Sunteți pe pagina 1din 7

Dosarul nr.

3-181/18

HOTĂRÎRE

În numele legii

Dispozitivul hotărîrii pronunțat public la 12 iulie 2018 în mun.Chișinău

Hotărîrea integrală întocmită la 26 iulie 2018

Judecătoria Chişinău (sediul central)

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei, judecătorul Maria Ţurcan

Grefier Chihai Aliona

În lipsa reclamantului Ciugureanu Mihail, care a solicitat examinarea cauzei în lipsa


sa, cu participarea reprezentantului pîrîtului Uniunea Avocaților din Republica Moldova,
avocatul Vlas Gheorghe,

în sediul instanței, în şedinţa publică, a examinat cauza civilă la cererea de chemare


în judecată în procedura contenciosului administrativ a lui Ciugureanu Mihail către
Uniunea Avocaților din Republica Moldova privind anularea în parte a Hotărîrii Comisiei
de licențiere a profesiei de avocat din 29 ianuarie 2018.

a c o n s t a t a t:

Argumentele participanților la proces:

1. La data de XXXXXXXXX XXXXXXXXX s-a adresat cu cererea de chemare în judecată


către Uniunea Avocaților din Republica Moldova privind anularea p. 4.2 al Hotărîrii
Comisiei de licențiere a profesiei de avocat din XXXXXXXXX.
2. În motivarea cererii reclamantul a indicat că, la data de XXXXXXXXX a fost ales în
funcţia de judecător al Judecătoriei raionale Teleneşti. Prin Decretul Preşedintelui
Republicii Moldova nr. 125-VIII din XXXXXXXXX, publicat în Monitorul Oficial al RM
nr. 119-126 (6042-6049) din XXXXXXXXX, a fost eliberat din funcţia de judecător al
Curţii de Apel Chişinău, în baza cererii de demisie. Potrivit art. 10 alin. 2 al Legii cu
privire la avocatură „Sînt scutite de efectuarea stagiului profesional şi de examenul de
calificare persoanele care deţin titlul de doctor, precum şi cele care au cel puţin 10
ani vechime în muncă în funcţia de judecător sau procuror dacă, în termen de 6 luni
după demisia din funcţiile respective, au solicitat eliberarea licenţei pentru
exercitarea profesiei de avocat. De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază
şi persoanele care, după demisia din funcţia de judecător şi procuror, au continuat să
activeze în domeniul dreptului.” Reclamantul mai indică că, având un stagiu de peste
35 de ani de activitate în funcţia de judecător, la data de XXXXXXXXX a depus la
Comisia de licenţiere a profesiei de avocat, cerere privind admiterea în profesia de
avocat. Prin Hotărârea Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat din data de
XXXXXXXXX s-a hotărît respingerea cererii dlui XXXXXXXXX privind admiterea în
profesia de avocat. La data de XXXXXXXXX, a depus cerere prealabilă cu privire la
revocarea p.4.2 al Hotărârii Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat din
XXXXXXXXX în partea respingerii cererii privind admiterea în profesia de avocat. În
lipsa unui răspuns la cererea prealabilă, consideră că litigiul de contencios
administrativ urmează a fi examinat pe cale judiciară şi în acest sens invocă
următoarele argumente privitor la anularea hotărârii contestate:
· Avînd un stagiu profesional de peste 35 de ani în funcţia de judecător,
XXXXXXXXX întrunește pe deplin condiţiile de admitere în profesia de
avocat prevăzute de art. 10 alin. 2 al Legii cu privire la avocatură şi
respectiv Comisia de licenţiere a profesiei de avocat urma să decidă
admiterea subsemnatului în profesia de avocat.
