Sunteți pe pagina 1din 5

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii


Prioritatea de investiții 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale
Obiectiv specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România
Apelurile de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI și POR/2018/13/13.1/1/ITI
Titlu proiect
Cod SMIS
Anexa 13.1.3

Punctarea fiecărui subcriteriu se va face conform instrucțiunilor din grilă. Cu excepţia criteriului 2, care va fi evaluat doar de evaluatorul pentru teme orizontale, celelalte criterii (1, 3, 4 şi 5) vor fi evaluate de ceilalți
2 evaluatori (tehnic şi financiar).
Punctajul aferent unui criteriu reprezintă suma punctajelor medii obținute la fiecare subcriteriu selectat. Punctajul final al proiectului reprezintă suma punctajelor obținute la toate cele 5 criterii.

Atenție! În cazul în care un proiect va fi punctat cu mai puțin de 50 de puncte (punctaj minim), cererea de finanțare va fi respinsă. Notarea cu 0,0 puncte a subcriteriilor 2.a şi 4.1 (a-b) duce la respingerea
proiectului (subcriterii cu Font color roșu)

(Teme
Grila de evaluare tehnică şi financiară a cererii de finanțare (Tehnic) (Financiar)
orizontale)

Punctaj Punctaj Punctaj Medie


Nr. crt. CRITERIU/SUBCRITERIU Punctaj maxim
evaluator 1 evaluator 2 evaluator 3 punctaj

TOTAL PUNCTAJ 100

1 Contribuția proiectului la realizarea Obiectivului specific 13.1 - Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România 30

Modalitate de punctare: Pentru punctarea criteriului 1 – Contribuția proiectului la realizarea Obiectivului specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”, mai întâi se va avea în vedere
specificul activităţilor proiectului din categoria A, respectiv dacă prin proiect se finanţează unităţi de învăţământ (partea I) şi/sau clădiri sociale şi/sau culturale, recreative (partea II).
Este de menţionat faptul că punctajul cumulat al subcriteriilor din partea I este egal cu punctajul cumulat al subcriteriilor din partea II. Subcriteriile din partea III se punctează pentru toate proiectele, indiferent de specificul
activităţilor.
Dacă prin proiect se finanţează, în categoria A, doar unităţi de învăţământ, se vor puncta subcriteriile din partea I.A, pentru toate categoriile de unităţi de învăţământ, şi după caz, cele din I.B (pentru creşe/grădiniţe) şi I.C (învăţământ
obligatoriu). Dacă în proiect sunt prevăzute investiţii atât pentru creşe şi grădiniţe, cât şi pentru învăţământul obligatoriu, se vor puncta atât subcriteriile din I.B, cât şi cele din 1.C, care vor avea punctaje maxime înjumătăţite pentru
fiecare subcriteriu în parte, astfel încât să nu se depăşească punctajul maxim posibil al subcriteriilor din partea I. Unităţi de învăţământ.
Dacă prin proiect se finanţează, din categoria A, doar clădirile sociale şi/sau cultural-recreative se vor puncta doar subcriteriile din partea II.
Dacă în proiect se finanţează atât unităţi de învăţământ, cât şi clădiri sociale şi/sau cultural-recreative, se vor puncta atât subcriteriile din partea I, cât şi din partea II, care vor avea punctajele maxime înjumătăţite, pentru a nu se
depăşi punctajul maxim al criteriului 1.
Înainte de începerea evaluării, membrii comisiei de evaluare, în funcţie de activităţile proiectului şi de cele stabilite mai sus, se vor asigura de corectitudinea stabilirii punctajelor maxime pentru fiecare subcriteriu al criteriului 1 -
Contribuția proiectului la realizarea Obiectivului specific 13.1 – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România”.

