Sunteți pe pagina 1din 4

a

DIRECŢIA DEZVOLTARE
Serviciul Investiţii şi Achiziţii Publice

Bucureşti, 2017

REGULAMENT ACHIZIŢII

1. SCOP
1.1. Prezenta procedură stabilește modul de desfășurare a activității de achiziții în cadrul Electrica
Furnizare SA (produse/ servicii / lucrări) în scopul de a asigura buna funcționare a Societății EF.
1.2.Principiul de bază al acestei proceduri este respectarea Politicii de Achiziții a Electrica Furnizare S.A.

2. DOMENIUL DE APLICARE
2.1. Procedura se aplică la nivelul Electrica Furnizare SA prin activitatea SDIAP/ BDIAP și descrie
modul de interacțiune al acestui serviciu/ birou cu celelalte entități organizaționale.
2.1.1. Procedura se aplică în relaţiile dintre compartimentele EF-ApC/ SFEE/ AFEE, în relaţiile dintre
EF-ApC/ SFEE/ AFEE şi operatorii economici care participă la procedurile de achiziţie, în vederea
atribuirii contractelor de achiziţie produse, servicii și lucrări, descrie modul de lucru, stabileşte
responsabilităţile şi competenţele, modul de elaborare şi fluxul documentelor privind achiziţia de produse/
servicii/ lucrări pentru personal, infrastructură şi mediu de lucru.
2.2. Procedura nu se aplică pentru achiziția, tranzacționarea energiei electrice și a certificatelor verzi din
cadrul Electrica Furnizare, întrucât aceste activități se supun domeniului de reglementare al ANRE.
2.3. Prezenta procedură nu se aplică în cazul achizițiilor centralizate organizate la nivel de S.E. Electrica
SA prin mandat acordat de CA-EF.

3. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
3.1.Definiţii
Conform SR EN ISO 9000:2006 „Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale și
vocabular.”, SR EN ISO 14050:2010 „Management de mediu. Vocabular.”, SR OHSAS 18001:2008
„Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe”, precum și următoarele
definiții:
3.1.1. Conflict de interese – situația în care personalul organizației are un interes personal, direct sau
indirect, ce contravene interesului organizației astfel încât afectează sau ar putea afecta obiectivitatea și
imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp a indatoririlor care îi revin în exercitarea
funcției deținute;
a
aa 1/4 Cod EF-F-2.1-02/rev. 3

ELECTRICA FURNIZARE SA ELECTRICA FURNIZARE SA ELECTRICA FURNIZARE SA ELECTRICA FURNIZARE SA


Şos. Ştefan cel Mare, nr. 1A, sector 1 SFEE Muntenia Nord Ploiești SFEE Transilvania Sud Brașov SFEE Transilvania Nord Cluj-Napoca
011736 Bucureşti B-dul Republicii. nr. 1A, Str. Pictor Ștefan Luchian, nr. 25, bl. 30, Str. Memorandumului, nr. 27,
Tel.: 037 2442001, Fax: 021 2304477 100008 Ploiești, jud. Prahova 500193 Brașov, jud. Brașov 400114 Cluj-Napoca, jud. Cluj
CIF RO 28909028, J40/ 8974/ 2011 Tel.: 0244 405201, Fax: 0244 526105 Tel.: 0268 305999, Fax: 0268 305204 Tel.: 0264 205999, Fax: 0264 205204
office@electricafurnizare.ro CUI 29198969, J29/ 1509/ 2011 CUI 29205594, J08/ 1624/ 2011 CUI 29219247, J12/ 2542/ 2011
www.electricafurnizare.ro www.electricafurnizare.ro www.electricafurnizare.ro www.electricafurnizare.ro
3.1.2. Procedura de atribuire/ Metoda de achiziție – Etapele ce trebuie parcurse de achizitor şi de
către candidaţi/ ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind angajarea în contractul de achiziţie să fie
considerat valabil;
3.1.3. Legea Achizițiilor Sectoriale – toate legislațiile primare, secundare, reglementări, ordonanțe, etc.
în vigoare cu privire la achizițiile publice;
3.1.4. Acord-cadru – înţelegerea scrisă intervenită între Electrica Furnizare şi unul sau mai mulţi
operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care vor guverna
contractele de achiziţii produse/servicii/lucrări ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod
special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere;
3.1.5. Caiet de sarcini – ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea
tehnică şi care influenţează elementele principale ale propunerii financiare;
3.1.6. Candidat – oricare operator economic care a depus candidatura în cazul unei proceduri de cerere
de ofertă, licitaţie restrânsă sau negociere;
3.1.7. Candidatură – documentele prin care un candidat îşi demonstrează situaţia personală, capacitatea
de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică şi
profesională, în vederea obţinerii invitaţiei de participare pentru depunerea ulterioară a ofertei, în cazul
aplicării unei proceduri de cerere de oferta sau negociere;
3.1.8. Concurent – oricare operator economic care a prezentat un proiect în cadrul unui concurs de
soluţii;
3.1.9. Contract furnizare de produse – contractul de achiziţie care are ca obiect achiziţia de produse
prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate, închiriere, leasing cu sau fără opţiune de cumpărare sau prin
orice alte modalităţi contractuale în temeiul cărora achizitorul beneficiază de aceste produse, indiferent
dacă dobândeşte sau nu proprietatea asupra acestora; contractul de achiziţie de produse poate include, cu
titlu accesoriu, lucrări sau operaţiuni de amplasare şi de instalare;
3.1.10. Contract de servicii – contractul de achiziţie care are ca obiect prestarea de servicii;
3.1.11. Contract de lucrări – contractul de achiziţie care are ca obiect execuţia și/ sau proiectarea,
realizarea, prin orice mijloace, a unei construcţii care corespunde cerinţelor stabilite de achizitor care
exercită o influenţă determinantă asupra tipului sau proiectării construcţiei;
3.1.12. Derulator de contract – persoană din cadrul entității organizatorice solicitante care se ocupă de
urmărirea și execuția contractului de furnizare/ servicii/ lucrări;
3.1.13. Responsabil de procedură de achiziții – persoană din cadrul SDIAP/ BDIAP care se ocupă cu
organizarea, derularea și finalizarea procedurii de achiziții.

3.2. Abrevieri
Conform listei abrevierilor în vigoare, formular cod EF-F-1.1-04.

a
2/4 Cod EF-F-2.1-02/rev. 3
a
3/4 Cod EF-F-2.1-02/rev. 3
a
4/4 Cod EF-F-2.1-02/rev. 3