· Pe parcursul întregii activităţi profesionale nu i-a fost aplicată nici o
sancţiune disciplinară, ci din contra, periodic a fost menţionat cu diplome de
onoare din partea Consiliului Superior al Magistraturii.
· Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.745/29 din
XXXXXXXXX i-a fost conferit titlul onorific de „Decan al autorităţii
judecătoreşti”, iar prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii
nr.242/9 din XXXXXXXXX, i-a fost conferit titlul de „Veteran al sistemului
judiciar”.
· Hotărârea contestată nu conţine nici un motiv de fapt şi de drept care ar
justifica respingerea cererii de admitere în profesia de avocat.
3. Solicită reclamantul XXXXXXXXX: anularea p. 4.2 al Hotărîrii Comisiei de licențiere
a profesiei de avocat din XXXXXXXXX, în partea respingerii cererii lui XXXXXXXXX
privind admiterea în profesia de avocat.
4. Reclamantul XXXXXXXXX în ședința de judecată nu s-a prezentat, la data de
XXXXXXXXX a depus prin cancelaria instanței cerere prin care a solicitat examinarea
cauzei în lipsa sa. (f.d.75)
5. Reprezentantul pîrîtului Uniunea Avocaților din Republica Moldova, avocatul Vlas
Gheorghe, nu a recunoscut cererea de chemare în judecată, a solicitat respingerea
acțiunii. Totodată a susținut referința potrivit căreia, XXXXXXXXX s-a adresat către
Comisia de licenţiere a profesiei de avocat cu cerere de admitere în profesie de avocat
în temeiul alin. (2) art. 10 din Legea cu privire la avocatură. Prin hotărârea Comisiei
licenţiere a profesiei de avocat din XXXXXXXXX cererea de admitere în profesie de
avocat depusă de solicitant a fost respinsă dat fiind faptul, că solicitantul nu
întruneşte cerinţele impuse de lege, adică nu se bucură de o reputaţie ireproşabilă,
comportamentul acestuia fiind incompatibil cu normele codului deontologic al
avocatului. Astfel, la interpelarea adresată, Consiliului Superior al Magistraturii în
adresa comisiei a parvenit informaţia privind activitatea în calitate de judecător a
D-lui XXXXXXXXX potrivit căreia prin hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 496/23 din 18 iulie 2017 a fost eliberat acordul Procurorului General
pentru pornirea urmăririi penale, percheziţionarea, aducerea silită, reţinerea şi
arestarea ex judecătorului XXXXXXXXX potrivit art. 307 alin. (1), art.327 alin. 20 lit.
b), b1),şi c) CP. În corespundere cu prevederile alin. (1) art. 10 din Legea cu privire
la avocatură nr. 1260 din XXXXXXXXX, profesia de avocat poate fi exercitată de
persoana care are cetăţenia Republicii Moldova, are capacitate deplină de exerciţiu,
are diplomă de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia, se bucură de o reputaţie
ireproşabilă şi a fost admisă în profesia de avocat după susţinerea examenului de
calificare, iar potrivit alin. (2) din articolul citat, sânt scutite de efectuarea stagiului
profesional şi de examenul de calificare persoanele care deţin titlul de doctor, precum
şi cele care au cel puţin 10 ani vechime în muncă în funcţia de judecător sau procuror
dacă, în termen de 6 luni după demisia din funcţiile respective, au solicitat eliberarea
licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat. În acest sens, legiuitorul impune
celora care doresc să exercite profesia de avocat anumite condiţii care urmează a fi
