¿tiu, zace ori se face,
Cu doisprezece boi la plug, Cå guri¡a nu-i mai tace:
Cu spatele numai plete, Nici nu zace, nici se scoalå,
Cu mijlocul plin de bete. Numai zace de grea boalå.
Du¿manii-n drum îl pândesc Cântå cucul sus pe cruce,
ªi astfel îi glåsuiesc: Pe Barbu la groapå-l duce
„– Barbule din Råsuceni, ªi de plâns cine-l mai plânge,
Ce ca¡i noaptea prin Strâmbeni, ªi-n bra¡e cine-l mai strânge?
Ce ca¡i, Barbule, la noi, Plânge mumå-sa cât poate
Ori nu sunt fete la voi?“ ªi surorile lui toate,
„– Ba sunt fete mårun¡ele, Plânge jalnic mumå-sa,
Dar n-am ce face cu ele, Mai cu foc logodnica,
N-am nici cu cine vorbi, Plânge sora cum se plânge,
Nici cu cine må iubi.“ Logodnica varså sânge
Barbu mândru ¿i voinic ªi plânge cu multå jale,
Nu se teme de nimic ªi strigå mereu pe cale:
ªi se bate voinice¿te, „– Barbule, Bårbucule,
ªi se luptå viteje¿te, Semåna-¡i-a¿ numele
Iar du¿manii-l domolesc Prin toate grådinile,
ªi la påmânt îl trântesc. Så råsarå florile,
La casa cu trestioarå Så culeagå fetele
Zace-un voinicel så moarå ªi nevestele tinerele,
ªi se bate zi ¿i noapte, Så se gåteascå cu ele.“
226 I.A. C ANDREA

OANCEA

Foaie ¿i-un gråunte, De trei ori cå ¿uiera,


P-un picior de munte, Mioara cå s-alegea,
La cea caså micå, O mioarå de-o cåldare
Micå, mititicå, ªi-un berbec de-o frigare,
Cu fere¿ti de sticlå, Vai de-a noastrå prinsoare.
Cu u¿i de sipicå, Hei, foaie verde ¿i-o lalea,
Cu fere¿ti în soare, Iarå Oancea ce fåcea?
Cu u¿a la vale, Bâta-n mânå cå ¿i-o lua
Stau nouå ciobani, ªi pe vale cå mergea.
Cu strungarul zece, Cum mergea pe vale-n jos,
ªi cu Oancea unsprezece, Mergea, frate, de folos,
Care ¿i-i întrece. Cu trei brazde de påmânt,
Iatå ce vorbeau Ce n-am våzut de când sunt.
ªi se sfåtuiau, Hei, foaie ¿i-o lalea
Prinsoare fåceau, Iarå Oancea ce fåcea?
O prinsoare de-o mioarå Tot în vale scobora,
ªi-un berbec de-o frigare. C-un cimpoier se-ntâlnea:
Foaie ¿i-o lalea, „– Hei! Bunå ziua, cimpoier,
Iarå Oancea ce fåcea? De-mi ie¿ti cimpoier bun,
Un berbece ce-¿i avea Ia, få-mi, zåu, d-un cântecel,
Lai ¿i bucålai, De când eram mititel.
Cu corni¡e-nalte, Nu de altceva,
’Nalte, belciugate De inimå rea,
ªi date pe spate, C-am pierdut oile mele
Vai de strinåtate, Tot prin våi ¿i prin vâlcele,
N-are cu cine se bate. Prin ape reci,
Hei, foaie ¿i o lalea, Prin grâne verzi,
Iarå Oancea ce fåcea? Pe la fântâni,
Voinic de inimå rea Cåpå¡âni,
Intrå-n ciumå ¿i bea Prin izvoare,
ªi-nchinå cu o cana, Må¡i¿oare,
Iar el de inimå rea Asta-i vorba, frå¡ioare!“
Tot în târlå cå intra, Hei, foaie ¿i-o lalea,
D-o mioarå ce-¿i avea Cimpoierul ce-mi fåcea?
Lumea basmelor 227

