Sunteți pe pagina 1din 128

cititi pe www.arenaconstruct.

ro stirile din constructii si imobiliare

ANEXA nr.1

VOTAT DE CAMERA DEPUTATILOR IN 26.06.2018


AMENDAMENTE ADMISE

Nr. Amendamente propuse Motivarea


crt. Text adoptat de Senat (autorul amendamentului) amendamentelor
propuse
0 1 2 3
1. LEGE Nemodificat
privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari
şi administrarea condominiilor
2. Pentru respectarea
Capitolul I Capitolul I normelor de
Prevederi generale, definiţii Dispoziţii generale, definiţii tehnică legislativă
este necesară
(Autor: Comisia pentru administrație publică și reanalizarea titlului
amenajarea teritoriului) Capitolului Iși a
Secțiunii a 2-a a
aceluiași capitol, în
sensul corelării
sintagmelor
”Prevederi
generale” și
”Dispoziții
generale”
3. Art.1.- (1) Prezenta lege Nemodificat
reglementează aspectele juridice, economice
şi tehnice cu privire la:
a) înfiinţarea, organizarea şi a) înfiinţarea, organizarea şi Pentru rigoarea
4/131
funcţionarea asociaţiilor de proprietari din funcţionarea asociaţiilor de proprietari din exprimării, este
cadrul condominiilor cu cel puţin 3 unităţi de cadrul condominiilor formate din cel puţin 3 necesară înlocuirea
proprietate imobiliară; unităţi de proprietate imobiliară; expresiei
”condominiilor cu
(Autor: Comisia pentru administrație publică și cel țin...”
pu cu
amenajarea teritoriului) expresia
”condominiilor
b) administrarea, întreţinerea şi Nemodificat formate din cel
folosirea imobilelor sau grupurilor de imobile puțin...”.
din condominii care au în structura lor
locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie decât
aceea de locuinţă, aflate în proprietatea a cel
puţin 3 persoane fizice sau juridice, fiecare
proprietar având o proprietate individuală şi
o cotă-parte indiviză din proprietatea
comună.
(2) Prezenta lege se aplică Nemodificat
proprietarilor, chiriaşilor, asociaţiilor de
proprietari şi asociaţiilor de chiriaşi din
condominii.
4. Secţiunea 1 Nemodificat
Definiţii
5. Art.2.- În sensul prezentei legi, Nemodificat
termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:
a) acord de asociere - actul Nemodificat
care consfinţeşte decizia a cel puţin jumătate
plus unu din numărul proprietarilor dintr-un
condominiu de a se asocia în condiţiile
prezentei legi;
b) ansamblu rezidenţial - imobilul b) ansamblu rezidenţial - imobilul Pentru rigoare
format din teren pe care sunt amplasate format din teren pe care sunt amplasate normativă, este
izolat, înşiruit sau cuplat locuinţe şi/sau izolat, înşiruit sau cuplat locuinţe sau necesară
5/131
construcţii cu altă destinaţie, în care există locuinţe şi construcţii cu altă destinaţie, în reevaluarea
proprietăţi comune şi proprietăţi individuale; care există proprietăţi comune şi proprietăţi sintagmei ”sau”,
individuale; având în vedere că
ansamblul
rezidențial nu poate
fi format doar din
construcții cu altă
destinație.

c) asociaţie de chiriaşi - formă de c) asociaţie de chiriaşi - formă de Pentru unitatea în


asociere a chiriaşilor dintr-un condominiu în asociere autonomă şi fără scop lucrativ a redactare, este
scopul reprezentării intereselor lor în chiriaşilor dintr-un condominiu în scopul necesară
raporturile cu proprietarii, precum şi cu alte reprezentării intereselor lor în raporturile cu reevaluarea celor
persoane juridice sau persoane fizice; proprietarii, precum şi cu alte persoane două defini
ții în
juridice sau persoane fizice; sensul completării
d) asociaţie de proprietari - formă d) asociaţie de proprietari - formă de statutului formei de
de asociere autonomă şi fără scop lucrativ a asociere autonomă şi fără scop lucrativ a asociere la litera c)
proprietarilor dintr-un condominiu; proprietarilor dintr-un condominium, având și precizării
ca scop administrarea, exploatarea, scopului la lit.d).
întreţinerea, repararea, reabilitarea şi
modernizarea proprietăţii comune,
menţinerea în stare bună a imobilului,
respectarea drepturilor şi asumarea
obligaţiilor de către toţi proprietarii;
e) atestat - actul prin care e) atestat - actul care dovedeşte Pentru claritatea
persoanele fizice care deţin certificate de calitatea de administrator de condominii, normei, este
calificare, conform lit.f), sunt atestate de prin care persoanele fizice care deţin necesară
către primar, la propunerea certificate de calificare, conform lit.f), sunt reevaluarea
compartimentelor specializate în sprijinirea, atestate de către primar, la propunerea acesteia în sensul
îndrumarea şi controlul asociaţiilor de compartimentelor specializate în sprijinirea, precizării
proprietari din cadrul autorităţii administraţiei îndrumarea şi controlul asociaţiilor de scopului/felului
publice locale, în baza unei hotărâri a proprietari din cadrul autorităţii administraţiei atestării, darși a
consiliului local; publice locale, în baza unei hotărâri a corelării faptului că
6/131
consiliului local; atestarea se face
de către primar în
f) certificat de calificare f) certificat de calificare profesională baza unei hotărâri a
profesională - actul care dovedeşte - actul care dovedeşte calificarea profesională consiliului local.
calificarea profesională pentru a îndeplini a persoanelor fizice pentru a îndeplini
ocupaţia de administrator de condominii, în ocupaţia de administrator de condominii, în
conformitate cu legislaţia privind conformitate cu legislaţia privind învăţământul
învăţământul superior sau privind formarea superior sau privind formarea profesională a
profesională a adulţilor; adulţilor;

g) cheltuieli ale asociaţiei de Nemodificat


proprietari - totalitatea cheltuielilor sau
obligaţiilor financiare ale asociaţiei de
proprietari care sunt legate de exploatarea,
repararea, întreţinerea, modernizarea,
reabilitarea proprietăţii comune, precum şi
cheltuielile cu serviciile de care beneficiază
proprietarii şi care nu sunt facturate acestora
în mod individual; h) condominiu - imobil format din Ansamblul
h) condominiu - imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, în care rezidențial nu poate
teren cu una sau mai multe construcţii, în există cel puţin 3 proprietăţi individuale fi format doar din
care există cel puţin 3 proprietăţi individuale reprezentate de locuinţe şi locuin țe sau spații cu altă
reprezentate de locuinţe şi/sau spaţii cu altă spaţii cu altă destinaţie, după caz şi cote-părţi destinație.
destinaţie, după caz şi cote-părţi indivize de indivize de proprietate comună;
proprietate comună; (Autor: Comisia pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului)

i) contract de administrare - i) contract de administrare - acordul La art. 2, lit. i),


acordul scris încheiat între o asociaţie de scris încheiat între o asociaţie de proprietari şi exprimarea
proprietari şi un administrator de condominii un administrator de condominii care poate fi „…administrator de
care poate fi persoană fizică, persoană fizică persoană fizică, persoană fizică autorizată, condominii care
autorizată, sau o persoană juridică cu obiect sau o persoană juridică cu obiect de activitate poate fi persoană
de activitate administrarea condominiilor în administrarea condominiilor în vederea fizică, persoană
7/131
vederea prestării unor activităţi şi îndeplinirii prestării unor activităţi şi îndeplinirii unor fizică autorizată sau
unor obiective stabilite de asociaţia de obiective stabilite de asociaţia de proprietari, o persoană
proprietari, conform legii. Contractul de conform legii. Contractul de administrare este juridică…” exclude
administrare este un contract cu titlu oneros un contract cu titlu oneros şi se încheie în prin omitere,
şi se încheie în formă scrisă, pe o perioadă formă scrisă; administratorul, ca
determinată; (Autori: dep. Florin Claudiu Roman, dep. Ioan persoană fizică
Cupșa și dep. Laurențiu Leoreanu – PNL și angajată de
dep. Seres Denes - UDMR) asociație cu
contract individual
j) convenţie individuală de facturare Nemodificat de muncă.
- act juridic încheiat între un furnizor de Suplimentar, la
servicii de utilităţi publice, asociaţia de sfârșit este
proprietari şi proprietar individual din menționat și „…pe o
condominiu, anexă la contractul de furnizare perioadă
a serviciilor de utilităţi publice încheiat între determinată”, care
un furnizor de servicii de utilităţi publice şi ar presupune un
asociaţia de proprietari, prin care se stabilesc dezavantaj pentru
condiţiile de furnizare, utilizare, facturare şi cine execută
plată a serviciilor de utilităţi publice furnizate administrarea.
la nivel de utilizator individual din cadrul unui
condominiu;
k) cota de contribuţie la cheltuielile Nemodificat
asociaţiei de proprietari - suma
corespunzătoare din cheltuielile asociaţiei, pe
care fiecare proprietar din condominiu este
obligat să o plătească lunar, conform
prevederilor prezentei legi;
l) cotă-parte indiviză - cota-parte l) cotă-parte indiviză - cota-parte de Pentru corelarea cu
de proprietate comună, exprimată proprietate comună forţată, exprimată dreptul civil, este
procentual, care îi revine fiecărei procentual, care îi revine fiecărui proprietar necesară
proprietăţi individuale şi este calculată ca individual şi este calculată ca raportul între reevaluarea
raportul între suprafaţa utilă a proprietăţii suprafaţa utilă a proprietăţii individuale şi sintagmei ”care îi
individuale şi suma suprafeţelor utile ale suma suprafeţelor utile ale tuturor revine fiecărei
8/131
tuturor proprietăţilor individuale din proprietăţilor individuale din condominiu. proprietăţi
condominiu. Suma cotelor-părţi indivize Suma cotelor-părţi indivize trebuie să fie egalăindividuale”, având
trebuie să fie egală cu 100%, în caz contrar, cu 100%, în caz contrar, acestea trebuie în vedere că dreptul
acestea trebuie recalculate prin grija recalculate prin grija preşedintelui asociaţiei de proprietate ori o
preşedintelui asociaţiei de proprietari, de proprietari, conform suprafeţelor utile; cotă-parte revine
conform suprafeţelor utile; titularului dreptului,
(Autor: Comisia pentru administrație publică și respectiv
amenajarea teritoriului) perosoanei.

m) locatar - persoana fizică sau Nemodificat


juridică care, în baza unui contract de
locaţiune, dobândeşte de la cealaltă parte,
numită locator, dreptul de folosinţă al unei
locuinţe sau spaţiu cu altă destinaţie pentru o
perioadă determinată, în schimbul unui preţ,
denumit chirie;
n) locator - persoană fizică sau Nemodificat
juridică care, în baza unui contract de
locaţiune, se obligă să asigure celeilalte părţi,
numite locatar, folosinţa unei locuinţe sau
spaţiu cu altă destinaţie pentru o perioadă
determinată, în schimbul unui preţ, denumit
chirie;
o) membru al asociaţiei de Nemodificat
proprietari - proprietarul semnatar al
acordului de asociere sau a unei cereri
depuse la asociație;
p) părţi comune - părţile din clădire Nemodificat
şi/sau din terenul aferent acesteia, care nu
sunt proprietăţi individuale şi sunt destinate
folosinţei tuturor proprietarilor sau unora
dintre aceştia, precum şi alte bunuri care,
potrivit legii sau voinţei părţilor, sunt în
9/131
folosinţă comună. Părţile comune sunt bunuri
accesorii în raport cu proprietăţile
individuale, care constituie bunurile
principale. Toate părţile comune formează
obiectul proprietăţii comune. Părţile comune
nu pot fi folosite decât în comun şi sunt
obiectul unui drept de coproprietate forţată;
q) părţi comune aferente Nemodificat
tronsoanelor sau scărilor care nu pot fi
delimitate - cel puţin o instalaţie pe verticală
care alimentează în comun tronsoane ori
scări sau părţi de construcţie comune
tronsoanelor ori scărilor, care nu pot fi
definite separat din punct de vedere fizic ca
poziţie şi suprafaţă;
r) proprietar al ansamblului Nemodificat
rezidenţial/dezvoltator al ansamblului
rezidenţial - persoana juridică care
efectuează toate operaţiunile imobiliare în
vederea construirii, finalizării şi predării către
beneficiari a unor locuinţe, precum şi
coordonarea surselor de finanţare necesare
realizării acestor operaţiuni;
s) proprietar din condominiu/ Nemodificat
proprietar - persoana fizică sau juridică,
titular al unui drept de proprietate asupra a
cel puţin o unitate de proprietate imobiliară
dintr-un condominiu;
t) proprietate individuală - locuinţa Nemodificat
sau spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă, parte dintr-un condominiu,
destinată locuirii sau altor activităţi, deţinută
în proprietate exclusivă;
10/131
u) regulament al condominiului - Nemodificat
document de ordine interioară al asociaţiei
de proprietari care conţine totalitatea
instrucţiunilor, normelor, regulilor care
stabilesc şi asigură ordinea şi buna
funcţionare a unui condominiu;
v) statut - act cuprinzând ansamblul Nemodificat
de dispoziţii, adoptat de cel puţin jumătate
plus unu din numărul proprietarilor dintr-un
condominiu, prin care se reglementează
scopul, structura şi modul de organizare şi
funcţionare a asociaţiei de proprietari,
conform prevederilor prezentei legi;
w) unitate de proprietate imobiliară - Nemodificat
proprietatea individuală, definită conform
lit.t), care constituie bunul principal,
împreună cu cota-parte indiviză din
proprietatea comună.

6. Secţiunea a 2-a Nemodificat


Dispoziţii generale
7. Art.3.-(1) Datorită stării de Art.3.-(1) În scopul exercitării S-a considerat
coproprietate forţată, în scopul exercitării drepturilor şi obligaţiilor ce le revin asupra necesară menţinerea în
textul normei a
drepturilor şi obligaţiilor ce le revin asupra proprietăţii comune, în cazul condominiilor, justificării necesităţii
proprietăţii comune, în cazul clădirilor cu se constituie asociaţii de proprietari, care se constituirii asociaţiilor
mai multe etaje ori apartamente sau în organizează şi funcţionează conform de proprietari datorită
cazul ansamblurilor rezidenţiale formate prevederilor prezentei legi. stării de coproprietate
din locuinţe individuale, amplasate forţată, în scopul
exercitării drepturilor şi
izolat, înşiruit sau cuplat, în care există (Autor: Comisia pentru administrație publică și obligaţiilor ce le revin
proprietăţi comune şi proprietăţi amenajarea teritorilui) asupra proprietăţii
individuale se constituie asociaţia de comune.
proprietari, care se organizează şi Referitor la ultima teză
funcţionează conform prevederilor prezentei a alin. (1), respectiv
11/131
legi. menţinerea sintagmei
(2) Pentru promovarea valorilor Nemodificat „se constituie”, au fost
avute în vedere
civice ale democraţiei şi statului de drept şi Deciziile CCR nr. 393
pentru reprezentarea la nivel local şi din 19 martie 2009,
naţional, asociaţiile de proprietari se pot 596 din 5 iunie 2012
asocia în federaţii, uniuni, ligi ale asociaţiilor conform cărora,
de proprietari din municipii, oraşe sau judeţe, existenţa unor spaţii în
proprietate comună şi
respectiv la nivel naţional, în condiţiile perpetuă,
prevăzute de lege. imposibilitatea
(3) În sensul art.2 lit.h), constituie Nemodificat încheierii unor
condominiu: contracte individuale cu
a) clădiri cu mai multe locuinţe sau marii furnizori de
utilităţi de către toţi
spaţii cu altă destinaţie în care există proprietarii, indiferent
proprietăţi individuale şi proprietăţi comune; că sunt sau nu membri
b) clădiri multietajate; un tronson ai asociaţiei de
cu una sau mai multe scări din cadrul clădirii proprietari, sunt
multietajate în cazul în care se poate delimita elemente care impun
constituirea unei
proprietatea comună; structuri organizate,
c) un ansamblu rezidenţial format care să acţioneze în
din locuinţe şi/sau construcţii cu altă numele şi pentru
destinaţie, amplasate izolat, înşiruit sau interesul comun.
cuplat, în care există proprietăţi comune şi
proprietăţi individuale.
8. Art.4.- (1) În condominii, unităţile Art.4.- (1) În condominii, Pentru claritatea
de proprietate imobiliară se supun unităţile de proprietate imobiliară se supun normei.
prevederilor prezentei legi ca entităţi prevederilor prezentei legi ca entităţi
evaluate individual. individuale.
(Autor: Comisia pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului)

(2) Niciun act de dispoziţie nu Nemodificat


poate să aibă ca obiect exclusiv cota-parte
indiviză din coproprietatea forţată asupra
12/131
părţilor comune ale condominiului, decât
odată cu înstrăinarea locuinţei/spaţiului cu
altă destinaţie care constituie bunul principal. Nemodificat
(3) Părţile comune din condominii şi
drepturile aferente acestora pot face obiectul
unei acţiuni de partaj numai atunci când
aceste părţi încetează a mai fi destinate
folosinţei comune, în condiţiile legii.
(4) În aplicarea prevederilor Nemodificat
prezentei legi, dovada dreptului de
proprietate şi a celorlalte drepturi reale
asupra unei unităţi de proprietate imobiliară
se face potrivit dispoziţiilor Legii nr.287/2009
privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare.
9. Art.5.- În cazul modificării Nemodificat
suprafeţei utile a unei proprietăţi individuale,
toate cotele-părţi indivize din condominiu se
modifică proporţional.
10. Art.6.- (1) În vederea înscrierii Art.6.- (1) În vederea înscrieriiPentru
condominiului se deschide o carte condominiului se aplică prevederile art. 26
evitarea riscului
funciară a terenului, o carte funciară din Legea cadastrului şi a publicităţii
dublei reglementări
colectivă pentru întreaga construcţie şi imobiliare nr.7/1996, republicată, cu
în raport cu art. 26
câte o carte funciară individuală pentru modificările şi completările ulterioare.
din Legea
fiecare proprietate individuală care cadastrului şi a
poate reprezenta apartamente sau spaţii (Autor: Comisia pentru administrație publică și publicităţii
cu altă destinaţie decât cea de locuinţe. amenajarea teritoriului) imobiliare
nr.7/1996,
(2) Înscrierea în cartea funciară Se elimină. republicată, cu
colectivă a condominiului se face potrivit modificările şi
prevederilor legale în vigoare. (Autor: Comisia pentru administrație publică și completările
amenajarea teritoriului) ulterioare.
Dispozițiile
13/131
(3) Înscrierea condominiului se face Devine alin. (2) nemodificat. alin.(2), nu șiî mai
de către biroul de cadastru şi publicitate are rostul ca
imobiliară în circumscripţia căruia se situează urmare a
acesta, la solicitarea oricărui proprietar din amendamentului de
condominiu sau a asociaţiei de proprietari. la alin.(1).
(4) Condominiile se identifică prin Devine alin. (3) nemodificat.
adresă poştală şi, acolo unde există, prin
număr cadastral şi număr de carte funciară.

11. Art.7.- În cazul unităţilor de Nemodificat


proprietate imobiliară, cu mai mult de un
proprietar, raporturile de coproprietate sunt
reglementate potrivit dreptului comun.
12. Art.8.- Unităţile deţinătoare a cărţii Art.8.- Unităţile deţinătoare a cărţii
Pentru respectarea
tehnice a clădirilor sunt obligate să transmită tehnice a clădirilor sunt obligate să transmită caracterului
asociaţiilor de proprietari, cu titlu gratuit, asociaţiilor de proprietari, cu titlu gratuit, dispozitiv al
cărţile tehnice ale construcţiilor, la solicitarea cărţile tehnice ale construcţiilor, la solicitarea
normei, sesizăm
acestora. Unităţile în arhiva cărora se găsesc acestora. Unităţile în arhiva cărora se găsesc faptu că din actuala
proiectele clădirilor sunt obligate să elibereze proiectele clădirilor sunt obligate să eliberezeredactare nu reiese
asociaţiilor de proprietari copii ale proiectelor asociaţiilor de proprietari copii ale proiectelor
ce se întâmplă în
de clădiri elaborate. Costul executării copiilor de clădiri elaborate. Costul executării copiilorsituația în carea
este suportat de asociaţia de proprietari este suportat de asociaţia de proprietari unitățile
solicitantă. În lipsa proiectelor, asociaţia de solicitantă. În lipsa cărţii tehnice a deținătoare nu
proprietari are obligaţia reconstituirii construcţiei şi/sau a proiectului, asociaţia transmit țile
căr
proiectului clădirii, în conformitate cu de proprietari are obligaţia reconstituirii tehnice, acestea
prevederile legale în vigoare. acestora, în conformitate cu prevederile legale fiind o obligație. De
în vigoare. asemenea, expresia
Ӕn lipsa
(Autor: Comisia pentru administrație publică și proiectelor” din
amenajarea teritoriului) ultima teză este
lipsită de claritate.
13. Secţiunea a 3-a Nemodificat
Raportul dintre autorităţile administraţiei
14/131
publice şi asociaţiile de proprietari
14. Art.9.- (1) Autorităţile Nemodificat
administraţiei publice centrale ori locale sau
orice alte instituţii publice care deţin în
proprietate locuinţe sau spaţii cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă în
condominii, au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca
oricare alt proprietar din condominiu şi au
obligaţia să mandateze persoane fizice sau
juridice pentru a fi reprezentate în cadrul
asociaţiei de proprietari.
(2) În cazul în care în condominiu (2) În cazul în care în condominiu Corelare cu
sunt locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie sunt locuinţe sau locuințe și spaţii cu altă sintagma folosită la
decât cea de locuinţă, care aparţin destinaţie decât cea de locuinţă, care aparţin art.2 lit.b).
domeniului public sau privat al statului, domeniului public sau privat al statului, Un drept
entitatea care exercită unul dintre celelalte persoana fizică/juridică care exercită unul real/atribut al
drepturi reale asupra locuinţei sau spaţiului dintre celelalte drepturi reale asupra locuinţei dreptului de
cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, sau spaţiului cu altă destinaţie decât cea de proprietate poate fi
decât dreptul de proprietate, reprezintă locuinţă, decât dreptul de proprietate, poate, și o persoană fizică
statul în cadrul asociaţiei de proprietari. cu acordul proprietarului, reprezenta (chiriașul de
statul în cadrul asociaţiei de proprietari. exemplu), nu doar
entitățile.
(Autor: Comisia pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului)
15. Art.10.- (1) Autorităţile Nemodificat
administraţiei publice locale organizează în
cadrul aparatului de specialitate al primarului
un compartiment specializat în sprijinirea,
îndrumarea şi controlul asociaţiilor de
proprietari.
(2) Autorităţile administraţiei publice Nemodificat
locale, prin compartimentele prevăzute la
alin.(1) asigură, la cerere, informarea
15/131
asociaţiilor şi proprietarilor din condominii cu
privire la cadrul normativ privind organizarea
şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
(3) Compartimentele prevăzute la (3) Compartimentele prevăzute la
alin.(1) informează asociaţiile de proprietari alin.(1) informează asociaţiile de proprietari
cu privire la interdicţiile prevăzute în cu privire la interdicţiile prevăzute în
regulamentul local de urbanism sau în regulamentul local de urbanism sau în
regulamentele de intervenţie aferente regulamentele de intervenţie aferente zonelor
zonelor de intervenţie prioritară, aplicabile de intervenţie prioritară, aplicabile
condominiilor, stabilite în cadrul programelor condominiilor, stabilite în cadrul programelor
multianuale destinate creşterii calităţii multianuale destinate creşterii calităţii
arhitectural-ambientale a clădirilor, de arhitectural-ambientale a clădirilor, de
reabilitare termică şi de reducere a riscului reabilitare termică şi de reducere a riscului
seismic al construcţiilor existente, conform seismic al construcţiilor existente, precum şi
legislaţiei în vigoare. cu privire la obligativitatea montării
contoarelor pentru individualizarea
consumurilor la nivel de proprietate
individuală, conform legislaţiei în vigoare.

