Sunteți pe pagina 1din 12

Geo-biodiversitatea Parcului Naţional Cheile Bicazului - Hăşmaş Studii integrate geologice, geografice, biologice pentru îmbogăţirea patrimoniului natural al parcului şi extinderea limitelor acestuia

Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş (PNCB-H) a fost constituit în baza Legii nr. 5/2000 şi are o suprafaţă de 6575 ha. Administraţia parcului depinde de Direcţia Silvică Miercurea Ciuc din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva conform Contractului de Administrare nr. 736 / M.M.G.A. / 22.05.2004. Teritoriul Parcului se întinde pe raza judeţelor Harghita şi Neamţ şi cuprinde o zona de conservare specială (78%) şi o zona de protecţie (22%). PNCB-H este localizat în Munţii Hăşmaş, din grupa centrală a Carpaţilor Orientali, pe raza judeţelor Neamţ şi Harghita. Parcul prezintă un deosebit interes ştiinţific şi incluzând câteva rezervaţii naturale cunoscute: Cheile Bicazului, Lacul Roşu, Cheile Şugăului, Avenul Licaş, masivul Hăşmaşul Mare - Piatra Singuratică şi Hăşmaşul Negru.

Mare - Piatra Singuratică şi Hăşmaşul Negru. Pe lângă diversitatea geomorfologică şi peisagistică se

Pe lângă diversitatea geomorfologică şi peisagistică se adaugă o mare diversitate biologică generată de marea varietate a condiţiilor geoclimatice şi manifestată prin conservarea în stare salbatică a unor habitate naturale ale unor specii de plante şi animale dar şi diversitatea geologică puţin evidenţiată în patrimoniul natural al Parcului, precum structura geologică în pânze a regiunii, siturile paleontologice de valoare mondială. Şi nu în ultimă instanţă diversitatea etnologică a locuitorilor regiunii este insuficient evidenţiată. Administraţia Parcului a adoptat normele de semnalizare turistică folosite în Europa, prin montarea de panouri cu informaţii despre starea traseelor turistice revizuite periodic, editarea de pliante pentru dezvoltarea ecoturismului şi pentru creşterea atractivităţii zonei si fiecare traseu turistic are un pachet suplimentar de informaţii legate de comunităţile locale, relief, floră, faună. Ghizii locali specializaţi oferă turiştilor şi alte informaţii auxiliare, conducându-i pe trasee specializate pe observaţii asupra florei şi faunei. În acest sens proiectul propune documentarea exhaustivă a parcului, cu implicarea unei echipe complexe de cercetare care să fie capabilă să abordeze o cercetare multidisciplinară atât pentru analizarea şi actualizarea aspectelor ştiinţifice cunoscute cât şi pentru identificarea altora noi. Toate aceste documentaţii - constând din fişe tehnice ale siturilor, planuri de detaliu, studii ştiintifice detaliate, analize diverse, materialui grafic şi fotografic vor alcătui un catalog pe baza căruia se va redimensiona şi manageriza Parcul Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş, conform regulilor de mondiale de organizare şi protectie a acestor refugii ale naturii salbatice.

Tip proiect:

Durata proiectului:

Autoritatea contractantă:

Coordonator de proiect:

Director de proiect:

Parteneri

PNCDI - PN II – Parteneriate în domeniile prioritare.

18/09/2007 - 18/11/2010

CNMP

Institutul Geologic al României (IGR) - INCD în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei

Dr. Dan Grigore

Parteneri:

Partener P1: Universitatea „A.I.Cuza”, Iaşi (UAIC); Responsabil de proiect: Prof. Dr. Mihai Brânzilă

Partener P2: Universitatea din Bucuresti (UB); Responsabil de proiect: Conf. Dr. Iulia Lazăr

Partener P3: INCD pentru Geologie şi Geoecologie marina (GEOECOMAR); Responsabil de proiect: CS II Dr. Mihaela Melinte

