Sunteți pe pagina 1din 73

L......I .

~N,B

·v··:···· 0::' ." R: B:" 'E', ~ T" . E~

.. ' _'. ' " .. ~ ..

PARINTELE CLEOP A

13

ce b:" necuvantarea P',. s.

EFTIMIR

Edm, .ie inl!rijmt;i. de

Ar h i.mandri Loan i c.h i e BAlan

Bditia I n-»

,MANASTIREA S- H.~' ST'RI:A, 2004

Desc.riera CIP a BjJb~iotedi Na;tioDaJe a Ro.inie~ CLEOPA, !LIE,. ~~hilRlUldrilt

Ne vorbe§te Pirintele Cloopa I arhim, Cleepa I~ie. - Ed .. a 2-,a. - Vftmitod-N'earm! ;: Mlnlsdrea. Sihistr]!a,,~ 2001 _,

l1 vol,

ISBN 913,~86836=1~9

V'o~ ~ m.3. - 2-004. - iSBN 973-;ge;,83 (i~ 7 = X

281 . '9.5{04 7, ,53)

cuv AN'T i:MPOTRI:V'A RE"NCA.RN',ARII (METEMPSIHOZ,A)

~ p'TI9'Cl#'n este Qan~'f!~ll(}r 0 ,001(-1. .sa In(Xlrd~ 'lar tiul'll ae,e,e\~ $,ci.{ie jlfdecata •. ,. (Evre] g~, 27)

Cea mat mare nebunie, pagi.nita're ~'~, r,[idicire die Ia adevar este aceea de a crede cineva cal sufletul omului dupa. moarte irnr.l. in alte trupuri de dobttoace, de fiare de plsi-ri etc, i:n roati, "inv:ati'tura, dumnezeiestilor Scripturi ~ a Evangheliei ~ui H ristos j in mv~:li'wrUe Sfinlftlof Apostol i ~'~ ale S fEllJil or' Parinti, on .glsim vreo mi.rrur ie despre eceasta rldicitl ~i spu:rc3;tl invititu'[.il, ..

MA.n.tuitoru~ nostru Iisus Hristos, m

dumnezeiasca S~ Bvanghelie, ne aJra;t~ unde merg sufletele oa:meniillor aupi moarte, zicand: ,Si a m uris saracu: ~i a lost dus de ingeri in sanul lui r1l'y~amn. A murit §,i bogatul Ii s-a tnmormlintal., Apoi, ,a:radind unde s-a dus, Lite:' Sf tn _iad ri'dicandu~i octdi sai, fiind tn chin uri " et a V,atut de departe pe A vraam ~i'

pe ,Lazar in saruJJ lui ..

latit. deci unde merg sufletele oamenilor drepfi ~i pacato~i dupa, moarte: tn rai (sanul lui Avraam), cei dr.e~Pti ~ :S au. In iOO J cei plcato~i!; unde ,3 mers ~i. bo gatul eel nemilosti v, De uncle dar a ie$ it aceasta nebunie dlavoleasca lie a se crede ci sufletele oamenilor dn.pi moarte se due in al we trupuri? De'

uncle' a le~i[ aceasta ne bum r~,tacin;! ci omuru moare de mai multe QI"]' ~i intra Nfl diferite trupnri? Oare cei ce .giOOesc. aceasta nebunie nu-l and pe marele Apostol Pavel, care zice: ~' precum esse "ilniiuJt oameni lor ca 0 dati s.a ,mo£u'~a~ -- far tJupa aceasta siJ fie Judecata ~? Oare :mllU aud acesti rli:~lcit,i de la ad: __ evar

• All • S' -

ce zice 'ulfmnezela,sca; 'crt pmra: .;; i, ca ,pultu~rea sa se

ttuoarca tn pliJ-nltnt cum a fostj far .sujle'tul ala, se tmoarca la Dumnezeu, Care l-a da.t~?'

V',sdem dar desrul de 1 uminat eit 0 d;ata i S"'13 da,~ omul ui sa :moari" ~i atune i trupul se mooarce blJ pamint iar su.fletul se Intoarce la Dumnezeu, ],3,,- eel ce l-a dar pe el. Sl nu arata ca, at merge prin al te trupuri, 'CUD! banuiesc eel std,ClJi la minte Si 130 int,eme gere ~ 0 data, moare ernul 'eu trupul sau ~i 0 da t! va fi tnvierea morti or .. Auzi ce zlce Domnul: Nu «a mln.iJi de aceasta, cd vine' ceasul in care to.# cei din mormime vor lluz;i glasuJ Lui. $1. vor i e~i cei ce au

,ldcUI cele bune, spre tnviere-a vieJi,t'j iar cei ce au !ac.U! celt rele, spre tn vierea osa'ndi rii',

De' unde a ],e~i,t aceasta nebunie ~fu pi,g~nata.-te' sa se creada cl, sufletele oamenilor, dup,a" moarte, :wnJtri In alte trupuri? Oare 111m auzim ce zice msrele ApOS;~DI Pavel: ,Ca,ci gti'm ca, ,daca acest con, ,locuJn/G no,a8tr:a pdrnlinl eases, se ~a strica, avem zidire de' la Dumnezeu, casa .fuejdcuta de mana,~, ve1:nf ca." tn cerurir] 'U nii dlncei rit8,'c,ip ,eu aceasta nebunie cred ei omul s-ar naste de mai multe eri 'eu trupul, ~,]", auzind ,ei S:finurnl loan Botezatorul ar Ii

7

Ilie, au tntrebat pe Sfantul loan. Botezatorul. zicand:

Dar cine e5ti tit ,? E,§tf Iii tE? Zis-a el: Nu SUfU ~ A poi iar 1 -au intre ba 11::: E$ti' tu Pro o rocu I ,? ~i IQ rasp un s .:

Nu. Deci au lis. lui; Cine e;jti' tu? Ca sit dam raspuns celor elf ne-au trimis (adica fariseilor). C e spui tu despre tine tns ul~~? E,'l ,l~"1l zis: Eu sum g lasul celui ce SI riga tn p usti e: «lndreptG;_t i calea Domnului ~ ~ precum a zis I saia Prooroculs.

V,ezi CU11l dunmezelescul ~i. marele Prooroc loan Botezatorul a astu pat gurile lor ~i a tnfruntat parerile cele ne bune ale fariseilor en, H] e s-ar fi tntrupat tn persoana Srnnmlui loan Botezatorul? Da, este adevarat ,ea despre SfAntu~ loan B otezatorul s~a seris e,a va merge fnaintea Domnultd cu duhul ~i' C'U puterea lui Ilie: dar nu cl se va tncarna tn, eJ IHe Prcoeocnl. Asa trebuie in~e:~,ese cele ce a zis Domnul:

Sf dac.a 'Voiti sa 1f.n.J.elegel,i~, el este Ilie, eel ce va ad vi'nlP') anume ,ca S.tanrul loan Botezatoru a V,eD] t cu ravna ~i credinta Prooroeului Ilie, ~'], nu era eI Hie retncarnat, Fiindca marele Prooroc Ilie va veni inainte de venirea a doua a Domnulul, dlJ]_)I, cum a Z]S, Domnul: Ili e ,'fntr"'iait'tJv(ir va veni .$l m tJ:§eza La toe toase: Da, va veni marele PI,rOO!fOc. I lie mali inainte de venirea a dona a Domnului, dar nu cu alt trnp, ei cu all lui, cu care s-a inJ]nu 121, cer cu. ,t~'rl1ta

__ -

~'] cu caU de foe, asa cum l-a V~ZUi Blbei?

Asadar ~]_ Sfantul Ioan Botezatorul a venit eu credinta ~:i ell ravna lui IUe, dar rIU ell tdt tru p, ci cu trupul sau ~ ell. ca re S-3, n.H~CU.t din Sfinta El isabeta; ~ h

$--If, 11 2'~' 2'3'" ~ l"" 'J ]""] ., 'M-"'" • 1 I '~IA t "';'1" " ,

lJ.Qa'J1 .t 1 .u.-.., I !IlK;;~ __ '~ , , . _ ., arIel J, '~ ,~"'t. If'ilJL~teI 17, ], 1.

9 1'v Regi 2.~ i 1- 1':2.

8

NE' VO'RBE$TE

IHe' va vent inainte de venirea a doua a Domnului, dar- DU cu aU: trup, ci cu aJ, $,lu,~ co. care s-a mll,tal.t Ia cer , ~i n I I cu trup relncarnar. "oi ~dm" dm dumnezeiasca Scriptura, eli trupul nostru se tntoerce, clnd murim, 'in pamam~ precum a fosr; ~.i duhul se Intoaree Ia Dumnezeu, Care l~a dat pe epo"

Marele ,A postal Pavel ne arata [ea. trupul nosrru, acesta pe care 'i1 purtam, se va 'face lalana ,~i

icidecurn nu aratli ca sufler J] nostru va mtra in alte tt upuri dUlpai oarte" ~ ~.i dumnezeiescul parinu ," Efrem Sirul arata cl nu este cu putnntl, ca dupi ce se duee cineva din aceasta viatl", iat,a~i 811 se mal intoarca in alte trupuri" ~ Si J1a:ra~i zice acest dumnezeiesc parinte Eftem Sirul: "M,ue' frica este arunci, mare eutremur, mare taina.. ~ cand ne von], '. uce din veaeul acesta Ia veacul eel nemarglnit, de unde nlmeni nu .s~a mai intOIIS~' u ~

. Va:~, ~.i amar de cell ce par,asesc. sfinta § i dreapta credin:ta in Iisus ' ristos ~ Domnul Dumnezeul ~! Mannd'tor ul nostru, ~i se iau dupa rel lg HIe· c ele p,a.gane ale' budismului ~! ale hinduismului, ca re inv,a~a nebunia ~i ratacirea cea maio strica.ta si pag§na. ,3 retncarnari i ~i a: m utirl i sufletului, dupa. moartea tru puh I, in alte trupuri.

Budisnm este ,0 re 'igie tarl Dumnezeu. ltd ismul Iasa deci pe om ,'pliop:rUlor sa] e puterl ~ i p mp 'Hlor sale ] upte, nepurincioase, cu raul, Relig ra

Ita Ee;d. 12, 1: U Tiro. 4, 1. n II Cor. 51 1.

I 'S Hi nu . .d Efrem Sirul, Cu lute ~# invliJa{~ri, oronl III I j II ,./ lldi . II Pustnicfll, .M~fI1lisd:r~a r- eam! 1823, pag. 3 I 4.

I ~dt: ru C~u..anl ta eel adormili,~ pag, :3 53.

P1RINTELE CLEOPA

budlsta, pe drept CU vint, at fost cal mcata ca a teistA~.:I . La fel ~i re·Ugia hil1dujs,t~ nu are' 0' doctJrinl. blne conmrata despre Dumnezeu ~j despre hime sau despre raporturile dintre Dumnezeu ,~i 0111 si despre destinul uman" ~ lata ce ziee Iov: ... rdaclt I( Dumnezeu) or lua tnapoi La sine' duhul .sau il suflarea Sa, toate /rJpt,urile' ar pieri !dt!odata ~'i omul s-ar tntoarce tn

JX ... A . .:tl16 uILdZ~ '.

Apol dacl adevaru I este avesta." ca noi cet z idiJi din, pima.nt; dupa moarte, In plmlnt mergem ~i nu in alte trupuri, attuned. de unde au luat oamenii cei stricap 'a minte ~i inJelap de draci, cl sufletul omului dup·a moarte ~l11tJri 'In alte trupuri, pima ce ,5H! va cuiti ca. :s,ft intte' in nirvana 1(", raiul n paganu.or IE 't,iitacip I or de 13 adevar, budi Siti ~i hindusi)?

Care religie este mai veche ~d. mad adevarara decst a parrlarhilor, a, lui Adam, a lui Set, a lui Noe ~ a IDui Avraam, care au fost sfmti vazatori de Dumnezeu, Cafe a facue cerul ~m p,am~ru] ~~ pe [0' ~i toate cele vazute ~i nevasute? St care din aeestl 111a:rM Si stint! oameni ai ui Dumnezeu a lD-S3t vreo fnvatlJturl cl snfletele oamenilor dupa moarte vox intra in at te trupuri, spre a se 'curliti de' p,lc,ate?'

,Cadi, neb uni e este pentru un crestin sa ereada in aceste dracesti inv.ata,tur.i to CID8!i astlzi" cand. Bvanghel la lui Hriatos sua] uceste mai mutt decat soarele in Iurne: sl lase lumina Bvangheliei hii

1."'1 Vezl ~' ]a.Jrg in ISIOiia re.iigiilor de. Dr, Bmillan VftsUesC'u~. :Bid. Ins(imruiui Bj1)lic ¥ de Misiune a] B.O.R. ~ Bucutef'ti, ]:981 I pag,. 237.

1.5 Idem pag. 2,61.. uti. Iov :34" ] 4-·1 j.

10

HE 'VO'RBE$TE

11

Hristos ~i sa ereada In mvlfl.turUe cele dr,ace~ti ~i pig§.ne ~i g,a. se duel, in. lntunericul dracilor ~i a sl ~j irii de iiom.i!

Dare' acesti oameni stricati la min te ~i dia vol i Fl!W aud pe Duh u~ Sfant J ,eli sufletul omul ui este duh ce trece S.i nu ·8JfJ mat tmoarcer't De' unde au lua tr blestematli .p,.lgini aceasta spurc,a'li i·n.v,i1~atu[',a ca suflenil omulni dupi moarte se tntoarce ~i mt_ra in alte trupnri? N 0] srim din Sfinta Evanghelie ~:i d.hl tnvl~a WI He marel ui Ap 0 stoW Pa vel ~ ca ttJJ,i Vlam sta tnaimea ,UlA'anzth .. ti' lui Iisus Hristos, la infricosata J.uaecatl! cea de apoi, ell ail .clam seama de cele ce am lucrat prin trup',ut pe care it avem g.i nu prin ohe trupuri, cum bulesc p~rtg~nH cei Ill§e],ali de' diavoli" a.

N u atlaJ1fJJ in toa tl. Sfanta ~i dumnezeiasc a. Scriptura vreun toe tn care' s i!i scrie cit noi du pi, moarte Yom da seama de cele ce ,~Ul1 luerat in mal multe trupuri prin care am treeu teat am tr~U.t pe acest pallla:rl1:, ci numai prfn aeest trup ~ cu care ne-am niscut ~i am tdUt 'in ] urne. Ciltl. nebunie ~i. rata·c ire d:rlc~a;scl tn capul vreunui 01111. sa creada ca, Hristos, Domnul Durnnezeul si Mantuitorul nostru, ,ar fi tnviat ~l S'=ar fl. proslavit du p,1i invierea Sa cu alt trup ~.i ruu. ctt eel ell care' s-a naseut d'~n Preacurara ~! Preas fanta F eeioara Marla,

N oi avem alitea dovezi sfinte despre patima ~i tl1v]erea lui Hristos, Care S-,a proslavit in al Sau Tru p ~i nu in al tul" . Noi sdm ,ea toa reo p opoarele fumli se \'0'( judeca de Hristos: paganii~ dU.p,a legea

constiinpei lor ~i Jegea z.~d:b"H) iudeii, dup,a, legea mU] Moi8~;. iar ·c.re~tirrui].,~ dupiii. Bvanghelie=, Dar nicaie.r.~. 'm S fanta Scriptura nu scrie lei ne va judeca Buda sau Brahma san Krishna sau al~ id)Oli ~i 81 uj itori ai demonilor ~rw. ·ci vom fi 'intr'ebap. de ac~~;d. dia voli pentru cele ce am gi-e~it in mai multe trupuri prin care 8!1U. trecut clnd eram 'in aeeasta via~a"

Cei ce cred aeeste nebooH rue tntunerieului, VOl" merge ilnpfeuna ell diavol ii In ziua Judeci,tU cele i de ~po:i in mnncile cele vesnice, dupl cum zice Sftnttd Apostol Iuda in a sa .s.timJti ,e.pistoUt, nurnind pe .acesti pig,ani: ~aluri :sM.batic,e ,(11'e' marii~. care f~i spum~ff}ga rU§lnea lor, ste le ratlz,cilQdre, cdrora tntunericul

.... t " -~.,J '" 1" x n ..

In ·1,IJf;l3'nC~UlJ se p&istr,eazil tn vegni.cie ~ Dar 8i En(1n'j

al saptetea de ia A dam~ a proorocu despre ace sti a-

.•.... _.J . ~. JI

ucana: .ltJta:1' a ven it Domnui ,eU' zecile de mit de

sfinJl ai Lui, ca sa laca. juaecata tmpotriva tuturor s.i

s~ . ~t~~ ~~ rOli' n,e,legi'u.i[ii de t.o~te fapre.le nelegl'IU~'fl, ~().rj,. ,rn care au ,faeu! flirlidel,eg,fJ~ 3i de toate c,u:v~m ele de' ocara pe care ei, pi:icl1ro'§i, net (?'matori de Durn.nez)e u, le-au rosti: irnp,(lt riva Lu{l3.,

1.M "d.umnezei~s!cu~ ~i rnarele Apostol ~i Bvanghelist loan, aratind bira~i. ,ea to;i oei ce nu cred i'~ M',antuhonl~ nostru I.[ sus Hristos sunt antihri s;~ i ~ zlce'~: Cine esse mi'ncll1osul:. !ar& n~tnai' eel - ce tagdd'Ui e§ut ca Its us eu e H ristos. A cesta este an'tihri~:tul!'j;., Si daca atunci ca.nd predica, marele E'Vitngl1el~:s't loan arata cil. erau 'multi 2lndhFi~d ~ oare ee ~,i1 zicem acum, cand at at la atei tI,g,lduie'sc

t'l Psa.lm..:i. "'7'. " .. A~" Itlil R-;I'1II!'1r'io 14"10·· II" 0 I: 10 U'9' ~ . - "') l""i

I ,"'II..... ,-.iuJ:JIJ~ '~.II.. ,; ". Oli" •. .)~ _C' - .~"":;)l:p1le .j;, . .:iJ;

4, 10"- 11 ~ .Rom. :81 ~4·"

2

,NE VORB'I£S_'TE

plRINTELE CLEOPA

durrmezeirea lui Hristos? Bste adevarat ,cA ,ICM.Un crestinismul s-a tmnuillti t pe fa;~ pamantul ul, dar ~i plgMi~ ~i ateii care tli,g,ldiuiesc dumnezeirea §i IDvRtatunra Jui Hristo s au S1!;m;Dt pujini.

Din acestia fac parte ~ i eel irJ~elati de religiile cele pagane ~i diavolesti, care cr-edl tn reincarnarea ttupurilor ~,i care zic ca sufletul omului dupa moarre se muta in alte tru puri de dobitoace ~ de fiare, p~;s ir! etc '. Acestla eu nimie Ulm 's,e deosebesc de 'Pagini~, de' atei ~i de di av 01 i ~ care se silesc sa, striae scripturile cele sfinte ~i ade.'v'arru.d din ele ~i sa duca la rl'tlcire pe cei pe care Ii pot tnsela cu mincinnile Ior.

C (1, niciodata acum ,Si-~U inmulp t cei rai, ateii. secrarii :rl\ticqi ~,i iiiJela.torii, ,~i este mare nevoie, mal ~~u~Jt ca. oricand, de a. se prediea ,adev,lrm, Bvangbeliei lui Hristos cu mare rlvm in hnnea creatina de azi, deoareoe foarte multi din oei fCre~!Unc~,o~:~, s-au tntunecat ~~ s-a u ridlcl~, de 13 adevar m

Atata v rerne n-am avut r,e]j igia il'], ,coalS. si Biserica n-a avut libertatea de ,a, prediea adevarul '~i

d x' . b . - _

e a tnarrurtsi tot ce trebuia pe:_nJttu tndreprarea ~i

m· fl - ~

mmtnarea su etelor c:re,[]ne,~d. ~,. In vederea aeestor

lucruri, zic aeeste cuvinte: Sa a.ju te Preabnnnl ~i Preatndura tul Dumnezeu pe moti preojii ~i misionari i onodocsi, si prediee c~b: mai CUI r3:vnl §i stl<rll:inia tn sfintele biserici §,i or iunde esre nevoie, 1n. trei feluri: ell mana, 'CU gura §:i cu pilda vietH lor, Cu mana s ii, scrie ~ cu gura s ~ prediee adevarul, iar cu trairea sa des pilda bum celor ce ~'] v,[td §,i Ii aud,

N imeni s i nu se sfiasca a. spune adevarul tn

• I ~.'.. x d .' f

~ f t ~ a ce 0[' c.re~:m.C1!O~l ~ IDd.CaI .. en-au aJ uns cu -:3lPCl

I ,[ ~ ce]e ce iuvat-8 pc ii.ltii" ,ei zice 1llfJJ. cuvios p\arwte:

«Nu vat masrra aspru pe' eel ce invat! §~ nu face'. Caci am, vazut de multe ori ,ea lips a, lucrulul celui ce ~nva.ri ~i :00 face, a i1n.p~init-;o foio,sW cu vantul ui s au. !»

De asemeni, tn seolia de' 18 Cuvantul IX ~ cap, m 6" de j a Scara dumnezeiescului parinte Ioan Seararul, Prea Cueemicul Parlnte Profesor Dumitru Staniloae spune urmatoarele: ~~srantu]], ]0811 Scararul nu eondamna ,a~ a simplu pe cei ce m audi. ceea ce ]]1U fac .71, ci recunoaste ca, uneori acesna soot fQh)Siti de en v intele lor, care nil. se acopera ins I: 'ell faptele lor. elei de multe ori ell V'runlt-el,'e omului nw sunt ai~e lui, ei ale ],~~ Dum~e~~u~ Care-l sU.'e~te 81 vorbeas ci\ prtn c.on~.tllfita hii ~ In ,8 .. eest caz ~ prin euvinrele De le r,?'s,t,esc_ unii M§~i predica san li se predicat I,i Ior, sau, dl~n voi nta de a" 'ffi;nc,alzj pe al~ii pentru un lueru bun, Sf' bwa]zesc ~.i. pe ei in$ ]9i , Saw cildura cu care primesc ,al~U ell v lntele rostlre de ei se tntinde §.i :~ a ei.