(Autor: Comisia pentru administrație publică și


amenajrea teritoriului)

(4) Compartimentele prevăzute la Nemodificat


alin.(1) exercită controlul asupra activităţii
financiar-contabile din cadrul asociaţiilor de
proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia
sau mai multor membri ai asociaţiei de
proprietari.
(5) La propunerea compartimentelor Nemodificat
specializate în sprijinirea, îndrumarea şi
controlul asociaţiilor de proprietari din cadrul
autorităţii administraţiei publice locale,
primarul, în baza unei hotărâri a consiliului
16/131
local, atestă persoanele fizice în vederea
dobândirii calităţii de administrator de
condominii.
(6) Atestatul prevăzut la alin.(5) se Nemodificat
emite în baza următoarelor documente:
a) certificatul de calificare Nemodificat
profesională pentru ocupaţia de administrator
de condominii, conform prevederilor art.2
lit.f);
b) cazierul judiciar care să ateste că Nemodificat Această cerinţă
nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre este necesară
judecătorească rămasă definitivă, pentru o întrucât există
infracţiune de natură economico-financiară; posibilitatea ca
c) dovada poliţei de asigurare de c) cazierul fiscal. persoanele juridice
răspundere civilă profesională. care se atestă să
(Autori: dep. Florin Claudiu Roman, dep. Ioan înregistreze datorii
Cupșa și dep. Laurențiu Leoreanu – PNL și fiscale. Eliminarea
dep. Seres Denes - UDMR) lit.c) din
propunerea
legislativă este
necesaraă deoarece
încheierea poliţei
de asigurare este
prevăzută la art. 68
numai la solicitarea
asociaţiei de
proprietari, fără să
fie general
obligatorie.
16. Capitolul II Nemodificat
Înfiinţarea şi înregistrarea asociaţiei de
proprietari
17. Secţiunea 1 Nemodificat
17/131
Procedura de înfiinţare şi înregistrare a
asociaţiilor de proprietari
18. Art.11.- (1) Asociaţia de proprietari Nemodificat
este forma juridică de organizare şi de
reprezentare a intereselor comune ale
proprietarilor dintr-un condominiu, cu
personalitate juridică, fără scop lucrativ,
înfiinţată în condiţiile prezentei legi, care are
ca scop administrarea, exploatarea,
întreţinerea, repararea, reabilitarea şi
modernizarea proprietăţii comune,
menţinerea în stare bună a imobilului,
respectarea drepturilor şi asumarea
obligaţiilor de către toţi proprietarii.
(2) Consecinţele neluării măsurilor de
organizare şi funcţionare cu privire la
administrarea şi gestiunea proprietăţii
comune sunt în răspunderea juridică a
tuturor proprietarilor sau a reprezentanţilor
acestora, după caz.
19. Art.12.- Pentru realizarea scopului Nemodificat
menţionat la art.11 alin.(1), asociaţia de
proprietari înfiinţată în condiţiile prezentei
legi dobândeşte drepturi şi îşi asumă obligaţii
faţă de terţi, în ceea ce priveşte
administrarea condominiului.
20. Art.13.- (1) Asociaţia de proprietari Nemodificat
se înfiinţează prin acordul scris a cel puţin
jumătate plus unu din numărul proprietarilor
dintr-un condominiu.
(2) În condominiile cu mai multe Nemodificat
tronsoane sau scări se pot constitui asociaţii
de proprietari pe fiecare tronson ori scară în
18/131
parte numai în condiţiile în care proprietatea
comună aferentă tronsoanelor sau scărilor
poate fi delimitată şi în condiţiile în care
există branşamente separate pe fiecare scară
sau tronson.
(3) Divizarea unei asociaţii de (3) Divizarea unei asociaţii de Corelare cu alin.(2)
proprietari existente în două sau mai multe proprietari existente în două sau mai multe precedent, în
asociaţii, pe scări sau tronsoane, conform asociaţii, pe scări sau tronsoane se face, sensul că acest
prevederilor alin.(2), se face la propunerea numai în condiţiile în care proprietatea alineat la care face
majorităţii proprietarilor din scara sau comună aferentă tronsoanelor sau trimitere alin.(3) nu
tronsonul respectiv, cu acordul majorităţii scărilor poate fi delimitată şi în condiţiile reglementează
proprietarilor din asociaţia ce urmează a se în care există branşamente separate pe divizarea, ci
diviza. fiecare scară sau tronson, la propunerea constituirea,
majorităţii proprietarilor din scara sau Divizarea
tronsonul respectiv, cu acordul majorităţii reprezintă o altă
proprietarilor din asociaţia ce urmează a se situație juridică
diviza. survenită ulterior
constituirii, potrivit
(Autor: Comisia pentru administrație publică și dreptului comun.
amenajarea teritoriului)

(4) Dacă este cazul, asociaţiile de Nemodificat


proprietari înfiinţate pe scări sau tronsoane
de clădire îşi reglementează între ele
raporturile juridice cu privire la aspectele
tehnice comune acestora, printr-o anexă la
acordul de asociere.
21. Art.14.- În cazul condominiilor din Nemodificat
ansamblurile rezidenţiale, proprietarii/
dezvoltatorii ansamblurilor rezidenţiale, în
calitate de vânzători, trebuie să informeze la
momentul înstrăinării pe cumpărători cu
privire la necesitatea constituirii asociaţiilor
19/131
de proprietari, în condiţiile prezentei legi.
22. Art.15.- (1) Anterior constituirii Nemodificat
asociaţiei de proprietari, proprietarii unităţilor
de proprietate imobiliară din condominii se
întrunesc pentru a hotărî cu privire la
înfiinţarea asociaţiei de proprietari sau, după
caz, la reorganizarea asociaţiei de locatari în
asociaţie de proprietari. Totodată, se
hotărăşte şi cu privire la persoana fizică sau
juridică însărcinată cu întocmirea acordului
de asociere şi a statutului, cu privire la
termenul de finalizare a acestora, data de
convocare a adunării de constituire şi la
modalitatea de decontare a costurilor
generate de această acţiune. Hotărârea
proprietarilor se consemnează într-un
proces-verbal care se semnează de toţi cei
prezenţi.
(2) Cu cel puţin 10 zile înaintea datei Nemodificat
fixate pentru adunarea proprietarilor de
constituire a asociaţiei de proprietari,
proprietarii se convoacă prin afişare la avizier
şi prin tabel convocator. Tabelul convocator
se semnează de cel puţin cincizeci la sută
plus unul din numărul proprietarilor din
condominiu.
(3) În adunarea proprietarilor (3) În cadrul adunării Pentru respectarea
proprietarilor
pentru constituirea asociaţiei de proprietari pentru constituirea asociaţiei de stilului normativ ,
proprietari se
se prezintă şi se adoptă statutul asociaţiei de prezintă şi se adoptă statutul asociaţiei de
este necesară
proprietari, care cuprinde precizări cu proprietari, care cuprinde cel puţin
înlocuirea sintagmei
privire la: următoarele informaţii: ”în adunarea
proprietarilor” cu
(Autor: Comisia pentru administrație publică și ”în cadrul adunării
20/131
amenajarea teritoriului) proprietarilor” , iar
a) denumirea, sediul, durata de Nemodificat pentru respectarea
funcţionare ale asociaţiei de proprietari; stilului juridic s-a
b) scopul asociaţiei de proprietari, Nemodificat reanalizat termenul
conform prevederilor legale; ”precizări” având în
c) structura veniturilor şi a Nemodificat vedere că se face
cheltuielilor, cu respectarea prevederilor referire la un act
legale în vigoare; juridic, în țăspe
d) membrii asociaţiei de proprietari, Nemodificat statutul asocia
ției
precum şi drepturile şi obligaţiile acestora; de proprietari.
e) structura organizatorică şi modul Nemodificat
de funcţionare, cu respectarea prevederilor
prezentei legi;
f) repartizarea cheltuielilor Nemodificat
asociaţiei de proprietari, conform legii;
g) condiţiile în care se dizolvă Nemodificat
asociaţia de proprietari;
h) modalitatea de soluţionare a h) modalitatea de soluţionare a Potrivit legii,
litigiilor, relaţiile contractuale, penalizările, litigiilor, relaţiile contractuale, penalizările, accesul în
cazurile de urgenţă în care se permite cazurile de urgenţă în care se permite, în proprietatea
accesul în proprietatea individuală a condiţiile legii, accesul în proprietatea individuală/privată/
preşedintelui sau a unui membru al individuală a preşedintelui sau a unui membru domiciliu se poate
comitetului executiv; al comitetului executiv; face doar cu
permisiunea
(Autor: Comisia pentru administrație publică titularului dreptului
și amenajarea teritoriului) de proprietate sau
a atributelor
i) asigurarea, după caz, a unui Nemodificat acestuia. Accesul
spaţiu de administrare special amenajat, fără această
unde se va putea desfăşura serviciul de permisiune se face
administrare şi în care pot fi păstrate în doar de către
siguranţă documentele asociaţiei. autoritățile publice
(4) Statutul asociaţiei de proprietari expres prevăzute
21/131
stabileşte modul de organizare, regulile Nemodificat de lege, drept
generale de funcţionare şi atribuţiile pentru care textul
asociaţiei de proprietari, a adunării generale, este completat cu
ale comitetului executiv, cenzorului/comisiei sintagma Ӕn
de cenzori şi administratorului de condominii, condițiile legii”.
denumit în continuare administrator, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
23. Art.16.- (1) Hotărârea proprietarilor Art.16.-(1) Hotărârea proprietarilor Tabelul nominal semnat
privind constituirea asociaţiei de proprietari privind constituirea asociaţiei de proprietari se cu privire la hotărârea
privind constituirea
se consemnează prin proces-verbal, consemnează prin proces-verbal, înregistrat în asociației de proprietari
înregistrat în registrul unic al asociaţiei de registrul unic al asociaţiei de proprietari care este procesul verbal
proprietari care cuprinde procesele-verbale cuprinde procesele-verbale ale adunării statuat în prima teză.
ale adunării generale, comitetului executiv şi generale, comitetului executiv şi Soluția ca acest tabel
cenzorului/comisiei de cenzori, semnate de cenzorului/comisiei de cenzori, semnate de să constituie o anexă și
nu un act juridic în sine
toţi proprietarii care şi-au dat toţi proprietarii care şi-au dat este nestatornică având
consimţământul. Tabelul nominal semnat consimţământul. Procesul-verbal semnat de în vedere că procesul
de către proprietari cu privire la către proprietarii care au hotărât, în verbal în cauză se
hotărârea privind constituirea asociaţiei de condiţiile art. 13 alin. (1), constituirea înscrie de sine stătător
proprietari constituie anexă la acordul de asociaţiei de proprietari constituie anexă la în registrul unic al
asociației. Potrivit
asociere. acordul de asociere. primei teze, hotărârea
de constituire se
(Autor: Comisia pentru administrație publică și consemnează în
amenajarea teritoriului) procesul-verbal. Prin
urmare, fiind un act
juridic de sine stătător,
(2) Proprietarii îşi dau Nemodificat semnătura
consimţământul, de regulă, în adunarea proprietarilor ca
proprietarilor în vederea constituirii asociaţiei expresie a voin ței lor
de proprietari. În cazul proprietarilor absenţi, de asociere trebuie să
consimţământul poate fi exprimat prin poarte direct asupra
acestui statut. Pe acest
semnarea procesului-verbal prevăzut la statut nu este nevoie
alin.(1), în termen de 30 de zile de la data la de semnătura
care a avut loc adunarea de constituire, în membrilor care vor
condiţiile art.15. dobândi această
22/131
calitate după înființarea
asociației și prin
adeziunea lor, aderăși
la statutul asociației.
24. Art.17.-(1) Cererea pentru dobândirea Nemodificat
personalităţii juridice a asociaţiei de
proprietari împreună cu statutul, acordul de
asociere şi procesul-verbal al adunării de
constituire, se depun şi se înregistrează la
judecătoria în a cărei rază teritorială se află
condominiul.

(2) Statutul şi acordul de asociere se Nemodificat


întocmesc în baza prezentei legi.
(3) Acordul de asociere trebuie să Nemodificat
conţină:
a) adresa şi individualizarea
proprietăţii individuale, potrivit actului de
proprietate;
b) numele şi prenumele tuturor
proprietarilor asociaţi;
c) descrierea proprietăţii,
cuprinzând: descrierea condominiului,
structura condominiului, numărul de etaje,
numărul de proprietăţi individuale structurate
pe număr de camere, numărul de clădiri,
numărul spaţiilor cu altă destinaţie decât
aceea de locuinţă, suprafaţa terenului aferent
condominiului, numărul cadastral sau
topografic al imobilului şi numărul de carte
funciară, pentru imobilele înscrise în
evidenţele de cadastru şi carte funciară;
d) enumerarea şi descrierea părţilor

23/131
aflate în proprietate comună, precum şi
regulile de folosinţă a părţilor comune
potrivit prezentei legi;
e) cota-parte indiviză ce revine
fiecărui proprietar din proprietatea comună;
f) declaraţiile pe proprie răspundere
a proprietarilor privind informaţiile referitoare
la suprafeţele utile şi construite în situaţia în
care acestea diferă de cele înscrise în actele
de proprietate asupra locuinţelor sau a
spaţiilor cu altă destinaţie.
(4) Asociaţia de proprietari Nemodificat
dobândeşte personalitate juridică în baza
încheierii judecătorului desemnat de
preşedintele judecătoriei în a cărei
circumscripţie teritorială se află condominiul.
(5) Încheierea se dă fără citarea Nemodificat
părţilor şi este executorie.
(6) Încheierea este supusă numai Nemodificat
apelului în termen de 5 zile de la comunicare,
preşedintele asociaţiei fiind obligat să
informeze în scris toţi proprietarii în aceeaşi
zi, prin afişare la avizier. Apelul se judecă cu
citarea părţilor.
(7) Înscrierea ulterioară în asociaţie (7) Înscrierea ulterioară în Pentru conformitate
a proprietarilor care nu au fost prezenţi la asociaţie a proprietarilor care nu au fost şi claritate.
adunarea proprietarilor în vederea constituirii prezenţi la adunarea proprietarilor în vederea Formularea propusă
asociaţiei de proprietari sau care au dobândit constituirii asociaţiei de proprietari sau care utilizează verbele la
calitatea de proprietari ulterior adunării de au dobândit calitatea de proprietari ulterior prezent şi este
constituire, după caz, se face la cererea adunării de constituire, după caz, se face la conformă normelor
scrisă a acestora, prin semnarea unui act cererea scrisă a acestora, prin semnarea unui de tehnică
adiţional la acordul de asociere. Prin grija act adiţional la acordul de asociere. Prin grija legislativă.
preşedintelui asociaţiei de proprietari, actele preşedintelui asociaţiei de proprietari, actele
24/131
adiţionale se depun la compartimentele adiţionale se ataşează dosarului de
de specialitate din cadrul aparatului de infiinţare a asociaţiei, se păstrează la
specialitate al primarului în termen de sediul asociaţiei și se prezintă
15 zile de la semnarea acestora. compartimentelor de specialitate din
cadrul primăriei, la solicitare acestora.

(Autori: dep. Florin Claudiu Roman, dep. Ioan


Cupșa și dep. Laurențiu Leoreanu – PNL și
dep.Seres Denes - UDMR)

(8) Acordul de asociere şi statutul asociaţiei (8) Acordul de asociere şi statutul Pentru claritatea
de proprietari, actualizate, se depun de către asociaţiei de proprietari, actualizate, se depun textului.
preşedintele asociaţiei de proprietari, cel de către preşedintele asociaţiei de proprietari,
puţin o dată la 5 ani, la judecătoria în a ori de câte ori sunt modificări, la
cărei rază teritorială se află condominiul. judecătoria în a cărei rază teritorială se află
condominiul.

(Autori: dep. Florin Claudiu Roman, dep. Ioan


Cupșa și dep. Laurențiu Leoreanu – PNL și
dep.Seres Denes - UDMR)

(9) Odată cu pierderea calităţii de proprietar Nemodificat


în condominiu, încetează statutul de membru
al respectivei asociaţii de proprietari.

25. Art.18.- Dacă numărul proprietarilor Art.18.- Dacă numărul proprietarilor Corelarea tezelor
dintr-un condominiu scade sub 3 ca urmare a dintr-un condominiu scade sub 3 ca urmare a articolului, întrucât
unor acte de înstrăinare, asociaţia de unor acte de înstrăinare, proprietarul sau în prima teză este
proprietari, legal constituită în condiţiile proprietarii cer judecătoriei, în a cărei prevăzută pierderea
prezentei legi, îşi pierde personalitatea circumscripţie teritorială se află imobilul, de drept a
juridică. În acest scop proprietarul sau încetarea personalităţii juridice. personalității
proprietarii cer judecătoriei, în a cărei juridice, iar a doua
25/131
circumscripţie teritorială se află imobilul, (Autor: Comisia pentru administrație publică și teză prevede
încetarea personalităţii juridice. amenajarea teritoriului) încetarea
persoanlității
juridice decisă de
judecătorie la
cererea
proprietarilor.
26. Art.19.- (1) După dobândirea Nemodificat
personalităţii juridice, asociaţia de proprietari
se înregistrează la organul fiscal local în a
cărui rază teritorială se află condominiul.
(2) După înfiinţarea asociaţiei de
proprietari, aceasta se identifică prin
denumire, adresa condominiului, încheierea
preşedintelui judecătoriei în a cărei
circumscripţie teritorială se află condominiul
sau orice alt document emis la înfiin țare în
baza legii şi prin codul de identificare fiscală
al asociaţiei. Actele emise de către asociaţiile
de proprietari cuprind obligatoriu datele de
identificare.
(3) Toate asociaţiile de proprietari
sunt obligate să afişeze, la loc vizibil, pe
peretele exterior al imobilului, în imediata
apropiere a căii de acces în condominiu,
sediul şi denumirea asociaţiei respective.
27. Art.20.- (1) Fiecare asociaţie de Art.20.- (1) Fiecare asociaţie de Este suficient
proprietari este obligată să deţină două proprietari este obligată să deţină un singur deschiderea unui
conturi bancare astfel: cont bancar. singur cont pentru
a) un cont curent de venituri şi (Autori: dep. Florin Claudiu Roman, dep. Ioan depunerea sumelor
cheltuieli şi, Cupșa și dep. Laurențiu Leoreanu – PNL și încasate ca fonduri,
b) un cont de reparaţii şi/sau dep. Seres Denes - UDMR) cheltuieli comune și
investiţii. pentru plata
26/131
(2) În vederea plăţii cotelor de furnizorilor de
(2) Coordonatele celor două contribuţie la cheltuielile asociaţiei de utilități.
conturi bancare prevăzute la alin.(1) se proprietari, datele de identificare contului
comunică tuturor proprietarilor prin afişare la bancar prevăzut la alin.(1) se comunică
avizier, odată cu lista de întreţinere. tuturor proprietarilor prin afişare la avizier,
odată cu lista de plată a cheltuielilor
asociaţiei de proprietari.
(3) Prin datele de identificare ale
conutui bancar menţionate la alin. (2) se
înţelege numele titularului contului,
banca la care este deschis contul,
sucursala şi codul IBAN.

(Autori: dep. Florin Claudiu Roman, dep. Ioan


Cupșa și dep. Laurențiu Leoreanu – PNL)
28. Art.21.- (1) Pentru modificarea sau Nemodificat
completarea statutului ori a acordului de
asociere, în cadrul adunării generale a
asociaţiei de proprietari este necesar acordul
a cel puţin jumătate plus unu din numărul
proprietarilor din condominiu.
(2) Modificările şi/sau completările Nemodificat
trebuie să fie motivate şi aprobate prin
hotărâre a adunării generale a asociaţiei de
proprietari într-o şedinţă convocată şi
desfăşurată cu respectarea prevederilor
statutului asociaţiei de proprietari şi ale
prezentei legi.
(3) Orice modificare sau completare Nemodificat
a statutului sau a acordului de asociere se
înregistrează la judecătoria care a emis Pentru claritatea
încheierea judecătorească de înfiinţare, fără normei și pentru
alte formalităţi. respectarea
27/131
(4) Modificările şi/sau completările (4) Modificările şi/sau completările principiului
aduse statutului sau acordului de asociere aduse statutului sau acordului de asociere fără simetriei în drept,
fără respectarea prevederilor alin.(3) nu sunt respectarea prevederilor alin.(3) nu sunt trebuie precizat
opozabile faţă de terţi. opozabile faţă de proprietarii care nu sunt faptul că normele
membri ai asociaţiei de proprietari sau respective nu sunt
faţă de terţi. opozabile nici
inclusiv
(Autor: Comisia pentru administrație publică și proprietarilor din
amenajarea teritoriului) condominiu care nu
sunt membri ai
asociației, așa cum
normele adoptate
cu respectarea legii
sunt obligatorii
tuturor
properietarilor,
chiar dacă nu sunt
membri.
29. Secţiunea a 2-a Nemodificat
Regulamentul condominiului
30. Art.22.-(1) Proprietarii din condominii Nemodificat
trebuie să adopte un document scris cu
privire la regulile şi condiţiile de folosinţă a
părţilor comune ale condominiului şi normele
de conduită şi bună vecinătate dintre
proprietari, numit regulament al
condominiului.
(2) Regulamentul condominiului se Nemodificat
iniţiază de către preşedintele asociaţiei sau
de către comitetul executiv al asociaţiei de
proprietari, se dezbate şi se adoptă în
adunarea generală a asociaţiei de proprietari
cu acordul majorităţii proprietarilor din
28/131
condominiu, şi este adus la cunoştinţă, prin
afişare la avizier sau prin înmânarea unei
copii conforme a acestuia, tuturor
proprietarilor, în termen de 7 zile de la
adoptare.
(3) Regulile de folosinţă a proprietăţii Nemodificat
comune nu vor fi afectate de schimbarea Pentru claritatea
titularului dreptului de proprietate. normei și pentru
(4) Regulamentul condominiului nu (4) Regulamentul condominiului nu respectarea stilului
poate impune nicio restricţie exercitării poate impune nicio restricţie exercitării actelor normative,
drepturilor proprietarilor în afara celor care drepturilor proprietarilor în afara celor care termenul ”acte”
sunt justificate prin destinaţia imobilului, aşa sunt justificate prin destinaţia imobilului, aşa este înlocuit cu
cum este definită în acte, prin cum este prevăzută în proiectul tehnic şi sintagma ”proiectul
caracteristicile sale. cartea tehnică a construcţiei. tehnic şi cartea
(Autor: Comisia pentru administrație publică și tehnică a
amenajarea teritoriului) construcţiei”.
(5) Toţi proprietarii, precum şi Nemodificat
chiriaşii din condominiu sau persoanele care
sunt găzduite pe perioadă determinată în
condominiu sunt obligaţi să respecte
regulamentul de condominiu.
Responsabilitatea informării chiriaşilor şi a
persoanelor care tranzitează condominiul
referitor la prevederile regulamentului
condominiului aparţine proprietarului.
(6) În cazul nerespectării Nemodificat
regulamentului condominiului de către unul
dintre proprietari sau chiriaşi, ceilalţi
proprietari pot sesiza preşedintele şi/sau
comitetul executiv al asociaţiei de proprietari,
cu privire la aceste nereguli.
31. Secţiunea a 3-a Nemodificat
Asociaţiile de chiriaşi
29/131
32. Art.23.- Asociaţiile de chiriaşi se Nemodificat
constituie şi se organizează în conformitate
cu prevederile Ordonanţei Guvernului
nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.246/2005, cu modificările şi
completările ulterioare.
33. Art.24.- (1) Proprietarii Nemodificat
condominiilor, persoane fizice sau juridice,
destinate în întregime închirierii, în care sunt
constituite asociaţii de chiriaşi, pot să
încredinţeze asociaţiilor de chiriaşi
administrarea părţilor comune din
condominiu.
(2) Administrarea părţilor comune
conform prevederilor alin.(1) se face numai
în baza unui contract de dare în administrare
semnat între proprietar şi asociaţia de
chiriaşi, numai cu acordul majorităţii
chiriaşilor membri ai asociaţiei de chiriaşi.
34. Art.25.- (1) Asociaţiile de chiriaşi nu Nemodificat
pot efectua modificări constructive în
condominiu, nu pot schimba destinaţia
proprietăţii comune din condominiu, nu pot
înstrăina şi nu pot închiria bunurile sau
spaţiile comune, fără acordul scris al
proprietarului, în condiţiile legii.
(2) Asociaţiile de chiriaşi desfăşoară
numai activităţile prevăzute în contractul de
dare în administrare.
35. Art.26.- Darea în administrare a Nemodificat
părţilor comune către asociaţiile de chiriaşi
nu aduce nicio atingere drepturilor şi
30/131
obligaţiilor titularului dreptului de
proprietate, conform legislaţiei în vigoare.
36. Capitolul III Nemodificat
Drepturile şi obligaţiile proprietarilor
37. Secţiunea 1 Nemodificat
Drepturile proprietarilor din condominii
38. Art.27.- Toţi proprietarii membri ai Nemodificat
asociaţiei de proprietari au dreptul să
participe, cu drept de vot, la adunarea
generală a asociaţiei de proprietari, să îşi
înscrie candidatura, să candideze, să aleagă
şi să fie aleşi în structura organizatorică a
asociaţiei de proprietari. Pentru a beneficia
de dreptul de a fi ales, persoana în cauză
trebuie sa aibă capacitate deplină de
exerciţiu.
39. Art.28.- (1) Proprietarii din Nemodificat
condominiu au dreptul să fie informaţi în
legătură cu toate aspectele ce privesc
activitatea asociaţiei, să solicite în scris şi să
primească copii după orice document al
acesteia. Proprietarii care solicită copii după
documentele asociaţiei de proprietari vor
suporta costul de multiplicare al acestora.
(2) În vederea bunei informări a Nemodificat
proprietarilor, asociaţia de proprietari
amplasează la loc vizibil un avizier la care
sunt afişate documente în conformitate cu
prevederile prezentei legi.
(3) Proprietarii din condominii au (3) Proprietarii din condominii au dreptul Pentru colrelare a
dreptul să primească explicaţii cu privire la să primească explicaţii cu privire la calculul fost modificat
calculul cotei de contribuţie la cheltuielile cotei de contribuţie la cheltuielile asociatiei de art.57 lit.e).
asociaţiei de proprietari şi, după caz, să o proprietari şi, după caz, să o conteste în scris,
31/131
conteste în scris. Preşedintele asociaţiei de în termen de 10 zile de la afi șarea listei
proprietari este obligat să răspundă, în scris, de plată. Preşedintele asociaţiei de proprietari
la contestaţie în termen de 10 zile de la este obligat să răspundă, în scris, la
primirea acesteia. contestaţie în termen de 10 zile de la primirea
acesteia.

(Autori: dep. Florin Claudiu Roman, dep. Ioan


Cupșa și dep. Laurențiu Leoreanu – PNL și
dep. Seres Denes - UDMR)

(4) În cazul în care preşedintele sau (4) În cazul în care preşedintele sau Termenul de 30 de
administratorul nu ia toate măsurile necesare administratorul nu ia toate măsurile necesare zile este mult prea
în scopul facilitării accesului proprietarilor la în scopul facilitării accesului proprietarilor la mare, întrucât
documentele contabile sau la orice alt documentele contabile sau la orice alt proprietarul este
document al asociaţiei de proprietari, document al asociaţiei de proprietari, conform ţinut de acest
conform legii, proprietarii au dreptul de a legii, proprietarii au dreptul de a notifica termen şi abia,
notifica despre aceasta comitetul executiv şi despre aceasta comitetul executiv şi ulterior se poate
cenzorul/comisia de cenzori. În situaţia cenzorul/comisia de cenzori. În situaţia adresa
nesoluţionării sau a soluţionării nesoluţionării sau a soluţionării compartimentelor
necorespunzătoare a solicitărilor notificate în necorespunzătoare a solicitărilor notificate în de specialitate.
termen de 30 de zile de la depunerea termen de 10 de zile de la depunerea
acestora, proprietarii se pot adresa acestora, proprietarii se pot adresa
compartimentelor prevăzute la art.10. compartimentelor prevăzute la art.10.

(Autori: dep. Florin Claudiu Roman, dep. Ioan


Cupșa și dep. Laurențiu Leoreanu – PNL și
dep. Seres Denes - UDMR)
40. Art.29.- (1) În cazurile în care unul Nemodificat
dintre proprietari împiedică, cu rea credinţă
şi sub orice formă, folosirea normală a
condominiului sau a unor părţi componente,
potrivit destinaţiei acestora şi creează
prejudicii celorlalţi proprietari, proprietarii
32/131
prejudiciaţi sau orice persoană care se
consideră vătămată într-un drept al său se
poate adresa în scris preşedintelui,
comitetului executiv al asociaţiei de
proprietari şi instituţiilor cu atribuţii privind
respectarea ordinii şi liniştii publice sau, după
caz, instanţelor judecătoreşti.