întrunite cumulativ, şi anume: -cetăţenia Republicii Moldova; -capacitate deplină de
exerciţiu; -deţinerea diplomei de licenţiat în drept sau a echivalentului acesteia;
-reputaţie ireproşabilă; -promovarea examenului de calificare. În prisma dispoziţiilor
alin. (2) art. 10 din Legea cu privire la avocatură, condiţia promovării examenului de
calificare nu se răsfrânge asupra următoarelor categorii de persoane: -deţinătorii
titlului de doctor în drept; -cei care au o vechime în muncă în funcţia de judecător de
cel puţin 10 ani; -cei care au o vechime în muncă în funcţia de procuror de cel puţin
10 ani. În referință la fel s-a indicat că, nu poate fi reţinută afirmaţia reclamantului
privitor la faptul ca cererea prealabilă nu ar fi fost examinată, or, la data de 13 aprilie
2018 Comisia a examinat cererea depusă de reclamant, aceasta fiind respinsă ca
neîntemeiată hotărârea fiind publicată pe saţiul oficial al Uniunii Avocaţilor
www.uam.md. Potrivit prevederilor art. 42 alin.(5) a Legii nr. 1260 cu privire la
avocatură, hotărârile comisiilor Uniunii avocaţilor se adoptă cu votul majorităţii
membrilor, astfel fiecare membru al organului colegial, fiind independent î-si exprimă
votul pro sau contra la adoptarea chestiunii de pe ordinea de zi , în acest sens,
instanţa de judecată urmează să reţină că un organ colegial, care adoptă orice
hotărâre cu o majoritate de voturi în adoptarea unei chestiuni ce ţine competenţa
exclusivă a acestuia atribuita prin prevederile art. 43 a legii nr. 1260 . În acest sens,
toate alegaţiile reclamantul privind ilegalitatea și netemeinicia hotărârii Comisiei de
licenţiere a profesiei de avocat, din XXXXXXXXX, în partea respingerii cererii lui
Ciugureanu Mihai de admitere în profesia de avocat în temeiul art. 10 alin. (3) lit. e)
din Legea cu privire la avocatură sunt nefondate ori careva încălcări de procedură la
adoptarea hotărârii contestate nu a fost admise, însă-si soluţia de ai fi respinsă
cererea, a fost adoptată ca rezultat al deliberării şi exercitării dreptului de vot de
către fiecare membru al comisie în parte. Comisia de Licenţiere a considerat/motivat
ca nefiind întrunită condiţia reputaţiei ireproşabile în sarcina reclamantului, deoarece
prîn hotărărea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 496/23 din 18 iulie
2017 a fost eliberat acordul Procurorului General pentru pornirea urmăririi penale,
percheziţionarea, aducerea silită, reţinerea şi arestarea ex judecătorului XXXXXXXXX
potrivit art. 307 alin.(1), art.327 alin. (2) lit. b),bl) şi c) CP. Or, aprecierea dată de
Comisia de Licenţiere ce ţine de încadrarea indicată, nu poate constitui obiect de a
preciere a instanţei, deoarece conform pct. 28 al. (2) din Statutul profesiei de avocat,
toate cazurile de admitere în profesie cu scutire de examen, în condiţiile Legii, sânt
soluţionate individual de Comisia de Licențiere - astfel, instanţa nu este în drept de a
se substitui Comisiei administrative indicate pentru a da apreciere unor noţiuni
aprecierea căreia este de competenţa exclusivă a acestei comisii. O interpretare
contrară, ar fi incompatibilă cu art. 1 al. (2) din Legea nr. 1260 cu privire la avocatură,
conform căruia, profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi
funcţionare autonomă, în condiţiile prezentei legi şi ale statutului profesiei de avocat.

