Sunteți pe pagina 1din 11

Avizat

Director,

Prof.dr.ec. SABĂU REMUS MIRCEA

Şef catedră,

Prof. CAPOTA MARIA ALINA

LICEUL TEHNOLOGIC „HOREA” MARGHITA

Judeţul BIHOR

Disciplina :Matematica

Profesor : ZAHA GHEORHE-MARINEL

Clasa a XII-a C,D,E M_tehnologic

Număr ore /săptămână: 3 ore

Anul şcolar 2014-2015

1
PLANIFICAREA ANUALĂ

Număr săptămâni:36

S9 in semestrul al doilea-”Scoala altfel”

ALGEBRĂ CONŢINUTURI NUMĂR ORE PE NUMĂR


SEMESTRU ORE

I II

Grupuri 12 12

Inele şi corpuri 12 12

Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp 14 20


6
comutativ

ELEMENTE DE Primitive 14 14
ANALIZĂ
MATEMATICĂ Integrala definita 10 10

Metode de calcul ale integralelor definite 6 8 14

Aplicaţii ale integralei definite 6 6

Lucrări scrise şi discutarea lor 4 4 8

Recapitulare iniţială/semestrială/ 8 - 8

Recapitulare pentru bacalaureat 24 24

TOTAL ORE 72 56 128

2
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Unitatea Nr.
Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna Observaţii
ore
de
SEMESTRUL I - ALGEBRA
învăţare
Recapitularea materiei din clasa a Xl-a Exerciţii recapitulative 2 S1
Lege de compoziţie internă, tabla operaţiei. 1 S2
Proprietăţile legilor de compozitie
Aplicaţii 2 S2,S3
1. Recunoaşterea structurilor algebrice, a mulţimilor de Grup, definiţie, exemple.
numere şi de matrice; 1 S3
Aplicaţii
2.1.Identificarea unei structuri algebrice, prin Grupuri de matrice 1 S4
Grupuri de permutări.
Grupuri- 12 verificarea proprietăţilor acesteia; Grupul Zn. 1 S4
ore 2.2.Determinarea şi verificarea proprietăţilor unei Aplicaţii
Morfisme si izomorfisme de grupuri 1 S5
structuri ;
Evaluare 1 S5
3.1. Verificarea faptului că o funcţie dată este morfism
sau izomorfism. 1 S6
1 S6
1 S7
1 S7

3
Inel, exemple: inele numerice. 1 S8
1. Recunoaşterea structurilor algebrice, a mulţimilor de
numere şi de matrice ; Aplicaţii 1 S8
2.1.Identificarea unei structuri algebrice, prin Aplicatii 1 S9
Inele şi verificarea proprietăţilor acesteia;
corpuri-12 Inele de matrice 1 S9
2.2.Determinarea şi verificarea proprietăţilor unei
ore Aplicaţii 1 S10
structuri;
5.1.Utilizarea structurilor algebrice în rezolvarea de Inele de funcţii reale 1 S10
probleme practice.
Corp, definiţie exemple 1 S11
Corpuri numerice.
Recapitulare pentru lucrarea scrisa 11 S11
S12
Evaluare semestriala Aplicaţii 1 S13
Lucrarea scrisa 2 S12
Corpul Zp, plucrării
Discutarea prim. scrise 11 S13
S12

Unitatea Aplicaţii 1
Nr. S14
Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna Observaţii
Evaluare ore
1 S14
de
1. Recunoaşterea mulţimilor de polinoame; Forma algebrica a unui polinom,operaţii cu
învăţare
Inele de 2 S15
polinoame cu polinoame;
3.2. Aplicarea unor algoritmi în calculul
coeficienţi polinomial; Aplicaţii
1 S16

într-un corp 5.2. Determinarea unor polinoame sau ecuaţii Teorema împărţirii cu rest, împărţirea
comutativ- 6 2 S16
algebrice care îndeplinesc condiţii date ; polinoamelor;
ore 1 S17
6.1. Exprimarea unor probleme practice, folosind Împărţirea cu X – a
calculul polinomial;
Recapitulare semestrială Grupuri 2 S18
6.2. Aplicarea, prin analogie, în calcule cu
polinoame, a metodelor de lucru din aritmetica Inele şi corpuri
SEMESTRUL I - ANALIZA MATEMATICA
numerelor.
Recapitularea materiei din clasa a Xl-a Exerciţii recapitulative 2 S1

4
S2
Probleme care conduc la noţiunea de 1 S2
integrală. Primitivele unei funcţii. Integrala
nedefinită a unei funcţii continue. 1 -

Proprietatea de liniaritate a integralei - S3


1. Identificarea legăturilor dintre derivata si primitive nedefinite
1
Primitive- unei funcţii continue;
14 ore 2. Utilizarea regulilor de calcul cu derivate si Primitive uzuale
- S3
transferarea lor la calculul primitivelor. Aplicaţii
1 S4
Aplicaţii
1 S4
Primitive deduse din derivarea functiilor
1 S5
compuse
Aplicaţii 1
Aplicaţii.
Primitive deduse din formula de derivare a - S5
Definirea
produsuluiintegralei Riemann a unei funcţii
a doua functii 1 S9
continue
Aplicatii prin formula lui Leibniz - Newton 1 S6
3. Utilizarea algoritmilor pentru calcularea unor
Integrala integrale definite; Aplicaţii.
Aplicaţii 1 S6
definită-10 1 S9
ore 4. Explicarea opţiunilor de calcul al integralelor definite Aplicaţii la formula lui Leibnitz Newton 1
1 S10
in scopul optimizării soluţiilor.
Aplicaţii - S7
2 S10, S11
Proprietăţi ale integralei definite: liniaritate, 2 S8
monotonie, aditivitate în raport cu intervalul 1 S11
de integrare. 2