Scel ia Sfinmlu i NU zice: «Trebuie si, spuna eele bune fi, celce no ~e face, ca s,l tnceapa, ruslnat de vorbe ~ sl s I vaf'~ea sca, fapta-" .

.s~ ne aducem amlnte ~l. de pedeapsa cehii ce

t .

ruase un smgur talant pe care l-a ingropat in 1!1,am,ant

• ":x: • - ,t'

~ 1 a. Z-1~ catre eel ce :['~1 daduse: .. Doamne, t e-am ~tiut

cd esu om aspru, care seceri de unde n-ai se nta1UJt $i aduni tle f#uj'e n-ai ImpragtiCJt., ~ tleJnilndu-,maJ. m-am dus de ~ ascuns ! otansul tiiu tn piim{J:nt~· i'ata at ce este al tfiu, $f raspunzlind 9.1dp.anul sau i-a zis: Sluga vicleand ~'i le,ne~li~, ,~ti'a.i cd secer unde n-em semana: ,§i adun de unde n=am lmprdstiat,. Se c&rv·enea deci ell. tu sa put banii mel la .'l£lrl(lfi ~ $.i leu 1 venind, as fi luo: ce ,este al me.u cu dobtlnda. Apol ,a zis: Luo/i d;eci de

:14

NE YORB,ESTE

ta ,eZ tamntuJ Ii' da/i=,l celui ee ar-e zece 't€dQn/i ~ ".' Iar

ir ,~ ., .... • ~

pe $,~u;ga netreomca aruncatt-o tmr« fnturu:.,,i cul eel

ma! din qt:arli., Acolo va fi pla'llgertJa ~i 8cr~llir(!0' dintllotM.

$1 iara~1 voi zice catre eel in~e1ati de demoni ~i de pigine~tile religii cue '(,Itaoesc pe cei ce nu. C'UDOSC' ,adev',am], Sfintei Sc,riptu.r~. ~i sPu-n ,ci sufletul omului d.upi moarte se duee 'in alee trupuri s- SI auda aeesti rltlc iti ce ziee dumnezeiescul Iov: Las,tJ:-ma so. :m.a odihnesc .p,ruJi'n~ mat tnaime de a me rge, de und,'rt }1,U ma 'voi' mal tntoarce. In plimilntul tmuneeos :j'i ,~e,g,u_r()8 ~ fn _ pam{tntzll tnt unericului celui vesrdc. ,0 .,'~ ~ ~l in alt loc ztee: Caei' a,r:t!Jlti pU!"ini ,ani se '1'0,. scurge ~i' voi apnea pie' 'Un drum depe care ,'Ul ma '\'Ioi mai

... ' t ~ '. ~ ~~!fl'" •

smoarce=, ~l la:[~] ZICe: Dar ell 5'tiu co. Rljse,um,~

pliratarul meu esse viu ,Ji !Cea El~ In zi,ua cea de pe

,_..,X ·'A',::".Jj.

UTJtf,U~ M~ nas ca tar din ptdb1f! re aceastd .pl,el'(] a mea

C€ se de:stro.m0!7" ~l iar.l~~: Cti ~iu ,ea moartea .ma vn s urp a" .ci!ic,i casa ,a tot muritorul esse plimantur-a .

Deci nicaierl nu spune aeest slint s] mare om 31 Ju ~ Durnnezeu, loy ; ~i nn arata c! 'dupl moarte, sufletul omului mai llintrl in. 8.1 te rrupuri, cunl hu] .. esc blestematii cei r.it~ci~[ de la adevar. F,eriti-vi cu toaea pu terea de a crede acesee nebuni i ~ i ritlf,cdri ale retnc arn~:~i1 ~i ~11utarea, sufletelor m alte trupnri, clei aoeste afirmaji i sunt ell. '(otu] drloe§d, nebune ~i. rtiil-ac ite de' la ,a.devir., Amin,

'C'UVANT 'LA JUDE'CATA D'E .AP'O~I:

Astaz], cu mila Domnulul, am ajuns iar!§l la pomenirea de peste an a tnfrieosatei veniri a doua a Domnului ~i Mintuitorului nostru Iis1J~ Hristos, Ati auzit Evanghelia, ali 2UZ],'[ Cazanla care :s.~a citit, m'b:uire:a" ~.i cred ci. a fost destul de dezvolta t pentru eel care a tnJ€1 es. Eu ce voi spune, nu spun rna], rmnt deeat, pentrn aceea J ,ea poate a~a a dat Dumnezeu, ea ce Sf vorbeste l)rhl .~r2!!i v jiu ~ se prinde rnai HIU] t de mintea ~i inima omului.

'In Patrologia B iserici 1. Ortodoxe zit acestia care au a).carni t-o. ca nici un stant n-a vorbi t de J udeeate de Apoi asa de frumos ~ i asa de adanc ~i asa de ,ortodo,x ca Sfirund Efrem Sind m EI 11 vorbit eel n('JJai Inuit diEl Sfintii Plrmp despre moarte, despre sf!r~i'm~ lumls, despre venirea Iui Annhrist, despre a doua venire a Domnului si celelalte, precum vedefi ~i in. rroparul lui: ,,. ... .vestind ceasuljudecatii" -s

S.i Sfantul Grigorie Teol ogul ", dupa leola gia, cea mare cu care era Inzestrat de Dumnezeu, ZIDe ~i el d~'~pn:;' Judecata de' A p 01 ~ dar nu -1 putem eompara ell. SBntu Efrem Slrul, 'care a vorbit iocr-un ton asa desmerit ,~i mal i.nalt in multe puncte .. Si ,clnd tncepi a ei ti ,m atentie eu vintele S'fin.rul ui E&em despre

Jud d A- ~ 1· . . ~ bi 'm" • ,

. ecata, - e~ _ - _- pos, - nusnt ,la c _ .h ie, t.l se pare ca. vezi

venind judeeata pe nor i i cerului.

Ai vazut .oe spune ac 010:: ~i. Daca acum eand un j udecstor Sf; manie, ~i -] foarte pornit pe tine ~ te duci

16

,NE V{J'RlJE$TE

ell mare fric a inaintea lui j ~tiin(tw,-'te ,ea esti v Inovat = chiar de ai fi un mare j u.deciUto,r. s an un st,lpin~tor de pIa sau alr om mare - J clm, friel, va fi atunci pentru aceia, ,clnd VOir vedea {-:l vine pe norii cerulni Judlecltont1 judecatorilor Si inlp,aratul imp\aratilor ~i Dommil domnilor ~i cand va veni inconj urat, cum spune Bvanghelia Ole fillstizi J de' ~OlJJ sfmpi Sai ingerii Ci aJ;~ a. spune Ev,angheJia: Ctlnil va vent' Domnul $t' va aa pe scausul ,$lavti' Sale' tnconiura: de tOli

tnge.rii Sai. .

Si atu nc 1" spune Stan'ltt.u1 Bfrem, unde va fft puteraicul, unde impb'am.l, unde domnul, unde bogatul, unde inle eptul veacului de acum, unde tntrebatorul veaeului de aeum? Unde-s cait, "undle-,s, cirutel,e, unde-s smu.gile" oodle- i muzica, unde-i v inul eel streeurat? Unde-s cei ell. allute §,l cu tobe, unde V~ fi plesniml 111~H nilor ~i jocurile §i dezmierdarea trupului cea spurcata? Unde va fi atunei, cand cerurile 'CU cutremur v or a.~tepta sl, se deschida sit vina acela Care le-a zldlt, tnconiurat de miliarde ~.i rniliarde de tn_geri, dup1i cum L-~ vazut Prooreeul D aniil ': ~ . .priveam, zice, tmru vedenia nOVli'.i ~ Ii vede rile capulu:i meu m-au fnspl1iml~ntat pe mine. lata eu, Daniil, priveam ~l eel vechi d~' lil~' a 3tzut~ scaunete s-au P'LJSj clip/lie s-au deschis, raur! de foe treceau tnaintea Lui, miriade de miriade slujeau LUi1 lm;li'rijcamimea LUI:' era alba ica zClpa;d(fJ,~ lar ptJ.r,uJ capulu: Sc;.u ca lana cea curata $i l,ata eu, D'aniil~ am vdzut ell din, !rdrana pamilntu.lui ;S-ClU ridicat unii spre vlajti v~'$ni;ca §i (liU spre ostinda vesnicd.

Dar cat~, din, pro oroci n-au spus despre Judecata de Apoi? David proorocul zice: Dumnezeu ariitat va

pjRINTELE CLEOPA

17

veni'J foe tnainsea lui ~Q arde ~i fmp'.rejurul Lui vitor mare. Chema-va cerul de sus ,~i pamlultul de jos ,ea

,x - 1 - V" A' T S .....

SJ.,~ a .eaga pe noroaui .'.Iau.

,S,:i e,and se vor deschide cerurile 13l judecata de apoi, inti! (1' sl, ,ap'a.rll, pe nori Sftntat Cruce, care va straluei 'mm't mai 'Caire decat soarele J i'ncAt va mtl.nleca, ~_i soarele ~i luna ~i seelele ,. Imediat du:p~, S'fit.nta, Cruce vine Sherin} Legii DOUInulWi., Sicriul aceta are tntr-tnsul Tablele Legii, cupa cu m~a ~i wia,gu~, lui Aaron, pe care' Prooroeul Ieremia le-a dus in, pustie ~i le-a tngn)pa~ tntr-o :5tinci ~,f le-a peeerhiit en nnmele Durnnezeului celui V]U~ Pe aeel munte este un nor totdeauna ~,.i nimeni nu Ide unde se afla. p:ani m,~ dreapra judecadL Atunei se VOl duce fngerii ~i vor dezgropa Chivotul Legii de acolo,

Dar d,e ce, ooa:tl cu SraDra Cruce, vine ~i Sicriul Legii? Ca. si, arate el, vme aeelasi Durnnezeu, Care a dam: almandoul, Testamentele. Chivetul va reprezenta Legea Veche, legea care a primit-e Moise pe Muneele Sinai J ~Jl Sfinta Cruce . va reprezenta Legea Darumi, Iegea da'Ui de ,Acela;~:h Dumnezeu, Mantuitorul~ ,~;H de aoeea semnele amlnduror8, Testamente voc merge; tntil Stanta, Cruce ~d. 'in urma Sicriul _ Legii. Auzi ee spune ta ApncaHpsi: Sf s-a vd:zur .st[c'~iu.J Legi i Domnului 1n ceruri, v:e-ni nd pe

norii ceruud. V'eded ca spune? '

Deei va vent Sierinl Legii, iar llnga, Sfinta Cruce va fl scara, buretel e ']' cocosul, clestele, varga cea cu '~80p ~i mare semnele sfintelor patimi - asa spun ~fil1'pj PaIinti =', ca. s,1 a rate, ci eel ce S-a.

x . . .

rasngmt pe emce ~1 p©a.1Irtl aceste semne ale

mantuirii este Dumnezeu Care vine si judece lumen ~

18

NE VORBE'$'TE

Apol vine Mantul torul ,~, dar nu ca sll mlfulasca

1 " ~~ "'d 1 "

umea, ci ca. sa J1IJ. ece urnea, precum sene:

Judeeata ,lumi'i r~t.ru, dreptat« $1 noroadele tmru lndreptare. Dreptaiea ~i' judeaasa este t2devarul scaunului Stlu,.

Zic dumnezeiestii pi:r.inJi:: ~~ Daca ar mai pu rea sa moara eamenii atunei, :$1 mal poata muri <0 da!ti", d,e milioane de ori ar muri de atAta frici ~i. eutrernur. Glasuri de 'tr,ambru~e de aur cu. putere dumnezeiasca rm. vor destepta Si vor cbema p e cei din i,ad.~ al caror nnm,ilr nu poate fi nnmsrat, ~;i pe Ingerii eel ,elzuti ~i 'VQ(f sttibate cerurlle trin1J,bi jele acestea ~i Irna.po,l !?i vor chema toate cetele de' sflinli de Ia zidirea IDnmU §.i tOt~ j'nge,rili deasupra V,lH P'l§ngeriti, 'in V 3J,zduh" ci1i, aeolo va fl tronul dnmnezeiri t,

0, parte din not, i:nsi~, nu vom mnri, Cine se va tnv rednici sa ajiunga, 'piina in ziua aceea, auziji 'ce spune marele Aposro,:~ Pa vel in Apo stomul de azl:

.r 'x "..... ,.~ )f, " .• .,;,'

iata. tama mare Vj:lIe spun ca nu to-It 'Voml mun, ear

tali ne v,om schi'nlba: Insru clipeala ochiulu», In glasul

,.tl! b" " . ..;$ u - ~ d ... ' ·1 .... d" ,.

tramt tlel we apot cana mortn Sf! "Vor scuta I' m ve,C'l,"

Deci cei ce vor 1112i. fi v U du.pil. atatea [[1cerc:ari,~ aceia se vor preface ca. fulgerul din trupurile acestea sufletesti 'in trupuri duhov nicesti ~l ver zbura tlltfi]l 'intiulpirmrea, Domnului ~n. vbd.uh,

Spune Proorocul Ioil: Vol enema 10 ate' popoarele Mele ~'i ,mil voi prici cu ete in Val~a lui' losafat.. AI~· vazut Valea PHingerii tnrre Mnntele EIDeontdu:l ~i ]eru;a al hn, imediat la Ghetsiman i acoto jos, Acc;~o [n vazduh. De aceea sunt alate a I norminte

acolo 31ituri~ §i de evrei ~i de turci, musulmani. Top

P'AR'j,NTELE CLE'OPA

19

vor s~ Be lnglloape acolo, ~i cando va 800a trambita sa fi,e mai aproape de rron,

insa mai apreape de tron te vor aduee f~pte'le tale ~ nu ca esti cu mormsnml mal aproape, Bi tJn tradi.pe putemica zicand ca acolo va fl scaunnl J1l1dec1JH"

Zice: Chf'ma~V{a, cerut Ide sus $i pamiintul Ide

jos, dar pentru ce zwoe? co sil ,aleaga pe norodul Sdu. ""i va alege, cum spune EVaLn.glle.]fa de ,a8'tizi~ cum alege pistorul oile de eapre ~i 3j,ti va-zU't cii a pus oele sase mtreblr.~ despre mil ostenie,

Dar Sftntul Nichifnr Tectoche, mare profesor ziee: ~"O',an~' Itt JudeCB)U'a de Apei nnmai de' m mlo'5tt:n'ie o s,! inrn~~'be Dumneze1OO7' Adlcl n-o sa te intrebe daen al fost curvar, daca ai fest hot) dj,a.c,l ai fost betiv, daci ai fost caln~ltar.~ daca ai :108t ucigae? 0 s,! te intrebe numai da·c,a, ai facu t mllostenie? Daea ar fi. asa, user se-al nlanmi" ca faci toate rlutalile §ii faci milostenie, N u ~1 ,3;,devl:ira.t~ cal cine' ealca 0 porunca calcatQ.rul tuturor poruncilor se face".

Deci zice Apostolul Pavel: Nil va tnselatt,

!raJ,i,l'oy:. ca nici curvarii ~ ni ci preacurvarii, nici malahieniij, nid b\(ClivUJ niei jenne'CiJtorii" ntci slujil:ori i de i.d'oU, nici lacomi'i'1 ni ci nemi lostivii, tmpltrli:lia lui' Dwn~ruezeu nu o v,or vedea. Poate el sa faea milostenie to[ ,ce are, daca .00 se va martur isi ~i nu se va cai de celelal te pka.te nu vede ilm.paJF.ltia cerurilor.

Dar de' ce a pus nurna i. mUostenia.? Pemru ci. mil ostenia se face din dragoste, Prima raza a dragostei ~ ziee, dragostea Sf mi: lostivese e ~ Ai vazut? Deci ]~vora~te din dragoste mila J i 'c.'] ne are rnH! ~ i

N.E' VOR.BES1'R

dragosze nicioda,t! nu c auta sa, fat! rau aproapelui, El iubeste ~ i pc Dumnezeu din toata inima, el iub e~te ~ i. pe aproapele ~ Deed nu poa te sa faca nici un .pieat eel ce are dragostea lui Dumnezeu, fiind nascut din Dumnezeu ~i nu .Pl.cl'tcOlS,,,

.A pus milostenia ca p e 0 fH,eA. a dragostei, ca sa arate cit. oel 00 are dragosre de Dumnezeu ~i de aproapele nu vrea nici ,sa-l bata pe altul, nici sa·-I

f ' .. i! f I W: "D

I" .,,.. " .- .. ' - ' "1' . -. -'1 . . . '. . '.' '. . -' .. -- .

nre ~ mer S ,. aca p J-·ale.~, nmnc ,. :e toa te se paze~re j

pentru dragostea de Dumneeen ~~, pentru dragostea de aproapele, ca sa. nru=:~ j ijgneasca eu oeva ~ i ca s ~ nu -.~ vatame sufletul lui sau averea lui personala san oriee, Decl de aoeea s-a pus milostenia ~ndii~ dar nu ca ,Slit te tnne'be acoto numai die milostenie.

Acole va tntJteba ~.i de rugaciune ~i de plangere ~i de umil inil ~~. de privegbere §~. de s Ir.kie ~1 de Iiniste ~i de dicere In de' neagonsseala. Va mtteba aeoio ~,f de b~indete sl de' rabdare ~i de ~ndelung,a rlbdar-e ~i de 'infranare ~;i de eitire mi de :medltiti].e· ~m de cugetarea la Dumnezeu, De toa-ti fapta bUM, ca si zlc cuprlnzator. de mare va fi wtrebat fiecare ~ 'pioo ~i. de cuvinre, .Ai viz~t ca, spune: Pen.tru tot

~.;,':':;: .~ d" . .,;/- ~., _);:;".

cuvuntuJ,.·-e~.ertj' vO'.r .4U oamenu seama bJ ziua

ludecilJi'i cetei de Apo! ~

Deci nu va iu~treba numai de milostenie, ci va intreba ~i de' cu vinte §i de gMdlllUi. Auzl pe Sftntul Efrem S lrul: ~" Ce zlci, frate, ,ea. pentru gArJjduri nu vom lua munel~ Te rog, frate, nu rna anmca pe 'mine Wn. negrij I pentru pac'atel,e cu gandu 1., c~ ar ft usoare, Daca ar fi fost u~oar.-e p~c,atel e cu g.'anrlul", nu era nevoie ea dreptul .nov~ ell 1.S,50 d.e an] 'inamte de V'enire~ Dom:nlllJui, s~ aduci ·c,ate Ul1 bou jertB. -

.PAR'l-NTEL.E ,CLEOPA

21

pentru ce? Nu pentru el. E1 nie i cu .glooul nu gresea ~ caei ziee: Nu. ,CUInva feciorii mel' ._ ca avea .~ apte fecmori ~i trei fete - fiJm:l' tineri, ~a fi .,relit cu gdndul

f~rll de Dumnezeu.

ii curi;ea pe fecioril sad -(:.11 jertfe, un bou m. flecare sears: ,~Doamne~ lam=.i" poate co P iii mei fi iOO tinerl, sit. nu fn gres it cu revs: t:nai'r~fJtt'ea, Ta ell

aa'" ndul n C'gIIQ; "';fi'''';~ ~';i mi!lw- - x de '!'l1''7';' mai .&:~~Q. .roe; ~a" ~Qi;a 0' . ~. Ill. '!o.o' Lall..d. ~li< .1 Q- a. .:..,.. ~r.;.~. "';Q. 1IJ,Q.'I!J\.. '!!;,i""': ,~,a'~....._

lev? Oare de,g,eaba. l-a Iaudat Dumnezeu :pe Iov j. cl nu-i ni neni pe plm:int ca. ,e]'? Care lata ~I.n mama de azi mai adnce j'6rtfl. lui Dumnezeu, ca nu cumva fata i ui s ~ fi gresit cu. glndum fatl de Dumnezeu, c,a:Eldl H vede c,i fa .. e crime ~.li tlradelegi i~,i preacurvii ~.i fumarnri ~i 'beJii ~i fnjurl'turi ~,i de wate? ~.i-,~ IDa.:sa §:i-i· laudl ~,j se complac,

Vai de noll Acela om, plin de avere, plin de cinste, dar 'Cala 'fficl de' Dumnezeu era ]a ItB'fJsul, ,el aducea jenfl ca awei cu ~gi·n(b.d copi~~i lui s ii, nmJl g~eagc:.t lui Dumnezeu,

Iar,a~:~ Smnwl Efrem zice ~ iJn ziua jrm.d,'ee~;~i i sl nu-mi spui mie ,ea nu te va i.t1treba de ga'nduri:~ P'enttu cl,. zice, s-a spus 'in EV:lngbe'~ ie, HI va judeea preaenrvie tntru pofta de femeie. N umai die a privit cineva 130 femeie cu glndul de' a face .pi:cm:mi~ cu ea, este preacurvar, tar dla_lci a urat cineva pe fratele, 'Llc]g:8J§ de om este" .. Zice mai departe: ~D'aca on era mare :pica.rul cu gindu~~ nu era jude-cat de Hristos preaeurvie 'J'ntru paftl de femeie ~ i ucidere tntru ·3 url pe 'flatele'~ '.

Deci iata cit. 0 sa, darn seama ~n ziua judec~!tji ~i de' ,c'Ulvintele' d,e~arte §,i de gandlllri ~_[ mai ales de

2,2

g2loourUe care saUlt izvorate din porte necurate ~1 din ura; unele sunt ueideri '-' iar aJ tele preaeurv ii ,.

