Sunteți pe pagina 1din 14

Săptămâna S1-S18

Unitatea de învăţare Mulţimea numerelor reale Nr. ore alocate 5


CLASA a IX-a
Anul scolar 2014-2015
Proiectarea pe unităţi de învăţare

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE


SPECIFICE INVATARE
Recapitulare. 1. Identificarea in limbaj cotidian sau in - Actualizarea - Lucru pe -observarea
Operaţiialgebrice cu numere probleme de matematica a unor notiuni cunoştiinţelor despre grupe sistematică a
reale. specifice logicii matematice si teoriei numere reale. - Fişe de lucru elevilor
multimilor. -Identificarea - Lucru -analiza
Ordonarea numerelor rele 2. Utilizarea proprietatilor operatiilor proprietăţilor operaţiilor individua modului de
.Modulul unui număr rea algebrice ale numerelor, estimarilor si cu numere reale. - Activitate lucru
Aproximări zecimale prin aproximarilor in contexte variate, inclusiv -Explorarea frontală cu scopul aprecierea
lipsă sau prin adaos. folosind calculatorul. unor situaţii de de a analiza răspunsurilor
. 3. Alegerea formei de reprezentare a unui prelucrare a datelor. situaţiile întâlnite -test
Operaţii cu intervale de numar real si utilizarea unor algoritmi -Identificarea situaţiilor - Activitate în -analiza
numere reale. pentru optimizarea calculelor cu numere de utilizare a perechi cu modului de
( incluziune, egalitate) reale. aproximărilor,ordonării sarcini lucru
6. Transpunerea unei situatii-problema in numerelor. diferenţiate aprecierea
limbaj matematic, rezolvarea problemei obtinute - Activitate pe răspunsurilor
si interpretarea rezultatului. grupe -verificarea
- Fişe de lucru temei
individuale pentru acasă
-culegere -
bacalaureat verificarea
- manual frontală
- Activitate
frontală şi pe
grupe

1
Săptămâna S9- S13
Unitatea de învăţare: Elemente de logica matematica Nr. ore alocate 5

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE


SPECIFICE INVATARE

2
4. Identificarea in limbaj cotidian sau in .-Reactualizarea - Lucru pe -observarea
probleme de matematica a unor notiuni cunoştinţelor legate de grupe sistematică a
specifice logicii matematice si teoriei propoziţii, predicate şi - Fişe de lucru elevilor
multimilor. operaţiile logice - Lucru -analiza
5. Utilizarea proprietatilor operatiilor elementare cu acestea individua modului de
algebrice ale numerelor, estimarilor si -Reactualizarea - Activitate lucru
 Propoziţie, predicat, aproximarilor in contexte variate, inclusiv corespondenţei dintre frontală cu scopul aprecierea
cuantificatori folosind calculatorul. operaţiile logice de a analiza răspunsurilor
 Operaţii logice 6. Alegerea formei de reprezentare a unui elementare şi operaţiile situaţiile întâlnite -test
elementare (negaţie, numar real si utilizarea unor algoritmi cu mulţimi. Exerciţii. - Activitate în -analiza
pentru optimizarea calculelor cu numere -Realizarea studiului valorii perechi cu modului de
conjuncţie, disjuncţie,
reale. de adevăr a unei sarcini lucru
implicaţie, 6. Transpunerea unei situatii-problema in propoziţii compuse prin diferenţiate aprecierea
echivalenţă), corelate limbaj matematic, rezolvarea problemei obtinute
întocmirea unui table de - Activitate pe răspunsurilor
cu operaţiile si si interpretarea rezultatului. grupe -verificarea
adevăr. Înuşirea
relaţiile cu mulţimi - Fişe de lucru temei
noţiunilor de tautologie şi
(complementara, individuale pentru acasă
formula identic falsă.
intersecţie, reuniune, Exerciţii -culegere -
incluziune, egalitate) -Reactualizarea bacalaureat verificarea
 Evaluare noţiunilor de predicat - manual frontală
logic, cuantificator - Activitate
existenţial şi universal. frontală şi pe
-Însuşirea şi aplicarea grupe
regulilor de negaţie
pentru conjuncţie şi
pentru disjuncţie