(2) Dacă o hotărâre a adunării


generale a asociaţiei de proprietari, o decizie
a comitetului executiv sau a preşedintelui
este contrară prevederilor prezentei legi sau
este de natură să prejudicieze interesele
proprietarilor, aceştia sau orice persoană
care se consideră vătămată într-un drept al
său poate sesiza cenzorul/comisia de cenzori,
compartimentele prevăzute la art.10 sau,
după caz, pot solicita instanţelor
judecătoreşti anularea în tot sau în parte a
hotărârii/deciziei şi/sau repararea pagubei
cauzate.
(3) Orice persoană sau orice
proprietar care se consideră vătămată/
vătămat într-un drept al său din cauza
neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a
atribuţiilor de către preşedinte, membri ai
comitetului executiv, cenzor/comisia de
cenzori sau de către administrator, se poate
adresa în scris compartimentelor prevăzute
la art.10 sau, după caz, instanţelor
judecătoreşti.
41. Secţiunea a 2-a Nemodificat
Obligaţiile proprietarilor din condominii
33/131
42. Art.30.- (1) Proprietarii din Nemodificat
condominii au obligaţia să notifice
preşedintelui orice schimbare intervenită în
structura şi numărul membrilor familiei prin
deces, căsătorii sau naşteri, persoanele luate
în spaţiu, precum şi locatarii/comodatarii ca
urmare a închirierii sau a împrumutării
locuinţei.
(2) Notificarea prevăzută la alin.(1)
se face în scris în termen de 10 zile de la
schimbarea intervenită, de la luarea în
spaţiu, respectiv de la semnarea contractului
de închiriere/comodat.
(3) În condiţiile prezentei legi şi cu
respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare
privind calitatea în construcţii, proprietarul
este obligat să menţină proprietatea sa
individuală, locuinţă sau spaţiu cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă, în stare
bună din punct de vedere tehnic şi
funcţional, pe propria cheltuială. Niciun
proprietar, chiriaş sau angajat al asociaţiei de
proprietari nu poate încălca, afecta sau
prejudicia dreptul de proprietate comună sau
individuală a celorlalţi proprietari din
condominiu şi nu poate afecta funcţionarea
normală şi întreţinerea condominiului.
(4) În cadrul proprietăţii individuale,
proprietarul are obligaţia să păstreze şi să
întreţină în stare de funcţionare şi siguranţă
spaţiile interioare, echipamentele şi
instalaţiile din dotarea tehnică a proprietăţii
individuale, respectiv instalaţiile sanitare, de
34/131
încălzire, canalizare, alimentare cu energie
electrică, gaz, apă, precum şi altele de
această natură, pe cheltuiala sa, astfel încât
să nu aducă prejudicii celorlalţi proprietari
din condominiu.
(5) Dacă proprietarul unei locuinţe
ori al unui spaţiu cu altă destinaţie provoacă
daune oricărei părţi din proprietatea comună
sau din proprietatea individuală a altui
proprietar din condominiu, respectivul
proprietar are obligaţia să repare stricăciunile
sau să suporte cheltuielile pentru lucrările de
reparaţii.
(6) Raporturile juridice stabilite de
comun acord între locator şi locatar, precum
şi nerespectarea obligaţiilor contractuale de
către locatar nu absolvă proprietarul, în
calitate de locator, de obligaţiile sale faţă de
asociaţia de proprietari sau faţă de furnizorii
de utilităţi publice, prevăzute în prezenta
lege.

43. Art.31. - (1) Cu un preaviz scris de 5 Art.31. - (1) Cu un preaviz Pentru a evita
zile emis de comitetul executiv al asociaţiei motivat scris de 5 zile emis de comitetul abuzurile, ar trebui
de proprietari, proprietarul este obligat să executiv al asociaţiei de proprietari, folosită sintagma
permită accesul preşedintelui sau al unui proprietarul este obligat să permită accesul ”Cu un preaviz scris
membru al comitetului executiv, în preşedintelui sau al unui membru al motivat”
proprietatea sa individuală, atunci când este comitetului executiv, administratorului și al In unele situații se
necesar să se inspecteze, să se repare ori să unei persoane calificate în realizarea impune interven ția
se înlocuiască elemente din proprietatea lucrărilor de construcţii/reparaţii, după imediată.
comună, la care se poate avea acces numai caz, în proprietatea sa individuală, atunci
din respectiva proprietate individuală. Fac când este necesar să se inspecteze, să se
excepţie cazurile de urgenţă când termenul repare ori să se înlocuiască elemente din
35/131
pentru preaviz este de 24 de ore. proprietatea comună, la care se poate avea
acces numai din respectiva proprietate
individuală. Fac excepţie cazurile de urgenţă
când termenul pentru preaviz este de 24 de
ore.

(Autori: dep. Florin Claudiu Roman, dep. Ioan


Cupșa și dep. Laurențiu Leoreanu – PNL și
dep. Seres Denes - UDMR)

(2) În cazul în care proprietarul nu Nemodificat


permite accesul în proprietatea sa, în
conformitate cu prevederile alin.(1), acesta
răspunde civil şi penal, după caz, pentru
toate prejudiciile create proprietarilor
afectaţi, în condiţiile legii.
(3) Proprietarii din condominiu care (3) Proprietarii din condominiu care Alineatul (3) face
suferă un prejudiciu ca urmare a executării suferă un prejudiciu ca urmare a executării referire exclusiv la
lucrărilor prevăzute la alin.(1) sunt lucrărilor prevăzute la alin.(1) sunt prevederile
despăgubiţi de către asociaţia de proprietari, despăgubiţi de către asociaţia de proprietari, alineatului (1),
din fondul de reparaţii, sau după caz, de din fondul de reparaţii. respectiv la
către proprietarul în interesul căruia s-a inspectarea,
efectuat reparaţia. (Autori: dep. Florin Claudiu Roman, dep. Ioan repararea ori
Cupșa și dep. Laurențiu Leoreanu – PNL) înlocuirea
elementelor din
(4) În cazul în care prejudiciul este Nemodificat proprietatea
cauzat de către executantul lucrărilor de comună.
intervenţie, persoană fizică/juridică,
despăgubirea va fi recuperată de la acesta, în
condiţiile legii.
(5) Lucrările de intervenţie la Nemodificat
elementele componente ale proprietăţii
comune, efectuate în baza alin.(1), se
36/131
execută în condiţii stabilite de comun acord şi
consemnate printr-un acord semnat de către
proprietar şi asociaţia de proprietari.
(6) În situaţia în care, pe parcursul Nemodificat
executării lucrărilor de intervenţie în baza
prevederilor alin.(1), se afectează în orice
mod proprietatea individuală, cheltuielile
necesare pentru aducereala starea tehnică
iniţială a acestora se suportă în condiţiile
alin.(3) şi/sau (4), după caz.
44. Art.32.- (1) Proprietarii sunt obligaţi Art.32.- (1) Proprietarii sunt
să ia măsuri pentru consolidarea şi obligaţi să ia măsuri pentru consolidarea şi
modernizarea condominiului, modernizarea modernizarea condominiului, modernizarea
echipamentelor, instalaţiilor şi dotărilor echipamentelor, instalaţiilor şi dotărilor
aferente, reabilitarea termică în scopul aferente, montarea contoarelor pentru
creşterii performanţei energetice, precum şi individualizarea consumurilor la nivel de
reabilitarea structural-arhitecturală a proprietate individuală, reabilitarea termică
anvelopei condominiului pentru creşterea în scopul creşterii performanţei energetice,
calităţii arhitectural-ambientale a acestuia, precum şi reabilitarea structural-arhitecturală
potrivit prevederilor legale, în condiţiile a anvelopei condominiului pentru creşterea
menţinerii aspectului armonios şi unitar al calităţii arhitectural-ambientale a acestuia,
întregului condominiu, indiferent de natura potrivit prevederilor legale, în condiţiile
intervenţiilor. menţinerii aspectului armonios şi unitar al
întregului condominiu, indiferent de natura
intervenţiilor.

(Autor: Comisia pentru administrație publică și


amenajarea teritoriului)

(2) În cazul condominiilor de tipul Nemodificat


imobilelor colective multietajate, modificarea
aspectului faţadei se face numai în mod
unitar pe întreg condominiul, indiferent de
37/131
numărul asociaţiilor de proprietari constituite
pe scări sau tronsoane, în baza unei
documentaţii tehnice elaborate în condiţiile
legii, de către arhitecţi cu drept de
semnătură şi cu respectarea prevederilor
legale în vigoare privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, regimul
monumentelor istorice şi al zonelor protejate,
reabilitare termică pentru creşterea
performanţei energetice a clădirilor şi
reabilitarea structural-arhitecturală a
anvelopei acestora pentru creşterea calităţii
arhitectural-ambientale a clădirilor.
(3) Înainte de modificarea aspectului Nemodificat
faţadei condominiului, preşedintele asociaţiei
de proprietari solicită, în scris, autorităţii
administraţiei publice locale toate informaţiile
şi restricţiile referitoare la culoare, aspect,
materiale şi altele asemenea, stabilite prin
regulamentul local de urbanism sau prin
regulamentele de intervenţie aferente
zonelor de intervenţie prioritară stabilite în
cadrul programelor multianuale privind
creşterea calităţii arhitectural-ambientale a
clădirilor.
(4) În cazul condominiilor cu mai Nemodificat
multe tronsoane sau scări legate structural,
lucrările de consolidare sau modernizare,
reabilitare termică şi structural-arhitecturală
se vor realiza în mod unitar pentru întregul
ansamblul, cu respectarea întocmai a
caracterului arhitectural al condominiului şi al
caracterului ambiental al ansamblului/zonei
38/131
de amplasament.
(5) Proprietarii construcţiilor, Nemodificat
persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile de
proprietari, precum şi persoanele juridice
care au în administrare construcţii încadrate
în clasele de risc seismic şi/sau afectate de
seisme, sunt obligaţi să ia măsurile
prevăzute de lege pentru reducerea riscului
seismic al construcţiilor.
45. Art.33.- (1) Proprietarii din Nemodificat
condominii care îşi înstrăinează locuinţele sau
spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă sunt obligaţi ca la întocmirea actelor
de înstrăinare să facă dovada plăţii la zi a
cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei
de proprietari şi a utilităţilor publice.
(2) Notarii publici vor autentifica Nemodificat
actele de înstrăinare a unităţilor de
proprietate imobiliară din condominii numai
dacă este îndeplinită una din următoarele
condiţii:
a) proprietarul prezintă o adeverinţă a)proprietarul prezintă o adeverinţă din partea
din partea asociaţiei de proprietari, care asociaţiei de proprietari, care reprezintă
reprezintă dovada achitării până la acea dată dovada achitării până la acea dată a cotelor de Exista situatii in
a cotelor de contribuţie la cheltuielile contribuţie la cheltuielile asociaţiei de care desi este
asociaţiei de proprietari, iar în cazul proprietari, iar în cazul neachitării integrale, constituita in mod
neachitării integrale, menţionarea menţionarea cuantumului debitelor existente legal, asociatia nu
cuantumului debitelor existente la acea dată. la acea dată. Adeverinţa va avea număr de are Presedinte si
Adeverinţa va avea număr de înregistrare din înregistrare din evidenţele asociaţiei, data administrator in
evidenţele asociaţiei, data eliberării şi eliberării şi termenul de valabilitate de 30 zile functie, ceea ce
termenul de valabilitate de 30 zile calendaristice. Adeverinţa se prezintă duce la
calendaristice. Adeverinţa se prezintă notarului public, de către înstrăinător, în imposibilitatea
notarului public, de către înstrăinător, în original cu semnătura olografă a eliberarii
39/131
original cu semnătura olografă aadministratorului asociaţiei de proprietari şi a adeverintei
administratorului asociaţiei de proprietari şi a preşedintelui, cu precizarea numelui şi necesare incheierii
preşedintelui, cu precizarea numelui şi prenumelui acestora, şi cu ştampila asociaţiei actului notarial
prenumelui acestora, şi cu ştampila asociaţiei de proprietari. Prin excepţie, semnătura
de proprietari. Prin excepţie, semnătura oricăruia dintre aceştia este suficientă, caz în
oricăruia dintre aceştia este suficientă, caz în care în cuprinsul adeverinţei se va menţiona
care în cuprinsul adeverinţei se va menţiona motivul lipsei celei de-a doua semnături. În
motivul lipsei celei de-a doua semnături. În situaţia în care condominiul nu are constituită
situaţia în care condominiul nu are constituită asociaţie de proprietari, sau și
de
asociaţie de proprietari, sau plata cotelor de constituită, aceasta nu are pre ședinte și
contribuţie la cheltuielile comune aleadministrator în func ție, sau plata cotelor
asociaţiei de proprietari sau/şi pentru de contribuţie la cheltuielile comune ale
utilităţile publice se face printr-o altă asociaţiei de proprietari sau/şi pentru
modalitate agreată de proprietarii
utilităţile publice se face printr-o altă
condominiului, înstrăinătorul va da o modalitate agreată de proprietarii
declaraţie pe proprie răspundere cu privire la condominiului, înstrăinătorul va da o
acest aspect, declaraţie care va fi menţionată declaraţie pe proprie răspundere cu privire la
în cuprinsul actului notarial de înstrăinare şi acest aspect, declaraţie care va fi menţionată
va prezenta notarului public copia ultimei în cuprinsul actului notarial de înstrăinare şi
facturi împreună cu dovada achitării
va prezenta notarului public copia ultimei
utilităţilor publice şi/sau a cotelor de facturi împreună cu dovada achitării utilităţilor
contribuţie la cheltuielile asociaţiei de publice şi/sau a cotelor de contribuţie la
proprietari şi/sau cuantumul debitelorcheltuielile asociaţiei de proprietari şi/sau
acestora de la acea dată. Factura prezentată cuantumul debitelor acestora de la acea dată.
nu poate fi pentru o perioadă anterioară mai Factura prezentată nu poate fi pentru o
mare de 2 luni; perioadă anterioară mai mare de 2 luni;
Autor: deputat PNL Vasile Varga
b) în cazul existenţei unor datorii către Nemodificat
asociaţia de proprietari sau către furnizorii de
utilităţi publice în cazul facturării individuale
a serviciilor, notarul public va autentifica
actul de înstrăinare dacă dobânditorul
acceptă expres că va prelua în întregime
40/131
toate debitele înstrăinătorului către asociaţia
de proprietari precum şi toate debitele către
toţi furnizorii de utilităţi publice. La adjucerarea
(3) Dispoziţiile alin.(2) se aplică în (3) Dispoziţiile alin.(2) se aplică în imobilului in procedura
de executare silita sau
mod corespunzător şi la pronunţarea unei mod corespunzător şi la pronunţarea unei in procedura
hotărârii judecătoreşti care ţine loc de act de hotărârii judecătoreşti care ţine loc de act de insolventei, imobilul se
înstrăinare sau a actelor de adjudecare ca înstrăinare, prin care se înstrăinează dobandeste liber de
urmare a executărilor silite, prin care se locuinţele sau spaţiile cu altă destinaţie orice sarcini, astfel
înstrăinează locuinţele sau spaţiile cu altă decât aceea de locuinţă dintr-un incat adjudecatarul nu
poate fi obligat la
destinaţie decât aceea de locuinţă dintr-un condominium. preluarea datoriilor la
condominiu. Autor: deputat PNL Vasile Varga asociatia de proprietari.
In cazul instrainarii prin
licitatie in procedura de
executare silita sau in
procedura insolventei
datoriile catre asociatia
de proprietari se achita
conform codului de
procedura civila si a
legii insolventei prin
distribuirea pretului
obtinut la licitatie se
face de catre
executorul judecatoresc
sau lichidatorul judiciar,
catre creditorii inscrisi
la masa credala, in
ordinea si modalitatea
strict prevazuta de lege

- Nulitatea este o
(4) Actele de înstrăinare, hotărârile (4) Actele de înstrăinare, autentificate de sanctiune prevazuta de
codul civil exclusiv in cazul
judecătoreşti şi actele de adjudecare notarul public cu nerespectarea prevederilor incheierii unui contract cu
încheiate cu nerespectarea prevederilor alin.(2) sunt anulabile. nerespectarea conditiilor
alin.(2) sunt nule de drept. Autor: deputat PNL Vasile Varga cerute de lege. Nu se

41/131
poate extinde o sanctiune
prevazuta pentru
incheierea unui contract la
o hotarare judecatoreasca
sau un act de adjudecare.
Controlul de legalitate
asupra acestora se
realizeaza in mod exclusiv
de catre instanta de
judecata in cazurile si
caile de atac ordinare si
extraordinare prevazute
de codul de procedura
civila.
- Sanctiunea incheierii
unui contract de vanzare
cumparare trebuie sa fie
nulitatea relativa si nu
nulitatea absoluta, pentru
urmatoarele motive:
a) nulitatea este
sanctiunea ce intervine in
cazul nerespectarii unui
interes general, in timp ce
nulitatea relativa este
sanctiunea ce intervine in
cazul nerespectarii unui
interes privat. Ori, fara
doar si poate, intersul in
cazul de fata este un
interes privat, respectiv
recuperarea datoriilor pe
care vanzatorul le
inregistreaza fata de
asociatia de proprietari.
b) scopul unei astfel de
norme este recuperarea
datoriilor inregistrate fata
de asociatia de
proprietari. In acest sens,
in interesul securitatii
circuitului juridic civil,
trebuie sa existe
posibilitatea legala a noul
42/131
proprietar al
apartamentului sa poata
achita datoriile catre
asociatia de proprietari
ramanand in acest fel
proprietar al
apartamentului.
In acest sens este si
reglementarea de la
alin.(2) lit b) a acestui
articol, care prevede in
mod expres ca notarul
public va autentifica actul
de înstrăinare dacă
dobânditorul acceptă
expres că va prelua în
întregime toate debitele
înstrăinătorului către
asociaţia de proprietari
precum şi toate debitele
către toţi furnizorii de
utilităţi publice.
Ori, doar in cazul nulitatii
relative codul civil prevede
la art. 1248 alin.(4) ca
“contractul anulabil este
suscepibil de confirmare”.
Aceasta confirmare poate
interveni in situatia in
care cumparatorul achita
integral toate debitele
catre asociatia de
proprietari, pentru a salva
contractul de vanzare
cumparare si realiza astfel
interesul ocrotit de lege.

Având în vedere
natura obligației și
(5) La înstrăinarea proprietăţii, proprietarul (5) La înstrăinarea proprietăţii,
consecințele majore
este obligat să transmită către dobânditor, proprietarul este obligat să transmită către
de ordin juridic, este
orice informaţii relevante sau având dobânditor, orice documente pe care le necesar să se
consecinţe asupra drepturilor şi obligaţiilor deține și care pot avea consecinţe asupra
43/131
privitoare la proprietatea care este drepturilor şi obligaţiilor privitoare la prevadă în mod
înstrăinată, inclusiv certificatul de proprietatea care este înstrăinată, inclusiv expres care sunt
performanţă energetică aferent acesteia, certificatul de performanţă energetică aferent acele informații
întocmit în condiţiile legii. În actul de acesteia, întocmit în condiţiile legii. În actul de relevante ce trebuie
comunicate și
înstrăinare părţile vor declara în mod înstrăinare părţile vor declara în mod
precizate în actul de
corespunzător despre îndeplinirea acestor corespunzător despre îndeplinirea acestor
înstrăinare.
obligaţii. obligaţii.
(Autor: Comisia pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului)

(6) La încheierea actului autentic sau, după (6) La încheierea actului autentic sau, după
caz, la pronunţarea hotărârii judecătoreşti ori caz, la pronunţarea hotărârii judecătoreşti ori Obligația de
a încheierii actului de adjudecare, notarul a încheierii actului de adjudecare, notarul menționare în act
public sau, după caz, instanţa de judecată ori public sau, după caz, instanţa de judecată ori este prevăzută în
executorul judecătoresc vor menţiona în act executorul judecătoresc vor menţiona în act începutul articolului
astfel că repetarea
că noului proprietar îi revine obligaţia să că noului proprietar îi revine obligaţia să
finală este inutilă din
prezinte preşedintelui asociaţiei de prezinte preşedintelui asociaţiei de proprietari, punct de vedere
proprietari, în termen de 10 zile lucrătoare în termen de 10 zile lucrătoare de la juridic.
de la efectuarea transferului dreptului de efectuarea transferului dreptului de
proprietate, o copie a actului de proprietate, informaţiile necesare, conform
proprietate şi a informaţiilor necesare în actelor de proprietate, în vederea calculului
vederea calculului cotelor de contribuţie la cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei
cheltuielile asociaţiei de proprietari pentru de proprietari pentru respectiva locuinţă sau
respectiva locuinţă sau pentru spaţiile cu altă pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea
destinaţie decât aceea de locuinţă, şi a de locuinţă si datele de contact ale
datelor de contact ale proprietarului, despre proprietarului.
această obligaţie făcându-se menţiuni în Autor: deputat PNL Vasile Varga
cuprinsul actului autentic sau, după caz, a
hotărârii judecătoreşti ori a actului de
adjudecare.

(7) În cazul închirierii, constituirii unor Nemodificat


44/131
drepturi reale de uz, uzufruct, abitaţie,
precum şi în cazul unor contracte de comodat
pentru spaţiile din condominiu, obligaţia de
plată a cotelor deținere între revine
proprietarului, acesta recuperând de la
beneficiarii dreptului de folosinţă a spaţiilor
respective, contravaloarea acestora în
condiţiile stabilite prin contractul de
închiriere/constituire/comodat.

(8) La solicitarea oricărui proprietar, Nemodificat


preşedintele şi/sau administratorul sunt
obligaţi să elibereze adeverinţa prevăzută la
alin.(2) lit.a) care să dovedească achitarea la
zi a cotelor de contribuţie la cheltuielile
asociaţiei de proprietari sau existenţa unor
datorii către asociaţia de proprietari sau către
furnizorii de utilităţi publice, după caz, în
termen de 3 zile lucrătoare de la primirea
solicitării acesteia.
(9) Preşedintele sau administratorul (9) Preşedintele sau administratorul Suma de 3.000 lei
asociaţiei de proprietari are obligaţia asociaţiei de proprietari are obligaţia solicitării este mult prea mare,
solicitării notării în cartea funciară a debitelor deoarece cheltuielile
notării în cartea funciară a debitelor mai vechi
mai vechi de 3 luni şi care depăşesc valoarea aferente a trei luni,
de 3 luni şi care depăşesc valoarea
chiar și de iarnă, nu
de 3.000 lei. Birourile de cadastru şi salariului de bază minim brut pe ţară se ridică la această
publicitate imobiliară vor proceda la notarea garantat în plată. Birourile de cadastru şi valoare. Conform HG
acestor debite în cartea funciară a locuinţelor publicitate imobiliară vor proceda la notarea nr. 846/2017, salariul
sau spaţiilor cu altă destinaţie a acestor acestor debite în cartea funciară a locuinţelor de bază minim brut
debite. sau spaţiilor cu altă destinaţie a acestor pe ţară garantat în
debite. plată pentru anul
2018 este 1.900 lei.
(Autori: dep. Florin Claudiu Roman, dep. Ioan În acest sens,
Cupșa și dep. Laurențiu Leoreanu – PNL și considerăm oportună
45/131
dep.Seres Denes - UDMR) menţinerea unei
valori dinamice,
indexabile anual.
(10) Notarea în cartea funciară a Nemodificat
debitelor prevăzute la alin.(9) este scutită de
plata taxei de timbru.

46. Secţiunea a 3-a Nemodificat


Modul de utilizare a proprietăţii individuale şi
a părţilor comune
47. Art.34.- (1) Utilizarea proprietăţii Nemodificat
individuale este stabilită de proprietar în
conformitate cu destinaţia acesteia.
(2) Proprietarul poate aduce îmbunătăţiri
sau modificări proprietăţii sale individuale, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare
referitoare la autorizarea executării lucrărilor
de construcţii de către autoritatea
administraţiei publice competente, fără a
pune în pericol integritatea structurală a
condominiului, rezistenţa mecanică,
stabilitatea şi siguranţa clădirii sau a altor
proprietăţi individuale, precum şi buna
funcţionare a instalaţiilor aferente acestora.
(3) Modificările suprafeţelor construite
sau utile se comunică preşedintelui asociaţiei
de proprietari şi organului fiscal local în
termen de 30 zile de la încheierea lucrărilor,
şi se introduc în cartea tehnică a construcţiei
şi în baza de date a asociaţiei, în vederea
stabilirii consumurilor corespunzătoare cu
noile suprafeţe utile.
48. Art.35.- (1) În cazul clădirilor cu mai Art.35.- (1) În cazul clădirilor cu mai Acordul de
46/131
multe locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie şi multe locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie şi asociere, spre
în cazul clădirilor multietajate, constituie în cazul clădirilor multietajate, constituie părţi
deosebire de actul
părţi comune din condominiu, dacă actul de comune din condominiu, dacă actele de de proprietate, nu
proprietate sau acordul de asociere nu proprietate nu prevăd altfel, următoarele: poate conferi prin
prevăd altfel, următoarele: natura juridică a
(Autor: Comisia pentru administrație publică și acestuia nici
amenajarea teritoriului) dreptul de
proprietate
a) terenul pe care se află clădirea, Nemodificat (indiferent dacă
compus atât din suprafaţa construită, cât şi este individuală sau
din cea neconstruită necesară, potrivit naturii comună), nici vreun
sau destinaţiei construcţiei, pentru a asigura atribut al acestuia,
exploatarea normală a acesteia; rolul juridic fiind
b) fundaţia, curţile, grădinile, căile de Nemodificat acela de a
acces; administra un bun
c) clădirea propriu-zisă, elementele de Nemodificat aflat în devălmășie.
echipament comun, inclusiv părţile de
canalizare aferente, care traversează
proprietăţile private;
d) corpurile de clădiri destinate serviciilor Nemodificat
comune;
e) locurile de trecere, scările şi casa Nemodificat
scărilor şi coridoarele; pereţii perimetrali şi
despărţitori dintre proprietăţi şi/sau spaţiile
comune; subsolul; coşurile de fum; holurile;
instalaţiile de apă şi canalizare, electrice, de
telecomunicaţii, de încălzire şi de gaze de la
branşament/racord până la punctul de
distribuţie către părţile aflate în proprietate
individuală; canalele pluviale;
paratrăsnetele; antenele colective; podul;
pivniţele, boxele, spălătoria, uscătoria;
ascensorul; interfonul - partea de instalaţie
47/131
de pe proprietatea comună; rezervoarele de
apă; centrala termică proprie a clădirii;
crematoriul; tubulatura de evacuare a
deşeurilor menajere; structura, structura de
rezistenţă; faţadele; acoperişul; terasele;
f) alte bunuri care, potrivit legii, actului Nemodificat
de proprietate sau voinţei părţilor, sunt în
folosinţă comună.
(2) În cazul ansamblurilor (2) În cazul ansamblurilor rezidenţiale Acordul de
rezidenţiale formate din locuinţe şi/sau formate din locuinţe şi/sau construcţii cu altă asociere, spre
construcţii cu altă destinaţie, amplasate destinaţie, amplasate izolat, înşiruit sau deosebire de actul
izolat, înşiruit sau cuplat, constituie părţi cuplat, constituie părţi comune din de proprietate, nu
comune din condominiu, dacă actul de condominiu, dacă actele de proprietate nu poate conferi prin
proprietate sau acordul de asociere nu prevăd altfel, următoarele: natura juridică a
prevăd altfel, următoarele: acestuia nici
(Autor: Comisia pentru administrație publică și dreptul de
amenajarea teritoriului) proprietate
(indiferent dacă
a) curţile, grădinile, căile de acces; Nemodificat este individuală sau
b) elementele de echipament comun, Nemodificat comună), nici vreun
inclusiv părţile de canalizare aferente, care atribut al acestuia,
traversează proprietăţile private; rolul juridic fiind
c) corpurile de clădiri destinate serviciilor Nemodificat acela de a
comune; administra un bun
aflat în devălmășie.
d) locurile de trecere; instalaţiile de apă Nemodificat
şi canalizare, electrice, de telecomunicaţii, de
încălzire şi de gaze de la branşament/racord
până la punctul de distribuţie către părţile
aflate în proprietate individuală; canalele
pluviale; rezervoarele de apă;
e) alte bunuri care, potrivit legii, actului Nemodificat
de proprietate sau voinţei părţilor, sunt în
48/131
folosinţă comună.
49. Art.36.- Schimbarea destinaţiei Nemodificat Nu toți proprietarii sunt
proprietăţii comune este permisă cu obligați să fie membri
ai asocia ției. În plus,
îndeplinirea cumulativă a următoarelor fiind vorba de
condiţii: efectuarea dreptului de
a) numai dacă prin aceasta nu sunt lezate Nemodificat proprietate prin
drepturile celorlalţi coproprietari; schimbarea destina ției
b) numai dacă prin aceasta nu se Nemodificat fie și a proprie tății
comune, regula
împiedică folosirea în condiţii normale a majorității calificate nu
condominiului de către toţi proprietarii; este suficientă,
c) în baza hotărârii adunării generale c) în baza acordului în scris al tuturor unanimitatea fiind
a asociaţiei adoptată cu votul a două proprietarilor din condominiu; soluția recomandată.
treimi din numărul tuturor proprietarilor; Regula unanimității în
acest sens ar trebui să
(Autor: Comisia pentru administrație publică și vizeze nu numai
amenajarea teritoriului) membri asocia ției, ci
toți proprietarii din
condominiu, indiferent
d) după obţinerea prealabilă a dacă sunt saunu
Nemodificat membri ai asocia ției.
acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor necesare Soluția propusă este de
prevăzute de legislaţia în vigoare, emise în altfel validatăși de
condiţiile legii de instituţiile/autorităţile prevederile lit.e) ale
abilitate în acest sens; aceluiați articol.

e) numai cu acordul scris, prealabil,


Prevederile lit.e) nu
al proprietarilor din condominiu, direct
e) Se elimină mai sunt necesare
afectaţi, cu care se învecinează, pe plan
ca urmare a
orizontal şi vertical, spaţiul supus
(Autor: Comisia pentru administrație publică și modificării propuse
schimbării şi dacă prin modificările
amenajarea teritoriului) la lit. c).
propuse nu sunt lezate drepturile altor
proprietari din condominiu.

