Sunteți pe pagina 1din 1

SC ………………………………………..

SRL
Str …………………, sector …., Bucuresti
CUI : ……………………..
Registrul Comertului …………………………
Telefon: ………………………

ADEVERINTA
NR……/……………

Prin prezenta adeverim faptul ca doamna ……………………………….. ,posesoare


a cartii de identitate seria …… numarul ………….., domiciliata in BUCURESTI, sector
…., Str. ………………….. nr….. bl……, sc…., et….., ap……, CNP ………………….
este angajata firmei ………………………………………………….. cu contract de
munca pe perioada nedeterminata din data de ……………
In ultimele 12luni a avut un numar de 0 zile concediu medical.
Conform OUG nr.150/2002, unitatea retine si vireaza cota de 5.5% reprezentand
asigurarea sociala de sanatate, la CASSMB cont RO12TREZ7065502XXXXXXXXX
Trezoreria Sector 6 .
S-a eliberat prezenta spre a-i servi la …………………..

ADMINISTRATOR

…………………….