Sunteți pe pagina 1din 48

PARTEA I

Anul IX Ñ Nr. 325 LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE Luni, 24 noiembrie 1997

SUMAR

Nr. Pagina
LEGI ªI DECRETE
171. Ñ Lege privind aprobarea Planului de amenajare
a teritoriului naþional Ñ Secþiunea a II-a Apa ....... 1Ð47
567. Ñ Decret pentru promulgarea Legii privind aproba-
rea Planului de amenajare a teritoriului naþional Ñ
Secþiunea a II-a Apa ................................................ 48

LEGI ªI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR SENATUL

LEGE
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naþional Ñ Secþiunea a II-a Apa

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. 1. Ñ Se aprobã Planul de amenajare a teritoriului (3) Delimitarea terenurilor necesare pentru lucrãrile pri-
naþional Ñ Secþiunea a II-a Apa, potrivit anexelor nr. 1Ð8, vind apa, ce fac obiectul prezentei legi, se stabilesc prin
care fac parte integrantã din prezenta lege. documentaþii de urbanism ºi/sau de amenajare a teritoriului,
Art. 2. Ñ Lucrãrile prevãzute în prezenta lege pentru studii de specialitate ºi studii de fezabilitate, întocmite
Planul de amenajare a teritoriului naþional Ñ Secþiunea potrivit legii.
a II-a Apa sunt de interes naþional ºi constituie cauzã de (4) Ocuparea terenurilor necesare ºi scoaterea acestora
utilitate publicã. din producþia agricolã ºi silvicã se fac potrivit legii.
Art. 3. Ñ (1) Prevederile Planului de amenajare a teri- Art. 4. Ñ Autoritãþile administraþiei publice vor coopera
toriului naþional Ñ Secþiunea a II-a Apa sunt obligatorii în aplicarea prevederilor prezentei legi, luând mãsuri
pentru autoritãþile administraþiei publice. pentru:
(2) În funcþie de cerinþele ºi posibilitãþile de finanþare a) asigurarea protecþiei resurselor de apã împotriva epu-
prin bugetul de stat anual, aceste lucrãri se pot extinde ºi izãrii, poluãrii ºi degradãrii lor, printr-o utilizare durabilã;
diversifica, la propunerile autoritãþilor administraþiei publice b) corelarea resurselor cu cerinþele de apã pentru
judeþene, municipale, orãºeneºti sau comunale. populaþie, industrie, irigaþii ºi alte folosinþe, precum ºi
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997

integrarea acestor acþiuni în amenajarea teritoriului, pe ter- Art. 7. Ñ Delimitarea zonelor cuprinse în anexele la
men scurt, mediu ºi lung. prezenta lege, cu disfuncþionalitãþi mari în alimentarea cu
Art. 5. Ñ (1) Lucrãrile din Planul de amenajare a terito- apã potabilã ºi/sau canalizare a municipiilor ºi oraºelor, a
riului naþional Ñ Secþiunea a II-a Apa se cuprind în listele zonelor cu localitãþi rurale cu resurse reduse de apã, a
de investiþii, anexã la bugetele ordonatorilor principali de zonelor cu resurse de apã poluate de industrie, precum ºi
credite, pe bazã de documentaþii tehnico-economice
a zonelor necesare pentru lucrãri de irigaþii ºi/sau desecãri,
elaborate ºi aprobate potrivit dispoziþiilor legale, ºi se finan-
care necesitã mãsuri prioritare de reabilitare, se stabileºte
þeazã, în completare, în limita fondurilor aprobate, cu
prin documentaþii de urbanism ºi/sau de amenajare a teri-
aceastã destinaþie, prin legile bugetare anuale.
(2) Lucrãrile pot fi finanþate, total sau parþial, ºi de cãtre toriului, aprobate potrivit legii.
alþi investitori, în condiþiile stabilite de lege. Art. 8. Ñ Încãlcarea de cãtre persoane fizice sau juri-
Art. 6. Ñ Stabilirea prioritãþilor privind apa se face de dice a mãsurilor privind conservarea ºi protejarea apei
cãtre Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, în atrage rãspunderea civilã, contravenþionalã sau penalã,
corelare cu programele de interes naþional. potrivit legii.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 6 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (1) din Constituþia României.

p. PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR


ANDREI IOAN CHILIMAN

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 7 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din
Constituþia României.

PREªEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucureºti, 4 noiembrie 1997.


Nr. 171.

ANEXA Nr. 1

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAÞIONAL Ñ SECÞIUNEA a II-a APA


Definirea principalilor termeni utilizaþi

În sensul prezentei legi, se înþelege prin: 4. apa uzatã menajerã Ñ apa uzatã provenitã din
1. resurse de apã dulce Ñ resursele alcãtuite din apele satisfacerea nevoilor de apã gospodãreºti ale centrelor
de suprafaþã: râuri, lacuri cu apã dulce sau Fluviul Dunãrea, populate, precum ºi a nevoilor de apã gospodãreºti, igie-
precum ºi apele subterane, exclusiv apele minerale geoter- nico-sanitare ºi social-administrative ale diferitelor feluri de
male ºi apa platã; unitãþi industriale;
2. apa pentru populaþie Ñ apa dulce necesarã vieþii ºi 5. apa pentru industrie Ñ apa dulce brutã sau tratatã,
ambianþei aºezãrilor umane, care susþine funcþiuni ºi utili- utilizatã de agenþii economici cu activitate industrialã;
zãri variate ºi multiple legate de nevoi gospodãreºti, creº- 6. ape uzate industrial Ñ ape uzate provenite din satis-
terea animalelor, activitãþi publice ºi industriale ale facerea nevoilor de apã în procesele tehnologice ale uni-
locuitorilor ºi altele; tãþilor industriale ºi din alte activitãþi asemãnãtoare
3. apa potabilã Ñ orice apã de suprafaþã sau subte- (construcþii, transporturi etc.);
ranã, care, natural sau dupã o tratare adecvatã fizico-chi- 7. apa pentru irigaþii Ñ apa dulce necesarã irigãrii cultu-
micã sau/ºi microbiologicã, poate fi bãutã fãrã pericol rilor agricole, asiguratã în principal din sursele de apã de
pentru sãnãtate; suprafaþã: râurile interioare ºi Fluviul Dunãrea;
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997 3

8. apã de desecare Ñ drenaj Ñ apa în exces din ame- 23. alimentare cu apã în sistem zonal Ñ serviciu public
najãrile de desecare Ñ drenaj, evacuatã în reþeaua hidro- zonal de alimentare cu apã, care satisface utilizatorii din
graficã; mai multe localitãþi amplasate la distanþe mari faþã de
9. bazin hidrografic Ñ entitate naturalã care înglobeazã sursã;
reþeaua hidrograficã pânã la cumpãna apelor; 24. modernizare sistem de alimentare cu apã Ñ optimiza-
10. poluarea apelor Ñ orice alterare fizicã, chimicã, bio- rea exploatãrii construcþiilor ºi instalaþiilor de producere a
logicã sau bacteriologicã a apei, inclusiv depãºirea nivelului apei, prin adoptarea unei concepþii noi ºi a unor obiective
natural de radioactivitate, produsã direct sau indirect de cu randament ridicat;
activitãþi umane, care o fac improprie folosirii în scopurile 25. modernizare sistem de canalizare Ñ optimizarea
în care aceastã folosire era posibilã înainte de a interveni exploatãrii reþelelor de canalizare ºi a staþiei de epurare a
alterarea; apelor uzate, prin adoptarea unei concepþii noi ºi a unor
11. vulnerabilitate Ñ sensibilitatea unui sistem de ape obiective cu randament ridicat;
subterane la impactul uman ºi/sau natural; 26. prizã de apã Ñ punctul de preluare a apei din sursa
12. aducþiune Ñ ansamblul construcþiilor ºi instalaþiilor naturalã, prin mijloace mecanice sau gravitaþional;
care servesc la transportul apei sub presiune sau cu nivel 27. reabilitare sisteme de irigaþii Ñ aducerea la parametrii
liber, de la captare pânã la reþeaua de distribuþie; iniþiali a captãrilor, staþiilor de pompare, canalelor magis-
13. utilizator de apã Ñ orice persoanã fizicã sau juridicã, trale, canalelor secundare ºi a aripilor de udare;
care, în activitãþile sale, foloseºte apa, luciul de apã sau 28. reabilitare sisteme de desecare-drenaj Ñ aducerea la
valorificã fructul acesteia; parametrii iniþiali a canalelor secundare ºi drenajelor, a
14. prelevare de debite Ñ captarea apei din surse sub- canalelor principale de desecare ºi a staþiilor de pompare
terane sau de suprafaþã, în vederea asigurãrii activitãþilor pentru desecare;
social-economice; 29. reabilitare zone cu resurse de apã poluatã de industrie Ñ
15. reþea de distribuþie Ñ partea din lucrãrile sistemului refacerea calitãþilor naturale ale solului, straturilor subterane,
de alimentare cu apã, alcãtuitã din conductele ºi lucrãrile precum ºi a pânzelor de apã subterane, astfel ca sã poatã
accesorii care servesc pentru transportul apei de la con- asigura dezvoltarea economico-socialã a þãrii;
strucþiile principale de înmagazinare sau de creare a pre- 30. calitatea cursurilor de apã Ñ totalitatea condiþiilor pe
siunii de serviciu pânã la branºamentele consumatorilor; care trebuie sã le îndeplineascã apele de suprafaþã, reflec-
16. staþie de epurare Ñ ansamblul construcþiilor ºi insta- tate prin indicatori organoleptici, fizici, chimici, microbiologici
laþiilor prin care se realizeazã reducerea gradului de impuri- ºi prin radioactivitate, aºa cum prevede STAS 4706-88.
ficare a apelor uzate; În funcþie de gradul de asigurare a acestor condiþii,
17. treaptã de epurare Ñ unitate funcþionalã de epurare, cursurile de apã, în situaþie naturalã sau amenajatã, se cla-
independentã sau fãcând parte dintr-un sistem de epurare sificã, din punct de vedere al domeniului de utilizare, în trei
în care se realizeazã un anumit grad de epurare; categorii de calitate I, II ºi III:
18. epurare mecanicã Ñ separarea din apele uzate, pe ¥ categoria I reprezintã cursurile de apã care pot fi utili-
cale mecanicã, a materiilor plutitoare ºi decantabile; zate în toate sectoarele de activitate;
19. epurare chimicã Ñ epurarea apelor uzate cu mij- ¥ categoria a II-a reprezintã cursurile de apã care pot fi
loace chimice; utilizate în industrie, irigaþii ºi în scopuri urbanistice ºi de
20. epurare biologicã Ñ descompunerea ºi mineralizarea agrement;
substanþelor organice din apele uzate prin activitatea micro- ¥ categoria a III-a reprezintã cursurile de apã care pot fi
organismelor; utilizate la irigaþii, rãcirea motoarelor, staþii de spãlare ºi în
21. staþie de tratare a apei Ñ ansamblul construcþiilor ºi hidrocentrale.
instalaþiilor necesare pentru îmbunãtãþirea calitãþilor fizice, În afara acestor categorii de calitate, existã cursuri de
chimice sau bacteriologice ale apei brute pentru asigurarea apã degradate, care nu pot fi utilizate în nici un domeniu
unor folosinþe; de activitate.
22. compensare-înmagazinare Ñ ansamblul construcþiilor Anexele nr. 2 ºi 6 din prezenta lege cuprind, grafic,
ºi instalaþiilor pentru asigurarea distribuþiei raþionale a apei încadrarea în categoriile de calitate prevãzute în
la orele de vârf, în caz de întreruperi la captare-tratare, STAS 4706-88 a principalelor râuri din România, conside-
precum ºi în caz de incendiu; ratã ca o situaþie existentã la nivelul anului 1993.
ANEXA nr. 2

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAÞIONAL Ñ SECÞIUNEA a II-a APA


RESURSELE DE APÃ DULCE

LEGENDA
POTENÞIALUL BAZINELOR HIDROGRAFICE
BAZINE HIDROGRAFICE CU RESURSE SPECIFICE MAI MARI
DECÂT RESURSA MEDIE PE ÞARÃ DE 1.875 m3/locuitor ºi an

BAZINE HIDROGRAFICE CU RESURSE SPECIFICE MAI MICI


DECÂT MEDIA PE ÞARÃ:

ÎNTRE 50Ð100% DIN RESURSA MEDIE

SUB 50% DIN RESURSA MEDIE CARE NECESITÃ LUCRÃRI PRIO-


RITARE DE GOSPODÃRIRE A APELOR ÎN VEDEREA CREªTERII
RESURSELOR SPECIFICE A ACESTOR BAZINE

CALITATEA PRINCIPALELOR CURSURI DE APÃ


CURSURI DE APÃ DE CATEGORIA I
CURSURI DE APÃ DE CATEGORIA a II-a
CURSURI DE APÃ DE CATEGORIA a III-a
CURSURI DE APÃ DEGRADATE, CARE NECESITÃ MÃSURI PRIO-
RITARE DE DEPOLUARE PENTRU CREªTEREA CALITÃÞII APEI

VULNERABILITATE
ZONE CU RESURSE DE APÃ SUBTERANÃ CU VULNERABILITATE
MODERATÃ

ZONE CU RESURSE DE APÃ SUBTERANÃ CU VULNERABILITATE


RIDICATÃ, CARE NECESITÃ MÃSURI PRIORITARE DE PROTECÞIE
LA POLUARE

RESURSE TOTALE UTILIZABILE


DE APÃ DULCE mil. m3/an

Nr. Bazinul De
Subterane
crt. hidrografic suprafaþã
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325

I Tisa 50 250
II Someº 150 631
III Criºuri 350 395
IV Mureº 620 2.410
V Spaþiul Banat 410 609
VI Jiu 430 2.950
VII Olt 400 2.410
FRONTIERA DE STAT
VIII Vedea 150 40
LIMITA TERITORIULUI JUDEÞEAN IX Argeº 600 1.672
X Ialomiþa 400 608
LIMITA BAZINULUI HIDROGRAFIC
XI Siret 772 2.570
MUNICIPII REªEDINÞÃ DE JUDEÞ XII Prut 40 726
XIII Dunãrea 1.129 20.075
XIV Litoral 201 1.617

TOTAL: 5.702 36.963


4
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997 5
ANEXA Nr. 3

LUCRÃRI
prevãzute în Planul de amenajare a teritoriului naþional Ñ Secþiunea a II-a Apa
APA PENTRU POPULAÞIE

1.0. ADUCÞIUNI IMPORTANTE, CU DEBITE PESTE 0,1 mc/s, Judeþul Buzãu


PENTRU ÎMBUNÃTÃÞIREA ALIMENTÃRII CU APÃ POTABILÃ
Nr. poziþie 6
1.1. PE TERMEN SCURT (1998Ñ2005)
1. SimileascaÑBuzãu
1. Denumirea aducþiunii 2. Râul Buzãu
2. Denumirea prizei de apã 3. 5,0 km
3. Lungimea aducþiunii Ñ km 4. 0,5 mc/s
4. Debitul preconizat Ñ mc/s 5. Buzãu
5. Localitãþi importante alimentate cu apã
Judeþul Cluj
Judeþul Alba Nr. poziþie 7
Nr. poziþie 1 1. Someºu CaldÑGilãu
1. Dezvoltarea alimentãrii cu apã a localitãþilor aferente 2. Acumularea Someºu Cald
sistemului zonal sursa Râul Sebeº 3. 4,5 km
2. Sãsciori (Râul Sebeº) 4. 3,4 mc/s
3. 40,5 km 5. Cluj-Napoca
4. 1,0 mc/s Nr. poziþie 8
5. Sebeº, Galda, Alba Iulia 1. BecleanÑDej
Nr. poziþie 2 2. Râul Someºu Mare, amonte de Beclean
3. 28,0 km
1. CâmpeniÑAbrud
4. 0,5 mc/s
2. Acumularea Mihoieºti (Râul Arieº)
5. Beclean, Dej
3. 22,0 km
4. 0,2 mc/s TOTAL JUDEÞ:
5. Câmpeni, Abrud Lungimea aducþiunii = 32,5 km
TOTAL JUDEÞ:
Debitul preconizat = 3,9 mc/s
Lungimea aducþiunii = 62,5 km Judeþul Galaþi
Debitul preconizat = 1,2 mc/s
Nr. poziþie 9
Judeþul Bacãu 1. Firul 3 Vadu RoºcaÑLieºtiÑGalaþiÑBrãila
2. Stratul freatic Vadu RoºcaÑLieºti
Nr. poziþie 3 3. 70,0 km
1. Bâtca DoamneiÑBacãu 4. 0,9 mc/s
2. Acumularea Bâtca Doamnei (Râul Bistriþa) 5. Galaþi, Brãila
3. 58,0 km
4. 1,0 mc/s Judeþul Hunedoara
5. Buhuºi, Bacãu Nr. poziþie 10
Nr. poziþie 4 1. PolatiºteaÑPetroºani
1. Valea UzuluiÑMoineºti 2. Râul Izvorul, Râul Polatiºtea
2. Acumularea Poiana Uzului (Râul Uz) 3. 11,8 km
3. 18,0 km 4. 0,3 mc/s
4. 0,3 mc/s 5. Aninoasa, Petroºani, Petrila
5. Moineºti Nr. poziþie 11
TOTAL JUDEÞ: 1. Valea de Peºti
2. Râul Jiul de Vest, Valea de Peºti
Lungimea aducþiunii = 76,0 km
3. 22,3 km
Debitul preconizat = 1,3 mc/s
4. 0,5 mc/s
5. Uricani, Lupeni, Vulcan
Judeþul Bihor
Nr. poziþie 5 Nr. poziþie 12
1. Criºu NegruÑSalonta 1. Lazãrul
2. Culiºer (Râul Criºu Negru) 2. Pârâul Lazãr
3. 21,0 km 3. 4,8 km
4. 0,1 mc/s 4. 0,3 mc/s
5. Salonta 5. Uricani, Lupeni, Vulcan
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997

