Sunteți pe pagina 1din 14

ÎNTOCMIT APROBAT

Instrucţiuni proprii SSM


NR.

FABRICAREA ULEIURILOR ŞI A ALTOR GRĂSIMI VEGETALE

Continut
1. Instrucţiuni proprii de protectie a muncii pentru activitatea de fabricare a uleiurilor si a
altor grasimi vegetale, cuprind masuri de protectie a muncii pentru prevenirea
accidentelor de munca si a bolilor profesionale specifice acestor activitati.

Scop
2. Scopul prezentelor instrucţiuni este eliminarea sau diminuarea pericolelor de
accidentare sau îmbolnăviri profesionale existente în cadrul acestor activităţi, proprii
celor patru componente ale sistemului de muncă (executant – sarcină de muncă –
mijloace de producţie – mediu de muncă).

Domeniu de aplicare
3. Prezentele instrucţiuni se aplică persoanelor juridice precum şi persoanelor fizice care
desfăşoară activităţi de fabricare a uleiurilor şi a altor grăsimi vegetale, indiferent de
forma de proprietate asupra capitalului social şi de modul de organizare a acestora.

Conexiunea cu alte acte normative


4. Prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică cumulativ cu prevederile actelor
normative.

Revizuirea normelor
5. Prezentele instrucţiuni se vor revizui periodic şi vor fi modificate sau completate ori de
câte ori este necesar ca urmare a schimbărilor de natură legislativă sau tehnică.

PREVEDERI COMUNE
Selecţia personalului în vederea încadrării şi repartizării pe locuri de muncă
6. Angajarea şi repartizarea personalului la locurile de muncă, inclusiv examenele
medicale periodice şi instruirea pe linia de protecţie a muncii, se vor face în
conformitate cu H.G. 1048/06.
7. Dotarea şi folosirea echipamentului de protecţie şi a echipamentului de lucru, se vor
face conform prevederilor Normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului
individual de protecţie şi a H.G. 1048/06.

1
Echipamente tehnice
8. Se interzice exploatarea echipamentelor tehnice necertificate din punct de vedere al
protecţiei muncii.
9. Înainte de începerea lucrului se va verifica starea tehnică a echipamentelor tehnice şi în
mod deosebit funcţionalitatea aparaturii de măsură şi control precum şi a dispozitivelor
de protecţie.
10. Orice intervenţie pentru revizie, reparaţie, reglare etc. care se efectuează la
echipamentele tehnice folosite pentru fabricarea uleiurilor şi a altor grăsimi vegetale, se
face de către personal calificat după decuplarea alimentării cu energie şi blocarea contra
pornirii accidentale, inclusiv montarea de tăbliţe averizoare.
11. La organizarea locurilor de muncă se va avea în vedere dotarea cu materiale, scule şi
dispozitive de lucru corespunzătoare specificului lucrărilor, menţinerea ordinii şi
curăţeniei în spaţiile de lucru, de circulaţie şi acces, asigurându-se coordonarea şi
supravegherea permanentă şi competentă a lucrărilor.
12. În funcţie de particularităţile proceselor de muncă se vor elabora instrucţiuni proprii de
protecţie a muncii care vor fi afişate la loc vizibil.
13. Se interzice efectuarea operaţiilor de întreţinere şi reparare a echipamentelor tehnice în
timpul funcţionării acestora.
14. Conductele din interiorul secţiei (apă, aburi, amoniac etc) trebuie să fie vopsite în culori
convenţionale.

Protecţia împotriva incediilor şi exploziilor


15. Pentru prevenirea incendiilor şi exploziilor care se pot produce în secţiile de precurăţare
a seminţelor, la uscătorii şi depozite de materii prime şi de coji de floarea soarelui, la
decojirea seminţelor, la măcinat, prăjirea şi presarea seminţelor, purificarea şi extracţia
uleiului cu solvenţi, la depozitarea şrotului, rafinarea uleiului, electroliza, hidrogenarea
şi comprimarea oxigenului, prepararea grăsimilor vegetale şi a margarinei, se vor aplica
prevederile legislaţiei în vigoare de prevenire şi stingere a incendiilor şi în mod
deosebit următoarele măsuri:
a. Persoanele juridice şi persoanele fizice vor elabora, aproba şi controla realizarea
măsurilor înscrise în programul de protecţie antifoc-explozie;
b. Controlul lunar al locurilor de muncă, al echipamentelor tehnice şi întocmirea
raportului privind starea unităţii;
c. Inscripţionarea vizibilă a locurilor de muncă cu interdicţiile privind fumatul,
folosirea focului deschis şi a pericolului de explozie;
d. În cazul folosirii sudurii electrice sau oxiacetilenice, lucrarea se va efectua cu trusa
de sudură antifoc-explozie;

ACTIVITATEA DE TRANSPORT ŞI DESCĂRCARE


A SEMINŢELOR
16. Activitatea de transport feroviar şi auto de pe teritoriul unităţii se va desfăşura în
conformitate cu prevederile Instrucţiunilor proprii de protecţie a muncii privind
transportul pe calea ferată şi ale Instrucţiunilor proprii de protecţie a muncii pentru
transport intern şi Instrucţiunilor proprii de protecţie a muncii pentru transporturi rutiere.
17. Silozurile în care se descarcă seminţele vor fi prevăzute cu grătare de protecţie.