D-un genunche-ngenunchea Cobza-n ¿urub c-o strângea


ªi cimpoaia c-o umfla, ªi astfel, neicå, cå-i trågea.
ªi astfel, neicå, cå-i trågea. Hei! Foaie ¿i-o lalea,
Hei! Foaie ¿i-o lalea, Iarå Oancea ce fåcea?
Iarå Oancea ce fåcea? De el nu se mul¡umea
Bâta-n mânå cå ¿i-o lua ªi astfel cå-i zicea:
ªi pe vale-n jos mergea. „– Nu mi-ai fåcut cântecul
Cum mergea pe vale-n jos, ªi nu-¡i trântesc galbenul.“
Mergea, frate, de folos, Hei! Foaie ¿i-o lalea,
Cu trei ¿iruri de påmânt, Cobzarul cå-mi pleca,
Ce n-am våzut de când sunt. Iarå Oancea ce fåcea?
Hei! Foaie ¿i-o lalea, Bâta-n mânå cå ¿i-o lua
Iarå Oancea ce fåcea? ªi mergea pe vale-n jos,
Tot în vale scobora, Mergea, frate, de folos,
C-un cobzar cå se-ntâlnea, Cu trei rânduri de påmânt,
Venind de la Chitila: Ce n-am våzut de când sunt.
„– Hei! Bunå ziua, måi cobzare! Hei! Foaie ¿i-o lalea,
De-mi e¿ti tu un cobzar bun, Iarå Oancea ce-mi fåcea?
Ia, få-mi, zåu, d-un cântecel, Tot în vale scobora,
De când eram mititel, C-un viorist se-ntâlnea,
Cå de mi-ai face cântecul, Venind de la Atena,
Eu î¡i trântesc galbenul, ªi astfel lui cå-i zicea:
Nu de altceva, „– Måi, viorist, dumneata,
De inimå rea, Doar n-åi fi prost ca åilan¡i,
Så sune opinca, Ia, få-mi, zåu, de-un cântecel
C-am pierdut oile mele De când eram mititel,
Tot prin våi ¿i prin vâlcele, Så sune opinca,
Prin ape reci, Nu d-altceva,
Prin grâne verzi, De inimå rea,
Pe la fântâni, C-am pierdut oile mele
Cåpå¡âni, Tot prin våi ¿i prin vâlcele,
Prin izvoare, Prin ape reci,
Må¡i¿oare, Prin grâne verzi,
Asta-i vorba, frå¡ioare!“ Pe la fântâni,
Hei! Foaie ¿i-o lalea, Cåpå¡âni,
Iar cobzarul ce-mi fåcea? Prin izvoare,
D-un genunche-ngenunchea, Må¡i¿oare,
228 I.A. C ANDREA
Asta-i vorba, frå¡ioare!“ De genunche cå-l trântea,
Hei! Foaie ¿i-o lalea, Gålbiorul cå sårea.
Vioristul ce-mi fåcea? Foaie verde ¿i-o lalea,
D-un genunche-ngenunchea Iarå Oancea ce fåcea?
ªi din vioara ce avea Gålbiorul cå-l lua,
El astfel cå începea Pe vioarå-l arunca,
ªi astfel, neicå, cå-i zicea. Ungurica c-o juca,
Foaie verde ¿i-o lalea, Pe viorist cå mul¡umea.
Iarå Oancea ce fåcea? Så-mi da¡i un pahar de vin,
De chimir se descuia, Så vå spun altul mai bun.

BADEA

Foicicå foi ¿i rouå, „– Bade-al meu nu e la lemne,


Face Badea-o caså nouå, Nu mân slugile så-l cheme.“
Cu fere¿tile la soare, „– Bade-al tåu o fi la boi,
Cu u¿ile-n drumul mare. Hai så-l chemåm amândoi.“
Båduleasa cea frumoaså „– Bade-al meu nu e la boi,
Cu fa¡a de jupâneaså Nici nu-l chemåm amândoi.“
Duce bucate la maså. „– Bade-al tåu o fi la vie,
Demâncarea o ducea. Mânå slugile så vie.
Acaså când se-ntorcea, „– Bade-al meu nu e la vie,
Vedri¡a pe mânå-o lua, Nu mân slugile så vie.
La Dunåre se ducea, E într-o micå cåmarå
Fa¡å albå cå spåla, Cu cincizeci de bu¡i în ea
¥n lungul Dunårii se uita, ªi cu palo¿ul pe piept,
Of! Doamne, pe cin-vedea? Mi-e fricå ca så-l de¿tept.“
Mul¡i turci ce mai era, Turcii când auzea,
Ca iarba ¿i ca frunza. ¥nåuntru nåvålea
Iatå la ea c-ajungea, ªi la el cå intra,
Bunå diminea¡a-i da ªi pe Badea cå-l lega
ªi de Badea o-ntreba: Cu frânghie de måtase,
„– Unde este Bade-al tåu? ¥mpletitå-n cinci ¿i ¿ase,
Bade-al tåu o fi la lemne, De zålarul co¿ului,
Mânå slugile så-l cheme.“ ¥n våpaia focului.
Lumea basmelor 229

Iarå Badea când vedea Mergi, cumnatå, înainte,


De nevastå se ruga: Nu tot spune vorbe multe.
„– Dragå Båduleasa mea, Vreau så-¡i spun în dreptate
S-ascul¡i de cuvântul meu, Cå-mi pare råu de-al meu frate;
Så-¡i ajute Dumnezeu. Când acaså-i ajungea,
Adå polii cu poala ªi eu mi te-oi såruta,
ªi ruble cu feldera, Turcii când mi te-o-ntreba:
Doar’ te-i împiedica «– Cine este acela?»
ªi toate le-i vårsa, «– Ala-i negustor de boi
ªi turcii mi te-or vedea, ªi trage-n gazdå la noi.
Pe mine m-or dezlega.“ Avem ¿i noi patru boi
Båduleasa-l asculta, ªi din patru vindem doi,
Tot ce zicea fåcea. Cå la noi de când n-a tras,
Turcii înså nu-nceta, Nici boii nu i-am mai dat.»“
Tot mai ¡apån îl strângea; Când acaså se båga,
Badea iar cå se ruga: To¡i turcii cå o întreba:
„– Nevastå, drågu¡a mea, „– Cine este acela?“
Adå vin cu vedri¡a,
„– Åla-i negustor de boi
Cå doar’ de i-om îmbåta,
ªi trage-n gazdå la noi.“
Singur eu m-oi dezlega.“
Când în caså el intra,
Cuvântul îl asculta,
La to¡i bunå ziua da:
Da’ tot degeaba aducea,
„– Bunå ziua, Båduleaså,
Cå mai ¡apån îl strângea.
Cu fa¡å de jupâneaså.“
Atunci Badea se gândea,
Ea cu vin cå mi-i cerca
Dupå frate-såu mâna,
ªi boii cå-i tocmea
Din cârciumå-n cârcimå-ntreba.
Pe frate-såu când îl gåsea, Câte parale fåcea,
Un pahar de vin închina: Apoi vin cå aducea
„– Bei, cumnate, chiote¿ti Din beci, de jos, cu vadra,
ªi la Badea nu îngrije¿ti; To¡i turcii cå-i îmbåta,
Bade-al meu este legat Pânå la påmânt cådea.
Cu frânghie de måtase, El sabia-mi scotea
¥mpletitå-n cinci ¿i ¿ase, ªi pe maså o punea,
De zålarul co¿ului De cinci stânjeni se ducea.
¥n våpaia focului.“ Când fu soarele-n chindie
„– Na, cumnatå, vin de bea, Taie Badea aproape-o mie,
Cå-i vedea ce le-oi fåcea. Necuratu’ så-i mai ¿tie.
230 I.A. C ANDREA
*** „– Eu o mårit, vai de mine,
Dar n-o latrå nici un câine.
Pe culmi¡a Motrului A låtrat-o un pråpådit,
ºipa calul turcului. L-a dus naiba ¿-a murit
„– Foaie verde d-un areu, ªi eu m-am cålugårit,
Unde e ståpânul tåu? ¥n fustå albå cu cicic,
Ori în drum l-ai lepådat, Cu cârpå de borangic,
Ori în gârlå s-a-necat?“
La urechi boboci de târg.
„– Numa-n cârciumå e beat,
A låtrat-o un câine ciont,
¥n cârciuma Iancului,
Mi-a mâncat din vatrå tot
E cu fata Lolului.“
„– Måritå-¡i fata, Loloaio!“ ª-a trecut Dunårea-not.“