I Unități de învățământ 10

I.A Pentru toate categoriile de unități de învățământ: creșe, grădinițe, învățământ obligatoriu 4

I.A.1 Capacitatea unității de învățământ 2

Obs: Modalitatea de calculare a acestui indicator se regăsește în Anexa 13.1.1. la prezentul ghid, secțiunea 10. Context.
a. Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu în care mai mult sau cel puțin 50% dintre unitățile de învățământ (relevante pentru proiect) înregistrează Indicele Capacității Școlii (ICS) <0.75 2

b. Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu în care sub 50% dintre unitățile de învățământ (relevante pentru proiect) înregistrează Indicele Capacității Școlii (ICS) <0.75 1
c. Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu în care nicio unitate de învățământ (relevantă pentru proiect) nu înregistrează Indicele Capacității Școlii (ICS) <0.75 0
Modalitatea de punctare: Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni și a punctajului aferent acesteia.
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
I.A.2 Caracterul adecvat al utilităților 2
Obs: Modalitatea de calculare a acestui indicator se regăsește în Anexa 13.1.1. la prezentul ghid, secțiunea 10. Context.
a. Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu în care valoarea medie a utilităților unităților de învățământ (relevante pentru proiect) ≥ 19.3% 2
b. Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu în care valoarea medie a utilităților unităților de învățământ (relevante pentru proiect) ≥ 16.3%<19.3% 1
c. Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu în care valoarea medie a utilităților unităților de învățământ (relevante pentru proiect) <16.3% 0
Modalitatea de punctare: Punctarea subcriteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni și a punctajului aferent acesteia.
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
I.B Specific doar pentru creșe și grădinițe 6
I.B.1 Presiunea demografică 2
Obs: Modalitatea de calculare a acestui indicator se regăsește în Anexa 13.1.1. la prezentul ghid, secțiunea 10. Context.
a. Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu cu o rată de creștere a populației cu vârstă antepreșcolară/preșcolară ≥-0.02% 2
b. Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu cu o rată de creștere a populației cu vârstă antepreșcolară/preșcolară ≥-0.04%<-0.02 1
c. Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu cu o rată de creștere a populației cu vârstă antepreșcolară/preșcolară <-0.04% 0
Modalitatea de punctare: Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni și a punctajului aferent acesteia.
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
I.B.2 Rata de participare în învățământul antepreșcolar/preșcolar, după caz 2
Obs: Modalitatea de calculare a acestui indicator se regăsește în Anexa 13.1.1. la prezentul ghid, secțiunea 10. Context.
a.  Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu în care valoarea ratei de paticipare în învățământul antepreșcolar/preșcolar, după caz ≤ 52.63% 2
b. Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu în care valoarea ratei de paticipare în învățământul antepreșcolar/preșcolar, după caz >52.63% ≤ 63.64% 1
c. Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu în care valoarea ratei de paticipare în învățământul antepreșcolar/preșcolar, după caz >63.64% 0

Modalitatea de punctare: Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni și a punctajului aferent acesteia.
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:

I.B.3 Pregătirea pentru învățământul primar 2


Obs: Modalitatea de calculare a acestui indicator se regăsește în Anexa 13.1.1. la prezentul ghid, secțiunea 10. Context.
a. Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu în care gradul de pregătire pentru învățământul primar ≤ 94% 2
b. Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu în care gradul de pregătire pentru învățământul primar >94%≤98% 1
c. Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu în care gradul de pregătire pentru învățământul primar >98% 0
Modalitatea de punctare: Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni și a punctajului aferent acesteia.
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:

I.C Specific doar pentru învățământul obligatoriu 6

I.C.1 Presiunea demografică 2


Obs: Modalitatea de calculare a acestui indicator se regăsește în Anexa 13.1.1. la prezentul ghid, secțiunea 10. Context.
a. Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu cu o rată de creștere a populației școlare ≥ 0.23% 2
b. Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu cu o rată de creștere a populației școlare ≥-1.69%<0.23% 1
c. Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu cu o rată de creștere a populației școlare <-1.69% 0
Modalitatea de punctare: Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni și a punctajului aferent acesteia.
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
I.C.2 Rata de abandon școlar 2
Obs: Modalitatea de calculare a acestui indicator se regăsește în Anexa 13.1.1. la prezentul ghid, secțiunea 10.Context.
a. Proiectul este implementat într-o școală în care rata abandonului școlar ≥ 5.55% 2
b. Proiectul este implementat într-o școală în care rata abandonului școlar ≥1.34%<5.55% 1
c.Proiectul este implementat într-o școală în care rata abandonului școlar < 1.34 0
Modalitatea de punctare: Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni și a punctajului aferent acesteia.
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
I.C.3 Rata de absolvire 2

Obs: Modalitatea de calculare a acestui indicator se regăsește în Anexa 13.1.1. la prezentul ghid, secțiunea 10. Context.
a. Proiectul este implementat într-o școală în care rata de absolvire ≤ 91% 2
b. Proiectul este implementat într-o școală în care rata de absolvire >91%≤98% 1
c. Proiectul este implementat într-o școală în care rata de absolvire >98% 0
Modalitatea de punctare: Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni și a punctajului aferent acesteia.
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:

II Clădirile cu funcții sociale, inclusiv locuințele sociale, precum și cele cu funcții culturale/recreative 10

II.1 Deservirea cu servicii sociale/culturale/recreative a orașului/municipiului, după caz 5


Obs: Informațiile vor fi furnizate de solicitant în cererea de finanțare în secțiunea 11. Justificare.
a. Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu în care nu există niciun centru de servicii sociale/centru cultural/centru recreativ/clădire de locuințe sociale, după caz 5
b. Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu în care nu există niciun centru de servicii sociale cu funcțiile celui implementat prin proiect/centru cultural sau recreativ cu activitățile celui implementat prin 3
proiect/clădire de locuințe sociale la standardele și capacitatea de locuire ale celei implementate prin proiect, după caz

c. Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu în care există cel puțin un centru de servicii sociale cu funcțiile celui implementat prin proiect, centru cultural sau recreativ cu activitățile celui implementat prin 1
proiect/clădire de locuințe sociale la standardele și capacitatea de locuire ale celei implementate prin proiect, după caz

Modalitatea de punctare: De regulă, punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni și a punctajului aferent acesteia, prin raportare la investițiile concrete realizate prin proiect și la situația existentă la
nivelul orașului/municipiului cu privire la domeniul în care aceste investiții se încadrează. Însă, în situaţia unor proiecte care cuprind clădiri cu mai multe funcţii din cele ale secţiunii II, se pot acorda şi punctaje intermediare,
prin divizarea punctajelor inițiale ale opțiunilor, în funcție de situația existentă la nivelul orașului/municipiului și de investițiile realizate prin proiect.
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
II.2 Beneficiarii serviciilor sociale, culturale, recreative, după caz 5
a. Prin proiect se asigură creşterea numărului beneficiarilor de servicii sociale, culturale, recreative, după caz 5
b.Proiectul se adresează aceluiaşi număr de beneficiari de servicii sociale, culturale, recreative (ca în situația fără proiect), după caz 2

Modalitatea de punctare: De regulă, punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni și a punctajului aferent acesteia, prin raportare la investițiile concrete realizate prin proiect și beneficiarii acestora.
Însă, în situaţia unor proiecte care cuprind clădiri cu mai multe funcţii din cele ale secţiunii II, se pot acorda şi punctaje intermediare, prin divizarea punctajelor inițiale ale opțiunilor, în funcție de investițiile realizate prin
proiect.
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:

III Pentru toate tipurile de clădiri educaționale, sociale, culturale și recreative, precum și pentru spațiile publice urbane 20

III.1 Justificarea necesității realizării proiectului 10


Obs: Informațiile vor fi furnizate de solicitant în cererea de finanțare.
a. Solicitantul demonstrează existenţa unei cereri/necesitatea realizării investițiilor ce fac obiectul proiectului 3
b. Potenţialii beneficiari ai proiectului sunt clar identificaţi 3