Nr. poziþie 13 3. 20,0 km


1. MihãileniÑBrad 4. 1,0 mc/s
2. Acumularea Mihãileni (Râul Criºu Alb) 5. Azuga, Buºteni, Sinaia
3. 13,0 km Nr. poziþie 21
4. 0,25 mc/s
1. FloreºtiÑPloieºti
5. Brad
2. Râul Prahova
TOTAL JUDEÞ: 3. 20,0 km
Lungimea aducþiunii = 51,9 km 4. 0,4 mc/s
Debitul preconizat = 1,35 mc/s 5. Ploieºti
TOTAL JUDEÞ:
Judeþul Iaºi
Lungimea aducþiunii = 40,0 km
Nr. poziþie 14 Debitul preconizat = 1,4 mc/s
1. ÞuþoraѪorogari
2. Râul Prut Judeþul Satu Mare
3. 23,0 km Nr. poziþie 22
4. 1,5 mc/s
5. Iaºi 1. CãlineºtiÑSatu Mare
2. Acumularea CãlineºtiÑOaº (Râul Tur)
Judeþul Mehedinþi 3. 31,0 km
4. 0,3 mc/s
Nr. poziþie 15 5. Satu Mare
1. Bârza, TopleþÑDrobeta-Turnu Severin
2. Izvoarele Bârza, Topleþ Judeþul Sãlaj
3. 37,0 km Nr. poziþie 23
4. 0,6 mc/s
5. Drobeta-Turnu Severin 1. CiuceaÑZalãu
2. Râul Criºu Repede
Judeþul Mureº 3. 45,0 km
4. 0,5 mc/s
Nr. poziþie 16 5. Zalãu
1. ReghinÑSânmãrtinu de Câmpie Nr. poziþie 24
2. Uzina de apã Reghin
3. 30,0 km 1. ZalãuÑJibou
4. 0,2 mc/s 2. Uzina Zalãu
5. Crãieºti, Sânmãrtinu de Câmpie 3. 20,0 km
4. 0,1 mc/s
Nr. poziþie 17 5. Jibou
1. Sângeorgiu de PãdureÑBãlãuºeri TOTAL JUDEÞ:
2. Acumularea Bezid
3. 5,0 km Lungimea aducþiunii = 65,0 km
4. 0,1 mc/s Debitul preconizat = 0,6 mc/s
5. Sângeorgiu de Pãdure
Judeþul Sibiu
Nr. poziþie 18
Nr. poziþie 25
1. Târgu MureºÑBand
2. Uzina de apã Târgu Mureº 1. ZeteaÑSighiºoaraÑMediaºÑCopºa Micã
3. 15,0 km 2. Acumularea Zetea (Râul Târnava Mare)
4. 0,15 mc/s 3. 128,0 km
5. Grebeniº, Nazna, Band 4. 1,2 mc/s
5. Ordoheiu Secuiesc, Sighiºoara, Mediaº, Dumbrãveni,
Nr. poziþie 19 Copºa Micã ºi localitãþi riverane conductei de aducþiune
1. Târgu MureºÑSãrmaºu
2. Uzina de apã Târgu Mureº Judeþul Vaslui
3. 48,0 km Nr. poziþie 26
4. 0,25 mc/s
5. Sântana de Mureº, Voiniceni, Câmpeniþa, 1. PrutÑVaslui
Lechincioara, Sânpetru de Câmpie, Sãrmaºu 2. Râul Prut
3. 35,0 km
TOTAL JUDEÞ: 4. 0,3 mc/s
Lungimea aducþiunii = 98,0 km 5. Huºi, Vaslui
Debitul preconizat = 0,70 mc/s
Nr. poziþie 27
Judeþul Prahova 1. SoleºtiÑVaslui
2. Acumularea Soleºti (Râul Vaslueþ)
Nr. poziþie 20 3. 25,0 km
1. AzugaÑSinaia 4. 0,8 mc/s
2. Acumularea Azuga I (Râul Azuga) 5. Vaslui
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997 7
TOTAL JUDEÞ: Judeþul Dolj
Lungimea aducþiunii = 60,0 km Nr. poziþie 7
Debitul preconizat = 1,1 mc/s
1. Firul 2 IzvernaÑCraiova
TOTAL GENERAL: 2. Izvoarele Izverna
Lungimea aducþiunii = 800,9 km 3. 120,0 km
Debitul preconizat = 16,65 mc/s 4. 1,0 mc/s
5. Filiaºi, Craiova
1.2. PE TERMEN MEDIU (2006Ñ2015)
Judeþul Dâmboviþa
Judeþul Alba
Nr. poziþie 8
Nr. poziþie 1 1. BrãteiÑTârgoviºte
1. Dezvoltarea sistemului zonal al judeþului Alba 2. Acumularea Brãtei (Râul Brãtei)
2. Uzina Alba Iulia 3. 50,0 km
3. 41,0 km 4. 0,6 mc/s
4. 1,0 mc/s 5. Fieni, Pucioasa, Târgoviºte
5. Teiuº, Blaj, Aiud, Ocna Mureº
Judeþul Gorj
Judeþul Botoºani
Nr. poziþie 9
Nr. poziþie 2 1. OrleaÑCiuperceniÑMãtãsariÑFãrcãºeºti
1. Vârful CâmpuluiÑDorohoi 2. Râul Orlea
2. Acumularea Vârful Câmpului (Râul Siret) 3. 40,0 km
3. 10,0 km 4. 0,4 mc/s
5. Orlea, Ciuperceni, Brãdãþel, Mãtãsari, Drãgoteºti,
4. 0,5 mc/s
Bohorel, Fãrcãºeºti
5. Dorohoi
Judeþul Harghita
Judeþul Brãila
Nr. poziþie 10
Nr. poziþie 3
1. SândominicÑMãdãraºÑMiercurea-Ciuc
1. Firul 2, Aducþiunea GropeniÑIanca
2. Acumulare Mãdãraº (Râul Olt)
2. Fluviul Dunãrea
3. 30,0 km
3. 40,0 km
4. 0,3 mc/s
4. 0,3 mc/s
5. Miercurea-Ciuc
5. Gropeni, Unirea, Ianca, Mircea Vodã
Nr. poziþie 4 Judeþul Mehedinþi
1. BerteºtiÑBãrãganuÑCiocile
Nr. poziþie 11
2. Fluviul Dunãrea
3. 50,0 km 1. Strehaia
4. 0,2 mc/s 2. Puþuri de adâncime
5. Berteºtii de Jos, Victoria, Bãrãganu, Roºiori, Ciocile 3. 10,0 km
4. 0,25 mc/s
TOTAL JUDEÞ: 5. Strehaia
Lungimea aducþiunii = 90,0 km
Nr. poziþie 12
Debitul preconizat = 0,5 mc/s
1. OreviþaÑVânju Mare
Judeþul Caraº-Severin 2. Puþuri Oreviþa
3. 15,0 km
Nr. poziþie 5 4. 0,20 mc/s
1. Poiana MãruluiÑOþelu Roºu 5. Vânju Mare
2. Acumularea Poiana Mãrului (Râul Bistra Mãrului) Nr. poziþie 13
3. 16,0 km 1. Dârvari, GemeniÑObârºia de Câmp
4. 0,4 mc/s 2. Puþuri de adâncime
5 Oþelu Roºu 3. 20,0 km
4. 0,10 mc/s
Judeþul Cluj 5. Obârºia de Câmp, Izimºa
Nr. poziþie 6 Nr. poziþie 14
1. MihoieºtiÑTurdaÑCâmpia Turzii 1. TopleþÑOrºova
2. Acumularea Mihoieºti (Râul Arieº) 2. Izvoare Topleþ
3. 90,0 km 3. 13,7 km
4. 0,8 mc/s 4. 0,22 mc/s
5. Turda, Câmpia Turzii 5. Orºova
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997
TOTAL JUDEÞ: 4. 0,5 mc/s
Lungimea aducþiunii = 58,7 km 5. Vâlcãneºti, Cosminele, Aluniº, Bertea, Vãrbilãu
Debitul preconizat = 0,77 mc/s Nr. poziþie 23
Judeþul Mureº 1. AdâncataÑSãlciileÑBoldeºtiÑGrãdiºtea
2. Acumularea Adâncata (Râul Prahova)
Nr. poziþie 15 3. 80,0 km
4. 0,5 mc/s
1. LuduºÑªãulia 5. Ciorani, Sãlciile, BoldeºtiÑGrãdiºtea
2. Uzina de apã Luduº
3. 24,0 km TOTAL JUDEÞ:
4. 0,1 mc/s Lungimea aducþiunii = 460,0 km
5. Tãureni, Valea Largã, ªãulia, Zau de Câmpie Debitul preconizat = 2,6 mc/s
Nr. poziþie 16
Judeþul Satu Mare
1. Sângeorgiu de PãdureÑBãlãuºeri
2. Acumularea Bezid Nr. poziþie 24
3. 10,0 km
4. 0,1 mc/s 1. ÞalnaÑNegreºti-Oaº
2. Râul Þalna
5. Fântânele, Bãlãuºeri
3. 4,0 km
TOTAL JUDEÞ: 4. 0,3 mc/s
Lungimea aducþiunii = 34,0 km 5. Negreºti-Oaº
Debitul preconizat = 0,2 mc/s
Judeþul Teleorman
Judeþul Neamþ
Nr. poziþie 25
Nr. poziþie 17 1. GuruieniÑAlexandria
1. BoteºtiÑRoman 2. Pârâul Clãniþa
2. Acumulare Boteºti (Râul Moldova) 3. 16,0 km
3. 20,0 km 4. 0,3 mc/s
4. 1,0 mc/s 5. Alexandria
5. Roman
Judeþul Timiº
Judeþul Prahova
Nr. poziþie 26
Nr. poziþie 18 1. Poiana MãruluiÑLugojÑTimiºoara
1. TrãisteniÑBrebuÑProviþaÑTalea 2. Acumularea Poiana Mãrului (Râul Bistra Mãrului)
2. Acumularea Trãisteni (Râul Doftana) 3. 110,0 km
3. 70,0 km 4. 2,15 mc/s
4. 0,4 mc/s 5. Lugoj, Timiºoara ºi localitãþi din apropierea aducþiunii
5. Brebu, Telega, Câmpina, Proviþa, Adunaþi, Talea
Judeþul Vaslui
Nr. poziþie 19
1. HomorâciuÑPoseºtiѪoimari Nr. poziþie 27
2. Acumularea Homorâciu (Râul Teleajen) 1. BãdeanaÑBârlad
3. 80,0 km 2. Foraje Bãdeana Tutova
4. 0,3 mc/s 3. 15,0 km
5. Homorâciu, Poseºti, Ariceºtii Zeletin, ªurani, ªoimari, 4. 0,3 mc/s
Cãrbuneºti 5. Bârlad
Nr. poziþie 20
Judeþul Vâlcea
1. Coada MaluluiÑPodenii NoiÑLapoº
2. Acumularea Coada Malului (Râul Teleajen) Nr. poziþie 28
3. 70,0 km 1. Râmnicu VâlceaÑDrãgãºani
4. 0,3 mc/s 2. Uzina Râmnicu Vâlcea
5. Salcia, Lapoº, Cãlugãreni, Tãtaru, Jugureni 3. 55,0 km
Nr. poziþie 21 4. 0,4 mc/s
1. BoldeºtiÑMizil 5. Drãgãºani ºi localitãþile din apropierea aducþiunii
2. Acumularea Boldeºti (Râul Teleajen)
3. 90,0 km Municipiul Bucureºti
4. 0,6 mc/s
Nr. poziþie 29
5. Mizil, Colceag, Baba Ana
1. PotlogiÑBucureºti
Nr. poziþie 22 2. Freatic zona Potlogi
1. Coada MaluluiÑVâlcãneºtiÑBertea 3. 40,0 km
2. Acumularea Coada Malului (Râul Teleajen) 4. 2,0 mc/s
3. 70,0 km 5. Bucureºti
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997 9
TOTAL GENERAL: 3. 27,0 km
Lungimea aducþiunii = 1.059,7 km 4. 0,1 mc/s
Debitul preconizat = 10,07 mc/s 5. Lechinþa, Iclãnzel, Papiu Ilarian, Sânger

1.3. PE TERMEN LUNG (2016Ñ2025)


Nr. poziþie 8
1. ReghinÑErnei
2. Uzina de apã Reghin
Judeþul Buzãu 3. 28,0 km
Nr. poziþie 1 4. 0,2 mc/s
5. Petelea, Periº, Gorneºti, Ernei
1. SiriuÑBerca
2. Acumularea Siriu (Râul Buzãu) Nr. poziþie 9
3. 56,0 km 1. VãrgataÑGheorghe Doja
4. 0,5 mc/s 2. Acumularea Vãrgata (Râul Niraj)
5. Nehoiu, Cislãu, Pãtârlagele, Vipereºti, Mãgura, 3. 40,0 km
Pârscov, Berca 4. 0,2 mc/s
5. Miercurea Nirajului, Gãleºti, Acãþari, Crãciuneºti,
Nr. poziþie 2 Gheorghe Doja
1. VerneºtiÑRâmnicu Sãrat
TOTAL JUDEÞ:
2. Râul Buzãu
3. 40,0 km Lungimea aducþiunii = 125,0 km
4. 0,5 mc/s Debitul preconizat = 0,6 mc/s
5. Râmnicu Sãrat
Judeþul Prahova
TOTAL JUDEÞ:
Lungimea aducþiunii = 96,0 km Nr. poziþie 10
Debitul preconizat = 1,0 mc/s 1. SinaiaÑBreaza
2. Acumularea Azuga II (Pârâul Limbãºel)
Judeþul Caraº-Severin 3. 25,0 km
4. 0,5 mc/s
Nr. poziþie 3 5. Sinaia, Comarnic, Breaza
1. ZerveºtiÑOþelu Roºu
Judeþul Satu Mare
2. Acumularea Zerveºti (Râul Sebeº)
3. 23,0 km Nr. poziþie 11
4. 0,4 mc/s
1. RemeteaÑBaia MareÑSatu Mare
5. Oþelu Roºu
2. Acumularea Remetea (Râul Lãpuº)
3. 90,0 km
Judeþul Dolj 4. 2,0 mc/s
5. Baia Mare, Seini, Satu Mare
Nr. poziþie 4
1. DunãreÑBãileºtiÑSegarcea Nr. poziþie 12
2. Fluviul Dunãrea 1. Supuru de JosÑTãºnad
3. 50,0 km 2. Râul Crasna
4. 0,3 mc/s 3. 18,0 km
5. Bãileºti, Segarcea 4. 0,2 mc/s
5. Tãºnad
Judeþul Ialomiþa TOTAL JUDEÞ:

Nr. poziþie 5 Lungimea aducþiunii = 108,0 km


Debitul preconizat = 2,2 mc/s
1. Firul 2 BorceaÑSlobozia
2. Fluviul Dunãrea (Braþul Borcea) Judeþul Teleorman
3. 45,0 km
4. 2,0 mc/s Nr. poziþie 13
5. Cãlãraºi, Slobozia 1. DunãreÑZimniceaÑAlexandriaÑRoºiori de Vede
2. Fluviul Dunãrea
Judeþul Mureº 3. 80,0 km
4. 3,0 mc/s
Nr. poziþie 6 5. Zimnicea, Smârdioasa, Alexandria, Roºiori de Vede
1. IernutÑSânpaul
2. Uzina de apã Iernut (Cipãu) Municipiul Bucureºti
3. 30,0 km
4. 0,1 mc/s Nr. poziþie 14
5. Sânpaul, Ogra, Cuci 1. CãlugãreniÑBucureºti
2. Acvifer de adâncime zona Cãlugãreni
Nr. poziþie 7 3. 25,0 km
1. IernutÑSânger 4. 1,5 mc/s
2. Uzina de apã Iernut (Cipãu) 5. Bucureºti
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997
TOTAL GENERAL: Judeþul Braºov
Lungimea aducþiunii = 577,0 km
Debitul preconizat = 11,5 mc/s Nr. poziþie 5
1. Municipiul Braºov
2.0. LUCRÃRI HIDROEDILITARE DE REABILITARE 2. 321.392
ªI DEZVOLTARE ÎN MUNICIPII ªI ORAªE 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie
2.1. PE TERMEN SCURT (1998Ñ2005) Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ reabilitare reþea de canalizare
1. Judeþ, municipiu, oraº Ñ extindere reþea de canalizare
2. Populaþia la 1.01.1996 Ñ extindere staþie de epurare
Tipul de intervenþie necesarã: Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
3. Alimentãri cu apã satã (chimicã)
4. Canalizãri Nr. poziþie 6
1. Predeal
Judeþul Arad
2. 7.118
3. Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Nr. poziþie 1
Ñ extindere reþea de distribuþie
1. Municipiul Arad 4. Ñ extindere reþea de canalizare
2. 186.911 Ñ completarea staþiei de epurare cu trepte avansate
3. Ñ modernizare sistem de alimentare cu apã (biologicã ºi chimicã)
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare aducþiuni Judeþul Brãila
Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ extindere reþea de distribuþie Nr. poziþie 7
4. Ñ extindere reþea de canalizare 1. Municipiul Brãila
Ñ completarea staþiei de epurare cu trepte avansate 2. 235.909
(biologicã ºi chimicã) 3. Ñ modernizare sistem de alimentare cu apã
Ñ majorare debite la captare-tratare
Nr. poziþie 2
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
1. Lipova Ñ reabilitare reþea de distribuþie
2. 11.747 4. Ñ reabilitare reþea ºi colectoare de canalizare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ staþie nouã de epurare
Ñ extindere reþea de distribuþie
Nr. poziþie 8
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere staþie de epurare 1. Însurãþei
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- 2. 7.456
satã (biologicã) 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Nr. poziþie 3 Ñ extindere reþea de distribuþie
1. Nãdlac 4. Ñ extindere reþea de canalizare
2. 8.436 Ñ reabilitare ºi extindere staþie de epurare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Judeþul Buzãu
Ñ reabilitare ºi extindere reþea de distribuþie Nr. poziþie 9
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere staþie de epurare 1. Municipiul Buzãu
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- 2. 150.546
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
satã (chimicã)
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de distribuþie
Judeþul Bacãu
4. Ñ reabilitare reþea de canalizare
Nr. poziþie 4 Ñ extindere reþea de canalizare
1. Municipiul Bacãu Judeþul Caraº-Severin
2. 209.339
3. Ñ modernizare sistem de alimentare cu apã Nr. poziþie 10
Ñ majorare debite la captare-tratare 1. Anina
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 2. 11.062
Ñ reabilitare ºi extindere reþea de distribuþie 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
4. Ñ reabilitare reþea canalizare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de canalizare Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ extindere staþie de epurare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- 4. Ñ extindere reþea de canalizare
satã (chimicã) Ñ staþie nouã de epurare
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997 11