2
ACTIVITATEA DE CÂNTĂRIRE ŞI PRECURĂŢARE A
SEMINŢELOR
18. La instalaţiile de cântărire şi precurăţare a seminţelor se va lucra numai după montarea
capacelor de etanşare de la cântare şi după punerea în funcţionare a instalaţiei de
aspiraţie a prafului.
19. Se interzice funcţionarea curăţătoarelor pneumatice cu capacele demontate. Se admite
demonstrarea parţială a capacelor numai în perioada curăţării sitelor.
20. Se va verifica periodic funcţionalitatea aparatelor de reţinere a corpurilor feroase,
acestea înlăturându-se ori de câte ori este necesar.

ACTIVITATEA DE USCARE A SEMINŢELOR


21. Punerea în funcţiune a focarului şi a instalaţiei pentru uscat seminţe se va face pe baza
dispoziţiei conducătorului direct al locului de muncă.
22. La curăţarea şi vizitarea canalelor de gaze, focarelor etc. aflate la înălţime se vor folosi
platforme de lucru fixate prevăzute cu scări de acces şi balustrade de protecţie.
23. La focarele şi canalele de gaze prevăzute cu dispozitive de siguranţă (clape de explozie
etc.) se interzice blocarea cu mijloace care ar împiedica deschiderea lor la
suprapresiunii de gaze.
24. La curăţarea focarului şi canalelor de gaze se vor respecta următoarele:
a. Se blochează cu flanşe oarbe cu coadă conducta de alimentare cu gaze naturale sau
dispozitivul de alimentare cu păcură, între ventil şi arzător sau cu o clapă în cazul
gazelor cu ardere de la cazane;
b. Să se răcească focarul sub limita prevăzută de tehnologie;
c. Se va admite intrarea în focar şi ăn canalele de gaze numai după ce s-a asigurat un
tiraj suficient, focarul şi canalele de fum s-au aerisit şi nu există pericol de cădere a
cărămizilor sau a bucăţilor de zgură.
25. La focarele alimentate cu coji de floarea-soarelui vor fi asigurate buncăre pentru
depozitarea cojilor, prevăzute cu capace de închidere.
26. Legătura dintre buncăr şi focar se face printr-o ecluză, care să nu permită trecerea
flăcării din focar în buncăr.
27. Se va asigura funcţionarea dispozitivelor cu semnalizare optică şi acustică ale focarelor
alimentare cu gaze în care presiunea pe reţea a scăzut sau alimentate cu gaze a fost
oprită.
28. Intervenţia în interiorul uscătorului se face numai după decuplarea alimentării cu
energie electrică şi luarea măsurilor împotriva pornirilor accidentale, precum şi
asigurarea unei supravegheri competente.
29. Înainte de încălzirea focarului se va verifica să nu existe fisuri la zidurile focarului. La
instalaţii se va verifica etanşeitatea conductelor de gaze, poziţia clapelor conform
instrucţiunilor de lucru.
30. Pentru a se preveni pătrunderea seminţelor în canalul de gaze, alimentarea tamburului
de uscare se va face uniform şi va fi astfel reglată încât nivelul seminţei uscate din
camera de expansiune să nu fie mai mare de 10-15cm deasupra dozatorului şnecului.
31. Se vor controla şi evacua depunerile de seminţe pe clapele de siguranţă.
32. În cazul aprinderii seminţelor se floarea soarelui în tambur, se vor lua următoarele
măsuri:

3
a. Se va opri imediat alimentarea cu combustibil şi ventilatorul de aer cald (gaze) de la
capătul tmburului;
b. Se va deschide clapa de pe burduful de tiraj natural al focarului şi se va închide
clapa spre canalul de gaze;
c. Se va opri imediat alimentarea tamburului cu seminţe de floarea soarelui;
d. Se va închide şurubul se sub camera de expansiune sau dozatorul, pentru ca
seminţele arse să nu ajungă în răcitor, ci să fie eliminate prin uşa de vizitare, prin
funcţionarea tamburului în continuare;
e. Este interzisă depozitarea seminţelor arse în secţie;
f. Depozitarea seminţelor arse se face în locuri special amenajate;
g. Uscătorul de seminţe nu se va porni până când focul nu este complet eliminat şi
până nu s-a curăţat instalaţia.
33. Se va urmări şi înregistra periodic temperatura seminţelor şi temperatura aerului cald
după preîncălzire, uscare şi răcire.
34. Se va menţine în stare de funcţionare instalaţia automată pentru reglarea temperaturii
precum şi a celei pentru încălzirea aerului.
35. La uscarea germenilor de porumb se va îndepărta zilnic pulberea care se depune pe
coşul de evacuare a aburului şi pe separatorul de praf.
36. În timpul rotirii uscătorului nu este permis să se scoată material prin clapetele de
control.