MARCUL VITEAZUL

S-a prins Marcu Viteazul Pânå Marcu se-mbåta.


ªi cu turcu Bolunul Muma Marcului cå-mi gråia:
Care nainte se-mbåta, „– Turcule Bolunule,
Frumos capul ¿i-l tåia. Nu vezi, Marcu s-a-mbåtat
Cu paharul cine le da? Cum este bun de tåiat?“
Mumuli¡a Marcului, Darå turcul ce-mi gråia?
Marcului Viteazului? „– Taci tu, fa, Iudå rea,
Ea cu paharul le da, Nu pripi la cap tåiat,
Påhårelul turcului, Cå nimeni nu-i vinovat!“
Turcului Bolunului,
Dar turcul ce mi-¿i fåcea?
Cu vin îl înjumåtå¡ea,
Cu¡it din teacå scotea,
Cu apå-l împlinea,
Cu dulcea¡å-l pospåia Pe arcer cå-l ascu¡ea
ªi da turcului de bea. ªi de Marcu se gåtea.
Dar paharul Marcului, Sluguli¡a Marcului,
Marcului Viteazului, Marcului Viteazului,
Cu rachiu-l împlinea, El la Marcu cå mergea,
Cu otravå-l pospåia Cruce la piept cå-¿i fåcea
ªi da Marcului så bea, ªi din gurå cå-mi gråia:
Marcului Viteazului. „– Iartå-må, Doamne, zic fapta,
Ea tot a¿a cå le da Så-i trag Marcului palma!“
Lumea basmelor 231

Palma nici cå o fåcea Diminea¡a se scula,


ª-odatå cå mi-l plesnea, Care la lemne trimitea;
Drept în sus cå mi-¿i sårea Pânå ele ce venea,
ªi odatå cå råcnea, Steajar mâni-sa cå-i båtea.
Palo¿ din teacå scotea, Când carele cå venea,
Capul turcului tåia, Pe mumå-sa o lega,
Fuge trupul cruci¿ ¿i curmezi¿ Lemnele pe ea le a¿eza,
ªi capul bolborosind, Cu catran le cåtrånea,
Nu-¿ ce dracului spuind. Cu spirt cå le spirtuia
ªi foc odatå le da.
Mama Marcului-l vedea,
Ea chiråia ¿i se våita
Cåpå¡âna o lua
ªi el cå mi se plimba,
ªi-l såruta în tåieturå,
Påzea pânå când ardea,
Parcå mi-l såruta-n gurå. Oasele cå le strângea,
Dar Marcu ce mi-¿i fåcea? ¥n piuå cå le pisa

LA PLEVNA

ªi-n vânt le vântura. Oltule, apå vioarå,


Foaie verde, bob orez, Face-te-ai neagrå cernealå,
Ie¿i, Marie, de må vezi, Så te scriu pe hârtioarå,
Pânå sunt grânele verzi, Så trimet la maica-n ¡arå,
Cå, dacå s-or secera, Så-mi dea bani de cheltuialå
Primesc ordin ¿i må ia ªi cåmå¿i de primenealå.
ªi må trece Dunårea, Cå aici unde sunt eu
La lagår la Plevina. Nu e iarbå, nu e grâu,
Foaie verde de mår dulce, Numai sânge pânå-n brâu;
De ar fi Plevina cruce, Sângele muscalului
De trei ori pe zi m-a¿ duce; Pânå-n burta calului,
ªi mi-e Plevina ora¿, Iar sângele turcului
ªi må-ntreabå de råva¿! Pânå-n coama murgului;
Doi må-ntreabå, doi må leagå, Sângele romånului
ªi må leagå cot la cot, La chi¿i¡a calului.
ªi-mi då Oltul så-l înot. Foaie verde busuioc,
232 I.A. C ANDREA
Toate satele au noroc, Foaie verde, foi de ceri
Numai Plevina arde-n foc ªi trupe de artileri,
Cu Osman Pa¿a la mijloc ªi când sus tunuri suia,
ªi din gurå a¿a striga: ªi spre Plevina le-ndrepta,
„– Såri¡i turci, såri¡i agale, Pe Osman Pa¿a mi-l rånea,
C-au dat curcanii pe vale ªi Osman Pa¿a se preda
¥mbråca¡i în mu¿amale, La Carol Måria-Sa
Licuresc ca sfântu soare! ªi din gur-a¿a zicea:
Foaie verde iarbå mare, „– Carole, Måria-Ta,
Vin ro¿iorii pe vale, Ce ¡i-ai fåcut o¿tirea
Ro¿iorii – escadroane, Care-a luptat la Plevina?
Vânåtorii – batalioane, Eu am trimes de aici
Pioto¿ii pe picioare.“ O sutå cincizeci de in¿i.“

(Apårute în volumul Din popor. Cum gråie¿te ¿i simte ¡åranul român.