SI, nu crezi cit va cau ta anmci numai fecioria trupeasca I' Aceea nimic nu ',o~ose,~re' tlIa cea duhovniceasca, Dracll DU Site mariti, dracii nu se insoara; cot feetorelnlei sunt, Dar' tot draei sunt, Dar pentru ce se numesc spu:rcati? Pentru ,c,a se irnp.reuna cu femei? Nu!' Nuntl nn fac ei niciodatl., Em, suut necu(ali pentru mandria ~i caderea din ascultare, Ce zice? Necurat eee tnaimea Dornnului tot eel tnals cu inima.

Ai v,lzQ,t eurvie duhovniceasca ~i preaeurvie ~], necuratie? Din ca,~a 'nandll iiei este necurat, Sl spune Proorocul Isaia: In ce chip' haina cea muiattl In sang,e nu mai esse curata, asa tu nu vlei fl Ic.urat.'~

vorbesre de pacat, ~

~ i lata necuratie care nu se ia ID,a_ trup J ci la dUb ,.

Vai de noi ~d, de no'.d Daea 3,1 avea cuiipa trupului, ,~i n-am a vea ... o pe a duhului, tot lea draei i suntem ~ tot necuraji suntem, da,e! vor fi gas· te Ia noi gindu1 nland,riei, at] trufiei ~ a] semetiei ~ al urii ~ al zavistiei, l8t~ ravnei celei rele ~ al inv idlel, 2.1 riutatii'l. aID maniei ',. a~ ~llt]mll:;. aI riuUiitii; ., II tmerii minte de' rau, al dorinlei de' razbunare. a] dorintei de a places oamenil Of' , al slavei desarte, al tljbnicie'·". al vicleniei, al iubirii de aratare, a'~ i ubi:di de s ine, am nesimttrii, a1 impietr irii, al pre faclrori,ci ~ al brip-ir] i ~

S e vad aeesrea? N u! Dar ochiul eel atoatevazator Ie' vede, Acestea sunt patimi su fletesti §] m se vad, DaF sunt mai grele decat c arvia r§i Iacomia §.i lenea ~1 decat toate ce'lelaIDte.P'entru ce? Patimile sufte: estl cum zice Sflhuul Parinte Maxim, sunt muh mai grele decat cete trupestl,

P,AR'I,'~TELE' C'LEOPA

23

Preasfanarl nostru Manmitcr, Dumnezeu, canOl a venit in I ume, vezi cl n-a mustrat pe curve ~.i pe' t!' :~IMi fi pe vamesi §l:" pe eel rlnip de tot paca.tul. Cu aceia statea : a. masai $i-~ vindeca ~fu~i tilu.adu,ia. ~'~ facea minuni ~i-li chema la Sine: Veni·i ta Mine u)Ji cei ost,eniJ,i 3i tmpo'varaJi.

Si ca un Dumnezeu citea in intma farlsenor ~~ ,9 legiuitorUo:r ~i a carmrarilor, La d;~lfJ§ii vedea p'lca,re~ nu trupesti, 'C] mai grele decat cele trupesti. Zice dumnezeiescul Gura de' A ur: 1" D',8.'c1. vrei sa gasesti cn!~diD~a curata ~i sincera la poporul die at ~ar,a 0 gise~ti., CI in cei bisertcesti. are obicei satana sa se s!lii,luutsci en zavistia cu f!tarnic"'"a,~ cu vielenia, eu invldia, ell U a, ell i ub ire a de arginc ~ i celelal te lucrurl care no. :se vad".

N oi nu I.e vedem, dar Dumnezeu le vede, De aceea ii viicirea, de atarea ori pe fitarnThc]: Vat vO'ua"

fariseij vai VQua, morminte vlt,ruite~ i .. caci ca ".! n Dumnezeu vedea In ei a tata. prefacaterie ~ i atata S a va dle~al"ta ~,f mandrie ~ i raumte' s ~ v ic,lenie ~'ru ura , ~m" acestea oamenii nu Ie vedeau, Oamenti Ii soeoteau sfinti,

Deci vai die nol :j:i de nOI,~ PJacato~U ~ aca ar fi sa dam seama numai de cele trupesd, pacatele erupesti sunt grease. Cine nu s imre ca, a manca t mul t? Cine nB simte cl g-,a ispitit de un pacat trupese? Cine nu sim.te c;i se Ieneveste? Cine nu sun te lC~ g.-a imbatat 0 data? San cine nu simte c~i a fumat sau a baut sau a [~aiu'-at sau a oc,itr:3tt? Acestea sunt pacate grease, le simte Ol1IUm foarte usor. U~or villein cainta

• ar celelatte foarte gre ,e" foarte subtiri. ell anevoie de cunoscut de cele mai iscusite rninji, rS~, de

2'

aceea multi veghere ne trebuie, Daca n-ar cor pleta mila lui Dumnezeu neputinta neastra, nimeni nu s-ar P I_ tea mantui, Iar in zma judecltJl toate se vor descoperi, cum I zis Se.n.rul Simien bi'uinul:; de La muue inimi atunci se vor descoperi cugeteie.

Eu stau cu fratele meu intr-o chille, Cine ~tie cAt tl hibesc sauil urasc? En $tiu~ Ca zice: ,ct'n€ Stit! ale omului, deou tCiuhul care-t tmr-tnsui? Dar mal Sue cineva, Stie Dumnezei I" De aceea fa~a de constiinEa noastra s,i ne sll im foarte mul t s-o ll11pa,C3m. ~ i unde ved em I eX ne-am r>lT"Il'lIt 'E'! .... a ne m.x'r·t1U'r'l~~~'D4i1 [:IX ne

o ,~ _ ~. • a .1. ,!ti.r"="~1 l~~~ ; ~i' , L • I_.;a" - _. ~,~Y11IL~,l, ~I"l J..It.

pari riu ~i si ne iDdiJiieptanl~ eli SfintW loan Gura de Aur ziee pentru con~tihlta,,. n. ,Pulul: ,~Vezi ca nu ji-a pus. fie judecator dinafara, a pacatelor tale celor dinau nlIU" ci ti -a pu~s dinauntru ~ C onstiinta n ~

Glasul lui Du ~ mezeu ~n om, este constilnta.

IOdatl ce Inl lnusrta cugetul, ca am nrat. ,pe fratele, cl l-am zavistuit, eli, I-am pizmuit, ell, rna msndresc, c! 'm8. fltArni'cesrt, eli snnt viclean, nu-mi trebuie alta co~tjh1Jll, dec at a mea" care dinauntru spune:

.Acestea I.e-,ai faeut: cu acestea 'p -ai pa tat ;con~tiillta, §.i aoestea suet urate de Dnmnezeu foam ta, e" , Penrm aceseea i-a mustrat Mlnmitorul p,e carturari ~i pe farisei, care DU..i§] cunosteau aceste neputinte ~~, veiau 8 a se arate m a. oamenl sfinti., 1M Dumnezeu ,~tia neputlntele ~ i rau tajiJe lor ~

D .. A ' iudeca ,,'. .A_. ,. fl ' ·

_ lee n In zrua J. '.' eCd,p 1 se va ceseopen , leclrul8l

fapta asa cum a. fost, Marele Vasile ,~gura. biser~,ci1 sau gura cea de roc a dUhuluill~,~ ~~oc,hiul Biserioii" sau "Jlnparatul Cuvintelor" \I cum t1 numesc Sfinlii P~dnti '!' aseamana viata ell ugarul ui ~i ,3 tot Cl'e~t]'OLam cu lucrarea unui pic or ~ Un pictor iscusit care.

pIRINTELE CLEOPA

picteaza 0 ico an I., tn ascuns, Asa fae de obicei cei mai IDlIi artisti pictori: trag 0 perdea, 0 draperie s,a nu vada nnneni ce luereaza ei, P ictorul hicreaza Ia :] iniste ifi a dun a, acolo material, culori ~ i s,a, nu v,adl nimeni h erarea lui; s:a nu-i fae! nimeni nici 0 crhlca, La urma urmei Sf' va vedea ..

Si luereaza ornul ascuns, iar cand a terminal icoana ~i cind ,3., tras draperia de pe ea, atunei Sf vede, Bste de' cinsee i.coana lui sau de batjocur§? Asa-i ioolna vietii noastre celei lluntrioe .. Noi to~ta vi-ala, ucram, ~. rele Si bune dar Ia sf~ '"l 0 sa w,as§ in, vileag, Asta mcoanl ai lucrat, Uite fira rnle ie pe diinsa, uite viclenie, uite slavl, de~a.rtl" uite mindr],e, uite u,ri, ui te lenevie, udte mol e§le ala, uite rlspandlire m Iaca culorlle' noastrel

o sa fie de FaS TIn tnalntea oatnenilor ~ ci inaintea a milieane de ingeri. Dacl iceana vlelii noastre n-o s I fie 'impodobitl cu dragoste, cu mUla, cu rugacinne ~ eu Iacrimi, ell nmiIDinta" co zdrob lre, cu cam~a, cu rabdare, cu tndelunga rabdare, cu dreapta soeoteala, en chibzuinta, co suferirea pentru fapta bunl; dru::a no. s-or g~.sj culorile potrivite, canOl Yom ie~i ell icoana viejii noastre inaint,ea ~.ui. Hristos ~i a milloane de heruvimi, groaza ~i cutremnr 0 .g,Q, ne ell Pi ,inda, uraei nne va fi icoana vietii noastre lui Dumnezeu ~m sfint.Uor Lui ~i ingerilor ~ pentru c a am pletat -0 diu aiel cit am tost pe pam,auc ..

Deci I." aca zugravlm Icoana vietii noastre in fieeare zi ~ i in fiecare ceas si tn fiec'tre minnt ~i in fiecare cUpl" ~la IU3m seama ce vopsele punem acoio, Val de nol ~~rm de noi, daca ni se pare ,ei putem In,ela pe Dumnezeul Niciodalta asta nu se poate ~ Pe

16

,N'E V01?BESTE

oameni if 1;:n~e]am eu m~~i:rnicia. noastra , 'CU v iclenia noastra ~ C1IJl iubirea de ararare ~i ell. eetelat te pacare ~ dar na-L putem tn~ela pe Cel ce cerceteaza inimlle ~i rarunchii ~ a, Carui ~C [int! stra bate, cum zice marele APOSIO Pavel ~ nu p!~bta la ,uesp,ar.ptuta trupului de at sufletului - ell. toate rei ~i aceasta le " tura este male ~li negdUm = ~ ci pana la d.esplrJi'rura dtiliju~ui. de a sufletului .

Duhul iui Dumnezeu este energia neereata a Duhulni Sfin'(,~ darul lui Dumnezeu care 8.t1 In chip de raze de' iu'min3 in mijlocul mimii, COlD, ,a.ratl Sfilntul IGr,ligor],e Palama, EI este un dor glnditor care stl intre minte '~,i 'intre cuvant ~,i aduna mn s ine ~i pe ,eU'viM: ~(i pe minte, in ce chip Duhul SflnJ~ s[i, lntre Tati) §'i PiuID ~i are pe ,amlndlJJUli.,

Aceastl ID,eg;iruH a Duhulni S'fant cu duhul nostru este foarte mare ~.i negri~tl. ~.f ,pini, acolc VI strAbaLte ~d in,ta lui Dumnezeu, s:l cerceteze adancurile noastre §i intentiile noestre Clei Ochii lui Dumnezeu de mili'oane' de ori sum rnai lW1'Lino~i dedit soarele ~ cum a, Z'~SI SOh)ih'IUlon =' st tadul este gol inaimea L,u.i~ s,n-igI, Iov, cum nu S.i inimi le noastre? TOQ're sunf. goale tnaintea Lui. $i inilthuea, ~i ada:neilne,a ~i toare ~i inlmile noastre ~i. vail de noi, pic ~oo~H, ,ei nu ne trebuie alt judecator, decl,t singur cugetul nostru, daca ni -1 Encerc~'m aici,

Nu vezi? Ai ajuns seara, $i. 'in ziua aceea incepe sal te mustre: ce-ai flcn.lt azi? Cum 1i-ai petrecut ziua l' $1 tncepe ea UlU j udecator p,lnl ce adormi '. V ezi? Asta ai Bell t riu ~ asta ai ficut faU.,

- ~

asta ai spus faU, asta., '. C~ este aeta? I ngerul plzittor

al nostru sflm:ie~;te cOIl§tiinia noastra ~l ne arata -em,

PiRINTELR CLBOPA

ziua I'C ee a, am trecut-o In desert ~.i n-am Bent vola lui Dnmnezeu ,cltJll§lm de cat.

Coil rill suntem nol aeei I ucratori sa p;iz;~m, inima uoastta c~ipl de cJlpa, cam ar trebui ~]l cum se cere mal ales. nona., DaI ne aratl spre seara: azi ai pierdut vremea a;~ta m Cl am, ascultat, cfi n -am aseultat, Deed tn, ziua .Judecllii de A.pQ~ toste vor sta goale Si. vai ,de noi, p.itclto~li., ~,f de' mine care-s mal rlu decat ~OIi'jl daca, icoana v!,etU neastre va fi minJhi nu (;100 culori sfiDte ~i cu fap:te bune ~ooobiti", IC~ cu rele vopsele ale paeareler noastre, eele eu voie san tar,i1, vole, sau eo ~uifiil eu .ne~dinJl.

De aeeea acum en poate v-am plictisit, c! eu m11 veni t obeslt, cl am vorbit :pe mente de I a. amiaza ~] paul acum fel de fe~ de istorioare ~ Unde stateam '~u tot le spnneam una ~ i alta, Ia ,p1iri,nt ii Ii ~ltia c are t-am mad seos oleaca sit,~ i m,ai due la aer, Stint care

au as~ul tiI"i grele, de aoeea i-arn mal dus, saraeii. Numai Dumnezeu ~de- cum duce fieeare cruces lui

En m-am dus pentru mine singur asa, Ei au vrut si, rnearga, au mers, £11 n-am rut eoncediu rna! scump peetru :m lne, decst copacii ~fu piduea ~i poienile ~i 'paraul, ei, la§ a, am creseat, la elle manas=, tir].]. Dar care ,au, vrut au mai mers ~.i cand dl D'um'~e,zeo ~i'~s lini~[h ~ mal spun ..

Insa zic Clt;,a: :s,l ne tnvredniceasca PFe,1 Sf'lnta Treime ~.i Maica Domnului ~.i. stintii lui Duw:rm,e~eu: t~Jti\i p.e. mine, :picitosul, care vorbesc j ca peJ.l;n-~ rugacinnile sfin.rJ.Uor voastre, ~s,a iau aminte cele ce v orbesc ~j, 'ru~illind'1!J,-'mi de cuvintele mele, cum spune Sfantul 1 can SCJararul:; si, inoep ~:~, eu a face' c:§tte ceva bun, Dar pentru top zie, s,a, :ne aju.t.e Pres

28

Sfantm. Dumnezeu si:\ De eereetam a.dinc.", foarte adinc viaja noastra, §l.li Ia marturisire inain'Vea. duhovnicului §1i csnd ne marturis im Ia rug~ci unea de sear! rnam~ lui Dnmnezeu Si de fiecare zi ~i de fiecare ceas I,i de fieeare minu t §] de fiecare cl ipa a vi,etii noastre, cl. 0 ,S a. pleeam ~i in ziua judecii~U de apoi vom da seama de teste cste am facu t,

__ Si 'in. zina j1llldec.ltH Val :pU!lti Mintuitorul ftecaruia~ nw cum a. verbit =. cl. eu am obieei sat v orb esc , dar nu rae nim ic bun -, va :pUlti Prell Smntul Dumnezeu fiecarnia dupi sndoarea care a facut-o pentru fapta buns: dupa durerea eM. care l-a

, .dnrut s! 1 ucreze fa-pta b;uni~ c,a fapta buna ell durerl se sivaI~e3te,~ CHin, spune proorocul: LS:"a. stins imru dureri viaJa mea .~,i ,anli' mei intru: s.u.spi'nuri..

Deci s a p,m)angem~ fratllor, ~di ne 'p ce iiiln~ ftatilor , C~ pe Dumnezeu milosti v ;s,ii.= L - faeem nac'!!ilte 111.,..... -- Ti"O~ stre - A- -. .

It:"',----~--I!V'X A.!J- as ..... min,

SFlNTI] .IERA.RHI SPIR]D'ON $,1 NIIC10LAE

_ S:rantUll Ierarh Spiridon a, trait pe vremea 'i'mp~1randui Constantin eel Mare, primul bnpl:rat crestin, care a v'aZUI! s.ran:tat Cruce pe cer, ~i a fost botezat de Sflntul Sltvesrru, 'papa Romei, EJ a fost pe soc ann cu. mama sa, fm.p\iraitei3.$,ar SIena.

DF.acIDi de arieni eu prinsesera Blserlea uni versala, ell blestemaml Arie din Alexandria, satana acela, care desparte;a pe Hristos de T~tl~.,~, ca. nU~'1 de

PAR.I.NT'EL.E CLEOPA.

I[) flint! ell Tat9~, ~i lit urnplut Imperlul Roman ~J. Bizantin numai de arieni, A,tlUJC.~, Biserica Ortodoxa era numai un sfert ~i arienii erau trei sferturi ~l mal

mult, Era gaza-gaea s,l cadi Biserica ~ -

Sfintul Constantin os·] Mare, vizindl prnnejdia, a dal ordin sa se adune aeest Sober la Niceea Si tiniei, tn A sia Mica.. Sa se adune 3i Arie ell ,m~.tr.lop;o.li!J,H lui, cit avea sere de mitropoliti ~Si episcopi, care eran arieni, Sa se adune ~i ortodecsii cu _ei._ Diu parte a ortodocsilor au fost 318 Sfinti

P%"· .• 'III...

, ~:ilnl1~, mltropodP ,Sl episeepi, mari :flcitO'ri de

mlnuni, s:t1.nti purdltoIi de rlnt~ care au loSt soo~i ,de SQn!tul Consrantln de [a Inchisoare ~ de lao moarte, unde erau de pe vremea lui Diocle!p:an.

Anmei Stlntul Constantin eel 'Malle a tt.im'~SI scrisoare ~i Sf§ntld.u.i Sp,:i-ridon de lao Trimitunda, ,ei ~tla ici,-i. mare! sa vina ~ ~ ,em. la Sobol ~ Sfantld Spiridon .3 fast eel, mai biitran ta SoboruID 1: Ecumenic" A vea '99 de' ani SI ~apte luni: apreape 0 sutl.

De nimie nu se temeau mai tare arienil, deca t sl nu v inJ; SfintoJ] Spiridon §,i Sfinwl Nicolae la Seher, ~i StanJwl Atanasie al Alexandriei, care ,8, fost eel mai mare dogmatist la So borul 1 ~ Acestia au. fosr

• • xIII .,.

eel mal ,Stlre1j[UC..~p.

SfADtul Spir ida'll primise scrlsoare de Ia hn,plra.t:. )oj Pltinte sfinte~ Spiridoane, vino Ia S obor , cl Blserica este in mare primejdie ~ :la,t3.,,.. arianismul 50-a. tntins in tot Irnperi twJ Roman, ~i -i gata-ga ta hula

hii Arle s I ajungi 'in toata Biserica" ~ -

_ SfAntul Spirldon, bltrAn cum v-am spus, avea

I .~OO de ani _ flJra ,eite'v,a. I uni, umbl a tn.c,11113t cu opinci, $1 mitrs, lui nu era cu pietre scumpe, ci era 0 mitt!

HE VO'R'lJE$TE

de' p~pur,1 ~:i puna 0 cruce de lemn la gil" ell. sftore moaste ~i un baston de lemn,

S.i arunei Sfintul Spiridon a zis diaconului sau, Trifilie:

. L

'_ Fiule, fati am primi t de lao limp,ar3!rul

Constantin w:n.vi't;q:i,e sa mergem Ia SObOl'" la Niceea Bitiniei in, Asia, tmpotriva blestematului Arie!

~i a veau de mers C100 corabia pe Marea Mediterani ~ atata drum. Dar diaeonul a zis ':

~ ,Plrintt, mara e~d tare bltrftn ~i avem de mel's pin-I, acolo sure ~i sure de kn1ometri.

= Piule, di"mlneat-lt s~, ,po:i, call la trasura mergem 130 port ~ ne suim CIU calluta intr -nn vapour" s~ mergem in Asia Micll

Dar :p1ana ma port 111a~ erau 00 de kin. Sf~:mlrul Spiridon ali,un avea i'n grajd j doi cai ~ Uncal negru ~i

m I-b a' a. .'.' •

-'I' " , (. '. '1-"; - , ..... ,- "-:":-'1 ;',' '1-"'" -.,.~ 'cC'

UJ1J,1l1 .a_ ~ c . _ aruncm, nu erau. ma~lnl ~l tractoare c,a

.' ,.," N' i. I m· .

,'I • - -,' -'r -; .. '/'_ ,"1-'-:-11' "'~' -_. . _ '.,' "1- .;., - . "-'1 . I - I - - ,··'1 •.

acum, ~l tre:nnrl ~J, av soane .' a veai cai, aeo 0 st rear

Abia la 1, 814 S~,9 inventat 'prima locomotl vi cu aburi ~ intre Liverpool ~,ru Manchester , tn Angl ia,

IP "'1' '1 .. 1c.....,. ,AI , '1' I' .. hlllll . .' 1-" . ~., . iI!'-- I"· ' '.

nmur mo tor nm iume a.L11I.fII.'nCI-3U 1l,~'cUIII. eng ezu,

P,ani atunci nu se §t~;a ce este aeela motor,

T-- r"O:i' .... th '1"iI!I,O~, 'b;i"i,~ ~ 11 ..... ,,~Iilli ll'i11ll <li,jll 'm~1 iCJr"!il]1j':' 11 .A ...... ,eo j5'il-e"O; ~:ra-'lIl"I' AI.I·""···

tJIl,.\..rt ILJILI..~~~ ~ . . V ~Il' '~QlIl,lliJIL~ ~,~, _!_-~e.'!U;- I . !1~, ~~~I~l~g ~ I:. l~, I~

cand lumea, de' ,eind le-a Bcut Durnnezeu

Dar aceste avioane pe care le vedeji c~ zb oat1 acum, le-an ararat Sfinlii Prooroci ell mll de ani lnainre. [a eau ti la I saia Pro orocul ~ E], traieste ell ,8-:;,0 de ani inainte' de venirea Dornnului ~ §l.l arata de

'!l1I, "l'O!~1!"iI~ 'C] Ie vedea ~1' "lI'u'7e~ '1Ol:'t 1Iio.., letul 111,Il''10 -- D' .#'iI.i"iI':iM~.tb

G!. V . ~'~,O~'.. .!D, """~ V ""_ .'",,"Q ".I' ~'L.. _,~ ~ J ,w,wlUII"io _ c J, ,1'Ii,;;I'r: ,. .. ~Wl ~~,,~,

4 ,J;.. .~. '" ... ~

ce sum acestea, care lo,oan~' _lfl se ourec CU, noru Ii

l.boar.-fl ca .pa.rumbe.ii' spre porumbarele tor Si de huietul a:r.ip'i'[()'r l,or se tulbunl vllzduhul.?