Judeþul Cãlãraºi Ñ reabilitare reþea de distribuþie


Ñ extindere reþea de distribuþie
Nr. poziþie 11 4. Ñ extindere reþea de canalizare
1. Municipiul Cãlãraºi Ñ extindere staþie de epurare
2. 78.336 Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
3. Ñ modernizare sistem de alimentare cu apã satã (chimicã)
Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie Nr. poziþie 17
4. Ñ reabilitare reþea de canalizare 1. Baraolt
Ñ extindere reþea de canalizare 2. 10.762
Ñ extindere staþie de epurare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
satã (biologicã) Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ extindere reþea de distribuþie
Judeþul Cluj
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Nr. poziþie 12 Ñ extindere staþie de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
1. Municipiul Cluj-Napoca
2. 334.079 satã (chimicã)
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Nr. poziþie 18
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
1. Covasna
Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ extindere reþea de distribuþie 2. 12.411
4. Ñ reabilitare reþea de canalizare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ extindere reþea de canalizare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Judeþul Constanþa Ñ extindere staþie de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Nr. poziþie 13 satã (chimicã)
1. Municipiul Constanþa
Nr. poziþie 19
2. 348.136
3. Ñ modernizarea sistemului de alimentare cu apã 1. Întorsura Buzãului
Ñ majorare debite la captare-tratare 2. 8.941
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ reamplasarea evacuãrii apelor uzate epurate, cu 4. Ñ extindere reþea de canalizare
debuºare în zona de larg Ñ extindere staþie de epurare
Ñ reabilitare ºi extindere reþea de canalizare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ extindere ºi modernizare staþie de epurare satã (chimicã)
Nr. poziþie 14 Nr. poziþie 20
1. Municipiul Mangalia
1. Târgu Secuiesc
2. 43.832
3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 2. 23.055
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ modernizare ºi extindere staþie de epurare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Nr. poziþie 15 satã (chimicã)
1. Hârºova
2. 11.032 Judeþul Dâmboviþa
3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ modernizare sursã de apã subteranã Nr. poziþie 21
Ñ reabilitare reþea de distribuþie
1. Municipiul Târgoviºte
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ staþie nouã de epurare 2. 99.489
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Judeþul Covasna Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de distribuþie
Nr. poziþie 16 4. Ñ reabilitare reþea de canalizare
1. Municipiul Sfântu Gheorghe Ñ extindere reþea de canalizare
2. 67.565 Ñ extindere staþie de epurare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare satã (chimicã)
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997

Judeþul Dolj Ñ extindere staþie de epurare, inclusiv completarea


staþiei de epurare cu trepte avansate de epurare
Nr. poziþie 22 (biologicã ºi chimicã)
1. Municipiul Craiova Nr. poziþie 28
2. 306.338
1. Rovinari
3. Ñ modernizare sistem de alimentare cu apã
2. 11.773
Ñ majorare debite la captare-tratare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
4. Ñ reabilitare reþea de canalizare Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ extindere reþea de canalizare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ staþie nouã de epurare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Judeþul Galaþi satã (chimicã)
Nr. poziþie 23 Nr. poziþie 29
1. Municipiul Galaþi 1. Târgu Cãrbuneºti
2. 328.557 2. 9.364
3. Ñ modernizare sistem de alimentare cu apã 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 4. Ñ extindere staþie de epurare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ completarea staþiei de epurare cu trepte avansate
4. Ñ reabilitare reþea de canalizare (biologicã ºi chimicã)
Ñ extindere reþea de canalizare Nr. poziþie 30
Ñ staþie nouã de epurare 1. Þicleni
2. 5.269
Judeþul Gorj 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Nr. poziþie 24
Ñ extindere reþea de distribuþie
1. Municipiul Târgu Jiu 4. Ñ extindere reþea de canalizare
2. 98.679 Ñ staþie nouã de epurare, inclusiv completarea sta-
3. Ñ majorare debite la captare-tratare þiei de epurare cu treaptã avansatã (chimicã)
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de distribuþie Judeþul Harghita
4. Ñ reabilitare reþea de canalizare
Ñ extindere reþea de canalizare Nr. poziþie 31
Ñ extindere staþie de epurare 1. Municipiul Miercurea-Ciuc
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- 2. 47.452
satã (chimicã) 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Nr. poziþie 25 Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie
1. Bumbeºti-Jiu Ñ extindere reþea de distribuþie
2. 11.498 4. Ñ extindere reþea de canalizare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ extindere ºi retehnologizare staþie de epurare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ extindere reþea de distribuþie satã (biologicã)
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ staþie nouã de epurare, inclusiv completarea staþiei Judeþul Hunedoara
de epurare cu treaptã avansatã (chimicã)
Nr. poziþie 32
Nr. poziþie 26
1. Municipiul Brad
1. Motru 2. 18.702
2. 26.984 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
3. Ñ majorare debite la captate-tratare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ reabilitare reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere staþie de epurare, inclusiv completarea 4. Ñ reabilitare reþea canalizare
staþiei de epurare cu treaptã avansatã de epurare Ñ extindere reþea de canalizare
(chimicã) Ñ extindere staþie de epurare
Nr. poziþie 27 Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
satã (biologicã)
1. Novaci
2. 6.467 Nr. poziþie 33
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 1. Haþeg
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 2. 12.567
Ñ extindere reþea de distribuþie 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997 13

Ñ reabilitare reþea de distribuþie Ñ extindere reþea de distribuþie


Ñ extindere reþea de distribuþie 4. Ñ extindere reþea de canalizare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avansatã
Ñ reabilitarea ºi completarea staþiei de epurare cu (chimicã)
treaptã avansatã (biologicã) Nr. poziþie 40
Nr. poziþie 34 1. Orºova
1. Simeria 2. 15.677
2. 14.620 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere reþea de distribuþie 4. Ñ extindere reþea de canalizare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
satã (chimicã)
Judeþul Ialomiþa
Judeþul Mureº
Nr. poziþie 35
Nr. poziþie 41
1. Municipiul Slobozia
2. 57.193 1. Municipiul Târgu Mureº
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 2. 166.593
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere staþie de epurare
4. Ñ reabilitare reþea de canalizare
Ñ extindere reþea de canalizare
Judeþul Iaºi
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Nr. poziþie 36 satã (chimicã)
1. Municipiul Iaºi Judeþul Prahova
2. 346.913
3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Nr. poziþie 42
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 1. Municipiul Ploieºti
Ñ extindere reþea de distribuþie 2. 254.707
4. Ñ reabilitare reþea de canalizare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ extindere reþea de canalizare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Nr. poziþie 37 Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ reabilitare reþea de canalizare
1. Municipiul Paºcani Ñ extindere reþea de canalizare
2. 45.862 Ñ extindere staþie de epurare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare satã (biologicã)
Ñ reabilitare ºi extindere reþea de distribuþie
4. Ñ reabilitare ºi extindere reþea de canalizare Judeþul Satu Mare
Ñ extindere ºi modernizare staþie de epurare
Nr. poziþie 43
Judeþul Mehedinþi
1. Municipiul Satu Mare
2. 130.729
Nr. poziþie 38
3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
1. Municipiul Drobeta-Turnu Severin Ñ reabilitare reþea de distribuþie
2. 118.807 4. Ñ reabilitare reþea de canalizare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ reabilitare reþea de distribuþie satã (chimicã)
Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare Nr. poziþie 44
Ñ staþie nouã de epurare, inclusiv treaptã avansatã 1. Negreºti-Oaº
(chimicã) 2. 16.539
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Nr. poziþie 39 Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
1. Baia de Aramã Ñ extindere reþea de distribuþie
2. 5.849 4. Ñ extindere reþea de canalizare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ reabilitare reþea de distribuþie satã (chimicã)
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997

Nr. poziþie 45 4. Ñ extindere reþea de canalizare


1. Tãºnad Ñ staþie nouã de epurare
2. 10.353 Nr. poziþie 51
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 1. Tãlmaciu
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 2. 9.257
Ñ extindere reþea de distribuþie 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- 4. Ñ extindere reþea de canalizare
satã (chimicã) Ñ staþie nouã de epurare, inclusiv treaptã avansatã
(chimicã)
Judeþul Sãlaj
Judeþul Suceava
Nr. poziþie 46
1. Municipiul Zalãu Nr. poziþie 52
2. 71.851 1. Municipiul Suceava
3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 2. 117.924
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
4. Ñ reabilitare reþea de canalizare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere reþea de canalizare 4. Ñ reabilitare reþea de canalizare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Ñ extindere staþie de epurare
satã (chimicã) Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Nr. poziþie 47 satã (chimicã)
1. Cehu Silvaniei Nr. poziþie 53
2. 8.816 1. Municipiul Câmpulung Moldovenesc
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 2. 22.267
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ extindere staþie de epurare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- 4. Ñ extindere reþea de canalizare
satã (chimicã) Ñ extindere staþie de epurare
Nr. poziþie 48 Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
1. ªimleu Silvaniei satã (chimicã)
2. 17.167 Nr. poziþie 54
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 1. Municipiul Fãlticeni
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 2. 33.598
Ñ reabilitare reþea de distribuþie
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere staþie de epurare
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
satã (chimicã) Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
satã (chimicã)
Judeþul Sibiu Nr. poziþie 55
1. Municipiul Rãdãuþi
Nr. poziþie 49
2. 31.996
1. Municipiul Sibiu 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
2. 169.723 Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 4. Ñ extindere reþea de canalizare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ extindere staþie de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
satã (chimicã)
satã (chimicã)
Nr. poziþie 50 Judeþul Timiº
1. Agnita
2. 12.252 Nr. poziþie 56
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 1. Municipiul Timiºoara
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 2. 333.000
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997 15

Ñ reabilitare reþea de distribuþie 4. Ñ reabilitare ºi extindere reþea canalizare


Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ extindere staþie de epurare
4. Ñ reabilitare reþea de canalizare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ extindere reþea de canalizare satã (biologicã)
Ñ modernizarea staþiei de epurare (inclusiv treaptã
chimicã) Judeþul Vâlcea
Nr. poziþie 57 Nr. poziþie 63
1. Municipiul Lugoj 1. Municipiul Râmnicu Vâlcea
2. 49.840 2. 118.906
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ reabilitare reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere staþie de epurare 4. Ñ reabilitare reþea de canalizare
Ñ completarea staþiei de epurare cu trepte avansate Ñ extindere reþea de canalizare
(biologicã ºi chimicã) Ñ extindere staþie de epurare
Nr. poziþie 58 Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
satã (chimicã)
1. Buziaº
2. 8.297 Judeþul Vrancea
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Nr. poziþie 64
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 1. Municipiul Focºani
Ñ extindere reþea de distribuþie 2. 100.692
4. Ñ extindere reþea canalizare 3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Nr. poziþie 59 4. Ñ extindere reþea de canalizare
1. Deta Ñ extindere staþie de epurare
2. 7.222 Nr. poziþie 65
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 1. Adjud
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 2. 21.020
Ñ extindere reþea de distribuþie 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
4. Ñ extindere reþea canalizare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ completarea staþiei de epurare cu trepte avansate 4. Ñ extindere reþea de canalizare
(biologicã ºi chimicã) Ñ extindere staþie de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu trepte avansate
Judeþul Vaslui (biologicã ºi chimicã)
Nr. poziþie 60 Nr. poziþie 66
1. Municipiul Bârlad 1. Mãrãºeºti
2. 79.082 2. 12.988
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare ºi extindere reþea de distribuþie Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ reabilitare ºi extindere reþea canalizare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Nr. poziþie 61 satã (chimicã)
1. Municipiul Huºi
2. 33.414 Municipiul Bucureºti
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Nr. poziþie 67
Ñ reabilitare ºi extindere reþea de distribuþie 1. Municipiul Bucureºti
4. Ñ reabilitare ºi extindere reþea canalizare 2. 2.042.562
Ñ extindere staþie de epurare 3. Ñ modernizarea sistemului de alimentare cu apã
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Ñ majorare debite la captare-tratare (finalizarea
satã (chimicã) lucrãrii)
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Nr. poziþie 62 Ñ reabilitare reþea de distribuþie
1. Negreºti Ñ extindere reþea de distribuþie
2. 10.168 4. Ñ modernizarea sistemului de canalizare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ reabilitare reþea de canalizare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ reabilitare ºi extindere reþea de distribuþie Ñ finalizare staþie de epurare
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997
2.2. PE TERMEN MEDIU (2006Ñ2015) Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Judeþul Alba Ñ extindere staþie de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Nr. poziþie 1
satã (chimicã)
1. Municipiul Alba Iulia
2. 73.154 Nr. poziþie 8
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 1. Pâncota
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 2. 7.451
Ñ extindere reþea de distribuþie 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- 4. Ñ extindere reþea de canalizare
satã (biologicã) Ñ extindere staþie de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Nr. poziþie 2
satã (chimicã)
1. Municipiul Blaj
2. 22.339 Nr. poziþie 9
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 1. Sebiº
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 2. 6.873
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere staþie de epurare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Ñ extindere staþie de epurare
satã (biologicã) Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
satã (chimicã)
Nr. poziþie 3
1. Municipiul Aiud Judeþul Argeº
2. 29.171
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Nr. poziþie 10
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 1. Municipiul Piteºti
Ñ extindere reþea de distribuþie 2. 186.053
4. Ñ extindere reþea de canalizare 3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Nr. poziþie 4 Ñ extindere reþea de distribuþie
1. Abrud 4. Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
2. 6.951 satã (chimicã)
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Nr. poziþie 11
Ñ extindere reþea de distribuþie 1. Municipiul Câmpulung Muscel
4. Ñ extindere reþea de canalizare 2. 44.428
Ñ staþie nouã de epurare 3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Nr. poziþie 5 Ñ extindere reþea de distribuþie
1. Chiºineu-Criº 4. Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
2. 8.842 satã (chimicã)
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Nr. poziþie 12
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 1. Municipiul Curtea de Argeº
Ñ extindere reþea de distribuþie 2. 35.412
4. Ñ extindere reþea de canalizare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Ñ extindere reþea de distribuþie
satã (chimicã) 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Nr. poziþie 6 Ñ extindere staþie de epurare
1. Curtici Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
2. 9.834 satã (chimicã)
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Judeþul Bacãu
Ñ extindere reþea de distribuþie
Nr. poziþie 13
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere staþie de epurare 1. Municipiul Oneºti
2. 60.652
Nr. poziþie 7 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
1. Ineu Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
2. 10.424 Ñ reabilitare reþea de distribuþie
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ extindere reþea de distribuþie
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997 17

4. Ñ extindere reþea de canalizare Nr. poziþie 19


Ñ extindere staþie de epurare 1. Salonta
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- 2. 20.340
satã (chimicã) 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Judeþul Bihor Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ extindere reþea de distribuþie
Nr. poziþie 14 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere staþie de epurare
1. Municipiul Oradea Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
2. 223.913 satã (chimicã)
3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie Nr. poziþie 20
Ñ extindere reþea de distribuþie 1. ªtei
4. Ñ extindere reþea de canalizare 2. 9.424
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
satã (chimicã) Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Nr. poziþie 15 Ñ extindere reþea de distribuþie
1. Aleºd 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere staþie de epurare
2. 10.963 Ñ completarea staþiei de epurare cu trepte avansate
3. Ñ majorare debite la captare-tratare (biologicã ºi chimicã)
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie Nr. poziþie 21
Ñ extindere reþea de distribuþie 1. Valea lui Mihai
4. Ñ extindere reþea de canalizare 2. 10.767
Ñ extindere staþie de epurare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie
satã (chimicã)
Ñ extindere reþea de distribuþie
Nr. poziþie 16 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ staþie nouã de epurare
1. Beiuº
2. 11.982 Nr. poziþie 22
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 1. Vaºcãu
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 2. 3.131
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ extindere staþie de epurare Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ staþie nouã de epurare
satã (chimicã)
Nr. poziþie 17 Judeþul Bistriþa-Nãsãud
1. Marghita Nr. poziþie 23
2. 18.812
1. Municipiul Bistriþa
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 2. 88.118
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 3. Ñ reabilitare ºi modernizare captare-tratare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ modernizare ºi extindere staþie de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
satã (chimicã) Judeþul Botoºani
Nr. poziþie 18 Nr. poziþie 24
1. Nucet 1. Municipiul Botoºani
2. 2.787 2. 129.834
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ extindere reþea de distribuþie
satã (chimicã)
4. Ñ reabilitare reþea de canalizare
Ñ extindere reþea de canalizare Nr. poziþie 25
Ñ extindere staþie de epurare 1. Municipiul Dorohoi
Ñ completarea staþiei de epurare cu trepte avansate 2 35.362
(biologicã ºi chimicã) 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997

Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ reabilitare reþea de distribuþie