Texte publicate de I.A. Candrea ¿i Ov. Densusianu, Bucure¿ti, 1908).
CREDINºE, OBICEIURI

Dumnezeu a urzit påmântul mare, c-a avut påmânt prea mult ¿i n-a
fost cer mare ca så cuprindå tot påmântul; a fost mai mic cerul ca påmântul,
¿i a vrut så-ntrebe pe cineva cum så-l facå, ¿i n-a avut pe cine så-ntrebe, ¿i
a-ntrebat:
– Muscå, zice, pe cine så gåsim så ne-nve¡e cum så facem påmântul,
cå prea l-am urzit mare?
Ea s-a dus la arici så-l întrebe. Ariciul n-a voit så-i spuie deodatå, a
fost ¿iret. Ea s-a-ntors înapoi ¿i iar n-a voit nici ea ca så fugå, ¿i s-a pus
afarå pe perete, ¿i ariciul a voit ca s-o vorbeascå de råu pe ea:
– Ei, – zice –, de ce a mânat-o pe ea så må-ntrebe ce så facå; de ce
n-a mânat pe altul mai priceput, sau så må fi-ntrebat pe mine mai-nainte,
când s-a-nceput? Zice acuma, dar el så se fi gândit mai-nainte, ca så urzeascå
numai cât are så cuprindå, ¿i a mânat la mine, la un ghemu¡, så le dau
pova¡å.
ªi musca asculta, l-a furat pe el.
– De ce nu s-a gândit så-l fi fåcut de-atuncea maluri ¿i våi, så-l strângå?
El, cum a zis vorba aceasta, ea atuncea a ¿i zburat dupå perete, s-a dus
acolo de unde a mânat-o. ªi ea a spus acolo:
– De ce nu l-ai întrebat întâi, cå ariciul a zis a¿a, a¿a, a¿a?
Dumnezeu a strâns påmântul, ¿i atunci când a våzut ariciul cå l-a påcålit
musca, a zis:
– Nu ¿tiam eu cå e¿ti hoa¡å, så må cumperi pe mine.
ªi el s-a necåjit ¿i s-a ghemuit mai råu, s-a fåcut mototol de necaz.

Cicå Dumnezeu, când a urzit påmântul, cicå a fåcut påmântul mai


mare ca cerul, ¿i d-acolea Dumnezeu cerea pova¡å ba la unul, ba la altul, ¿i
nu-i spunea nimeni ce så facå. Când colo, iatå un arici ie¿i dintr-o gaurå.
Când l-a våzut Dumnezeu, s-a dus ¿i la dânsul ¿i s-a jeluit. Ariciul la început
234 I.A. C ANDREA
nu vrea ca så-l înve¡e, cå-i era fricå, ¿i dacå våzu cå Dumnezeu îi cere
mereu pova¡å de la el, i-a spus ca så mai îngråmådeascå påmântul la un loc.
Când Dumnezeu a început a îngråmådi påmântul, s-a început a face mun¡i
mari, ¿i râpi, ¿i våi, ¿i de atunci påmântu-i cu mun¡i ¿i våi pe el. Dumnezeu,
dacå a våzut cå ariciul l-a învå¡at, l-a blagoslovit ca så tråiascå ¿i el bine pe
påmânt, så nu mu¿te pe nimenea, ¿i nimenea så nu-l poatå omorî, ¿i pielea
cu ghimpii lui så ardå în vatra focului ¿i så-i bea omul, cå sunt buni de
våtåmåturi ca doctorie.

Adam tot såpa ¿i såpa; dar ce såpa ziua, peste noapte nu se mai cuno¿tea.
A¿a a muncit el fårå spor câteva såptåmâni; la urmå a început a plânge.
Dumnezeu i-a zis:
– ¥ntoarce-te în patru pår¡i ¿i te închinå, ¿i zi „Doamne ajutå!“
A¿a a fåcut ¿i, când s-a uitat, era totul arat. Apoi Dumnezeu i-a dat fel
de fel de såmân¡å ¿i a semånat, ¿i i-a mai dat ¿i o greblå, care ajungea pânå
la capåtul ogorului; cu aceasta a greblat ¿i pânå în searå a fost gata.
– Mâine så vii så-¡i vezi pâinea, i-a zis Dumnezeu.
El avea de gând så nu vie, ce era så gåseascå a¿a în grabå? Dar tot ¿i-a
tras pe seamå ca så-l asculte pe Dumnezeu. Când a mers a doua zi grâul, era
gata copt. Atunci a cunoscut Adam bunåtatea lui Dumnezeu; a cåzut la
påmânt ¿i s-a închinat ¿i i-a mul¡umit. ªi dacå a cåpåtat el atunci minte, o
avem ¿i noi aståzi, cå ne ¿tim ruga lui Dumnezeu ¿i mul¡umi.

