Sunteți pe pagina 1din 48

ALDEHIDE ȘI CETONE

ACIZI CARBOXILICI ȘI DERIVAȚI


FUNCȚIONALI
COMPUȘI CARBONILICI = ALDEHIDE ȘI CETONE

δ-
π
C σ O
δ+
Grupă carbonil

R R
C O C O
H R
Aldehide Cetone
DENUMIRE
• ALDEHIDE – numele hidrocarburii + sufixul –al  Dialdehidele – numele
hidrocarburii + sufixul –dial

 grupa formil se leagă de un atom de carbon al unui sistem ciclic 


numele hidrocarburii + -carbaldehidă
Exemple: metanal, etandial, benzencarbaldehidă

 Denumire uzuală prin analogie cu acizii carboxilici pe care îi formează la


oxidare  aldehidă + numele acidului + ă (Ex. aldehida acetică)

• CETONE – numele hidrocarburii + sufixul –onă (Ex. propanonă)


 numele substituienților grupei carbonil + cetonă

Exemple: dimetil-cetonă, etil-metil-cetonă


DESEMNAREA POZIȚIEI SUBSTITUENȚILOR

• Sistem IUPAC 6 5 4 3 2 1
CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH=O
• Denumiri uzuale ε δ γ β α
DENUMIREA COMPUȘILOR ORGANICI CU
MAI MULTE GRUPE FUNCȚIONALE

Clasă Sufix Prefix


Se alege catena cea mai lungă Acizi carboxilici -oic carboxi-
care conține și grupa prioritară Esteri -oat alcoxi-
Amide -amidă amido-
Celelalte grupe se denumesc prin Nitrili -nitril ciano-
prefixe în ordine alfabetică Aldehide -al formil-
Cetone -onă oxo-
CH3O Alcooli -ol hidroxi-
2
3 Alchene -enă alchenil-
1
HO CHO Alchine -ină alchinil-
4
Alcani -an alchil-
5 6

4-hidroxi-3-metoxibenzaldehida
IZOMERIE
• Aldehidele și cetonele cu același număr de atomi de carbon
sunt izomeri de constituție

CH3 CH2 CH=O CH3 C CH3


O

• Izomerie de funcțiune – alcooli nesaturați cu o dublă legătură

CH3 CH2 CH=O CH2=CH CH2 OH

CH3 C CH3 CH2=CH CH2 OH


O
METODE DE OBȚINERE

• Oxidarea hidrocarburilor
CH4 + O2  CH2=O + H2O (catalizator oxizi de azot/400-600°C)

R2C=CH2 + [O]  R2C=O + CO2 + H2O (sistem oxidant K2Cr2O7/H2SO4)

R-C≡C-R + KMnO4 + H2O  R-CO-CO-R

• Adiția apei la alchine (Reacția Kucerov)

HgSO4 Tautomerie
R C CH + HOH R C CH2 R C CH3
H2SO4 ceto-enolica
OH O
METODE DE OBȚINERE
• Acilarea Friedel-Crafts a arenelor - cloruri acide, anhidride de acizi;
catalizator AlCl3 anhidră

Ar-H + R-CO-Cl  Ar-CO-R + HCl

Ar-H + (R-CO)2O  Ar-CO-R + RCOOH

• Oxidarea izopropilbenzenului

O OH
H3C CH CH3 H3C C CH3 OH

H2SO4
+ O2 + CH3 C CH3
O
METODE DE OBȚINERE
• Deshidratarea glicerolului  propenal (acroleina)

CH2 OH CH OH CH=O CH=O


+ o + o
H /t C H /t C
CH OH CH CH2 CH
- H2O - H2O
CH2 OH CH2 OH CH2 OH CH2

• Reducerea parțială a fenolului  ciclohexanonă

OH OH O

Ni Tautomerie
+ 2 H2
ceto-enolica
METODE DE OBȚINERE
• Hidroliza derivaților dihalogenați geminali

Cl OH
-
HO
R CH + 2 H2O R CH R CH=O
- H2O
Cl OH

Cl -
OH
HO
R C R + 2 H2O R C R R C R
- H2O
Cl OH O

• Oxidarea alcoolilor (sistem oxidant K2Cr2O7/H2SO4)


• Primari  ALDEHIDE
• Secundari  CETONE
PROPRIETĂȚI FIZICE

δ-
π
C σ O
δ+

 Molecule polare
 Legături dipol-dipol  p.f și p.t. mai mici decât cele ale alcoolilor cu
același număr de atom de carbon
 Cu solvenții protici formează legături de hidrogen  alături de
polaritatea grupării funcționale explică solubilitatea termenilor
inferiori în apă
PROPRIETĂȚI CHIMICE
 Reacții de adiție:
 H2  alcooli primari (din aldehide) sau alcooli secundari (din cetone) –
catalizatori Pd, Pt
LiAlH4 sau NaBH4 – agenți de reducere selectivi ai grupării carbonil!