50. Art.37.- (1) Zidurile ce separă Nemodificat


proprietăţile individuale şi/sau părţile
49/131
comune dintr-un condominiu sunt proprietate
comună.
(2) Zidurile dintre proprietăţile (2) Zidurile dintre proprietăţile individuale,
individuale, care nu fac parte din structura de care nu fac parte din structura de rezistenţă a
rezistenţă a condominiului, pot fi condominiului, pot fi reamplasate cu acordul
reamplasate cu acordul a jumătate plus proprietarilor apartamentelor sau spaţiilor
unu din numărul total al proprietarilor respective, în baza unei expertize tehnice şi a
din condominiu, inclusiv al proprietarilor autorizaţiei de construire, eliberate de
apartamentelor sau spaţiilor respective, în autoritatea publică locală, în conformitate cu
baza unei expertize tehnice şi a autorizaţiei legislaţia în vigoare, cu înștiințarea asociației
de construire, eliberate de autoritatea publică de proprietari.
locală, în conformitate cu legislaţia în Autor: deputat PNL Vasile Varga
vigoare.
(3) Zidurile dintre proprietăţile (3) Zidurile dintre proprietăţile individuale şi
individuale şi proprietatea comună care nu proprietatea comună care nu fac parte din
fac parte din structura de rezistenţă a structura de rezistenţă a condominiului pot fi
condominiului pot fi reamplasate numai în reamplasate numai în baza unei expertize
baza unei expertize tehnice, prin modificarea tehnice, prin modificarea acordului de
acordului de asociere, în baza hotărârii a asociere, cu acordul tuturor proprietarilor din
două treimi din numărul tuturor condominiu şi a autorizaţiei de construire,
proprietarilor din condominiu şi a autorizaţiei eliberate de autoritatea administraţiei publice
de construire, eliberate de autoritatea competente în conformitate cu legislaţia în
administraţiei publice competente în vigoare, numai dacă prin aceste modificări nu
conformitate cu legislaţia în vigoare, numai sunt lezate drepturile celorlalţi proprietari din
dacă prin aceste modificări nu sunt lezate condominiu.
drepturile celorlalţi proprietari din Autor: deputat PNL Vasile Varga
condominiu.

(4) Proprietarii din condominii au Nemodificat


obligaţia de a depune la preşedintele
asociaţiei de proprietari fotocopii după
autorizaţiile de construire pentru executarea
lucrărilor, eliberate în condiţiile legii, în
50/131
scopul recalculării suprafeţelor utile şi a
suprafeţelor construite.
(5) Orice modificare a proprietăţii
individuale care necesită emiterea unei Nemodificat
autorizaţii de construire/desfiinţare, în
conformitate cu legislaţia în vigoare, se
aduce la cunoştinţa asociaţiei pentru
înscrierea în jurnalul evenimentelor din
cartea tehnică a construcţiei, prin depunerea
în copie a actelor de autorizare, a procesului-
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi
a planurilor din proiectul tehnic.
(6) Modificarea instalaţiilor interioare Nemodificat
ale condominiului aflate în proprietate
comună, se realizează numai în condiţiile
legii, pe baza unui referat tehnic de
specialitate, emis de furnizorul utilităţii, în
care se arată efectele modificării instalaţiei
respective şi a autorizaţiei de construire. Pe
baza referatului tehnic, adunarea generală
hotărăşte, cu votul majorităţii a două treimi
din numărul membrilor asociaţiei, asupra
necesităţii şi oportunităţii efectuării
modificării. În cazul producerii locale, la nivel
de condominiu, a energiei termice şi a apei
calde de consum, nu este necesar referatul
tehnic menţionat.
(7) În cazul în care unul sau mai Nemodificat
mulţi proprietari din condominiu doresc
modificarea instalaţiilor de distribuţie a
gazelor şi modificarea caracteristicilor puterii
termice a elementelor de încălzire în
interiorul proprietăţilor individuale, aceste
51/131
lucrări se pot efectua numai în condiţiile legii,
pe baza referatului tehnic de specialitate
emis de furnizorul serviciului de utilităţi
publice, în care se arată efectele modificării
instalaţiei respective. Pe baza referatului
tehnic, comitetul executiv al asociaţiei de
proprietari, cu acordul tuturor proprietarilor
direct afectaţi de vecinătate, decide asupra
efectuării modificării. În cazul producerii
locale, la nivel de condominiu, a energiei
termice şi a apei calde de consum, nu este
necesar referatul tehnic menţionat.
51. Art.38.- (1) Fiecare proprietar din Nemodificat
condominiu poate folosi, în condiţiile
acordului de asociere, atât spaţiul care
constituie bunul principal, cât şi părţile
comune, fără a aduce atingere drepturilor
celorlalţi proprietari şi fără a schimba
destinaţia clădirii.
(2) Părţile comune pot fi utilizate de
către terţi, persoane fizice sau juridice de
drept public şi/sau privat, numai ca urmare a
hotărârii adunării generale a asociaţiei de
proprietari, adoptată cu acordul a două treimi
din numărul total al proprietarilor din
condominiu şi cu acordul tuturor
proprietarilor direct afectaţi de vecinătate, în
baza unui contract de închiriere, de folosinţă
sau de concesiune, semnat de preşedinte în
numele asociaţiei şi avizat de cenzor/comisia
de cenzori.
52. Art.39.- Modificările constructive şi Nemodificat
utilizarea în alte scopuri a unor părţi sau
52/131
elemente de construcţie ale condominiului,
precum şi amplasarea de mijloace publicitare
pe faţada şi/sau pe terasa/învelitoarea
imobilului, suspendarea de stâlpi, pereţi,
scări interioare şi altele asemenea, se fac
numai cu acordul a două treimi din
proprietarii membri ai asociaţiei de
proprietari, al tuturor proprietarilor direct
afectaţi, şi pe baza autorizaţiei de construire,
cu respectarea legislaţiei în vigoare.
53. Art.40.- (1) Schimbarea destinaţiei Nemodificat
locuinţelor, precum şi a spaţiilor cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă, prezente
în proiectul iniţial al imobilului, se poate face
numai cu avizul scris al comitetului executiv
şi cu acordul scris, prealabil, al proprietarilor
direct afectaţi cu care se învecinează, pe plan
orizontal şi vertical, spaţiul supus schimbării.
(2) Odată cu acordul menţionat la
alin.(1), proprietarii direct afectaţi cu care se
învecinează, pe plan orizontal şi vertical,
spaţiul supus schimbării, şi proprietarul care
solicită acordul pentru schimbarea destinaţiei
locuinţei sau spaţiului cu altă destinaţie decât
aceea de locuinţă semnează şi o convenţie cu
privire la declararea activităţii care se va
desfăşura în spaţiul respectiv, precum şi
numărul de persoane în funcţie de care vor fi
calculate cheltuielile pe număr de persoane.
(3) O copie a convenţiei prevăzute la
alin.(2) se înmânează preşedintelui asociaţiei
de proprietari în vederea anexării acesteia la
acordul de asociere.
53/131
54. Art.41.- Anterior modificărilor Nemodificat
constructive în cadrul proprietăţilor
individuale, proprietarii obţin avizele şi
autorizaţiile aşa cum sunt reglementate de
legislaţia în vigoare, şi au obligaţia să nu
pună în pericol integritatea structurală a
condominiului sau a altor proprietăţi
individuale, precum şi sănătatea populaţiei,
conform legislaţiei în vigoare.
55. Art.42.- În cazul distrugerii în Nemodificat
întregime sau parţială a condominiului, se
aplică prevederile art.657 din Legea
nr.287/2009, republicată, cu modificările
ulterioare.
56. Capitolul IV Nemodificat
Încetarea destinaţiei folosinţei comune
pentru părţile comune din condominium

57. Art.43.- (1) Părţile comune pot fi Nemodificat


atribuite proprietarilor în folosinţă exclusivă
numai dacă prin aceasta nu sunt lezate
drepturile celorlalţi proprietari.
(2) Hotărârea de atribuire în folosinţă (2) Hotărârea de atribuire în folosinţă
exclusivă se adoptă în adunarea generală exclusivă se adoptă cu acordul tuturor
cu o majoritate de două treimi din proprietarilor din condominiu, şi al cotelor-
numărul proprietarilor din condominiu, şi părţi indivize.
al cotelor-părţi indivize. Autor: deputat PNL Vasile Varga

(3) Atribuirea în folosinţă exclusivă Nemodificat


se face în baza unui contract încheiat între
asociaţia de proprietari şi proprietarul căruia i
se atribuie în folosinţă exclusivă partea de
54/131
proprietate comună.
(4) Contractul prevăzut la alin.(3) se Nemodificat
încheie pe o perioadă de maximum 12 luni şi
poate fi reînnoit numai cu acordul ambelor
părţi şi cu respectarea prevederilor prezentei
legi.
(5) Veniturile obţinute din atribuirea Nemodificat
părţilor comune în folosinţă exclusivă
respectă prevederile art. 70 din prezenta
lege.
58. Art.44.- (1) Încetarea destinaţiei de Art.44.- (1) Încetarea destinaţiei Corelare cu
folosinţă comună pentru părţile comune din de folosinţă comună pentru părţile comune din prevederile art.36
condominii se poate hotărî motivat cu condominii se poate hotărî motivat cu acordul lit.c).
acordul tuturor proprietarilor din condominiu. scris al tuturor proprietarilor din condominiu.

(Autor: Comisia pentru administrație publică și


amenajarea teritoriului)

(2) În cazul prevăzut la alin.(1), Nemodificat


devin aplicabile dispoziţiile privitoare la
coproprietatea obişnuită. Cu toate acestea,
înstrăinarea sau ipotecarea se poate realiza
numai cu acordul tuturor proprietarilor din
condominiu.
(3) Constatarea încetării destinaţiei Nemodificat
de folosinţă comună pentru părţile comune
se face prin hotărâre a adunării generale a
asociaţiei de proprietari adoptată în
unanimitate de către proprietarii din
condominiu.
(4) Imobilul, respectiv partea din Nemodificat
condominiu care rezultă din încetarea
destinaţiei folosinţei comune se înscrie în
55/131
mod corespunzător în cartea funciară pe
baza documentaţiei cadastrale întocmite în
acest scop.
(5) Prevederile prezentului articol nu Nemodificat
se aplică părţilor comune din condominiu
pentru care nu poate înceta destinaţia de
folosinţă comună, întrucât poate afecta buna
funcţionare a condominiului şi pot fi lezate
drepturile celorlalţi proprietari.
(6) Înscrierea în cartea funciară ca Nemodificat
unitate individuală distinctă a părţilor de
folosinţă comună pentru care încetează
această destinaţie potrivit dispoziţiilor legale,
implică parcurgerea următoarelor etape:
a) emiterea hotărârii adunării
generale a asociaţiei de proprietari prin care
se constată încetarea destinaţiei de folosinţă
comună;
b) recepţia documentaţiei cadastrale
pentru recalcularea cotelor-părţi indivize, în
vederea scoaterii din părţile de folosinţă
comună;
c) încheierea actului în formă
autentică prin care toţi proprietarii din
condominiu îşi exprimă acordul pentru
încetarea destinaţiei de folosinţă comună şi
pentru diminuarea corespunzătoare a cotelor
părţi din proprietatea comună.
59. Capitolul V Nemodificat
Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor
de proprietari
60. Art.45.- Organele asociaţiei de Nemodificat
proprietari sunt:
56/131
a) adunarea generală;
b) comitetul executiv;
c) preşedintele;
d) cenzorul sau comisia de cenzori.
61. Art.46.-(1) La adunarea proprietarilor în Art.46.-(1) La adunarea proprietarilor în
vederea constituirii asociaţiei de proprietari, vederea constituirii asociaţiei de proprietari,
proprietarii vor alege dintre cei prezenţi un proprietarii vor alege dintre cei prezenţi un
comitet executiv format din preşedintele comitet executiv format din preşedintele
asociaţiei de proprietari şi un număr par de asociaţiei de proprietari şi un număr par de
membri, precum şi un cenzor sau o comisie membri, precum şi un cenzor sau o comisie de
de cenzori, şi vor hotărî numărul membrilor cenzori, şi vor hotărî numărul membrilor
acestora şi durata mandatelor lor. Alegerea acestora şi durata mandatelor lor. Alegerea
acestora se face cu jumătate plus unu din acestora se face cu jumătate plus unu din
numărul proprietarilor prezenţi. Durata numărul proprietarilor prezenţi. Durata
mandatelor nu poate fi mai mare de 2 ani şi mandatelor nu poate fi mai mare de 4 ani şi
pot fi reînnoite. pot fi reînnoite.
(Autor: Comisia pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului)

(2) Dacă dintre membrii asociaţiei de Nemodificat


proprietari nu se poate alege un cenzor,
atunci adunarea generală a proprietarilor
mandatează comitetul executiv pentru
angajarea unui cenzor din afara asociaţiei de
proprietari, persoană fizică cu studii
superioare în domeniul economic sau juridic
ori persoană juridică cu domeniul de
activitate contabilitate, audit financiar sau
consultanţă în domeniul fiscal, pe bază de
contract individual de muncă sau, după caz,
contract de prestări de servicii.
(3) Structurile prevăzute la alin.(1) sunt Nemodificat
obligatorii pentru asociaţiile de proprietari din
57/131
condominiile cu mai mult de 10 unităţi de
proprietate imobiliară.

(4) La asociaţiile de proprietari din Nemodificat


condominiile care cuprind maximum 10
unităţi de proprietate imobiliară, dacă
adunarea generală hotărăşte în acest sens,
preşedintele asociaţiei de proprietari poate
îndeplini şi funcţia de administrator, şi se
constituie următoarele organe:
a) adunarea generală;
b) preşedintele;
c) cenzorul.
(5) Funcţia de preşedinte, respectiv Nemodificat
membru în comitetul executiv este
incompatibilă cu funcţia de cenzor sau
membru în comisia de cenzori.
(6) Nu au dreptul de a fi alese sau Nemodificat
numite în funcţii de conducere, administrare
sau control din cadrul asociaţiilor de
proprietari persoanele înrudite până la gradul
al III-lea cu cei care deja ocupă aceste
funcţii.
(7) Nu pot fi alese sau numite în funcţie Nemodificat
de conducere, administrare ori control din
cadrul asociaţiilor de proprietari persoanele
care au suferit condamnări, în baza unor
hotărâri judecătoreşti rămase definitive,
pentru infracţiuni de natură economico-
financiară.
(8) Anterior alegerii sau numirii într-o Nemodificat
funcţie de conducere, administrare ori control
din cadrul asociaţiilor de proprietari,
58/131
persoanele candidate trebuie să dovedească
în adunarea generală respectarea
prevederilor alin.(7), pe baza cazierului
judiciar eliberat conform prevederilor legale
în vigoare şi, în cazul administratorului şi al
cenzorului ori, după caz, al membrilor
comisiei de cenzori şi a documentelor care să
ateste pregătirea profesională în domeniu.
(9) Prin excepţie de la prevederile
alin. (8), sub sancţiunea anulării hotărârii
de numire/alegerii într-o funcţie de
conducere, administrare ori control din
cadrul asociaţiilor de proprietari, cazierul
judiciar poate fi prezentat comitetului
executiv în termen de cel mult 5 zile de la
data adunării generale.

(Autor: Comisia pentru administrație publică și


amenajarea teritoriului)
62. Art.47.- (1) După constituirea Nemodificat
asociaţiei de proprietari, va avea loc cel puţin
o dată pe an, în primul trimestru, o întrunire
a adunării generale a asociaţiei de
proprietari. Responsabilitatea cu privire la
convocarea anuală a cel puţin unei adunări
generale a asociaţiei de proprietari aparţine
preşedintelui asociaţiei de proprietari şi
membrilor comitetului executiv.
(2) Adunarea generală este alcătuită Nemodificat
din toţi proprietarii membri ai asociaţiei de
proprietari.
(3) Adunarea generală ordinară se Nemodificat
convoacă de către:
59/131
a) preşedintele asociaţiei de proprietari
sau comitetul executiv;
b) cel puţin 20% din numărul
proprietarilor membri ai asociaţiei de
proprietari.

(4) Proprietarii sunt anunţaţi, prin (4) Proprietarii sunt anunţaţi, prin Costuri prea mari
afişare la avizier şi pe bază de tabel nominal afişare la avizier şi pe bază de tabel nominal pe care trebuie să
convocator sau prin poştă cu scrisoare convocator sau, în cazul proprietarilor care le suporteți to
recomandată, cu conţinut declarat şi nu au fost anunţaţi pe baza tabelului proprietarii.
confirmare de primire, asupra oricărei nominal convocator, prin poştă cu scrisoare
adunări generale a asociaţiei de proprietari, recomandată, cu conţinut declarat şi
cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită, confirmare de primire, asupra oricărei adunări
inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale a asociaţiei de proprietari, cu cel
generale, cu excepţia adunărilor generale puţin 10 zile înainte de data stabilită, inclusiv
extraordinare sau a adunărilor generale cu privire la ordinea de zi a adunării generale,
reconvocate care se pot convoca, în condiţiile cu excepţia adunărilor generale extraordinare
prevăzute la alin. (3), cu cel puţin 3 zile sau a adunărilor generale reconvocate care se
înainte de data stabilită. pot convoca, în condiţiile prevăzute la alin.
(3), cu cel puţin 3 zile înainte de data
stabilită.

(Autori: dep. Florin Claudiu Roman, dep. Ioan


Cupșa și dep. Laurențiu Leoreanu – PNL și
dep. Seres Denes - UDMR)

(5) Propunerea de ordine de zi a Nemodificat


adunării generale, semnată de preşedinte,
membrii comitetului executiv şi de
cenzor/comisia de cenzori se aprobă şi se
completează prin hotărâre a adunării
generale.
63. Art.48.- (1) Adunarea generală Nemodificat
60/131
poate adopta hotărâri, dacă majoritatea
proprietarilor membri ai asociaţiei de
proprietari sunt prezenţi personal sau prin
reprezentanţi care au o împuternicire scrisă
şi semnată de către proprietarii în numele
cărora votează.
(2) Dacă la prima convocare nu este (2) Dacă la prima convocare nu este
întrunit cvorumul necesar de jumătate plus întrunit cvorumul necesar de jumătate plus
unu din membrii asociaţiei de proprietari, unu din membrii asociaţiei de proprietari,
întrunirea adunării generale se suspendă şi întrunirea adunării generale se suspendă şi se
se reconvoacă în termen de maximum 10 reconvoacă în termen de maximum 15 zile de
zile de la data primei convocări în condiţiile la data primei convocări în condiţiile prevăzute
prevăzute la art.47. la art.47.

(Autor: Comisia pentru administrație publică și


amenajarea teritoriului)

(3) La adunarea generală reconvocată, Nemodificat


dacă există dovada că toţi membrii asociaţiei
de proprietari au fost convocaţi pe bază de
tabel convocator sau prin poştă cu scrisoare
recomandată, cu conţinut declarat şi
confirmare de primire, şi prin afişare la
avizier, hotărârile pot fi adoptate, indiferent
de numărul membrilor prezenţi, prin votul
majorităţii acestora.
(4) Hotărârile adunării generale a Nemodificat
asociaţiei de proprietari sunt obligatorii de la
data afişării acestora la loc vizibil, conform
prevederilor prezentei legi, inclusiv pentru
proprietarii din condominiu care nu au fost
prezenţi la adunarea generală, precum şi
pentru proprietarii care nu sunt membri ai
61/131
asociaţiei de proprietari.

(5) Hotărârile luate, în conformitate Nemodificat


cu prevederile alin.(1)-(4), obligă toţi
proprietarii să participe, în proporţiile
stabilite de adunarea generală, la plata
lucrărilor, precum şi la cheltuielile de
funcţionare, administrare, întreţinere şi de
înlocuire a părţilor comune sau a elementelor
transformate sau create.
64. Art.49.- (1) Hotărârile asociaţiei de Nemodificat
proprietari sunt luate în adunarea generală a
proprietarilor, iar executarea lor este
încredinţată comitetului executiv şi
administratorului.
(2) În vederea punerii în practică a Nemodificat
hotărârilor adunării generale a asociaţiei de
proprietari, comitetul executiv al asociaţiei de
proprietari emite decizii în conformitate cu
prevederile legii.
(3) Pentru adoptarea hotărârilor în Nemodificat
adunarea generală a asociaţiei de proprietari,
se au în vedere următoarele:
a) fiecare proprietar, membru al Nemodificat
asociaţiei, are dreptul la un vot pentru
unitatea sa de proprietate imobiliară;
b) pentru hotărârile cu privire la stabilirea Nemodificat
fondurilor pentru consolidare, reabilitare şi
modernizare, votul fiecărui proprietar,
membru al asociaţiei, are o pondere egală cu
cota-parte indiviză din proprietatea comună;
c) în situaţia în care un proprietar deţine Nemodificat
o cotă-parte indiviză de părţi comune mai
62/131
mare de jumătate din totalul cotelor-părţi
indivize de proprietate comună din
condominiu, ponderea voturilor de care el
dispune este limitată, fiind egală cu suma
ponderii voturilor celorlalţi proprietari;
d) proprietarul, membru al asociaţiei, Nemodificat
poate fi reprezentat în adunarea generală de
către un membru al familiei sau de către un
alt reprezentant care are o împuternicire
scrisă şi semnată de către proprietarul în
numele căruia votează;
e) un membru al asociaţiei de proprietari e) un membru al asociaţiei de Se va evita
poate reprezenta cel mult trei membri proprietari poate reprezenta cel mult un reprezentarea a
absenţi, dacă prezintă împuternicire scrisă şi membru absent, dacă prezintă împuternicire mai multor
semnată de către proprietarii în numele scrisă şi semnată de către proprietarii în proprietari şi
cărora votează. O copie a împuternicirii se numele cărora votează. O copie a influenţarea votului
ataşează procesului-verbal al şedinţei; împuternicirii se ataşează procesului-verbal al în cadrul hotărârii
şedinţei; adunării generale.