3
Săptămâna S14- S18(I)
Unitatea de învăţare: Şiruri Nr. ore alocate 5

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE


SPECIFICE INVATARE

4
1. Recunoasterea unor corespondente care - Actualizarea - Lucru pe -observarea
sunt functii, siruri, progresii. cunoştiinţelor despre grupe sistematică a
2. Utilizarea unor modalitati variate de şiruri de numere reale. - Fişe de lucru elevilor
descriere a functiilor in scopul caracterizarii -Identificarea - Lucru -analiza
acestora. proprietăţilor individua modului de
3. Descrierea unor siruri/functii utilizand progresiilor. - Activitate lucru
reprezentarea geometrica a unor cazuri -Explorareaunor situaţii frontală cu scopul aprecierea
 Modalităţi de a particulare si rationamentul inductiv. de prelucrare a şirurilor de a analiza răspunsurilor
descrie un şir; 4. Caracterizarea unor siruri folosind diverse date. situaţiile întâlnite -test
exemple de şiruri reprezentari (formule, grafice) sau - Activitate în -analiza
-Identificarea situaţiilor
 Progresii aritmetice; proprietati algebrice ale acestora. de utilizare a condiţiilor. perechi cu modului de
termenul general; 5. Analizarea unor valori particulare in Exerciţii. sarcini lucru
suma primilor n vederea determinarii formei analitice a unei -Realizarea studiului diferenţiate aprecierea
termeni functii definite pe N prin rationament de tip unei probleme practice. - Activitate pe răspunsurilor
 Progresii geometrice; inductiv. - utilizarea proprietatilor grupe -verificarea
6. Transpunerea unor situatii-problema in progresiilor pentru - Fişe de lucru temei
aflarea termenului
limbaj matematic utilizand functii definite calculul unor sume; individuale pentru acasă
general si suma pe N.
primilor n termeni -Realizarea unor -culegere -
investigatii ce privesc bacalaureat verificarea
 Evaluare frontală
modificarea datelor unei - manual
probleme - Activitate
frontală şi pe
grupe

5
Săptămâna S1- S4(II)
Unitatea de învăţare: Funcţii-lecturi grafice Nr. ore alocate 4

CONTINUTURI COMPETEN ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE


TE INVATARE
SPECIFI

6
Reper cartezian; produs 1. Identificarea valorilor unei funcţii --Recunoaşterea unor - Lucru pe -observarea
cartezian. Reprezentarea folosind reprezentarea grafică a acesteia corespondenţe care sunt grupe sistematică a
geometrică a produsului 2. Identificarea unor puncte semnificative funcţii - Fişe de lucru elevilor
cartezian de mulţimi date;
de pe graficul unei funcţii -Reprezentarea în diverse - Lucru -analiza
condiţii algebrice pentru puncte
aflate în cadrane. Drepte în plan
3. Folosirea unor proprietăţi ale funcţiilor moduri a unor individua modului de
de forma: x = m, sau y = m, m pentru completarea graficului unei funcţii corespondenţe/funcţii ‘n - Activitate lucru
�mx + n = y
� R. pare, impare sau periodice scopul caracterizării acestora frontală cu scopul aprecierea
�ax + bx + c = y
2