P,ARIN.TELE CLEO'P'A,

31

Le gltsi1i 'acolo ,. Au trecu t 2800 de am pana. s-au facut avioanele De carulele' ecestea fat:'§[ cal, co spune Jeremia? Numai ce auzi: ,~la seama, d,. ca vine remorca ~ l" ]ef.'em~La a spus ell 25 00 de ani inainte:

Doamne, eft sum acestea care urnbla huruind pe drumuri ~i' fmpi e,d'i,ca carele oameni lor?' Din Bibl le .

Dar de tre~JUJd. ce zice? Doamne, va~i ca de; joc.ul olelului' juJge-,iJ d,u.murile, ca ni§te flare au ocht ,1'UmifW~fi ,§'i al~'afgd pe drUlf1J4.f.i' de fier.

$ i a spus ~i de tram vaie: Vi1d ell, prln orase ~ de foeul IOlt'lului fu~ge.,a drumurile. Toate-s scrise, toate. Dar ce, la Durnnezeu exists nesti in~a?:

'Dar sa revenim Ia ale noastre, Ar,~.enU '- ,cind au aazit ea merge Sfantul Spiridon, ei stiau ,cl,-'m, fi,.cato[ de minuni, an zis: ~~ Bili~ daci merge mosneagul iis't/l Ia Sinod Slllottem, gatal Acesta nu verbeste, ci face mimini, ~i. finp,araml. cand va vedea minunea, gata ~ !s,clll,!e~t-e 'ruzgo\ui:r-ea no~stta de acolo ~ Hai sa taiem capul Ia cai, Daca n-are cal, mosneagul pe jos nu se poate duce, ,ea are 100 de ani" ~

SI s-an dus arienii 'in, grajd noaptea, ,ea in Cipru erau mtdti arieni ~ sa te intreg ~ ~ cum sunt sectarii acnrn, ~l au tlHat capul III am,finot)i caii,

Sl .d]m]ne.ata.~, S:ftnrul Spiridon .. 3 zis blia.tul ul;

= Du-te, flute, si pune caii la ham s:a pleeam repede, ,ca 81:;' face' l.i.ui~ Mai era un ceas ... dou,i p,anit ID,a ziua,

U 00 nieu 1 s-a dus s l, tnhame caii, cu noaptea-n cap, C,U 0 1 umi:mr~ca 'in 111ini - ,ca nu erau beeuri pe vremea aceea, Acum ne-am tnvl~at boierl, La butofIIJ lumina, 13. buron caIduJr'a" la, bU!ton apa.~, .la bu.ton 1)oa.te.

32

NE V()RBE$TE

Bli 0 sa ne adUll~[ Dumnezeu Ia opa~,l,~ Ell. am apueat opalj tn ~916., Nu era un kilogram, de gaz in ~oiltl Moldova, (:,1 erau sondete In mana Eleltrnpl0'f.

n'a""', .... ea iI'FIi"II~'!:Ij'm'JI oleac x d···· e g' r~ sime de pore ,il!' ;,}'fil ~ de pe C'~~1il'P' r. """. IIi!L .11i.!U,g, g, .. .w .. 0.' -d. . '. ,i.1,,;;;u I. '.' c W., .. " .,.11.,,,,,", QQ:1Wl ._ """ ,~oa!..IIj,"'"

~i 0, punea mtt'- un c astr 00, de lut ,Si un fitiI de' panza de bumbac §1i-1 trageai leu un beJ.,~or pe marglnea castronului, Aveal oleaca de himina, ca 0 carniell1lii., Ca acela nibl Iumea. Eh,ei [ Ce b eieri ne-am mai flcut noi! D',31CI se 13. lumina, avem 0 ,ciudi!'

Cland, se duce ucenicul In grajd'l' ,glse~te caii 'm,ott_i,:

_ Piri'nte ~ V8,1 de mine, ne-au 'riru at C8),PW la cail Cali-s tlil'~, a:mAndoL

Dar bltr,anul ~da sigar cl arienii au flic,ull: aceasta t ea ~ri nru se d nella. S inod '. .sf a zis ueenicului ':

- Asea arienii ,au Blcut=o. Du-te ~'i pune eapul inapoi la c ai, cl yin ell. acolo ~

Si '[nca nn era. zhia. Acela s-a dus ~i din greseala, pe lnnmeric, avea 0 lumlnlrica,; a pus capul de: ru,a calul eel a]b la eel negro ~i capul de Ia eel negro la eel alb, Si. ,cana (1, ajuns Smnru~ Sp,m-idon aeclc - e~ bitrin a tntre ban

• - .' ',.. .,' .! ".."\ _ I.

_ Piule, ai pus ea petele la cai inapoi? _ Le-am pus, parinte.

= Unde sant?

_ Ia, aici, ca era i.nrtu:nel'ic. Sftirrtul Spk'fudon. zice:

= Bine este cuvantat Dnmnezeu, Ce~ ce ds V]aI~ ~ a rna,1i fiptur,a, totdeauna, acorn ~~, pururea ~,i in vecii vecilor. Alliin"

A u inviat eaii amandoi s-an scumrat ~ _, Pune-i, flule, J~ ,ca:rui,a!'

.PARJ'NTELE ,CLEO'PA

3,3

Dar aeela n-a vazut c,a, a PUlS capul de la eel alb ~,a .ee~ negru, 'C:and, i-a sees la tnhS.lnM, ucenicul a zis: _ Parinte, am gre~it cevat Am pus caltdtd negru eapul eehii alb ,~j invers.

_, Lasa-l asa, flnle, ca, asa a vrut Dumnezeul

Iar dupi ce a. tnhamat eaii, Sf' flcu.se' zi ui., Sf

"",~,, -,4 ~"I .. _~. 'I-·t ~. -'!em!! "i'~~''i~ c~ 'm'o erae ...... N"~I un :c' al alb 11f'O''II~1

'-'il.O'd ~U V,~Z1ll. _ 'ilaTl_ 1 £.;iII,ILAG .,n ,.1 .. _ c· \o",rlulli. ,",~, . ,. 1!iJI '!;.;!I.II!.

capul negro ~i eu un cal ne gru ,CUi capul alb, au. zis:

N Z" '.:x: ":-' • '[I 1 . .,

~ " 3. "~,'cetl ea a.t~, tarat capur ia carr

_, l-am diiat, mai,

_, Dar ui tel Cum i-a in.viat? Dalca a flcut e~ minnnea asra t)i a tnviat calii, cind ajunge I:~rta, la S obor, praf fie' face 'I ii mare faeatof de minuni i,

Cand au ajuns Ia port S-2U suit pe corabie :$ i 8-(lU dns in Asia Mica,;, iar a poi pe uscat au mel's pana Mia Nieeea Bitlnlei.

...

IIT1"ili1,i(,"';a,;h"·I'm ""'ra' 'p' Oil!; it'!,""'''llun 'Iil~i ~I,~ '1111 a~1 el ~TII'pxr,x·i'·e'~ i[!!"Ji

"'1111,~~ . lJU!J. y, I. r ~'- 1~I~a, _ ~J.I: JallL~a. .' l ll..i_~, J., in '. ~~ . "Qdal~'

31 g Sfintl PJ:rill,t:m" armata care mentlnea ordlnea, general l, curare, S:i toti ~ en mitre ~:tr~nuci.te pe cap, ca aurul, N-a~i v:~zut cum poarta arhiereii? Top In scaune EFa sober mare, Sfintul S:piri,don 2. .aj UDS mai la urmi,

Acolo clnd an ajuns ~ sOlda:tli = armata care' mentinea ordinea, garda imperiala ~ care cum venea, :~e gitlmatia: . wDe unde e~ti?';' ,(';1 veneau din tot pamantul. San-one le care ]l\azeau" candl l-au vazut pe Smntul Spi'(~don ]jn,cll~~t ell opincl, cu. un cojoc !)i cu 10 eruce de lemn Ia gat, CUi 0 mitra de 'p,a,puri pe cap, hi,ttau;; au tntrebat:

~ Stai, miti mosnege, unde re duei? = Sam chemat aici,

Ce chema f? Du -te (~a'- [ sperii poe cellaldl Ia aim ~ aceia cu mitre de aur. Fugi de aici sil nu te vada imp,aratul!

Dar diaconul a spas:

= Bste chemat §ji el de imp,arCilJ.L

- Pe aista S 1,-1 cheme hrnpal'at[W 1.1' Aeesta-i stricat de :mitlJte. Cu m'],'~la de papura pe cap, cu oplnci eu CQj DC vine aiei sa :facl, de £18 Impi;ratul?i

,= Dommale, acesta-i S'rnnwJ Spiridon de 1(\ Trim ']'tu--d-

,IL" ,_-- u_a"

Ce stiau solda.p i de Sfan'tul Spir idon l' DaE vine diaconul :;:\l~,:~ ~rfa.t5. santinelei ~

,_ Uite, miL Are chemare ~ HI toadi saptiimina. pa~ te oil e iar duminiea 5;1 wje~te .18 episcopie ca episcop ~ El este cioban.

Cand a vhu~ stamplta ilnp,i1ra'cului. Constantin, a zis:

- Aeesta-i chemat de implratul? Nu se poate, domnule]

.= Dumneata ~tii cine-i aeesta? Te ufp ca-l ~ne!lra[ cu opincl ~i ell. cojoc ~i cu Iniltri de papura? Nu §ltH cine-i acesta, Acesta 0 s~-] biruiasca pe Arie ..

- Aeesta? A rienii sunt am~~ia arider-ei ~ i in v at ali ~i 'teol,ogi ~.i curare". A poi aiel este U1mparanmJ. cu coroana de aur pe cap ~ i. ceilalti m w,tropo~ iti" au m itre ou pierre seumpe pe cap, Dumneara daca te duci Ii facli de Fils pe ceilaltl eplscopl ..

Arienii se m audau ca au :flIIl.i.tropoli,i in vatati, pe Evsevie a!~ N ieom idiei, pe Arle, pe Mad s al Calcedonula i, pe Teogn i,e al N ieeei, ,3 titia inva.ta,ti. Arie avea mai In u]~i episc opi decal orto deesi i, Dar

PiRINTELE CLEOPA

avea ~i un filcsof mare care' ~ci.a ,atite,a,. limbi ~w, stia t6i arguments biblice ~i argumente §tii npfice '" Acela i -a spns S:finndui. ,A tanasie: ~ Daca-m ru dai un text din SC:riptUT,a,; eu iti dau ~ 0 .. OVO t.~, • Cu acela se IDluda Arie '. ~,La-si" eli pe aeesta nu-l birulesc el arm doc~Hi, cind va vO]l"~bl!: '~'

S oborul tneepu~e de sase hmi. Bran proeese verbale, lupte man, dogmarice canoane, N'u se puteau ho,tiri ~

Cand au vaZ'Ult Jchemarea de la tmparat, au rig = - Mai~, da-i pace :s,l treacal ~ chemer ~.i pemosneagulacestal Cu acesta are .sa fac,ii, el sobor?

Clnd 31U 81uzi t povestea, cit, arienii au 'tiia,t capul la cai, au zls: ~ Acesta va fi hotarnl S oboruluil n

Impsranil, cand l-a v~zu.t, s-a dat. j QlS de p e seann ~ a, dat coroana jos S'i i -it :S aru,ta,t piclcarele ~ ~S:=8(U speriat top, ceilalti episcopi. S-i Arie S,=j3J, speriat ell fi lo.so,fd lui: ,~'Cine-.ii acesta ~ mai, si'i:=:ru s arnte ilUpOa. ~ tll~, picloarele? '~i ~i i -,a, Q81l Dn,pa:ra'tll,d scaun ru,~n_gl em ~

Arie cu ai lui, fa.tit-n fa,~a cu. tmparatul. Armata ell lne,n.ii nerea ordinii ~ sit nu se ,s.tideascl~, sa. nu Sf:

OU100:re ~ S i c~nd It ajuns §,'i ] -~U, vazut~ sfinJ.ii l-au cunoseut: ~,A:cesta -i Sfiintul Spiridon de ~ it Trimitunda C iprulul" ,. $ i a poi I-a luat ~ln'paratul ,dle man5 ~ i I ~a pu s Ilngi, el.

=, Stai aiel, parinte Spi rldoanel

A stat b;~l~rfulul. E~ era eel mal ba.trln ~ a Sober ~ _ Plur,hJrte Spirldoane, uite ce spun acestia, cD

Hristos n-a fost de 0 f],inti en Tatal ~ ct ,ea a fast 0 zid ire ,aleasi, A fo~n mai mare ca tngerii 'I' dar n-a fost ,ch iar Dumnezeu. De aceea ne-am adunat aici, So bor

mar-e, ca s,1 ,ari.tim adevarul credlntei. Nu de alta ~ dar Biserica este to mare p'. 'r~'meiid~,e s! se faca toata

, ~ (;j

eredca, Sftntla ta ce zie i?

SflntuI Spiridon ,2 spus ':

- Matta ta ~ mai itn~jQt.e de-a tncepe not convorbirea ell dan§.ii, sa De mglm ~

Gata, .1 -au ;asaulmt loti ~ Au. cazut 'toli arhiereii in gemmchi, t1i imparatul ~d ~lnpltl;Veaga,. Clnd s-an rugat, s-a eutremurat pmta,ntul ell dln~U.,. Asa Iuga.ci une, ,c~ erau a til ia sfinJi! Fe u1"m~ au stat pe

~, --

scaun Impararul a dat ordtn:

= Scoateji dintre VO,~, unul care este eel mai

inv.l;a't; eel mai de,te'ptt sa. discute cu ortodoc~ii!' Ei 'I' gata, au pus filoseful.

_, Cu avesta sl vor'lbeasclU

Acela ~Jtjja 'IDatl Scriptura, A vea un drac arhicon, Aceta SUD!: teologli iadului, i'uv,Q'fa pre 10m 'toall Scriptnra, dar 'fllnv,~il gresi 1..

lese acela, Ineepe at se '] luda el, a. hull pe Man1l.d,tO'ful.,

- Uire, Parinte Spiridoane, Ice spunel Acesta-i

un mare invip t de-a lor.

Dar iu.v3;arul:

- Dar cu cine- vorbesc eu? Iese Sflntul Spiridon.

'~ Co. opinearul ism:? Cu mosneagul 3;s,ta,1 De roe .I-a.Ji adus ,ejci?

Iar Sfantul Sp,u,~.don, cand at auzit, mdatit a Bent cruce ~,i a zis ':

- Mu:tli sa, fie gura aceea care vorbeste hule i111P otriva adevaruhii,

Si filosoful acela a mujit,

37

~ Im, t'm, fm'l

Se ui tau totl. Sm! drace, ci Elm, dat peste Sflnnd.

Spirldonl De aceea sa, av'e'tli mare evlavie la sfm,ti. l'mJplr,am] a 'Vaml:' ,"Mli~, mare minune!" Dar aceta mut, mut, da;r de;itept. S~ru,=a zis el: ~,M~~~,~ n-am de-a face ell oameni filoso fi, ~,a\ ~tie teorie multl!: Spiridon acesta m-a trimtit CU, minuneal N.,."ar-e nevoie de vlo'l:b. lTIllJ]lta l~ •

Arie a mtrebat:

- Ce- i eu danmI., :mi'? _ 'L-o mul'~.t.,

'= Nu ii-atm, spus cl dael, vme mosneagul Spiridon~ praf ne face.

Eheil Prln cine ~llC,Feazl Dumnezeul Prin aced smer ~t~., Cand a vizGt filosoful ~ a scris 10 scrisoare: .!}Sfinte, Spiridoane, dacl,-'mi, dez1Je,gi limba" pitta, la moarte voi apB,a, Ortodoxia, nu man vorbese comra eil t;'-

S~, a flCTut S.fftnrul Spiri,oon cruce ~i at zis:

.: S.a,-ti dezlege Hristes limba ~i s-o faei tresste ,a sc,ri.ito'rului ce scrie ,dey rab, Wmpotriva e:redcllor"

~i a tnceput fJ10s0 ful a vorbi ~i at trecut de

pmtea. ortedccsikn: ..

~, Blne a zls Ma'[WlfJ:uiroru~ ca ifnpll.rlilia lui

.- lui' ~ _ ~ "!. & .. '!l .!!II .. l!l

Dumnezeu nu Ita in cuvant~ Cl in pusere ~Jl mmnm.

Acesta a veni t en pu rere,~. dum nezeirii ~ N u-I verba Ide' vorbe aiel, ct de fapta. In veac nw Y'OI~ mai spune ca, Arie are dreprare.

Sli a Recut filosoful de' partea adversarllor ~,], a fos t eel mad mare ap§r~:~or a~ lor 1 a. Sob orul I, oupa, ce i -a dezlegat ~ imba lui. S i a nmci iese alrul din, partea lui Arie, Era un mltropolit, Evsevie al

.38

NE VORBESTE

N' idiei · A 1 ~? S':X: ~,,,,ll(

icomu iei, mare anan, "'~etlll~l ee-a US:, ill;' ',.'" aparam

noi, Daca 'I:-~ biruit I~N~ filosof, nei ce sunrem aiel?"

- Pirinrte Spiridoane, zice, cum se P Date sa fie un Dumnezen ~i trel, de 0 flinti!! de-uri scaun? Aeela :~l'i, fie ~ i trei ~i unu?

= Cum trei? E un singur Dumnezeu de' 0 fi']}iJJ(ij< dar este ill trei :fe,le., I a, u,ita- te la soarel Sa[])lt trei sori? Are trei in$~§ iri? A re globul, lumina ~], cald ura,

EJ tnca tot nu se dadea.

- Cum U, P,tirint1e' Spiridoane, un DUII111e~leu ~i

trel?

- Nu-s trei. Este un singur Dumoezeu 'in trei fet.e; Tatil ~ Fiul ~~ DWlI[d Stint ~ Stanta, Treirne, Tocmai amnci cum erau ei 00010", era, 0 clirAmida, pe jos, tar S finwm Spiridon vorbea cu, Evsevie, mitr,opoHtul Nicomldiei.

_, Ia a;scuha~j,~ pl-rinJilnr ~ filosofUOif , episeopil or, ll1jtropoUInor,~ ia da clr,lmida aeeea :incoace ~ ~~ a ridicar-o tn sus, To erezi c,a este un Dumnezeu in rrei .fej:e?

- ,N u pot 5:3., in:teJeg ~

]3] finea de ,Arie, .ea Iisus Hristos n-ar fl de 0 fi] nta au Ta~ru,,;, a" fos:oc: oea mal mare zidire ~ mal mare peste Ingeri, dar n-a tost chiar de 0' fiinla, en Tatal, SfanJtul Spiridon itt. ca:ralnida in, mt1ni,,;

- 'Ca're corpurl ,am eu in manif?

- 'Una"

- Treime cinstese, dunsnezeire una, A ~,a

Dumnezeul nostru. Esee un s lngur Dumnezeu in trei fele.,

Atunci a iesit focul din ,c,aribn:~dl in sus, a pa s-a coborat in jos ~i plmantul a ramas ~n mana lui.

PARINT,ELE CLJ£OP'A

39

- Se poate trei ~i una?

Ci:nd a vazut imparrat-ul a ~ i lscali t isgonirea lui Arie ~i ! -@ canonisit IPW toti ,aJ lui. f-a prms frica pe COli, Aceasta a lost minunea de IDa Soberul ] de la Niceea cu StanNI Ierarh Spiridon, Trei ~fu 111'00 + 0 11 in;ti 'in trei fele '.

Ehei, cate minuni. Dar 1 a toate S oboarele s-au tac:u tr ell :mlnutlJ L 'C1W;[n vin sectarii ,l~tta blestemati acum, ,ea on. se in~hina Maicii Domnului, la SfA'fJJ~ Cruce; la icoane ~ Draci , Acestia sun 11: mll:bt],w' luergatolii lui antlhrist. Sri no. v5 h1aJp dupa ,ew!

,Moa~tele Sfintului Ierarh Spiridon de ilia Trimitunda SUnIitt: acum t'[31 'insula. 'Corfu (in franjnzeste) san Cherehira (pe greceste). Bste ul tima insula, aproape de Chefalonia" earre 'Italia" Acesta plzeste Grecia, Bste la ~gra.ni.Ja de vest a Greclei iar moastele Stln.rului Nicolae Ia granita de est a Italiei,

Insula Corfu este 0 in8Ul~ft cu erase mari ~f mnnti ~ i are 150 de kim. lungime. Clnd l-ati vedea pe S'ftnrul Ierarh Spiridon cum arata dupa, 0 m ie ~ase sure' ~i ceva de' ani! N u i -\tl cazut urn. 'pllr di.n barba ~ din mU's:~atl, nimlc, MtrnnUe galbene. Sta-n sicriu de aut ,. Vai ~i care mimmi se mal fic! Zilnic, ,zJ~ nic ..