Descriere proiect

Prin tema şi obiectivele concrete prevăzute proiectul propus aici se încadrează în programul 4, direcŃia de cercetare 3. Mediu, obiectivul 3.3., ce priveşte “ProtecŃia şi reconstrucŃia ecologică a zonelor critice şi conservarea ariilor protejate”. În cadrul acestui obiectiv general, prin modul de abordare a cercetărilor prevăzute se repartizează clar obiectivelor specifice ale programului, codificate 3.3.1. şi, respectiv, 3.3.4., care se referă la “Diversitatea biologică, geologică şi ecologică la nivel local, regional şi naŃional (caracterizare, identificarea factorilor de comandă şi presiune, identificarea funcŃiilor componentelor diversităŃii biologice, geologice şi ecologice, evaluarea socială şi economică)” şi, respectiv, “Fundamentarea ştiinŃifică, proiectarea şi dezvoltarea reŃelei de arii protejate Natura 2000, pe teritoriul României, precum şi a planurilor de management adaptiv care garanteaza conservarea diversităŃii biologice şi ecologice”.

conservarea diversităŃii biologice şi ecologice”. PNCB-H este localizat în Muntii Hăşmaş (sau
conservarea diversităŃii biologice şi ecologice”. PNCB-H este localizat în Muntii Hăşmaş (sau

PNCB-H este localizat în Muntii Hăşmaş (sau Hăghimaş), în grupa centrală a CarpaŃilor Orientali, pe raza judetelor NeamŃ şi Harghita. Parcul prezintă un deosebit interes ştiinŃific şi include şi cateva rezervatii naturale cunoscute: Cheile Bicazului, Lacul Roşu, Cheile Şugăului, Avenul Licaş, masivul Hăşmaşul Mare - Piatra Singuratică şi Hăşmaşul Negru. Pe lângă diversitatea geomorfologică şi peisagistică se adaugă o mare diversitate biologică generată de marea varietate a condiŃiilor geoclimatice şi manifestată prin conservarea în stare sălbatică a unor habitate naturale ale unor specii de plante şi animale, dar şi o diversitate geologică care, deşi relativ bine cunoscută la nivel ştiinŃific nu este suficient de bine evidenŃiată în patrimoniul natural al

Parcului. Astfel, pe lângă structura geologică în pânze a regiunii, există situri paleontologice de valoare mondială, din care cercetători de mare valoare au descris faune jurasice extraordinare, iar cercetări mai noi au permis extinderea ariilor fosilifere mult în afara limitelor parcului. Nu în ultimă instanŃă diversitatea etnologică a locuitorilor regiunii este insuficient evidenŃiată. AdministraŃia Parcului a procedat la adoptarea normelor de semnalizare turistică folosite în Europa, prin montarea de panouri cu informaŃii despre starea traseelor turistice, revizuite periodic, editarea de pliante pentru dezvoltarea ecoturismului şi de asemenea pentru creşterea atractivităŃii zonei, şi fiecare traseu turistic are un pachet suplimentar de informaŃii legate de comunităŃile locale, de relief, floră, faună. Ghizii locali specializaŃi încearcă sa ofere turiştilor şi alte informaŃii auxiliare, întrucât există trasee specializate pe observaŃii asupra florei şi faunei.

Scopul urmărit de cercetarea propusă presupune următoarele:

actualizarea cunoaşterii stării fizice şi administrative a siturilor/ariilor protejate cunoscute;

alcătuirea de colecŃii stiinŃifice - geologice şi biologice - din materialul cercetat;

realizarea unei hărŃi de detaliu cu amplasarea tuturor siturilor cercetate;

propunerea extinderii limitelor parcului pentru a cuprinde situri de interes ştiinŃific dar şi turistic;

De asemenea, în acord cu legislaŃia României în domeniul ariilor protejate şi cu prevederile legislaŃiei europene, proiectul îşi propune sa stabilească:

zonele de protecŃie stiinŃifică;

zonele de strictă protecŃie;

delimitarea clară a rezervaŃiilor geologice, paleobotanice, mineralogice, morfologice documentaŃii şi studii complexe cât mai complete. Acest proiect propune documentarea ştiinŃifică a Parcul NaŃional Cheile Bicazului - Hăşmaş care va avea o contribuŃie foarte importantă la creşterea şi îmbunătăŃirea gradului de cunoaşterea a Patrimoniului natural pe care parcul îl deŃine, a geo- şi biodiversităŃii regiunii tutelate, creând condiŃii pentru o colaborare ştiinŃifică pe termen lung a partenerilor din acest consorŃiu de cercetare cu AdministraŃia Parcului. Se va studia posibilitatea extinderii limitelor parcului pentru a cuprinde zone noi cu interes ştiinŃific confirmat.