(Autori: dep. Florin Claudiu Roman, dep. Ioan


Cupșa și dep. Laurențiu Leoreanu – PNL și
dep. Seres Denes - UDMR)
f) preşedintele, membrii comitetului Nemodificat
executiv, administratorul, cenzorul/comisia
de cenzori sau alt membru al familiilor
acestora nu pot primi mandat pentru a
reprezenta un alt proprietar în cadrul
adunării generale;
g) în cazul unui vot paritar, votul Nemodificat
preşedintelui asociaţiei de proprietari este
decisiv;
h) administratorul, reprezentantul Nemodificat
administratorului, soţul/soţia acestuia şi alţi
63/131
membri ai familiei sale, dacă sunt membri ai
asociaţiei de proprietari la care acesta este
angajat, nu au drept de vot în probleme
referitoare la activitatea administratorului.
(4) Hotărârile adunărilor generale se iau Nemodificat
în cadrul adunării generale convocată sau
reconvocată, după caz. În statutul propriu al
asociaţiei de proprietari pot fi prevăzute şi
alte condiţii de luare a hotărârilor, dar nu cu
mai puţin de jumătate plus unu din voturile
celor prezenţi la adunarea generală
convocată sau reconvocată. Pentru situaţiile
care vizează numai proprietarii unui tronson
sau ai unei scări, hotărârile sunt luate prin
acordul scris al majorităţii proprietarilor scării
sau tronsonului respectiv, membri ai
asociaţiei de proprietari, pe bază de tabel
nominal.
(5) Hotărârile adunărilor generale se Nemodificat
consemnează, numai în timpul şedinţei, în
registrul unic de procese-verbale al asociaţiei
de proprietari, se semnează de către toţi
membrii prezenţi ai adunării generale, de
cenzor/comisia de cenzori şi se afişează la
avizier.
(6) În condiţiile prevăzute la art.28, Nemodificat
cu cel puţin 3 zile înainte de adunarea
generală, proprietarii au acces la toate
documentele referitoare la execuţia bugetară
pe anul trecut şi la proiectul de buget pe anul
în curs, precum şi la orice alte documente
necesare bunei desfăşurări a adunării
generale.
64/131
(7) Procesul-verbal al şedinţei, care Nemodificat
descrie evenimentele în desfăşurare,
hotărârile adoptate şi rezultatele voturilor va
fi redactat de un membru al asociaţiei numit
secretar al adunării generale prin votul
majorităţii celor prezenţi. În termen de 7 zile
de la data la care a avut loc adunarea
generală, procesul-verbal al adunării
generale este adus la cunoştinţa tuturor
proprietarilor, prin grija preşedintelui
asociaţiei de proprietari, prin afişarea unei
fotocopii datate la avizierul asociaţiei de
proprietari.
65. Art.50.- Acordul de voinţă al Nemodificat
asociaţiei de proprietari se realizează:
a) în adunarea generală a asociaţiei
de proprietari, sau
b) în baza declaraţiilor scrise şi
semnate ale fiecărui proprietar.
66. Art.51.- Adunarea generală a asociaţiei Nemodificat
de proprietari hotărăşte, cu acordul a două
treimi din numărul total al proprietarilor din
condominiu, asupra oricărei acţiuni vizând
modernizarea condominiului, cum ar fi
transformarea unuia sau mai multor
elemente de echipament existent aparţinând
imobilului respectiv, adăugarea de elemente
noi, amenajarea corpurilor de clădiri
destinate folosinţei comune sau crearea unor
astfel de corpuri, cu condiţia ca ea să fie
conformă destinaţiei condominiului, cu
respectarea legislaţiei în vigoare.
67. Art.52.- (1) Dacă o hotărâre a Nemodificat
65/131
adunării generale este contrară legii,
statutului sau acordului de asociere a
asociaţiei de proprietari ori este de natură să
prejudicieze interesele proprietarilor, aceştia
sau orice persoană care se consideră
vătămată într-un drept al său pot ataca în
justiţie respectiva hotărâre.
(2) Acţionarea în justiţie în
conformitate cu prevederile alin.(1) nu
întrerupe executarea hotărârii decât în cazul
în care instanţa dispune suspendarea
acesteia.
68. Art.53.- Adunarea generală a Nemodificat
proprietarilor membri ai asociaţiei de
proprietari are următoarele atribuţii:
a) alege şi revocă din funcţie Nemodificat
preşedintele, ceilalţi membri ai comitetului
executiv şi cenzorul/comisia de cenzori;
b) adoptă şi modifică statutul şi Nemodificat
regulamentul condominiului;

c) adoptă, modifică sau revocă Nemodificat


hotărâri;
d) adoptă şi modifică bugetul de Nemodificat
venituri şi cheltuieli;
e) adoptă hotărâri privind Nemodificat
executarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii,
modernizare, consolidare şi reabilitare
termică şi eficienţă energetică a
condominiului;
f) adoptă hotărâri privind f) în baza acordului scris al tuturor Pentru corelarea cu
legislația în doemniu în
contractarea de împrumuturi de la bănci în proprietarilor, adoptă hotărâri privind privința contractării
vederea acoperirii cheltuielilor pentru contractarea de împrumuturi de la bănci în creditelor bancare de
66/131
consolidarea şi modernizarea condominiului, vederea acoperirii cheltuielilor pentru către persoane juridice,
modernizarea instalaţiilor şi dotărilor consolidarea şi modernizarea condominiului, dar și cu principiul
dreptului civil al
aferente, reabilitarea termică în scopul modernizarea instalaţiilor şi dotărilor aferente, necesității unui mandat
creşterii performanţei energetice, precum şi reabilitarea termică în scopul creşterii special, este necesară
pentru reabilitarea structural-arhitecturală a performanţei energetice, precum şi pentru reanalizarea normei în
anvelopei în vederea creşterii calităţii reabilitarea structural-arhitecturală a sensul că pentru
ambiental-arhitecturale a condominiului, anvelopei în vederea creşterii calităţii contractarea unor
credite bancare în
potrivit prevederilor legale; ambiental-arhitecturale a condominiului, numele și pe seama
potrivit prevederilor legale; proprietarilor, asociația
(Autor: Comisia pentru administrație publică și de proprietari trebuie
amenajarea teritoriului) să obțină acord ul scris
al tuturor proprietarilor
din condominiu,
g) adoptă hotărâri asupra fondului Nemodificat indiferent dacă sunt
anual de salarii şi indemnizaţii; sau nu membri ai
h) adoptă hotărâri asupra Nemodificat asociației de
cuantumului indemnizaţiilor precum şi asupra proprietari. Se au în
numărului şi funcţiilor personalului încadrat vedere prevederile
art.43 din Legea
cu contract individual de muncă sau contract nr.230/2007 aflată în
de prestări servicii în cadrul asociaţiei de vigoare.
proprietari pentru buna administrare,
gestionare şi funcţionare a condominiului,
dar şi asupra valorii şi a modalităţilor de
contractare, în limita bugetului de venituri şi
cheltuieli;
i) stabileşte modalităţile şi tranşele Nemodificat
de plată a contribuţiilor fiecărui proprietar,
pentru fiecare dintre categoriile de cheltuieli,
conform reglementărilor în vigoare;
j) stabileşte sistemul de penalizări Nemodificat
pentru restanţele afişate pe lista de plată ce
privesc cheltuielile asociaţiei de proprietari,
conform prevederilor legale în vigoare;
k) mandatează preşedintele şi Nemodificat
67/131
comitetul executiv pentru angajarea şi
eliberarea din funcţie a administratorului,
cenzorului/comisiei de cenzori sau a altor
angajaţi ori prestatori, în scopul administrării
şi bunei funcţionări a condominiului;
l) poate stabili plafoanele minime Nemodificat
de la care achiziţionarea bunurilor sau
contractarea serviciilor se face pe baza
ofertelor operatorilor economici care satisfac
cerinţele asociaţiei de proprietari, conform
legislaţiei în vigoare;

m) exercită alte atribuţii care i-au Nemodificat


fost conferite prin statut, prin acordul de
asociere sau prin votul proprietarilor membrii
ai asociaţiei.
69. Art.54.- (1) Membrii comitetului Nemodificat
executiv sunt desemnaţi de către adunarea
generală a asociaţiei de proprietari, dintre
membrii asociaţiei de proprietari.

(2) Comitetul executiv este format


din preşedintele asociaţiei şi un număr par de
membri, nu mai mare de patru, astfel încât,
numărul membrilor comitetului executiv nu
poate fi mai mare de cinci.
(3) În cazul în care o persoană
juridică, proprietară a unei locuinţe sau a
unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă din cadrul condominiului, este aleasă
ca membru al comitetului executiv, aceasta
este reprezentată în comitetul executiv de un
reprezentant care are o împuternicire scrisă
68/131
şi semnată de către aceasta.
(4) În cazurile prevăzute la art.46
alin.(4), preşedintele asociaţiei de proprietari
preia toate atribuţiile şi răspunderile
comitetului executiv.
70. Art.55.- (1) Comitetul executiv are Nemodificat
următoarele atribuţii:
a) convoacă adunarea generală a
asociaţiei de proprietari cel puţin o dată pe
an şi ori de câte ori este necesar;
b) duce la îndeplinire hotărârile adunării
generale şi urmăreşte respectarea
prevederilor legale, a statutului, a acordului
de asociere şi a regulamentului
condominiului;
c) emite, dacă este cazul, decizii scrise
privind reguli pentru ducerea la îndeplinire a
hotărârilor adunării generale şi pentru
respectarea prevederilor legale, a statutului
şi a acordului de asociere, precum şi alte
decizii ce privesc activitatea asociaţiei de
proprietari;
d) propune spre adoptare adunării
generale proiectul de regulament al
condominiului, cu respectarea dispoziţiilor
prezentei legi;
e) întocmeşte proiectul bugetului de
venituri şi cheltuieli şi pregăteşte
desfăşurarea adunărilor generale;
f) stabileşte condiţiile privind folosirea,
întreţinerea, repararea, înlocuirea şi
modificarea părţilor proprietăţii comune,
conform prevederilor legale;
69/131
g) ia măsuri pentru recalcularea cotelor-
părţi indivize rezultate în urma modificării
suprafețelor utile ale locuinţelor sau spaţiilor
cu altă destinaţie din condominiu;
h) întocmeşte şi propune adunării
generale planuri de măsuri şi activităţi şi
urmăreşte realizarea lor;
i) supraveghează desfăşurarea tuturor
activităţilor din cadrul asociaţiei de
proprietari, inclusiv situaţia încasărilor şi
plăţilor lunare;
j) stabileşte programul de încasări al
asociaţiei de proprietari;
k) îşi asumă obligaţii, în baza hotărârii
adunării generale, în numele proprietarilor
membri ai asociaţiei de proprietari, în ceea
ce priveşte administrarea condominiului,
luând toate măsurile legale necesare;
l) este consultat în legătură cu toate
activităţile care implică asociaţia de
proprietari;
m) asigură urmărirea comportării în timp
a construcţiei, pe toată durata de existenţă a
acesteia;
n) gestionează situaţiile excepţionale şi
de criză;
o) urmăreşte recuperarea eventualelor
creanţe ale asociaţiei;
p) gestionează, conform hotărârilor
adunării generale, derularea creditelor
obţinute pentru consolidare, reabilitare
termică, creşterea calităţii ambiental-
arhitecturale a condominiului şi alte lucrări;
70/131
q) propune sistemul propriu de penalizări
ale asociaţiei de proprietari pentru restanţele
afişate pe lista de plată ce privesc cheltuielile
asociaţiei, în conformitate cu art.77 şi a
prevederilor legale în vigoare;
r) notifică instituţiilor publice abilitate,
cazurile în care există suspiciuni de încălcare
a prevederilor legale în vigoare;
s) ţine evidenţa şi răspunde de păstrarea
în bune condiţii a arhivei documentelor
financiar contabile a asociaţiei de proprietari;
ş) propune adunării generale cuantumul
indemnizaţiilor precum şi numărul şi funcţiile
personalului necesar a fi încadrat cu contract
individual de muncă sau contract de prestări
servicii în cadrul asociaţiei de proprietari
pentru buna administrare, gestionare şi
funcţionare a condominiului, în limita
bugetului de venituri şi cheltuieli;
t) exercită alte atribuţii legale, care i-au
fost conferite prin hotărârile adunării
generale.
(2) Comitetul executiv avizează toate Nemodificat
documentele asociaţiei de proprietari,
corespondenţa şi registrele privind gestiunea
administratorului.
(3) Şedinţele comitetului executiv se ţin Nemodificat
cel puţin o dată pe lună, şi se convoacă pe
bază de tabel convocator, de preşedintele
asociaţiei de proprietari sau de jumătate plus
unu din numărul membrilor săi, cu cel puţin
5 zile înainte de data stabilită pentru şedinţă.
(4) Deciziile comitetului executiv se (4) Deciziile comitetului executiv se Trebuie corelat cu
71/131
consemnează în registrul unic de procese- consemnează în registrul unic de procese- art.57 lit.n):
verbale al asociaţiei de proprietari şi se verbale al asociaţiei de proprietari şi se ”afişează la avizier
semnează de toţi membrii prezenţi, precum semnează de toţi membrii prezenţi, precum şi hotărârile adunării
şi de către cenzor/comisia de cenzori şi se de către cenzor/comisia de cenzori şi se generale şi ale
afişează la avizier în termen de 3 zile de la afişează la avizier în termen de maximum 7 şedinţelor
data şedinţei comitetului executiv. zile de la data şedinţei comitetului executiv. comitetului
executiv în termen
(Autori: dep. Florin Claudiu Roman, dep. Ioan de maximum 7 zile
Cupșa și dep. Laurențiu Leoreanu – PNL și de la data la care
dep. Seres Denes - UDMR) au avut loc
acestea;”
(5) Administratorul, reprezentantul/ Nemodificat
reprezentanţii administratorului, soţul/soţia,
ascendenţii, descendenţii săi, precum şi
cenzorul sau membrii comisiei de cenzori,
chiar dacă sunt proprietari, nu pot fi membri
ai comitetului executiv al asociaţiei de
proprietari.
(6) În cazul schimbării sau demisiei Nemodificat
comitetului executiv al asociaţiei de
proprietari, vechiul comitet executiv este
obligat să transmită noului comitet executiv,
în baza unui proces-verbal de predare-
primire vizat de preşedintele asociaţiei de
proprietari şi de către cenzor/comisia de
cenzori, într-un termen de 5 zile de la
încetarea mandatului său, toate documentele
şi bunurile asociaţiei pe care le-a avut în
administrare şi în folosinţă.
(7) În cazul schimbării sau demisiei unui Nemodificat
membru al comitetului executiv al asociaţiei
de proprietari, acesta este obligat să
transmită în termen de 5 zile de la încetarea
72/131
mandatului său, celorlalţi membri ai
comitetului executiv, în baza unui proces-
verbal de predare-primire vizat de
preşedintele asociaţiei de proprietari şi de
către cenzor/comisia de cenzori, toate
documentele şi bunurile asociaţiei pe care le-
a avut în administrare sau în folosinţă.
(8) În cazul demisiei unui membru al Nemodificat
comitetului executiv al asociaţiei de
proprietari, membrul demisionar îşi exercită
toate atribuţiile şi răspunderile până la data
alegerii unui nou membru al comitetului
executiv în locul acestuia.
71. Art.56.- (1) Preşedintele asociaţiei Nemodificat
de proprietari este candidatul, membru al
asociaţiei de proprietari, ales prin voinţa sa şi
a jumătate plus unu din numărul
proprietarilor prezenţi în cadrul adunării
generale. Preşedintele poate delega, pentru
cel mult 90 de zile pe an, atribuţiile sale unui
membru al comitetului executiv, fără a fi
exonerat de răspundere juridică.
(2) În caz de încetare a mandatului
preşedintelui înainte de termen, comitetul
executiv convoacă, în termen de 5 zile de la
încetarea mandatului, o adunare generală
pentru alegerea unui nou preşedinte.
(3) În cazul schimbării preşedintelui
asociaţiei de proprietari, vechiul preşedinte
este obligat să transmită noului preşedinte în
termen de 5 zile de la încetarea mandatului
său, în baza unui proces-verbal de predare-
primire vizat de membrii comitetului executiv
73/131
şi de către cenzor/comisia de cenzori, toate
documentele şi bunurile asociaţiei pe care le-
a avut în administrare sau în folosinţă.
(4) În cazul în care adunarea generală a
asociaţiei de proprietari decide în acest sens,
şi cu acordul preşedintelui în funcţie,
asociaţia de proprietari poate finanţa
participarea preşedintelui la cursuri de
perfecţionare acreditate conform legii,
referitoare la constituirea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
72. Art.57.- Preşedintele asociaţiei de Nemodificat
proprietari are următoarele atribuţii:
a) în baza mandatului acordat de Nemodificat
adunarea generală, reprezintă asociaţia de
proprietari în relaţiile cu terţii, inclusiv în
acţiunile în instanţă;
b) semnează documentele asociaţiei de Nemodificat
proprietari;
c) supraveghează şi urmăreşte corecta Nemodificat
punere în aplicare a hotărârilor adunării
generale, respectarea prevederilor statutului
şi acordului de asociere, precum şi aplicarea
deciziilor comitetului executiv;
d) aduce la cunoştinţă proprietarilor Nemodificat
prevederile statutului şi regulamentului
condominului;
e) răspunde în scris la sesizările scrise ale e) răspunde în scris la sesizările şi Corelare cu art.28
membrilor asociaţiei în termen de contestaţiile scrise ale proprietarilor din alin. (3).
maximum 10 zile; condominiu în termen de maximum 10 zile
de la primirea acestora;

(Autor: Comisia pentru administrație publică și


74/131
amenajarea teritoriului)

f) gestionează modul de îndeplinire a Nemodificat


obligaţiilor ce revin asociaţiei de proprietari
în raport cu autorităţile publice;
g) prezintă spre verificare la solicitarea Nemodificat
organelor de abilitate, toate documentele
asociaţiei, oferind toate informaţiile
solicitate;
h) poate propune, în scris, comitetului Nemodificat
executiv sau adunării generale, după caz,
măsuri împotriva celor care nu respectă
regulamentul condominiului, hotărârile şi
deciziile asociaţiei de proprietari, conform
prevederilor legale şi statutare;
i) întocmeşte şi actualizează cartea de Nemodificat
imobil, în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
j) păstrează şi asigură completarea la zi a Nemodificat
cărţii tehnice a construcţiei, precum şi a
celorlalte documente privitoare la activitatea
asociaţiei de proprietari;
k) întocmeşte tabelul convocator şi afişul Nemodificat
pentru avizier pentru adunările generale şi
asigură semnarea acestuia de către
proprietari;
l) asigură informarea proprietarilor cu Nemodificat
privire la ordinea de zi a adunărilor generale,
cu 10 zile înainte de data stabilită pentru
aceasta;
m) afişează programul de încasări şi Nemodificat
datele de contact ale administratorului, ale
membrilor comitetului executiv şi ale
75/131
membrilor comisiei de cenzori ori, după caz,
ale cenzorului;
n) afişează la avizier hotărârile adunării Nemodificat
generale şi ale şedinţelor comitetului
executiv în termen de maximum 7 zile de la
data la care au avut loc acestea;
o) în cazul modificării cadrului legislativ Nemodificat
privind asociaţiile de proprietari, preşedintele
convoacă adunarea generală a asociaţiei de
proprietari pentru modificarea conformă a
statutului asociaţiei;
p) informează proprietarii din condominiu Nemodificat
cu privire la toate restricţiile referitoare la
culoare, aspect, materiale şi altele
asemenea, stabilite prin regulamentul local
de urbanism, conform informaţiilor furnizate
de autorităţile administraţiei publice locale;
q) conduce şedinţele adunărilor generale Nemodificat
şi ale comitetului executiv;
r) afişează la avizier lista contractelor Nemodificat
asociaţiei de proprietari cu furnizorii de
utilităţi publice, cu administratorul şi cu
personalul angajat sau contractual al
asociaţiei;
s) afişează la avizier lista şi datele de Nemodificat
contact ale instituţiilor cu atribuţii de
inspecţie şi control la care pot fi sesizate
eventualele nereguli legate de activitatea
organelor de conducere ale asociaţiei de
proprietari, ale administratorului, respectiv
ale membrilor asociaţiei.
73. Art.58.- (1) Preşedintele asociaţiei Nemodificat
de proprietari şi membrii comitetului executiv
76/131
pot fi remuneraţi pe baza unui contract de
mandat, conform hotărârii adunării generale
a proprietarilor, consemnată în procesul-
verbal.
(2) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor
ce le revin, sau pentru depăşirea atribuţiilor
legale şi statutare, preşedintele asociaţiei de
proprietari, membrii comitetului executiv,
respectiv membrii comisiei de cenzori ori,
după caz, cenzorul răspund personal sau
solidar, pentru daunele şi prejudiciile cauzate
proprietarilor sau terţilor, după caz.
74. Art.59.- (1) Cenzorul/comisia de Nemodificat
cenzori sunt persoanele mandatate de
asociaţia de proprietari să urmărească
aplicarea prevederilor prezentei legi de către
organele de conducere ale asociaţiei de
proprietari şi să verifice execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli conform prevederilor
legale în vigoare.
(2) Comisia de cenzori este formată dintr-
un număr impar de membri, nu mai mare de
cinci.
75. Art.60.- (1) În cazul în care Art.60.- (1) În cazul în care
cenzorul/membrii comisiei de cenzori sunt cenzorul/membrii comisiei de cenzori sunt
persoane fizice, acestea trebuie să aibă persoane fizice, acestea trebuie să aibă cel
studii superioare în domeniul economic sau puţin studii medii în domeniul economic sau
juridic. studii în domeniul juridic.

(Autor: Comisia pentru administrație publică și


amenajarea teritoriului)

(2) În cazul în care cenzorul este Nemodificat


77/131
persoană juridică, acesta trebuie să aibă
domeniul de activitate contabilitate, audit
financiar sau consultanţă în domeniul fiscal,
conform legislaţiei în vigoare.
(3) Cenzorul sau membrii comisiei de Nemodificat
cenzori depun, dacă adunarea generală a
asociaţiei de proprietari hotărăşte astfel, în
contul bancar al asociaţiei de proprietari, o
garanţie, pe baza unui contract de garanţie
încheiat în acest sens. Cuantumul garanţiei
nu poate fi mai mic decât media anuală a
totalului cheltuielilor lunare ale asociaţiei.
(4) Deponenţii garanţiei prevăzute la Nemodificat
alin.(3) nu pot dispune în niciun mod de
suma depusă drept garanţie şi nici de
dobânda aferentă, decât după îndeplinirea
cumulativă a următoarelor condiţii:
a) adunarea generală a asociaţiei de
proprietari a aprobat descărcarea de gestiune
privind exerciţiul financiar precedent;
b) încetarea efectelor contractului
încheiat între asociaţie şi cenzor/membrii
comisiei de cenzori.
(5) În cazul în care se constată de către Nemodificat
reprezentanţii asociaţiei de proprietari sau de
către proprietari deficit în gestiune, asociaţia
poate dispune asupra unei sume de bani
egale cu cuantumul minusului în gestiune,
direct din contul bancar menţionat la alin.(3),
cu aprobarea scrisă anterioară a adunării
generale, fără a avea nevoie de
consimţământul deponentului garanţiei.
(6) Rapoartele de verificare a gestiunii Nemodificat
78/131
asociaţiei de proprietari se întocmesc de
către cenzor/comisia de cenzori trimestrial şi
se prezintă comitetului executiv în cadrul
şedinţelor comitetului executiv, pentru luare
de măsuri în cazul în care se constată
nereguli financiar contabile, şi anual, în
cadrul adunărilor generale.
(7) În cazul constatării unor nereguli în Nemodificat
gestiunea financiar-contabilă a asociaţiei de
proprietari sau referitoare la nerespectarea
prevederilor prezentei legi în cazul hotărârilor
adunării generale sau comitetului executiv,
cenzorul/comisia de cenzori, înştiinţează
proprietarii prin afişare la avizierul asociaţiei
de proprietari, în termen de cel mult 5 zile de
la constatare.
(8) Cenzorul/membrii comisiei de cenzori, Nemodificat
angajaţi ai asociaţiei de proprietari, sunt
remuneraţi pe baza unui contract de mandat,
conform hotărârii adunării generale a
asociaţiei de proprietari, consemnată în
procesul-verbal.
(9) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le Nemodificat
revin, cenzorul/membrii comisiei de cenzori
răspund personal sau în solidar pentru
prejudiciile cauzate din vina lor, asociaţiei
şi/sau proprietarilor.
76. Art.61.- Cenzorul/comisia de cenzori Nemodificat
a asociaţiei de proprietari are, în principal,
următoarele atribuţii:
a) urmăreşte aplicarea prevederilor
prezentei legi de către organele de conducere
ale asociaţiei de proprietari;
79/131
b) verifică gestiunea financiar-contabilă;
c) verifică lunar execuţia bugetului de
venituri şi cheltuieli conform documentelor,
registrelor şi situaţiei soldurilor elementelor
de activ şi pasiv întocmite de către
administrator;
d) cel puţin o dată pe an, întocmeşte şi
prezintă adunării generale, rapoarte asupra
activităţii sale şi asupra gestiunii asociaţiei de
proprietari, propunând măsuri;
e) execută controale inopinate, împreună
cu 2 membri ai comitetului executiv pentru
verificarea contabilităţii şi a activităţii de
casierie, și consemnează rezultatele
controalelor în registrul unic de procese-
verbale al asociaţiei de proprietari;
f) participă la adunările generale ale
asociaţiei şi ale comitetului executiv,
asigurând legalitatea desfăşurării acestora.

77. Art.62.- În vederea facilitării Art.62.- În vederea facilitării Acest aspect se


comunicării dintre autorităţile administraţiei comunicării dintre autorităţile administraţiei datorează faptului
publice locale şi asociaţiile de proprietari, publice locale şi asociaţiile de proprietari, că, în cursul anului
preşedintele asociaţiei de proprietari este preşedintele asociaţiei de proprietari este se pot organiza
obligat să transmită, anual, obligat să transmită, în termen de 30 de adunări generale
compartimentelor prevăzute la art.10 datele zile de la data modificării, extraordinare,
de contact actualizate privind preşedintele, compartimentelor prevăzute la art.10 datele ocazie cu care se
membrii comitetului executiv, membrii de contact actualizate privind preşedintele, pot schimba
comisiei de cenzori sau, după caz, cenzorul şi membrii comitetului executiv, membrii organele de
administratorul. comisiei de cenzori sau, după caz, cenzorul şi conducere ale
administratorul. asociației.

80/131
(Autori: dep. Florin Claudiu Roman, dep. Ioan
Cupșa și dep. Laurențiu Leoreanu – PNL și
dep. Seres Denes - UDMR)
78. Capitolul VI Nemodificat
Administrarea condominiilor
79. Art.63.- (1) Administrarea, Nemodificat
exploatarea, întreţinerea, repararea,
reabilitarea şi/sau modernizarea, după caz, a
proprietăţii comune aferente condominiului
sunt în sarcina asociaţiei de proprietari, iar
cheltuielile legate de aceste activităţi
reprezintă cheltuieli comune.
(2) În scopul administrării şi
întreţinerii condominiului, asociaţia de
proprietari încheie contracte în numele
proprietarilor cu persoane fizice, persoane
fizice autorizate sau cu persoane juridice cu
obiect de activitate administrarea
condominiilor, înfiinţate potrivit prevederilor
legale în vigoare.