Sub C8J.pu~ lui are 0 perna 'mare ell cordelute de matase i.Dlgusre., S.i BIll tnrrebat de ee-I asa, Asra .~ a. hramnl sfantului .0 desfae preotii ~:i tale cA te 0 bucafica '~l1(l.ic~, s,1 dea credine io~il or ,

Iar la pieioarele lui stan sandalele care le schimb~ in tot anul, tnc,altarile lui. Ca: el, C81tU it cheama clneva if.[ rugsciune se duoe eu tom] noaptea pe jos ~fu toceste cste .0 pereche de tncll]iri pe an, In

NE VO.RB'ESTE

acatistu lui spune: ,-,Bucurl-te - cl incllJiri e tale stau marmrie!" -am vtzut AncUtim~nw:a uzata, Clnd 'U cheama oamenli in ruga.ciune.; se duce asa .. , Se duce, fare mimmi ~i vine inapoi $ID. se culca in sicriu,

Vai, .. cate minuni se fac 131 Sftnru1 - erarh Sp,ir.E!don!. in. fiecare zi - Armata de trei ori pe an. merge, are 0 careta rninenara, asa, un fel de trisura. Merg general ii i!ng.I. el, Este patronul armatei grecesti, cum este 1a. nol SBntul Gheorghe. Sdi ce ~ .. ireasma i-acolo? ~'lU ce frumu s:eJe?

Clnd au venit turcii 13 1456 ~i au faeut mare nit vall peste tlIj)e Europei ~i. au cucerl Grecia, e:rn era la TrimID'funda Ciprului, Din Grecia de unde ;1111 fest n!li §l pina ln Cipru, am mers cu vaporul ,800 de ~ .. '. ,ea Cipru este aproape de Turcia, Dar populatia 1.n ~lp'~e!rte' 3/4· greci ~i 0 parte suet mrci, S.i prima dat! c!nd. ocupau turcii '0 tala~ intfti ~i. 'intii sflnte.le moaste Ie IUa.UE Si ,Ui de e,e'? Ca sl. le varda Ia crestini,

Cum ne-au vandut noua pe Smnwl Grigorie Decapoliml de' lao .;: istrita; Sfanta.. Paraschiva a luar-o Vasile Lupu Ia 1642 cu 300 de pungl de galbeni de aur. ~ vmdeau seurnp cl stiau ca crestinii jineau Ia ele, ~i turcii da,ci veneau ~i gAse'au moaste, cl erau mai multe sfinte moaste m Cipru, le U311l1..

I?a~ tm. ~aluglr b~ttm, en mnnele Gheorghe, dar VOlDU:=. ,"Ell<;, Sfinte Spiridoane, n-am sit te las u s! t,e _ La mrciil '" A lua t un sac mare, I-a bagat in sac pe Sfantul Spiridon ~i a pus deasup a lui un panu~ de papusoi §,i mergea ell el,

Pe la orasnl Art a, ~. ci am fast acolo, 11l3Ie cenrru universitar l' unde spune 101 ga ca. au fos _ cei

PA'RJNTELE CLEOPA

41

• .. I" ,,.; fJ Or +!!i ,II d

mal marl prCJ3Utl am . recier; un ora~ :nrum,al- e

marmura -, pe Ia Arta l-au aJI ns trupele mrcesti., cl s-an aliat ital ieni i cu green, en francezl l, t-OJi impotriva rureilor, ·til au vrut s~, ocupe ~i Italia,

ClM am trecut Is Cherchira co vaporul, ne-au aritat: .» Vezi? Aiei s-au tnecar mii Si mii de turci ~i ital ieni §t. greci!" ~ le,a. a ·~o st dec~siV'1 lupta acolo, cind. i-au bltut pe turei, C'u rug.lciunUe SBntului Spiridon,

Sii ·cam l-a I ajuns turcii 1=,a11 tntrebat: ~. 'Bll, mosnege, ce-ai in sac?

- Am brani pentru vite.

S-au uita t ~i. ,c~nd au. vazut pinu~ille acelea, au

,.

ZIS:

- Da-l mcolo de DlO~neag!uce panu~ de pipu§loi.

lal cind a ajuns Ia frontul grecesc, Ia portul Egumenita - am fo st aeelo .~ granleerii au strigat:

- Stai mo,um,e.! Ce-ai in sac? -

_. Cemoara comorllor, le spunea 130 greer, Dati drumnl, U am pe Stanru] Spiridon ~

. -au prirni t. Cind au v,IZUi grec ii au intrebat:

-- Dar nu l-au 1 uat turcii, mli? ,e'l OCu.pMera.

Ciprul,

~ Bhei, l-a ~. luat eu pe Spiridon 21 men, 81 nu ,Imina . acolo,

Ai vlz:ut :mo§nea.guI? Pe u d -a prhmt generalul italian, care conducea cele mai mari flote din lume, Bota veneliana, care a fest cea mal mare du~ Europa pe vremea ac ee a", ~:ID a. zis:

~ Acesta-i Sflntul Spi:rido·n?, Ica auzise de

mlnunile hii.

42

N ,1£ V 0 R Jj' E srs

~ Acesta-i.

L=l, 'p'F.b:nFt en 'mare cinste ~i ,,~a dus 'In inS1lJla.

Corfu ~ intI-OI biserlic1]~a, de lemn ortodoxa, Generalul ", cu reate eft. era italian - comandanml tuturor flotelor de pe Marea ,Medjtel~n~ a. italienilor -, S-,1il rugat IDa el ': ~Sfinte Spiridoane, d~c! :ne-ajup, sl. batem pe 'Curci ~ am sai"':li fae o biserica ell. trei al tar-e' §'i mil fac ortodoxl 'it

Noi, ,cin_rl am intrat in biserlca asta, 0. eatedrala ell noua, pollcandre ~i de-un policandru atarna 0 barca de ,au]"" sp3nzMnui ,CUt lar1J& de a.UT ~ am imreba,'[::

- - ?" ('!J" .~ B' . ·

']~Ce-i cu. barca astar ~J~tll ce-rr Brsenca asta cu trei

alrare este tleuta de generalul can!' S=3, facut ortodox, prin mimmile SOrm:IDWlu:n Spirldon. El este tngropat in

ld ,"

pI.! 'vor '.

'Gene.rabd acesta a fost c omsndant pest-e su te de eorabii, flora eea mai mare ,3,. Veneti.e~m Am fost ac 010, tn Vene~ia.,U'n Qra;5' pe ,a,pit

L-j3J, dus l:a biseric.u~a aceea ~,i s-au rugal. grecii, sarac H '" Acolo ~ nsula aceea este cat ar fn de 'aiel paot la Bacau, Munli ~ orase ~ Tot aeolu-s sfintele moaste

'1 S· f~" ... i,-, ,)ii.ii'!'i:' ..... T" .AI ....... ,' " 'i -. ._ d .,' 11"1Ik - .... ' ..

a e ,1l1!tel J.mpai'4tesf . eOUIIUI,a, care a. rat nnertate

SfinreIor Ieoane, ,3" Sfmtei MucenJte Cherchira. Acolo sunt moastele Sfintilor Apostoli Iason ~.i Sosipatru. An'1J, fost ~i Ia e1e ~i HJn vazut ~1 manastirea Ior,

S,i i-an batut pe' turci, mare: minnne ~ de aiel de la coasrele Cherchirei i-au :mtrors rna poi, ,aU! ocupat Grecia inapoi grec']'[ t'm,preuni ell ital ienii ~i i-an du s palla 'in lara lor", Biru ~nti mare la 150 r ~ cu mimmile S fantuhri Spiridon, Li se parea turc HOm ca yin milioane de greci peste ei, instt acestia erau putini. Sm:nrul Spiridon Ii imnwillle'a.,

43

S~,a tntors ~po,~ generalul aeesta ~.i s-a botezat ortodox cu 'toa:tl famU:bt lui, cu ginere, C:U, norl,~ §i surmJt ilmlOirmiI1t~p ~n pridvorul biserieii, Sil a fiCl1t aceasta utia~1 blserlea ell trei altare ~i a :Uisa;~ barea aceea de anr ~ can!' am vazut-O a,gitam, s emn ca. el a, t:ost camandant pest-e atite,a sute de corabii. rS:i Sfl\urul Sph~idon. i-aeelo ~.i v in oameni din 'ware coljurile lumii §i se' fae minunl.

Din Greeia de la. Sf!ntu'~ Ierarh Spiridon, daca treei Mar:e'a Adt,~,adcl" ajungi la Bari tn Italia la S mnrul Ierarh Nicolae, mare tlcator de minuni de la M ira Liehiei. Ace~rl doi ierarhi au lost cei mai 'maxi aplra:cOIfi. ai SObOTU]ui I de' la N ieeea.

SFantul Nicolae 'canOl a auzit cl Arie huleste pe M,an.tui torul de fa~a 'cu. im'piarattd,t n-a mal a vut rabdare J i-a ,tela doni palme lui Arie, de i .,.,a. s!d:t cacinla.

Amnei lmpilra;rul a spus: ~, N u- I voie sl v:a 'bateti aile! I ',,-; S i. I-a b~g3t la in.chis'©an~' pe SrnnruJ. Nicolae ti i i-a hiat omoforul, SfaDtuJ N icolae era 'tare bUC1LlfOIS ca, este mnchis pentru Hnsrcs '.

Seara, cand s-a tnrunecat bine, a venit MaIDc9 Domnului ~i Cu. Mintu.i'tor1lll,. cand au venit, s-a entremurat temnita, s-au descbis toate 1ll!?He ~i s-an dezlegat reate leglru,rUe ~ M,inmi torn ~ i =,30 adus mirra ~i 0 Evanghelie Sf~nJttdUl, Nicolae, iar Maiea Demnului onlOfon.d, cum n vedeti pic tat. ,~,N icolae, zice, bravo! Pentru Mine ai suferit sa vii la tnchlsoare".

Si anmci t ,cand, au vizut cei de' 13. temniia,~ s-an ell tremurat:

- De ce l-e.;p adus pe slinrul acesta aici, cl au 'venit Ia em ~i Mlnru.i'to:rul ~:l Maica Dommdui l'

44

N'JI VO',RBESTE

'C,anJ1 a auzit implr.alml COQS,'tan'tin, I ~a 8dU$ _ mapoi ~i a cirut in genunehi maintea lui:

= ]:mii,~,ml", Nieolael

,= Pentru ,M ristos, nu mnnai bataie ~ eram gam sl~m'n dan sutletw~~ sa-ml taje :$i capu] ,de 0 mle de oril

:E1 i-a tras lui Arie ,doua paLl 'me' cand ,8, auzit ca h:uJ.,e~te dnmnezeirea .Minmilo,rului~ N=a mai putut tAbda~ Cum, un drae de om, sl huleasca pe CeW, ce a. facu t cerul ~:w, .p~i1nln.tul?

Ala au fost sfiniii penrru ,ad,ev:lr:!

De eceea, cand soseste ziua S tinlUor Nicolae '~li Spiridon, sit, fl,p ell mare ,aren;pe'" cl ace~tlla,-s mari tlct~it():ri de mlnuni, S.i avem ~ i alte mii de sfiDP, dar acestia SlIRi: diml eel marl facato,rl ,de rninuni, S.! ~tiI~, II. ziua lor totdeanna sa ,duceti. la biseriea daruri, $:1 ,a"vlep celive, s ii du,celi p~)me]nWe"

MINU'N·E.A s:FANT'U'LUI N]COLA,E

ell C• 0" V,·c·'O·'-··,R· 'UL'

'. .' .., ~ . ". . , . .

In. Censtantlnop 01 tt2U,a; un 10m CU numele N eculai, EFa. en baba lui, Pe DOPU m-au, casatori t ~i aeum erau singuri, Ei in VbL~il lor. la ziua S:fi.nrulul Nlco~a,e'·t duoeau 'a. biser.lica j ertfa m'ulta,~ pomelnice ~ slujbe, _ colaei, timiie~ luminlr.i,. vin de slujbl", prescuri, erice ~

~ i c!:oo aeum emu bau'ln"i ~ ,8111 sar,iicit., ~ i venea :~i~a ~fAn.tului Nicolae, ,el el £lceau praznie la Sfantul Nicolae. CIM veneau ,acasli de la biseriea,

P'.A 11.' I N,T ELE' C,LE.'O.P A

45

pnneau masa pentru tOli, sa, zi.c[ bogdaproste. ,~:,~- i zice baba:

=' Mli. N eculafu~ ICe' facem noi acum, bitrini §i sllraei.? U i te, ziua Sfantu1ui Nicelae vine' ~l n-avem nimic: nici bani, nnci alimense. Ce faeem nei, sl, putem faa; ~~ ann! acesta eeva Ia Sflntul Nicolae? Peete la ann! nu, mal suatem '= cl erau batr,ani. amandoi.

Batrinulu.i Ii p,lre~ foarte :riu. ,el nu a vea bani, Dar baba a vea ascuns eeva in la .. jjja ei de zestre, Nu. §wa mo§nea.gul" Avea un C"OVOI' de cind eta, ea mireasa, Pmmos tare, 1m, ~ine;a ea acolo, ~i mai avea ea pregatit aeolo ~ervlete peanu tnmormanrare. Tot ee-l trebuie, Mlo~lileagul, nu umbla in Iada babel.

Se duee baba ,~i scoate ecvorulacela fI1lL1ROS" - De unde l-si ~CO\$" ba.b~, hi! l'

- Ehei, de cand eram 'Inire'aJiS,a l-am pis,lIatm

~, DM CULm l-ai paserat asa de' bine?

~ .A1n pus, naftaHnit sa\ nu-l manance mollile, Du- te, mesne ge ~'i v indle covorul acestal Cit vei lua pe ,em ~ facem praznie 130 Sfan'tul Nioolae'.

- Mil baba, acesta-i OOiV01.'" greu, Dar ; -oi -pune pe-un ciomag ~i, l-oi dUJCe C1ILID~m o':~, putea, :D;3r cam cit face covorul ac~sm?

- Cand eram eu ta:narl, mi-a dar pe el 10 galbeni ~d n-am vrur sa- 1 dau, OM' aeum, daci ti,~,ar da n1..umli un galben sa-l dai cu atata. Sa, te duel s,a cumperi pentru S'fantul Nicolae preseuri ~j_ vin ~'i lumanar]. Ai ~n~les?' Cat ·ti.~;o da, numai ina-poi ,sa nu mi-l aducil C I,t f],-O da, c,;;t nu ~du, Ia anul oi mai aj unge o,r]1 oi muri, ~i vreau la ziua Sfaurului N ie olae

lflE VO'R,BESTE

sa facem ceva, "til c"~e minuni ,3" ficu,t SRnJtul Nicolae ,i ,cat ne-a ajutat itn. viata noastra,

Si=a luat mosneagu) 'COVOfU] , I-a pus pe un c]i,omag ~ i s-a dns la tir,g'. Era zl de iarmaroc. A trecur de blsedca Sflntul ui Platon, in Consrandnopoll; mal incolo era statuia marelui Constantin :§.i a ajuns ~n, tlrg.. Aco I[) unul vindea pureei, rutul vindea fasole, unul fiiimi'j' altul bon, unul cai, al tul oi.

Vine un mesneag cu barba alba, bi'lr,an~

evlavios, la aoesta en covorul;

'= Die vaDzal,e- eovorul, CUID1lrti:tte'? - ,De vanzar-e ~

= S i c'at ,c@stJ?

, , - Apoi d_i~ zice, baba mea s,pune ca, pe vremuri n d~,le:a 10 galhe,rd pe u.nu) ca aeesta, dar mi-a 5PU$ sa-l dau acum mal ieftin, c! avem nevole mare, Vine zi U~ Sfantului Nicol ae ~,ru n-avem nimic.

,= 10 ,galbeni'?' ~,Da.,

, Mo~o~ se mai uitl, 1.0 dinsu] ~.i scoate 10 gal beni

~ j_-i d;i m a aeesta ~,ID ia covorul ~~Ii se duce ~

Acesta ci'nd 5i""a vazut 'ell 1.0 ga.~beni~, a. zis ~ nMI t ~ ce c::r-em tJJta mare ar-e' baba meal Ia uite, domnwel n ,~i se duce in tirg"

Dar eel ce a cump 1.('11","",:,;"'" .... 'n""iO" ul S'f~ tul

.f"d.l! 19L1Ll, VV'V'I ,F_ ,era,: ann _

Nieolae, dar bitr,anu] nu ~ti~L Se duce cu covorul acas ii, Ia baba. ~i bate t11. poarta. lese' baba, V ede un mosneag [~U covorul.

- Ce'=i?

= Cumatra, zice, barbatul matale rni-a fost prieten mie din tiner'et,e ~] ereceam prin tirg ~i ~ -&111

pIRINTEL£ CLBOPA

vi.mt C~ covorul aeesta. A zis sa ji-l aduc acasa, -ea em se 'n1Jad, ubi prin :pl!a~a.

Oat beba s-a facut toe.

- Dar ce I-am spus eu? Si-:~ v Andll, cu-n galben, atat, ~:i baba a luat eovorul min:ioasa ,i s-a d'w, murrnursnd In casa ~ ,A~a om am en? Ce i -am spus eu? Sa. dea covorul, s,! eumpere ceva, Iaca tmn~ l.a trimis acasa, Iaca poma-rlJl!

Cartea baba,

~ Bwui, ziua" cu.matr~, a" zis aceta bitran ~i ,SI-a

dus,

Mo§neagu]l din cei zeoe galbeni a. luat tot 00-0 trebuit, doua traisti, Tot. Filna, :iuminlri, 'cit'wAi,e',; 1]nmeleiun,~ vin hi sericesc, ee-a c~tiut e] ,c,a, =.1 trebu le Ia IJraznicm SfantulUli Nicolae, ~i birbatul Nine mai eatre Slea:ra ruca:rea,t.,

Dar baba nu l~,a, intreba,t ce are 'in spate, it fa. Ia batj oeura:

= A§a? Amu bltrana te las ~lli, lui due la un

b:~i- ~t C'e. 1"1" -~"m '':::;'P' 1ml It' "f!I,~I'~1 ' ......... '~1'· m-' 'Olr;::' ..... '~g' ,elif) S·~· . ...:1 -:'ill i'l' .... 0' ,[/-n

(I. a. _ .. _~ },. Q ri;Ii .. 1~,i;Ii "'-"lli..l:"" lILlllu;t I , . ~uJl.~~ _' ,! .. 4 ~~~. V, lylV-1

rul cu cit n dai, De ice' lui -ai trimis covorul acasa 't Dar mosneagul DU §Ua",

- Baba hiU" ce cover? elf vorbesri? Tu nu vezi

CUt care ~111. veni t eu?

,= ,D ar ce al acelo?

- Am CUI11para,1I pentru ziua Smntului Nicolae. ,_ Dar de' ce al trlmis covorul acasa?

- Dar nu Ii l-am trimis oeloc. Mi l-a cumparat 1QLn battin .. Cand l-am spus ci a costat zece galbenl, zece mi-a GaL

A.... "" ,~:.... b b

meepur a, piange .. ana

- Vai de mine t Sfantu] Nicolae a cumparat covornl nostru, ,$1 ii-a. Cia! zece galbent?

- Zeoe .. S;l nici do! galbeni n-am cheltulr. Vezi ,cate am, eumpsrat en? Ceilalti if am. Ui~i..!

- Mi~,a adus 'COVO'fU] ~:~. mi -,;a, spus ca, 'Ii :p·:rle[e,n ell tine de ,eand era tillar ~,i 1=3.], rugae sa aduca covorul acasa.

- Dar cum era?

- Un om, bwtrin, cu barba rdbi'i cu chip CUy~'OS,

bUtnd ,a:~a.,

,_ Vai de mine, Sfintul Nicotae. E]] mi l-a cumpaI~t~ eu m-am dus §i am tft_r:guit ~j ~ venit §~ ji-a adus covorul aeasa,

Amnci a fncepu.t a plange baba,

= Mare minune a Sfintului N icolae.

S-I\U dus ei, A fic1l!t beba pUlcinte pentru SfinruJ Nicolae, s-,a p·regitit pentru biSle:r,rn,lca.", ~ i-a facu t sarmale pentrn praznle ~ ~ i a facut un praznic de Sfantul ,N icolae ca nic,~.od;~ua 'in v l:3l!ta lOT, ~i le-au mal ramas ~i Opt galbeni.

Bste sensa itt Prolog, Minenea SfAnwl ui N icolae en covorul, A~~t face Stantu! N icolae, penrru oei care au credl.n,ta.. Marl norhllnn i'

S] mi-a ajutat mila Domnului s,a nu mer, pin!, :$ 1. en pacato~ul s,i vld sfintel e moaste ale amandurora, tn lCilitoria. pe care am tlcut- 0 in ~,tatea, t~m:,~.,

AnI plecat din Greeia, de pe insula Corfu, cu un vapor mare ,n Agbla Triada" - Sfanta Treime ~i tn Italia am ajuns Ia OFa. unu ~i ceva, Am ajuns la cizma Italiei, la Bar], ~li ne-am fnchinar 13. moastele Sf§.ntu~lli Nieolae -, San Nicola,

pARINTELE CLEOPA

49

Dar 8LU facu t biserica frumoasa Si alaturi un altar o rtodox, d.ati vin ortodoc~i, 8,1 faea ~j ei Liturghi3 bizantina Ia Sfanml Nicolae. Am fest § i acolo. Cllnd am. ajuns aoolo J c a toUcH a!f;1J],UaU mes a 10[' pe scaune Intr-o jll!UU~t~lte de _,ceas mes~, e _ga'ta.. .

Nni 3111 a~tep'tat sl :se termine :m,eS81 lor, cal asci nu mai este ca Ia Sfi ntu I Spirldon sa fie de schis sicriul, si=i saru.tip,icioareme sau m§jnUe~ Lsau pecetluit pe ,SfArnml Nicolae ca sa nu-l fure .,oJrm~ doc~ii ~ Bste 0 sfdnitl masa de :p'i&tri, Sfinm] N Jico~a,e e ste blgat sub masl b1jJt~~un s icrl u de aur ~i deasupra este -UUl genmJet". S'l te uiJi pe geam Ia Sfantu] N Icolae ca 81=] vezi, Dar nu mai poji S:l= i sarut], meastele ~ Este sub pall 3,0010" Eft. se tern de' ortodccsl sa, .lm~l fure illnapo.i. Este sf Ant: de-a] no'S tt'U, .