a cuprinde zone noi cu interes ştiinŃific confirmat. Asadar obiectivele specifice ale proiectului vor fi
a cuprinde zone noi cu interes ştiinŃific confirmat. Asadar obiectivele specifice ale proiectului vor fi

Asadar obiectivele specifice ale proiectului vor fi următoarele:

Actualizarea cunoaşterii stării fizice şi administrative a siturilor/ariilor protejate cunoscute;

Documentări ştiinŃifice şi studii complexe geologice, geografice şi biologice în aria Parcului şi alcătuirea de colecŃii ştiinŃifice din materialul cercetat;

Delimitarea clara a rezervaŃiilor geologice, paleontologice, mineralogice, geomorfologice, biologice, forestiere pe baza documentaŃiilor şi studiilor complexe efectuate;

Stabilirea zonelor de protecŃie ştiinŃifică şi stabilirea zonelor de strictă protecŃie, în acord cu legislaŃia României în domeniul ariilor protejate şi cu prevederile legislaŃiei europene;

Realizarea unor hărŃi specializate, cu amplasarea tuturor siturilor cercetate şi propunerea extinderii limitelor parcului pentru a cuprinde noi situri de importanŃă ştiinŃifică deosebită; Realizarea proiectului se bazează pe colaborarea între instituŃii naŃionale de cercetare dezvoltare (INCD) şi instituŃii universitare de stat (UNIS), care vor realiza studii integrate de cercetare în aria Parcului

NaŃional

internaŃionale ca IUCN şi PROGEO cât şi abordarea conformă integrării în programul Natura 2000.

Cheile

Bicazului

Hăşmaş.

Totodată

vor

fi

utilizate

recomandările

facute

de

organizaŃiile

vor fi utilizate recomandările facute de organizaŃiile Plan de realizare Necesitatea unei mai bune documentări

Plan de realizare

Necesitatea unei mai bune documentări ştiinŃifice a Parcului NaŃional Cheile Bicazului – Hăşmaş rezultă din necesitatea unei oferte bine fundamentate către publicul consumator de cultură ştiinŃifică, ca şi din necesitatea educării prin cunoaştere a acestui public pentru protecŃia mediului geografic, geologic, biologic, forestier, atmosferic. Fiecare obiectiv specific al proiectului presupune o serie de activităŃi de cercetare:

• Pentru actualizarea cunoaşterii stării fizice şi administrative a siturilor/ariilor protejate cunoscute în aria PNCB-H sunt necesare urmatoarele activităŃi:

1. Verificarea pe teren a stării fizice concrete a fiecărui sit sau fiecărei arii protejate cunoscute.

2. Verificarea statusului administrativ al fiecarui sit sau fiecare arii protejate cunoscute.

3. Propuneri concrete pentru o mai bună administrare a a fiecărui sit sau fiecărei arii protejate cunoscute.

• Pentru realizarea documentărilor şi studiilor complexe în aria Parcului ca şi alcătuirea de colecŃii

ştiinŃifice din materialul cercetat şi pentru a realiza o delimitarea clară în cadrul parcului a rezervaŃiilor specializate sau cu caracter multiplu (geologice, paleontologice, geomorfologice, biologice, forestiere) se vor realiza următoarele activităŃi de cercetare:

1. Documentări specifice pe categorii ştiinŃifice asupra stadiului cunoaşterii şi conturării tuturor aspectelor importante ce definesc un Parc NaŃional din punct de vedere geologic, geografic, peisagistic, biologic, forestier, etnografic, etc.

2. Studii ştiinŃifice complexe pentru cunoşterea şi conturarea de situri cunoscute sau noi în domeniile precizate mai sus.

3. Se vor alcătui colecŃii ştiinŃifice specializate, cu material provenind din aria parcului.

4. Identificarea sau obŃinerea statutului de rezervaŃie ştiinŃifică specializată şi marcarea ei pe hărŃi şi în teren, pentru a stabili şi aplica măsuri de protecŃie.