(3) Desemnarea administratorului şi


încheierea contractului de administrare se fac
de către comitetul executiv reprezentat de
preşedintele asociaţiei de proprietari, în baza
mandatului acordat de adunarea generală, şi
decizia se comunică tuturor proprietarilor.
80. Art.64.- (1) Administrarea Nemodificat
condominiului poate fi realizată de către
persoane fizice, persoane fizice autorizate,
sau persoane juridice specializate, autorizate
conform legii.
(2) Activitatea de administrare include Nemodificat
81/131
activităţi de administrare tehnică şi
întreţinere a proprietăţii comune, de
contabilitate şi de casierie.
(3) Orice alte activităţi de administrare Nemodificat
care nu sunt reglementate prin lege sau prin
statutul asociaţiei, sunt condiţionate de
hotărârea adunării generale a asociaţiei de
proprietari.
(4) Administratorii sunt angajaţi pe bază Nemodificat
de contract individual de muncă sau contract
de prestări servicii, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.
(5) Candidaţii pentru funcţia de Nemodificat
administrator trebuie să prezinte comitetului
executiv al asociaţiei de proprietari
documentele prevăzute de lege, precum şi
alte documente solicitate printre care,
obligatoriu:
a) atestatul prevăzut la art.2 lit.e);
b) cazierul judiciar care să ateste că nu a
suferit nicio condamnare, prin hotărâre
judecătorească rămasă definitivă, pentru o
infracţiune de natură economico-financiară.
(6) Persoanele juridice specializate sunt Nemodificat
operatori economici înfiinţaţi şi înregistraţi
conform legii, care au ca obiect de activitate
administrarea condominiilor.
(7) În vederea îndeplinirii obiectului Nemodificat
principal de activitate, persoanele juridice
prevăzute la alin.(6) au obligaţia obţinerii
atestatului în condiţiile legii pentru toţi
angajaţii acestora care prestează activitatea
de administrare a condominiilor.
82/131
(8) Atestatul se afişează, prin grija Nemodificat
administratorului, la avizier, la data intrării în
vigoare a contractului de administrare.
(9) Atestatul administratorului poate fi Nemodificat
suspendat sau retras, urmare a unei hotărâri
judecătoreşti definitive, în cazul în care
instanţele judecătoreşti competente au
stabilit existenţa unui prejudiciu cauzat de
administrator.
(10) Atestatul este valabil 3 ani de la (10) Atestatul este valabil 4 ani de la
data emiterii şi poate fi reînnoit în aceleaşi data emiterii şi poate fi reînnoit în aceleaşi
condiţii în care a fost emis. condiţii în care a fost emis.

(Autor: Comisia pentru administrație publică și


amenajarea teritoriului)

(11) Expirarea, suspendarea sau Nemodificat


retragerea atestatului, determină automat
imposibilitatea exercitării activităţii de
administrare a condominiilor.
81. Art.65.- Urmare a hotărârii adunării Nemodificat
generale a asociaţiei de proprietari,
administratorul, conform contractului de
administrare şi în baza împuternicirii
acordate de adunarea generală a asociaţiei,
poate negocia contractele de
furnizare/prestare a serviciilor între
furnizori/prestatori şi asociaţia de proprietari.
82. Art.66.- (1) Administratorul are, în Nemodificat
principal, următoarele atribuţii:
a) administrează imobilul, propune Nemodificat
şi supraveghează lucrări având ca scop
conservarea şi întreţinerea acestuia;
83/131
b) supraveghează atât lucrările care Nemodificat
privesc administrarea, cât şi personalul
angajat;
c) în caz de urgenţă, cu acordul Nemodificat
comitetului executiv, iniţiază executarea
tuturor lucrărilor necesare protejării
imobilului;
d) prestează serviciile prevăzute în Nemodificat
contractul de administrare cu
responsabilitate şi în mod profesional;
e) execută dispoziţiile prevăzute în Nemodificat
hotărârile adunării generale a asociaţiei de
proprietari, în conformitate cu prezenta lege,
regulamentul condominiului şi conform
contractului de administrare;
f) organizează şi conduce Nemodificat
contabilitatea în partidă simplă şi activitatea
de casierie;
g) gestionează, separat pentru Nemodificat
fiecare asociaţie, bunurile materiale şi
fondurile băneşti ale asociaţiei, conform
hotărârilor adunării generale şi deciziilor
comitetului executiv;

h) propune, cel târziu până la Nemodificat


sfârşitul perioadei de recalculare a
cheltuielilor, bugete anuale şi prognoze pe
termen mediu în care trebuie să includă
sumele achitate, lucrările de întreţinere şi
lucrările de reabilitare şi îmbunătăţire,
sumele necesare din fondurile asociaţiei, alte
cheltuieli previzibile şi o estimare generală a
cheltuielilor asociaţiei de proprietari;
84/131
i) efectuează formalităţile necesare Nemodificat
în angajarea contractelor cu furnizorii de
servicii pentru exploatarea şi întreţinerea
condominiului, derularea şi urmărirea
realizării acestor contracte;
j) asigură gestionarea Nemodificat
condominiului conform hotărârilor adunării
generale şi deciziilor comitetului executiv, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare;
k) are obligaţia prezentării tuturor Nemodificat
datelor, documentelor şi informaţilor privind
conţinutul şi respectarea contractului de
administrare, precum şi a acordurilor de
plată în rate a cheltuielilor anuale, a
cuantumului prestaţiilor convenite, la
solicitarea oricărui proprietar;
l) gestionează, conform hotărârilor Nemodificat
adunării generale sau comitetului executiv,
fondul de rulment şi fondul de reparaţii
constituite la dispoziţia asociaţiei de
proprietari, precum şi alte fonduri constituite
de către aceasta;
m) calculează, întocmeşte, supune m) calculează, întocmeşte, supune Afişarea listei de
verificării cenzorilor/comisiei de cenzori şi verificării cenzorilor/comisiei de cenzori, plată la avizier nu
aprobării comitetului executiv lista lunară a supune aprobării comitetului executiv și este evidenţiata în
cheltuielilor de întreţinere, întocmită conform afișează la avizier lista lunară a cheltuielilor prezentul act
reglementărilor în vigoare, în termen de de întreţinere, întocmită conform normativ.
maximum 5 zile de la primirea ultimei facturi reglementărilor în vigoare, în termen de Reformulare pentru
de la furnizorii de servicii; maximum 5 zile de la primirea ultimei facturi claritatea normei.
de la furnizorii de servicii;
(Autori: dep. Florin Claudiu Roman, dep. Ioan
Cupșa și dep. Laurențiu Leoreanu – PNL și
dep. Seres Denes - UDMR)
85/131
n) întocmeşte lunar şi depune semestrial Nemodificat
la compartimentul specializat în sprijinirea şi
îndrumarea asociaţiilor de proprietari pe a
cărei rază teritorială se află condominiul,
situaţia soldurilor elementelor de activ şi
pasiv;
o) afişează lunar, la avizier, lista de Nemodificat
venituri şi cheltuieli ale asociaţiei, care
cuprinde inclusiv veniturile obţinute din
exploatarea proprietăţii comune;
p) asigură, prin controale periodice, Nemodificat
respectarea normelor generale de apărare
împotriva incendiilor la utilizarea părţilor
comune, funcţionalitatea permanentă, la
gabaritele proiectate, a căilor de evacuare în
caz de incendiu şi a celor de acces,
intervenţie şi salvare şi comunică de urgenţă
preşedintelui asociaţiei de proprietari/
comitetului executiv neregulile identificate;
q) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite
în cadrul adunării generale a asociaţiei de Nemodificat
proprietari în conformitate cu legea.
(2) Administratorul nu poate utiliza în
niciun fel fondurile asociaţiei de proprietari, Nemodificat
fără hotărârea scrisă a adunării generale sau
a deciziei comitetului executiv, după caz.
(3) Administratorul are obligaţia de a ţine
evidenţe contabile separate pentru fiecare Nemodificat
condominiu în parte pe care îl are în
administrare.
83. Art.67.- (1) Pentru realizarea lucrărilor Nemodificat
de întreţinere, reparaţii sau investiţii privind
86/131
proprietatea comună, administratorul, ţinând
seama de preţ, durata de execuţie şi calitate,
supune spre analiză şi aprobare comitetului
executiv, oferte ale operatorilor economici
care satisfac cerinţele asociaţiei de
proprietari, conform legislaţiei în vigoare.
(2) Administratorul este obligat să (2) Administratorul este obligat să Litera a) a
folosească pentru plăţile curente şi pentru folosească pentru plăţile curente şi pentru alineatului (1) al
încasări contul curent al asociaţiei prevăzut la încasări contul curent al asociaţiei prevăzut la art.20 a fost
art.20 alin.(1) lit.a), la care au acces pentru art.20 alin.(1), la care au acces pentru eliminată.
informare, în condiţiile art.2184-2190 din informare, în condiţiile art.2184-2190 din
Legea nr.287/2009, republicată, cu Legea nr.287/2009, republicată, cu
modificările ulterioare, toţi proprietarii. În modificările ulterioare, toţi proprietarii. În
acest cont sunt vărsate, în termen de 24 de acest cont sunt vărsate, în termen de 24 de
ore de la primirea acestora, toate sumele sau ore de la primirea acestora, toate sumele sau
valorile primite în numele sau în contul valorile primite în numele sau în contul
asociaţiei. asociaţiei.

(Autor: Comisia pentru administrație publică și


amenajarea teritoriului)

(3) Contul menţionat la alin.(2) este (3) Contul menţionat la alin. (2)
utilizat şi pentru plata cotelor lunare de poate fi utilizat şi pentru plata cotelor lunare
contribuţie la cheltuielile asociaţiei de către de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de către
proprietari. proprietari.
(Autor: Comisia pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului)

(4) În cazul în care administratorul nu îşi Nemodificat


îndeplineşte obligaţiile, sau le îndeplineşte în
mod defectuos, cauzând prejudicii asociaţiei
de proprietari, asociaţia de proprietari, în
baza hotărârii adunării generale, poate
87/131
retrage din garanţia administratorului o sumă
de bani pentru acoperirea prejudiciilor
create, sau poate hotărî diminuarea venitului
în funcţie de gravitatea faptei, în condiţiile
prevăzute în contractul de administrare,
precum şi de a acţiona în instanţă pentru
recuperarea prejudiciilor provocate.
(5) Prin excepţie de la prevederile
alin. (2), cu acordul adunării generale a
asociaţiei de proprietari, exclusiv în
vederea efectuării operaţiuniilor de plăţi
pentru cheltuieli neprevăzute,
administratorul poate păstra în casierie
numerar, în limita unui plafon lunar de
1.000 lei.
(Autor: Comisia pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului)
84. Art.68.- Pentru protejarea intereselor Art.68.- Pentru protejarea intereselor
proprietarilor şi ale asociaţiei de proprietari proprietarilor şi ale asociaţiei de proprietari
împotriva riscurilor aferente activităţii de împotriva riscurilor aferente activităţii de
administrare într-un condominiu, administrare într-un condominiu,
administratorii sunt obligaţi să încheie, pe administratorii, la solicitarea asociaţiilor de
cheltuială proprie, poliţe de asigurare de proprietari, sunt obligaţi să încheie, pe
răspundere civilă profesională. cheltuială proprie, poliţe de asigurare de
răspundere civilă profesională.

(Autor: Comisia pentru administrație publică și


amenajarea teritoriului)
85. Art.69.- (1) În cazul schimbării Nemodificat
administratorului, vechiul administrator este
obligat să transmită noului administrator,
în baza unui proces-verbal de predare-
primire vizat de preşedintele asociaţiei şi de
88/131
către cenzor/comisia de cenzori, într-un
termen de 5 zile de la încetarea
contractului său, totalitatea documentelor,
bunurilor şi valorilor aflate în
administrarea sa, situaţia financiar-contabilă
a asociaţiei şi a fiecărui proprietar în raport
cu asociaţia, situaţia soldurilor elementelor
de activ şi de pasiv la data predării. Procesul-
verbal cuprinde şi chitanţa de plată cu care
s-a făcut ultima încasare, numele
proprietarilor restanţieri, sumele restante,
contractele în derulare, plăţile ce urmează a
fi făcute după data predării.
(2) În caz de neîndeplinire a
prevederilor prevăzute la alin.(1),
administratorul nu este descărcat de
gestiune şi poate fi acţionat în instanţă de
asociaţia de proprietari.
86. CAPITOLUL VII Nemodificat
Veniturile şi cheltuielile asociaţiei de
proprietari
87. Secţiunea 1 Nemodificat
Veniturile asociaţiei de proprietari
88. Art.70.- (1) Toate veniturile obţinute Nemodificat
din exploatarea proprietăţii comune, inclusiv
veniturile din dobânzi bancare, aparţin
asociaţiei de proprietari.

(2) Veniturile prevăzute la alin.(1)


alimentează numai fondul de reparaţii al
asociaţiei de proprietari şi nu se plătesc
proprietarilor. Lista acestor venituri, precum
şi cheltuielile aferente lor sunt prezentate
89/131
semestrial, într-un raport afişat la avizierul
asociaţiei, şi se evidenţiază în registrul unic
de venituri şi cheltuieli al asociaţiei de
proprietari.
89. Art.71.- (1) Anul fiscal şi exerciţiul Nemodificat
financiar al asociaţiei de proprietari este anul
calendaristic. Excedentele anuale rezultate
din execuţia bugetelor de venituri şi
cheltuieli, rămase neutilizate la finele
exerciţiului bugetar, se reportează în anul
următor cu aceeaşi destinaţie.
(2) Proprietarii membri ai asociaţiei
de proprietari au obligaţia să aprobe un fond Nemodificat
de reparaţii anual, necesar pentru repararea
şi îmbunătăţirea proprietăţii comune.
Comitetul executiv fundamentează şi
prezintă adunării generale suma anuală
necesară pentru constituirea sau completarea
fondului de reparaţii, care se alimentează în
avans, în tranşe lunare egale, prevăzute în
lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de
proprietari. Fondul de reparaţii este utilizat
numai pentru consolidarea condominiului,
reabilitarea termică, creşterea calităţii
ambiental-arhitecturale a construcţiilor,
precum şi pentru repararea şi îmbunătăţirea
proprietăţii comune.
(3) Sumele încasate pentru (3) Sumele încasate pentru Litera b) a
constituirea fondului de reparaţii se depun, în constituirea fondului de reparaţii se depun, în alineatului (1) al
conformitate cu prevederile prezentei legi, în conformitate cu prevederile prezentei legi, în art.20 a fost
contul de investiţii al asociaţiei de contul asociaţiei de proprietari prevăzut la eliminată.
proprietari prevăzut la art.20 alin.(1) lit.b). art.20 alin.(1).

90/131
(Autor: Comisia pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului)

(4) Pentru încasarea fondului de Nemodificat


reparaţii, administratorul eliberează chitanţă
nominală separată.
(5) În termen de 5 zile de la Nemodificat
încetarea contractului de administrare,
administratorul este obligat să prezinte, în
condiţiile prevăzute la art.69 alin.(1),
preşedintelui asociaţiei de proprietari şi
cenzorului/comisiei de cenzori contabilitatea
fondului de reparaţii, a fondului de rulment şi
să o transfere noului administrator.
90. Art.72.- (1) În scopul asigurării Nemodificat
sumelor necesare pentru plăţi curente,
asociaţia de proprietari este obligată să
stabilească cuantumul şi cota de participare a
proprietarilor la constituirea fondului de
rulment. Fondul de rulment se stabileşte
astfel încât să poată acoperi cheltuielile
curente ale condominiului la nivelul unei luni
calendaristice. Stabilirea cuantumului se face
prin echivalare cu suma care a fost necesară
pentru acoperirea cheltuielilor lunare
înregistrate de asociaţia de proprietari în anul
anterior, la nivelul lunii cu cheltuielile cele
mai mari, majorate cu rata inflaţiei, iar în
cazurile asociaţiilor de proprietari nou-
înfiinţate, prin aproximarea acestuia cu
fondul de rulment stabilit la alte asociaţii de
proprietari echivalente ca mărime.
(2) Fondul de rulment se depune în (2) Fondul de rulment se depune în contul Litera a) a
91/131
contul curent al asociaţiei de proprietari, curent al asociaţiei de proprietari, menţionat alineatului (1) al
menţionat la art.20 alin.(1) lit.a). la art.20 alin.(1). art.20 a fost
eliminată.
(Autor: Comisia pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului)

(3) Fondul de rulment se constituie Nemodificat


prin plata anticipată a cotei ce revine fiecărui
proprietar, potrivit hotărârii adunării generale
a asociaţiei de proprietari, iar reîntregirea
fondului de rulment se face lunar, prin plata
sumelor afişate pe lista de plată.
(4) Pentru încasarea fondului de Nemodificat
rulment, administratorul eliberează chitanţă
nominală separată.
(5) Fondul de rulment încasat se (5) Fondul de rulment încasat se
restituie în situaţiile de schimbare a restituie la transmiterea dreptului de
domiciliului sau de transmitere a dreptului proprietate, dacă prin actele translative de
de proprietate, dacă prin actele de proprietate nu se stipulează altfel.
schimbare a domiciliului sau cele
translative de proprietate nu se stipulează (Autori: dep. Florin Claudiu Roman, dep. Ioan
altfel. Cupșa și dep. Laurențiu Leoreanu – PNL și
dep. Seres Denes - UDMR)
91. Art.73.- (1) În cadrul adunării Nemodificat
generale, proprietarii membri ai asociaţiei de
proprietari pot aproba şi alte fonduri cu
caracter special, precum şi modul de
constituire al acestora.
(2) Toate fondurile speciale ale (2) Toate fondurile speciale ale
asociaţiei de proprietari se depun în asociaţiei de proprietari se depun în contul
conturile asociaţiei de proprietari, asociaţiei de proprietari, prevăzut la art.20,
prevăzute la art.20, au evidenţă separată şi au evidenţă separată şi pentru fiecare se
pentru fiecare se emite chitanţă separată. emite chitanţă separată.
92/131
(Autor: Comisia pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului)

92. Art.74.- (1) Administratorul Nemodificat


organizează şi conduce contabilitatea în
partidă simplă a veniturilor şi cheltuielilor
asociaţiei de proprietari cu respectarea
prevederilor legale în vigoare privind
legislaţia financiar-contabilă.
(2) Dacă din calculele efectuate
rezultă un excedent, în sensul că sumele
încasate depăşesc în valoare totalul
cheltuielilor, aceste sume trebuie regularizate
prin lista de plată aferentă lunii următoare
sau rambursate proprietarilor îndreptăţiţi în
termen de maximum 30 de zile de la
constatarea acestora.
(3) În cazul în care din calculele
efectuate rezultă un debit faţă de sumele
încasate, acesta trebuie acoperit de cei în
drept în termen de 30 de zile de la
constatare.
93. Secţiunea a 2-a Nemodificat
Cheltuielile asociaţiei de proprietari
94. Art.75.- (1) Cheltuielile asociaţiei de Nemodificat
proprietari sunt cheltuieli legate de
exploatarea, repararea sau întreţinerea
proprietăţii comune, şi cheltuielile pentru
asigurarea serviciilor de care beneficiază
proprietarii şi care nu sunt facturate
individual către proprietăţile individuale.
(2) Cheltuielile asociaţiilor de proprietari, Nemodificat
93/131
în funcţie de modul de calcul şi de criteriile
de repartizare pe proprietăţi individuale sunt
următoarele:
a) cheltuieli pe număr de persoane care
locuiesc sau desfăşoară activităţi în
proprietăţi individuale;
b) cheltuieli pe consumuri individuale;
c) cheltuieli pe cota-parte indiviză, în
funcţie de suprafaţa utilă a proprietăţii
individuale;
d) cheltuieli pe beneficiari, aferente
serviciilor individuale ale proprietarilor, dar
gestionate financiar prin intermediul
asociaţiei de proprietari;
e) cheltuieli pe consumatori tehnici;
f) cheltuieli de altă natură.
(3) Asociaţia de proprietari are Nemodificat
obligaţia de a respecta prevederile legale
privind modul de repartizare a cheltuielilor
comune, în caz contrar, hotărârile luate de
adunarea generală a proprietarilor cu
încălcarea acestor dispoziţii sunt nule de
drept.
(4) Niciun proprietar din condominiu Nemodificat
nu este exceptat de la obligaţia de a
contribui la plata cheltuielilor comune, ca
urmare a renunţării la folosirea unei părţi din
proprietatea comună.
(5) Prin excepţie de la prevederile (5) Prin excepţie de la prevederile
alin.(4), în baza hotărârii adunării generale, alin.(4), în baza hotărârii adunării generale,
pot fi exceptate de la plata cheltuielilor pot fi exceptate de la plata cheltuielilor
aferente consumului de energie electrică aferente consumului de energie electrică
pentru funcţionarea ascensorului/ pentru funcţionarea ascensorului/
94/131
ascensoarelor persoanele care locuiesc în ascensoarelor persoanele care locuiesc în
apartamente situate la subsol, demisol, apartamente situate la subsol, demisol,
parter, mezanin, precum şi la etajul 1 din parter, mezanin, precum şi la etajul 1 din
clădirile fără mezanin, numai dacă energia clădirile fără mezanin.
electrică utilizată pentru funcţionarea
ascensorului/ascensoarelor poate fi (Autor: Comisia pentru administrație publică și
calculată din totalul energiei electrice amenajarea teritoriului)
utilizate pentru toate instalaţiile
comune.
95. Art.76.- Stabilirea şi repartizarea Nemodificat
sumei care priveşte proprietatea comună ce
revine fiecărui proprietar din cadrul
condominiului se fac în conformitate cu
prevederile art.48 alin.(5) coroborate cu
prevederile art.75 alin.(2).
96. Art.77.- (1) Asociaţia de proprietari Nemodificat
poate stabili un sistem propriu de penalităţi
pentru orice sumă cu titlu de restanţă,
afişată pe lista de plată. Penalităţile nu vor fi
mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de
întârziere şi se vor aplica numai după o
perioadă de 30 de zile de la termenul scadent
pentru plată, fără ca suma penalităţilor să
poată depăşi suma la care s-au aplicat.
(2) Termenul de plată a cotelor de
contribuţie la cheltuielile asociaţiei de
proprietari, afişate pe lista lunară de plată,
este de maximum 30 de zile calendaristice de
la data afişării.
(3) Sumele rezultate din aplicarea
penalităţilor de întârziere, prevăzute la
alin.(1), se includ în fondul de penalităţi al
asociaţiei de proprietari şi se vor utiliza cu
95/131
prioritate pentru plata penalităţilor impuse
asociaţiei de proprietari de către terţi,
precum şi pentru cheltuieli cu reparaţiile
asupra proprietăţii comune, reabilitarea
termică sau consolidarea condominiului.
Sumele rezultate din aplicarea penalităţilor
de întârziere nu pot fi utilizate şi în alte
scopuri.
97. Art.78.- (1) Administratorul este Nemodificat
obligat să notifice, în scris, proprietarul care
are plăţi restante la cheltuielile comune ale
imobilului, asupra datoriilor, şi să înştiinţeze
preşedintele şi comitetul executiv al
asociaţiei de proprietari despre restanţe.
(2) Asociaţia de proprietari, prin Nemodificat
preşedinte, are dreptul de a acţiona în
instanţă proprietarul care se face vinovat de
neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile
asociaţiei mai mult de 60 de zile de la
termenul scadent, respectiv 90 zile de la
afişarea listei, informând membrii asociaţiei
prin afişare la avizier.
(3) Acţiunea asociaţiei de proprietari (3) Actiunea asociatiei de proprietari este
este scutită de taxă de timbru. scutita de taxa de timbru, atât în primă
instanță cât și în cazul exercitării de către
aceasta a căilor de atac, ordinare sau
extraordinare.
Autor:dep.PNL - Gabriel Andronache

(4) Sentinţa dată în favoarea asociaţiei de Nemodificat


proprietari, pentru sumele datorate de
oricare proprietar din condominiu, poate fi
pusă în executare pentru acoperirea
96/131
datoriilor prin orice modalitate permisă de
Legea nr.134/2010 privind Codul de
procedură civilă, republicată, cu modificările
ulterioare.
98. Art.79.- Autorităţile administraţiei Nemodificat
publice locale au drept de preempţiune la
preţ egal asupra locuinţelor aflate în
procedura de executare silită pentru
recuperarea datoriilor proprietarilor la cotele
de contribuţie la cheltuielile asociaţiei, cu
respectarea normelor de procedură civilă în
vigoare. Aceste locuinţe vor fi folosite ulterior
numai ca locuinţe sociale, proprietarii
executaţi silit având prioritate la repartizarea
acestora, numai dacă îndeplinesc condiţiile
de acces la locuinţele sociale, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare.
99. Art.80.- (1) Asociaţia de proprietari Art. 80 alin. (1) Asociația de proprietari are Propunem eliminarea
sintagmei după cheltuielile
are ipotecă imobiliară legală asupra ipotecă legală asupra apartamentelorși altor de judecată datorate
apartamentelor şi altor spaţii proprietăţi spații proprietăți individuale ale proprietarilor
tuturor creditorilor
interesul cărora au fost
în

individuale ale proprietarilor din condominiu, din condominiu, precum și un privilegiu asupra făcute, pentru următoarele
precum şi un privilegiu asupra tuturor motive:
tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru -Art. 2.421 Cod civil
bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele stabilește rangul ipotecilor
sumele datorate cu titlu de cotă de contribuție
datorate cu titlu de cotă de contribuţie la imobiliare în funcție de care

cheltuielile asociaţiei de proprietari, după la cheltuielile asociației de proprietari. se vor îndestula creditorii:
Rangul ipotecilor imobiliare
cheltuielile de judecată datorate tuturor Autor:Dep. PNL Schelean-Șomfelean Valeria Diana
este determinat de ordinea
înregistrării cererilor de
creditorilor în interesul cărora au fost făcute. înscriere în cartea funciară.
Ipoteca vizează doar imobilul cu privire la -Art. 867 Cod procedură civilă
stabilește rangul creanțelor
care există sumele datorate. garantate: Dacă există
creditori care, asupra bunului
vândut, au drepturi de gaj,
ipotecă sau alte drepturi de
preferință conservate, în
condițiile prevăzute de lege,
la distribuirea sumei rezultate
97/131
din vânzarea bunului,
creanțele lor vor fi plătite
înaintea creanțelor prevăzute
la art. 865 alin. (1) lit. c).
Or, prin stabilirea exactă a
ordinii de plată a crean țelor
garantate legiuitorul a stabilit
plata ipotecii legale (inclusiv
cea constituită în favoarea
Asociației) după crean țele
reprezentând cheltuieli de
judecată, pentru măsuri
asigurătorii sau de executare
silită, pentru conservarea
bunurilor al căror țprese
distribuie, orice alte cheltuieli
făcute în interesul comun al
creditorilor, precumși
creanțele născute împotriva
debitorului pentru cheltuielile
efectuate cu ocazia
îndeplinirii condi
țiilor sau
formalităților prevăzute de
lege pentru dobândirea
dreptului asupra bunului
adjudecat și înscrierea
acestuia în registrul de
publicitate, precumși după
cheltuielile de înmormântare
a debitorului, în raport cu
condiția și starea acestuia.

Consimțământul nu
este necesar în
prezența dovezii de
efectuare a țiipă
(chitanță etc.).