. Mo~.§tele S'fintul ui au fest furate de CruJChiJi I a 1204jj, de la, Mira Liehiei din Asia, tina. a f08~ Imperiul Latin de R.lrdiri t~ Ii au fest duse la, din~ii in I tal la ~a Bari, Mare port ~

La Bucuresti este minat ,dTeapda a Sfantu]]ui N icolae ~ ~ a biserlca SfilrIDJrul. Gheorghe Nou.

De aeeea totdeauna sa-i cinstiti pe Stint'lll N icolae §'1 S.flnw~ SpiTklo:o., sl ~'e' chi tID, acatistul d.e cite Oft sunteti tn nevoi, cl aeesda-s marl o"c'alJQri de

• • A.~·

mmnm. Amm.

D'UMINIiCA ]ZG10NIRII LUI A,D',AM D'IN RA:

Pred.ie ii, la Po stul Mare

SCinta ~i dnmnezeiasca Bvanghelie de astazi ne lnva.tl trei ~ucruri mari, trei fapte marl ~i bune: nepomenirea r!u] ui, postul ~'li rnilostenia,

N 11 :firll mn.t:elepc~une 8 -a '[JU~l aeeasta Evarn,ghe~~Jle la meepunil fog mlui Mare, ci ,ew mare inl~.J..epchlne ~'i cu soap' prea bun, ca sa ne tnveje pe noi csnd este primi t postul nostru, ca re-i postul eel adevarat ~i de: ce trebuie i,t);sopt postul nostm, ca. ,sl, fl,e bine primit inalintea. lui Dumnezeu,

Ajia.uzi.t ce zice Stants., Evanghelie: De v,eJi ierta 'Vol gre~e'lile fr~rilor vostri, ierta-va ~'i vQ,ua T(UtU vostru care este in ceruri ~ .I ar de nu veJi i erta voi greselil« ftr1:li'lor vosm; nici TatiU vostru eel di'n ceruri nu va i erta vQ,ua greseli te voastre '.

EaJti inbirea de oameni a" lui Dnmnezeu milata m

- - -, ~~ .... '" E1 ",. . '"

Eva nghe lla de as,~l, - _~ !UCI nn porunceste, mci nu

legiuieste, ci face 0, toemeala ell oamenii, ca un Pib·.intc prea bun cu fii:~, Sai., E ca ~ i cum ,at ziee taW cwtre fecior: .Dragnl tatii, daca ai .sa, ie'qi pe fratH tai!! te lett ~i eu pe tine, iar daca nu, niei ell. nu te iert".

Deei n-a zis Dumnezeu: nV,il poruncese :sa, iertati pe fr.ati, sau va dan ~·e ge Ii san va amenin; eu 111 oareea ", N imlc din eoate acessea nu vedem Mn Bvanghelia de asrazi, Cu foarte 'multi, dragoste ne llvaliP'rea Blm.Dld Dumnezeu ill Bvanghelia aeeasta,

P1RINTELE CLEOPA

sr

cum, trebuie sa facem spre a fi iertaJi de E~ ~ Ce ne invai~l? Sft, iertam pacatele fratiler uo~tr i, ee ~i Dumnezeu s it ne ierte pe noi, Este () condijie a iertarii noastre ~.i una din oele §,a, pte cereri din ~llJ.gici.unea, domneasea.

A,ti auzit spunandu -se ~i aeolo: 31 rUJ' iana ,noua gre"le.lUe noastre, precum. Si not iertam grelilllaf nostri '" Deei 'in masura run care, v om, ierta noi pe fratele nostru, sa a~tepti1m I], nol mila ~i lertarea de ]a Dumnezeu. 'in aceasra rugaciune ne spune din nou lea de vom ierta greselile fralHor nostri 11 ~i Ta til nostru ne va ierta noua, iar dac a" noi nu ierdm'i' niei EJj nu ne ft;a:rt~t. Iar dupa ce ne-a dat eceasta mat-e in valaturi a. nepomenirl i rlul ui ~ ad.ica, sl nu ltnem ~nime: §i supi_far,e pe fr,ap_i nostri care ne-au gresit ~i, sa-i fuettim,~ a adlu,g:,a.t 'in. Evanghel ia de' as~lz:[, ~ i 0 alti tnv it al'tur it" zicand: ,Sl cand postiJi.. sll' nu ,/iJi ca

Ja.larni ei i' care cand peste sc is I" smolesc je,l'el(3' lor ca sa se arase oameniior ca postesc. Am-in tic voua~ CQ'=§'i iau plata lor.

Pe vremea MinmitolIl.dui exist! tagma fartseilor, arhiereilor §.i ,ci'fturar]'~lor~ care, de~] posteau, nu aveau ca. seop m~nrJLdFe~, nici dorinja de a, placea lui Dumnezeu, ci toate le fooeau cu scopul de a, fi vltz:u,ti de oameni, Cat sa. fie :~:Inda.t~ de ei. Si voind Prea Bunul nostru Mantuit,or Cia sl SlC10 t:l!ta, din tldlclnl aceasta rea dorin&a, a lor ~i aeeasta (llarDi,ei,e' a cugetului, Ie s pune: Clind p'.()sti/i, .sa nu /fIt tri$ti ca fliJlarni'cii .' Pentru ci, aceia cind posteau ~~i smoleau

fele'~e lor ~i se alatau scarbi ti j slab! 1?i tntristari, ca sa, stie lumea ca, ei post-esc ~ F:lcand ei asa, ce spune Miolm ]tonl.~? Ami,n", zic vQ~a~, CQ :.i -au wat plata lor.

51

Pratilor ~Ip-'if-.a· cea bun ,x' aduee r,Xvn'illX'if"l"re" si

.If"' .. f;'Iil' . v, ,IJJ,~_ _ "'" '!;r"~ •.. Qt G,,- 'I.A'I.,""" ~Q.t'"'.!!1a.I",~. "j '::f

dreptatea ~lw.i Damnezeu raspla,re~re fapta trona.. DtH" vai de nol daca ne uam pla fa aiel ~ Ca,er anmci ce mai ~teptlm. dlncolo? Fapm mnda\ adnee r.lsp'~ici:re de la Dumnezeu, l3.tl, pUda 'ell bogatu ~.i ell saracul

Lazar C",·_ 1 ".," " A: -, "-I JLL... ',~ "if.,,""11II· ",? Pi"' "1-' -,J., !'

_-!l;.!,;r.;.!a ~ ,.-e a. spas ".vraram IIl)O,gl'iliIUL.I!.wUl. IU_~, a~u-l1

aminre cit. tit luat cele bune tn viala ta ..

Care au rest eele bune ~UJate de' bogaml eel nemilostiv tn vm~a aceasta? Cit de' rau a lost bogatul aeela OEici,t se desfata e], oricat se imbraca e in porfi'f,i, ~i vison, oricat bea vin ascultsnd muzies, orDelt n-aves el grij'li de: Lazar eel sitae, ,eu toa,te acestea, avea poate ~,i el 0 t~pd buna, san poate mad mul te '" r$:~, pentru acelea, Dumnezeu i-a dat viati Iunga, i-a dar b o,gatie,~ cas! 1tnd,estul~t!" ca sa ,a."ib! de'

U ..... de bea ~ '1' 'ml 1-' 'i\"i'''''' o!ii 'Q" .', ~ ... A - ~. ,~-- -" , .. ,...;x llr- " ,1..1,,,",,.. . l".,iI:.iIl. ':S' "_C_~Vu.. .. ~l e,a.J1.U 3" vru,.. S", mal Ice:aJl!Gll lUI

Avraam raspilatire ~i a :nldljduil sa, 0 ia ~i diincol0, A v raam i ='3.. spas ,adeviirm: Ad:u,-:!i aminte ~ Ii ule j rra Ii -ai luat cele brunt! in v'iaJitl ta.

Aceasta 0 ~da. ~il bogatul ~ EI 8,=,3. gindit.:

"Doatnme" rill am, frOst, dar am facut §11 ce va bine" m Peate 0 fapt! de milostenie, poate 0 faptl, de dreptate. Dar anzi ce i Sf' spune peruru cele putine bune ficute de el: 1i -ai luat plata ta. A lua t-o aici, cii:ci i-a dat Dumnezeu viala m,Utl:g.!~, petrecere, bO,ga ~ ri,e, clnste ~j celelalte ~ caJte s -au SpU8 m, Evanghelie. ..

Deci, Dumnezeu e drept ~i prea drept, pUtre~tt totdeauna fapta bUDa." Asa ~i fariseii din Bvanghel la de azi ,: posteau, dar daca posteau vola si, §tie toad. lumea. cl ei postesc ~i sase arat-e ill,a top ,ci .sunt marl posti~ori" Dar ,a,'W.nc-i ~ cu ce' fomoSo s-\an ales rdin p O$tu~ ],or? ,Zice M,§ntui ton.d; A ,"in l.i C VOlta., ca ~i -QU l'uat

,PAR'l.NTE'L.,E CL,E'OP'A

53

plata 10"., De la cine'? Nu de la Dumnezeu ~ c~, de la o amen i. Ci- i :?ti;a to~di. tumee 6,i =i Uiuda. cl, sunt marl p ostitori -e

Sa, ne fereasca Dumnezeu de asemenea post! Sa nn postim ,eu scopul de a. plaeea oameni or j de a ne i:e:~t], vestea de posdrorl. CI amnci ne 1 uam plata, aiel

. -:!(, -- "'" --t !:'~ ii!'-'i'~, dueem Ar'·'lIi"Ilco'lo c·u :m~al"m- "11,9 eoale

pe' p~ln.a.n!· .~l ~l~ '1I"lI!: J~~ I, UIJ ,~J.'... .... . . -, . ~""'" ~v',p, ~".

~i ca :sa :ne' arate Ml~ruito'rul ce trebuie sa racem ca sl ne ferim de fli'tknieie ~,:i de po,srul aeela fals, ne spune: Iar tu ,ciJ.nri. postelti ~ 'Ung1f!=j.,i' capuJ tau fit' spala-J.i .tala ta co sa nu te ariJIIi' oamen i lor ,elipas,te~ti Si Tatal care ;JEte ,nev()i:nJa po'stulul mt ru ascuns fli va rlisplati li~' la a ratar:e'" 'C'and? Papta bunl pe care 0 face orraal in ascuns aici, se va arata acolo IDa judeeata de apoi tna.inte3, tuturor miliardeler de tngeri '§.i a mturor popoarelor lumii, De' eceea ne-a ~,i nrvita,t altidata despre milostenie, cum sl 0 facem caci a ZiS,: Ce fact! dreapta to" sa nu l'ti e s;tling a ~,i celel al te. Sau: Tu, ,cund te 1'0 gi ~ intrll en camara ta; tnaa e U§'Q ~i roaglJ~t€, T;atillui 17ch~ .fn ascuns ~i T:attiJ Tau care' vese cete tn ascun« ~ tli '~'Q rwp',lat,~ ta ,a rdtare ~ l~tl cum ne-a m.va:~t en. ~fu postul '~i milostenla ~i rugaciunea, :s,a le faeem En aseuns ..

DM veii zice, dwpl dreptate: nCutn sl poseesc parinte, TIl ascuns? Doar e un post Iegiuir de' B iser,~Ci~, deci trebuie 8a,-1 lin. ~i aceasta 0 ~tie 'ID:).at~ lurnea, Cum S3 'm:1 rog tn, ascuns, daca seau la Lirurghie tn bisericl, §,i dac~, ma inchin lui Dumnezeu cand tree pe Ulngii, 0 b'il~,erica? Cum 81, fae milostenie in ascuns?' i)aci!, mil. due la mrg;, un slra,c cere de 13 M']ne 'mUostenie ~fu 'ca sa 0 lac- Dumai in mscuns", ar trebui sa, nu -fu d~u at~lul,el nIrnie, ci oS I, :ml, due. 'I a e 1

54

NJ!. YO.RBE§TE

ac as! ~i si.-i dan in ascuns, Dar n-am vreme", De aceea .s;ii . aseuhaji mJ.cuir,ea Bvangheliei de astazi i

.Iapta b~lma, are trup ~fu suflet, Trupul fapeei bune este lucrarea ei. Deci, ori post~ti..~ orl teo rogi, or.] priveghezi, ori faei milostenie, ori a.ju~·i.~ ori peimesti pe ce~ $trltin san tngriJe~d de bolnavi, sau orice :fapfa blIna vei face ~ acestea sunt trupul faptei bune. Dar fa pta buna are ~i suflet ~:i la acest suflet cauta Evanghefia de astazl. Care-l sufletul faptei bU-MJe ,. care e v iata ei? Seopul pentru care 0 faci ,. A uzi ce spune dumnezeiesoui P.fttiofre Efrem Sirul: ~~Cand mintea va .plrasi scopul bunei credinte, toa te faptele bane nu mai folosesc la nimie n .'

Auzi ce spune ~i Sfan-ru) Parinte Maxim Marturisiterul, marele filozof ~ i coroana teologiei grecesn din seeolul V : ~,'Este 0 postlre, 0 mllosrente ~ 1 0 rng,a,el.une car-e soot uraciune 1211 Dumnezeu cand aeestea au cazut de la seopul bunei credinte ~i at1 sla vel lui Dumnezeu" ~ cand adica, acestea nu se fac dlupa vola lui Dumnezeu, dupa pi aeere a, Lui ~ ,D'M veti intreba: »Cnm sl fare ,e1J~ Plrinte, fapta buni" ca sa fie ,dupa. voia lui Dumnezeu ~i spre slava Lui?' '"

'Iadi cum. C and ai s:a faei 0- -rapt! buna,~, cerceteaza rna], rumi scopul, Oare penn 11 ce fac eu o fa.ptl buna? Nu cum va ca s a,-Ill] ias a vestea ca. sunt mare posti tor, sau mare milosti v ,~. sau mare primrtor de saraci? N'OI cumva ea sa-mi iasa vestea ea SUD! om mare d3!ca fac curare cladire pentru folosu public? Sau cu tare biserica ~ sau curare pod, sau curare tan'[:ana~, sau oriee binefacere pentru folosul ob$d i?'

~,i da,ea vezi 'in tine aeest ,gand; nu tre buie sa te oprestl de' la fapta bunl ~i sl n -0 mai faci. ,N u,

pARINTELE CLBOPA

Doamne fereste caei atnnci ar trebui sa nru mai lucram rnpta. cea buna. Ci s:a schlmbsm scopul, Iar mijloeul de a. i2,gord slava d1e~arti este sl, tndesim rugaciunea ~i sa facem fapta buna in :3J;SCllIns. S i 111 ijIDocul de a goni mandria, care este maica slavei desarte, este de 3. pune taste ispravile noastre pe seama lui Dumnezeu, Decl, pot s l, postese, 'po~ sa rna ro g, pot Slit. fae milosrenie ~ pot sa primesc stt!ilnL~. 'S it fac orice fapti. bunl~ dar toate ispravile acestea sa le pun pe seama lui Dumnezeu, Cici Dumnezeu mi-a ajutat s! Je fac, nu le-arn ficut eu ci Dumnezeu prin [nine ~ Cki zlce Pavel: Tout e le pot in, Bristos, eel eft n?4 'tntlJne~tej' dar nu, eu; ct daru.l lui D·,urnnezeu. care este in mine,

Deci, .1 ua,i~ seama, Bvanghelia de' azi cere s,a faci fapta buni tn ascuns ~ dar altidata ne in v~t~ altfel. A,$U 3li lumineze lumina voastrd tnaimea oameni lor, en sll lIt.ld:d ,fiJ.ptele voastre cele bune ~i' s.a s Idveasca p'e Tatlll vosttu ICe l din ceruri ,. Ap auzit? Aici te rn~(3J;tl, s a faei far'fa ta tea bUM tutnror. g- 0

,~' ,

vadi wti ~ ca. sa Se sU1ivi6'3.SiCI de tDct,ti Dumnezenl C!eI din, ceruri. Dar auzl care e scopul? Slava lu.'li Dumnezeu S-IO faci ell. scopul ca. Dumnezeu si fie slavi r, 00 tu, [a'( In alta parte- ziee: Nimenea nu

• """ .,,;J' I '... ",,:r...b - ""'" ~I:. .

tlpnu(.t.:e . ununa s~ 0 pune SiW ooroc, ct li~ sjesmc, ca

sa tumines« in toata casa., -

A iei iar,a~i ne ]!nvata sl faeem fapta buna ~ a aratare. Dar atunci cum s,l 11ll]?Jacl;m noi o Evanghelie cu ana:? Oare se contrazice Evanghelia? Doamne ferestel Hristes nu Sf' ccnrrezlce cu Em, i . V' EI Ade x, 1 D d i-·· . . ex msusi, cae! _. e Aaevaru . I. ar ce Ole ' mt cere ale 1 Sa

nu ~tie st&nga mea, ce face' dreapta mea, ~i cand rna

N,E 'V,ORBE$T,E;'

reg :sa rna mcui in c ana. er 3,;, ~i clndl postesc ,8: a, DU mi smolesc ca sa nu stie nimenea cl. postese ~ iar dincolo mil fnvluJA. sa fac f~pta buna la aratare, sa. vad! oamenii ce fac leu" ca s,a Iaca ~d et 13. tel ~i, si se slii.vea:s(~al Dnmnezeu?

Cum. rrebuie sl im:pil~am. aceste doua Evan= ghelii? Ciutandl calea de mijloc, calea impir.areasci,. .F apta buni, s-o feu'~'~ deci ~d in ,a-SCUDS ~:i Ia aI'a:ta:re, sa ne ru~a.lD ~l tn ascuns ,~i IDa, aratare, s~. facem milostenle ~i 11n aSC,U_DS §1~. la aratare. Sl faeem fapta bunl.", dar sil, nu pierdem diu vedere seepul adevar,at., Cand fscem fapta 'buni,~, scopul nostru sa! 'fie mIillnnai slava lui Dumnezeu, ~i dupa ce am ales acest SCOJP'" faeem fapta bruni ta,:a flica ~j flri grijil, ci nu 0 ,s,tticli pe ea nici ~dav() desarra, nic i dracfi,

Eu ~a fac orice faptl btLna peruru ,ca ml, tem de Dnmnezeu eii ma VI duce in Olunc,a iadului dacl. n-o fac, 'S.i dac,l. 10 fac, .imi, va r,isp-mld mila lui Dumnezeu in vremea morti i. ~i in zlua Judeci14m., Daca vezi aeeasta 1i:n, mintea ta ~i faci fapta buni~, ta,-o fie la ararare, fie in. ascuns ,.

Dar oare Of: tnsean1na cuvantul din. Evanghelia de azi ~ Tu. cfl'nd postesti, .u.nge cap'ul tau 3£ spaid Ja~(J ta. Oare ne cere cu adevarat sa De 1l1ngem pe cap §,i sa ne spIUim?' Cici Hristos n-a tlcut aceasta, Nu gasim in Evanghelii ~tini'-a. ·cit §i-a. pieptinJat mereu p1li'fUl ~i l-a uns -eu mirodenti, nici cl ,i -,3 dar co. pudra pe fall... Deci ce vrea s,a zi.ca prin aeeasta? S ii, []jill. ~uim pane a exrerloara a, Bvangheliei '!' cki slova omoara, iar DUDul da vi~tl~ Sa. Iuam partea duhovniceases ,3 Evangheliei, care se aseunde sub sm ova,

PiRINTELE CLEOPA

,57

iD~:le,g;eTe.a cea duhovniceasca a, cuvantului este alta, nu ca sa rna pieptan pe c,ap' 3i sa nli ;spa], Nu aeeasta 0 cere postul. N1i~ Aiel oapul este mintea, D1lJ11pa, cum 'eapw este eel mai mare dintre m!idw,are]e trupului, asa rnintea este cea mai mare tmp"irareasa peste toate faptele bune, ~i ,3, unge capul, tnseamna a unge gandurHe mintii, Dar ell ce? CU. lucrarea Dnhului S'fint~ Ce a spas, Iisus in al ti Evanghel ie? Cit Ii perii ctlpului vostru sunt numartlJ.i.,

C- ~~ ~ . x .'. 'Ik., d. V] ~~.......;;,OJ I ill.;uell VOl Ca. aici este VOflUI, .: e paru V~UIJ.~·

F!m",a indohl~],1 cl. ~m, pe acesta t~ ~tie Dumnezeu dar peril eapulul tnseamna aiei glndlu-rUe m:run~iL Ca:te: gin.duri ra~ar til minsea noastra, ~i bune ~f rele, roate soot cunoseute de Dumnezeu, De aeeea s.a firn fearte ateap In ·toata vremea oe' gindim~ ca gandlurHe' noastre sl :disa:ra din ini'mi eurata 6,'1 s:a placi ui Dumnezeu, Aeeasta tnseamna aiel: ~~unge capul tau";;

1)1: - . . - ,," . - tes '... ,_... t - ~ - fi :j:'- tel . . - _~ll,iI!Io Au'bc.ftiil. - -- ~.

S4 un.gem ,m]n __ .I noas_-roiJ,1, ell ... n~ _ eg,er,!IJ!IJ'Ii!.r 'U __ · vvru-

cesti, ell Iucrarea Stl.nruJu~. Duh, S=lO ungem leu 'finl fall de aproapele nostru ~i cu IDaEe ~i neiUm1J~,w.t~. dragoste fa;ta, Idle Dumaezeu.