ştiinŃifică specializată şi marcarea ei pe hărŃi şi în teren, pentru a stabili şi aplica măsuri

Rezultate concrete estimate la sfârşitul proiectului:

Stabilirea zonelor de protecŃie ştiinŃifică şi a zonelor de strictă protecŃie, în acord cu legislaŃia României în domeniul ariilor protejate şi cu prevederile legislaŃie europene şi pentru realizarea unor hărŃi specializate cu amplasarea tuturor siturilor cercetate şi propunerea extinderii limitelor parcului pentru a cuprinde noi situri de importanŃă ştiinŃifică deosebită sunt necesare:

Lămurirea aspectului legal a unor asemenea zone, eventual conturarea şi marcarea lor pe hărŃi şi în teren pentru putea stabili şi aplica măsuri specifice de protecŃie;

Catalogul siturilor din PNCB-H continand si harta cu amplasarea tuturor siturilor cercetate;

Harta complexă a parcului cu propunerea de extindere pentru a cuprinde noi situri de importanŃă ştiinŃifică deosebită.

Documentatii pentru situri de importanta stiintifica.

Rezultate ale primei faze:

În etapa I, s-a făcut documentare pentru actualizarea cunoaşterii stării fizice şi administrative a siturilor/ariilor protejate cunoscute în aria PNCB-H, ca şi asupra altor componente ale patrimoniului natural şi cultural în aria PNCB-H şi colectare material paleontologic şi petro-mineralogic pentru studiu. S-a început verificarea pe teren a stării fizice concrete şi a statusului administrativ al unor situri sau arii protejate cunoscute, documentare asupra datelor paleontologice în aria PNCB-H. De asemenea s-a început documentarea asupra diversităŃii geologice şi paleontologice a regiunii în care se integrează PNCB-H, cercetarea aflorimentelor cu faună marină Jurasică cunoscute din zona nordică a parcului, cercetarea siturilor din zona nordică a parcului şi colectarea de material paleontologic şi documentarea asupra stării mediului din ariile protejate din aria PNCB-H.

Rezultate faza a II-a:

In etapa a doua s-au realizat cartari geologice in intreaga arie a parcului si studii aprofundate (paleontologice, petrografice, mineralogice) in perimetrele cu potential patrimonial de echipe ale tuturor partenerilor (separate sau in echipe mixte). S-au realizat studii privind parametrii tehnici (de mediu) privind hazardele geologice sau calitatea apelor (IGR si GEOECOMAR) in aria parcului. Cu datele colectate din teren s-a inceput machetarea unor harti tematice (geologica, geomorfologica, expunere versanti, declivitate), care cuprind si obiectivele de patrimoniu geologic (/paleontologic). Studiile de teren au condus la descoperirea de noi situri paleontologice (11) si au vizat actualizarea altor 15 situri cunoscute din documentare. Aceste descoperiri conduc la idea ca potentialul regiunii nu a fost epuizat, fiind un argument in favoarea unor studii de mare detaliu in regiune. Parte din studiile realizate s-au concretizat in lucrari stiintifice si participari la sesiuni stiintifice (conferinte) din tara sau strainatate, in parte publicate sau in curs de publicare. O parte din material au servit la realizarea de prezentari pentru public care au rulat in cadrul unor manifestari de genul “Saptamana Parcurilor Nationale” (la Muzeul National de Geologie) si altele. In cadrul etapei s-a inceput realizarea colectiilor geologice (paleontologice si petrografice) ale PNCB-H si IGR, UB, UAIC; totodata, s-a inceput realizarea Arhivei geologice a PNCB-H.

Rezultate faza a III-a:

In etapa a treia s-au realizat cartări (de detaliu), studii şi analize în teren sau laborator, care au fost în parte diseminate în mediul ştiinŃific intern sau internaŃional, în cadrul unor simpozioane (IGCP 506 – 8 th Syposium, NAPC 9 th Syposium, MAEGS 16 th Symposium, etc). Parte din materialele analizate au fost transformate în lucrării ştiinŃifice care au fost acceptate spre publicare. Tot în această etapă, colecŃiile IGR, UAIC, UB şi PNCB-H, cuprinzând eşantioane din PNCB-H, s-au îmbogăŃit cu materiale noi; aceste materiale au intrat deja în preparare, determinare şi inventariere. În ColecŃia PNCB-H (care conŃine cca 400 eşantioane la această dată) s-au preparat, analizat, inventariat şi etichetat 10 esantioane de roci (litotipi din Parc) şi 28 de amoniŃi din situl F2 (Ghilcoş), acestea fiind expuse în vitrinele realizate în etapa anterioară (sediu Izvorul Mureşului). În cadrul cartărilor şi studiilor de teren s-a reuşit detalierea câtorva situri mai importante (cele din Muntele Ghilcoş – F1, F2, F3, F27, F28 şi cele de pe Pârâul Fagu Oltului – F13, F14, F15) pentru care se vor alcătui documentaŃii în scopul instituirii unor rezervaŃii ştiinŃifice. Tot în cadrul cartărilor din această etapă s-au descoperit două situri noi, dintre care Situl F28 este de importanŃă excepŃională (atât ştiinŃifică cât şi pentru modul de conservare al fosilelor). Cartările efectuate de echipele IGR şi GEOECOMAR au vizat în continuare şi parametrii geotehnici sau hidrogeologici, în acest an focalizandu-se în aria bazinului Lacu Roşu, cu scopul