 HCN  cianhidrine (conțin cu un atom de carbon în plus)


OH + OH
H2O / H
CH3 CH=O + HCN CH3 C CN CH3 CH COOH
H
cianhidrina
acetaldehidei

+ 2H2

OH
CH3 CH CH2 NH2
PROPRIETĂȚI CHIMICE

 Reacția de oxidare – permite diferențierea aldehidelor de


cetone.

Agenți oxidanți – K2Cr2O7/H+, [Ag(NH3)2]OH, Cu(OH)2

 Spre deosebire de cetone, aldehidele au caracter reducător.

 Aldehidele aromatice nu se oxidează cu R. Fehling


REACȚIA DE CONDENSARE
ALDEHIDĂ SAU
CETONĂ 1. Adiția aldolică
2. Deshidratarea aldolului intermediar

Compus
C. C.
mai
carbonilică metilenică
complex

ALDEHIDE SAU CETONE CU cu


CH3, CH2, CH în poziția α
REACȚIA DE CONDENSARE

Aldehidă
+ aldehidă β-hidroxialdehidă
(identice)

Adehidă Cetonă +
+ cetonă
CONDENSARE
cetonă (identice)

Aldehidă (cetonă) +
aldehidă (cetonă)
β-hidroxicetonă
(diferite)
α B-
CH3 CH=O + CH3 CH=O CH3 CH=CH CH=O
- H2O
c. carbonilicã c. metilenicã 2-butenal

CH3 CH3
HCH=O + HC CH=O HO CH2 C CH=O
CH3 CH3
c. carbonilicã c. metilenicã 3-hidroxi-2,2-dimetil-propanal
CH2 OH
α
3 HCH=O + CH3 CH=O HO CH2 C CH=O
CH2 OH
trihidroximetil acetaldehida

B-
C6H5 CH=O + CH3 C CH3 C6H5 CH CH C CH3
- H2O
O O
benzilidenacetona
OBSERVAȚII

• În reacția dintre o aldehidă și cetonă, aldehida este, de obicei,


componenta carbonilică, fiind mai reactivă.

• Metanalul (formaldehida) și benzaldehida (aldehidele aromatice)


– participă la reacții de condensare EXCLUSIV ca și componente
carbonilice.
CONDENSAREA FORMALDEHIDEI CU FENOLUL

 În mediu ACID – alcooli hidroxibenzicili (orto și para)


OH OH OH

CH2 OH
H H +
2H CH=O + +

H CH2 OH

OH OH
OH OH
H+ CH2
HO CHCH OH + H
2 2 OH H
OH +
H- H2O HO CH2 OH
+ H2O
+

NOVOLAC
CONDENSAREA FORMALDEHIDEI CU FENOLUL

 În mediu BAZIC – alcooli hidroxibenzicili (orto și para)


OH OH OH
CH2 OH
H H+
2H CH=O + 2 +

H CH2 OH
OH OH
CH2 OH HO H2C CH2 OH

CH2 OH CH2 OH

BACHELITA C
ACIZI CARBOXILICI
Saturați Monocarboxilici
CH3COOH CH3COOH

Nesaturați Dicarboxilici
CH2=CH-COOH R COOH HOOC-COOH

Aromatici Policarboxilici
C6H5COOH
Acid + Nume hidrocarbură + -OIC
Acizi aromatici: Acid + nume nucleu aromatic + -OIC
Acizi dicarboxilici: nume hidrocarbură+ -DIOIC
• NUMEROTAREA CATENEI:

 grupa funcțională prioritară primește indicele cel mai mic;


 numerotarea începe cu 1 de la carbonul din gruparea –COOH
sau cu α de la carbonul imediat învecinat grupării carboxil.

 IZOMERIE:

 De catenă
 De poziție
 De funcțiune: esterii, hidroxialdehidele, hidroxicetonele,
diolii ciclici
 Geometrică (la acizii nesaturați)
 Optică (Ex. Acidul lactic)
METODE DE OBȚINERE

• Oxidarea hidrocarburilor

R-CH=CH2 + [O]  R-COOH + CO2 + H2O (sistem oxidant K2Cr2O7/H2SO4)

CH2=CH-CH=CH2 + [O]  HOOC-COOH + 2CO2 + 2H2O

R-C≡CH + [O]  R-CO-COOH (sistem oxidant KMnO4/H2O)

C6H5-CH3 + 3[O]  C6H5-COOH + H2O

Ar-CH2-CH2-R+[O]Ar-COOH+R-COOH+H2O
METODE DE OBȚINERE
• Hidroliza bazică a derivaților trihalogenați geminali