Aplicaţii
Aplicaţii
2 S13
Evaluare
1 S14
1 S14 5
Unitatea Nr.
Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna Observaţii
ore
de
Metode de calcul ale integralelor definite: 2
învăţare
Metode de 3. Utilizarea algoritmilor pentru calcularea unor S15
integrarea prin părţi
calcul ale integrale definite; 1
integralei S16
Aplicatii
definite- 6 4.Explicarea opţiunilor de calcul al integralelor definite
ore in scopul optimizării soluţiilor Integrarea prin schimbarea de variabila; 1 S16
Aplicaţii 2 S17
Recapitulare Exerciţii recapitulative 2 S18

SEMESTRUL AL II -LEA
ALGEBRA
Schema lui Horner 1 S1

1. Recunoaşterea mulţimilor de polinoame; Divizibilitate, teorema lui Bezout 1 S1

3.2. Aplicarea unor algoritmi în calculul Aplicaţii 1 S2


Inele de
polinomial;
polinoame C.m.m.d.c si c.m.m.m.c al unor polinoame 1 S2
cu 5.2.Determinarea unor polinoame sau ecuaţii Descompunerea unui polinom in factori
coeficienţi algebrice care îndeplinesc condiţii date ; ireductibili 1 S3

într-un corp 6.1. Exprimarea unor probleme practice, folosind Rădăcini ale polinoamelor; relaţiile lui Viete
comutativ- calculul polinomial; Rezolvarea ecuaţiilor
pentru polinoame algebrice
de grad cu coeficienţi
cel mult 4 11 S5
S3
in Z,Q,R,C.
14 ore 6.2. Aplicarea, prin analogie, în calcule cu Aplicaţii
polinoame, a metodelor de lucru din aritmetica Aplicaţii
numerelor. Evaluare 11 S5
S4
Ecuaţii binome
11 S6
S4
Ecuaţii reciproce
1 S6
Evaluare semestriala Recapitulare pentru lucrarea scrisa
Ecuaţii bipătrate 1 S12
1 S7
Evaluare
1 S7 6
Lucrarea scrisa 2 S12
Discutarea lucrării scrise 1 S12
Unitatea Nr.
Competenţe specifice Conţinuturi Săptămâna Observaţii
ore
de
SEMESTRUL AL II-LEA - ANALIZA MATEMATICA
învăţare
Integrarea funcţiilor raţionale simple 1 S1
Aplicaţii
Descompunerea funcţiilor raţionale în funcţii 1 S1
Metode de
3. Utilizarea algoritmilor pentru calcularea unor raţionale simple 1 S2
calcul ale
integrale definite; Aplicaţii
integralei
Aplicaţii
definite-8 4. Explicarea opţiunilor de calcul al integralelor definite
in scopul optimizării soluţiilor. 1 S2
ore 1 S3
Calculul integralelor funcţiilor raţionale prin
metoda descompunerii în fracţii simple 1 S3
2 S4
Aplicaţii

Aria unei suprafeţe plane 1 S5


Aplicaţii 5.Determinarea ariei suprafeţei plane si a
ale volumului unui corp, folosind calculul integral; Aplicaţii 2 S5, S6
integralei
definite-6 6.Aplicarea calculului integral sau diferenţial in Volumul unui corp de rotaţie 1 S6
ore probleme practice.
Aplicaţii 1 S7
Evaluare 1 S7

7
RECAPITULARE PENTRU BACALAUREAT

1. Folosirea corectă a terminologiei specifice 1. Funcţii. Funcţia de gradul I


1 S8
matematicii în contexte variate de aplicare
Recapitula 2.Prelucrarea datelor de tip cantitativ , calitativ, 1 S8
2. Funcţia de gradul al doilea
re pentru structural, contextual, cuprins în enunţuri matematice
bacalaureat 3. Utilizarea corectă a algoritmilor matematici în 3. Trigonometrie şi aplicaţii ale 2 S8
rezolvarea de probleme cu diferite grade de dificultate trigonometriei în geometria plană.
e -24ore
4. Exprimarea şi redactarea corectă şi coerentă în 1 S10
limbaj formal sau în limbaj cotidian, a rezolvării sau a 4. Progresii
strategiilor de rezolvare a unei probleme .
5. Analiza unei situaţii problematice şi determinarea
1 S10
ipotezelor necesare pentru obţinerea concluziei
6.Generalizarea unor proprietăţi prin modificarea 5. Vectori.
contextului iniţial de definire a problemei sau prin
îmbunătăţirea sau generalizarea algoritmilor. 1 S10
6. Puteri şi radicali. Ecuaţii iraţionale

1 S10
7. Logaritmi. Ecuaţii exponenţiale. Ecuaţii
logaritmice

1 S11
8. Funcţii trigonometrice directe şi inverse
Ecuaţii trigonometrice

8
1 S11
9. Numere complexe

1 S11
10. Inducţie. Probleme de numărare.
Combinatorică.

1 S11
11. Elemente de calcul financiar.

1 S13
12. Probabilitaţi

1 S13
13. Elemente de calcul matriceal
.Determinanţi

1 S13
14. Sisteme de ecuaţii liniare

1 S13
15. Limite de funcţii.

1 S14
16. Continuitate. Derivabilitate

1 S14
17. Studiul proprietăţilor funcţiilor
folosind derivatele

9
1 S14
18. Evaluare

1 S14
19. Grupuri

1 S15
20. Inele şi corpuri

1 S15
21. Inele de polinoame

1 S15
22. Primitive

1 S15
23. Integrala definită

1 S15
24. Aplicaţii ale integralei definite

10
11