Funcţia: definiţie, exemple; 4. Exprimarea proprietăţilor unor funcţii pe -Exprimarea prin de a analiza răspunsurilor
exemple de corespondenţe care baza lecturii grafice reprezentări grafice a situaţiile întâlnite -test
nu sunt funcţii, modalităţi de a 5. Reprezentarea graficului prin puncte şi unor noţiuni de - Activitate în -analiza
descrie o funcţie, lecturi grafice. aproximarea acestuia printr-o curbă continuă geometrie plană perechi cu modului de
Egalitatea a două funcţii, 6. Deducerea unor proprietăţi ale funcţiilor sarcini lucru
-Determinarea soluţiilor
imaginea şi preimaginea unei numerice prin lectură grafică unor ecuaţii şi inecuţii diferenţiate aprecierea
mulţimi printr – o funcţie.
Graficul unei funcţii. Restricţii. -Identificarea unor probleme - Activitate pe răspunsurilor
Proprietăţi ale funcţiilor care se rezolvă cu ajutorul grupe -verificarea
numerice introduse prin lecturi ecuaţiilor , inecuaţiilor sau - Fişe de lucru temei
grafice; reprezentarea sistemelor de ecuaţii si individuale pentru acasă
geometrică a graficului; interpretarea rezultatului -culegere -
intersecţia cu axele de obţinut bacalaureat verificarea
coordonate; rezolvări grafice de 2012 frontală
-Determinarea intersecţiilor
ecuaţii şi inecuaţii, de forma;
Gf.cu axele de coordonate. - manual
f(x)=g(x) (  0, <, >,  ).
-Reprezentarea în diverse - Activitate
Proprietati ale ale funcţiilor frontală şi pe
moduri a unor
numerice introduse prin grupe
corespondenţe/funcţii ‘n
lectură grafică: mărginire,
scopul caracterizării acestora
monotonie, paritate,
din punctul de vedere al
imparitate (simetria
marginirii, monotoniei,
graficului faţă de axa Oy sau
simetriei, periodicitatii
origine), periodicitate
-Identificarea unor
proprietăţi ale funcţiilor prin
lecturarea graficului

7
Săptămâna S5- S10 (II)
Unitatea de învăţare: Funcţia de gradul I Nr. ore alocate 5

8
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE INVATARE
 Definiţie; 1. Recunoaşterea funcţiei de gradul I descrisă în - Să reprezinte grafic - Lucru pe -observarea
reprezentarea grafica a moduri diferite functia de gradul întâi; grupe sistematică a
funcţiei f: R → R, f(x) 2. Utilizarea unor metode algebrice şi grafice - Să rezolve grafic - Fişe de lucru elevilor
= ax+b, a, b є R, pentru rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor şi ecuatia de gradul întâi cu - Lucru -analiza
intersecţia graficului cu sistemelor două necunoscute; individua modului de
axele de coordonate, 3. Descrierea unor proprietăţi desprinse din - Să determine - Activitate lucru
reprezentarea grafică a funcţiei de gradul I sau coordonatele unui punct frontală cu scopul aprecierea
ecuaţia f(x) = 0
din rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor şi de pe graficul unei de a analiza răspunsurilor
 Interpretarea grafica a sistemelor funcţii; situaţiile întâlnite -test
proprietăţilor algebrice 4. Exprimarea legăturii între funcţia de gradul I - Să verifice si să - Activitate în -analiza
ale funcţiei: şi reprezentarea ei geometrică analizeze coliniaritatea a perechi cu modului de
monotonia, semnul 5. Interpretarea graficului funcţiei de gradul I trei puncte; sarcini lucru
funcţiei utilizând proprietăţile algebrice ale funcţiei - Să determine soluţiile diferenţiate aprecierea
 Inecuaţii de forma 6. Modelarea unor situaţii concrete prin unei inecuaţii. - Activitate pe răspunsurilor
ax+b≤ 0 (≥, <, >), a, b utilizarea ecuaţiilor şi inecuaţiilor, rezolvarea - Să determine poziţiile a grupe -verificarea
є R, studiate pe R. problemei obţinute şi interpretarea rezultatului două drepte. - Fişe de lucru temei
 Poziţia relativa a doua - Să determine soluţiile individuale pentru acasă
drepte; sisteme de tipul unui sistem de ecuaţii cu -culegere -
reprezentari grafice ale bacalaureat verificarea
a1 x + b1 y = c1 functiei de gradul intai; 2012 frontală