c. Investiţiile proiectului se realizează într-o zonă urbană cu deficienţe mai mari, comparativ cu restul teritoriului oraşului/municipiului, privind minimum unul din cei trei indicatori de identificare a sărăciei sau este 2
localizat într-unul din cele 6 tipuri de zone urbane marginalizate (a se vedea Anexele 3 si 4 din Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România)
d. Proiectul prevede măsuri care conduc la îmbunătăţirea modurilor nemotorizate de transport (pietonal/cu bicicleta) 2
Modalitatea de punctare: Se pot acorda punctaje intermediare pentru fiecare opţiune/ipoteză. Punctajul este cumulativ.
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
III.2 Populaţie din zone marginalizate 4
Obs: Informațiile pot fi preluate din Anexa 8 la Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România.
a. Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu în care ponderea populației din zone marginalizate ≥20% 4
b. Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu în care ponderea populației din zone marginalizate ≥ 10% < 20% 3
c. Proiectul este implementat într-un oraș/municipiu în care ponderea populației din zone marginalizate <10% 1
Modalitatea de punctare: Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni și a punctajului aferent acesteia.
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
III.3 Indicele Dezvoltării Umane Locale (IDUL) 3
Obs: Informațiile vor fi furnizate de solicitant în cererea de finanțare.
a. Indicele Dezvoltării Umane Locale (IDUL) pentru oraș/municipiu are o valoare ≤ 77.12 3
b. Indicele Dezvoltării Umane Locale (IDUL) pentru oraș/municipiu are o valoare >77.12 ≤ 88.12 2
c. Indicele Dezvoltării Umane Locale (IDUL) pentru oraș/municipiu are o valoare >88.12 1
Modalitatea de punctare: Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni și a punctajului aferent acesteia.
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
III.4 Numărul populației solicitantului de finanțare 3
Obs: Informațiile vor fi furnizate de solicitant în cererea de finanțare.
a. Solicitantul de finanțare are o populație ≤ 15.000 de locuitori 3
b. Solicitantul de finanțare are o populație >15.000 de locuitori ≤ 35.000 de locuitori 2
c. Solicitantul de finanțare are o populație > 35.000 de locuitori 1
Modalitatea de punctare: Punctarea sub-criteriului se face prin selectarea unei singure opțiuni și a punctajului aferent acesteia.
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
2 Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și nediscriminarea 9
Obs: Informațiile vor fi furnizate de solicitant în cererea de finanțare.
a. Proiectul prevede măsuri de accesibilizare a clădirilor și a spațiului public urban pentru persoanele cu dizabilităţi 3
b. Proiectul prevede și alte măsuri pentru asigurarea egalității de șanse, de gen și nediscriminarea (față de cele de la lit a.) 2
c. Proiectul prevede măsuri de adaptare la schimbările climatice, la prevenirea și gestionarea riscurilor 2
d. Proiectul prevede măsuri care conduc la utilizarea eficientă a oricăror resurse (energie electrică, apă, combustibil, aer, timp etc) 2

Modalitatea de punctare: Se pot acorda punctaje intermediare pentru fiecare opţiune/ipoteză în funcție de măsura în care proiectul răspunde la fiecare criteriu, precum și de cerințele legislației relevante, unde este cazul. De
regulă, unde este cazul (dacă există cerinţe legislative minime), jumătate din punctajul fiecarei opţiuni se acordă pentru respectarea cerinţelor legislative minime, iar cealaltă jumătate a punctajului, pentru realizarea unor
condiţii suplimentare faţă de cerinţele legislative. Punctajul este cumulativ. Notarea cu 0,0 puncte a opţiunii 2.a duce la respingerea proiectului.
Observaţii evaluator 3:
3 Complementaritatea cu alte investiții realizate din axele prioritare ale POR, precum şi din alte surse de finanțare 9
Obs: Informațiile vor fi furnizate de solicitant în cererea de finanțare.
a. Activitățile din categoria A ale proiectului sunt complementare cu măsuri/activități de tip "soft" propuse la finanțare/în evaluare/în implementare/finalizate din diverse surse de finanțare
3
b. În cadrul proiectului este justificată corelarea activităţilor cu necesităţile şi priorităţile prevazute în Strategia de Dezvoltare Locală/S.I.D.U, după caz, iar complementaritatea activităţilor proiectului este justificată şi
determină îmbunatăţirea calităţii vieţii populaţiei din oraş/municipiu 2

c. Activitățile proiectului sunt prevăzute în clar în portofoliul de proiecte al Strategiei de Dezvoltare Locală a orașului/municipiului/ Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană, dezvoltată la nivel de ADI zonă
metropolitană/pol de creştere sau la nivel de parteneriat cu un municipiu reşedinţă de judeţ din cadrul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 2

d. Ȋn Cererea de finanţare este argumentat modul în care măsurile/activităţile proiectului sunt în concordanța și răspund unei/unor probleme identificate, precum și unei/unor priorități stabilite în alte documente
stategice relevante (Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, Strategia naţională a persoanelor cu dizabilităţi 2014-2020, Strategia Naţională pentru Promovarea 2
Îmbătrânirii Active şi Protecţia Persoanelor Vârstnice 2014 - 2020, Strategia Națională privind Infrastructura Educaţională, P.M.U.D, P.A.E.D etc.)