Dupå ce a fåcut Dumnezeu lumea, ¿i a fåcut de toate celea, a fåcut ¿i


moara, ¿i a pus pe morar, dar morarul acela a¿a de mult mânca! Fåcea
måmåligå într-un ceaun mare, mare, ¿i n-ar fi dat nimårui o fårmituricå,
Doamne fere¿te. Tot mânca ¿i nu se mai såtura. Dar a venit acolo la moarå
un om care n-avea noroc, ¿i zicea cå vrea så meargå la Dumnezeu, så
întrebe, de ce el, de când sluje¿te, de nimic n-are parte. Slujea la un om pe
o piatrå ¿i piatra aceea în toatå noaptea venea ceva ¿i a tot a ciuntit-o, cå,
pânå ce a împlinit anul, a fost toatå sfårmituri. ¥ncå un suman mai avea ¿i
acela, s-a culcat lângå foc, ¿i a ars.
– Dacå mergi dumneata la Dumnezeu, zice un om care avea doi
juncåna¿i tineri, roagå-l pe Dumnezeu ¿i pentru mine, så-mi dea mai mare
avere, ca så må pot hråni.
Lumea basmelor 235

Dar morarul zise:


– Så întrebi ¿i de mine, må rog, ce så fac eu ca så am sa¡, cå o måmåligå
a¿a de mare fac ¿i al¡ii se saturå, dar eu nu må pot såtura!
A mers omul acela la ni¿te cålugåri, care numai o datå pe zi, la amiazi,
beau un pahar de vin ¿i månâncå o bucå¡icå de pâine, ¿i nu månâncå pânå a
doua zi la amiazi, dar pe obraz sunt acoperi¡i cu raså sub¡ire, så nu-l vadå
omul, ¿i nici trupul nu-l vede nimeni, cåci stau în caså, ¿i omul e afarå, la
fereastrå, ¿i a¿a vorbesc: Dumnezeu le spune ce au så spuie.
Omul acela a spus cå e fårå noroc.
– Apoi dar så te însori, cå poate va avea femeia ta noroc, ori, de nu va
avea ea, vei face copii, ¿i va avea vreunul din copii, ¿i de pe norocul aceluia
to¡i ve¡i tråi.
– Dar ce v-a¿ mai întreba: mai era acolo în moarå un om cu doi
juncani ¿i a pus ca så-l rog pe Dumnezeu, så-i dea mai multå avere.
– Spune-i cå ¿i juncanii aceia îi va lua.
– ªi m-a rugat ¿i morarul så vå întreb ce så facå, cå tot månâncå ¿i
månâncå ¿i tot n-are sa¡?
– Morarului så-i spui cå de vrea så aibå sa¡, så nu månânce singur, så
dea ¿i la al¡ii, ¿i atunci va avea sa¡.
A mul¡umit omul ¿i s-a dus ¿i, înturnându-se pe la moarå, a spus la to¡i
ce a auzit. Morarul ia ¿i face måmåliga aceea mare ¿i împårtå¿e¿te la to¡i
oamenii din moarå câte o bucå¡icå, ¿i i-a råmas ¿i lui o felioarå. Ia ¿i se
pune ¿i månâncå. Vede cå se saturå, ba încå i-a mai råmas, pentru cå
Dumnezeu l-a såturat.
– Mul¡umesc lui Dumnezeu cå am sa¡, a zis el, ¿i ¿i-a fåcut cruce la
Dumnezeu.
ªi de atunci se då de pomanå. Dumnezeu då omului ca så dea ¿i altuia,
dar dacå tot lui îi då ¿i-i då, ¿i nu se mai saturå, nici Dumnezeu nu-i då sa¡.
Omul cel cu juncanii s-a dus pânå la un pârâu gloduros ¿i au råmas acolo
în pârâu, nu i-a putut scoate, ¿i a råmas ¿i fårå aceia. Cå omul lui Dumnezeu
så nu cearå avere, cå averea nu se capåtå a¿a, averea se face cu muncå.

Sfântul mucenic Ilie e geamba¿ mare. Are cåru¡å cu cai, de scot foc pe
nåri. Sunt potcovi¡i cu potcoave de argint ¿i, când îi gone¿te, bat în copite ¿i
scapårå, ¿i de aceea se våd fulgerile. ªi când aleargå cåru¡a prin cer, face
mare gålågie, cå sunt drumurile rele ¿i atunci la noi påmântenii s-aude tunând.
236 I.A. C ANDREA
Så vezi dumneata... båiatul notarului învå¡a la ¿coli mari prin Bråila.
ªi când venea acaså, vara, fåcea mare haz când îi spuneam de puterea lui
Sfântul Ilie. Tot spunea de-o dråcovenie – cå nu-i pot zice pe nume; zicea
cå cu aceea poate ¿i el fulgera ¿i tuna... De, påi så-l rabde Dumnezeu?...
C-apoi nici cå l-a råbdat... S-aråta de ploaie în ziua de Florii. Ai lor aveau
fân cosit ¿i nestrâns. Tatål såu îl mânå så adune fânul pânå nu începe ploaia.
Cum o fi fåcut, ce-o fi fåcut, nu ¿tiu; dar peste câtva timp începu o mare
cumpånå cu fulgere ¿i tunete. Vezi, era necåjit Sfântul Ilie cå lucrase în
ziua de Florii... Turna, turna, ca cu gåleata. Pe înserate, ai lui, våzând cå
nu se mai întoarce, au plecat pe urma lui ¿i l-au gåsit tråsnit lângå un tufan.
Se vede cå el cåtase så se adåposteascå sub tufan ¿i Sfântul Ilie, necåjit pe
el, l-a tråsnit.