Ñ reabilitare reþea de distribuþie Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere reþea de distribuþie 4. Ñ extindere reþea de canalizare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ extindere staþie de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Judeþul Buzãu
satã (chimicã)
Nr. poziþie 32
Judeþul Braºov
1. Municipiul Râmnicu Sãrat
Nr. poziþie 26 2. 41.857
1. Municipiul Fãgãraº 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
2. 45.128 Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ extindere staþie de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Judeþul Caraº-Severin
satã (chimicã)
Nr. poziþie 33
Nr. poziþie 27
1. Municipiul Reºiþa
1. Codlea
2. 94.982
2. 24.393
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie Ñ reabilitare reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere staþie de epurare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ completarea staþiei de epurare cu trepte avansate Ñ extindere staþie de epurare
(biologicã ºi chimicã) Ñ completarea staþiei de epurare cu trepte avansate
Nr. poziþie 28 (biologicã ºi chimicã)
1. Râºnov Nr. poziþie 34
2. 16.397 1. Municipiul Caransebeº
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 2. 31.023
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ staþie nouã de epurare
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Nr. poziþie 29
Nr. poziþie 35
1. Zãrneºti
2. 26.732 1. Bocºa
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 2. 19.121
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ staþie nouã de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
satã (biologicã) Nr. poziþie 36
1. Moldova Nouã
Judeþul Brãila 2. 15.962
3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Nr. poziþie 30 Ñ extindere reþea de distribuþie
1. Fãurei 4. Ñ extindere reþea de canalizare
2. 4.579 Ñ staþie nouã de epurare, inclusiv treaptã avansatã
3. Ñ majorare debite la captare-tratare de epurare (chimicã)
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de distribuþie Nr. poziþie 37
4. Ñ extindere reþea de canalizare 1. Oraviþa
Ñ extindere staþie de epurare 2. 15.556
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
satã (biologicã) Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Nr. poziþie 31 Ñ extindere reþea de distribuþie
1. Ianca 4. Ñ extindere reþea de canalizare
2. 12.597 Ñ extindere staþie de epurare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare satã (chimicã)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997 19

Judeþul Cãlãraºi Judeþul Dâmboviþa

Nr. poziþie 38 Nr. poziþie 44


1. Olteniþa 2. Moreni
2. 32.140 2. 23.249
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ reabilitare reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere staþie de epurare
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
satã (biologicã) Ñ extindere staþie de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Judeþul Cluj satã (chimicã)

Nr. poziþie 39 Judeþul Galaþi


1. Municipiul Dej
2. 41.460 Nr. poziþie 45
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 1. Municipiul Tecuci
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 2. 47.081
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere ºi modernizare staþie de epurare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Ñ extindere staþie de epurare
satã (chimicã)
Nr. poziþie 40 Judeþul Giurgiu
1. Municipiul Turda
2. 61.859 Nr. poziþie 46
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 1. Municipiul Giurgiu
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 2. 74.126
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 3. Ñ reabilitare reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ staþie nouã de epurare 4. Ñ reabilitare reþea de canalizare
Nr. poziþie 41 Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere staþie de epurare
1 Câmpia Turzii
2. 29.989 Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
3. Ñ majorare debite la captare-tratare satã (chimicã)
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie Judeþul Harghita
Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ reabilitare reþea de canalizare Nr. poziþie 47
Ñ extindere staþie de epurare 1. Municipiul Odorheiu Secuiesc
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- 2. 39.484
satã (biologicã) 3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Nr. poziþie 42 Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare
1. Gherla
2. 24.488 Nr. poziþie 48
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 1. Bãile Tuºnad
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
2. 1.850
Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ modernizare staþie de pompare
Judeþul Constanþa Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Nr. poziþie 43 satã (chimicã)
1. Municipiul Medgidia Nr. poziþie 49
2. 47.606
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 1. Borsec
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 2. 3.104
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ reabilitare ºi extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere staþie de epurare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Ñ completarea staþiei de epurare cu trepte avansate
satã (chimicã) (biologicã ºi chimicã)
20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997

Judeþul Hunedoara Ñ extindere reþea de canalizare ºi transportare ape


uzate la staþia de epurare Petroºani
Nr. poziþie 50
Nr. poziþie 56
1. Municipiul Deva
2. 77.125 1. Petrila
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 2. 30.482
Ñ extindere reþea de distribuþie 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Ñ extindere reþea de distribuþie
satã (biologicã) 4. Ñ reabilitare reþea de canalizare
Ñ extindere reþea de canalizare ºi transportare ape
Nr. poziþie 51 uzate la staþia de epurare Petroºani
1. Municipiul Hunedoara Nr. poziþie 57
2. 80.599
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 1. Uricani
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 2. 12.796
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ reabilitare reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere staþie de epurare 4. Ñ reabilitare reþea de canalizare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Ñ extindere reþea de canalizare ºi transportare ape
satã (biologicã) uzate la staþia de epurare Petroºani

Nr. poziþie 52 Nr. poziþie 58


1. Municipiul Petroºani 1. Vulcan
2. 52.989 2. 35.827
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ reabilitare reþea de canalizare 4. Ñ reabilitare reþea de canalizare
Ñ extindere reþea de canalizare Ñ extindere reþea de canalizare ºi transportare ape
Ñ extindere staþie de epurare pentru toate localitãþile uzate la staþia de epurare Petroºani
de pe Jiul de Est ºi Jiul de Vest
Ñ completarea staþiei de epurare cu trepte avansate Judeþul Ialomiþa
(biologicã ºi chimicã)
Nr. poziþie 59
Nr. poziþie 53 1. Municipiul Feteºti
1. Municipiul Orãºtie 2. 36.312
2. 24.826 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ extindere staþie de epurare
4. Ñ reabilitare reþea de canalizare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ extindere reþea de canalizare satã (biologicã)
Ñ extindere staþie de epurare
Nr. poziþie 60
Nr. poziþie 54 1. Municipiul Urziceni
1. Aninoasa 2. 19.393
2. 6.127 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ reabilitare reþea de distribuþie Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere reþea de distribuþie 4. Ñ extindere reþea de canalizare
4. Ñ reabilitare reþea de canalizare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ extindere reþea de canalizare ºi transportare ape Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
uzate la staþia de epurare Petroºani satã (biologicã)
Nr. poziþie 55 Nr. poziþie 61
1. Lupeni 1. Þãndãrei
2. 32.916 2. 14.474
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ reabilitare reþea de distribuþie Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere reþea de distribuþie 4. Ñ extindere reþea de canalizare
4. Ñ reabilitare reþea de canalizare Ñ extindere staþie de epurare
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997 21

Judeþul Iaºi Nr. poziþie 68


1. Cavnic
Nr. poziþie 62 2. 5.639
1. Hârlãu 3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
2. 12.059 Ñ reabilitare reþea de distribuþie
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 4. Ñ reabilitare reþea de canalizare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ extindere staþie de epurare
4. Ñ reabilitare ºi extindere reþea de canalizare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- satã (biologicã)
satã (chimicã)
Nr. poziþie 69
Nr. poziþie 63
1. Seini
1. Târgu Frumos 2. 9.265
2. 14.204 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ reabilitare ºi extindere reþea de distribuþie 4. Ñ extindere reþea de canalizare
4. Ñ reabilitare ºi extindere reþea de canalizare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- satã (biologicã)
satã (chimicã)
Nr. poziþie 70
Judeþul Maramureº 1. Târgu Lãpuº
2. 14.298
Nr. poziþie 64 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
1. Municipiul Baia Mare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
2. 149.567 Ñ reabilitare reþea de distribuþie
3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 4. Ñ reabilitare reþea de canalizare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ extindere reþea de canalizare
4. Ñ reabilitare reþea de canalizare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere staþie de epurare Nr. poziþie 71
1. Viºeu de Sus
Nr. poziþie 65
2. 18.891
1. Municipiul Sighetu Marmaþiei 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
2. 44.998 Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 4. Ñ reabilitare reþea de canalizare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ extindere reþea de canalizare
4. Ñ reabilitare reþea de canalizare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ extindere reþea de canalizare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ extindere staþie de epurare satã (chimicã)
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
satã (chimicã) Judeþul Mureº
Nr. poziþie 66
Nr. poziþie 72
1. Baia Sprie
2. 15.687 1. Municipiul Sighiºoara
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 2. 36.393
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ extindere reþea de distribuþie 4. Ñ extindere reþea de canalizare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ extindere staþie de epurare Nr. poziþie 73
Nr. poziþie 67 1. Municipiul Reghin
1. Borºa 2. 39.562
2. 27.508 3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ extindere staþie de epurare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ extindere staþie de epurare satã (chimicã)
22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997

Nr. poziþie 74 Nr. poziþie 80


1. Târnãveni 1. Azuga
2. 30.133 2. 6.411
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ staþie nouã de epurare, inclusiv treaptã avansatã
4. Ñ extindere reþea de canalizare (chimicã)
Ñ extindere staþie de epurare Nr. poziþie 81
Judeþul Neamþ 1. Bãicoi
2. 20.532
Nr. poziþie 75 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
1. Municipiul Piatra-Neamþ
Ñ extindere reþea de distribuþie
2. 126.180
4. Ñ extindere reþea de canalizare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ extindere staþie de epurare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de distribuþie Nr. poziþie 82
4. Ñ extindere reþea de canalizare 1. Boldeºti-Scãeni
Ñ extindere staþie de epurare 2. 11.607
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
satã (chimicã) Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Nr. poziþie 76 Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare
1. Municipiul Roman Ñ staþie nouã de epurare, inclusiv treaptã avansatã
2. 82.089 (chimicã)
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Nr. poziþie 83
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 1. Breaza
4. Ñ extindere reþea de canalizare 2. 19.241
Ñ extindere staþie de epurare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
satã (chimicã) Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Judeþul Olt Ñ extindere staþie de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Nr. poziþie 77 satã (chimicã)
1. Municipiul Slatina Nr. poziþie 84
2. 87.507
3. Ñ reabilitare reþea de distribuþie 1. Buºteni
Ñ extindere reþea de distribuþie 2. 12.397
4. Ñ extindere reþea de canalizare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Ñ extindere reþea de distribuþie
satã (chimicã) 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ staþie nouã de epurare
Nr. poziþie 78
Nr. poziþie 85
1. Municipiul Caracal
1. Comarnic
2. 39.876
2. 13.545
3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere staþie de epurare cu treaptã avansatã
Ñ staþie nouã de epurare
(chimicã)
Nr. poziþie 86
Judeþul Prahova 1. Mizil
2. 17.236
Nr. poziþie 79 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
1. Municipiul Câmpina Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
2. 41.342 Ñ extindere reþea de distribuþie
3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ extindere staþie de epurare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ extindere staþie de epurare satã (chimicã)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997 23

Nr. poziþie 87 Judeþul Sibiu


1. Plopeni
2. 10.415 Nr. poziþie 93
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 1. Municipiul Mediaº
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 2. 63.368
4. Ñ extindere reþea de canalizare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ extindere staþie de epurare mecano-biologicã Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Ñ reabilitare reþea de distribuþie
satã (chimicã) Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Nr. poziþie 88 Ñ extindere staþie de epurare
1. Sinaia
2. 15.397 Nr. poziþie 94
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 1. Copºa Micã
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 2. 5.151
Ñ extindere reþea de distribuþie 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere staþie de epurare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Ñ extindere staþie de epurare
satã (chimicã)
Nr. poziþie 95
Nr. poziþie 89 1. Ocna Sibiului
1. Slãnic Prahova 2. 4.299
2. 7.523 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare 4. Ñ extindere reþea de canalizare prin pompare la
Ñ extindere staþie de epurare municipiul Sibiu
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
satã (chimicã) Judeþul Teleorman
Nr. poziþie 90 Nr. poziþie 96
1. Urlaþi 1. Municipiul Alexandria
2. 11.877 2. 59.681
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ extindere staþie de epurare
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere staþie de epurare Nr. poziþie 97
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- 1. Municipiul Roºiori de Vede
satã (chimicã) 2. 37.148
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Judeþul Satu Mare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de distribuþie
Nr. poziþie 91 4. Ñ extindere reþea de canalizare
1. Municipiul Carei Ñ extindere staþie de epurare
2. 26.224 Ñ completarea staþiei de epurare cu trepte avansate
3. Ñ majorare debite la captare-tratare (biologicã ºi chimicã)
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de distribuþie Nr. poziþie 98
4. Ñ extindere reþea de canalizare 1. Municipiul Turnu Mãgurele
Ñ extindere staþie de epurare 2. 36.549
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- 3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
satã (chimicã) Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Judeþul Sãlaj Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
satã (biologicã)
Nr. poziþie 92
1. Jibou Judeþul Timiº
2. 12.386
3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Nr. poziþie 99
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 1. Fãget
Ñ extindere reþea de distribuþie 2. 7.680
4. Ñ extindere reþea de canalizare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
satã (chimicã) Ñ reabilitare reþea de distribuþie
24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997

Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ extindere reþea de distribuþie


4. Ñ extindere reþea de canalizare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ extindere staþie de epurare
Nr. poziþie 100 Ñ completarea staþiei de epurare cu trepte avansate
(biologicã ºi chimicã)
1. Jimbolia
2. 11.658 Nr. poziþie 106
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 1. Bãile Olãneºti
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 2. 4.827
4. Ñ extindere reþea de canalizare 3. Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ extindere staþie de epurare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- 4. Ñ reabilitare reþea de canalizare
satã (chimicã) Ñ extindere reþea de canalizare
Nr. poziþie 101 Ñ completarea staþiei de epurare cu trepte avansate
1. Sânnicolau Mare (biologicã ºi chimicã)
2. 12.973 Nr. poziþie 107
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
1. Brezoi
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de distribuþie 2. 7.580
4. Ñ extindere reþea de canalizare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Ñ extindere reþea de distribuþie
satã (chimicã) 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere staþie de epurare
Judeþul Tulcea Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
satã (chimicã)
Nr. poziþie 102
Nr. poziþie 108
1. Municipiul Tulcea
1. Cãlimãneºti
2. 97.103
3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 2. 8.990
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ reabilitare reþea de canalizare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere reþea de canalizare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ staþie nouã de epurare satã (chimicã)
Nr. poziþie 109
Judeþul Vaslui
1. Horezu
Nr. poziþie 103 2. 7.386
3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
1. Municipiul Vaslui
Ñ extindere reþea de distribuþie
2. 80.194
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ reabilitare ºi extindere reþea de distribuþie Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
4. Ñ reabilitare ºi extindere reþea de canalizare satã (chimicã)
Ñ extindere staþie de epurare Nr. poziþie 110
1. Ocnele Mari
Judeþul Vâlcea 2. 3.611
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Nr. poziþie 104 Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
1. Drãgãºani Ñ extindere reþea de distribuþie
2. 22.776 4. Ñ extindere reþea de canalizare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 2.3. PE TERMEN LUNG (2016Ñ2025)
Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ reabilitare reþea de canalizare Judeþul Alba
Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere staþie de epurare Nr. poziþie 1
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
satã (chimicã) 1. Câmpeni
2. 8.663
Nr. poziþie 105 3. Ñ reabilitare reþea de distribuþie
1. Bãile Govora Ñ extindere reþea de distribuþie
2. 3.225 4. Ñ extindere reþea de canalizare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ staþie nouã de epurare
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997 25

Nr. poziþie 2 Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare


1. Cugir Ñ extindere reþea de distribuþie
2. 30.976 4. Ñ extindere reþea de canalizare
3. Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ extindere staþie de epurare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ extindere staþie de epurare satã (chimicã)
Nr. poziþie 3 Judeþul Bacãu
1. Ocna Mureº
2. 15.930 Nr. poziþie 10
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 1. Buhuºi
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 2. 21.851
4. Ñ extindere reþea de canalizare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ completarea cu treaptã de epurare avansatã (bio- Ñ reabilitare reþea de distribuþie
logicã) Ñ extindere reþea de distribuþie
Nr. poziþie 4 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere staþie de epurare
1. Sebeº Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
2. 29.963 satã (chimicã)
3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie Nr. poziþie 11
Ñ extindere reþea de distribuþie 1. Comãneºti
4. Ñ extindere reþea de canalizare 2. 26.089
Ñ extindere staþie de epurare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Nr. poziþie 5 Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie
1. Teiuº Ñ extindere reþea de distribuþie
2. 7.290 4. Ñ extindere reþea de canalizare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ staþie nouã de epurare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie Nr. poziþie 12
Ñ extindere reþea de distribuþie 1. Dãrmãneºti
4. Ñ extindere reþea de canalizare 2. 14.129
Ñ staþie nouã de epurare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Nr. poziþie 6 Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de distribuþie
1. Zlatna 4. Ñ extindere reþea de canalizare
2. 9.381 Ñ staþie nouã de epurare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ extindere reþea de distribuþie Nr. poziþie 13
4. Ñ extindere reþea de canalizare 1. Moineºti
Ñ staþie nouã de epurare 2. 25.482
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Judeþul Argeº Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Nr. poziþie 7 Ñ extindere reþea de distribuþie
1. Colibaºi 4. Ñ extindere reþea de canalizare
2. 34.268 Ñ extindere staþie de epurare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare satã (chimicã)
Ñ extindere reþea de distribuþie
Nr. poziþie 14
4. Ñ extindere staþie de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- 1. Slãnic Moldova
satã (chimicã) 2. 5.424
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Nr. poziþie 8 Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
1. Costeºti Ñ reabilitare ºi extindere reþea de distribuþie
2. 12.273 4. Ñ extindere reþea de canalizare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ reabilitare reþea de canalizare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ extindere staþie de epurare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ extindere staþie de epurare satã (biologicã)
Nr. poziþie 9 Nr. poziþie 15
1. Topoloveni 1. Târgu Ocna
2. 10.016 2. 14.461
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997

Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ extindere reþea de distribuþie


Ñ reabilitare reþea de distribuþie 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare Nr. poziþie 22
Ñ reabilitare reþea de canalizare 1. Sãcele
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- 2. 29.757
satã (chimicã) 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Judeþul Bistriþa-Nãsãud Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ extindere reþea de distribuþie
Nr. poziþie 16 4. Ñ extindere reþea de canalizare
1. Beclean Ñ extindere staþie de epurare
2. 11.932 Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
3. Ñ majorare debite la captare-tratare satã (chimicã)
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Nr. poziþie 23
Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare 1. Victoria
Ñ modernizare ºi extindere staþie de epurare 2. 10.737
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Nr. poziþie 17 Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
1. Nãsãud Ñ reabilitare reþea de distribuþie
2. 11.645 4. Ñ extindere reþea de canalizare
3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ extindere reþea de distribuþie satã (chimicã)
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere staþie de epurare Judeþul Buzãu
Nr. poziþie 18
Nr. poziþie 24
1. Sângeorz-Bãi
2. 10.607 1. Nehoiu
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 2. 12.662
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ extindere staþie de epurare
Nr. poziþie 25
Judeþul Botoºani
1. Pogoanele
Nr. poziþie 19 2. 7.624
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
1. Darabani Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
2. 11.969
Ñ reabilitare reþea de distribuþie
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ extindere staþie de epurare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ extindere staþie de epurare satã (biologicã)
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
satã (chimicã) Judeþul Caraº-Severin