Aprecierea instanței
6. Studiind materialele dosarului, ascultînd explicațiile reprezentantului pîrîtului,
apreciind pretenţiile formulate în acţiune în raport cu probele prezentate,
administrîndu-le pertinenţa şi temeinicia prin prisma legislaţiei ce guvernează
raportul juridic litigios, instanţa de judecată consideră cererea de chemare în
judecată înaintată de Ciugureanu Mihail către Uniunea Avocaților din Republica
Moldova privind anularea în parte a Hotărîrii Comisiei de licențiere a profesiei de
avocat din 29 ianuarie 2018, neîntemeiată și pasibilă de a fi respinsă integral,
reieșind din următoarele considerente.
7. Conform art. 15 alin. (1) al Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din
XXXXXXXXX, cererea prealabilă se examinează de către organul emitent sau ierarhic
superior în termen de 30 de zile de la data înregistrării ei, decizia urmînd a fi
comunicată de îndată petiţionarului dacă legislaţia nu prevede altfel.
8. Conform art. 16 alin. (1) din legea sus-citată, persoana care se consideră vătămată
într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ şi nu este
mulţumită de răspunsul primit la cererea prealabilă sau nu a primit nici un răspuns în
termenul prevăzut de lege, este în drept să sesizeze instanţa de contencios
administrativ competentă pentru anularea, în tot sau în parte, a actului respectiv şi
repararea pagubei cauzate.
9. Obiectul litigiului îl constituie p. 4.2 al Hotărîrii Comisiei de licențiere a profesiei de avocat
din 29.01.2018, întrucît se referă la reclamantul Ciugureanu Mihail.
10. În ședința de judecată s-a constata că, reclamantul Ciugureanu Mihail la data de 20.06.1982
a fost ales în funcţia de judecător al Judecătoriei raionale Teleneşti. Prin Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova nr. 125-VIII din 06.04.2017, publicat în Monitorul Oficial al
RM nr. 119-126 (6042-6049) din 14.04.2017, XXXXXXXXX a fost eliberat din funcţia de
judecător al Curţii de Apel Chişinău, în baza cererii de demisie. (f.d.56)
11. Reclamantul XXXXXXXXX a depus cerere la Comisia de licențiere a profesiei de avocat, prin
care a solicitat admiterea în profesia de avocat, în temeiul alin. (2) art. 10 din Legea cu
privire la avocatură. (f.d.39)
12. Prin Hotărîrea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat din XXXXXXXXX s-a hotărît, în pct.
4.2. respingerea cererii dlui XXXXXXXXX privind admiterea în profesie de avocat. (f.d.6-7)
13. La data de 28.02.2018 reclamantul XXXXXXXXX a depus Comisiei de licențiere a profesiei de
avocat cerere prealabilă, prin care a solicitat revocarea pct. 4.2. a hotărîii Comisiei de
licențiere a profesiei de avocat adoptate la XXXXXXXXX, în partea respingerii cererii sale
privind admiterea în profesia de avocat. (f.d.40)
14. În ședința de judecată s-a constatat că, reclamantul Ciuguranu Mihail a activat în calitate de
judecător, avînd un stagiu profesional mai mult de 35 ani, ce se confirmă prin carnet de
muncă anexat la materialele cauzei. (f.d.41-49) Pe parcursul activității profesionale a fost
menționat cu diplome de onoare din partea Consiliului Superior al Magistraturii. (f.d.50-51) P
rin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.745/29 din 13.10.2015 i-a fost conferit
titlul onorific de „Decan al autorităţii judecătoreşti”, iar prin Hotărârea Consiliului Superior al
Magistraturii nr.242/9 din 12.07.2007, i-a fost conferit titlul de „Veteran al sistemului
judiciar”. (f.d.52-55)
15. Instanța de judecată reține că, reclamantul s-a adresat către Comisia de licențiere a profesiei
de avocat cu cerere de admitere în profesie de avocat în temeiul art. 10 alin. (2) din Legea cu
privire la avocatură.
16. Potrivit art.10 din Legea nr. 1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură, (1) Profesia de
avocat poate fi exercitată de persoana care are cetăţenia Republicii Moldova, are capacitate
deplină de exerciţiu, are diplomă de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia, se bucură de
o reputaţie ireproşabilă şi a fost admisă în profesia de avocat după susţinerea examenului
de calificare. (2) Sînt scutite de efectuarea stagiului profesional şi de examenul de calificare
persoanele care deţin titlul de doctor, precum şi cele care au cel puţin 10 ani vechime în
muncă în funcţia de judecător sau procuror dacă, în termen de 6 luni după demisia din
funcţiile respective, au solicitat eliberarea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat. De
aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază şi persoanele care, după demisia din
funcţia de judecător şi procuror, au continuat să activeze în domeniul dreptului. (3) Persoana
care a depus cerere de eliberare a licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat nu se
consideră persoană cu reputaţie ireproşabilă şi cererea ei nu se admite în cazul în care: a) a
fost condamnată anterior pentru infracţiuni grave, deosebit de grave, excepţional de grave
săvîrşite cu intenţie, chiar dacă au fost stinse antecedentele penale; b) nu au fost stinse
antecedentele penale pentru comiterea altor infracţiuni; c) anterior a fost exclusă din
avocatură sau i s-a retras licenţa pentru acordarea asistenţei juridice din motive
compromiţătoare; d) a fost concediată din cadrul organelor de drept din motive
compromiţătoare sau a fost eliberată, din aceleaşi motive, din funcţia de judecător, notar,
consultant juridic sau funcţionar public; e) comportamentul sau activitatea ei este
incompatibilă cu normele Codului deontologic al avocatului; f) prin hotărîrea instanţei
judecătoreşti, s-a stabilit un abuz prin care ea a încălcat drepturile şi libertăţile fundamentale
ale omului.
17. În ședința de judecată reprezentantul pîrîtului a explicat, că, prin hotărârea Comisiei
licenţiere a profesiei de avocat din XXXXXXXXX cererea de admitere în profesie de avocat
depusă de solicitant a fost respinsă dat fiind faptul, că solicitantul nu întruneşte cerinţele
impuse de lege, adică nu se bucură de o reputaţie ireproşabilă, comportamentul acestuia fiind
incompatibil cu normele codului deontologic al avocatului.
18. La data de 29.11.2017 XXXXXXXXX xxxxx a depus (repetat) Comisiei licențiere a profesiei de
avocat, Chestionarul de evaluare a bunei reputații, întocmit și semnat de reclamant
personal.(f.d.64-67) Primul chestionar a fost depus la data de 18.09.2017 (f.d. 29-31)
19. Între timp, la interpelarea adresată de Uniunea Avocaților, prin răspunsul din 27.10.2017,
Consiliul Superior al Magistraturii a expediat informaţia privind activitatea în calitate de
judecător a dlui Mihail Ciugureanu, potrivit căreia printre altele, prin hotărârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 496/23 din 18 iulie 2017 a fost eliberat acordul
Procurorului General pentru pornirea urmăririi penale, percheziţionarea, aducerea silită,
reţinerea şi arestarea ex judecătorului de la Curtea de Apel Chișinău, XXXXXXXXX potrivit art.
307 alin. (1), art.327 alin. (2) lit. b), b1) şi c) Cod penal. (f.d.68-69)
20. În ședința de judecată reprezentantului pîrîtului a explicat că, Comisia de Licenţiere a
considerat/motivat ca nefiind întrunită condiţia reputaţiei ireproşabile în sarcina
reclamantului, deoarece prîn hotărărea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
496/23 din 18 iulie 2017 a fost eliberat acordul Procurorului General pentru pornirea
urmăririi penale, percheziţionarea, aducerea silită, reţinerea şi arestarea ex judecătorului
Mihai1 Ciugureanu potrivit art. 307 alin.(1), srt.327 alin. 20 lit. b), bl) şi c) Cod penal.
21. Potrivit art. 42 alin. (5) din Legea nr. 1260-XV din XXXXXXXXX cu privire la avocatură,
hotărîrile comisiilor Uniunii Avocaţilor se adoptă cu votul majorităţii membrilor lor şi sînt
executorii pentru toţi avocaţii. Comisiile Uniunii Avocaţilor publică hotărîrile adoptate pe
pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaţilor.
22. Potrivit art. 43 al legii citate mai sus,(1) Comisia de licenţiere a profesiei de avocat este
compusă din 11 membri, aleşi în bază de concurs, dintre care 8 sînt avocaţi cu o vechime în
profesie de cel puţin 5 ani şi 3 sînt profesori titulari de drept. (2) Concursul pentru alegerea
membrilor Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat se organizează de către o comisie
specială, numită în acest sens de Consiliul Uniunii Avocaţilor. Modul de organizare a
concursului se stabileşte în statutul profesiei de avocat. (3) Comisia de licenţiere a profesiei
de avocat: a) adoptă hotărîri privind admiterea la examene; b) organizează examenele de
admitere la stagiu şi de calificare; c) aprobă rezultatele examenelor de admitere la stagiu şi
adoptă hotărîri privind admiterea la stagiul profesional; d) aprobă rezultatele examenelor de
calificare şi adoptă hotărîri privind admiterea în profesie.(4) Hotărîrile Comisiei de licenţiere