ACTIVITATEA DE DEPOZITARE A MATERIILOR PRIME ŞI A


COJILOR DE FLOAREA – SOARELUI
37. La gurile de descărcare a seminţelor din magaziile etajate se interzice înlăturarea
apărătorilor din protecţie în timpul lucrului.
38. Grătarele de la buncărele deschise din interiorul depozitelor vor fi menţinute în
bună stare, fiind interzisă înlăturarea lor în timpul lucrului, inclusiv la buncărele de
descărcare a seminţelor din vagoane în magazii.
39. Se interzice staţionarea pe grămezile de seminţe, şrot etc., precum şi în încăperile
depozitelor, a persoanelor care nu sunt în exercitarea atribuţiilor de serviciu în
aceste zone.
40. Orice intervenţie în silozuri şi buncăre pentru înlăturarea depunerilor sau
aglomerărilor de seminţe pe pereţii acestora se va face pe baza unui program de
lucru întocmit şi aprobat prin care să fie stabilită tehnologia de lucru sub
supraveghere competentă cu măsurile de prevenire a accidentelor. Lucrările de
intervenţie în aceste spaţii se vor efectua de către personal abilitat de către
conducerea unităţii şi sub supraveghere permanentă şi competentă.
41. Înainte de intervenţiile în silozuri şi buncăre se va proceda la verificarea stării
tehnice a echipamentelor tehnice şi sculelor de lucru.
42. Se interzice staţionarea sub orificiile de scurgere a seminţelor în magazii.
43. Este interzisă depozitarea seminţelor de oleaginoase în silozuri fără ca în prealabil
să se efectueze operaţiunile corespunzătoare de precurăţare.
44. Capacele şi grătarele de protecţie de la gurile de vizitare ale silozurilor şi buncărelor
vor fi verificate periodic în ceea ce priveşte starea acestora.

4
45. Este interzisă circulaţia personalului pe capacele utilajelor şi instalaţiilor de
transport, iar traversarea peste acestea se face numai prin locurile amenajate în acest
scop.
46. Periodic se va controla existenţa aglomerărilor de semiţe pe pereţii silozurilor,
precum şi a degajărilor de aburi sau gaze din seminţe şi se vor lua măsuri de
înlăturare.
47. În zonele spaţiilor de depozitare a seminţelor şi cojilor de seminţe(ex. floarea-
soarelui) se vor afişa plăcuţe avertizoare şi de interdicţie privind fumatul şi lucrul cu
foc deschis, staţionarea pe materialele depozitate etc.
48. În staţiile de depozitare a seminţelor şi cojilor de seminţe se vor efectua controale
periodice în scopul combaterii autoaprinderilor.

ACTIVITATEA DE DECOJIRE ŞI MĂCINARE A SEMINŢELOR


a. Periodic se va controla buna funcţionare a instalaţiilor de reţinere a corpurilor
feroase(plăci magnetice sau electromagneţi) din materiale supuse prelucrării.
49. Orice intervenţie la instalaţiile de decojire sau măcinare (revizii, reparaţii, reglare,
ungere, etc.) se face numai după oprirea din funcţiune şi blocarea contra pornirii
accidentale.
50. Este interzisă funcţionarea instalaţiilor de decojire a seminţelor atunci când tobele
de spargere sunt neechilibrate.
51. Periodic, se va controla starea de curăţare a decojitoarelor în vederea prevenirii
incendiilor şi exploziilor prin depuneri de pulberi.
52. Se interzice desfundareasau curăţarea instalaţiilor de transport pneumatic în timpul
funcţionării.
53. Orice defecţiune la suflante şi dozatoare se face sub coordonare şi supraveghere
competentă.
54. La instalaţiile de decojire şi măcinare a seminţelor situate la înălţime se utilizează
platforme de lucru asigurate cu îngrădiri de protecţie (de ex. curăţarea sitelor
montate pe conductele de aspiraţie, separatoare etc.).
55. Pentru orice intervenţie la instalaţiile de măcinat (valţuri, aplatizoare, concasoare,
mori etc.) se folosesc numai dispozitive destinate acestui scop.
56. Luarea probelor înainte şi după măcinare se va face lopeţi de lemn numai din
locurile stabilite în instrucţiunile proprii de protecţie a muncii.

ACTIVITATEA DE PRĂJIRE ŞI PRESARE A SEMINŢELOR


57. Se interzice funcţionarea instalaţiilor de prăjire a seminţelor la care nu sunt asigurate
măsurile de izolare termică.
58. Scările şi platformele folosite pentru accesul la partea superioară a instalaţiilor de prăjire
vor fi menţinute în stare tehnică corespunzătoare.
59. Aparatura de măsura şi control utilizată la instalaţiile de prăjire cât şi la orice alte
instalaţii, va fi supusă controlului metrologic şi înlocuită ori de câte ori nu mai
corespunde cerinţelor de exploatare normală (sigiliu rupt, indicaţii eronate etc).
60. În spaţiile în care funcţionează instalaţiile de prăjire a seminţelor este interzisă
depozitarea sau folosirea de materiale sau materii combustibile.

5
61. Instalaţiile de ventilare din încăperile în care funcţionează prăjitoarele vor fi verificate
periodic în ceea ce priveşte funcţionarea la parametrii proiectanţi, urmărindu-se şi
curăţarea tubulaturii de ventilaţie.
62. Intervenţiile în interiorul prăjitoarelor se fac numai după decuplarea alimentării cu
energie electrică şi cînd temperatura măsurată este sub 40ºC, asigurându-se blindarea
ventilului de umectare cu abur sau apă fierbinte. Se va asigura supravegherea din exterior
a salariaţilor care lucrează în aceste condiţii.
63. Se interzice luarea probelor de material direct din instalaţiile de prăjire şi presare sau din
locuri care nu sunt indicate în instrucţiunile tehnologice.
64. Pornirea preselor nu se face cu conusul strâns sau când în strecurătoare (zaier) se află
material întărit.