stabilirii fie al parametrilor fizico-chimici ai apelor fie al dinamicii/stabilităŃii versanŃilor din zonă; cu această ocazie au fost punctate câteva din ameninŃările la adresa mediului din regiune.

Rezultate faza a IV-a:

În scopul elaborării hărŃii patrimoniului natural prezent în PNCB-H şi limitrof acestuia, s-au analizat documentaŃiile (şi hărŃile) existente la această dată. S-au realizat două machete care conŃin toate Ariile Protejate (rezervaŃii, parc, SCI şi SPA) şi parte din siturile analizate până în prezent în acest proiect. Studiile realizate au vizat în special siturile importante, care vor fi propuse ca arii cu protecŃie specială (ştiinŃifică) şi pentru care se vor realiza documentaŃii de fundamentare, proces pe care urmărim să îl demarăm în cadrul acestui proiect. Pentru siturile F1 şi F2, considerate de importanŃă ştiinŃifică internaŃională s-au mai realizat două studii ce vizează documentarea patrimoniului acestora (biostratigrafic şi paleontologic), primul dintre ele fiind comunicat la un simpozion naŃional (SPR 7 th Symposium) şi acceptat spre publicare. Un studiu bazat şi pe metode complexe de investigare (neconvenŃionale – catodoluminiscenŃă sau XRF, st. izotopic), asupra faunelor de brahiopode jurasice din Pârâul Fagul Oltului, a vizat tafonomia zăcământului, practic reconstituirea modului în care au trăit şi murit aceste organisme acum mai bine de 120 de milioane de ani; acest studiu sta la baza altor noi studii paleoecologice şi paleogeografice cât şi a documentarii unor interesante materiale de promovare. Analizarea datelor privind apele de suprafaŃă din bazinul Oltului şi Bicazului (inclusiv Lacu Roşu), în cadrul studiului efectuat de partenerul 3 a putut duce la concluzii referitoare la calitatea acestora, depistându-se zone poluate atât pe râul Olt (contaminare cu metale grele - Balan) cât şi în Lacu Roşu (poluare antropică). În această perioadă s-au susŃinut cinci lucrări ştiinŃifice, trei fiind deja publicate alte două acceptate spre publicare. S-a participat la patru simpozioane naŃionale sau internaŃionale (în România) cu comunicarea rezultatelor. S-a realizat o prezentare PPS ’Geodiversitatea şi biodiversitatea Parcului NaŃional Cheile Bicazului – Hăşmaş’, care a rulat în perioada octombrie în cadrul Muzeului NaŃional de Geologie şi la Salonul Cercetarii 2009, pe infochioşcul standului IGR.

la Salonul Cercetarii 2009, pe infochioşcul standului IGR. Lucrari publicate

Lucrari publicate

http://olteniastudii.3x.ro/cont/25/P05-Grigore.pdf

http://olteniastudii.3x.ro/cont/25/P06-Grigore.pdf

http://olteniastudii.3x.ro/cont/25/P07-Grigore.pdf

http://napc2009.org/wp-content/uploads/2009/05/napc-2009-abstracts.pdf

http://www.geoecomar.ro/website/publicatii/supliment2009/16.pdf

The geo- and biodiversity of Bicaz Gorges – Hasmas National Park

Integrated study of geological, geographical, biological enrichment of the natural heritage of the park and expanding its boundaries

natural heritage of the park and expanding its boundaries Bicaz Gorges National Park, Hasmas (PNCB-H) was

Bicaz Gorges National Park, Hasmas (PNCB-H) was established by Law no. 5 / 2000 and covers an area of 6575 hectares. Park administration depends on the Forestry Department in Miercurea Ciuc National Forest - Romsilva Administration under Contract no. 736 / MEWM / 22.05.2004. The park covers the area of Harghita and Neamt counties and covers an area of conservation (78%) and a protection zone (22%). PNCB-H is located in Hasmas Mountains, the central group of the Eastern Carpathians, Harghita and Neamt counties the area.