Modalitatea de punctare: Se pot acorda punctaje intermediare pentru fiecare opţiune (de exemplu, atunci când nu toate activităţile proiectului răspund cerinţelor). Punctajul este cumulativ.
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
4 Calitatea, maturitatea și sustenabilitatea proiectului 43
*Se completează 4.1.a și/sau 4.1.b în funcţie de tipul investițiilor și de documentaţiile tehnico-economice depuse
4.1. Calitatea documentaţiei tehnico-economice 18

4.1.a Studiului de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (după caz) îndeplinește criteriile de conformitate şi de calitate din Grila de analiză a conformităţii şi a calității Studiului de
Fezabilitate / Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (Anexa 13.1.3.a, c, d, e), stabilite pe baza prevederilor HG nr. 28/2008 sau HG nr. 907/2016, după caz. Datele sunt suficiente, corecte şi
justificate, iar descrierea investiţiei din SF/DALI corespunde cu descrierile din cererea de finanţare şi anexele la aceasta. 18 −        

ŞI/SAU

4.1.b Proiectul Tehnic îndeplinește criteriile de conformitate şi de calitate din Grila de analiză a conformității şi a calității Proiectului tehnic (Anexa 13.1.3.b, f), stabilite pe baza prevederilor Ordinului nr.
863/2008 sau ale HG nr. 907/2016, după caz. Datele sunt suficiente, corecte şi justificate, iar descrierea investiţiei din Proiectul tehnic corespunde cu descrierile din cererea de finanţare şi anexele la aceasta. 18

Modalitatea de punctare: Punctarea subcriteriului 4.1 se poate face prin selectarea unei singure opțiuni/ipoteze (4.1.a/4.1.b) și a punctajului aferent acesteia. Se pot acorda punctaje intermediare pentru 4.1.a/4.1.b. În cazul
Cererilor de finanțare care conţin mai multe documentaţii de același tip, punctajul acordat (4.1.a/4.1.b) reprezintă o medie a punctajelor acordate fiecărei documentaţii din aceeaşi categorie (SF/DALI/PT). În cazul în care o
cerere de finanţare conţine mai multe categorii de documentaţii (SF/DALI/PT/Contractul de execuție lucrări), opţiunile 4.1.a, 4.1.b vor fi punctate maximum cu 9, după caz, astfel încât, cumulat, să nu se depăşească cele 18
puncte maxime aferente sub-criteriului 4.1. Răspunderea cu NU sau 0, după caz, la oricare din (sub)criteriile din Anexele 13.1.3 a-f, duce la obținerea unui punctaj de 0 puncte la opţiunile/ipotezele 4.1.a și 4.1.b. Ȋn caz că se
obțin 0 puncte la opţiunile/ipotezele 4.1.a, 4.1.b, proiectul este respins.

Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
4.2 Bugetul proiectului 10
a. Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile și neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli eligibile au fost respectate conform prevederilor Ghidului specific. Cheltuielile au fost încadrate
corect în categoriile/sub-categoriile de cheltuieli din Cererea de finanțare MySMIS. A fost stabilită în mod corect încadrarea cheltuielilor proiectului în categoriile de buget (punctele 26-35 din Anexa 13.1.1). TVA
3
aferenta cheltuielilor eligibile a fost corect încadrată în categoria cheltuielilor eligibile/neeligibile (Declarația privind eligibilitatea TVA).

b. Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente şi necesare pentru implementarea proiectului. Costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt realiste din punctul de vedere al evaluatorului şi justificate de către
solicitant prin citarea unor surse independente şi verificabile (statistici oficiale, standarde de cost etc.) sau prin rezultatele unei cercetări de piaţă efectuate de solicitant, respectiv minim trei oferte de preţ. Se vor
3
utiliza şi informaţiile cuprinse în Nota privind încadrarea în standardele de cost.

c. Bugetul este complet şi corelat cu activitățile prevăzute, cu rezultatele anticipate, cu planificarea achiziţiilor publice. Dacă este cazul, calculul privind stabilirea valorii finanțării nerambursabile ce poate fi acordată
din fonduri ESI pentru proiectele generatoare de venituri nete este corect (Modelul D) şi este corelat cu bugetul proiectului. 2

d. Bugetul este corelat cu devizul general, inclusiv cu devizul general centralizat şi cu devizele pe obiecte, dacă este cazul. Există corelare între buget şi sursele de finanţare. Lista de echipamente, dotări și/sau lucrări
și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /ne-eligibile (Modelul F ), este corelată cu costurile cuprinse în cadrul categoriilor şi sub-categoriilor bugetare. Achiziţionarea lucrărilor/
echipamentelor/ dotărilor prevăzute în proiect este justificată adecvat de solicitant ca fiind necesară pentru atingerea obiectivelor propuse ale proiectului. 2