Jar cand spune: ~J8pa.la 'fa~a, ta", prin lata, in~].'eg:e luerarea din afarl ~ Pata ooas:ttl ,eS'oo' purtarea dinafar,a. in v iali, purtarea faUi de ff,a:~e meu, apoi rna.ocarea, ·bit1lmr3..~ m.'mbrllelmintea. In. 'mate sa avem dragoste, smerenie, aseultare, milosti vire, facere de bine, bunarate, T08te' ares tea. 3Lr,a~1 starea dtnJ::iuntru a unui suflet m. pnrtarea lui din af-aii,. C'aci a lois Mantuborul in amrA parte: Dupa roadele lor ti v€Ji cunoaste,

Care roade? N,-a. zis de' cele d.im,iunttu~, ,ca pe acelea nimenea nUl le ,e.u:noaJtej ci de' cele Olin ,afari.,

51

NE VO_RB ESfE

Un om bun se vede din pnrtarea lui, se cunoaste din Iuerarea cea din afara, Din acestea se vede ce alfezare duh.ovnioeasc:a are in inima lui. Deci, fata omului este lucrarea ~ i viata eea din afara a omuhri, san aratarea omului prin purtarea lui de fiecare· minut ~ i de flecare zi '. A~~ se i'ntelege'; j!~unge-:p ca pu] tau Ji spaJa faja ta", Mintea noastra sa fie unsi pururea cu inIme geri duhovnieesrl, lar v ia.Ill noastra in toate zile e ~~di fie sp\alata". adici purtarea noastra sa fie curata ~i mrl. vf.d,e~w.g 'in toe teo RnprejurarHe vietii, prin lucrarea faptelor bune ,.

Dar dumnezetasca Evanghelie de astazi ne mai da in contineare ~ i 0 aJta tnvat ltur I. P,ana aiei, ne-a inviJat nepomenirea de tau. sau !),a iertam pe aproapele nostru ca sa fim iertajl de Dumnezeu: ~i cum s:a p estim, care e 0 a dona fa.pdt buna ~

A. treia fapta bunl. pe care .0 aduce in mijloc Evangh,el~a de ,asfazm esre milostenia, Si ce spune Hristos despre ea? Nu. va adUnali' VOlta eomori pie pamant unite' molia 5i' rugina te ssr! ca". unde ,fu,ri'i le s,ap,r2 .§,i le fo1'ii~ ci va adU'naJt comori fn ce ruri, unde nici moiia j nid rug ina n u le $t,r.ic~" nici jUril nu ie

ijii'iiorl·' ~'Fu v

S,Qj!"' $1 nu te J ~,.a m

Deed du p:a oe ne-a inv.afat mai tnmi nepomenirea. rln~.ui~, nerautatea ,1 cum sa :p ostim, aoum ne inva.;a ~1J. eel mali mare lucru, milostenia, C,itci miloseenia ~.~ .P05IUJ sunt aripile rugaciunii, Ru.g ac Jlunea. noastra niciodata nn zboara mad repede ID.a. Dumnezeu, ca atunci cafndl e aj u tadi, de post § i milostenie.

Evanghelia de' a.smzi~, care ne m.va~i despre milostenle, arati un.d.e si pu.neln cOlnoan:u.. Doua locuri sunt andle putem s~. plLne:m c.omoar:a:: eri p·e

P'A R' 1.AI' :T'E t.s C.L.E 0 P A

59

pamant, ori in cer, S.f daca ,0 aduni pe pibnant ~ val dle tine, omnle, cat se illea.gl inima ta de' dsnsa. Caci auzi ce spune mal lneolo: Cii unde va fi comoara voast riij, acolo tlafi ~i. inima 'V:oas,tnl,. Ti-ai adnnat banl, haine, casa, grldini" feclon l' nepoji l~i stii.nepo,ti en mul te b ogirii ~ 11 -al adunat argine, vine) oi, stare' multa materials, inima ra S~ le.a.gi de acestea, Inima se ]l'nvarte· mereu tn jurul lor pin8\ mao moarte. Ca. piatra de meara, spune Sfanru110an .s,caIam],~ Sf' ~nviJrte mlnrea ] ui in jurul averii ~ i inima lui mereu in jurul ei ~

Jar eel 'inle~ept I' eel ell frlca de Dumnezeu, care-si trimite comoara In cer, IlU mai are grija de nimic. Acela ce are co moara pe p\lma111, cand s-a

f'X t· , ,.', " .:~ .' .. ,i, M' . ~. .iiL: - ,.. , . . ::ol: . 1I1·~· , ,:;;::

1 "ell ,sea:rll,~ -.lJ.ce ~ jQ.'. al .w.e'lneH~ ,~. punt:!' z~ vloruw J! a u~~

~ i 2UdM pisrolul sl ... 1 pun sub cap, Du-te § i vezi ~ sunt incuiate vitele tn ,gra.j d? Vezi, deelegatl -,8 ,caiItii? Vezi, furea de fier e la tndetnana? Vezi, ·cutitu) 'e a lei? Daca Yin botH. s~a ne ,a.pl,aram'~ co

Mare grij a;, are em. De ce? Sa. nu vie .ho,ti i sa= i la a verea, l' Catuta, femeie, tn I,~zi] e' acelea 0; mal prune na.fta1:i:ni, ,cim acolo ai atatea palroane, sa nu purrezeasca, Vezl, mal unge rrnealtaFi'J..e cele mul~e.~, ea, se strica, Ia vezi unde-s banii, ai grija unde i-ai pus, 'in cutia aceea, in Uidi.fa aceea, Ia seama sl nu vadi C opiii f sa nu ~tie cinev a.~ Vezi g.a nu se strice mebifa ~ yeli catrinta curare ~i. cojocul curare ,. n-an p:attu:ns in. ete moliile?"

Vai de e.l,! A§i,a-l ,gJr.ij.a omu.lui care stt,ange averi, Se teme de molii, se teme de botl" SIt:: teme :sa. nu-l prade, pentru ca. inima ui e legata aiel de mulra, de pujina avere citUi are §.i vrea 8,a, ~i-o pazeasca .. Dar lum-i a~a cu eel ce~ are oomoata llin ,ce;r ~

ME VORBE_$TE

C,e~ ee ~we: comoara ]in cer n-are gdJI die hOi~", Sde cit alcolu nu le mai fura nimenea, cl acolo molia nu le serlci ~i, ruglna :011. are niei 0 putere :s,1 roada, aurul ,~.i arginml lui. Le-a da:t ruui Dumnezeu ~w, Ie va Ina tnsutit, el, toate au devenit duhovnicesti §::m, mai pre-sus, de minte. A!;1a face omul tntele,p't, i~i .Iduoo ICOlno~ra in cee "-' sl nu aibl ,grij it nici de d1hari" nici de r-uginl ~i nici de molii, Jar eel Of: ~i _.,3" adnnat-o pe plrni.n.t~ plel la moarte e legat de ea Acel ce a trimis-o in cer i se pare ,c,I n-a ftlcuJt nfmic ~ i mereu face milosrenie, post, primite de straini, facere de: blne, aj'udl viduvle'le, face eafsl sau cum;plri vacl a cutare ~i face orice ar putea ;81 se mal adauge la comoara lui dm ceruri eft, aoolo-i sigur cal nu l le mai la nlmenea, ~.i de f8ipt~ cine sa e mal ia din :mina lui Dumnezeu? Cine poate ,s,a scoara din Minai lul Dumnezeu eeva, tl:ra de ~drea ~i vola Lui?'

Deci ~ fratiler, Mlan.ruiroru1 ne-a spns cal unde-i comoara noastra, acole- i ~i mima noastlfi., DI.aCfa,. Dumneuu 0 spune, nimenea no. poate si s.pu:n§ ci nu - i asa, A~.a, a spus HIFis1J~s ~.i 3:§,a. va fi In vec,ii vee-nor, Fe ricili decl t de trei Olr.~, FeFirciti,. de omul . . care tncepe si.-§l ad an e CiOMOJi in cerur ~ ~i:in fiecare Z]. trimite eit-e eeva acolo, cle i in ziua 'HloqU ~d In vremea judec~:i Va! g~si aeolo inmUt ~m, d.Wlovnie~I~~'" to og,i'p ile' care in. veacul veacului t1 vor des mta :I j,: I . vor bucura pe dMIDSM1.

D-- E·'S····P·-'R- E--:-' P"O" S: ·T-

.'. ~'"'" . '. .', , '_' - . ,

Iubiti credlnelosi, sill mal vorbim de p est, c,a'c i de ,eI. n-am mai vorbit ,cit trebuie, Su[l1rem tn preajma Postulul Mare.. Ce zic crestinii din zina de- azi? ';, Ce am ta p. ost1 ~!, Ce zice eel slab de iCr-,~I'~-fJ~~'? __ M··,· ~ 1I"~ifjti'l

.. ~ _ _ ~ __ -u . ~ _ ~JWjQ ~ ':JJl ·ia ~'I!.r.-,i;:l"

c11 'Vol m.uri de atlta. post, am ~l- mi scurtez v ila:ta,~~' . El se teme ,c:i1, va muri, eil., va scadea la 'lrnogr,ame,. "D~l au] sl mitnanc de post, am s a. scad axAtea kilo grame in pestul acesta' ,.

Dar oare 'm~lOJruir-eal .am 'in a pune pe tine mereu kilograme ~ sit. fii greu . a eantar? Dar ee zice celalalt

A'· •

necrecmctos, care' l1U se teme nnmai de aceasta, ct

111Ci nu crede? B]. zice: "II Postal on e :p orunea, eici 3=,8, scris, crt nu ee bagl, in. gul spurca pe om, ci ce lese din gurl" , A3R zie sectarii ~n r,l,tic.itii ,i eamenti u~u.radci.~ eamenii ee se .r,azv.r,i®e;sc imp otriva ad:evltului.,

Dar te lIntt-eb: nu -i porunca pooru).'?' Cine tl-a spus cit tTI!u.~i porunca l' S:i cine' altul Ii =21, spus cl, nu-l ponmes cea mal veche decit reate, decar numai sa tana, care u:ra~te postal? Care porunea eredeti ea e rnai veche decat postul? N ic i'l!lll a . Pemru ce a fost SICOS tot neamul omenesc din rai? Oare nu pentru ,ca n -3. posti,t?' Caci a zis Dmnnezeu 'catre stramosii nostri Adam ~,] Eva: Adame". din toll pomii raiulu! at' sa manlincil tar am pomul C.UJUlltinJei binelui 3,i' rfiului sa nu mllniinci'.

Deci i-a dat Prea Bunul Dumnezeu lui Ada'm porunca si nu l.rnanance' din pOl1ud cuno,§:dn~i binelui si raului, Asadar, postul e cea cUnJ'ta.i porunea a, IDu:~

62

Dumnezeu, Caci ce inseamna porunea ,,,sa nu . nl,awnci~ "-, deCal cl l-a opri t d,e ~a 0 mancare: i-a dat

;tjJX 'n ostea (0'" x ? ~u' !JF"tvo 1. ..... \ .:11 .... '''';,

P'Qstld este maica s lnitilii , A uzl ee spune in.

H exaimeron (Cuv, 4)) marele Vasile: ,,)Buc2,te1 e cele grase ~\i bueatele cele de :multe feluri neputsnd sa, te misrule stomacul, mul te 001 i au adus in lume .! ar in firinarii ~i posmlui pururea ii urmeaza slnltate3 "'I ..

Du -te la doctor 8,3.. te in.ve£:e postal ,. A ~ mancar carne ~ care-i pUni de toxine, R[ mancat mincari grase _t1=ai stricat ficatul ~i stomacul ~i mintea ~1 sufletul ~ Penrru ce? Pennu .eli n -ai mancar ration a] " ca un om", ci te-al Iacomit ea un dobitoc ~,i mai ra:u ea el. Ce ti Sf' mtilllp,ID,1 acum? Pacatul te trlmlre la doctor. Auzi ce spnne prea tl1:iel~ptuI Isus Sirah: ,Dumne;zyell, i-a dot .§!l doctorulu.i' i'ti tnla;J' i ar omut fnJ,elept nu se va smint,i de doaor. Dar sa ~tie una ca aceasta: ea eel C2 ,marne pe Facatorul sauj l41 cddea tn mainile doctorului (3,8:, 4),

_ Ai auzit de ce aj'ungem la doctor: pentru pica tele noastre. Lam maniat pe Dumnezeu ~i He tri mite la un doctor sa. ne tale, si1. ne opereze, sa ne scoata di'npi.t sa ne faci, toate necazurile. De ce? Ci am suparat pe Doetoml Cel Mare din cer.

Dar nu exista mal mare doctosie pentru trup ca postul, Cel mat mare' doctor al rrupulul este postul, nama i. s,l thlem postul CU '[JlJ'ta8ur.a, cum spnne mare e Vas ile, Iar mlsura imfrina:ri 1 Si a po;smlui se ia dupa l1)isul'a puterii tmpului. Cea mai mare doctorie pentru tOl,ta omeni rea este postul ~ eaci Dumnezeu nu t-a pus degeaba, 'Mancale',a, de' post e mai usoara ~ i cea mai :sftlnltoasa" Dar lie Du,-ti place :mancare,a de

P'AR'lNTELE CLE'OPA

p~)S;L :Sri ,ft1i de ce? Pentru cl e stomacul iwbllilibat cu al te mincilll .

Dar cand JrlU; ti~o 'p'~are8! ceva de p08~~ ft, ca eel din Pateric, care pusese de gand :sa posteasca plna Ia ceasul al noualea (3 d.up,a am.iazl) ~ dar anmcea nu-i

I ,in, ,..... ,,., C'l ;,.. ..

P' aeea mancarea, ~] si-a ZlS atunci: »Te las 51, mal

rabzi 'VtOO ttei ceasuri" ~ Du.pi treeerea acestora, i. se pirea, ,ci,= i e foame, dar a. zis: ,,"Mal stai trei ceasur i" ., Si seara cele ce i se p"aruse.ra, Ina! devreme ca n-an gust, i se pilUIi to,zonac +

Nu 'mlnca 0 zi=d.aua ~i c§nd. vei manca, Inaninc,a putin sai nu. te satur l. Vei vedea cl ai sa mananei ,i vreascuri, Painea go~li f}i cu apa, lD, se va parea ca-l cozonac, Caci pr.ichm. peD!trn care n-ai gust de' ,00iD,care este imb nib area, , fi ~nd,cl zice Sfanml Nicodirn ,Agl~iorirul: ,!,Una din. pedepsele hri Dumnezeu pentru eel ~aoOrm cu. pantece~,e esse c! pierde gustul manearii".

De ce' n-are gust de 'miine are ?' F~indc~ a tncareat stomacul peste misU'r,i, a stricat rl~nitl stomacului ~i :;-6 tmbuiba t" Cel Of posteste stie ce spun; Iui U pare mJlmaJiga, cu ceapa san ell usmroi san ell Inur,aim,[i~ c:a:oo, o Ina na n.ca, seara, ca un coronae. N -ati p1tit asa ceva? Cand postesti e 'bum manearea de' aeeea 'Caod n-ai gust €Ie minc3ore', 131. postul in a.jutor f.i te 'ad, doct,.Q,r pentru stomaeal ta 'N" (iici cand veil wlnea eu pli.e~;r;e mi:-a,careli eea ,mal Uloara" t~j, ,ment sinaito.s.

Dar eel mai nlultulnit e SrI tcineva: e sufletul, Ce SplWJ1Jf' Sfintul Teofan Zavora,rul? ~N-aj'Wti nlci 0 doctorie trupului, eil ~i ajuUi, multnmirea sufletului" . C and ji -ai muljumir cOfJj~din~a, § ~ e~d in pace ell toti"

64

postesti C-U, placere ~i, n-ai nici I[) suparare. Multumirea sufleeeasea te mta:re~n:e ca s,a fii sanatos

" ~j ell 10 buc1~:.tic,l de paine ,~i ,api ~:m in aeelasi timp sa

,r;::. 1· . 1 ~]- . -

~ 11 u~or a, mmte ~1. a trup, 11 vei wtrece ~,i pe eei ce

stan numai eu carnati ~i cu carne dinainte, Pentru ci

- - -

nu se 'rntl1te~te inlma oinllulu'~ cu, mancare, ci cu harul.

Ce spune Apostolul? Bine este a se ,tntari in/mile' voastre Crt dar,ul'j. iar nu CiU mancarile (Bvrei '13, 9). Ta.r.ia cea din lTIincari e pithni1~,1 ~"i pli n:1. de 'tcOl1tl, spurcaciunea, iar '~:lria cea din dub Ii adaee omul ui sinltat-e, llniste ~,i ferieirea ve~mca\ ~i vreme nica,

Ali anzit de pro orocul Daniil ~i de rei trei d'f.])e1r,~, din Vav ilon t. ,afl,!Jji tn roble? Erau de neam imp\a.ratesc din Ierusalim, oarneni gingasi, crescuti tn palate pe dmpuJ, regelu i. ]oachim '. D,ar au :fo~t in ~obi_e 'in Vavilon ~i fiindea erau tineri ~i frnmesi §.E. rnle'~epii" i-au puts IDa, curtea implratuJui. :N abucodono~or mai mari peste ~oli haldeii ;d filozefli die atunci, tar Pt, D'81tUl ~ Lfllar-e sfemic al lui Nabneodonosor. Acest tmparat era un bmci pus de Dumnezeu spre bataia mutter popoare a.~e pimi'lltului;. e'~ stipiru!~'a

127 de' '~ri. ~i era inchj~n!tor la ~do1i. La masa lui, 'emu cl:rnurile cele mai bnne ;~i biuturi]e cele mai alese ca unul oe era eel mai mare mnp,irat de pe fala

.p·a~mantulu<i (Daniel4~ 19)~ -

~,i cand i -au adus pe acesti tineri Ia palat ~i a perunci t Unpllf~tul s l-'~ hrlneascl de 1m, m as a I ui, ei, au spus cit, nu mlnilncl carne ~,i 'mad. bine vor mnri dlecat s a mlnin~ce cele jertfite la idoli,

''II " 'ill ~ ·1 11

.liar' ma,n tnMe~,e :raltleml or .we"'a spus:: ".;]atli,; dlaea

nu ~eti minca bueat.:e ~i c arne de ~a. masa. impiratllJ lui., veti ~d.ilb], ~i lrnplra.tul va inl'cle ge :p'f,icfna ~i i:mi

pARINTELE CLBOPA

va Uii\ia, c apul ~l rnie ~i voua ", Iar ei au J'3SpUll"S:: "'Dl, celorlalti tineri citi are ttnplraJrul clrnlll'i ~i biu.turi de' 130 masa ]u:L, iar nol zece zile YOm manoa fro,ore ~i seminte ~i apoi si ne pui 'faIl 'Tn faIl en aeeia, :sa

v ..... A -...-. d' g {'>:it et ~jt"N,'J" '1 I]-]- al frnmosi p' en.,tt~lm .t'>~ '1m I ::rl·m :i!ionc-·,X

. ~n,- l!L'!;""a "'""'_Ii' !!V',l. l.iL. ' __ ,1Il11Uli".' ---!f . _ ,. . ~ '\o'ii;1 ,i!:1~.u1'i1

bueate alese 'S,i camuri~, §M noi mai slabi pentru ca ne hrinim cu semlnte 3i fructe j~ ~

~ i s-a ft,cut asa. Iar (:§.nd i-a 8C{)S in far~ a ttnpiI'atu].~.ut~ ersu mu]t mai ffu;mo~fu. decat ceilalti, a~ a cum ,3,lliJzip, in flecare zi ~ a nmgaciunea 00 livei :, ~~.'Can:;~' pe cei trei tineri ~i pe Daniil care se hraneau eu seminte, i-ai ar,ltat mai frum,~i deca:lt pe cei ce :se hrlneau en multe des fltlr i " .

Dar de ce erau mal frumosi? Peneru 1(;,5, nu ~i-au.

inJta:rit inima cu carne ~,1 bauturi, ci au inJtiri't -0 en Duhul lui Dumnezeu, eu rugaciunea §.i ell cM,itJa v ~eti:i lor, ~i a zis tmp,lrarul sa raminl, Ui']]gl d, \i ~i ei au ramas ,~,i ~tilru, :m.[llUlnile pe care le-an ta,ewt., Caci Daniil a, fost aruncat tn groapa cu. lei de doua ori ~i a. ramas nevit!imat~, iar ce~~, trei tineri ali stat ~n cuptoml eel ars de ~a.pre ori ~ E, :nu i =,3, ,atins para :foeulu.i cafe se revarsase afa:di din cuptor de' 49 de ,cop a, :Ei, stateau t'n cuptorul eel de foe ca in duh de roua ~i sUiveau pe S finta Treime. De ce? Pentru ca postul ~i. rugaci unea l-a scapat p e ei de foe, iar Dan! n en postul ~i nlg1'i-ciune~a a astupat gura leilor ~

Postul face marl minuni, A tacut in treeut ~i va face in vecii veencr. EI nu ne lasa s~, slibano.gim

,~ -,fa P' --, . ti ,. - 'S~ ,'x 1f!I1 ('!, -~d- eti eX j!J. ..... .<!i,~ sta ~ "I' totul 'il:" '"

ca.n!l;J, - os .101. - - ~ ,J[JlU '~l\ •• " 1'.11, ' - _ do. g'V!!;,r,~.;J!, ,""" ' -,II, _ _ , .."a

nlanclim bine ~'ru sa belD bine pina nfl.urhn ~ A,8m ,e dev]Z3 epicu.ri'enilor" a filozofilox aceia ca.re' av.eau Cat Dumn,ez-eu 'p'in~ecele~

Aeela pe care-t doare stomaeul sau n-are gust de mancare, acela :nu=i bolnav rrupeste, 'ei sufleteste, .N,-a, postit ~i boa'] a. i-a venl t de: prea multi, 11lanCare,. Aeesta n-are niei o deziegare de Ia Dumnezeu. Deci Biserica d,ez].eaga in cazuri cu tonil excepponale in cazuri cu. totul de nevoie ~ c~nd cineva s-a useat de vreo boa1i si-l iruroart.e altul de' pe 0 parte pe eealalta. Acela poare sa dez lege, dar pana cand.? Pana SIC! va iin:tlr.i ~ i atunci iara>~.i sa ia postal, ,N u dezleaga .asa de U~Or" Biserlea, dupa cum. am auzlt cl se inta;mpla pe la ~ara", ca-l d~ voie preoml s![ posreasea 0' ~dipta:m:a.na ~d. 11. im.p,i.rtl~e$te." Ap oi iandezlegare ~] iar mincare de' dulce. Aceasta nu se poate; nici arhiereii, niei sinodul, nimenea nu pea te

dezlega posturile dln biseriea. .