In addition to geo-morphological and landscape diversity plus a large biological diversity generated by the wide variety of conditions geo-climatic and manifested in the wild conservation of natural habitats of plant and animal species but less evident in the diversity of geological natural heritage of the Park, and geological structure in the webs of the region, valuable paleontological sites worldwide. And not ultimately ethnological diversity of the inhabitants of the region is insufficiently emphasized. Park Administration adopted rules for tourist signs used in Europe by installing panels with information about tourist routes status reviewed periodically, publishing leaflets for ecotourism development and increase the attractiveness of the area is a tourist route and each additional package information on local communities, landscape, flora and fauna.

Specialized local guides tourists and other ancillary information, leading them on journeys specialized flora and fauna observation. In this project proposes extensive documentation of the park, involving a complex research teams to be able to address a multidisciplinary research for both scientific analysis and updating of known issues and identifying new ones. All these documents - consisting of sheets of sites, detailed plans, detailed scientific studies, analyzes various graphic and photographic material will create a directory on which will resize and managing Bicaz Gorge National Park - Hasmas under the rules of global organization and protection of wild nature of these shelters.

Project type:

PNCDI - PN II – Partnerships in priority areas.

Project duration:

18/09/2007 - 18/11/2010

Contracting Authority:

CNMP

Project Coordinator:

Geological Institute of Romania (IGR) - INCD in geology, geophysics, geo- chemistry and remote sensing

Project Director:

Dr. Dan Grigore

Partners:

• Partner P1: University AI Cuza ", Iasi (UAIC) Project Manager: Prof. Dr. Mihai Brânzilă • P2 Partner: University of Bucharest (UB); Project Manager: Dr. Julia Lazar • Partner P3: INCD for Marine Geology and Geoecology (GeoEcoMar) Project: CS II Dr. Mihaela Melinte

Project Description

The theme and the specific objectives set out the proposed project falls within the Programme here in April, research director 3. Environment, objective 3.3., the "protection and ecological reconstruction of critical areas and conservation of protected areas. Within this overall objective, the approach is allocated to research provided clear goals of the program, codified 3.3.1. respectively, 3.3.4., which refers to "biological diversity, geological and ecological locally, regionally and nationally (characterization, identification of factors and pressure control, identify the functions of components of biological diversity, geological and environmental and social assessment economic) "and" the scientific, design and development of protected areas Natura 2000 in Romania, and adaptive management plans that guarantee the conservation of biological diversity and ecological.

the conservation of biological diversity and ecological. PNCB-H is located in the mountains Hăşmaş (or
the conservation of biological diversity and ecological. PNCB-H is located in the mountains Hăşmaş (or

PNCB-H is located in the mountains Hăşmaş (or Hăghimaş), the central group of the Eastern Carpathians, Harghita and Neamt counties the area. Park has a great scientific interest and nature reserves include some known: Bicaz Gorge, Lacul Roşu, Şugău Gorge, Licaş Pothole, Hăşmaşul Mare Massif - Piatra Singuratică Mts. and Hăşmaşul Negru Mountain. In addition to geo-morphological diversity and landscape plus a large biological diversity generated by the wide variety of conditions manifested geo-climatic and preservation of wild natural habitat of species of plants and animals, but also a geological diversity, although relatively well known scientific level is not sufficiently highlighted in the Park's natural heritage. As well as the geological structure of the napped region is valuable paleontological sites worldwide, of which researchers have

described the value of outstanding Jurassic fauna and research new fossils allowed extending beyond the park boundaries. Not ultimately ethnological diversity of the inhabitants of the region is insufficiently emphasized.