Odatå, Sfântul Ilie, necåjindu-se pe tatål såu ¿i pe mama sa, a pus


mâna pe un picior de scaun ¿i lovindu-i, i-a omorât pe amândoi. Apoi el s-a
dus pe un munte ¿i s-a fåcut påzitor de oi. De la o vreme i se urî prin ale
pustietå¡i, ¿i-a vândut oile ¿i s-a întors acaså, la femeia ¿i copiii lui. Aproape
de caså el vede un om ce furase pe sorå-sa, ¿i l-a întrebat unde se duce cu
ea, ¿i nu i-a råspuns nimic. Atunci a tras cu bâta ¿i când a dat în acela, a
lovit pe sorå-sa ¿i a omorât-o. Dar Dumnezeu, care vede toate, i-a zis:
– Ce fåcu¿i Ilie? Te-a în¿elat diavolul! Cåci el era acela care furase pe
sorå-sa.
– M-a în¿elat, Doamne! da så mi-l mai dai o datå în mânå, cåci nu
fusei harnic dintâi.
ªi Dumnezeu i l-a dat. D-atunci sfântul Ilie aleargå dupå diavoli ¿i-i
tope¿te cu båtaia, tråsnetul ¿i fulgerul în toate pår¡ile.

Zice cå demult, dacå era un om båtrân, de nu putea lucra, îl da de râpå.


A mers un om de l-a dat pe tatål såu într-o râpå, dar nu l-a omorât, numai
l-a låsat acolo. Vine acaså, dar båiatul lui îl întreabå:
– Tatå, la ce l-ai dus pe mo¿ul în râpå, cå a¿a te-om duce ¿i noi pe d-ta.
Omul, când a auzit, a mers ¿i l-a adus înapoi, ¿i l-a ascuns în pivni¡å,
ca så nu ¿tie ceilal¡i oameni, ¿i-i da acolo de mâncat. Då Dumnezeu ¿i ia
Lumea basmelor 237

pâinea la oameni, cå n-a fost câ¡iva ani de-a rândul pâine, ¿i acum n-aveau
ce semåna.
– Ara¡i drumurile, îl înva¡å båtrânul pe feciorul såu, cåci va råsåri ce
s-a scuturat din care.
Omul acela a îndemnat ¿i pe al¡ii ¿i au arat drumurile. Dar de mult n-a
fost gråul ¿i secara ca acum; la tot nodul era câte un spic, tot a¿a ¿i påpu¿oiul.
A¿a s-a fåcut pâine multå ¿i oamenii au avut de unde så prindå iar la
såmân¡å. Vorbesc oamenii din sat despre aceasta ¿i aude ¿i boierul.
– Oare de unde a ¿tiut el så are drumurile? Trebuie så aibå – zic ei –,
undeva pe tatål såu ascuns, cå-l înva¡å.
¥l cheamå boierul pe om la curte ¿i-i porunce¿te cå numaidecât så vie
la el „¿i îmbråcat, ¿i dezbråcat“. Omul merge acaså ¿i-i spune tatålui såu.
– Ia volocul ¿i te îmbracå, ¿i te du a¿a, – zice båtrânul.
Boierul nu a zis nimic, cåci era ¿i îmbråcat, ¿i dezbråcat. ¥l cheamå a
doua oarå:
– Så-mi vii ¿i cu dar, ¿i fårå dar.
Merge acaså ¿i spune iar tatålui såu.
– Prinde o pasåre ¿i du-i ¿i, când va întinde mâna s-o ia, så-i dai
drumul din mânå ¿i va råmânea fårå dar.
A fåcut a¿a. Acum zice boierul:
– Mâine så-mi vii ¿i cu un du¿man, ¿i cu un prieten.
– Acum, zice mo¿neagul, e sfâr¿itul meu! – Ia câinele ¿i femeia ¿i te du.
Merge la boier cu câinele ¿i cu femeia. Boierul îi då un bå¡ ¿i-i spune
så dea în câine. Dar câinele, schelålåu, schelålåu, se duce sub un gard, ¿i iar
vine de se gudurå.
– Då ¿i în femeie, îi zice boierul.
Merge ¿i då un bå¡ ¿i în femeie. Dar ea:
– Batå-te Dumnezeu så te batå, tu må ucizi pe mine pentru ticålosul de
tatål tåu. El ¿ade în pivni¡å ¿i eu îl hrånesc, ¿i acum te înva¡å så må ba¡i.
ªi se duce mânioaså.
– Vezi dar, zice boierul, cå ai pe tatål tåu în pivni¡å. Du-te ¿i adå-l
încoace, nu te teme.
S-a dus ¿i l-a scos pe mo¿neag de acolo ¿i l-a adus la boier. Boierul l-a
luat ¿i l-a pus în scaunul såu ¿i nu l-a mai låsat så se ducå de la dânsul; iar
omului i-a dat un sat ¿i a fost ¿i el boier, pentru binele ce l-a fåcut oamenilor.
ªi de atunci nu se mai omoarå båtrâni.
238 I.A. C ANDREA
*

Cicå în vremea de mult, românul ¿tia când are så moarå, ¿i de aceea nu


mai muncea deloc. Numai iacå Mihail ¿i Gavril, ce s-au gândit ei: „ce-i de
fåcut? cå n-au ce mânca, dacå nu muncesc câte doi-trei ani!“
De aceea ei s-au vorbit amândoi ¿i au gåsit o femeie våduvå pe atunci
în lume ¿i s-au dus la våduva aceea, ¿i au învå¡at pe våduvå un descântec, ca
så munceascå omul pânå o muri, ¿i cu sticla de doctorii så descânte la cap.
ªi-a fost så moarå un român în ziua aceea, ¿i oamenii din sat îl påzeau
så moarå, în zori, cum îi legea din båtrâni, cå acela scapå de påcate, ¿i
numai iacå femeia aceea våduvå s-a dus la românul acela cu o sticlå cu apå
¿i a zis oamenilor:
– Oameni buni! da¡i-mi drumul så intru eu în caså ¿i voi ie¿i¡i to¡i afarå.
ªi a descântat våduva aceea cu apå, de deochi:

„Pasåre cudalbå zburarå,


Trei picåturi de sânge picarå
ªi leac så se scoale românul în picioare
ªi så cearå de mâncare“.