Cl -
OH
HO
R C Cl + 3 H2O R C OH R C OH
- H2O
Cl OH O

• Hidroliza esterilor

• Acidă – acizi carboxilici


• Bazică – săruri ale acizilor carboxilici (eliberează acidul
carboxilic prin reacția cu un acid mai tare) – aplicație practică
saponificarea grăsimilor

• Hidroliza celorlalți derivați funcționali ai acizilor carboxilici


METODE DE OBȚINERE

METODE SPECIALE

• Obținerea acidului ftalic prin oxidarea naftalinei (V2O5) – în


condițiile de reacție (350°C) produsul final este anhidrida ftalică

• Obținerea acidului maleic prin oxidarea benzenului (V2O5) – în


condițiile de reacție (500°C) produsul final este anhidrida maleică
PROPRIETĂȚI FIZICE

• Gruparea carboxil imprimă polaritate moleculei

• Formează legături de hidrogen  asocierea moleculelor de acizi în


dimeri, deci p.f. și p.t. mai ridicate comparativ cu alcoolii și aldehidele
sau cetonele cu același număr de atomi de carbon

• Sunt solubili în solvenți protici polari  datorită formării legăturilor


de hidrogen și polarității grupării funcționale
PROPRIETĂȚI CHIMICE

REACȚII COMUNE CU ALE ACIZILOR ANORGANICI

METALE OXIZII HIDROXIZII


CARBONAȚI
METALELOR METALELOR
CH3COOH +
NaOH CH3COOH +
CH3COOH + Mg CH3COOH + CaO  CuCO3
  CH3COONa + 
(CH3COO)2Mg + (CH3COO)2Ca + H2O (CH3COO)2Cu +
H2 H2O H2CO3
Mg CuCO3
(R COO)2Mg (R COO)2Cu

R COOH
CaO NaOH
(R COO)2Ca R COONa
PROPRIETĂȚI CHIMICE

REACȚII SPECIFICE
DESHIDRATARE 
ESTERIFICARE  ANHIDRIDE ACIDE REACȚIA CU PCl5 
ESTERI ORGANICI CLORURI ACIDE

- Reversibilă - Aplicabilitate limitată


- Derivați funcționali
- Reacția inversă - Industrial – metodă ai acizilor carboxilici
alternativă – acizi
carboxilici sau sărurile lor
HIDROLIZĂ cu cloruri acide
PROPRIETĂȚI CHIMICE

REACȚII SPECIFICE

REACȚIA CU NH3, R-NH2, R2NH REACȚIA CU HALOGENII 


 α-HALOGENOACIZI  Aminoacizi
AMIDE
R CH2 COOH + Br2

- primare
- N-substituite
R CH COOH + HBr
- N, N-disubstituite
Br
PROPRIETĂȚI CHIMICE

REACȚII SPECIFICE

REACȚIA DE DECARBOXILARE

RCOOH  R-H + CO2


HOOC-CH2-COOH  CH3-COOH + CO2
CH3-CO-CH2-COOHCH3-CO-CH3+CO2
R'OH PCl5
R COO R' R CO Cl

R COOH
R' CO Cl R' NH2
(R CO)2O R CO NH R'

Br2 NH3
R CH COOH R COO-NH4+
Br
200oC - H2O

R CO NH2

P4O10 - H2O

R C N
DERIVAȚI FUNCȚIONALI AI ACIZILOR
CARBOXILICI

Esteri Cloruri acide


Z = OR Z = Cl
O
R C Z

Anhidride Nitrili Amide


Z = OCOR R-CN NH2, NHR, NR2

 Derivații funcționali ai acizilor carboxilici provin din acizi prin


transformarea grupei –COOH într-o nouă grupă funcțională, care
prin hidroliză reface grupa carboxil.
O
ESTERII CARBOXILICI R C O R'

• PENTRU DENUMIREA LOR:


se înlocuiește sufixul –OIC din acid cu –OAT + de + numele restului
hidrocarbonat legat de oxigen

 IZOMERIE:

De compensație
De funcțiune (acizi, hidroxialdehide, hidroxicetone)
ESTERII CARBOXILICI

• METODE DE OBȚINERE

R-COOH + R’-OH  R-COOR’ + H2O

R-COCl + R’OH  R’-COOR + HCl

R-COCl + Ar-OH (Ar-ONa)  R-COOAr + HCl (NaCl)