ACTIVITATEA DE PURIFICARE A ULEIULUI


65. Pentru prevenirea stropirii cu ulei este interzisă funcţionarea vibratorului fără acoperirea
pâlniei de alimentare.
66. În timpul funcţionării vibratorului este interzisă urcarea pe acesta. Curăţarea sitei
vibratorului se face numai cu dispozitive destinate acestui scop.
67. Funcţionarea filtrelor - presă este obligatorie numai când este asigurat întregul sistem de
rame şi plăci, fiind interzisă utilizarea unor rame şi plăci de filtre- presă cu defecţiuni.
68. În timpul filtrării uleiului cald este interzisă utilizarea ramelor şi plăcilor filtrelor care nu
sunt asigurate cu capace care să prevină stropirea.
69. Materialul rezultat de la curăţarea filtrelor (zaţuri) se va colecta din zonele de lucru şi se
va depozita în locurile amenajate în acest scop.
70. Montarea pânzelor pe filtru se va face astfel încât acestea să nu prezinte cute.
71. Presiunea la închiderea hidrauluică a filtrului – presă şi supapa de siguranţă nu trebuie să
depăşească pe cea din instrucţiunile de exploatare.
72. Este interzisă deschiderea filtrului – presă atât timp cât mai persistă presiunea şi cît
ventilul sursei de presiune (abur, aer etc.) este deschis. Desfacerea filtrului se va face
numai după ce acesta s-a răcit şi nu mai prezintă pericol de arsuri.
73. Pânzele, cîrpele, hârtiile etc. îmbibate cu ulei, vor fi evacuate din zonele de lucru şi
depozitate în locuri amenajate în acest sens.
74. Rezervoarele utilizate pentru decantarea uleiului precum şi gurile de vizitare vor fi
asigurate cu capace sau grătare de protecţie prevăzute cu sisteme de închidere sigure.
75. Sistemele de prevenire a deversării uleiului fierbinte din rezervoare vor fi verificate
periodic cu privire la funcţionarea lor.
76. Curăţarea rezervoarelor se face după ce au fost răcite, măsurându-se temperatura astfel ca
acesta să fie sub 40ºC, avându-se în vedere întreruperea alimentării cu ulei, aburirea şi
aerisirea pentru eliminarea eventualelor urme de benzină.
77. Înainte de instalarea filtrelor este obligatorie efectuarea probelor de presiune.
78. Periodic, se controlează funcţionalitatea sistemului de blocare a inelului de închidere,
etanşeitatea flanşelor şi starea garniturilor de etanşare.

Activitatea de extracţie a uleiului cu solvenţi


79. Se interzice efectuarea de modificări în instalaţiile tehnologice de extracţie a uleiului cu
solvenţi, fără avizul proiectantului de specialitate.

6
80. Ori de câte ori se constată scăpări de vapori de benzină sau gaze de piroliză în zonele de
lucru, se opreşte activitatea până la remedierea deficienţelor.
81. În toate cazurile în care se constată deteriorarea izolaţiei termice la părţile din
instalaţiile de extracţie care lucrează la temperaturi ridicate, se iau măsuri pentru
refacerea acesteia.
82. Periodic, se verifică şi se înlătură praful depus pe suprafeţele descoperite ale
instalaţiilor sau conductelor supraâncălzite în vederea autoaprinderii.
83. Se interzice utilizarea apei de condensare care provine din conductele sau manetele de
abur care vin în contact cu benzina sau miscela. Fac excepţie secţiile de extracţie
continuă, unde apa de condensare este prevăzută a se folosi parţial la răcirea aburului şi
la cicloanele de desprăfuire.
84. Evacuarea la reţelele de canalizare a apelor reziduale, de răcire, de curăţare etc. se face
numai după neutralizarea acestora.
85. Pentru separarea şi colectarea benzinei din apele reziduale şi reintroducerea acesteia în
procesul de producţie se verifică periodic funcţionalitatea separatoarelor de benzină,
luându-se măsuri de sistare a activităţii atunci cand se constată deficienţe.
86. Zilnic, se verifică starea instalaţiilor de ventilare precum şi a instalaţiilor electrice de tip
entiexploziv din încăperile de lucru, luându-se măsuri de remediere a deficienţelor
constante.
87. Se vor elimina imediat neetanşeităţile care apar la armături, conducte şi aparate de
măsură şi control, în special la presetupele de etanşare a pompelor de benzină şi
miscelă, a extractoarelor şi şnecurilor.
88. Cel puţin o dată pe schimb se vor efectua determinări ale concentraţiilor de vapori de
benzină sau altor gaze toxice în locurile periculoase. Rezultatele acestor determinări se
înregistrează în registrele secţiilor şi funcţie de acestea se iau măsurile necesare în
consecinţă.
89. Se vor menţine la parametrii proiectanţi instalaţiile de ventilare din secţiile de extracţie
şi alte locuri unde existăposibilitatea acumulării unor concentraţii periculoase de vapori
de benzină sau alte noxe.
90. În secţia de extracţie şi în anexe, unde s-ar putea degaja vapori de benzină, se vor
monta instalaţiile de inundare cu abur, ale căror ventile de manipulare vor fi montate în
exteriorul clădirii. Întreaga instalaţie de inundare cu abur va fi controlată cel puţin o
dată pe săptămână.
91. Conductele tehnologice din secţiile de extracţie se vopsesc în culori convenţionale.
92. Scările şi pardoselile din secţiile de extracţie se execută numai din materialele
antiscânteie.
93. Se verifică zilnic etanşeitatea instalaţiilor, conductelor şi a elementelor de închidere a
acestora, iar în cazul apariţiei unor scurgeri de benzină se va anunţa imediat
conducătorul locului de muncă, care va dispune măsurile necesare.
94. La toate locurile de muncă este interzisă spălarea sau curăţarea cu benzină a oricăror
obiecte, piese sau echipamente de protecţie sau de lucru.
95. Rezervoarele de benzină vor fi legate la instalaţia de deflegmare, iar controlul
legăturilor se va face periodic.
96. Se interzice amplasarea conductelor de benzină de extracţie în tuneluri comune cu
conductele de gaze, abur şi cabluri electrice.