 , - Modelarea matematică - manual

a2 x + b2 y = c2
a unor situaţii practice. - Activitate
frontală şi pe
grupe
unde
a1 , b1 , c1 , a2 , b2 , c2

Săptămâna S11- S13(II)


Unitatea de învăţare: Funcţa de gradul al doilea Nr. ore alocate 5

9
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE INVATARE
Reprezentarea grafică a 2. Recunoaşterea funcţiei de gradul I descrisă în - Să reprezinte grafic - Lucru pe -observarea
funcţiei f: R  R, f(x) = ax2 moduri diferite functia de graduldoii; grupe sistematică a
+bx + c; a,b,c  R, a  0; 2. Utilizarea unor metode algebrice şi grafice - Să determine - Fişe de lucru elevilor
intersecţia graficului cu pentru rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor şi coordonatele unui punct - Lucru -analiza
axele de coordonate, ecuaţia sistemelor de intersectie dintre individua modului de
f(x) = 0. 4. Descrierea unor proprietăţi desprinse din graficul unei funcţi si - Activitate lucru
Simetria graficului funcţiei reprezentarea grafică a funcţiei de gradul I sau axele de coordonatei; frontală cu scopul aprecierea
de gradul II, faţă de o din rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor şi - Să se scrie relatiile lui de a analiza răspunsurilor
dreaptă verticală x=m sistemelor Viete. situaţiile întâlnite -test
Relaţiile lui Viete. 4. Exprimarea legăturii între funcţia de gradul I - Să determine soluţiile - Activitate în -analiza
şi reprezentarea ei geometrică unui sistem de ecuaţii perechi cu modului de
Rezolvarea sistemelor de 6. Interpretarea graficului funcţiei de gradul I x + y = s sarcini lucru
utilizând proprietăţile algebrice ale funcţiei  diferenţiate aprecierea
x + y = s  xy = p
forma  , s,p  R 6. Modelarea unor situaţii concrete prin - Activitate pe răspunsurilor
 xy = p utilizarea ecuaţiilor şi inecuaţiilor, rezolvarea - Modelarea matematică grupe -verificarea
. problemei obţinute şi interpretarea rezultatului a unor situaţii practice. - Fişe de lucru temei
individuale pentru acasă
-culegere -
bacalaureat verificarea
2012 frontală
- manual
- Activitate
frontală şi pe
grupe

Săptămâna S13- S16(II)


Unitatea de învăţare: Interpretarea geometrică a proprietăţilor ale funcţiei de gradul al II-lea Nr. ore alocate: 6

