Sunteți pe pagina 1din 4

FISA POSTULUI

Anexa la contractul individual de munca nr. 1 / 11.07.2018

ORGANIZATIA: ADIS TRANSGRUP SRL


POSTUL: ŞOFER AUTOCAMION/MAŞINĂ DE MARE TONAJ
CODUL COR: 833201
TITULARUL POSTULUI: SPINU DUMITRU
CERINTE:
 scoala de conducatori auto categoria: D;
 atestat sofer profesionist transport marfa;
 fara cazier judiciar;
 fara antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat);
 cunostinte minime de mecanica auto;

RELATII IERARHICE:
 este subordonat: administratorului
 nu are angajati in subordine

OBLIGATII:
 este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program, odihnit, in tinuta
corespunzatoare si sa respecte programul stabilit;
 participa la pregatirea programului si la instructajele NTS si PSI;
 va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice,
in trafic intern si international de marfuri;
 pastreaza certificatul de inmatriculare, licenta de executie si copia licentei de transport,
precum si actele masinii in conditii corespunzatoare, le prezinta la cerere organelor de
control;
 nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aprobarea sefului de
birou;
 nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenta alcoolului, drogurilor,
medicamentelor, etc., care reduc capacitatea de conducere;
 soferul va respecta cu strictete intinerariul si instructiunile primite de la sef;
 soferului ii este interzis sa vorbeasca in numele firmei cu orice client al acesteia fara
avizul prealabil al sefului coordonator;
 se comporta civilizat in relatiile cu clientii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici si
organele de control;
 atat la plecare cat si la sosirea din cursa, verifica starea tehnica a autovehicului, inclusiv
anvelopele. - nu pleaca in cursa daca constata defectiuni / nereguli ale autovehiculului si
anunta imediat superiorul pentru a se remedia defectiunile;
 la sosirea din cursa preda sefului direct Foaia de Parcurs completata corespunzator,
insotita de diagramele tahograf;
 la parcarea autovehiculului soferul va lua toate masurile pentru asigurarea masinii,
 comunica imediat sefului direct telefonic sau prin orice alt mijloc orice eveniment de
circulatie in care este implicat;
 soferul va duce la indeplinire orice alte dispozitii primite de la sef.

OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII


ÎN MUNCĂ
 să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu
instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care
pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
 să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de
transport şi alte mijloace de producţie;
 să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi după utilizare, să îl
înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
 să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii,
uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
 să comunice imediat angajatorului şi/sau serviciului extern S.S.M. orice situaţie de
muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficientă a sistemelor de protecţie;
 să aducă la cunoştinţa angajatorului accidentele suferite de propria persoană şi de alţi
lucrători;
 să coopereze cu serviciul extern S.S.M., atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă
realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii
sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
 să coopereze, atât timp cat este necesar, cu serviciul extern S.S.M., pentru a permite
angajatorului să se asigure ca mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără
riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate;
 participă la toate instructajele de securitate şi sănătate în muncă, precum şi la orice
acţiune iniţiată în domeniul protecţiei muncii;
 să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii si sănătăţii
în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
 să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
 nu acceptă executarea altor sarcini în afara atribuţiilor sale de serviciu pentru care
nu este pregătit profesional şi instruit pe linie de securitate si sănătate în muncă;
 să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare sau
îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alte persoane;
 să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident de muncă
şi să informeze de îndată conducătorul locului de muncă sau şeful ierarhic;
 în caz de pericol iminent, lucrătorul poate lua, în lipsa şefului ierarhic, măsurile care se
impun pentru protejarea propriei persoane sau/si a altor lucrători;
 în incinta societăţii sau în alte societăţi în care se află în interes de serviciu, circulă
pe căile de acces stabilite şi marcate în acest sens, evită circulaţia în locuri
periculoase.

OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ:


 să respecte regulile şi măsurile în domeniul situaţiilor de urgenţă, aduse la cunoştinţă –
sub orice formă – de conducătorul unităţii sau de persoanele desemnate de acesta.
 să respecte în orice împrejurare normele din domeniul situaţiilor de urgenţă şi să nu
primejduiască – prin faptele sale – viaţa, bunurile şi mediul.
 să utilizeze, potrivit instrucţiunilor date de conducătorul unităţii sau de persoanele
desemnate de acesta, substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi
echipamentele de lucru.
 să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie sau
de intervenţie pentru stingerea incendiilor.
 să comunice – imediat – conducătorului unităţii ori persoanelor împuternicite de acesta
orice situaţie pe care este îndreptăţit să o considere o situaţie de urgenţă, precum şi orice
defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea
incendiilor.
 să coopereze cu persoanele desemnate de conducătorul unităţii, atât cât îi permit
cunoştinţele şi sarcinile sale, în vederea realizării măsurilor de apărare din domeniul
situaţiilor de urgenţă.
 să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt angajat aflat într-o situaţie de
pericol.
Aceste sarcini de serviciu sunt întocmite în conformitate cu obiectivele şi interesele
societăţii cu statutul societăţii, ale contractului colectiv de muncă şi ale Regulamentul intern şi
pot fi completate ori de câte ori se impune, prin dispoziţii scrise sau verbale ale directorului
general al societăţii.

RESPONSABILITATI:
Soferul raspunde personal de:
 integritatea autovehiculului pe care il are in primire;
 intretinerea autovehiculului, ceea ce presupune:
 exploatarea autovehiculului in conformitate cu instructiunile prevazute in cartea tehnica
a acestuia;
 soferul va raspunde in fata legii pentru pagubele cauzate firmei din vina sa si va avea
contractul de munca desfacut potrivit art 130 litera i) din Codul Muncii

ANGAJAT ANGAJATOR
SPINU DUMITRU ADIS TRANSGRUP SRL

Data: 11.07.2018

S-ar putea să vă placă și