Nr. poziþie 20 Nr. poziþie 26


1. Sãveni 1. Bãile Herculane
2. 8.731 2. 6.204
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
satã (chimicã) satã (biologicã)
Judeþul Braºov Nr. poziþie 27
1. Oþelu Roºu
Nr. poziþie 21 2. 13.002
1. Rupea 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
2. 6.095 Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ reabilitare reþea de distribuþie
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997 27

4. Ñ extindere reþea de canalizare 4. Ñ extindere reþea de canalizare


Ñ extindere staþie de epurare Ñ staþie nouã de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Nr. poziþie 34
satã (biologicã)
1. Eforie
Judeþul Cãlãraºi 2. 9.231
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Nr. poziþie 28 Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ extindere reþea de distribuþie
1. Budeºti
4. Ñ extindere reþea de canalizare
2. 9.930
Ñ extindere staþie de epurare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ completarea staþiei de epurare cu trepte avansate
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare (biologicã ºi chimicã)
Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare Nr. poziþie 35
Ñ staþie nouã de epurare 1. Nãvodari
Nr. poziþie 29 2. 33.702
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
1. Fundulea Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
2. 6.340 Ñ reabilitare reþea de distribuþie
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ staþie nouã de epurare
Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare Nr. poziþie 36
Ñ staþie nouã de epurare, inclusiv treaptã avansatã 1. Negru Vodã
de epurare (chimicã) 2. 5.357
3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Nr. poziþie 30
Ñ extindere reþea de distribuþie
1. Lehliu-Garã 4. Ñ extindere reþea de canalizare
2. 6.731 Ñ staþie nouã de epurare, inclusiv treaptã avansatã
3. Ñ majorare debite la captare-tratare (chimicã)
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de distribuþie Nr. poziþie 37
4. Ñ extindere reþea de canalizare 1. Ovidiu
Ñ extindere staþie de epurare 2. 13.009
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
satã (chimicã) Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Judeþul Cluj Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Nr. poziþie 31 Ñ extindere staþie de epurare
1. Huedin Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
2. 10.294 satã (chimicã)
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Nr. poziþie 38
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 1. Techirghiol
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 2. 6.949
Ñ extindere reþea de distribuþie 3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere staþie de epurare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
satã (chimicã) Judeþul Dâmboviþa
Judeþul Constanþa Nr. poziþie 39
1. Fieni
Nr. poziþie 32
2. 8.190
1. Basarabi 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
2. 11.012 Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ staþie nouã de epurare, inclusiv completarea sta- Ñ extindere staþie de epurare
þiei cu treaptã avansatã (chimicã) Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
satã (chimicã)
Nr. poziþie 33
1. Cernavodã Nr. poziþie 40
2. 20.734 1. Gãeºti
3. Ñ reabilitare reþea de distribuþie 2. 17.027
Ñ extindere reþea de distribuþie 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997

Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ extindere staþie de epurare


Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
4. Ñ extindere reþea de canalizare satã (biologicã)
Ñ extindere staþie de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Judeþul Galaþi
satã (chimicã)
Nr. poziþie 47
Nr. poziþie 41
1. Bereºti
1. Pucioasa
2. 3.947
2. 16.755
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ reabilitare reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere staþie de epurare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Ñ staþie nouã de epurare
satã (chimicã) Nr. poziþie 48
Nr. poziþie 42 1. Târgu Bujor
1. Titu 2. 8.220
2. 10.923 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere reþea de distribuþie 4. Ñ extindere reþea de canalizare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ extindere staþie de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Judeþul Giurgiu
satã (chimicã)
Nr. poziþie 49
Judeþul Dolj 1. Bolintin-Vale
2. 11.453
Nr. poziþie 43 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
1. Bãileºti Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
2. 22.725 Ñ extindere reþea de distribuþie
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ staþie nouã de epurare, inclusiv trepte avansate
Ñ reabilitare reþea de distribuþie de epurare (biologicã ºi chimicã)
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ staþie nouã de epurare, inclusiv treaptã avansatã Nr. poziþie 50
(chimicã) 1. Mihãileºti
2. 7.207
Nr. poziþie 44 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
1. Calafat Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
2. 21.493 Ñ extindere reþea de distribuþie
3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ staþie nouã de epurare, inclusiv trepte avansate
4. Ñ extindere reþea de canalizare de epurare (biologicã ºi chimicã)
Ñ staþie nouã de epurare
Nr. poziþie 45 Judeþul Harghita
1. Filiaºi Nr. poziþie 51
2. 20.142
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 1. Bãlan
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 2. 10.115
Ñ extindere reþea de distribuþie 3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ extindere staþie de epurare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ completarea staþiei de epurare cu trepte avansate 4. Ñ extindere reþea de canalizare
(biologicã ºi chimicã) Ñ extindere staþie de epurare
Nr. poziþie 46 Nr. poziþie 52
1. Segarcea 1. Cristuru Secuiesc
2. 8.885 2. 11.185
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere reþea de distribuþie 4. Ñ extindere reþea de canalizare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ extindere staþie de epurare
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997 29

Nr. poziþie 53 Ñ staþie nouã de epurare, inclusiv treaptã avansatã


1. Gheorgheni (chimicã)
2. 21.630 Nr. poziþie 59
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 1. Vânju Mare
Ñ extindere reþea de distribuþie 2. 7.397
4. Ñ extindere reþea de canalizare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ completarea staþiei de epurare cu trepte avansate Ñ extindere reþea de distribuþie
(biologicã ºi chimicã) 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ staþie nouã de epurare, inclusiv treaptã avansatã
Nr. poziþie 54 (chimicã)
1. Topliþa
2. 16.992 Judeþul Mureº
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Nr. poziþie 60
Ñ extindere reþea de distribuþie 1. Iernut
4. Ñ extindere reþea de canalizare 2. 9.926
Ñ extindere staþie de epurare 3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Ñ reabilitare reþea de distribuþie
satã (chimicã) 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Nr. poziþie 55 Ñ extindere staþie de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu trepte avansate
1. Vlãhiþa (biologicã ºi chimicã)
2. 7.584
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Nr. poziþie 61
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 1. Luduº
Ñ extindere reþea de distribuþie 2. 18.851
4. Ñ extindere reþea de canalizare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Ñ extindere reþea de distribuþie
satã (chimicã) 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ staþie nouã de epurare
Judeþul Hunedoara
Nr. poziþie 62
Nr. poziþie 56 1. Sovata
1. Cãlan 2. 12.184
2. 14.837 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
satã (biologicã) satã (biologicã)

Judeþul Ilfov Judeþul Neamþ


Nr. poziþie 57 Nr. poziþie 63
1. Buftea 1. Bicaz
2. 19.584 2. 8.788
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ reabilitare reþea de distribuþie 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ extindere staþie de epurare
4. Ñ reabilitare reþea de canalizare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ extindere reþea de canalizare satã (chimicã)
Ñ colector BufteaÑBucureºti
Nr. poziþie 64
Judeþul Mehedinþi 1. Târgu-Neamþ
2. 22.697
Nr. poziþie 58 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
1. Strehaia Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
2. 12.539 Ñ extindere reþea de distribuþie
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
4. Ñ extindere reþea de canalizare satã (chimicã)
30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997

Judeþul Olt Judeþul Sibiu

Nr. poziþie 65 Nr. poziþie 71


1. Balº 1. Avrig
2. 23.910 2. 15.711
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere reþea de distribuþie 4. Ñ extindere reþea de canalizare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
satã (chimicã)
Nr. poziþie 66
Nr. poziþie 72
1. Corabia
2. 22.380 1. Cisnãdie
2. 17.360
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere reþea de distribuþie 4. Ñ extindere reþea de canalizare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ staþie nouã de epurare
Ñ extindere staþie de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Nr. poziþie 73
satã (biologicã) 1. Dumbrãveni
2. 8.784
Nr. poziþie 67
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
1. Drãgãneºti-Olt Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
2. 13.410 Ñ extindere reþea de distribuþie
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ staþie nouã de epurare
Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare Judeþul Suceava
Ñ extindere staþie de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Nr. poziþie 74
satã (biologicã) 1. Gura Humorului
2. 16.645
Nr. poziþie 68
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
1. Piatra-Olt Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
2. 6.654 Ñ extindere reþea de distribuþie
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ extindere reþea de distribuþie satã (chimicã)
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Nr. poziþie 75
Ñ staþie nouã de epurare
1. Siret
Nr. poziþie 69 2. 9.847
1. Scorniceºti 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
2. 13.778 Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere staþie de epurare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere staþie de epurare
Judeþul Prahova Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
satã (chimicã)
Nr. poziþie 70 Nr. poziþie 76
1. Vãlenii de Munte 1. Solca
2. 14.151 2. 4.677
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ extindere reþea de distribuþie Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere staþie de epurare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
satã (chimicã) satã (chimicã)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997 31

Nr. poziþie 77 4. Ñ extindere reþea de canalizare


1. Vatra Dornei Ñ extindere staþie de epurare
2. 18.364 Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare satã (biologicã)
Ñ extindere reþea de distribuþie
Nr. poziþie 82
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Ñ extindere staþie de epurare 1. Mãcin
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- 2. 12.211
satã (chimicã) 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Judeþul Teleorman Ñ extindere reþea de distribuþie
4. Ñ extindere reþea de canalizare
Nr. poziþie 78 Ñ staþie nouã de epurare
1. Videle
2. 12.837 Nr. poziþie 83
3. Ñ majorare debite la captare-tratare 1. Sulina
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare 2. 5.333
Ñ extindere reþea de distribuþie 3. Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
4. Ñ extindere reþea de canalizare Ñ extindere reþea de distribuþie
Ñ extindere staþie de epurare 4. Ñ extindere reþea de canalizare
Nr. poziþie 79 Ñ staþie nouã de epurare
1. Zimnicea
2. 16.994 Judeþul Vrancea
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ extindere reþea de distribuþie Nr. poziþie 84
4. Ñ extindere reþea de canalizare 1. Odobeºti
Ñ extindere staþie de epurare 2. 7.928
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Judeþul Tulcea Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Ñ reabilitare reþea de distribuþie
Nr. poziþie 80 Ñ extindere reþea de distribuþie
1. Babadag 4. Ñ extindere reþea de canalizare
2. 10.765 Ñ extindere staþie de epurare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Nr. poziþie 85
4. Ñ extindere reþea de canalizare 1. Panciu
Ñ extindere staþie de epurare 2. 10.084
Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan- 3. Ñ majorare debite la captare-tratare
satã (biologicã) Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare
Nr. poziþie 81 Ñ reabilitare reþea de distribuþie
1. Isaccea Ñ extindere reþea de distribuþie
2. 5.652 4. Ñ extindere reþea de canalizare
3. Ñ majorare debite la captare-tratare Ñ extindere staþie de epurare
Ñ majorare capacitate de compensare, înmagazinare Ñ completarea staþiei de epurare cu treaptã avan-
Ñ extindere reþea de distribuþie satã (chimicã).

3.0 ZONE CU DISFUNCÞIONALITÃÞI MARI ÎN ALIMENTAREA CU APÃ ªI/SAU CANALIZARE A MUNICIPIILOR ªI ORAªELOR,
CARE NECESITÃ LUCRÃRI HIDROEDILITARE DE REABILITARE ªI DEZVOLTARE

1. Zona Nr. crt. 3 Nr. crt. 6 Nr. crt. 9


2. Municipii ºi oraºe 1. Zona nr. 1 1. Zona nr. 2 1. Zona nr. 2
3. Judeþul 2. Târnãveni 2. Alba Iulia 2. Câmpia Turzii
3. Mureº 3. Alba 3. Cluj
Nr. crt. 1
Nr. crt. 4 Nr. crt. 7 Nr. crt. 10
1. Zona nr. 1
2. Reghin 1. Zona nr. 1 1. Zona nr. 2 1. Zona nr. 3
2. Târgu Mureº 2. Blaj 2. Haþeg
3. Mureº
3. Mureº 3. Alba 3. Hunedoara
Nr. crt. 2 Nr. crt. 5 Nr. crt. 8 Nr. crt. 11
1. Zona nr. 1 1. Zona nr. 1 1. Zona nr. 2 1. Zona nr. 3
2. Sovata 2. Mediaº 2. Teiuº 2. Hunedoara
3. Mureº 3. Sibiu 3. Alba 3. Hunedoara
32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997

Nr. crt. 12 Nr. crt. 27 Nr. crt. 42 Nr. crt. 57


1. Zona nr. 4 1. Zona nr. 8 1. Zona nr. 10 1. Zona nr. 13
2. Aninoasa 2. Baraolt 2. Viºeu de Sus 2. Nucet
3. Hunedoara 3. Covasna 3. Maramureº 3. Bihor
Nr. crt. 13 Nr. crt. 28 Nr. crt. 43 Nr. crt. 58
1. Zona nr. 4 1. Zona nr. 8 1. Zona nr. 10 1. Zona nr. 13
2. Lupeni 2. Covasna 2. Negreºti-Oaº 2. ªtei
3. Hunedoara 3. Covasna 3. Satu Mare 3. Bihor
Nr. crt. 14 Nr. crt. 29 Nr. crt. 44 Nr. crt. 59
1. Zona nr. 4 1. Zona nr. 8 1. Zona nr. 11 1. Zona nr. 13
2. Petrila 2. Întorsura Buzãului 2. Cluj-Napoca 2. Vaºcãu
3. Hunedoara 3. Covasna 3. Cluj 3. Bihor
Nr. crt. 15 Nr. crt. 30 Nr. crt. 45 Nr. crt. 60
1. Zona nr. 4 1. Zona nr. 8 1. Zona nr. 11 1. Zona nr. 14
2. Petroºani 2. Sfântu Gheorghe 2. Dej 2. Arad
3. Hunedoara 3. Covasna 3. Cluj 3. Arad
Nr. crt. 16 Nr. crt. 31 Nr. crt. 46 Nr. crt. 61
1. Zona nr. 4 1. Zona nr. 9 1. Zona nr. 11 1. Zona nr. 14
2. Vulcan 2. Gheorgheni 2. Huedin 2. Lipova
3. Hunedoara 3. Harghita 3. Cluj 3. Arad
Nr. crt. 17 Nr. crt. 32 Nr. crt. 47 Nr. crt. 62
1. Zona nr. 5 1. Zona nr. 9 1. Zona nr. 12 1. Zona nr. 14
2. Brezoi 2. Miercurea-Ciuc 2. Aleºd 2. Nãdlac
3. Vâlcea 3. Harghita 3. Bihor 3. Arad
Nr. crt. 18 Nr. crt. 33 Nr. crt. 48 Nr. crt. 63
1. Zona nr. 5 1. Zona nr. 9 1. Zona nr. 12 1. Zona nr. 14
2. Râmnicu Vâlcea 2. Topliþa 2. Marghita 2. Pâncota
3. Vâlcea 3. Harghita 3. Bihor 3. Arad
Nr. crt. 19 Nr. crt. 34 Nr. crt. 49 Nr. crt. 64
1. Zona nr. 6 1. Zona nr. 9 1. Zona nr. 12 1. Zona nr. 14
2. Breaza 2. Vlãhiþa 2. Valea lui Mihai 2. Sânnicolau Mare
3. Prahova 3. Harghita 3. Bihor 3. Timiº
Nr. crt. 20 Nr. crt. 35 Nr. crt. 50 Nr. crt. 65
1. Zona nr. 6 1. Zona nr. 10 1. Zona nr. 12 1. Zona nr. 15
2. Buºteni 2. Baia Mare 2. Carei 2. Buziaº
3. Prahova 3. Maramureº 3. Satu Mare 3. Timiº
Nr. crt. 21 Nr. crt. 36 Nr. crt. 51 Nr. crt. 66
1. Zona nr. 6 1. Zona nr. 10 1. Zona nr. 12 1. Zona nr. 15
2. Comarnic 2. Baia Sprie 2. Tãºnad 2. Deta
3. Prahova 3. Maramureº 3. Satu Mare 3. Timiº
Nr. crt. 22 Nr. crt. 37 Nr. crt. 52 Nr. crt. 67
1. Zona nr. 6 1. Zona nr. 10 1. Zona nr. 12 1. Zona nr. 15
2. Sinaia 2. Borºa 2. Cehu Silvaniei 2. Fãget
3. Prahova 3. Maramureº 3. Sãlaj 3. Timiº
Nr. crt. 23 Nr. crt. 38 Nr. crt. 53 Nr. crt. 68
1. Zona nr. 7 1. Zona nr. 10 1. Zona nr. 12 1. Zona nr. 15
2. Braºov 2. Cavnic 2. ªimleu Silvaniei 2. Lugoj
3. Braºov 3. Maramureº 3. Sãlaj 3. Timiº
Nr. crt. 24 Nr. crt. 39 Nr. crt. 54 Nr. crt. 69
1. Zona nr. 7 1. Zona nr. 10 1. Zona nr. 12 1. Zona nr. 15
2. Codlea 2. Seini 2. Zalãu 2. Timiºoara
3. Braºov 3. Maramureº 3. Sãlaj 3. Timiº
Nr. crt. 25 Nr. crt. 40 Nr. crt. 55 Nr. crt. 70
1. Zona nr. 7 1. Zona nr. 10 1. Zona nr. 13 1. Zona nr. 16
2. Sãcele 2. Sighetu Marmaþiei 2. Sebiº 2. Anina
3. Braºov 3. Maramureº 3. Arad 3. Caraº-Severin
Nr. crt. 26 Nr. crt. 41 Nr. crt. 56 Nr. crt. 71
1. Zona nr. 7 1. Zona nr. 10 1. Zona nr. 13 1. Zona nr. 16
2. Zãrneºti 2. Târgu Lãpuº 2. Beiuº 2. Oraviþa
3. Braºov 3. Maramureº 3. Bihor 3. Caraº-Severin
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997 33