98/131
(2) De asemenea, pentru aceleaşi creanţe,
asociaţia de proprietari beneficiază de un Nemodificat
privilegiul general mobiliar asupra bunurilor
mobile situate în apartamentele şi celelalte
spaţii proprietăţi individuale amplasate în
condominiul respectiv. Privilegiul vizează
doar bunurile mobile situate în imobilul cu
privire la care există sumele datorate.
(3) Ipoteca imobiliară legală se
înscrie în cartea funciară la cererea (3) Ipoteca imobiliară legală se înscrie în
preşedintelui asociaţiei de proprietari, pe cartea funciară la cererea preşedintelui
baza extraselor de pe ultima listă lunară de asociaţiei de proprietari, pe baza extraselor de
plată a cotelor de contribuţie din care rezultă pe ultima listă lunară de plată a cotelor de
suma datorată cu titlu de restanţă. Ipoteca contribuţie din care rezultă suma datorată cu
imobiliară legală se radiază la cererea titlu de restanţă, numai după împlinirea
preşedintelui asociaţiei de proprietari sau a termenelor prevăzute la art.78 alin.(2).
proprietarului, cu consimţământul Ipoteca imobiliară legală se radiază la cererea
preşedintelui asociaţiei de proprietari, preşedintelui asociaţiei de proprietari sau a
dat prin înscris autentic notarial, pe baza proprietarului, pe baza chitanţei ori a altui
chitanţei ori a altui înscris prin care asociaţia înscris prin care asociaţia confirmă plata
confirmă plata sumei datorate. sumei datorate.

(Autor: Comisia pentru administrație publică și


amenajarea teritoriului)
(4) Președintele asociației de
proprietari are obligația radierii ipotecii Nemodificat
imobiliare, legale, în termen de cel mult 10
zile de la data la care suma datorată cu titlul
de restanță a fost plătită de către proprietar.
(5) Pentru nerespectarea termenului
prevăzut la alin.(4), președintele asociației Nemodificat
99/131
de proprietari răspunde pentru prejudiciile
directe sau indirecte aduse proprietarului.
(6) Operaţiunile de publicitate
imobiliară privitoare la ipotecă imobiliară Nemodificat Art. 829 Cod procedură
legală şi privilegiul general mobiliar civilă
obligativitatea
prevede
notificării
prevăzute la alin.(1) şi (2) sunt scutite de asociației de proprietari cu
tarif sau taxă de timbru. privire
menționarea
la procedură
în
și
Procesul
verbal de situa ție a sumelor
(7) Executorii judecătoreşti sunt obligaţi să (7) Executorii judecătorești sunt obligați să datorate cu titlu de cotă de
contribuție la cheltuielile
înştiinţeze în scris, în termen de 3 zile de la înștiințeze în scris, potrivit prevederilor art. asociației de proprietari.
încuviinţarea executării silite, potrivit 666 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu
Stabilirea unui termen de 3
zile de la data încuviin țării
prevederilor art.666 din Legea nr.134/2010, modificările ulterioare, asociația de proprietari este imposibil de aplicat în
republicată, cu modificările ulterioare, practică, întrucat de la data
cu privire la termenele de interven ție și la încuviintarii executării trece
asociaţia de proprietari cu privire la un termen de aproximativ 15
posibilitatea intervenției în cursul executării
termenele de intervenţie şi la posibilitatea – 30 zile până când se

intervenţiei în cursul executării silite pornite silite pornite de un creditor împotriva comunică încuviin
țarea
executării către executor și
de un creditor împotriva debitorului, debitorului, proprietar în condominiul în care abia în acel moment
executorul începe demersurile
proprietar în condominiul în care este este constituită respectiva asocia ție de de identificare a stării
constituită respectiva asociaţie de proprietari. proprietari. patrimoniale a debitorului.
Executarea silită se
Procedura de executare silită a unui încuviințează asupra
Autor:Dep. PNL Schelean-Șomfelean Valeria Diana
proprietar din condominiu derulată fără debitorului fără a
cunoaște, în prealabil,
se

înştiinţarea asociaţiei de proprietari este nulă dacă acesta detine în


de drept. patrimoniu bunuri imobile.
Propun eliminarea ultimei
teze, întrucât art. 704 Cod
procedură civilă,
stabilește cazurile de
nulitate a executării silite:
Nerespectarea dispozi
țiilor
privitoare la executarea silită
însăși sau la efectuarea
oricărui act de executare
atrage nulitatea actului
nelegal, precum și a actelor
de executare subsecvente,
dispozițiile art. 174 și
următoarele fiind aplicabile în
mod corespunzător.

100/131
În practică sunt dificultăți ale
asociației de proprietari în a-
și recupera cu celeritate
sumele datorate de către
proprietari, ceea ce duce la
acumularea de penalită
ți
către furnizorii de servicii.
Astfel, de multe ori, timpul
necesar pentru a ob ține un
titlu executoriu este
îndelungat, iar în tot acest
timp debitorul continuă să
facă datorii către asocia țiile
de proprietari si astfel să-și
mărească aceste debite.
Important este de men ționat
și faptul că, în conditiile art.
42 din Legea nr. 51 din 2006
alin (61) „Factura emisă
pentru serviciile de utilităţi
publice constituie titlu
executoriu”. Astfel,
companiile de utilită ți au un
titlu executoriu împotriva
asociațiilor de proprietari
pentru recuperarea debitelor
însă asociațiile de proprietari
nu au un titlu împotriva
proprietarilor pentru
recuperarea acelor sume,
astfel că, ceilalți proprietari
sunt obliga ți să suporte
datoriile celor care nu plătesc
până la recuperarea acestor
sume.

100. Art.81.- Orice proprietar are dreptul Nemodificat


de a contracta, în nume şi pe cheltuiala
proprie, lucrări de expertiză tehnică a
proprietăţii sale individuale sau a proprietăţii
comune şi/sau expertiză contabilă a
cheltuielilor asociaţiei de proprietari, cu o
persoană fizică sau juridică autorizată,

101/131
conform legislaţiei în vigoare.
101. Secţiunea a 3-a Nemodificat
Repartizarea cheltuielilor pe număr de
persoane care locuiesc sau desfăşoară
activităţi în proprietăţi individuale
102. Art.82.- (1) Cheltuielile repartizate Nemodificat
proporţional cu numărul de persoane
reprezintă cheltuielile asociaţiei pentru
asigurarea serviciilor de utilităţi publice de
care beneficiază persoanele care locuiesc sau
desfăşoară activităţi în mod curent în
condominiu şi care nu pot fi individualizate
pe fiecare unitate de proprietate individuală
în parte pe baza unor dispozitive de
măsurare/înregistrare, fie datorită naturii şi
caracteristicilor anumitor servicii, fie din lipsa
dispozitivelor de măsurare/înregistrare.
(2) Cheltuielile repartizate după numărul (2) Cheltuielile repartizate după
de persoane reprezintă cheltuielile asociaţiei numărul de persoane reprezintă cheltuielile
pentru: apă rece, caldă şi canalizare; asociaţiei pentru: apă rece, caldă şi
combustibil pentru prepararea apei calde de canalizare; combustibil pentru prepararea apei
consum; energia electrică utilizată pentru calde de consum; energia electrică utilizată
funcţionarea instalaţiilor comune inclusiv a pentru funcţionarea instalaţiilor comune
ascensoarelor; cheltuieli pentru curăţenie; inclusiv a ascensoarelor; colectarea deşeurilor
colectarea deşeurilor menajere, vidanjare. menajere, vidanjare.
(Autor: Comisia pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului)

(3) Modul de repartizare a cheltuielilor Nemodificat


prevăzute la alin.(1) se stabileşte printr-un
regulament aprobat de comitetul executiv al
asociaţiei de proprietari.
(4) Comitetul executiv stabileşte cotele Nemodificat
102/131
de participare pe persoană la cheltuielile
aferente persoanelor cu domiciliul în clădire.
(5) Dacă adunarea generală a asociaţiei Nemodificat
de proprietari hotărăşte în acest sens,
comitetul executiv stabileşte cotele de
participare pe persoană la cheltuielile
aferente persoanelor care locuiesc temporar,
minimum 15 zile pe lună, şi stabileşte
perioada pentru care proprietarii, respectiv
chiriaşii, au dreptul de a solicita, în scris,
scutirea de la plata cheltuielilor pe persoană
şi care trebuie să fie de cel puţin 15 zile pe
lună, conform hotărârii adunării generale.
103. Secţiunea a 4-a Nemodificat
Repartizarea cheltuielilor pe consumuri
individuale
104. Art.83.- (1) Cheltuielile pe consumuri Art.83.- (1) Cheltuielile pe
individuale reprezintă cheltuielile asociaţiei consumuri individuale reprezintă cheltuielile
pentru: apă rece şi canalizare; apă caldă asociaţiei pentru: apă rece şi canalizare; apă
menajeră; energia termică, combustibilul şi caldă de consum; energia termică,
apă rece pentru prepararea apei calde; gaze combustibilul şi apă rece pentru prepararea
naturale; încălzirea proprietăţii individuale. apei calde; gaze naturale; încălzirea
proprietăţii individuale.
(Autor: Comisia pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului)

(2) Cheltuielile pe consumuri individuale (2) Cheltuielile pe consumuri individuale


se repartizează în funcţie de indexul se repartizează în funcţie de indexul
contoarelor individuale, în funcţie de indexul contoarelor individuale, în funcţie de indexul
repartitoarelor de costuri, conform normelor repartitoarelor de costuri, conform normelor
tehnice şi metodologiilor elaborate de tehnice şi metodologiilor elaborate de
autorităţile naţionale de reglementare sau de autorităţile naţionale de reglementare sau de
autorităţile administraţiei publice locale, sau autorităţile administraţiei publice locale, sau în
103/131
în funcţie de alte criterii în baza cărora se pot funcţie de alte criterii în baza cărora se pot
individualiza consumurile, cu respectarea individualiza consumurile, cu respectarea
reglementărilor în vigoare. legislaţiei şi a reglementărilor în vigoare.

(Autor: Comisia pentru administrație publică și


amenajarea teritoriului)
105. Secţiunea a 5-a Nemodificat
Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte
indiviză de proprietate
106. Art.84.- (1) Cheltuielile repartizate Art.84.- (1) Cheltuielile repartizate
după cota-parte de proprietate reprezintă după cota-parte de proprietate reprezintă
cheltuielile asociaţiei efectuate pentru cheltuielile asociaţiei efectuate pentru
întreţinerea, repararea, exploatarea şi, după întreţinerea, repararea, exploatarea şi, după
caz, consolidarea şi/sau reabilitarea părţilor caz, consolidarea şi/sau reabilitarea părţilor de
de construcţii şi instalaţii aferente construcţii şi instalaţii aferente condominiului
condominiului aflate în proprietate comună aflate în proprietate comună indiviză. Aceste
indiviză. Aceste cheltuieli se repartizează în cheltuieli se repartizează proporţional cu cota-
funcţie de suprafaţa utilă a unităţilor de parte din proprietatea comună a fiecărui
proprietate individuală din condominiu, proprietar.
proporţional cu cota-parte din proprietatea
comună a fiecărui proprietar.
(2) Cheltuielile pe cota-parte indiviză de (2) Cheltuielile pe cota-parte indiviză de
proprietate, în funcţie de suprafaţa utilă a proprietate reprezintă cheltuielile efectuate
proprietăţilor individuale din pentru administrarea, întreţinerea, repararea,
condominiu, reprezintă cheltuielile exploatarea şi, după caz, consolidarea părţilor
efectuate pentru administrarea, întreţinerea, de construcţii şi instalaţii din condominiu
repararea, exploatarea şi, după caz, aflate în proprietate comună.
consolidarea părţilor de construcţii şi
instalaţii din condominiu aflate în proprietate (Autor: Comisia pentru administrație publică și
comună. amenajarea teritoriului)
107. Art.85.- Cheltuielile pe cota-parte Art.85.- Cheltuielile pe cota-parte
indiviză de proprietate reprezintă cheltuielile indiviză de proprietate reprezintă cheltuielile
asociaţiei cu privire la proprietatea comună, asociaţiei cu privire la proprietatea comună,
104/131
cu privire la: fondul sau fondurile pentru cu privire la: fondul sau fondurile pentru
lucrări de întreţinere, service, reparaţii şi, lucrări de întreţinere, service, reparaţii şi,
după caz, de consolidare, reabilitare, după caz, de consolidare, reabilitare, eficienţă
eficienţă energetică, modernizare la părţile energetică, modernizare la părţile de
de construcţii şi instalaţii aflate în şi pe construcţii şi instalaţii aflate în şi pe
proprietatea comună, astfel cum este proprietatea comună, astfel cum este descrisă
descrisă în cartea tehnică a construcţiei şi în în cartea tehnică a construcţiei şi în acordul de
acordul de asociere: subsolul; conductele de asociere: subsolul; conductele de distribuţie şi
distribuţie şi coloanele instalaţiilor de apă, coloanele instalaţiilor de apă, canalizare,
canalizare, încălzire, energie electrică; casa încălzire, energie electrică; echipamente de
scării; podul; spălătoria; uscătoria; terasa; echilibrare hidraulică a instalaţiilor; casa
ascensorul; interfonul - partea de instalaţie scării; podul; spălătoria; uscătoria; terasa;
de pe proprietatea comună; centrala termică ascensorul; interfonul - partea de instalaţie de
proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare pe proprietatea comună; centrala termică
a deşeurilor menajere; structura de proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a
rezistenţă; faţadele; acoperişul şi altele deşeurilor menajere; structura de rezistenţă;
asemenea, conform prevederilor din acordul faţadele; acoperişul şi altele asemenea,
de asociere; personalul angajat sau conform prevederilor din acordul de asociere;
contractat al asociaţiei: salarii sau personalul angajat sau contractat al asociaţiei:
remuneraţii pentru administrator, contabil, salarii sau remuneraţii pentru administrator,
instalator, electrician, portar, îngrijitor etc.; contabil, instalator, electrician, portar,
indemnizaţii acordate membrilor asociaţiei de îngrijitor, personalul care asigură
proprietari ori persoanelor alese: curăţenia etc.; indemnizaţii acordate
preşedintele, membrii comitetului executiv şi membrilor asociaţiei de proprietari ori
cenzorului/comisiei de cenzori; prime; persoanelor alese: preşedintele, membrii
credite bancare; contracte sau poliţe de comitetului executiv şi cenzorului/comisiei de
asigurări; alte servicii administrative către cenzori; prime; credite bancare; contracte sau
proprietatea comună. poliţe de asigurări; cheltuieli cu produse şi
accesorii pentru curăţenie, alte servicii
administrative către proprietatea comună.

(Autor: Comisia pentru administrație publică și


amenajarea teritoriului)
105/131
108. Art.86.- (1) Suprafaţa utilă a Nemodificat
proprietăţilor individuale şi cota-parte
indiviză de proprietate sunt cele înscrise în
cartea funciară în baza unei documentaţii
cadastrale sau, în lipsă, cele din actul de
proprietate.
(2) În cazul în care suma cotelor-părţi
indivize din actele de proprietate, care sunt
fracţiuni abstracte pentru fiecare proprietate
individuală din clădirea care constituie
condominiul, nu este egală cu 100%,
preşedintele asociaţiei de proprietari este
obligat să solicite întocmirea unei
documentaţii cadastrale, prin punerea la
dispoziţie a cărţii tehnice a imobilului şi cu
respectarea prevederilor în vigoare.
109. Secţiunea a 6-a Nemodificat
Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari
110. Art.87.- (1) Cheltuielile pe Nemodificat
beneficiari reprezintă cheltuielile aferente
serviciilor de care beneficiază în mod
individual proprietarii, toţi sau în parte,
gestionate financiar prin intermediul
asociaţiei de proprietari.
(2) Cheltuielile pe beneficiari se
repartizează conform valorii care revine
fiecărui beneficiar în cauză, pe baza
facturilor/documentelor justificative.
111. Art.88.- Cheltuielile pe beneficiari Nemodificat
sunt cheltuielile cu privire la: citirea, calculul
şi gestiunea consumurilor individuale de apă
rece, apă caldă, căldură, gaze, energie
electrică, deşeuri municipale; servicii cu
106/131
privire la repartitoarele de costuri; chiriile
spaţiilor comune - boxe, casa scării, holuri,
spaţiu ghenă, terasă etc.; gestiunea
financiară; gestiunea contractelor cu caracter
individual; întreţinerea interfonului şi a părţii
de instalaţie din interiorul proprietăţii
individuale; verificarea metrologică a
contoarelor individuale de energie termică, în
cazul distribuţiei orizontale; reviziile
instalaţilor interioare de gaze, apă şi
încălzire; alte servicii individuale către
proprietari.
112. Art.89.- Pentru proprietarii care Nemodificat
beneficiază de anumite servicii de utilităţi şi
determină consumuri suplimentare, în
condiţiile în care nu există nicio interdicţie
legală în acest sens, calculul cotei de
contribuţie aferente cheltuielilor pe
beneficiari se face conform baremelor
stabilite prin normativele tehnice în vigoare
sau, în lipsa acestora, conform deciziei
comitetului executiv, în funcţie de cantitatea
consumată.

113. Secţiunea a 7-a Nemodificat


Repartizarea cheltuielilor pe consumatori
tehnici
114. Art.90.- Cheltuielile pe consumatori Nemodificat
tehnici reprezintă cheltuielile asociaţiei de
proprietari pentru încălzirea proprietăţilor
individuale - locuinţe sau spaţii cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă: energia
termică sub formă de căldură, combustibilul
107/131
şi energia electrică pentru încălzire,
salariu/remuneraţie pentru fochist şi
echipament de lucru, costuri pentru
funcţionarea instalaţiilor de încălzire centrală.
115. Secţiunea a 8-a Nemodificat
Repartizarea cheltuielilor de altă natură

116. Art.91.- Cheltuielile de altă natură Nemodificat


reprezintă cheltuielile efectuate pentru plata
unor servicii care nu pot fi repartizate după
criteriile prevăzute la art.75 alin.(2) lit.a)-e).

117. Art.92.- Cheltuielile de altă natură Nemodificat


reprezintă cheltuielile asociaţiei de proprietari
pentru: lucrările de întreţinere, reparaţii şi
înlocuiri la antenă ori antenele colective de
televiziune, care se repartizează în raport cu
numărul prizelor de televizoare aflate în
locuinţe şi în spaţiile cu altă destinaţie decât
aceea de locuinţă, în condiţiile în care nu
există o hotărâre a adunării generale prin
care sistemul de antenă colectivă să fie
desfiinţat sau casat; cutiile poştale, cheile de
la uşa de intrare comună în clădire, care se
repartizează în raport cu numărul
proprietarilor; alte cheltuieli, repartizarea
făcându-se în conformitate cu clauzele
contractuale sau conform modului de
facturare; curăţatul coşurilor de fum, care se
repartizează fiecărui proprietar proporţional
cu numărul sobelor şi al maşinilor de gătit
racordate la coşurile de fum ale clădirii.

108/131
118. Art.93.- Alte cheltuieli în cadrul Nemodificat
asociaţiei de proprietari se repartizează în
conformitate cu normele şi normativele avute
în vedere la facturarea comună a acestora
şi/sau în conformitate cu clauzele prevăzute
în contractele încheiate cu furnizorii
respectivelor servicii.
119. CAPITOLUL VIII Nemodificat
Contractarea şi facturarea serviciilor de
utilităţi publice în condominii
120. Secţiunea 1 Nemodificat
Contractarea şi facturarea serviciilor de
utilităţi publice în condominii
121. Art.94.- (1) Raporturile dintre Nemodificat
furnizorii serviciilor de utilităţi publice şi
asociaţiile de proprietari - în calitate de
consumatori colectivi, sau proprietari - în
calitate de consumatori individuali, după caz,
se stabilesc la nivelul branşamentului,
respectiv al racordului, în punctul de
delimitare/separare a instalaţiilor între
reţeaua publică de distribuţie a utilităţilor şi
reţeaua interioară a utilizatorului, respectiv a
utilizatorului colectiv sau a consumatorului
individual, după caz.
(2) Calitatea de utilizator, titular al
contractului de furnizare/prestare servicii de
utilităţi publice, revine:
a) asociaţiei de proprietari, în cazul
în care instalaţiile aflate în proprietatea sau
administrarea furnizorului se branşează/
racordează la instalaţiile comune interioare
ale condominiului aflate în proprietatea
109/131
comună a tuturor proprietarilor;
b) proprietarului, în cazul în care
instalaţiile aflate în proprietatea sau
administrarea furnizorului se branşează/
racordează direct la instalaţiile interioare
individuale ale apartamentului sau spaţiului
cu altă destinaţie decât cea de locuinţă ce
aparţin proprietăţii individuale.
122. Art.95.- În imobilele de tip Nemodificat
condominiu, facturarea serviciilor de utilităţi
publice se face de către furnizor cu
respectarea dispoziţiilor prezentei legi, într-
unul din următoarele două moduri:
a) facturarea în comun la nivel de
asociaţie de proprietari, reprezentând
contravaloarea serviciului furnizat/prestat
pentru întreg imobilul care se repartizează
tuturor proprietarilor din condominiu, în
conformitate cu regulile de repartizare
stabilite prin prezenta lege şi/sau prin
legislaţia specifică serviciului de utilitate
publică respectiv;
b) facturarea individuală la nivel de
proprietar, reprezentând contravaloarea
serviciului furnizat/prestat pentru fiecare
unitate de proprietate imobiliară din
condominiu.
123. Art.96.- (1) Facturarea individuală în Art.96.- (1) Facturarea individuală la
cadrul condominiilor se face în baza: nivel de proprietar în cadrul condominiilor
se face în baza:
a) convenţiilor de facturare individuală, a) convenţiilor de facturare individuală,
anexe la contractul de furnizare/ prestare anexe la contractul de furnizare/ prestare
încheiat cu asociaţia de proprietari; încheiat cu asociaţia de proprietari sau
110/131
b) contractului individual de furnizare/ b) contractului individual de furnizare/
prestare a serviciilor încheiat cu fiecare prestare a serviciilor încheiat cu fiecare
proprietar. proprietar.
(2) Facturarea individuală este permisă (2) Facturarea individuală este permisă
numai dacă determinarea consumului se numai dacă determinarea consumului se
realizează prin intermediul contoarelor realizează prin intermediul contoarelor supuse
supuse controlului metrologic legal, montate controlului metrologic legal, prevăzute la
la branşamentele condominiului în situaţia branşamentele condominiului în situaţia
prevăzută la art.95 lit.a) ori la branşamentele prevăzută la art.95 lit.a) ori la branşamentele
proprietăţii individuale în situaţia prevăzută proprietăţii individuale în situaţia prevăzută la
la art.95 lit.b). art.95 lit.b).

(Autor: Comisia pentru administrație publică și


amenajarea teritoiului)

(3) Pentru serviciul public de alimentare Nemodificat


cu apă şi de canalizare se pot încheia
contracte individuale de furnizare/prestare
între furnizor şi proprietari fără a fi necesară
executarea racordurilor proprii individuale
pentru evacuarea apelor uzate şi pluviale de
la fiecare proprietate individuală, dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) există branşamente proprii individuale Nemodificat
de alimentare cu apă realizate între reţeaua
publică şi reţeaua interioară a fiecărei
proprietăţi individuale, dotate cu aparate de
măsură legale pentru determinarea
consumurilor la nivel de proprietate
individuală;
b) furnizarea serviciului de alimentare cu Nemodificat
apă, precum şi prestarea serviciului de
canalizare se face de către acelaşi operator;
111/131
c) toţi proprietarii din condominiu au fost Nemodificat
de acord, în scris, cu introducerea în
contractul individual de furnizare/prestare
încheiat în nume propriu a clauzei de
sistare/întrerupere a serviciului de alimentare
cu apă în caz de neplată a contravalorii
serviciului de canalizare;

d) soluţia tehnică de realizare a Nemodificat


branşamentelor proprii de alimentare cu apă
precum şi tipul de contoare achiziţionate/
montate de către proprietari au fost avizate
de către furnizor. (4) Pentru serviciul public de
alimentare cu energie termică,
contractele individuale de furnizare între
furnizor şi proprietari pot fi încheiate
numai dacă sunt îndeplinite cumulativ
următoarele condiţii:
a) există branşamente proprii
individuale de alimentare cu energie
termică realizate între reţeaua publică şi
reţeaua interioară a fiecarei proprietaţi
individuale, dotate cu aparate de măsură
legale pentru determinarea consumurilor
la nivel de proprietate individuală;
b) toți proprietarii din condominiu
încheie contracte individuale de
facturare,
c) soluția tehnică de realizare a
branșamentelor proprii de alimentare cu
energie termicăși tipul de contoare
achizitionate/montate de către proprietar
au fost avizate de către furnizor;
112/131
d) citirea contoarelor individualeși
defalcarea consumurilor individualeși
comune din condominium se realizează
de către o societate specializată, avizată
de autoritatea de reglementare
competentă, cheltuielile cu citirea
contoarelor fiind suportate de către
asociația de proprietari.