7
97. Încălzirea conductelor de benzină îngheţate se face numai cu apă caldă sau abur, fiind
interzisă folosirea flăcării deschise.
98. Luarea probelor este interzisă în timpul încărcării sau pompării benzinei şi se va efectua
cu dispozitive care nu produc scântei prin lovire.
99. Se interzice ca la efectuarea stocului de benzină să se scoată de la rezervoare capacele
gurilor de vizitare. Benzina se va măsura prin introducerea riglei gradate din material
neferos, prin orificiile special construite în acest scop şi care vor fi închise cu dopuri de
alarmă.
100. Legătura instalaţiei de deflegmare cu rezervorul de benzină (pentru rezervă) se va
face utilizând cutii metalice spărgătoare de flăcări.
101. În timpul funcţionării instalaţiilor de extracţie de orice tip, depozitul subteran de
benzină trebuie să fie încărcat astfel încât să permită evacuarea întregii cantităţii de
benzină din secţie, în caz de necesitate.

Activitatea cu instalaţii de extracţie continuă


102. În timpul funcţionării instalaţiei de extracţie continuă se vor respecta prevederile
instrucţiunilor de protecţie a muncii şi de lucru din cartea tehnică.
103. În cazul constatării unor scurgeri de benzină la extractor, se opresc din funcţiune
pompele de benzină şi blocul de pompe pentru circulaţia miscelei şi se întrerupe
încălzirea miscelei şi a benzinei.
104. Pentru eliminarea antrenării benzinei în uscătoarele de şrot se vor scoate din
funcţiune pompele şi se întrerupe alimentarea electromotorului care acţionează
extractul şi şnecurile de uscare.
105. Pentru eliminarea pericolului cauzat de prezenţa gazelor de benzină, nu se vor
alimenta extractorul şi celelalte utilaje până ce nu se va asigura o bună ventilaţie a halei
şi o alimentare suficientă cu apă a condensoarelor şi instalaţiei de deflegmare cu agent
frigorific sau cu agent absorbant stabilit.
106. Accesul în extractoarelor continue se face numai după golirea acestora, aerisirea şi
verificarea lipsei substanţelor periculoase.
107. În timpul alimentării buncărului extractorului se va verifica lipsa vaporilor de
benzină, iar la golirea extractorului se opreşte din funcţiune dozatorul de alimentare.
108. Atunci când în instalaţia prin care circulă benzina se constată o creştere de presiune,
se iau măsuri de eliminare a cauzelor care au produs presiunea, după care se reporneşte
extractorul.
109. În timpul dezbenzinării, când se constată presiune, se va opri imediat alimentarea cu
material şi se vor remedia cauzele care provoacă presiune.
110. Deschiderea extractorului, a rezervorului de mescelă, a vaselor florentine şi a
tuturor aparatelor cu benzină, se va face numai cu aprobarea conducătorului locului de
muncă, care va lua măsurile necesare de siguranţă, bună ventilaţie şi aerisire a secţiei.
111. Este interzisă punerea în funcţiune a instalaţiei de distilare fără umplerea prealabilă
a condensatorilor şi a răcitoarelor cu apă, precum şi în cazul când lipseşte apa la
rezervoarele de siguranţă.
112. Orice intervenţie la instalaţiile electrice în construcţie antiexplozivă (aparat electric,
electromotoare etc.) se va face numai după întreruperea alimentării cu energie electrică
şi controlul lipsei atmosferei explozive.

8
113. Înainte de a se intra în interiorul toasterului se verifică lipsa gazelor şi a vaporilor de
benzină, luându-se măsuri de întrerupere a alimentării toasterului.
114. Secţia de extracţie continuă se opreşte din funcţiune în toate situaţiile în care se
constată prezenţa gazeşor şi a vaporilor de benzină, când nu este asigurat debitul
necesar de apă, când apar defecţiuni la instalaţiile electrice, iar aparatura de măsură şi
control nu corespunde din punct de vedere metrologic, precum şi atunci când instalaţiile
de deflegmare şi de ventilaţie nu funcţionează la parametrii proiectanţi.