Modalitatea de punctare: Se pot acorda punctaje intermediare pentru fiecare ipoteză/opţiune. Punctajul este cumulativ.
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
4.3 Gradul de pregătire/maturitate a proiectului 15
a. Proiectul tehnic (inclusiv Detaliile de execuție și Autorizația de construire, cu toate avizele solicitate prin CU) este anexat
5

b. Dovezile lansării achiziţiei publice de execuție lucrări/furnizare echipamente/dotări sunt anexate


10

c. Contractul de execuție lucrări/furnizare echipamente/dotări pentru investiţia de bază este semnat după 01.01.2014, este în vigoare şi este anexat 15

Modalitatea de punctare: Punctarea subcriteriului 4.3 se poate face prin selectarea, de regulă, a unei singure ipoteze (a./b./c.), cu excepţia situaţiei în care cererea de finanțare conține mai multe obiecte de investiţii care se
încadrează în ipoteze diferite. În situaţia în care Cererea de finanţare conţine mai multe documentaţii tehnico-economice, din care doar pentru unele solicitantul a prezentat PT/Dovezile lansării achiziţiei publice de
lucrări/Contract de lucrări, atunci pentru ipotezele opţiunii 4.3 se pot acorda punctaje intermediare.
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:
5. Capacitatea operațională a solicitantului 9
a. Solicitantul justifică faptul că deţine capacitatea de a asigura menţinerea, întreţinerea, funcţionarea şi exploatarea investiţiei după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile, pe toată perioada de
durabilitate a contractului de finanţare.  3

b. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt clar definite şi sunt adecvate pentru implementarea proiectului. Echipa de proiect propusă are experienţa, competenţele profesionale şi calificările necesare
pentru domeniul în care se încadrează proiectul. In cadrul instituţiei există proceduri de verificare/ supervizare a activităţii echipei de proiect. 3

c. Au fost depuse documente de proprietate publică/privată pentru întreaga suprafaţă a obiectelor de investiţie ale proiectului/bunurilor la momentul depunerii cererii de finanţare. 3

Modalitatea de punctare: Punctajul este cumulativ. Se pot acorda punctaje intermediare pentru opţiunile a)-c).
Observaţii evaluator 1:
Observaţii evaluator 2:

Clarificări solicitate şi Răspunsuri:

Observaţii vizită
Mediere între experți (dacă este cazul)
În cazul în care există diferenţe între punctajele acordate de experţii evaluatori pentru acelaşi proiect, preşedintele comisiei de evaluare va proceda la mediere, conform procedurii generale, în următoarele situaţii: 1. Nu pot fi acceptate diferenţele de
punctaje între evaluatori pentru subcriteriile unde există doar opţiunea de punctare a respectivului subcriteriu prin selectarea unei singure opțiuni/ipoteze. 2. Nu pot fi acceptate diferenţele de punctaje între evaluatori mai mari de 1 punct, pentru
criteriile fără subcriterii (doar cu opţiuni/ipoteze)/subcriteriile cu punctaj maxim total de până la 10 puncte (inclusiv de 10 puncte) şi diferenţele de punctaje între evaluatori mai mari de 2 puncte, pentru subcriteriile cu punctaj maxim total mai mare de
10 puncte, acolo unde există opţiunea de acordare de punctaje intermediare. 3. Pentru subcriteriile/opţiunile/ipotezele pentru care acordarea unui punctaj de 0,0 puncte determină respingerea proiectului, se va proceda la mediere în situaţia în care
unul dintre evaluatori acordă 0,0 puncte, iar celălalt acordă un punctaj mai mare de 0,0 puncte.

Evaluator pentru situații excepţionale

Observaţii (dacă este cazul)

Secretar comisie

Preşedinte comisie

Semnături

Evaluator 1 Secretar
Nume,prenume: Nume,prenume:
Data: Data:
Semnătura: Semnătura:

Evaluator 2 Preşedinte
Nume,prenume: Nume,prenume:
Data: Data:
Semnătura: Semnătura:

Evaluator 3
Nume,prenume:
Data:
Semnătura:

Evaluator pentru situații excepţionale


Nume,prenume:
Data:
Semnătura: