Sunteți pe pagina 1din 2

T,,IlIUNEA

EUROPEANA

JZ

Proioct cofnantat prin Programul Oporational Capital Uman 2014-2020

LISTA CHELTUIELILOR ELIGIBILE

Pentru Planurile de Afaceri in cadrul proiectului ,,lncubatorul socio-medical -

instrument de inovare sociala" POCUl20l4l2-101853

1 . Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat

1 .1 Cheltuieli salariale 1.2 Onoraiil venituri asimilate salariilor pentru experti proprii/cooptati '1.3 Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori)

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului intreprinderilor nou-infi intate:

2.'1 Cheltuieli pentru cazare 2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu

2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu

mijloacele de transport in comun sau taxi, gara, autogara sau port si locul delegarii ori

cazare, precum si transportul efectuat pe distanta dintre locul de cazare si

locul de

locul delegarii) 2.4Taxe si asigurari de calatorie si asigurari medicale aferente deplasarii

3. Cheltuieli aferente diverselor achizitii de servicii specializate, pentru care beneficiarul

ajutorului de minimis nu are expertiza necesara

4. Cheltuieli cu achizitia de active fixe corporale (altele decat terenuri si imobile), obiecte de

inventar, materii prime si materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru

investitii necesare functionarii intreprinderilor

5. Cheltuieli cu inchirierea de sedii (inclusiv depozite), spatii pentru desfasurarea diverselor

activitati ale intreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri

6. Cheltuieli de leasing fara achizitie (leasing operational) aferente functionarii intreprinderilor

(rate de leasing operational platite de intreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse

bunuri mobile si imobile)

7. Utilitati aferente functionarii intreprinderilor

8. Servicii de intretinere a cladirilor aferente functionarii intreprinderilor

9. Servicii de intretinere si reparare de echipamente si mijloace de transport aferente

functionarii intreprinderilor '10. Arhivare de documente aferente functionarii intreprinderilor

1 1 . Amortizare de active aferente functionarii intreprinderilor

12. Cheltuieli financiare si iuridice

(notariale) aferente infiintarii intreprinderilor

.,|3. cheltuieli financiare pentru autorizare de activitati, cursuri perfectionare si atestate

14. Alte cheltuieli aferente functionarii intreprinderilor 't4.1 Prelucrare de date 14.2 lntretinere, actualizare si dezvoltare de aplicatii informatice (pag web, facebook,

Google, etc)

-

14.3 Achizitionare de publicatii, carti, reviste de specialitate relevante pentru

operatiune, in format tiparit si/sau electronic

Trdu Fo€d'klq.bato.ul

soco _ medacal nstrumenl de novae socidA'

Ara Pnodad 4 .hduzunea gooala $icortabB. sardc€i',

Cod +l

pOCUnlrtU Reducerea llllrgruii de co. n d!

m6rghdE6b (norLro.na) afde ln rBc de s&e.re I exdJziurE 3oqal6 p.h

xn*llEolarea de lY69n nteg"ab

Beiefqar Munopnrl Bao Mare Contract POCU20i42l10'1853

3q2

Baia Mare

** ***

qFT$

(t a

.#t

Coartacl.

E-nEa grdedjrEodled@gnaa

Web wrl pao(sredEd ro

cqll

roSepo

UNIUNEA EURoPEANA

lr

Proiect cofinantat prin Programul Oporational Capital Uman 2014-2020

14.4 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare 15. TVA-ul aferent cheltuielilor de mai sus.

Pentru a fi eligibila, o cheltuiala trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele

conditii:

. sa fie efectiv platita de catre beneficiar de la data intrarii in vigoare a contractului de

finantare (subventie) sau de la data mentionata in contractul de finantare.

ln cadrul prezentei schems de minimis, cheltuielile cu taxe pentru infiintarea de

intreprinderi sunt eligibile din momentul publicarii listei finale cu proiectele aprobate

spre finantare.

. sa fie prevazuta in bugetul Planului de Afaceri;

in contabilitatea Beneficiarului, sa fie identificabila, verificabila si sa fie

. sa fie inregistrata

dovedita prin facturi, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale, sau de alte

documente contabile cu valoare probatorie; . sa nu fi facut obiectul altor finantari publice.

lntocmit: coordonator activitati de antreprenoriat Pl

POP EMIL IOAN

Verificat: coordonator proiect Pl

IEREMIA

ISTIAN SIMION

Idu p@€{r'kEnab.Ld soco . medic.l, n*ument d€ hord€ 3ociaE'

Axa Prcnaael .hduziurE8 sooaE gicolr$*rca saracid',

cod 4el Pocu20/.lt2lRedrcere,

nTlrirEntrea de [g!rn nt€g.ab

Senefdar Mur.ixl Bara trlde Conrad P0CUf20AIUr0t85n

nullgruu de csn lb! margndesb (nd!ro.m) 6i6le in ntc de se.tue s erdEn{E !o.islr, prn

3c2

Baia Mare

** ***

qER9

***

o-

.ffi,

Cd[ad.

Efial' Fdedinsolrted@gmal cotn

Web ww Fo€dir3odEd ro

ro8epo