ªi când au intrat oamenii pe urmå în caså, românul ce se chinuia de


moarte a cerut de mâncare, ¿i de atunci a råmas obiceiul ca så se descânte ¿i
omul så munceascå pânå o muri.

Sâmbåtå seara joacå flåcåii ¿i fetele bradul la mireaså. Se strâng apoi


to¡i acolo la mireaså; iar ginerica aduce pe nuni ¿i stau la maså fårå dar.
Duminica diminea¡a se duce la un pu¡ spre råsårit de casa miresii ¿i scoate
mireasa o doni¡å de apå ¿i o joacå cu un båiat care are pårin¡i în via¡å. Pune
un ¿ervet pânå-n coada doni¡ii ¿i pune câ¡iva bani în doni¡å ¿i dupå ce joacå
apa pânå acaså la toate råspântiile, o varså, ¿i banii îi iau låutarii. Pe la
amiazi vin fetele ¿i femeile cu plocon la mireaså. ªi înainte de plecare la
bisericå iar joacå bradul, ¿i ia flåcåul ce-a jucat bradul un ¿ervet mare,
aduce un pahar de vin ¿i o turtå ¿i frânge turta, ¿i o aruncå în patru pår¡i, ¿i
vinul îl aruncå tot a¿a. Soacra mare pune în sânul ginerichii ceva¿ cu ce-l
dåruie¿te; iar ginerica îi pune în sânul soacrii tot la fel. ª-apoi pleacå la
Lumea basmelor 239

bisericå. Când vin de la bisericå, îi trage în caså pe amândoi cu un ¿ervet


de gât.
*

Mai înainte vreme, când umbla holera pe påmânt, ca så scåpåm de ea,


iacå ce-i fåcea: se apuca o femeie, lua cânepå ¿i o torcea, o nåvådea, o ¡esea
¿i fåcea cåma¿å din aceastå pânzå, care o punea într-un par la marginea
satului. Când venea holera la satul nostru, dacå gåsea cåma¿a la marginea
satului, o lua ¿i pleca. Altfel nu scåpai de ea.
¥ntr-un sat, dacå a våzut cå nu mai scapå de holerå, oamenii au luat un
båiat voinic, i-au fåcut o groapå în påmânt, adâncå cât el ¿i strâmtå, a¿a, ca
så poatå sta un om în picioare. Au luat apoi båiatul, l-au pus în groapå ¿i au
pus påmânt peste el de viu ¿i el a murit acolo.
A¿a a scåpat satul de holerå.

La noi, unii, pe ascuns, de unde or fi ¿tiind? în noaptea de Sânziene


fac cununi de sulfinå ¿i o pun pe caså la båtaia lunii. ¥n zori de ziuå, pânå
nu råsare soarele, trebuie så caute cununa. S-aratå anume la ce are noroc.
De ai noroc la cai, e pe cununå fire de pår de cal; la boi, de bou.
Am încercat ¿i eu; da nu mi s-a aråtat nimic. Se vede treaba cå nu am
¿tiut descântecul.

La zile mari, la Cråciun, la Sfântul Vasile, la Pa¿te, se deschide cerul ¿i


care vor så nu doarmå, stau toatå noaptea ¿i påzesc, ¿i când se deschide
cerul, ei cer ori sånåtate, ori bani, ori noroc. Såraca mamå, a våzut: cicå se
face ca o cårare ¿i într-o parte, ¿i într-alta.

La Sfântul Andrei, så nu måturi, så nu dai gunoiul din caså, så nu dai


nimic afarå, cå-i primejdios. Se ¡ine Sfântul Andrei pentru oamenii care
sunt drume¡i, de lupi. Spre ajunul lui Sfântul Andrei, se ung ferestrele,
u¿ile, cu usturoi, de strigoi.
240 I.A. C ANDREA
*

La Boboteazå, fetele fac pe ursitå, ca så viseze pe ursitorul lor. Fac


câte o turtå såratå: pun o coajå de nucå de sare ¿i o coaje de nucå de fåinå ¿i
o coc. O pun la cap, sub pernå, dar apå så nu bea, nici la fereastrå så nu se
uite, ¿i î¿i våd ursitul lor.

La Anul Nou se pun trei foi de ceapå ¿i, dacå le vei gåsi pline cu apå,
are så fie timpul bun, are så fie bel¿ug la câmp.

Sfântul Haralambie a låsat cu limbå de moarte cå unde se va gåsi o


bucå¡icå din trupul lui, locul acela så fie în veci ferit de ciumå.

La Sf. Toader fetele se spalå cu ogrinji din ieslea cailor ¿i cu pår de la


coadele mânjilor ¿i zic: „Toadere, Sân-Toadere, î¡i dau coada fetii, så-mi
dai coada iepii“, ¿i atunci capåtå pår frumos.

Sfântul Spiridon a luat capul de cal ¿i l-a pus la mågar.

Sfântul Anton a legat diavolii pe unde i-a apucat: în apå, în maluri, pe


påmânt ¿i în våzduh.