ACTIVITATEA DE EXTRACŢIE SEMICONTINUĂ


(ÎN BATERIE)
115. Este interzisă schimbarea poziţiei de montaj a ventilelor de abur pentru
dezbenzinarea măcinăturii şi a celor de evacuare a gazelor din exterior, precum şi
folosirea instalaţiilor când dispozitivul de blocare este defect.
116. Apele de condensare ce vin în contact cu benzina sau miscela vor fi recuperate şi
evacuate numai după trecerea prin separator şi instalaţia de neutralizare.
117. Se interzice intrarea în exterior înainte ca acesta să fie golit, aerisit şi răcit, iar
maneta de punere în funcţiune să fie blocată.
118. Deschiderea uşilor prinzătoare de şrot se va face numai când extractoarele nu sunt
introduse la aburire şi când toate ventilele de aburi şi gaze sunt închise.
119. Deschiderea filtrelor de benzină, miscelă precum şi a veselor florentine se face
numai cu aprobarea conducătorului de lucrări şi cu asigurarea unei asistenţe tehnice
competente.
120. Periodic, se verifică funcţionalitatea instalaţiilor de inundare cu abur în încăperile în
care sunt montate rezervoarele de benzină de circuit.
121. Legătura instalaţiei de deflegmare cu rezervorul de benzină se face numai utilizînd
cutii metalice spărgătoare de flăcări.

Activitatea de extracţie cu solvenţi a uleiului din amestecul de ulei-


pământ-decolorant şi ulei-kieselgur
122. Pentru evitarea pericolului de autoaprindere, la instalaţiile de extracţie dotate cu
malaxoare este interzisă depozitarea în malaxor a pământului ce se supune extracţiei
fără a fi diluat cu ulei (concentraţiei de cca 80% ulei).
123. În sala de lucru se interzice depozitarea pământului de albit cu ulei (kieselgur cu
ulei) şi nici a pământului de albit sau kieselgur din care s-a extras uleiul.
124. La instalaţiile dotate cu filtre de albire şi care efectuează operaţiunea de recuperare
a uleiului din pamânt, se interzice deschiderea capacului înainte ca presiunea în filtru să
fie redusă la zero.
125. Este interzisă punerea în funcţiune a vibratorului pneumatic pentru detaşarea
turtelor de pe sitele metalice înainte de punerea în funcţiune a şnecului de evacuare a
pământului extras.
126. Pe perioada când nu se folosesc instalaţiile de aer comprimat se vor închide
ventilele de aer.
127. La operaţiunile de delecitinizare a uleiului se interzice punerea în funcţiune a
centrifugei cu tamburi care au piese componente defecte sau montate necorespunzător,
cu tamburi necurăţaţi, care prezintă vibraţii sau zgomote anormale.
128. Se interzice alimentarea centrifugei dacă aceasta nu a ajuns la turaţia de regim.

9
Activitatea de depozitare a şrotului
129. În spaţiile de depozitre se fac măsurători ale temperaturii şrotului, urmărindu-se
ca aceasta să nu depăşească cu mai mult de 5ºC temperatura mediului înconjurător, iar
conţinutul de benzină să fie sub 0,10%.
130. La transportul şrotului cu ajutorul benzilor transportoare se interzice folosirea
covoarelor din cauciuc care pot acumula electricitate statică.
131. Echipamentele tehnice folosite în spaţiile de depozitare a şrotului vor fi în
construcţie antiexplozivă.
132. Spaţiile de depozitare a şrotului vor fi astfel amenajate şi întreţinute încât să fie
eliminată posibilitatea de formare a focarelor de autoaprindere.
133. Instalaţiile de ventilare din spaţiile de depozitare a şrotului se verifică periodic din
punct de vedere al funcţionalităţii la parametrii proiectanţi.
134. În staţiile de depozitare a şrotului, cât şi în alte încăperi în care sunt amplasate
echipamentele tehnice, se iau măsuri pentru eliminarea acumulărilor de concentraţii
periculoase de gaze sau pulberi.

Activitatea de rafinare a uleiului


135. Neetanşeităţile apărute la instalaţiile de rafinare se remediază imediat, luându-se
măsuri de prevenire a scurgerilor de ulei pe suprafeţe încălzite.
136. La încălzirea uleiului, schimbătorul de căldură tabular va fi elimentat cu abur
numai prin intermediul regulatorului de temperatură.
137. Malaxoarele de la demucilaginare şi neutralizare se verifică şi curăţă numai după
decuplarea alimentării cu energie şi oprirea circulaţiei uleiului, leşiei, acidului citric.
138. Curăţarea atomizorului de la coloana de dezodorizare se face numai după ce
temperatura din coloana măsurată a scăzut sub limitele stabilite prin procesul
tehnologic.
139. Capacul reactorului de albire şi gura de vizitare a coloanei de dezodorizare nu se
desfac decât după golirea şi răcirea coloanelor, până la temperatura prevăzută de
tehnologia de lucru.
140. Separatoarele de uleiuri (batalurile) vor fi menţinute permanent îngrădite sau
acoperite cu capace de protecţie.
141. Accesul în bataluri se face numai după golirea şi aerisirea acestora, folosind
mijloace de acces şi protecţie corespunzătoare şi sub supraveghere competentă.
142. În timpul operaţiunii de scindare a săpunului de rafinare trebuie respectate
următoarele măsuri:
a. Să nu fie oprită din funcţiune instalaţia de ventilare;
b. Să nu se utilizeze recipiente care prezintă scurgeri;
c. Să existe ăn dotare materiale neutralizante;
d. Recipientele de scindare să fie prevăzute cu sisteme de pulverizare a apei sau a
aburului.