10
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE INVATARE
 Monotonie; punct de 1. Recunoaşterea corespondenţei dintre seturi de - - Lucru pe -observarea
extrem (vârful date şi reprezentări grafice Determinarea funcţiei de grupe sistematică a
parabolei); 2. Determinarea unor funcţii care verifică gradul II prin condiţii - Fişe de lucru elevilor
anumite condiţii precizate date - Lucru -analiza
interpretarea
3. Utilizarea unor algoritmi pentru rezolvarea Interpretarea proprietăţilor individua modului de
geometrica ecuaţiilor şi inecuaţîilor şi pentru reprezentarea funcţiei de gradul II: pucte - Activitate lucru
 Poziţionarea parabolei grafică a soluţiilor. de extrem, monotonia pe frontală cu scopul aprecierea
fata de axa Ox, 4. Exprimarea prin reprezentări grafice a unor intervale, simetria faţă de o de a analiza răspunsurilor
semnul funcţiei, condiţii algebrice; exprimarea prin condiţii dreapta (axa), imaginea situaţiile întâlnite -test
inecuaţii de forma algebrice a unor reprezentări grafice 5. domeniului, semnul - Activitate în -analiza
ax2+bx+c≤ 0 (≥, <, Utilizarea unor metode algebrice sau grafice funcţiei şi utilizarea lor în perechi cu modului de
>), a, b, c є R, a≠0, pentru determinarea sau aproximarea soluţiilor aplicaţii. sarcini lucru
interpretarea ecuaţiei asociate funcţiei de gradul al II-lea Aplicarea algoritmului diferenţiate aprecierea
geometrica 6. Interpretarea informaţiilor conţinute în necesar determinarii - Activitate pe răspunsurilor
reprezentări grafice prin utilizarea de estimări, punctelor semnificative grupe -verificarea
 Aplicatii aproximări şi strategii de optimizare (punctde extrem, puncte - Fişe de lucru temei
 Poziţia relativa a unei
de intersectie individuale pentru acasă
drepte fata de o cu axele de coordonate, -culegere -
parabola: rezolvarea ecuatia axei de bacalaureat verificarea
sistemelor de forma simetrie), completarea 2012 frontală
�mx + n = y tabelului de variatie si - manual
� 2 trasarea Gf. - Activitate
�ax + bx + c = y Determinarea punctului frontală şi pe
unde a, b, c, m, n sunt de extrem si aintervalelor grupe
numere reale, de monotoniei ale
interpretarea functiei de gradul II.
geometrica

Săptămâna S1 - S10
Unitatea de învăţare: Vectori in plan Nr. ore alocate:7

11
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE INVATARE
 Segment orientat, 1. Identificarea unor elemente de geometrie -Identificarea - Lucru pe -observarea
vectori, vectori vectorială în diferite contexte vectorilor grupe sistematică a
coliniari 2. Transpunerea unor operaţii cu vectori în -Identificarea - Fişe de lucru elevilor
contexte geometrice date vectorilor coliniari - Lucru -analiza
 Operaţii cu vectori:
3. Utilizarea operaţiilor cu vectori pentru a -Explorarea unor individua modului de
adunarea (regula descrie o problemă practică situaţii ce conduc la - Activitate lucru
paralelogramului; 4. Utilizarea limbajului calculului vectorial operaţii cu vectori. frontală cu scopul aprecierea
regula triunghiului); pentru a descrie configuraţii geometrice -Identificarea de a analiza răspunsurilor
proprietăţi ale 5. Identificarea condiţiilor necesare pentru ca o proprietăţilor operaţiilor situaţiile întâlnite -test
operaţiei de adunare; configuraţie geometrică să verifice cerinţe date cu vectori - Activitate în -analiza
înmulţirea cu scalari, 6. Aplicarea calculului vectorial în -Identificarea condiţiilor perechi cu modului de
proprietăţi ale rezolvarea unor probleme de fizică de coliniaritate vectorilor. sarcini lucru
înmulţirii cu scalari, -Utilizarea diferenţiate aprecierea
condiţia de descompunerii - Activitate pe răspunsurilor
coliniaritate; vectorilor . grupe -verificarea
descompunerea după -Interpretarea - Fişe de lucru temei
doi vectori daţi, proprietăţilor unei individuale pentru acasă
configuraţii geometrice -variante -
necoliniari si nenuli
pentru alegerea metodei bacalaureat verificarea
 Evaluare de rezolvare - manual frontală
- Activitate
frontală şi pe
grupe

Săptămâna S11- S17


Unitatea de învăţare: Coliniaritate, concurenţă, paralelism- calcul vectorial în geometria plană Nr. ore alocate:7