(R-CO)2O + R’-OH  R-COOR’ + R-COOH

(R-CO)2O + Ar-OH  R-COOAr + R-COOH


ESTERII CARBOXILICI

• PROPRIETĂȚI CHIMICE: REACȚIA DE HIDROLIZĂ

În mediu acid - REVERSIBILĂ


O
H+ / toC
R C O R' + H2O R COOH + R'OH

În mediu bazic - IREVERSIBILĂ


O
R C O R' + NaOH R COONa + R'OH
CH2 O CO R
GRĂSIMI
CH O CO R
(esteri ai glicerinei cu acizi grași)
CH2 O CO R
Nr. de atomi de Denumire uzuală/IUPAC
carbon
4 Acid butiric / acid butanoic
6 Acid capronic / acid hexanoic
8 Acid caprilic / acid octanoic
10 Acid caprinic / acid decanoic
ACIZI SATURAȚI
12 Acid lauric / acid dodecanoic
14 Acid miristic / tetradecanoic
16 Acid palmitic / hexadecanoic
18 Acid stearic / octadecanoic
Acid oleic / acid cis-9-
ACIZI NESATURAȚI 18
octadecenoic
CLASIFICARE

ORIGINE ANIMALE CONSTITUȚIE


- Solide TRIGLICERIDE
- Semisolide SIMPLE

VEGETALE
TRIGLICERIDE
- Lichide
MIXTE
- Uleiuri

HIDROGENARE
SICATIVARE
GRĂSIMI
• PROPRIETĂȚI CHIMICE: REACȚIA DE HIDROLIZĂ

 În mediu acid – REVERSIBILĂ

CH2 O CO (CH2)14 CH3


H+
CH O CO (CH2)14 CH3 + 3H2O 3 CH3 (CH2)14 COOH + CH2 CH CH2
CH2 O CO (CH2)14 CH3 OH OH OH

 În mediu bazic – IREVERSIBILĂ

CH2 O CO (CH2)14 CH3


CH O CO (CH2)14 CH3 + 3NaOH 3 CH3 (CH2)14 COONa + CH2 CH CH2
CH2 O CO (CH2)14 CH3 OH OH OH
GRĂSIMI
• VALOARE PREPARATIVĂ: REACȚIA DE HIDROLIZĂ / OH-
CH2 O CO (CH2)14 CH3
CH O CO (CH2)14 CH3 + 3NaOH 3 CH3 (CH2)14 COONa + CH2 CH CH2
CH2 O CO (CH2)14 CH3 OH OH OH

 SĂPUNURI

 Substanțe tensioactive
 Cele de Na (solide) și K (lichide) au putere bună de spălare.
 Cele de Ca și Mg sunt greu solubile și nu au putere bună de
spălare.
DETERGENȚI
 ANIONICI
 Alchilsulfonați: CH3 (CH2)n CH2 SO3-Na+ , n=10-16

 Alchil-arilsulfonați: CH3 (CH2)n CH2 SO3-Na+ , n=6-10

 CATIONICI – Clorură de trimetilalchilamoniu, n=10-16


CH3
CH3 (CH2)n CH2 N CH3]+Cl-
CH3

 NEIONICI – Eter polietoxilat, n= 10-12, biodegradabili

R O (CH2 CH2 O)n (CH2)2 OH


R C NH2
O
AMIDE R C NH R' R C N R'
O O R''
• PENTRU DENUMIREA LOR:
IUPAC: Numele hidrocarburii + sufixul –AMIDĂ
Exemplu: metanamidă, N-metiletanamidă
UZUAL: din rădăcina numelui acidului carboxilic
Exemplu: formamidă, N-metilacetamidă

-
O O
+
R C NH2 R C NH2

Bazicitate mult mai scăzută decât a aminelor


AMIDE

• METODE DE OBȚINERE

 Reacția acizilor carboxilici cu amoniac, amine primare și


secundare

 Hidroliza totală a nitrililor

R-C≡N + H2O  R-CONH2


AMIDE

• PROPRIETĂȚI CHIMICE: REACȚIA DE HIDROLIZĂ

În mediu acid sau bazic:

CH3 C NH2 + H2O CH3 COOH + NH3


O
AMIDE

• PROPRIETĂȚI CHIMICE: DESHIDRATAREA AMIDELOR PRIMARE

P4O10
CH3 C NH2 CH3 CN + H2O
o
t C
O

• REDUCEREA AMIDELOR – cu H2 sau LiAlH4/eter

CH3 C NH2 + 2H2 CH3 CH2 NH2 + H2O


O
AMIDE

• PROPRIETĂȚI CHIMICE: DEGRADAREA HOFMANN

CH3 C NH2 + NaOBr CH3 NH2 + CO2 + NaBr


O
NITRILI

• METODE DE OBȚINERE

R-X + NaCN  R-C≡N + NaX

R-CONH2 + P2O5  R-C≡N + H3PO4

R-CH=O + HCN  R-CH(OH)-C≡N

HC≡CH + HCN  H2C=CH- C≡N


NITRILI
• PROPRIETĂȚI CHIMICE: REACȚIA DE HIDROLIZĂ

R-C≡N + H2O  R-CONH2

R-C≡N + 2H2O  R-COOH + NH3

• REACȚIA DE REDUCERE

R-C≡N + 2H2  R-CH2-NH2; Ni

S-ar putea să vă placă și