10
Recuperarea uleiului din pământ decolorant prin autclavare
143. Introducerea materialului supus degresării se va face numai după introducerea în
autoclave a cantităţii corespunzătoare de soluţie de sodă.
144. La decantoarele de recepţie a materialului din autoclave capacele de control vor fi
menţinute închise, pentru a preveni stropirea cu lichid fierbinte.
145. Deschiderea capacelor autoclavelor se va face numai după ce se constată lipsa
presiunii în instalaţie.
146. Este interzisă intervenţia la garnitura de etanşare a capacului autoclavei în timpul
funcţionării instalaţiei.

Manipularea şi diluarea acidului sulfuric


147. Transportul acidului sulfuric se face numai în recipiente închise etanş, protejate în
exterior cu materialele care să prevină spargerea.
148. În cazul transportului manual al acidului sulfuric (de ex. demigene) se folosesc
numai dispozitive destinate acestui scop. Se interzice transportul demigenelor în spate
sau cu braţele.
149. Recipientele, rezervoarele, demigenele etc. în care se depozitează, transportă şi
manipulează acidul sulfuric, vor fi etichetate conform standardelor în vigoare.
150. În încăperile în care se găsesc substanţe inflamabile (alcool, eter, benzină etc.) se
interzice depozitarea acidului sulfuric.
151. Diluarea acidului sulfuric se face întotdeauna prin turnarea acidului în apă.

Solidificarea uleiurilor
152. Periodic, se vor efectua analize privind concentraţiilor gazelor toxice sau care cu
aerul pot da amestecuri explozive, luându-se măsuri când se constată concentratii
peste limitele admise.
153. Accesul persoanelor care nu au atribuţii de serviciu în încăperiile secţiei de
solidificare a uleiurilor este interzis.
154. În încăperile secţiei de solidificare a uleiurilor se interzice fumatul, utilizarea
flăcării deschise, depozitarea materialelor inflamabile sau efectuarea de lucrări care
pot produce scântei.
155. Personalul din cadrul secţiei de hidrogenare va fi dotat şi va utiliza sortimente de
echipamente de protecţie antistatizate şi fără accesorii metalice.
156. Periodic, se verifică funcţionalitatea instalaţiilor de ventilare mecanică şi
integritatea instalaţiilor electrice de tip antiexploziv.
157. Intervenţiile cu flacără deschisă în încăperile în care există instalaţii pentru
comprimare, depozitare şi transport hidrogen, se fac numai pe bază de "permis de
lucru cu foc", respectând instrucţiunile proprii de protecţie şi lucru.
158. Ori de câte ori se constată deteriorarea izolaţiei sau a etanşeităţii conductelor şi
recipienţilor din secţiile de solidificare a uleiurilor, se iau imediat măsuri de refacere a
acesteia.
159. Curăţarea rezervoarelor destinate depozitării uleiului se face numai pe bază de
program de lucru aprobat, stabilinu-se măsurile de securitate necesare.

11
Depozitarea, îmbutelierea şi expedierea uleiului vegetal
160. Zilnic, se verifică starea tehnică a dispozitivelor de protecţie (grătare, balustrade,
scări etc.) necesare pentru accesul în zona gurilor de vizitare ale rezervoarelor folosite
pentru depozitarea uleiurilor.
161. Depozitele de ulei vor fi îngrădite, atenţionându-se asupra pericolelor prin
plantarea de plăcuţe avertizoare.
162. Navetele cu sticle vor fi aşezate astfel încât să nu prezinte pericol de cădere.
163. La transportul navetelor pe cărucior, acestea vor fi aşezate în aşa fel încât să aibă
stabilitate şi să nu fie posibilă răsturnarea lor în timpul transportului.
164. Este interzis a se trece sau circula pe transportul cu role, accesul făcându-se numai
prin locurile amenajate în acest scop.

Prepararea grăsimilor vegetale comestibile şi a margarinei


165. În cazul unor scăpări de amoniac se iau măsuri de evacuare a salariaţilor precum
şi de intervenţii urgente, folosindu-se echipament de protecţie corespunzător.
166. Instalaţia de sterilizare cu raze ultraviolete va fi pusă în funcţiune nemai după ce
s-a verificat că toţi salariaţii au părăsit încăperea.
167. Este interzisă executarea lucrărilor de sudură la instalaţiile sau conductele care
conţin amoniac.

Spălarea ambalajelor
168. Depozitarea butoaielor de sondă caustică se va face în încăperi uscate, ferite de
umezială şi pe un singur rând.
169. Se interzice utilizarea sodei caustice în alte scopuri decât cele necesare procesului
tehnologic.
170. În caz de stropire cu sodă caustică se va folosi o soluţie neutralizantă şi cu jet de apă.
171. Uscarea butoaielor după spălare se va efectua prin suflarea cu aer cald. După uscare,
butoaiele vor fi verificate în interior cu ajutorul unei lămpi portative alimentată la
tensiune nepericuloasă.
172. Este interzisă intrarea în cisternele în care au fost depozitate substanţe nocive. Înainte
de a se intra în cisterne C.F. pentru curăţare, ele vor fi aburite şi aerisite.
173. Grătarele metalice de la separatoarele de grăsime ale staţiilor de spălare cisterne vor fi
menţinute în bună stare de funcţionare.
174. Pânzele de filtru vor fi bine spălate pentru a nu rămâne resturi de ulei care provoacă
autoaprinderea acestora.
175. Păstrarea pânzelor de filtru, spălate şi uscate, se va face pe stelaje metalice sau în
dulapuri metalice, care vor fi controlate la fiecare schimb.