Nr. crt. 72 Nr. crt. 87 Nr. crt. 102 Nr. crt. 117
1. Zona nr. 16 1. Zona nr. 19 1. Zona nr. 22 1. Zona nr. 26
2. Reºiþa 2. Pucioasa 2. Mãcin 2. Comãneºti
3. Caraº-Severin 3. Dâmboviþa 3. Tulcea 3. Bacãu
Nr. crt. 73 Nr. crt. 88 Nr. crt. 103 Nr. crt. 118
1. Zona nr. 17 1. Zona nr. 19 1. Zona nr. 22 1. Zona nr. 26
2. Bãile Herculane 2. Târgoviºte 2. Tulcea 2. Moineºti
3. Caraº-Severin 3. Dâmboviþa 3. Tulcea 3. Bacãu
Nr. crt. 74 Nr. crt. 89 Nr. crt. 104 Nr. crt. 119
1. Zona nr. 17 1. Zona nr. 19 1. Zona nr. 23 1. Zona nr. 26
2. Baia de Aramã 2. Titu 2. Fãurei 2. Oneºti
3. Mehedinþi 3. Dâmboviþa 3. Brãila 3. Bacãu
Nr. crt. 75 Nr. crt. 90 Nr. crt. 105 Nr. crt. 120
1. Zona nr. 17 1. Zona nr. 20 1. Zona nr. 23 1. Zona nr. 26
2. Drobeta-Turnu Severin 2. Budeºti 2. Ianca 2. Slãnic-Moldova
3. Mehedinþi 3. Cãlãraºi 3. Brãila 3. Bacãu
Nr. crt. 76 Nr. crt. 91 Nr. crt. 106 Nr. crt. 121
1. Zona nr. 17 1. Zona nr. 20 1. Zona nr. 23 1. Zona nr. 26
2. Orºova 2. Olteniþa 2. Pogoanele 2. Târgu-Ocna
3. Mehedinþi 3. Cãlãraºi 3. Buzãu 3. Bacãu
Nr. crt. 77 Nr. crt. 92 Nr. crt. 107 Nr. crt. 122
1. Zona nr. 18 1. Zona nr. 20 1. Zona nr. 24 1. Zona nr. 27
2. Craiova 2. Bucureºti 2. Mizil 2. Hârlãu
3. Dolj 3. Municipiul Bucureºti 3. Prahova 3. Iaºi
Nr. crt. 78 Nr. crt. 93 Nr. crt. 108 Nr. crt. 123
1. Zona nr. 18 1. Zona nr. 20 1. Zona nr. 24 1. Zona nr. 27
2. Filiaºi 2. Buftea 2. Ploieºti 2. Iaºi
3. Dolj 3. Ilfov 3. Prahova 3. Iaºi
Nr. crt. 79 Nr. crt. 94 Nr. crt. 109 Nr. crt. 124
1. Zona nr. 18 1. Zona nr. 21 1. Zona nr. 24 1. Zona nr. 27
2. Segarcea 2. Constanþa 2. Urlaþi 2. Paºcani
3. Dolj 3. Constanþa 3. Prahova 3. Iaºi
Nr. crt. 80 Nr. crt. 95 Nr. crt. 110 Nr. crt. 125
1. Zona nr. 18 1. Zona nr. 21 1. Zona nr. 24 1. Zona nr. 27
2. Balº 2. Eforie 2. Vãlenii de Munte 2. Târgu Frumos
3. Olt 3. Constanþa 3. Prahova 3. Iaºi
Nr. crt. 81 Nr. crt. 96 Nr. crt. 111 Nr. crt. 126
1. Zona nr. 18 1. Zona nr. 21 1. Zona nr. 25 1. Zona nr. 27
2. Piatra-Olt 2. Medgidia 2. Adjud 2. Târgu-Neamþ
3. Olt 3. Constanþa 3. Vrancea 3. Neamþ
Nr. crt. 82 Nr. crt. 97 Nr. crt. 112 Nr. crt. 127
1. Zona nr. 18 1. Zona nr. 21 1. Zona nr. 25 1. Zona nr. 28
2. Drãgãºani 2. Ovidiu 2. Mãrãºeºti 2. Darabani
3. Vâlcea 3. Constanþa 3. Vrancea 3. Botoºani
Nr. crt. 83 Nr. crt. 98 Nr. crt. 113 Nr. crt. 128
1. Zona nr. 19 1. Zona nr. 21 1. Zona nr. 25 1. Zona nr. 28
2. Topoloveni 2. Feteºti 2. Odobeºti 2. Dorohoi
3. Argeº 3. Ialomiþa 3. Vrancea 3. Botoºani
Nr. crt. 84 Nr. crt. 99 Nr. crt. 114 Nr. crt. 129
1. Zona nr. 19 1. Zona nr. 22 1. Zona nr. 25 1. Zona nr. 28
2. Fieni 2. Brãila 2. Panciu 2. Sãveni
3. Dâmboviþa 3. Brãila 3. Vrancea 3. Botoºani
Nr. crt. 85 Nr. crt. 100 Nr. crt. 115 Nr. crt. 130
1. Zona nr. 19 1. Zona nr. 22 1. Zona nr. 26 1. Zona nr. 28
2. Gãeºti 2. Galaþi 2. Bacãu 2. Câmpulung Moldovenesc
3. Dâmboviþa 3. Galaþi 3. Bacãu 3. Suceava
Nr. crt. 86 Nr. crt. 101 Nr. crt. 116 Nr. crt. 131
1. Zona nr. 19 1. Zona nr. 22 1. Zona nr. 26 1. Zona nr. 28
2. Moreni 2. Isaccea 2. Buhuºi 2. Gura Humorului
3. Dâmboviþa 3. Tulcea 3. Bacãu 3. Suceava
34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997

Nr. crt. 132 Nr. crt. 133 Nr. crt. 134 Nr. crt. 135
1. Zona nr. 28 1. Zona nr. 28 1. Zona nr. 28 1. Zona nr. 28
2. Rãdãuþi 2. Siret 2. Solca 2. Suceava
3. Suceava 3. Suceava 3. Suceava 3. Suceava

4.0. ZONE CU LOCALITÃÞI RURALE, AVÂND RESURSE REDUSE DE APÃ, CARE NECESITÃ LUCRÃRI PRIORITARE
DE ALIMENTARE CU APÃ ÎN SISTEM CENTRALIZAT

1. Zona Nr. crt. 5 Nr. crt. 8 Nr. crt. 13


2. Suprafaþa orientativã 1. E 1. H 1. M
(ha) 2. 6.659 2. 20.464
3. Judeþul 2. 111.100
3. Alba 3. Bihor
176.200
Nr. crt. 1 Nr. crt. 9 Nr. crt. 14
3. Vaslui
1. A 3. Bacãu 1. I 1. N
2. 291.600 2. 34.601 2. 22.523
3. Mureº Nr. crt. 6 3. Alba 3. Bihor
Nr. crt. 2 1. F Nr. crt. 10 Nr. crt. 15
1. B 2. 30.400 1. J 1. O
2. 283.700 8.300 2. 25.000 2. 108.700
3. Dolj 169.400 3. Arad 3. Bistriþa-Nãsãud
Nr. crt. 3 3. Neamþ Nr. crt. 11 Nr. crt. 16
1. C Vaslui 1. K 1. P
2. 209.900 Iaºi 2. 20.000 2. 120.000
3. Teleorman 3. Arad 3. Satu Mare
Nr. crt. 7
Nr. crt. 4 Nr. crt. 12 Nr. crt. 17
1. D 1. G 1. L 1. R
2. 71.600 2. 61.031 2. 31.239 2. 146.100
3. Ialomiþa 3. Alba 3. Bihor 3. Vrancea

4.1. NOMINALIZAREA COMUNELOR PENTRU CARE CONSILIILE JUDEÞENE SOLICITÃ LUCRÃRI PRIORITARE
DE ALIMENTARE CU APÃ ªI CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT

1. Comuna Nr. crt. 6 Judeþul Cluj Judeþul Harghita


2. Populaþia la 1.01.1996 1. Vladimirescu
Nr. crt. 12 Nr. crt. 18
2. 10.370
Judeþul Alba 1. Gilãu 1. Carta
Judeþul Brãila 2. 7.802 2. 5.622
Nr. crt. 1
Nr. crt. 13 Nr. crt. 19
1. Galda de Jos Nr. crt. 7 1. Moldoveneºti 1. Sândominic
2. 4.392
1. Cireºu 2. 3.558 2. 6.527
Judeþul Arad 2. 3.510
Judeþul Gorj Judeþul Ialomiþa
Nr. crt. 8
Nr. crt. 2
1. Dudeºti Nr. crt. 14 Nr. crt. 20
1. Gurahonþ 1. Godineºti 1. Cocora
2. 3.935
2. 4.926 2. 2.406 2. 3.662
Nr. crt. 9
Nr. crt. 3 Nr. crt. 15 Nr. crt. 21
1. Pecica 1. Stãncuþa
2. 3.684 1. Mãtãsari 1. Fãcãeni
2. 13.191 2. 5.900 2. 6.023
Nr. crt. 4 Nr. crt. 10
Nr. crt. 16 Nr. crt. 22
1. Sântana 1. Ulmu 1. Tismana 1. Griviþa
2. 12.851 2. 4.519 2. 8.645 2. 7.061
Nr. crt. 5 Nr. crt. 11 Nr. crt. 17 Nr. crt. 23
1. ªimand 1. Zãvoaia 1. Turceni 1. Scânteia
2. 4.120 2. 3.415 2. 7.904 2. 4.315
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997 35

Nr. crt. 24 Nr. crt. 41 Nr. crt. 60 Nr. crt. 78


1. Stelnica 1. Cuci 1. Sãrmaºu 1. Cãlugãreni
2. 1.895 2. 2.061 2. 7.179 2. 1.468
Nr. crt. 42 Nr. crt. 61 Nr. crt. 79
Judeþul Iaºi
1. Ernei 1. ªãulia 1. Cãrbuneºti
Nr. crt. 25 2. 4.876 2. 1.886 2. 1.991
1. Belceºti Nr. crt. 43 Nr. crt. 62 Nr. crt. 80
2. 11.279 1. Fãrãgãu 1. Tãureni 1. Ceraºu
Nr. crt. 26 2. 1.703 2. 1.012 2. 5.333
1. Podu Iloaiei Nr. crt. 44 Nr. crt. 63 Nr. crt. 81
2. 9.273 1. Fântânele 1. Valea Largã 1. Ciorani
2. 5.259 2. 3.484 2. 7.270
Nr. crt. 27
1. Rãducãneni Nr. crt. 45 Nr. crt. 64 Nr. crt. 82
2. 7.752 1. Gãleºti 1. Zau de Câmpie 1. Chiojdeanca
2. 3.047 2. 3.578 2. 1.957
Nr. crt. 28
1. Þibãneºti Nr. crt. 46 Judeþul Neamþ Nr. crt. 83
2. 7.256 1. Gheorghe Doja 1. Colceag
Nr. crt. 29 2. 2.542 Nr. crt. 65 2. 5.779
1. Vlãdeni Nr. crt. 47 1. Bãlþãteºti Nr. crt. 84
2. 4.525 2. 6.879
1. Gorneºti 1. Cornu
2. 5.618 Nr. crt. 66 2. 4.437
Judeþul Maramureº 1. Roznov
Nr. crt. 48 Nr. crt. 85
2. 9.276
Nr. crt. 30 1. Grebeniºu de Câmpie 1. Cosminele
2. 1.391 Nr. crt. 67 2. 1.336
1. Dragomireºti
2. 3.444 1. Sãbãoani
Nr. crt. 49 2. 11.299 Nr. crt. 86
Nr. crt. 31 1. Iclãnzel 1. Drajna
2. 2.082 Nr. crt. 68 2. 5.894
1. Ocna ªugatag
2. 4.578 1. Sãvineºti
Nr. crt. 50 2. 6.682 Nr. crt. 87
Nr. crt. 32 1. Lunca 1. Filipeºtii de Pãdure
1. ªomcuta Mare 2. 3.059 Judeþul Prahova 2. 10.654
2. 8.005 Nr. crt. 51 Nr. crt. 88
Nr. crt. 69
Nr. crt. 33 1. Miercurea Nirajului 1. Filipeºtii de Târg
2. 5.848 1. Adunaþi 2. 8.058
1. Ulmeni 2. 2.481
2. 7.361 Nr. crt. 52 Nr. crt. 89
Nr. crt. 70
1. Ogra 1. Aluniº 1. Fântânele
Judeþul Mureº 2. 2.401 2. 4.216
2. 3.958
Nr. crt. 34 Nr. crt. 53 Nr. crt. 71 Nr. crt. 90
1. Acãþari 1. Papiu Ilarian 1. Apostolache 1. Floreºti
2. 4.713 2. 929 2. 2.444 2. 7.597
Nr. crt. 35 Nr. crt. 54 Nr. crt. 72 Nr. crt. 91
1. Band 1. Petelea 1. Ariceºtii Zeletin 1. Gorgota
2. 7.549 2. 2.711 2. 1.533 2. 5.690
Nr. crt. 36 Nr. crt. 55 Nr. crt. 73 Nr. crt. 92
1. Batoº 1. Sângeorgiu de Pãdure 1. Baba Ana 1. Gornet-Cricov
2. 4.050 2. 5.607 2. 4.220 2. 2.821
Nr. crt. 37 Nr. crt. 56 Nr. crt. 74 Nr. crt. 93
1. Bãlãuºeri 1. Sânger 1. Bãrcãneºti 1. Gura Vitioarei
2. 5.093 2. 2.365 2. 9.217 2. 6.069
Nr. crt. 38 Nr. crt. 57 Nr. crt. 75 Nr. crt. 94
1. Breaza 1. Sânpaul 1. Bertea 1. Jugureni
2. 2.534 2. 3.657 2. 3.511 2. 851
Nr. crt. 39 Nr. crt. 58 Nr. crt. 76 Nr. crt. 95
1. Crãciuneºti 1. Sânpetru de Câmpie 1. Boldeºti-Grãdiºtea 1. Lapoº
2. 4.342 2. 2.960 2. 2.139 2. 1.596
Nr. crt. 40 Nr. crt. 59 Nr. crt. 77 Nr. crt. 96
1. Crãieºti 1. Sântana de Mureº 1. Brazi 1. Pãuleºti
2. 1.102 2. 3.579 2. 8.090 2. 5.122
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997

Nr. crt. 97 Nr. crt. 115 Nr. crt. 133 Nr. crt. 151
1. Poiana Câmpina 1. Hida 1. Drãgoeºti 1. Milcovul
2. 5.287 2. 3.339 2. 2.411 2. 9.634
Nr. crt. 98 Nr. crt. 116 Nr. crt. 134 Nr. crt. 152
1. Poseºti 1. Ileanda 1. Galicea 1. Moviliþa
2. 4.532 2. 2.621 2. 4.300 2. 4.334
Nr. crt. 99 Nr. crt. 117 Nr. crt. 135 Nr. crt. 153
1. Proviþa de Jos 1. Ip 1. Ioneºti
2. 4.048 1. Nãruja
2. 2.702 2. 4.563 2. 1.947
Nr. crt. 100 Nr. crt. 118 Nr. crt. 136
1. Nuºfalãu Nr. crt. 154
1. Proviþa de Sus 1. Olanu 1. Nereju
2. 5.546
2. 2.506 2. 3.549
2. 4.105
Nr. crt. 119
Nr. crt. 101 Nr. crt. 137
1. Românaºi Nr. crt. 155
1. Puchenii Mari 2. 2.962 1. Orleºti
2. 9.146 2. 3.856 1. Nistoreºti
Nr. crt. 120 2. 2.381
Nr. crt. 102 Nr. crt. 138
1. ªãrmãºag Nr. crt. 156
1. Salcia 2. 6.846 1. Prundeni
2. 1.368 2. 4.968 1. Poiana Cristei
Nr. crt. 121 2. 2.951
Nr. crt. 103 1. Treznea Nr. crt. 139
1. Sãlciile 1. Scundu Nr. crt. 157
2. 956
2. 2.454 2. 2.512 1. Pufeºti
Nr. crt. 122 2. 3.965
Nr. crt. 104 1. Valcãu de Jos Nr. crt. 140
1. Sângeru 2. 3.560 1. ªirineasa Nr. crt. 158
2. 5.488 2. 2.701 1. Sihlea
Judeþul Timiº 2. 5.281
Nr. crt. 105
Judeþul Vrancea
1. ªoimari Nr. crt. 123 Nr. crt. 159
2. 3.174 1. Belinþ Nr. crt. 141 1. Slobozia Bradului
Nr. crt. 106 2. 2.957 1. Andreiaºu de Jos 2. 4.642
1. Starchiojd Nr. crt. 124 2. 2.015 Nr. crt. 160
2. 6.954 1. Costeiu Nr. crt. 142 1. Tãnãsoaia
Nr. crt. 107 2. 3.759 1. Bogheºti 2. 2.320
1. Surani Nr. crt. 125 2. 1.760 Nr. crt. 161
2. 1.855 1. Gavojdia Nr. crt. 143 1. Tâmboieºti
2. 3.005
Nr. crt. 108 1. Chiojdeni 2. 4.313
1. Talea Nr. crt. 126 2. 2.348
Nr. crt. 162
2. 1.262 1. Ghiroda Nr. crt. 144
2. 4.651 1. Urecheºti
Nr. crt. 109 1. Corbiþa 2. 5.769
1. Tãtaru Nr. crt. 127 2. 2.002
1. Remetea Mare Nr. crt. 163
2. 1.321 Nr. crt. 145
2. 3.196 1. Valea Sãrii
Nr. crt. 110 1. Dumitreºti 2. 2.251
Nr. crt. 128 2. 5.268
1. Valea Cãlugãreascã
2. 10.682 1. Secaº Nr. crt. 164
2. 301 Nr. crt. 146
1. Vânãtori
Nr. crt. 111 1. Fitioneºti 2. 5.445
Nr. crt. 129 2. 3.234
1. Vãrbilãu
1. Topolovãþu Mare Nr. crt. 165
2. 7.195 2. 3.027 Nr. crt. 147
1. Garoafa 1. Vidra
Nr. crt. 112
Judeþul Vâlcea 2. 4.386 2. 7.351
1. Vâlcãneºti
2. 4.106 Nr. crt. 148 Nr. crt. 166
Nr. crt. 130
1. Goleºti 1. Vintileasca
Judeþul Sãlaj 1. Budeºti 2. 2.260
2. 4.995 2. 3.002
Nr. crt. 113 Nr. crt. 131 Nr. crt. 149 Nr. crt. 167
1. Crasna 1. Bujoreni 1. Gura Caliþei 1. Vizantea-Livezi
2. 6.355 2. 3.465 2. 3.123 2. 4.315
Nr. crt. 114 Nr. crt. 132 Nr. crt. 150 Nr. crt. 168
1. Gâlgãu 1. Dãeºti 1. Mera 1. Vulturu
2. 2.757 2. 2.542 2. 3.960 2. 8.714
ANEXA nr. 4

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAÞIONAL Ñ SECÞIUNEA a II-a APA


APA PENTRU POPULAÞIE

LEGENDA
JUDEÞE CU APÃ POTABILÃ DISTRIBUITÃ PENTRU UZ CASNIC,
SUB CONSUMUL NORMAT, ÎN MUNICIPII ªI ORAªE, CARE NECE-
SITÃ LUCRÃRI PRIORITARE DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE
ALIMENTARE CU APÃ.