¥n Vinerea seacå så nu ari, så nu semeni, så nu såde¿ti pomi, cå toate


seacå apoi.
Lumea basmelor 241

Când e moale vremea la Boboteazå are så fie ¿i oamenii slabi peste an.

Ca så nu se deoache copilul mic, så iei noroi de pe talpa ghetei ¿i så-i


faci un zbenchi în frunte.

Nu e bine de scåldat copilul duminica diminea¡a, pentru cå, cât cre¿te


într-o såptåmânå, då înapoi.

Så nu la¿i copilul singur cât nu e botezat; da dacå este numaidecât


nevoie, apoi trebuie så pui o måturå lângå dânsul.

Duminica seara, când se scaldå copilul, e bine så-l faci så på¿eascå în


scåldåtoare, cå spore¿te la crescut. Scåldåtoarea nu se aruncå afarå dupå
asfin¡itul soarelui, cå atunci nu doarme copilul peste noapte.

Când copilul râde, se zice cå atunci îi întinde Maica Domnului trei


mere de aur, iar când plânge, pentru cå i le ia.

Cele dintâi rufe cu care îmbraci copilul så fie din vechituri, ca så fie în
via¡å cru¡åtor.

Dacå suflå copilul prea tare, så ¿tii cå are trei suflete; asta din pricinå
cå må-sa, când era grea cu dânsul, a våzut pe cineva aducând apå cu trei
242 I.A. C ANDREA
doni¡e odatå. A¿a cå, pentru a-l scåpa pe copil de suflarea grea, så-i faci
scåldåtoare cu apå aduså în trei doni¡e.

Femeia grea så nu dea cu piciorul în porc ori în câine, c-atuncea cre¿te


pe spinarea copilului sub piele pår de porc, care îl în¡eapå ¿i îl face så ¡ipe.

Nu se ia foc seara din odaia copilului, pentru cå i se furå somnul. Tot


de aceea nu se laså albiturile copilului afarå, în asfin¡itul soarelui, nici så
nu doarmå copilul în timpul acela.

Când copilul n-are somn, e bine a fura somnul de la o altå caså. A¿tep¡i
så se înnopteze ¿i când vezi luminå la casa de unde vrei så furi somnul, iei
copilul în bra¡e ¿i-i arå¡i lumina, zicând din gurå a¿a:
– Vezi acel foc¿or?
– Våd!
– Vezi acel foc¿or?
– Våd!
– Vezi acel foc¿or?
– Våd!
– Du-te ¿i te încålze¿te ¿i ia somnul ¿i odihna ¿i vino la måmi¡a fuguli¡a!
Somnul se furå de la o caså neprimenitå, adicå unde bårbatul ¿i femeia
au avut numai o singurå cununie, adicå nici unul dintr-în¿ii n-a fost våduv
¿i cununat a doua oarå. Nu se ia somnul de la o caså cu copii de milå.

(Apårute în volumul Din popor. Cum gråie¿te ¿i simte ¡åranul român.


Texte publicate de I.A. Candrea ¿i Ov. Densusianu, Bucure¿ti, 1908).
CUPRINS

CUV¢NT ÎNAINTE ........................................................................... 5

PRINCIPALELE LUCRÅRI CU CARACTER FOLCLORIC ªI


ETNOLOGIC ALE LUI I.A. CANDREA ...................................... 15

STUDII DE FOLCLOR .................................................................... 21


CALENDARUL BABELOR .................................................... 23
VRÅJILE DE URSITÅ DE ANUL NOU ................................. 28
OUÅLE ROªII ......................................................................... 35
CUTREMURELE ¥N CREDINºELE POPORULUI ........... 42
VRÅJILE DE PLOAIE ............................................................. 49

LUMEA BASMELOR ...................................................................... 57

PORECLELE LA ROMÂNI .......................................................... 109

BALADE INEDITE culese de I.A. Candrea ¿i


Ov. Densu¿ianu .............................................................................. 177
RADU ...................................................................................... 195
PÅTRU HAIDUCU ................................................................. 197
CHERA .................................................................................... 198
CÅLIN CURCÅ ...................................................................... 201
B A D I U ................................................................................. 205
ªTEFAN VODÅ ...................................................................... 206
DOBRIªAN ............................................................................. 208
244 I.A. C ANDREA

STAN ........................................................................................ 210


VOINICEL OLEAC ................................................................ 210
DÅNUºÅ ................................................................................. 212
IORDÅCHIºÅ ......................................................................... 214
MARCOª ................................................................................. 216
TENISLAV COPILUL ............................................................ 218
GHIºÅ CÅTÅNUºÅ ............................................................... 221
DINU ........................................................................................ 222
MIRCEA .................................................................................. 223
TÅTARII ................................................................................... 224
BARBU .................................................................................... 225
OANCEA ................................................................................. 226
BADEA .................................................................................... 228
MARCUL VITEAZUL ........................................................... 230
LA PLEVNA ............................................................................ 231
CREDINºE, OBICEIURI .............................................................. 233
La editura PAIDEIA au apårut

Valeriu Bålteanu
Dic¡ionar de divina¡ie

Amalia Pavelescu
Poezia de ritual ¿i ceremonial din Mårginimea Sibiului

Mihai Lupescu
Din bucåtåria ¡årånului român

Germina Comånici
Cercul vie¡ii
La editura PAIDEIA vor apårea

Tudor Pamfile
Våzduhul dupå credin¡ele poporului român

Antoaneta Olteanu
Timpul ¿i timpurile.
Calendare populare române¿ti

Vintilå Mihåilescu
Alegeri 2000

G.M. Cantacuzino
Despre o esteticå a reconstruc¡iei

S-ar putea să vă placă și