a profesiei de avocat pot fi contestate în contencios administrativ în partea ce ţine de
procedura de organizare a examenelor. Calificativul acordat nu poate fi contestat.
23. Instanța de judecată reține că, potrivit prevederilor art. 42 al Legii citate, hotărîrile
comisiilor Uniunii avocaților se adoptă cu votul majorității membrilor, astfel, fiecare membru
al organului colegial, fiind independent, î-și exprimă votul pro sau contra la adoptarea
chestiunii de pe ordinea de zi, și în acest sens organul colegial, care adoptă orice hotărîre cu
o majoritate de voturi în adoptarea unei chestiuni ce ține competența exclusivă a acestuia
atribuită prin prevederile art. 43 a Legii nr. 1260-XV din XXXXXXXXX. Astfel, instanța de
judecată consideră drept motivată și întemeiată hotărîrea Comisiei de Licențiere, ca nefiind
întrunită condiția reputației ireproșabile a reclamantului, deoarece prin hotărîrea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 496/23 din 18 iulie 2017 a fost eliberat acordul
Procurorului General pentru pornirea urmăririi penale, percheziţionarea, aducerea silită,
reţinerea şi arestarea ex judecătorului de la Curtea de Apel Chișinău, Mihail Ciugureanu
potrivit art. 307 alin. (1), art.327 alin. (2) lit. b), b1) şi c) Cod penal. Or, aprecierea dată de
Comisia de Licențiere ce ține de încadrarea indicată, nu poate constitui obiect de apreciere a
instanței, deoarece conform pct.28 alin.(2) din Statutul profesiei de avocat, toate cazurile de
admitere în profesie cu scutire de examen, în condițiile Legii, sunt soluționate individual de
Comisia de Licențiere, astfel instanța nu este în drept de a se substitui Comisiei
administrative indicate pentru a da apreciere unor noțiuni, aprecierea căreia este de
competența exclusivă a acestei comisii. O interpretare contrară ar fi incompatibilă cu art.1
alin.(2) din Legea nr.1260 cu privire la avocatură, conform căreia, profesia de avocat este
liberă și independentă, cu organizare și funcționare autonomă, în condițiile prezentei legi și
ale statutului profesiei de avocat.
24. Instanța consideră ca nu poate fi reținută nici afirmația reclamantului privitor la faptul, că
cererea prealabilă nu a fost examinată, or, la data de 13 aprilie 2018 Comisia a examinat
cererea depusă de reclamant, aceasta fiind respinsă ca neîntemeiată, hotărîrea fiind
publicată pe site-ul oficial al Uniunii Avocaților www.uam.md.
25. Prin urmare instanța de judecată ajunge la concluzie că, cele invocate de reclamant privind
ilegalitatea și netemeinicia hotărîrii Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, din
24.02.2017, în partea respingerii cererii lui XXXXXXXXX de admitere în profesia de avocat în
temeiul art. 10 alin. (3) lit. e) din Legea cu privire la avocatură sunt nefondate. Or, în ședința
de judecată nu s-au stabilit careva încălcări de procedură la adoptarea hotărîrii contestate, iar
soluția de a fi respinsă cererea reclamantului, a fost adoptată ca rezultat al deliberării și
exercitării dreptului de vot de către fiecare membru al comisiei în parte.
26. Potrivit art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea contenciosului administrativ nr. 793 –XIV din
XXXXXXXXX, judecînd acţiunea, instanţa de contencios administrativ adoptă una din
următoarele hotărîri: respinge acţiunea ca fiind nefondată sau depusă cu încălcarea
termenului de prescripţie.
27. Reieșind din cele constatate, instanța de judecată consideră, că pretenția reclamantului
privind anularea Hotărîrii Comisiei de licențiere a profesiei de avocat din data de 29
ianuarie 2018, în partea pct.4.2 din Hotărîre, prin care a fost respinsă cererea dlui
XXXXXXXXX privind admiterea în profesia de avocat, este nefondată și necesar de respins
integral.
28. Conform art.art. 238-241 CPC RM, instanţa de judecată,-

A H O T Ă R Î T:

Se respinge ca nefondată cererea de chemare în judecată a lui Ciugureanu


Mihail către Uniunea Avocaților din Republica Moldova privind anularea Hotărîrii Comisiei
de licențiere a profesiei de avocat din data de 29 ianuarie 2018, în partea pct.4.2 din
Hotărîre, prin care a fost respinsă cererea dlui Ciugureanu Mihail privind admiterea în
profesia de avocat.

Hotărîrea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 zile de


la data pronunţării dispozitivului hotărîrii, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul
central).

Preşedintele şedinţei Maria Ţurcan

Judecătorul