ZONE CU DISFUNCÞIONALITÃÞI MARI ÎN ALIMENTAREA CU APÃ


ªI/SAU CANALIZARE A MUNICIPIILOR ªI ORAªELOR CUPRINSE
ÎN ANEXA NR. 3, CARE NECESITÃ LUCRÃRI HIDROEDILITARE DE
REABILITARE ªI DEZVOLTARE.

ZONE CU LOCALITÃÞI RURALE, CU RESURSE REDUSE DE APÃ,


CARE NECESITÃ LUCRÃRI PRIORITARE DE ALIMENTARE CU
APÃ, ÎN SISTEM CENTRALIZAT.

PROGNOZA PRELEVÃRILOR PENTRU POPULAÞIE


LIMITE MAXIME mil. m3/an

Nr. Bazinul Valoare prognozatã


crt. hidrografic pe termen lung

I Tisa 21
II Someº 526
III Criºuri 157
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325

IV Mureº 572
V Spaþiul Banat 335
VI Jiu 244
VII Olt 528
VIII Vedea 27
IX Argeº 1.550

FRONTIERA DE STAT X Ialomiþa 400

LIMITA TERITORIULUI JUDEÞEAN XI Siret 770

LIMITA BAZINULUI HIDROGRAFIC XII Prut 180


XIII Dunãrea 472
MUNICIPII REªEDINÞÃ DE JUDEÞ
XIV Litoral 218
TOTAL: 6.000

Prognoza prelevãrilor pentru populaþie pe ter-


men scurt ºi mediu se stabileºte prin Strategia
gospodãririi apelor, întocmitã de Ministerul
Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.
37
38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997
ANEXA Nr. 5

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAÞIONAL


Ñ SECÞIUNEA a II-a APA Ñ
APA PENTRU INDUSTRIE

1. ZONE CU RESURSE DE APÃ, POLUATE DE INDUSTRIE, CARE NECESITÃ MÃSURI DE REABILITARE


PE TERMEN SCURT

Nr. Delimitarea orientativã Suprafaþa Nr. Delimitarea orientativã Suprafaþa


crt. a zonei (ha) crt. a zonei (ha)

1.01 Judeþul Alba 1.12 Judeþul Harghita


Nord 30.000 Sud 22.500
TOTAL JUDEÞ: 30.000 TOTAL JUDEÞ: 22.500

1.02 Judeþul Argeº 1.13 Judeþul Iaºi


Centru 7.700 Nord-Vest 19.500
TOTAL JUDEÞ: 7.700 Vest 2.000
TOTAL JUDEÞ: 21.500
1.03 Judeþul Bacãu
Nord 52.200 1.14 Judeþul Maramureº
TOTAL JUDEÞ: 52.200 Sud 8.800
TOTAL JUDEÞ: 8.800
1.04 Judeþul Bihor
Vest 28.700 1.15 Judeþul Mureº
Nord-Est 15.500 Centru 72.000
TOTAL JUDEÞ: 44.200 TOTAL JUDEÞ: 72.000

1.05 Judeþul Bistriþa-Nãsãud 1.16 Judeþul Neamþ


Vest 70.500 Nord-Est 12.300
TOTAL JUDEÞ: 70.500 Sud 51.700
TOTAL JUDEÞ: 64.000
1.06 Judeþul Botoºani
Centru 60.000 1.17 Judeþul Satu Mare
Sud-Vest 12.500 Nord 20.000
TOTAL JUDEÞ: 72.500 Sud-Vest 3.600
TOTAL JUDEÞ: 23.600
1.07 Judeþul Buzãu
Nord-Est 49.000 1.18 Judeþul Suceava
TOTAL JUDEÞ: 49.000 Est 21.000
Sud 1.600
1.08 Judeþul Cãlãraºi
Sud-Vest 12.200
Vest 46.000 TOTAL JUDEÞ: 34.800
TOTAL JUDEÞ: 46.000
1.19 Judeþul Teleorman
1.09 Judeþul Cluj
Nord-Est 36.500
Nord 11.000 TOTAL JUDEÞ: 36.500
Sud 42.000
TOTAL JUDEÞ: 53.000 1.20 Municipiul Bucureºti
Centru 109.000
1.10 Judeþul Dâmboviþa
TOTAL MUNICIPIU: 109.000
Sud 58.000
TOTAL JUDEÞ: 58.000 1.21 Judeþul Arad
Centru-Vest 40.000
1.11 Judeþul Giurgiu
TOTAL JUDEÞ: 40.000
Centru 93.500
TOTAL JUDEÞ: 93.500 TOTAL GENERAL: 1.009.300
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997 39
2. ZONE CU RESURSE DE APÃ, POLUATE DE INDUSTRIE,
CARE NECESITÃ MÃSURI DE REABILITARE PE TERMEN MEDIU

Nr. Delimitarea orientativã Suprafaþa Nr. Delimitarea orientativã Suprafaþa


crt. a zonei (ha) crt. a zonei (ha)

2.01 Judeþul Alba 2.14 Judeþul Giurgiu


Nord 19.500 Sud 26.500
Est 42.000 TOTAL JUDEÞ: 26.500
Vest 3.800
TOTAL JUDEÞ: 65.300 2.15 Judeþul Gorj

2.02 Judeþul Arad Sud-Vest 58.500


TOTAL JUDEÞ: 58.500
Sud-Vest 18.500
TOTAL JUDEÞ: 18.500 2.16 Judeþul Hunedoara
2.03 Judeþul Bacãu Centru 61.200
TOTAL JUDEÞ: 61.200
Centru 135.500
TOTAL JUDEÞ: 135.500 2.17 Judeþul Iaºi
2.04 Judeþul Bihor Est 59.000
TOTAL JUDEÞ: 59.000
Vest 27.000
TOTAL JUDEÞ: 27.000 2.18 Judeþul Maramureº
2.05 Judeþul Botoºani Vest 150.000
TOTAL JUDEÞ: 150.000
Sud 8.500
TOTAL JUDEÞ: 8.500 2.19 Judeþul Mehedinþi
2.06 Judeþul Braºov Centru ºi Sud 30.000
TOTAL JUDEÞ: 30.000
Centru 58.000
Sud 62.000
2.20 Judeþul Mureº
TOTAL JUDEÞ: 120.000
Sud 42.500
2.07 Judeþul Brãila TOTAL JUDEÞ: 42.500
Sud 20.000
Centru 116.000 2.21 Judeþul Sãlaj
TOTAL JUDEÞ: 136.000 Nord-Est 57.000
TOTAL JUDEÞ: 57.000
2.08 Judeþul Caraº-Severin
Centru 17.000 2.22 Judeþul Sibiu
TOTAL JUDEÞ: 17.000 Nord 43.000
TOTAL JUDEÞ: 43.000
2.09 Judeþul Cãlãraºi
Sud 39.500 2.23 Judeþul Teleorman
TOTAL JUDEÞ: 39.500 Sud 26.500
Centru 6.800
2.10 Judeþul Cluj TOTAL JUDEÞ: 33.300
Centru 65.000
TOTAL JUDEÞ: 65.000 2.24 Judeþul Timiº
Est 14.600
2.11 Judeþul Constanþa TOTAL JUDEÞ: 14.600
Est 59.500
TOTAL JUDEÞ: 59.500 2.25 Judeþul Vaslui
Centru 59.500
2.12 Judeþul Covasna TOTAL JUDEÞ: 59.500
Vest 28.500
TOTAL JUDEÞ: 28.500 2.26 Judeþul Vrancea
Nord 9.800
2.13 Judeþul Dolj
TOTAL JUDEÞ: 9.800
Centru 63.000
TOTAL JUDEÞ: 63.000 TOTAL GENERAL: 1.408.200
40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997
3. ZONE CU RESURSE DE APÃ, POLUATE DE INDUSTRIE,
CARE NECESITÃ MÃSURI DE REABILITARE PE TERMEN LUNG

Nr. Delimitarea orientativã Suprafaþa Nr. Delimitarea orientativã Suprafaþa


crt. a zonei (ha) crt. a zonei (ha)

3.01 Judeþul Arad 3.12 Judeþul Maramureº


Nord 10.700 Vest 28.500
Nord-Est 9.500 TOTAL JUDEÞ: 28.500
Sud 35.000
3.13 Judeþul Olt
TOTAL JUDEÞ: 55.200
Centru 83.900
3.02 Judeþul Bihor
TOTAL JUDEÞ: 83.900
Sud-Est 18.000
Sud 2.100 3.14 Judeþul Prahova
TOTAL JUDEÞ: 20.100 Sud 187.500
TOTAL JUDEÞ: 187.500
3.03 Judeþul Braºov
Vest 34.800 3.15 Judeþul Satu Mare
TOTAL JUDEÞ: 34.800 Centru 41.500
TOTAL JUDEÞ: 41.500
3.04 Judeþul Brãila
Nord 14.800 3.16 Judeþul Sibiu
TOTAL JUDEÞ: 14.800 Sud-Est 58.500
TOTAL JUDEÞ: 58.500
3.05 Judeþul Caraº-Severin
Nord-Vest 30.500 3.17 Judeþul Teleorman
TOTAL JUDEÞ: 30.500 Sud-Vest 15.000
TOTAL JUDEÞ: 15.000
3.06 Judeþul Dâmboviþa
Centru 102.000 3.18 Judeþul Timiº
TOTAL JUDEÞ: 102.000 Nord 10.800
Vest 40.000
3.07 Judeþul Galaþi
Sud-Vest 32.800
Centru 50.200 TOTAL JUDEÞ: 83.600
Sud 23.800
TOTAL JUDEÞ: 74.000 3.19 Judeþul Tulcea
Nord 15.500
3.08 Judeþul Gorj
TOTAL JUDEÞ: 15.500
Nord 13.800
TOTAL JUDEÞ: 13.800 3.20 Judeþul Vaslui

3.09 Judeþul Hunedoara Est 23.500


Sud 14.500
Sud 81.000
TOTAL JUDEÞ: 38.000
TOTAL JUDEÞ: 81.000
3.21 Judeþul Vâlcea
3.10 Judeþul Ialomiþa
Est 108.800
Sud-Est 69.500
TOTAL JUDEÞ: 108.800
Centru 123.500
TOTAL JUDEÞ: 193.000 3.22 Municipiul Bucureºti

3.11 Judeþul Iaºi Nord-Est 4.000


TOTAL MUNICIPIU: 4.000
Est 53.000
TOTAL JUDEÞ: 53.000 TOTAL GENERAL: 1.337.000
ANEXA nr. 6

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAÞIONAL Ñ SECÞIUNEA a II-a APA


APA PENTRU INDUSTRIE
LEGENDA
ÎNCADRAREA ÎN CATEGORII DE CALITATE A RÂURILOR
ROMÂNIEI:
CURSURI DE APÃ DE CATEGORIA I DE CALITATE;
CURSURI DE APÃ DE CATEGORIA a II-a DE CALITATE;
CURSURI DE APÃ DE CATEGORIA a III-a DE CALITATE;
CURSURI DE APÃ ÎN AFARA CATEGORIILOR DE CALITATE;
SURSE DE POLUARE A RESURSELOR DE APÃ SUBTERANÃ ªI
DE SUPRAFAÞÃ, DATORATE INDUSTRIEI:
INDUSTRIA EXTRACTIVÃ A MINEREURILOR;
INDUSTRIA MATERIALELOR RADIOACTIVE;
INDUSTRIA EXTRACTIVÃ A PETROLULUI;
INDUSTRIA CHIMICÃ;
INDUSTRIA METALURGICÃ ªI SIDERURGICÃ;
INDUSTRIA CELULOZEI ªI HÂRTIEI;
INDUSTRIA PIELÃRIEI ªI TEXTILELOR;
INDUSTRIA ALIMENTARÃ.

ZONE CU RESURSE DE APÃ POLUATE DE INDUSTRIE, CARE


NECESITÃ MÃSURI DE REABILITARE PE TERMEN SCURT.

ZONE CU RESURSE DE APÃ POLUATE DE INDUSTRIE, CARE


NECESITÃ MÃSURI DE REABILITARE PE TERMEN MEDIU.

ZONE CU RESURSE DE APÃ POLUATE DE INDUSTRIE, CARE


NECESITÃ MÃSURI DE REABILITARE PE TERMEN LUNG.

PROCENTE DE APÃ MAI MICI DECÂT MEDIA PE ÞARÃ (6,9%),


PRELEVATE PENTRU INDUSTRIE, PE BAZINE HIDROGRAFICE,
DIN RESURSA SUBTERANÃ.

PROCENTE DE APÃ MAI MARI DECÂT MEDIA PE ÞARÃ (6,9%),


PRELEVATE PENTRU INDUSTRIE, PE BAZINE HIDROGRAFICE,
DIN RESURSA SUBTERANÃ.

PROGNOZA PRELEVÃRILOR PENTRU INDUSTRIE


LIMITE MAXIME mil. m3/an

Nr. Bazinul Valoare prognozatã


crt. hidrografic pe termen lung

I Tisa 3
II Someº 120
III Criºuri 200
IV Mureº 1.740
V Spaþiul Banat 140
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325

VI Jiu 2.700
VII Olt 520
VIII Vedea 12
IX Argeº 195
FRONTIERA DE STAT
X Ialomiþa 230
LIMITA TERITORIULUI JUDEÞEAN
XI Siret 600
LIMITA BAZINULUI HIDROGRAFIC
XII Prut 10
MUNICIPII REªEDINÞÃ DE JUDEÞ
XIII Dunãrea 2.800
MUNICIPII
XIV Litoral 30
ORAªE
TOTAL: 9.300

Prognoza prelevãrilor pentru industrie pe termen


scurt ºi mediu se stabileºte prin Strategia
Gospodãririi Apelor, întocmitã de Ministerul
Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului
41
42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997
ANEXA Nr. 7
LUCRÃRI
prevãzute în Planul de amenajare a teritoriului naþional Ñ Secþiunea a II-a Apa
APA PENTRU IRIGAÞII
1. SUPRAFEÞE AMENAJATE CU LUCRÃRI DE IRIGAÞII, ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 HA,
PROPUSE PENTRU REABILITARE PRIORITARÃ PE TERMEN SCURT ªI MEDIU

Nr. Denumirea Suprafaþa Nr. Denumirea Suprafaþa


crt. amenajãrii (ha) crt. amenajãrii (ha)

1.01 Judeþul Arad 1.08 Judeþul Dâmboviþa


TituÑOgrezeni 24.071
FântâneleѪag 7.206
TOTAL JUDEÞ: 24.071
TOTAL JUDEÞ: 7.206
1.09 Judeþul Dolj
1.02 Judeþul Argeº
IzvoareleÑCujmir 5.470
CãteascaÑTeiu 22.938 CetateÑGalicea 41.486
ªtefãneºtiÑLeordeni 6.940 CalafatÑBãileºti 49.640
TOTAL JUDEÞ: 29.878 CalafatÑCiuperceni 5.697
NedeiaÑMãceºu 38.103
1.03 Judeþul Brãila SadovaÑCorabia 55.344
GhidiciÑRastÑ
CãlmãþuiÐGropeniÐChiscani 17.148
Bistreþ 8.412
Terasa Viziru 33.302 BistreþÑNedeiaÑJiu 11.876
Terasa Brãilei 71.500 TOTAL JUDEÞ: 216.028
Insula Mare a Brãilei 69.760
1.10 Judeþul Galaþi
BrãilaÑDunãreÑSiret 5.346
Terasa NicoreºtiÑ
LatinuÑVãdeni 7.083
Tecuci 16.596
TOTAL JUDEÞ: 204.139 Brateºu de Sus 7.690
TOTAL JUDEÞ: 24.286
1.04 Judeþul Buzãu