Park Administration has made adoption of tourist signaling used in Europe by installing panels with information about the status of tourist routes, regularly reviewed, publishing leaflets for eco-tourism development and also to increase the attractiveness of the area, and each has an additional tourist trail information about local communities, relief, flora, fauna. Specialized local guides attempt to provide tourists and other auxiliary information, since there are special routes on observations on flora and fauna.

The aim of the proposed research involves the following:

• updating knowledge in physical and administrative sites / protected areas known;

• Compilation of scientific collections - the geological and biological - of the material sought;

• Detailed mapping of the location of all sites investigated;

• The proposal to extend the park boundaries includes sites of scientific interest but also tourism;

Also, in line with Romanian legislation in protected areas and the relevant EU regulations, the project aims to establish:

• Scientifiques protection zones;

• Strict protection zones;

• Clear delineation of geological reserves, paleobotany, mineralogical, morphological documentation as complete and comprehensive studies.

documentation as complete and comprehensive studies. Thus the specific objectives of the project will be: •

Thus the specific objectives of the project will be:

• Update knowledge of the physical and administrative sites / protected areas known;

• scientific documentation and research complex geological, geographical and biological Park area and

the formation of scientific collections of material researched; • clear delineation of geological, paleontological, mineralogical, geo-morphological, biological, documentation and studies on forestry Complex; • Establishment of scientific protection and establishment of strict protection zones, in line with Romanian legislation in protected areas and with the relevant EU

• Set specialized maps, the location of all sites investigated and the proposed extension of the park

boundaries to include new sites of special scientific importance; The project is based on collaboration between national institutions of research and development (INCD) and state universities (UNIS) will perform integrated studies Research in the National Park area Békás - Hăşmaş. Will also use the recommendations of international organizations as IUCN and PROGEO and

consistent approach to integration in Natura 2000.

Implementation plan

The need for better scientific documentation Békás National Park - Hasmas resulting from the need to offer the public consumer well-founded scientific culture, and the need to educate the public knowledge of the geographical environment, geology, biology, forestry, atmospheric. Each specific objective of the project involves a series of research:

objective of the project involves a series of research: • To update knowledge of the physical

• To update knowledge of the physical and administrative sites / protected areas known as H PNCB area needed these activities:

1. Physical verification of actual field of each site or each

protected area known.

2. Checking administrative status of each site or each known

protected areas.

3. Concrete proposals for better management of each site or

each protected area known.

• To achieve area documentaries and studies complex composition Park as scientific collections of material researched and to achieve a clear separation in the park or nature reserves multiple specialized (geological, paleontological, geomorphological, biological, forestry) will be made following research:

1. Specific documented scientific categories on the state of knowledge and shaping all important aspects that

define a national park in geological, geographic, landscape, biology, forestry, ethnographic, etc

2. Understand complex scientific studies and outline of known or new sites in the areas specified above.

3. Scientific will create collections with material from the park area.

4. Identify or obtain specialized scientific reserve status and marking them on maps and land to establish and

implement protective measures.

Concrete results expected at the end of the project:

Establishment of protection zones scientific and strict protection zones, in line with Romanian legislation

in protected areas and the provisions of European legislation and to conduct specialized maps with location of all sites investigated and the proposed extension of the park boundaries to include new sites of scientific importance special need:

• clarifying the legal aspect of such areas, possibly shaping and marking them on maps and terrain to establish and implement appropriate protective measures; • Sites Catalogue of PNCB-H with a map of location of all sites investigated;

• Complex map of the park with the proposed expansion to include new sites of special scientific importance;

Documentation for the scientific sites.

Results of first phase:

In phase I was physical documentation for updating knowledge and administrative sites / protected areas in the area known PNCB-H, and on other components of natural and cultural heritage in the area PNCB-H and paleontological collecting material for mineralogical and petrography studies. Started checking on the field of real physical and administrative status of sites or protected areas known documentary on paleontological data in the area PNCB-H. Also, we began documenting the diversity of geological and paleontological region that integrates PNCB-H exposures research with marine fauna known from northern Jurassic the park, the research sites in the

northern area of the park and collection of material documenting the paleontological and environmental status area of protected areas PNCB-H.

Phase II results:

In the second stage geological mapping were conducted throughout the park area and Masters (palaeontology, petrography, mineralogy) on the perimeters of potential teams patrimony of all partners (separately or mixed teams). They surveyed the technical parameters (environmental) on geological hazards or water quality (and GeoEcoMar IGR) in the area of the park. With data collected from ground to first layout of thematic maps (geological, geomorphological, exposed slopes, slope), which also include targets for geological heritage (/ paleontological). Field studies led to the discovery of new paleontological sites (11) and other 15 sites targeted updating of documentation known. These findings lead to the idea that the region's potential has been exhausted, as an argument for greater depth studies in the region. Part of the studies has resulted in scientific papers and participation in scientific sessions (conferences) in the country or abroad, in part published or under publication. Some materials were used in making public presentations ran during some events like "National Parks Week (National Museum of Geology) and others. In its first implementation phase of geological collections (paleontology and petrography) of PNCB-H and IGR, UB UAIC, at the same time, we began carrying out geological Archive PNCB-H.

Phase III results:

In stage three mappings were achieved (detail), or field studies and laboratory tests, which were partly released in domestic or international scientific environment in some symposia (IGCP 506 - Symposium 8th, 9th NAPC Symposium, MAEGS 16th Symposium, etc.). Part of the materials analyzed were transformed into scientific work has been accepted for publication. Also in this stage, IGR collections, UAIC, UB and PNCB-H- H-containing samples of PNCB were enriched with new materials, these materials have already entered the preparation, assessment and inventory. The collection PNCB-H (which contains about 400 samples to date) have been prepared, reviewed, inventoried and tagged 10 rock samples (lithotyps from Park) and 28 of ammonites from site F2 (Ghilcoş), which are displayed in windows made in the previous stage (spring seat Mures). In the mapping and field studies have succeeded detailing some major sites (those of Mount Ghilcoş - F1, F2, F3, F27, F28 and the Fagu Oltului Creek - F13, F14, F15 s) for which documentation will form the for the establishment of scientific reserves. All the mappings in this stage were found two sites, of which site is of exceptional importance F28 (both scientific and conservation of fossils mode). IGR mappings carried out by teams and still GeoEcoMar targeted or hydro-geological and geotechnical parameters, this year focusing on the Red Lake Basin area, in order to establish either the physic-chemical parameters of water are the dynamics / stability of slopes in the area, with this occasion were dotted some of threats to the environment in the region.

Fourth stage results:

Natural heritage in order to develop this map in PNCB-H and its adjacent, were analyzed documentation (and maps) available to date. They developed two models containing all protected areas (reserves, parks, SCI and SPA) and some of the sites analyzed so far in this project. Studies have targeted the major sites, which will be proposed as special protection areas (science) and for which complete documentation for background, a process which sought to begin this project. For F1 and F2 sites considered international scientific importance were also conducted two studies aimed at documenting their heritage (biostratigraphy and palaeontologicaly), the former being served at a National Symposium (7th Symposium SPR) and acceptance for publication. A study based on complex methods and investigating (Unconventional – cathode-lightning or XRF, ST. Isotope), the Jurassic brachiopods of the Fagu Oltului Creek, aimed taphonomy deposit practically rebuild how these organisms lived and died far better 120 million years, this study form the basis for other new studies pale geographical pale ecological and documentation as well as some interesting promotional materials. Analysis of data on surface water basin Olt Gorges (including Red Lake) in the three partner study could lead to conclusions about their quality, revealing both the Olt river polluted areas (contamination with heavy metals - Balan) as and Red Lake (anthropogenic pollution). During this period have claimed five papers, three are already published two other accepted for publication. Attended four national or international conferences (in Romania) with some of the results. Made a presentation to PPS “The biodiversity and geo-diversity of Bicaz Gorges – Hasmas National Park”, which ran from October in the National Museum of Geology and Research Fair 2009, on the IGR Info kiosk.

Papers http://olteniastudii.3x.ro/cont/25/P05-Grigore.pdf http://olteniastudii.3x.ro/cont/25/P06-Grigore.pdf

Papers

http://olteniastudii.3x.ro/cont/25/P05-Grigore.pdf

http://olteniastudii.3x.ro/cont/25/P06-Grigore.pdf

http://olteniastudii.3x.ro/cont/25/P07-Grigore.pdf

http://napc2009.org/wp-content/uploads/2009/05/napc-2009-abstracts.pdf

http://www.geoecomar.ro/website/publicatii/supliment2009/16.pdf