12
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE INVATARE
• Vectorul de poziţie al unui 1. Descrierea sintetică sau vectorială a Analizarea modurilor de - Lucru pe -observarea
punct proprietăţilor unor configuraţii geometrice în determinare a unui grupe sistematică a
• Vectorul de poziţie al plan vector de poziţie . - Fişe de lucru elevilor
punctului care împarte un 2. Caracterizarea sintetică sau/şi vectorială a -Identificarea vectorilor - Lucru -analiza
segment într-un raport dat, unei configuraţii geometrice date 3. Alegerea de poziţie ce împart un individua modului de
teorema lui Thales (condiţii metodei adecvate de rezolvare a problemelor de segment intr-un raport dat. - Activitate lucru
de paralelism) coliniaritate, concurenţă sau paralelism -Explorarea unor frontală cu scopul aprecierea
• Vectorul de poziţie al 4. Trecerea de la caracterizarea sintetică la cea situaţii ce conduc la de a analiza răspunsurilor
centrului de greutate al unui vectorială ( şi invers) într-o configuraţie aplicarea teoremei lui situaţiile întâlnite -test
triunghi (concurenţa geometrică dată 5. Interpretarea coliniarităţii, Thales.. - Activitate în -analiza
medianelor unui triunghi) concurenţei sau paralelismului în relaţie cu -Identificarea vectorului de perechi cu modului de
test de evaluare sumativă. proprietăţile sintetice sau vectoriale ale unor poziţie al centrului de sarcini lucru
configuraţii geometrice greutate al unui triunghi. diferenţiate aprecierea
6. Analizarea comparativă a rezolvărilor - Modelarea matematică a - Activitate pe răspunsurilor
vectorială şi sintetică ale aceleiaşi probleme unor situaţii practice pentru grupe -verificarea
concurenţa medianelor în - Fişe de lucru temei
triunghi individuale pentru acasă
- Interpretarea -culegere -
proprietăţilor unei bacalaureat verificarea
configuraţii geometrice - manual frontală
pentru alegerea metodei - Activitate
de rezolvare frontală şi pe
grupe

Săptămâna S1 - S10 (II)


Unitatea de învăţare:Aplicaţii ale trigonometriei în geometrie Nr. ore alocate:9

13
CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE
SPECIFICE INVATARE
 Rezolvarea 1. Identificarea legăturilor între coordonate Analizarea modurilor de - Lucru pe -observarea
triunghiului unghiulare, coordonate metrice şi coordonate determinare a unei grupe sistematică a
dreptunghic carteziene pe cercul trigonometric funcţii trigonometrice - Fişe de lucru elevilor
2. Calcularea unor măsuri de unghiuri şi arce pe cerc . - Lucru -analiza
 Formulele
utilizând relaţii trigonometrice, inclusiv folosind -Identificarea funcţiilor individua modului de
(
sin 180o - x = sin ) x;
calculatorul trigonometrice în - Activitate lucru
3. Determinarea măsurii unor unghiuri şi a
( )
cos 180o - x = - cos x lungimii unor segmente utilizând relaţii metrice
calcule.
- Explorarea unor situaţii
frontală cu scopul
de a analiza
aprecierea
răspunsurilor
(fără demonstraţie); 4. Caracterizarea unor configuraţii geometrice ce conduc la aplicarea situaţiile întâlnite -test
plane utilizând calculul trigonometric formulelor - Activitate în -analiza
Modalităţi de calcul a
5. Determinarea unor proprietăţi ale funcţiilor trigonometrice.. perechi cu modului de
lungimii unui segment si a trigonometrice prin lecturi grafice
–Determinarea sarcini lucru
măsurii unui unghi: 6. Optimizarea calculului trigonometric prin măsurilor unghiurilor diferenţiate aprecierea
teorema sinusurilor , alegerea adecvată a formulelor şi lungimilor răspunsurilor
- Activitate pe
teorema cosinusului. segmentelor. grupe -verificarea
- Modelarea matematică - Fişe de lucru temei
a unor situaţii practice. individuale pentru acasă
- Interpretarea proprietăţilor -culegere -
unei configuraţii geometrice bacalaureat verificarea
pentru alegerea metodei de - manual frontală
rezolvare - Activitate
frontală şi pe
–Determinarea
grupe
măsurilor unghiurilor şi
lungimilor segmentelor
din teorema
sinusurilor,respectiv
cosinusului .

14