Câmpia Buzãului 31.694 1.11 Judeþul Giurgiu

TOTAL JUDEÞ: 31.694 GiurgiuÑRãzmireºti B 15.253


GiurgiuÑRãzmireºti A-C 81.295
1.05 Judeþul Cãlãraºi BerceniÑVidraÑ
Frumuºani 832
Mostiºtea 105.204
Ilfovãþ 4.337
Terasa Cãlãraºi 10.692 TituÑOgrezeni 18.022
BerceniÑVidraÑ PietroºaniÑVedea 4.960
Frumuºani 1.033 VedeaÑSlobozia Mare 4.217
BoianuÑSticleanu 20.150 Malu RoºuÑGostinu 7.732
GostinuÑGreacaÑ
OlteniþaÑSurlariÑ
Argeº 20.830
Dorobanþu 6.469
TOTAL JUDEÞ: 157.478
Borcea de Sus 7.170
TOTAL JUDEÞ: 150.718 1.12 Judeþul Ialomiþa
Mostiºtea 4.500
1.06 Judeþul Cluj Terasa Borduºani 22.972
Mihai Viteazu 5.880 Borcea de Jos 6.663
LuciuÑGiurgeni
TOTAL JUDEÞ: 5.880
(orezãrie) 1.497
1.07 Judeþul Constanþa TOTAL JUDEÞ: 35.632

Carasu 149.269 1.13 Judeþul Mehedinþi


Terasa Hârºova 13.616 Izvoarele Cujmir 39.139
TOTAL JUDEÞ: 162.885 TOTAL JUDEÞ: 39.139
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997 43

Nr. Denumirea Suprafaþa Nr. Denumirea Suprafaþa


crt. amenajãrii (ha) crt. amenajãrii (ha)

1.14 Judeþul Olt 1.20 Judeþul Vâlcea


SadovaÑCorabia 20.370 BucºaniÑCioroiu 7.001
Terasa Corabia 34.876 TOTAL JUDEÞ: 7.001
StoeneºtiÑViºina 28.504
BucºaniÑCioroiu 29.119 1.21 Judeþul Ilfov
DãbuleniÑPoteluÑ BragadiruÑJilava 5.338
Corabia 11.433 TituÑOgrezeni 722
TOTAL JUDEÞ: 124.302 BufteaÑCãciulaþi 10.208
Otopeni Cãldãruºani 3.531
1.15 Judeþul Prahova BerceniÑVidraÑ
Câmpia Buzãului 10.914 Frumuºani 9.260
TOTAL JUDEÞ: 10.914 TOTAL JUDEÞ: 29.059
TOTAL GENERAL: 1.565.919
1.16 Judeþul Teleorman
Terasa Corabia 2.666
2. SUPRAFEÞE AMENAJATE CU LUCRÃRI DE DESECARE-
OltÑCãlmãþui 31.277
DRENAJ, ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 HA, PROPUSE PENTRU
Viiºoara 98.645 REABILITARE PRIORITARÃ PE TERMEN SCURT ªI MEDIU
GiurgiuÑRãzmireºti B 24.137
GiurgiuÑRãzmireºti Nr. Denumirea Suprafaþa
crt. amenajãrii (ha)
A + C 29.423
Terasa Zimnicea 1.540 2.01 Judeþul Argeº
LitaÑOlt 4.935
CãteascaÑTeiu 7.983
TOTAL JUDEÞ: 192.623 ªtefãneºtiÑLeordeni 7.132
TOTAL JUDEÞ: 15.115
1.17 Judeþul Timiº
ªagÑTopolovãþÑ 2.02 Judeþul Brãila
aval Topolovãþ 3.351 Terasa Viziru 14.713
ªagÑTopolovãþÑ CãlmãþuiÑGropeni
amonte Timiºoara 5.396 comp. I+II 9.737
TOTAL JUDEÞ: 8.747 Terasa Brãilei 34.274
TOTAL JUDEÞ: 58.724
1.18 Judeþul Tulcea
2.03 Judeþul Buzãu
Dunavãþ 2.753
PecineagaÑTurcoaiaÑ Câmpia Buzãului 5.878
TOTAL JUDEÞ: 5.878
Mãcin 18.994
Sud Razelm 13.459 2.04 Judeþul Cãlãraºi
Sarichioi 7.011
Mostiºtea 44.206
BeibuceacÑSarinasuf 14.703
Terasa Cãlãraºi 4.010
Babadag 13.268
TOTAL JUDEÞ: 48.216
MãcinÑ23 August
(Zaclau) 4.369 2.05 Judeþul Constanþa
TOTAL JUDEÞ: 74.557
Carasu 3.693
TOTAL JUDEÞ: 3.693
1.19 Judeþul Vrancea
CiorãºtiÑMãicãneºti 10.883 2.06 Judeþul Dâmboviþa
BilieºtiÑ TituÑOgrezeni 12.444
Slobozia Ciorãºti 18.799 CãteascaÑTeiu 491
TOTAL JUDEÞ: 29.682 TOTAL JUDEÞ: 12.935
44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997

Nr. Denumirea Suprafaþa Nr. Denumirea Suprafaþa


crt. amenajãrii (ha) crt. amenajãrii (ha)

2.07 Judeþul Dolj 2.16 Judeþul Timiº


CetateÑGalicea 4.669 ªagÑTopolovãþ 27.653
NedeiaÑMãceºu 4.500 TOTAL JUDEÞ: 27.653
SadovaÑCorabia 21.850
2.17 Judeþul Tulcea
TOTAL JUDEÞ: 31.019
PecineagaÑTurcoaia 3.433
2.08 Judeþul Galaþi Sarinasuf 1.256
Brateºu de Sus 12.097 Dunavãþ 1.322
TOTAL JUDEÞ: 6.011
TOTAL JUDEÞ: 12.097

2.18 Judeþul Vaslui


2.09 Judeþul Giurgiu
AlbiþaÑFãlciu 7.423
GiurgiuÑRãzmireºti B 3.092
TOTAL JUDEÞ: 7.423
GiurgiuÑRãzmireºti A C 26.971
BerceniÑVidraÑFrumuºani 1.618 2.19 Judeþul Vâlcea
Ilfovãþ 3.875
BucºaniÑCioroiu 8.012
TituÑOgrezeni 10.261
TOTAL JUDEÞ: 8.012
TOTAL JUDEÞ: 45.817
2.20 Judeþul Vrancea
2.10 Judeþul Ialomiþa
Mãicãneºti 18.846
Mostiºtea 11.652
TOTAL JUDEÞ: 18.846
TOTAL JUDEÞ: 11.652
TOTAL GENERAL: 429.665
2.11 Judeþul Mehedinþi
Izvoarele Cujmir 13.370 3. SUPRAFEÞE AMENAJATE CU LUCRÃRI DE IRIGAÞII,
TOTAL JUDEÞ: 13.370 ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 HA, PROPUSE PENTRU
REABILITARE ULTERIOARÃ PE TERMEN LUNG
2.12 Judeþul Olt
Nr. Denumirea Suprafaþa
Terasa Corabia 1.648 crt. amenajãrii (ha)
BucºaniÑCioroiu 19.308
TOTAL JUDEÞ: 20.956 3.01 Judeþul Arad
SemlacÑPereg 8.648
2.13 Judeþul Prahova TOTAL JUDEÞ: 8.648
Câmpia Buzãului 13.245
3.02 Judeþul Cãlãraºi
TOTAL JUDEÞ: 13.245
GãlãþuiÑCãlãraºi 79.815
2.14 Judeþul Ilfov Jegãlia 22.737
PietroiuѪtefan cel Mare 23.848
BerceniÑVidraÑ
TOTAL JUDEÞ: 126.400
Frumuºani 2.011
BragadiruÑJilava 4.530
3.03 Judeþul Ialomiþa
Mostiºtea 5.681
TOTAL JUDEÞ: 12.222 GãlãþuiÑCãlãraºi 3.845
PietroiuѪtefan cel Mare 31.557
2.15 Judeþul Teleorman TOTAL JUDEÞ: 35.402

Viiºoara 45.673 3.04 Judeþul Tulcea


GiurgiuÑRãzmireºti B 2.209
Sud Tulcea 1.745
GiurgiuÑRãzmireºti
TOTAL JUDEÞ: 1.745
A + C 8.899
TOTAL JUDEÞ: 56.781 TOTAL GENERAL: 172.195
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997 45
4. SUPRAFEÞE AMENAJATE CU LUCRÃRI DE DESECARE-DRENAJ, ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 HA,
PROPUSE PENTRU REABILITARE ULTERIOARÃ PE TERMEN LUNG

Nr. Denumirea Suprafaþa Nr. Denumirea Suprafaþa


crt. amenajãrii (ha) crt. amenajãrii (ha)

4.01 Judeþul Arad RacuÑJigodin 3.000


TOTAL JUDEÞ: 10.034
HaniosÑVãrºand 23.055
PiluÑVãrºand 3.402 4.09 Judeþul Iaºi
ChiserÑPoganier 17.008 SculeniÑÞuþora 25.419
Budier 20.316 TOTAL JUDEÞ: 25.419
IerÑAradÑFrontiera 33.249
CracÑNãdlac 6.200 4.10 Judeþul Maramureº
TOTAL JUDEÞ: 103.230 ÞicãuÑLãpuº 5.651
ViºeuÑPetrova 1.586
4.02 Judeþul Bihor TOTAL JUDEÞ: 7.237
Barcãu mal drept aval
4.11 Judeþul Neamþ
Sãlard 3.162
Barcãu mal stâng aval OniºcaniÑSecuieni 1.087
Sãlard 7.541 BrusturiÑRãuceºti 1.686
Criºu Repede mal drept TOTAL JUDEÞ: 2.773
aval Oradea 9.860 4.12 Judeþul Prahova
Canal colector mal drept 43.696
Valea Ierului 26.674 Ghighiu 5.000
TOTAL JUDEÞ: 5.000
TOTAL JUDEÞ: 90.933
4.13 Judeþul Satu Mare
4.03 Judeþul Botoºani
Tur mal stâng 9.638
CorniÑTudora 2.206 Someº mal drept 27.417
TOTAL JUDEÞ: 2.206 SomeºÑCrasna 38.317
Crasna mal stâng 27.502
4.04 Judeþul Braºov Valea Ierului 48.780
SebeºÑMândra 5.964 TOTAL JUDEÞ: 151.654
ªercaiaÑMândra 4.182 4.14 Judeþul Ilfov
Apaþa 1.651
ViºteaÑUcea 2.640 Nord Bucureºti 38.600
TOTAL JUDEÞ: 38.600
SâmbãtaÑViºtea 5.190
VlãdeniÑDumbrãviþa 3.480 4.15 Judeþul Sibiu
BreazaÑSâmbãta 2.547
CristianѪura Mare 2.970
VeneþiaѪercaia 3.947
ScoreiÑArpaº 3.286
TOTAL JUDEÞ: 29.601 TOTAL JUDEÞ: 6.256
4.05 Judeþul Caraº-Severin 4.16 Judeþul Suceava
VraniÑMercina 4.330 GrigoreºtiÑVereºtiÑ
Vicinic 1.817 Rocºani 1.870
BocºaÑBiniºÑDoclin 1.477 TOTAL JUDEÞ: 1.870
VãrãdiaÑSecãºeni 2.100
CadarÑRemetea 1.782 4.17 Judeþul Timiº
TOTAL JUDEÞ: 11.506 Aranca comp. IV 55.582
Mureºan 6.040
4.06 Judeþul Covasna SânnicolauÑSaravale 19.998
Galatca 8.280
BrateºÑGhelinþa 10.171 GheceaÑJimbolia 54.451
TOTAL JUDEÞ: 10.171 UivarÑPustiniº 5.403
TebaÑTimiºaþi 28.063
4.07 Judeþul Gorj RudnaÑGhiulvãz 5.643
Budieni 3.775 Sud LancaÑBirda 9.984
TOTAL JUDEÞ: 3.775 Livezile 5.462
Banloc 10.196
4.08 Judeþul Harghita PartoºÑGlogani 2.876
TOTAL JUDEÞ: 211.978
SuseniÑBorzonþ 2.585
BelcinaÑRemetea 4.449 TOTAL GENERAL: 712.243
46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997
5. SUPRAFEÞE NOI, PROPUSE PENTRU A FI AMENAJATE CU LUCRÃRI DE IRIGAÞII
ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 HA

Volumul de apã
Nr. Suprafaþa
Denumirea amenajãrii Sursa de apã necesar pentru irigaþii
crt. (ha)
(mil.m3)

5.01 Judeþul Brãila


GologanuÑNãneºti 17.400 Canal SiretÑBãrãgan 176,45
(prov. Râul Siret)
BogzaÑBalta Albã 7.600 Canal SiretÑBãrãgan 22,80
TOTAL JUDEÞ: 25.000 199,25
5.02 Judeþul Buzãu
CoteºtiÑRâmnicu Sãrat Nord 5.500 Canal SiretÑBãrãgan 18,15
Râmnicu Sãrat Nord 33.700 Canal SiretÑBãrãgan 91,83
BuzãuÑSãrata 60.200 Canal SiretÑBãrãgan 168,56
BogzaÑBalta Albã 25.500 Canal SiretÑBãrãgan 76,50
PogoaneleÑFundata 69.400 Canal SiretÑBãrãgan 194,32
TOTAL JUDEÞ: 194.300 549,36
5.03 Judeþul Cãlãraºi
Borcea de Sus 14.700 Dunãre 30,88
TOTAL JUDEÞ: 14.700 30,88
5.04 Judeþul Galaþi
GologanuÑNãneºti 5.600 Canal SiretÑBãrãgan 16,50
(prov. Râul Siret)
TOTAL JUDEÞ: 5.600 16,50
5.05 Judeþul Giurgiu
Ipoteºti IV 12.800 Derivaþia OltÑVedea 39,68
Nord Câlniºtea 21.700 Derivaþia OltÑVedea 67,27
Naipu 14.600 Derivaþia OltÑVedea 45,26
TOTAL JUDEÞ: 49.100 152,21
5.06 Judeþul Ialomiþa
BuzãuÑSãrata 9.600 Canal SiretÑBãrãgan 21,12
PogoaneleÑFundata 51.500 Canal SiretÑBãrãgan 123,60
Borcea de Jos 23.100 Dunãre 48,51
TOTAL JUDEÞ 84.200 193,23
5.07 Judeþul Olt
Ipoteºti I Nord 24.900 Derivaþia OltÑVedea 77,19
Ipoteºti I Sud 14.400 Derivaþia OltÑVedea 44,64
Ipoteºti II 51.000 Derivaþia OltÑVedea 158,10
Ipoteºti III 2.200 Derivaþia OltÑVedea 6,82
TOTAL JUDEÞ: 92.500 286,75
5.08 Judeþul Prahova
BuzãuÑSãrata 18.100 CanalÑSiretÑBãrãgan 39,82
TOTAL JUDEÞ: 18.100 39,82
5.09 Judeþul Teleorman
Ipoteºti II 7.600 Derivaþia OltÑVedea 23,56
Ipoteºti III 76.500 Derivaþia OltÑVedea 237,15
Ipoteºti IV 27.500 Derivaþia OltÑVedea 85,25
Nord Câlniºtea 32.500 Derivaþia OltÑVedea 100,75
TOTAL JUDEÞ: 144.100 446,71
5.10 Judeþul Vrancea
Rugineºti 23.300 Canal SiretÑBãrãgan 68,73
CoteºtiÑRâmnicu Sãrat Nord 16.700 Canal SiretÑBãrãgan 55,11
BilieºtiÑSlobozia Ciorãºti 25.000 Canal SiretÑBãrãgan 77,50
(prov. Râul Siret)
GologanuÑNãneºti 28.000 Canal SiretÑBãrãgan 92,40
(prov. Râul Putna/Siret)
BogzaÑBalta Albã 27.900 Canal SiretÑBãrãgan 83,70
TOTAL JUDEÞ: 120.900 377,44
TOTAL GENERAL: 748.500 2.292,15
ANEXA nr. 8

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAÞIONAL Ñ SECÞIUNEA a II-a APA


APA PENTRU IRIGAÞII

LEGENDA

SUPRAFEÞE EXISTENTE, AMENAJATE CU LUCRÃRI


DE IRIGAÞII ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 ha

SUPRAFEÞE EXISTENTE, AMENAJATE CU LUCRÃRI


DE DESECÃRI, ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 ha

SUPRAFEÞE EXISTENTE, AMENAJATE CU LUCRÃRI DE


IRIGAÞII ªI DESECÃRI, ÎN SISTEME DE PESTE 1.000 ha

SUPRAFEÞE PROPUSE PENTRU REABILITARE


PRIORITARÃ, PE TERMEN SCURT ªI MEDIU

SUPRAFEÞE PROPUSE PENTRU REABILITARE


ULTERIOARÃ, PE TERMEN LUNG

SUPRAFEÞE NOI, PROPUSE PENTRU A FI AMENA-


JATE CU LUCRÃRI DE IRIGAÞII

PROGNOZA PRELEVÃRILOR PENTRU IRIGAÞII


LIMITE MAXIME mil. m3/an

Nr. Bazinul Valoare prognozatã


crt. hidrografic pe termen lung

I Tisa 2
II Someº 10
III Criºuri 16
IV Mureº 95
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325

V Spaþiul Banat 29
VI Jiu 45
VII Olt 1.456
VIII Vedea 5
IX Argeº 219
FRONTIERÃ DE STAT
X Ialomiþa 137
LIMITA TERITORIULUI JUDEÞEAN
XI Siret 1.570
LIMITA BAZINULUI HIDROGRAFIC
XII Prut 160
MUNICIPII REªEDINÞÃ DE JUDEÞ
XIII Dunãrea 5.746
MUNICIPII
XIV Litoral 143
ORAªE
TOTAL: 9.633
CANAL SIRET-BÃRÃGAN

Prognoza prelevãrilor pentru irigaþii pe termen


scurt ºi mediu se stabileºte prin Strategia
Gospodãririi Apelor, întocmitã de Ministerul
Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.
47
48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 325/24.XI.1997

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naþionalÑSecþiunea a II-a Apa
În temeiul art. 77 alin. (1) ºi al art. 99 alin. (1) din Constituþia
României,
Preºedintele României d e c r e t e a z ã :
Articol unic.ÑSe promulgã Legea privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naþionalÑSecþiunea a II-a Apa ºi se dispune publi-
carea ei în Monitorul Oficial al României.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucureºti, 1 noiembrie 1997.


Nr. 567.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR

Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti,
Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, tel. 668.55.58 ºi 335.01.11/4028.

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325/24.XI.1997 conþine 48 de pagini. Preþul 2.880 lei ISSN 1453Ñ4495