Prevederi de proiectare
176. Maşinile, utilajele şi instalaţiile vor fi prevăzute cu protectori ficşi, mobili şi reglabili,
după caz şi cu dispozitive de protecţie.
177. Canalele de gaze vor fi astfel dimensionate încât să permită accesul salariatilor, în
scopul verificării şi curăţării lor.
178. Uscătorul vertical pentru seminţe, cu camere de aer cald şi coloană de răcire, va fi
prevăzut cu instalaţie automată pentru reglarea temperaturii seminţelor.

12
179. Gurile de descărcare a seminţelor din magaziile etajate vor fi prevăzute cu apărături
de protecţie.
180. Buncărele deschise, din interiorul depozitului şi celulele silozurilor vor fi prevăzute
cu grătare cu ochiuri de 10x10cm şi capace de control de 20x20cm.
181. Silozurile vor fi dotate la partea superioară cu instalaţii corespunzătoare care să
asigure accesul şi intervenţiile necesare în interiorul acestora în condiţii de siguranţă.
182. Maşinile pentru decojirea seminţelor de floarea-soarelui vor fi prevăzute înaintea
tobelor de spargere, cu electromagneţi pentru reţinerea părţilor feroase.
183. Secţiile de producţie de la decojire vor fi dotate cu platforme mobile cu balustradă de
protecţie, mână curentă şi scară pentru accesul nepericulos la locul de demontare a sitelor
plane.
184. Pentru demontarea fără pericol a strecurătorii de la presarea seminţelor, locul de
muncă va fi dotat cu instalaţie de ridicat corespunzătoare, fiind interzisă folosirea de
improvizaţii.
185. Clădirile secţiilor de extracţii vor vea uşi exterioare care să se deschidă în afară şi
situate pe laturi diferite, iar în interior, scări corespunzătoare pentru circulaţia între etaje
şi ieşiri de la fiecare etaj la scările exterioare de evacuare în caz de nevoie. Uşile
interioare vor fi batante şi prevăzute cu garnituri de cauciuc.
186. Instalaţiile electrice din secţiile de fabricaţie în care se folosesc substanţe care pot
genera explozii şi incendii vor fi de tip antiexploziv. Clădirile secţiilor de fabricaţie vor fi
protejate contra supratensiunilor atmosferice.
187. Conductele de benzină nu vor fi amplasate în tuneluri comune cu conductele de gaze,
abur şi cabluri electrice.
188. Platformele de lucru ale buncărelor vor fi prevăzute cu balustrade de protecţie.
189. Încăperea unde se află rezervoarele de benzină de circuit va fi prevăzută cu instalaţie
de inundare cu abur.
190. Rezervoarele de recepţie pentru ulei brut vor fi prevăzute cu balustrade şi grătare la
gurile de vizitare.
191. Încăperea în care se montează electrolizoarele nu va avea uşi, geamuri sau orice
deschidere către alte încăperi. Intrarea în această încăpere se va face numai direct din
exteriorul clădirii. Nu vor exista uşi de comunicare directă între sala electrolizoarelor şi
sala instalaţiei cu convertitoare, redresoare etc.
192. Uşile de intrare în chesoanele rezervoarelor de benzină vor fi din material neferos sau
din fier, prevăzute cu garnituri de cauciuc.
193. Rezervoarele pentru depozitarea benzinei vor fi montate subteran conform
Instrucţiunilor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. Terenul va fi îngrădit şi va
avea afişate tăbliţe avertizoare: "Fumatul oprit", "Nu folosiţi focul deschis", "Pericol de
explozie".
194. Ţeava care iese în atmosferă de la ultima coloană a deflagmatorului va fi ridicată
deasupra coamei acoperişului cu minimum 2m şi depărtată de conductorii electrici.
195. Încăperea unde sunt montate rezervoarele de benzină de circuit va fi prevăzută cu
instalaţie de inundare cu abur, ventilele de comandă ale acestora fiind montate în afară.
196. Uşile de intrare la depozitul de benzină vor fi metalice, cu garnituri din cauciuc sau
material neferos.
197. La magaziile de şrot se vor monta instalaţii pentru prefirarea şrotului.

13
198. Instalaţiile de solidificare se vor amplasa în încăperi separate de restul spaţiilor de
fabricaţie şi la distanţă de celelalte secţii. Este interzis ca secţia de solidificare să aibă
geamuri sau uşi de comunicaţie cu celelalte secţii.
199. Încăperile secţiei de solidificare vor fi prevăzute cu ferestre şi uşi din material
necombustibil a căror deschidere se va face spre exterior.
200. Conductele de gaze vor fi aşezate în mod obligatoriu la distanţă de minimum 0,80m
de sursa de căldură.
201. Rezervoarele care se folosesc pentru depozitarea uleiului vor avea guri de vizitare
prevăzute cu grătar cu ochiuri de maximum 20x20cm şi cu capac cu lacăt.
202. Rezervoarele de depozit vor avea gură de vizitare laterală cu diametrul de minimum
400m.
203. Cazanele de fiert, maşina de spălat şi orice vas din care se degajă vapori de apă
trebuie să fie prevăzute cu hote de aerisire.

14

S-ar putea să vă placă și