(Autori: dep. Florin Claudiu Roman, dep. Ioan


Cupșa și dep. Laurențiu Leoreanu – PNL și
dep.Seres Denes - UDMR)

(4) Operatorii economici care furnizează/ Devine alin.(5) nemodificat.


prestează servicii de utilităţi publice către
consumatorii alimentaţi/racordaţi printr-un
branşament/racord comun au obligaţia să
asigure aceste servicii numai dacă la nivel de
condominiu există o asociaţie de proprietari
constituită în condiţiile legii care să aibă
calitatea de utilizator, titular de contract, sau
dacă în termen de 180 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi se
constituie asociaţii de proprietari conform
legii.
(5) Contractele de furnizare/ prestare Devine alin.(6) nemodificat.
servicii de utilităţi publice în care asociaţia de
proprietari este titular de contract se încheie
pentru toţi consumatorii din condominiu,
inclusiv pentru proprietarii din condominiu
care nu sunt semnatari ai acordului de
asociere şi nu au calitatea de membri ai
asociaţiei de proprietari.
113/131
(6) Niciun proprietar nu poate să lezeze Devine alin.(7) nemodificat.
dreptul altui proprietar de a beneficia de
facturarea individuală şi să afecteze
furnizarea/prestarea serviciului pentru întreg
condominiul ca urmare a neachitării cotelor
de contribuţie ce îi revin la cheltuielile
asociaţiei de proprietari.
124. Art.97.- (1) În situaţia în care Nemodificat
asociaţia de proprietari este titulara
contractului de furnizare/prestare servicii de
utilităţi publice, în vederea facturării
individuale, contractul de furnizare/prestare
servicii de utilităţi publice este însoţit de
convenţii de facturare individuală anexe la
acesta. Convenţiile de facturare individuală
se încheie în condiţiile stabilite în legislaţia
specifică aplicabilă fiecărui serviciu de utilităţi
publice.
(2) Furnizorul serviciilor de utilităţi Nemodificat
publice încheie convenţii de facturare
individuală pentru fiecare unitate de
proprietate imobiliară din condominiu, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
(3) În baza convenţiilor de facturare Nemodificat
individuală, furnizorii emit facturi individuale
către toţi proprietarii din condominiu care
includ atât contravaloarea consumului
repartizat proprietăţii individuale, cât şi
contravaloarea cotei părţi ce le revine din
consumul comun.
(4) Convenţiile individuale de facturare a Nemodificat
serviciului public de alimentare apă şi cu
energie termică încheiate între furnizor şi
114/131
proprietarii din condominii în calitate de
consumatori individuali, anexate la contractul
de furnizare/prestare încheiat la nivelul
asociaţiei se încheie în una din următoarele
condiţii:
a) la propunerea furnizorului serviciilor de a) la propunerea furnizorului serviciilor
utilităţi publice, cu acordul adunării de utilităţi publice, cu acordul scris al tuturor
generale a asociaţiei de proprietari; proprietarilor din condominiu;
b) la solicitarea asociaţiei de proprietari, b) la solicitarea asociaţiei de
în urma hotărârii adunării generale conform proprietari, în urma hotărârii adunării generale
prevederilor art.48. cu acordul scris al tuturor proprietarilor
din condominiu.
(Autor: Comisia pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului)

(5) În situaţiile prevăzute la alin.(4) lit.b) Nemodificat


furnizorii serviciilor de utilităţi publice sunt
obligaţi să dea curs solicitării asociaţiei de
proprietari, iar proprietarii suportă toate
costurile suplimentare generate de facturarea
individuală a respectivului serviciu. Costurile
suplimentare se includ în facturile lunare
individuale.
(6) Hotărârile adunării generale cu privire Se elimină. Ca urmare a
la încheierea convenţiilor individuale de modificărilor făcute
facturare, în conformitate cu prevederile (Autor: Comisia pentru administrație publică și la alin.(4)
alin.(4), sunt obligatorii pentru toţi amenajarea teritoriului)
proprietarii din condominiu, în condiţiile
art.48 alin.(4), inclusiv pentru proprietarii din
condominiu care nu au fost prezenţi la
adunarea generală, precum şi pentru
proprietarii care nu sunt membri ai asociaţiei
de proprietari.
115/131
(7) În funcţie de modul de facturare Devine alin.(6) nemodificat.
practicat în condominiu, fiecare proprietar
are obligaţia să plătească asociaţiei de
proprietari, respectiv furnizorului serviciilor
de utilităţi publice, contravaloarea serviciilor
aferente unităţii de proprietate imobiliară.
(8) În baza contractelor individuale de Devine alin.(7) nemodificat.
furnizare/prestare servicii de utilităţi publice
sau în baza convenţiilor individuale de
facturare, anexe la contractul de
furnizare/prestare încheiat la nivelul
asociaţiei, pentru recuperarea debitelor,
furnizorii pot acţiona direct împotriva
proprietarilor restanţieri.
125. Art.98.- (1) Furnizorul serviciilor de Nemodificat
utilităţi publice are dreptul de a acţiona în
instanţă proprietarul care se face vinovat de
neplata facturilor individuale emise în baza
contractelor individuale sau a convenţiilor
individuale, după caz, mai mult de 60 de zile
de la termenul scadent, respectiv 90 zile de
la afişarea listei, cu notificarea proprietarului
restant cu cel puţin 7 zile înainte de
demararea procedurii de acţiune în instanţă.
(2) Sentinţa dată în favoarea furnizorului
serviciilor de utilităţi publice, pentru sumele
datorate, poate fi pusă în executare pentru
acoperirea datoriilor la zi prin orice
modalitate permisă de Legea nr.134/2010,
republicată, cu modificările ulterioare.
126. Art.99.- (1) Pentru contractele de Nemodificat
furnizare cu caracter individual, drepturile şi
obligaţiile cu privire la serviciul furnizat
116/131
aparţin, pe de o parte, furnizorului şi de
cealaltă parte, proprietarului.
(2) În cazul contractelor încheiate între Nemodificat
furnizorii serviciilor de utilităţi publice şi
asociaţia de proprietari, în lipsa convenţiilor
individuale de facturare, asociaţia de
proprietari repartizează facturile către
proprietari prin lista de plată lunară,
încasează şi achită sumele reprezentând
contravaloarea consumului facturat şi
înştiinţează furnizorul cu privire la debitori.

(3) Furnizarea serviciilor de utilităţi (3) În cazul facturării individuale la


publice la nivelul întregului condominiu nu nivel de proprietar, conform art.95 lit.b), Furnizorul de energie
poate fi întreruptă/sistată temporar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice la termică nu are un
raport juridic cu
neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile nivelul întregului condominiu nu poate fi proprietarii din
asociaţiei de către unul sau mai mulţi întreruptă/sistată temporar pentru neplata condominiu, relaţia
proprietari. Furnizarea serviciilor comunitare cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei contractuală dintre
de utilităţi publice poate fi întreruptă/sistată de către unul sau mai mulţi proprietari. furnizor şi asociaţia de
numai proprietarilor restanţieri, până la Furnizarea serviciilor comunitare de utilități proprietari se
materializează la nivelul
achitarea facturilor/sumelor restante, în baza publice poate fi întreruptă/sistată temporar branşamentului, în
contractului de furnizare/prestare numai proprietarilor restanţieri, până la punctul de delimitare a
încheiat la nivelul asociaţiei, a achitarea facturilor/sumelor restante, în baza instalaţiilor. In cazul
contractului de furnizare/prestare încheiat la contractului de furnizare/prestare încheiat la condominiilor în care nu
nivel individual, respectiv a convenţiei nivel individual, respectiv a convenţiei se realizeaza facturarea
individuala iar asociatia
individuale de facturare încheiată între individuale de facturare încheiată între de proprietari este
furnizor şi proprietarii din condominii în furnizor şi proprietarii din condominii în titular de contract,
calitate de consumatori individuali, anexate calitate de consumatori individuali, anexate la drepturile si obligatiile
la contractul de furnizare/prestare încheiat la contractul de furnizare/prestare încheiat la prevazute in contract
nivelul asociaţiei. nivelul asociaţiei. (achitarea facturilor
aferente serviciilor
prestate si suportarea
(Autori: dep. Florin Claudiu Roman, dep. Ioan sanctiunilor in caz de
Cupșa și dep. Laurențiu Leoreanu – PNL și neplata) revin asociatiei
117/131
dep. Seres Denes - UDMR) in raport cu furnizorul
si nu proprietarilor care
au calitate de
(4) Proprietăţile individuale din (4) În cazul facturării individuale la consumatori.
condominii pot fi deconectate de la serviciile nivel de proprietar, conform art.95 lit.b),
de utilităţi publice la cerere, în baza solicitării proprietăţile individuale din condominii pot fi
în scris a proprietarilor acestora şi cu deconectate/debranşate de la serviciile de
respectarea prevederilor legale în vigoare, utilităţi publice la cerere, în baza solicitării în
sau în caz de neplată a sumelor datorate, în scris a proprietarilor acestora şi cu
baza contractelor individuale sau a respectarea prevederilor legale în vigoare, sau
convenţiilor individuale de facturare anexate în caz de neplată a sumelor datorate, în baza
la contractul de furnizare/prestare încheiat la contractelor individuale sau a convenţiilor
nivelul asociaţiei, după caz. individuale de facturare anexate la contractul
de furnizare/prestare încheiat la nivelul
asociaţiei, după caz.

(Autor: Comisia pentru administrație publică și


amenajrea teritoriului)

(5) În cazul serviciilor de utilităţi publice Nemodificat


care se facturează individual este interzisă
sistarea, limitarea sau întreruperea
furnizării/prestării serviciului la nivel de
condominiu, pentru neplata facturilor de
către unul sau mai mulţi proprietari.
(6) Condominiile pot fi debranşate de la (6) Condominiile pot fi
serviciile de utilităţi publice numai la cerere, deconectate/debranşate de la serviciile de
în baza solicitării în scris a tuturor utilităţi publice numai la cererea asociaţiei
proprietarilor din condominiu şi cu de proprietari, în baza solicitării în scris a
respectarea prevederilor legale în vigoare. tuturor proprietarilor din condominiu şi cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.

(Autor: Comisia pentru administrație publică și


amenajrea teritoriului)
118/131
Având in vedere
(7) Pentru recuperarea debitelor cu (7) Pentru recuperarea debitelor cu faptul că se referă
privire la serviciile de utilităţi publice, privire la serviciile de utilităţi publice la contractul de
furnizorul serviciului acţionează strict facturate individual la nivel de proprietar, fumizare/ prestare
împotriva proprietarilor restanţieri, în baza furnizorul serviciului acţionează strict individual şi la
contractului de furnizare/prestare individual împotriva proprietarilor restanţieri, în baza acţionarea strict
sau, după caz, a convenţiei individuale contractului de furnizare/prestare individual împotriva
anexate la contractul de furnizare/prestare sau, după caz, a convenţiei individuale proprietarilor
încheiat la nivelul asociaţiei. anexate la contractul de furnizare/prestare restanţieri, se
încheiat la nivelul asociaţiei. impune adăugarea
textului: ”facturate
(Autori: dep. Florin Claudiu Roman, dep. Ioan individual la nivel
Cupșa și dep. Laurențiu Leoreanu – PNL și de proprietar”.
dep. Seres Denes - UDMR)
127. Secţiunea a 2-a Nemodificat
Contractarea şi facturarea serviciilor de
utilităţi publice în ansamblurile rezidenţiale
128. Art.100.- (1) Proprietarii/dezvoltatorii Nemodificat
ansamblurilor rezidenţiale au obligaţia să
asigure furnizarea/prestarea serviciilor de
utilităţi publice către toţi utilizatorii din
ansamblul rezidenţial în baza contractelor de
furnizare/prestare întocmite cu respectarea
clauzelor din Contractele-cadru elaborate de
către autoritatea de reglementare
competentă.
(2) În ansamblurile rezidenţiale calitatea Nemodificat
de utilizator, titular al contractului de
furnizare/prestare servicii de utilităţi publice,
revine:
a) asociaţiei de proprietari constituită la
nivelul întregului ansamblu rezidenţial, în
cazul în care instalaţiile aflate în proprietatea
119/131
sau administrarea furnizorului se
branşează/racordează la instalaţiile comune
interioare ale ansamblului rezidenţial aflate în
proprietatea comună a tuturor proprietarilor
din ansamblul rezidenţial;
b) proprietarului/ dezvoltatorului
ansamblului rezidenţial, în cazul în care
instalaţiile aflate în proprietatea sau
administrarea furnizorului se branşează/
racordează la instalaţiile aflate în
proprietatea proprietarului/dezvoltatorului
ansamblului rezidenţial;
c) asociaţiei de proprietari constituită la
nivelul unui condominiu de tip bloc, în cazul
în care instalaţiile aflate în proprietatea sau
administrarea furnizorului se
branşează/racordează la instalaţiile comune
interioare ale condominiului de tip bloc aflate
în proprietatea comună a tuturor
proprietarilor din acel condominiu de tip bloc;
d) proprietarului, în cazul în care
instalaţiile aflate în proprietatea sau
administrarea furnizorului se
branşează/racordează direct la instalaţiile
interioare ce aparţin proprietăţii individuale.
(3) În situaţiile prevăzute la alin.(2) lit.a) (3) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a)
şi b), asociaţia de proprietari constituită la şi b), asociaţia de proprietari constituită la
nivelul ansamblului rezidenţial, respectiv nivelul ansamblului rezidenţial, respectiv
proprietarul/ dezvoltatorul ansamblului proprietarul/ dezvoltator ansamblului
rezidenţial predă autorităţii administraţiei rezidenţial predă autorităţii administraţiei
publice locale, cu titlu gratuit, reţelele publice locale, în termen de 6 luni de la
comune şi terenul aferent până la finalizarea lucrărilor de construcţii, cu
branşamentele imobilelor din ansamblul
120/131
rezidenţial, în vederea preluării în titlu gratuit, reţelele comune şi terenul aferent
administrare şi exploatare a acestor reţele de până la branşamentele imobilelor din
către furnizorul care asigură aceste servicii în ansamblul rezidenţial, în vederea preluării în
unitatea administrativ-teritorială respectivă. administrare şi exploatare a acestor reţele de
În cazul asociaţilor de proprietari constituite către furnizorul care asigură aceste servicii în
la nivelul ansamblurilor rezidenţiale, decizia unitatea administrativ-teritorială respectivă.
de predare în administrare se face cu acordul În cazul asociaţilor de proprietari constituite la
scris al tuturor proprietarilor, nivelul ansamblurilor rezidenţiale, decizia de
predare în administrare se face cu acordul
scris al tuturor proprietarilor.

(Autor: Comisia pentru administrație publică și


amenajarea teritoriului)

(4) În cazul ansamblurilor rezidenţiale


finalizate la data intrării în vigoare a
prezentei legi, proprietarul/dezvoltatorul
ansamblului rezidenţial predă autorităţii
administraţiei publice locale, în termen
de 3 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, cu titlu gratuit, reţelele
comune şi terenul aferent până la
branşamentele imobilelor din ansamblul
rezidenţial, în vederea preluării în
administrare şi exploatare a acestor
reţele de către furnizorul care asigură
aceste servicii în unitatea administrativ-
teritorială respectivă.

(Autor: Comisia pentru administrație publică și


amenajarea teritoriului)

(4) În situaţia prevăzută la alin.(2) lit.b), Devine alin. (5) nemodificat.


121/131
proprietarul/ dezvoltatorul ansamblului
rezidenţial are obligaţia să asigure
furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi
publice către toţi utilizatorii din ansamblul
rezidenţial în baza contractelor de
furnizare/prestare întocmite cu respectarea
clauzelor din contractele-cadru elaborate de
către autoritatea de reglementare
competentă.
129. Art.101.- (1) Preţurile şi tarifele Nemodificat
practicate pentru furnizarea serviciilor de
utilităţi publice de către
proprietarii/dezvoltatorii ansamblurilor
rezidenţiale se aprobă de către autoritatea de
reglementare competentă. Aceştia au
obligaţia să ţină evidenţa contabilă separată
pentru fiecare serviciu de utilitate publică
furnizat/prestat.
(2)Proprietarii/ dezvoltatorii ansamblurilor
rezidenţiale au obligaţia să monteze la
branşamentele imobilelor contoare de
măsurare-înregistrare a consumurilor,
conform legislaţiei în vigoare. Determinarea
consumurilor care se facturează se face
numai prin metoda directă în baza indicaţiilor
contoarelor montate la branşamentul fiecărui
imobil din ansamblul rezidenţial.
(3) Proprietarii/ dezvoltatorii ansamblurilor
rezidenţiale care asigură furnizarea serviciilor
de utilităţi publice prin reţele private au
aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi operatorii
care furnizează/prestează servicii de utilităţi
publice prin intermediul reţelelor publice,
122/131
fiindu-le aplicabile sancţiunile din Legea
serviciilor comunitare de utilităţi publice
nr.51/2006, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi din legislaţia
specifică serviciului furnizat/prestat.
130. CAPITOLUL IX Nemodificat
Contravenţii şi sancţiuni
131. Art.102.- (1) Următoarele fapte Nemodificat
constituie contravenţii, dacă nu au fost
săvârşite în astfel de condiţii încât să
constituie, potrivit legii penale, infracţiuni:
a) neconvocarea adunării generale, Nemodificat
conform prevederilor prezentului act
normativ;
b) necomunicarea de către proprietar a Nemodificat
modificării suprafeţei utile către asociaţia de
proprietari şi administraţia financiară locală;
c) neluarea de către asociaţia de Nemodificat
proprietari, de preşedinte sau de către
comitetul executiv al asociaţiei de proprietari
a tuturor măsurilor necesare pentru
repararea, reabilitarea şi menţinerea în stare
de siguranţă şi funcţionare a condominiului şi
a instalaţiilor comune aferente pe toată
durata existenţei acestora, conform
prevederilor legale în vigoare;
d) nerespectarea de către proprietari a Nemodificat
prevederilor art.31 alin.(1);
e) nerespectarea statutului, a acordului e) nerespectarea statutului, a
de asociere, a prevederilor prezentei legi, acordului de asociere, precum şi
precum şi neîndeplinirea sau depăşirea neîndeplinirea sau depăşirea atribuţiilor de
atribuţiilor de către preşedinte, membrii către preşedinte, membrii comitetului
comitetului executiv, cenzor/comisia de executiv, cenzor/comisia de cenzori sau de
123/131
cenzori sau de către administrator; către administrator;

(Autor: Comisia pentru administrație publică și


amenajarea teritoriului)

f) punerea în pericol de către proprietari a Nemodificat


integrităţii structurale a condominiului sau a
altor proprietăţi individuale, precum şi a
bunei funcţionări a instalaţiilor aferente
acestora;
g) schimbarea de către proprietar a Nemodificat
destinaţiei locuinţei sau spaţiului cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă fără
autorizaţiile şi aprobările legale;
h) neexecutarea de către proprietar a Nemodificat
lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau de
înlocuire a elementelor de construcţii aflate
în proprietatea sa individuală, dacă aceasta
este de natură să aducă prejudicii celorlalţi
proprietari. Fac excepţie cazurile în care au
fost îndeplinite prevederile art.30 alin.(5);
i) modificarea aspectului proprietăţii Nemodificat
comune de către proprietari, precum şi a
elementelor constructive ale condominiului
fără respectarea prevederilor prezentei legi;
j) neluarea măsurilor în scopul constituirii Nemodificat
fondului de reparaţii sau a fondului de
rulment;
k) neîncheierea de către administrator a Nemodificat
asigurării pentru răspunderea civilă
profesională a administratorului;
l) utilizarea cu altă destinaţie a fondului Nemodificat
de rulment sau a fondului de reparaţii, altfel
124/131
decât este prevăzut la art.71 şi 72;
m) utilizarea şi gestionarea veniturilor Nemodificat
asociaţiei de proprietari, altfel decât este
prevăzut la art.20, art.70 şi art.74;
n) neaplicarea sau nerespectarea Nemodificat
prevederilor art.95-97 şi ale art.99 din
prezenta lege de către furnizorii serviciilor de
utilităţi publice;
o) neaplicarea sau nerespectarea Nemodificat
prevederilor prezentei legi de către
proprietarii ansamblurilor rezidenţiale,
conform prevederilor art.14;
p) nefurnizarea sau refuzul Nemodificat
proprietarilor/dezvoltatorilor ansamblurilor
rezidenţiale de a furniza/presta serviciile de
utilităţi publice prin intermediul reţelelor
aflate în proprietatea acestora către
locuinţele sau spaţiile cu altă destinaţie din
respectivele ansambluri rezidenţiale;
q) desfăşurarea de către persoane fizice Nemodificat
sau juridice a activităţii de administrare a
condominiilor fără îndeplinirea condiţiilor
prevăzute la art.64;
r) nerespectarea prevederilor art.55 Nemodificat
alin.(1) lit.s);
s) nerespectarea prevederilor art.104 Nemodificat
alin.(1).
(2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) se (2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) se Pentru respectarea
sancţionează după cum urmează: sancţionează după cum urmează: normelor de
a) faptele prevăzute la lit.d), f) şi k) se a) faptele prevăzute la alin. (1) lit.d), f) şi tehnică legislativă
sancţionează cu amendă de la 500 lei la este necesară
k) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la
3.000 lei; precizarea
3.000 lei; alineatului (1) în
125/131
b) faptele prevăzute la lit.a), b), c), r) şi b) faptele prevăzute la alin. (1) lit.a), b), cuprinsul literelor
s) cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei; c), r) şi s) cu amendă de la 200 lei la 1.000 alineatului (2).
lei;
c) faptele prevăzute la lit.e) şi j) cu
c) faptele prevăzute la alin. (1) lit.e) şi j)
amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;
cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;
d) faptele prevăzute la lit.g), h), i), m), d) faptele prevăzute la alin. (1) lit.g), h),
p) şi q) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 i), m), p) şi q) cu amendă de la 5.000 lei la
lei; 10.000 lei;
e) faptele prevăzute la lit.l), n), şi o) cu e) faptele prevăzute la alin. (1) lit.l), n),
amendă de la 4.000 lei la 9.000 lei; şi o) cu amendă de la 4.000 lei la 9.000 lei.

(Autor: Comisia pentru administrație publică și


amenajarea teritoriului)

(3) Sancţiunile pentru contravenţiile Nemodificat


prevăzute la alin.(1) se aplică persoanelor
fizice sau juridice vinovate.

(4) Constatarea contravenţiilor Nemodificat


prevăzute la art.102 alin.(1), făcută la
sesizarea oricărei persoane interesate sau
din oficiu, precum şi aplicarea sancţiunilor
corespunzătoare se fac după cum urmează:
a) de către Inspectoratul de Stat în
Construcţii în cazul faptelor prevăzute la
alin.(1) lit.f), g) şi h);
b) de către primari sau de
împuterniciţii acestora sau de către Poliţia
Locală în cazul faptelor prevăzute la alin.(1)
lit.a)-e), i)-m), o)-s);
c) de către Autoritatea Naţională de
126/131
Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilităţi Publice sau, după caz, de către
Autoritatea Naţională de Reglementare în
domeniul Energiei în cazul faptelor prevăzute
la alin.(1) lit.n). (5) În cazul în care contravenientul
se află la prima încălcare a obligaţiei
legale, organul constatator poate să
aplice sancţiunea avertismentului,
conform prevederilor legale în vigoare,
numai în cazul faptelor prevăzute la
alin.(1) lit. a), b), j) sau s).

(Autor: Comisia pentru administrație publică și


amenajarea teritoriului)
132. Art.103.- Prevederile referitoare la Nemodificat
contravenţii din prezenta lege se
completează cu dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
133. Capitolul X Nemodificat
Dispoziţii tranzitorii şi finale

134. Art.104. - (1) În termen de 12 luni Nemodificat


de la intrarea în vigoare a prezentei legi,
asociaţiile de locatari din condominiile ale
căror unităţi de proprietate individuală au
fost dobândite în proprietate în condiţiile legii
şi care nu au fost reorganizate în asociaţii de
proprietari au obligaţia să se reorganizeze în
conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2) Asociaţiile de proprietari înfiinţate
127/131
anterior intrării în vigoare a prezentei legi îşi
păstrează statutul juridic obţinut la data
înfiinţării acestora, dar se vor organiza şi vor
funcţiona în conformitate cu prevederile
prezentei legi.
135. Art.105.- În termen de 60 de zile de la Nemodificat
data intrării în vigoare a prezentei legi,
preşedinţii asociaţiilor de proprietari sunt
obligaţi să transmită autorităţilor
administraţiei publice locale numele şi datele
de contact actualizate privind preşedintele
comitetul executiv, comisia de
cenzori/cenzorul şi administratorul.
136. Art.106.- Persoanele fizice atestate Nemodificat
pentru funcţia de administrator în
conformitate cu prevederile Legii
nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu
modificările şi completările ulterioare, pot
îndeplini funcţia de administrator numai
dacă, în termen de 12 luni de la intrarea în
vigoare a prezentei legi obţin certificate de
calificare profesională care dovedesc
calificarea profesională pentru a îndeplini
ocupaţia de administrator, în conformitate cu
prezenta lege.
137. Art.107.- În termen de 12 luni de la Nemodificat
data intrării în vigoare a prezentei legi:
a) proprietarii din condominii sunt obligaţi
să aprobe un regulament al condominiului;
b) proprietarii care nu au informat
asociaţia de proprietari, în conformitate cu
art.34 alin.(3), respectiv cu privire la
128/131
modificările suprafeţelor construite sau utile
efectuate anterior intrării în vigoare a
prezentei legi, sunt obligaţi să comunice
asociaţiei de proprietari modificările
suprafeţelor respective;
c) preşedinţii asociaţiilor de proprietari
sunt obligaţi să actualizeze, în baza actelor
de proprietate asupra locuinţelor şi/sau
spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă din condominiu, toate informaţiile
privind proprietăţile, suprafeţele şi cotele-
părţi indivize aferente acestora, în vederea
calculului cotelor de contribuţie la cheltuielile
asociaţiei pentru respectiva locuinţă.

138. Art.108.- (1) În termen de 3 luni de Art.108.- (1) În termen de 3 luni de la Actualizarea
la data intrării în vigoare a prezentei legi, data intrării în vigoare a prezentei legi, denumirii
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Ministerului
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Dezvoltării
şi Fondurilor Europene, în colaborare cu în colaborare cu asociaţiile profesionale şi de Regionale şi
asociaţiile profesionale şi de reprezentare ale reprezentare ale asociaţiilor de proprietari Administraţiei
asociaţiilor de proprietari propun actualizarea propun actualizarea standardului ocupaţional Publice.
standardului ocupaţional privind ocupaţia de privind ocupaţia de administrator de
administrator de condominii. condominii.
(2) În termen de 3 luni de la data (2) În termen de 3 luni de la data intrării în
intrării în vigoare a prezentei legi, se emite vigoare a prezentei legi, se emite un ordin al
un ordin al ministrului dezvoltării regionale, ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice şi fondurilor administraţiei publice privind aprobarea
europene privind aprobarea conţinutului- conţinutului-cadru al statutului şi al
cadru al statutului şi al regulamentului de regulamentului de condominiu.
condominiu.
(Autor: Comisia pentru administrație publică și
amenajarea teritoriului)
129/131
139. Art.109.- Prezenta lege intră în Nemodificat
vigoare la 60 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
140. Art.110.- La data intrării în vigoare a Nemodificat
prezentei legi, se abrogă Legea nr.230/2007
privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.490 din 23 iulie 2007, cu
modificările şi completările ulterioare,
precum şi Hotărârea Guvernului
nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007
privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea asociaţiilor de proprietari,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.43 din 18 ianuarie 2008, precum
şi orice alte prevederi contrare.

ANEXA nr.2

AMENDAMENT RESPINS

Nr. Text adoptat de Senat Amendament respins Motivare


Crt.
1. Art.80.
……..
(7) Executorii judecătoreşti sunt obligaţi să
înştiinţeze în scris, în termen de 3 zile de la
130/131
încuviinţarea executării silite, potrivit
prevederilor art.666 din Legea nr.134/2010,
republicată, cu modificările ulterioare,
asociaţia de proprietari cu privire la
termenele de intervenţie şi la posibilitatea
intervenţiei în cursul executării silite pornite
de un creditor împotriva debitorului,
proprietar în condominiul în care este
constituită respectiva asociaţie de proprietari.
Procedura de executare silită a unui
proprietar din condominiu derulată fără
înştiinţarea asociaţiei de proprietari este nulă
de drept.
Vot
Art.80 - (8) - Extrasul de pe ultima listă
……………………………………………………………
lunară de plată a cotelor de contribu ție din
care rezultă suma datorată cu titlu de
restanță, dacă a fost înscris în cartea funciară,
constituie titlu executoriu.
Autor:Dep. PNL Schelean-Șomfelean Valeria Diana

131/131

S-ar putea să vă placă și