Sunteți pe pagina 1din 3

CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN MEDICINĂ ȘI FARMACIE „RAISA PACALO”

CATEDRA DISCIPLINE FARMACEUTICE

ADECVAREA METODOLOGIEI DIDACTICE ACTIVIZANTE BAZATE PE INVESTIGARE


PENTRU FORMAREA CALITATIVĂ A COMPETENŢELOR ŞI ABILITĂŢILOR SPECIFICE
LA UNITATEA DE CURS CHIMIE FARMACEUTICĂ I

CHIȘINĂU, 2018
Metodele didactice activizante sunt o expresie a schimbărilor de perspectivă
din educaţie, urmărind crearea unor corelaţii interdisciplinare, dezvoltarea un-
or competenţe şi schimbarea unor interese şi atitudini.
Investigaţia reprezintă posibilitatea oferită elevilor de a aplica, în mod creativ,
cunoştinţe şi deprinderi, cu scopul de a exploara situaţii noi sau puţin asemănătoare
cu propriile experienţe. Ea reprezintă o activitate care se poate desfăşura pe durata
unei lecţii şi în care elevii primesc o sarcină de rezolvat şi instrucţiuni precise cu suc-
cesiune algoritmică.
Caracteristicile esenţiale ale investigaţiei sunt redate de caracterul lor formativ,
activizator, integrator, deoarece îmbină procese de învăţare cu metodologia in-
formării şi cercetării ştiinţifice şi sumativ prin antrenarea unor cunoştinţe, priceperi
şi atitudini.
Prin investigaţie se evaluiază mai mult procesul decât produsul, desfăşurându-
se individul sau în grup. Astefel în cadrul lucrărilor de laborator la Chimia farmaceu-
tică investigaţia cuprinde întreaga oră, iar produsul se concretizează într-un raport
privind rezultatele investigaţiei.
Evaluarea investigaţiei se face pe baza unei scheme de notare ce cuprinde
măsurarea separată şi prin puncte a unor elemente cum sunt strategia de rezolvare,
aplicarea cunoştinţelor/principiilor de lucru/legilor, acurateţea înregistrării şi prelu-
crării datelor, claritatea argumentării şi forma prezentării, etc.
Prin această metodă, elevul este încurajat:
• să exerseze tehnicile de muncă intelectuală şi metoda învăţării prin descoperire;
• să colaboreze şi să interpreteze diferite infomaţii;
• să-şi cultive interesul pentru cercetare;
• să-şi exprime o opinie sau o judecată de valoare asupra elementelor invetigate;
• să-şi dezvolte spiritul de iniţiativă;
• să-şi cunoască limitele;
 să-şi formeze şi dezvolte competenţele şi abilităţile specifice unităţii de curs.
Pentru buna desfăşurare, profesorul trebuie să ţină cont de respectarea etape-
lor esenţiale ale unui proces investigativ: definirea problemei, alegerea metodelor
adecvate, identificarea soluţiilor.
Acestea pot fi detaliate în felul următor:
1. planificarea investigaţiei;
2. selectarea şi utilizarea eficientă a divereselor tehnici şi materiale (surse biblio-
grafice, substanţe medicamentoase, reactivi chimici, veselă şi utilaj de laborator, etc.);
3. colectarea datelor;
4. formularea şi testarea unor ipoteze de lucru;
4. prelucrarea datelor;
5. formularea concluziilor;
6. comunicarea rezultatelor obţinute într-un raport.
Produsul de evaluare a procesului de investigaţie reprezintă Raportul activităţii
aplicative.
Criterii de evaluare a procesului de investigare:
 Corectitudinea completării Ghidului lucrărilor de laborator
 Respectarea tehnicii de realizare a manoperelor practice
 Interpretarea corectă a rezultatelor experimentale
 Corectitudinea calculelor
 Ţinuta lingvistică
 Ţinuta grafică
 Respectarea termenilor de elaborare
 Productivitatea
 Comunicarea rezultatelor şi formularea concluziilor.

Natalia Zagornean,
profesor la unitatea de curs
Chimie farmaceutică I