_ N 01 trebnie sa tlnem eli mate sflntenie predania celor patru posturi t a miercurii ~:l a vinerli ~.i feriee de cr-e~ltln]i care tin §i Iunea. Ca. 1 unea-i pentru siinata te ~ i pentru inger.ii plzi~orl ~

Prajl cresrinl j ina nne' de a termina prediea aceasta, am 51 v,l, mai spun eeva, N u vi puneji ni~,ejde~ numai in. mancare. Cici vai de noi §:m, Ide ooi:. daca, nu postim de bun! vole j va voi Dumnezeu ~i postim firIl de vole, fie aj,e:i pe pall1int, fie ,30010- In, f;bee'w unde bogatul eel nemi losdv i'~i dorea rnicar un vArf de deget Inmuiat in api" sa ne fereasea Dumnezeu pe top. de aceastal SA posum din dragoste ~i d:m convingere ..

Postul exista ~i a exlstat la. toate ,P opoarele hnni i~ ~,i 13. cb inezi ~i Ia indieni ~i IS! reate popoarele semite. C,I. originea postului e foarte veche, e de la ~ncep'uru~ ~umii ~i toate P opoarele au crezut ca.

67

l rebuie s:a 'p ostea;sci. en at!t mai mult noi crestlnil 1 re buie Sll posl~m .. ,

Dar nol cre~dnii nu postim ea fachirli sau Cit 'i 0 g_binii indlenl, nici ca bonzii 'dlin J apont,a. sau ca. 1)lJdi~d]. din China, Nu postim posrel acela exagerat de luni de zile, Aceia nu ll1ananca, pin I Of' tale carne d in et ,~i nu mai eurge sange, ca s:ii - intre til. nirvana ~ ra iul lot ~i ~~, lui Brahma. N 01 pestim asa COOl ne ~uv'a~,a Blserica, cu masura, Mllncam. 0 data san de dou~ or,~ pe zi. La inceput ~i. daci e~ti prea s] ab, I tllna,oci ~i de 3, ori, da:r nu strica posruJ ~ i nu manca de dulce.

.s a" posreasca a1rum (~U toate eele cinci simturi ~ tI ar :S'~ plzeasc:i, ~i inima lui de 'r!uta.te'l' Slit fie ell.

" -

ucrautate. Acesta este postal duhovnicesc. Pie Uinga,

: ieesta, da.cl vre ~~ C~ ~Iosml sit te rjidfce la cer, trebuie ~;I-.~ inslJ;.e~ti ell rugaeiune §i cu. 'miIostenj;e'. Cind pos'tet)t] ~ ceea ce nu mananc~. in ziua aceea, daic! pOli dl la saraei.

Vine 0 baba :~i spune: "En postesc, pII',~n'lte, dar in ziua aceea "-Wi dau nimic din. casa, cit am auzir ca-i I u lucrul aeesta ~~ '" Au zl ce-o tn vall dracnl, eft, e diu s~. dea eand posteste, iar Sfanta Carte' spune invers: cando posre~d, nlinea. ne care n-o mi:ninci, sa 0 dati ~,a

,~. .~ .A

!'ri~raei tn ziua aceea, In ziua in care poste~ti., mai

uult sa, faci milostenie .. Pe ea a. tnv~j,lat-o alta baba ca ~ a mnci cand posteste J s,a nu dea ceva din casa, ca - i face farmeoe ,. Auzi ce ered ]ntl ,g.re~i'ta, ~,i real

N u-i adevarat, rna rn. cu seama ca'IDd posre~d" sl, Jaci bine §'ru (:at nu m!l'm1arnc.i m, si dai la aJru1 ~ sa i ndulcesti pe altul care-i mai sarac decat tine ~i cafe: ~~ r v rea :B rt manance §d n-are ce ~ E, 10 obi~nujnrl rea fSi

68,

NE VO'RBE$T.lI'

vleleana, sa nu dai din casa clnd postesti. Cine a spus " . ~a.re. Bvanghelie, care prooroc, care apostol, care din s~nl~ a mV3,ta,t a~nt1 Doar vreo baba zapic:i't.l pe care a invat·at-o alta ~i a~,a mal departe. Ase nenea tradijii OWl SUD't deloc in dnhul Bisericii.

Cand postestt sa faci milostenie ~i cand nu postesn, ia'ral.i si faci. Noi crestinii trebuie sa ~inem po~tnrUe pried ate de lao B:~seric:a. 'lui. HriS~05 En masura tn care putem, Pentru cel prea bolnav ~'i slab, postul se dez]]eag~., dar cum am zis, fntli sl aiba ,gr~jl sl. se spovedeasca ~~ g,l se 1Jm;palt!~e',as.cl. cu SfiDtele Taine ,i sl se uneasca cu Hristos. Sf daca- i prea slab leu. trupul ,: n dezleaga duhovnicul, dar lntii s1t ai ba ,grija de suflet, Se poate tnti.mpla ca prin Sf!nta. Impirti ~ ~ame .. SIU prin SfantuI Mashi S8!U prin alee rugacinni sa se facl. slnltos ehiar ~i flid. dezlegare de post.

Sa 'fiDell ICU mare grij'a predanil e Biseriell ~i, posturile, ci nimenea IlU are pu tete a dezle gao de Ia sine .. Daca zice cmeva ci d!ei~.eagl" fiecare dezl,eagl pe soeoteala lui Noi nu putem mV,3P aceasta, eft D=aD1 fnvitat nicliert sa. putem dez ega sfinte1:e postur, ~

n . Sa postlm decl ~i de bucate ~i de gindluri

plcitoase, sl p08t~m ell. ocll~n, cu majnile ~i ell toate simprrile §.j sl ne aj ute Mintui tOM Cal prin acest POSt trupesc ~i duhc vnieesc sa ne aproplem mai muh de' E'}, Aminl

~ - - -

Inainte vreme, duhovnicii din Rusia, marea

R· 1 ~~ daea .. )l; ....... ;h:,; usie pravos a.vm.c~~.,c 3Cd. oamenn aveau pacare

rele la spovedit ,1 era toc.mai de 13 Arhanghe ovsk, de la Marea Alba,,. sau dlifi Siberia, ~tiil De canon ~,e dadeau 1- ~, Mli ornule, tu pentru pacatele ta e estl oprit 20 de ani de Sfintele Taine sau 15 ani, dar dacl. te duci de Pasti de lnvl,ere IDa Kiev, esri tertat".

Dar pm§. acolo elan 4~j.~OOO de lao dis.ta.n~l. S·i urn 1 "Te duci p·anl Ia Kiev, i:ti iei ~i tu oleaca de nmnlcare, ICe-Ii trebuie pe drum ~i rlci. rugacium; ~i cattdi vei ajunge la Kiev, la Pasti ~ cl, acolo slujeau

AI. •• '. d '" '... }'" ,.

sute oe preen fS. I. zeer ce episcopi ~l mitropo IJl, era

cea mai mare nlinl:sdre',~ avea 17 ~ 000 de monahi = '! t.:ind vei ajunge 300010" de Pasti te i'mp\!rtl~e§ti~ Dar sn mergi pe jos, ., c cu. tren, nu cu caruta+ pie jos, ~i cit mai mergi mati zi psalmul .50, Doamne Iisuse :~,i ce rugacnmi mai ~tii, iar cand vel ajMge acolo esti , tat de' Dot canennl Iii :pop sA te impirt~e·~ti en • t1 [ilnreJ'f Taine n ~

S.d~. de ce1 eft destul canon avea el saracul, sa aearga vreo 1000, 2000 de km pe jos, sa uCla rugaciun]. Si ct\nd ajungea, a yea bucnria oea mare,

A _ _ .

duj:bi mare Ja Inv iere, S.i ei cand vedeau 0 :s~ Uljbi

acolo ~i ~.t;; au lea an voie sa se rm.plrd~e:asca" eran ca . .. n rar. ~:i 13 em avesta era canonul, sa se duelt pe j os ~

29' Co.VUE rostlt in anul 1'9t]4~ cind nu era (i'['um de' ~~M ~lADl ta Smla.,

NE' VOR'BE$TE'

A'ClLm avem mallDi. Dar Iaca pe aiel nu pOli merge' C[I maslna, tot pe jos, Sfu aiel este plata. cea mai mare, ca v-ati suit ~a Sihla, cobo.r,ap a Agapia ~i tngerul Domnului se bneura. Vol QU. ~.tip ci facet~ canon acuma, Prin asta v ,I,. iSnr(i Dumnezeu pacatele, cici clJltori.Ii pe acesee locuri ~

o sa file' mal mulli p;a~i'm acestla decal aceia care ]-~P fitlCll.]lt lla nunti cu. liuta:ri II la j ocuri, Ia dlseoteci, 13 baluri, la meciuri ] a ci rcuri, la cmematografe .. ,A tunci 0 sl vedelru vo,~ cat de mult va ajutl ciUltorfua asta, cl Ingerii vostri pazieorl '~o;m se bucura acum cand vi v ad. pe drumurile astea, Clci ee lac oamenii pe aici? Vin 81 vada manasd:wUe·" sa. 31.uda 0 pr,edic~a, sa auda 0 C Antare' blsericeasca, Acestea soar cil~;wrii sflnte ~ Acestea vi usureaza sutletul vostru, caci le face:ii pe ID,8L sfiotele' Iocuri.

. •. ceste sfinte manastiri sta:_ in. mun~:ii de sate de ani ~ Iaea Sihla asta, ta 1457 S'te' tan 'eel Mare a a vut razboi en Petru, Aron ,a,ici Ia Orbic, cand a tlcut prima nlilludre", Ml~,nasu ea Rune de ·el e ftirutl, Si

-a hi,rut pe Petru Aron ~i cand s-a, abatut COl ostirlle prin ll]unti, a. vrut sa :~ asa Ia Mlnlstirea N.e~a·ml pe drumuri e astea, Si ca.nd a trecut prin munti, a. dat aic ID Ia Sihla. Nu era inca flcuUi biserlca din vale " nici cea din deal, Acolo :s.u b stanca era un pustnic, bAtrin bitt'An.. S i cind a vazu t atita arma til - tnamte ~ a armata se duceau cu sabii, ell line]., cu arcuri, cu. topoare, cu securi, asa era, ~" cf\:ndl a vazut el armata

- ~

cu cal ~ batranul a ie~jt vede ~ tefan ce Mare:

~ .B\~Jb'inul,e·" uooe stai l'

A-··· b ....

~mcl Su. -.' stanca asta,

PiRINTELE CLEOPA

711l

All vazut ehilia aceea de sub s,tanca? Acolo era".

Aeeea-t chilie foarte veche, A 1:nttebat ~,tefa.n:: - Parime, mata de' cand Simi aici?

.~ De 60 de ani,

- Au mai fos't pe aiel cltugari?

~ Uite acolo sub, stinel Bunt doul mormintel Pe ale ia i-am inpop,at ell. Unnl a trait 0 soti de ani gi

unul 91 ~

= Dar tnalneea lor?'

~ M·li-a:u. spus aceia mie eli alei au t:ost ~ltii mal

tnainte.

- DM de cand sunt P1L1!lS;Cl1:icl in pustmU.'e acestea?

_. Nomad Domnul 'tie~ dar aceia mi-au spus rnie ca de pee la t 2000 tot au seat pustnic.Th. aici ~i c§.luglri - ,eA nu era schitul ficut aici, nici eel din

vale,

Atunci Stefan eel Mare a spus: .

_ Ce bine sl-li facem no i batrlnuJu i asta, lea

~ - am g!slt aici? Parinte, s,a,'-ii facem 0 b:W:seIicu~ ~

., D' apoi ell. nu ~ti U, ci aici n-am~ Inaterial'~. ,.

.= Nu - N of ~~=o facem dinn-un brad, M!i, JOs

brad rnarel

un .A_.·

CU ei erau mesteri, a veau tiID!plari, din ,a:t-ita

armata. L,..au Uiia,t ~i au flC1J.mt 0' bisericTh~ dimr-un brad, 'I-au tl.cut altar ~i i-au tl,cut toate, toate .. Aista

,era preot, . . ...._

_ De-aeum, pari me, po:ti :8-0' s:fmle'~U ~ ~ s ~ _ It

ogi tnrr -tnsa penrru noi, ,ca eu sunt voievodul ·tarii =

Stefan eel Mare. .

Prima biserica a fast dintr-un brad ficu:t de'

~tefan in trecerea Th ui spre :M,~nlstir-eat N ealni~ iar ta 1763 a venit la v,inatoar,e .Aga',a~canu Cantacuzino,

72

Domnu.l Moldovel, cu loan Corel, un boler mare din, 13§J., care a, murit tnu - 0. prapastie mare ~ unde brazil se'vAd ca popuseii. Acum Ai zice: "RApS! lui Coroi".

Era 0, negura mare ~i el ale ga dupa un cerb ~,] prin negura mare '! cerbul at cotlt, tar ealul a cazu t in p:~apasde' cu tot leu caJareJ~ Si s-au facut praf ~i. Coroi ~ID caJ,ul,m A,CQ,mo sunt sr te de merri drept In jos, ~ i atunei in arnintirea p,riete,D.llJJui, lui, Aga lo'rdta Pascanu a facut aceasrl bisericuli., 11. 17,63" S'~ ea este ~t dintr-nn brad; dar este tlcutl pe locu.l aceleia

dii ~ .

. mtai,

.. _,Si asa a scris pictorul Vasile Pascu: ,.Jar ismria.

Sib~,ei Sf' pierde tn negura vremul']]or~ ", cl nu. se mai ~tie cat Ii de vechi wei a~ezalniJ],rul acesta ~

Aici a trait ~Ii Sfinm Teodora,

V" AlA SF NTHI TB'ODOR,A30

De obar-sie Sfl'nta Teodora era din VanatoriNeamt, flica lui '$refa.n Jotdea armasul, ~i a tost ,s.ingura,. la. ,. pirnll-P ~ A. pustnic it mali mdU in muntii Vrancei, fiind de meta ie de la M,ana.stirea Nifon din tlnutul Buzan, Carre sfiir~itul vietli ei, clnd a ci~f.igat darul SfAnrului Duh, prln prea multa osteneala ~i p 08t ~ s-a. ret I as in pestera pe care 0. vedeti ~

S~a retras, dar c,ind?' Cind nu mai sim ea foamea, nici setea, nici frigul, Omul duhovnieesc eel des,a varr~lit nu mal are nevoie de ha]nI~ nici de hrana mul eli ~i nu-i mal este trig ~,i nici fr~c8i de nimeni,

)G Prediel rosthm la Sibl:a in anul 1'968-

P'AR'IN'TEL ~ CLEOPA

,cici are in inima sa, pe Hristos 'Care i se face lui §.i hainl ~,i hrana §Ii toate cele al te, si-l p'al,e~te de toate '.

Dar de ce tn rnunte ~i in pustie? lad!. de ce, Sfintii 1 ui Dumnezeu cei mati ~~, pusmic ii s-au retras din lume, din viltoat,ea lumii §.i din valurile pline de zgomot, Idle rautlp sm die vicleniile cele tail de numar: s-au retras in pusde eel 81 scape de trei razboaie. Care snnt aeelea? De auzlre, de vedere ~i de vorbire (cum scrle In Pateric).

N ,. d" [!!II •• ~ .Ji. [11

01 ,I vem c esigur emcr simtm 1.1 toate sunt

pun; ale .. :picmfW ui, Dar MJai cu seami ochii ~j ureehile. 'Insa Ii Iimba, dacl no 0 infranam, este 0 mare riutate~ cum zice Sflntul ApoSOOl Iacov, Deci, sfintii s-au retras in ml1l~ti" ca sa scape de aceste trei fel uri de rlJl!J!ti~p; 81 nu a"bai CD cine vorbi, sl DU. v,adl pe nimeni, s it nu. ;audl p e nimenl, si sll stea pururea in comuniune ell , •.• umnezeu prin sfanta rugaeiune ~i meditatiile sflnte, ,ea sl-I urmeze lui Iisus 'H ristos Care adesea se ruga singur in rnunte, noaptea S;i uneori chiar §i zina,

A,a a 'tl,CUi[ ~i Sffinta. Teodora, pe ale cn'rei ,ciri-ri ,a~i calcar ~i azi ~i de atatea ori venind aiel ]a scbitul Sihla; §:i pentru ca, poare nu stili vlata ei, va v 01 face un rezurnat al ei, cici nn tngaduie vremea sit, o spun maipe larg,

Ill!:; •• d bi '. . )(

ara, atci un· te este . nsencuta astra rmea care

are antd aeesta 205 ani de hi! 'iottemeiere, traditla veche ca-re s-a pastrat din gura tn gura ~li din batrAn mnblum, spune cit a frost i1t1tai coliba Sflntei Teodora. Ba a ruat 14 ani die zile pe acest moe" unde fusese mai Inainte un vesti t pustnie ';' care venise aici ern Muntil Vrancei

74

NE VORB'<:'STE

Dupa ce s-a desivaqit deci Sflnta, Teodora aici, ,S-Ei dus tn pestera din va e ~i acolo a fost descoperita prin minune dumnezeiasca, 'ea nu se stia de dinsa,.

Duhovnicul ei din Sihastria murlsec emult ~.i ea nu mai putea cebort de' battinete 'pan..! Ia v ale ", ca s,a se i'mplrt!§easci, Cut Prea Curatele Taine. Dar S~ iI]tinlp~~t to mimme ca, aceasta, 'mal tnainte de moartea ei. La trapeza S wbls'criei ni§re pisar'i veneau ~l luau bucatele de paine de [a fraJii trapezari, S~i au. vlzut fr3!;U cum luau aceiea palnea ~j zbnrau cu ea tneoace spre miazlzi.. ~U a observat staretul m,itrdisdril $1 le-a zis: ~JFr,atilor,~ p,l:slrile aeestea vedeti ca II' minAnci painea, ci iau m cioc cite 0 bucata ~i ,z])oa·I·1 en ea tncolo, inspre pustia SIble], (a:a nu e. ,3. atunci biserica aicf). Mi se pare mie, a zts starejul J eft trebule sa fie vreun fob at . ui Dumnezeu, vreun suflet al ]ui o umnezeu caruia paslrile acestea n due pa:ine" ~

intT-O duminica dup',a" am ~az!, doi fra.li au I oat blagoslovenie de la staretul mmastirii, dupi ce i-au spus: ,~P'ltinte, ne-am duce in partea aceea unde zboara pls~ri]e, poate sa dim peste ace! pustnic caruia ~i due 'plslrUe msncare de aiel' ~ Sf spune istorla - pe care am ,citit-o tntr- In vechi manuscris ~ c~ pasarile pares ii asteptau, cacl au zburat di ncoace de' Shl1ls'tria" la marginea 111Un'te1 ui, S i ,an stat ell. bueata de paine in cioc panl au venit fr[a~ii fi cand sa Ie ajung,a, au zburat mai lncolo §ii tot asa zburau aproape de pal1121m, Sfu pe distante mici, ca §.i cum i-ar enema ineoace J :S a le-o deseopere pe Sfblta Teodora,

pAR1NTELE CLEOPA

7S

~.' . ~,.. d d I :0;:

~] au, venit tratu, 'a: e a 0 "feme" catre

seara, 3L venit 0 ploale mare ~i s-a in,runee,a:[ "t, n-an mal VI:Zlllt niei pas,lrl ,! s-au rltlcit~ ca nu era pe atunci earare, cum vedeti acum, ci era pustie mare; de' aceea 11 se spunea aici S":·mla ad' ';"C,~, ,de'~cl·~ ,ex ..... i era

•. ..' !I:;!L, ji hJ1!o.' !Oil 1 , ....... g, U~= , .' ., _J.! ,fa . .;1 ~, . ~ 'I!;,r __

mare desime printre s tine Ue' acestea. Nu exista atunci schitul Sihla, em, numai care un pustnic ratacitor care statea ,ca'teodata aici '.

S-au :raticit deci eel doi f:r;ap S", cind au vlzut ci e noapte ~.i a venit ~i pl oaie ~,w, s-a tntunecat; au tnceput a pllnge, ca erau u.zl ~i ramciti '. Si s-au pus spate a:nga spare ling a un fag, aiei, aproape [de pestera Sfintei Teodora din vale, ~l au. bota:1 at s! poposeasca pana, a ziui aco 0, c! nu mai ~tiau sl nimereasea Inapoi. Hind! deja. noapte tlrzi~.

Si stind ei acolo Ulnfriguratm7- se tmbiirb,atau 'ODU]

.... 1 1 .. Fri d ., P · . ,IJo,~

pe ann ~ ZlCiilLn, u ~~1: ~~ eate n-om mun noi pana

maine ~,i maine vom gisi "am" ealea, C,Q, 51, ne int:OaIcem la Sihastria n ~ 5 i clnd a innopta t tare ~ii era aproape demiezul noptli, deodara au vl.zut 0 1 m~na mare ca un foe ~ aeo 0 unde es e pestera din vale. $i. cand au vlzU!t lumina aceea, eel mlc a zis ,:

- Mli" frate, trebuie sa fie nru;~.te ti1ha.fi aici ~ ca,

eu an]' auzit ca m pustiile ce e mali, stau hojii.

(;I'. " _1

"11 a zrs o~, mare:

,= N'1J), frate, poate sl fie chiar un stant, care a

fAcu.t focul,

~i s-a dus eel mal mare ~ i s-a apropiat de' lumina aceea 5,i ce creded iel a vazut acolo? Se vedea

~ d G " d· ., 11~ bi d.l

o roata mare i e 10 C ~l _ m roata aceea nl~te .IIJ imm oe

fee ca niste slbU se sIDdau la cer ~ Bra Sfanta Teodera care' se ruga, acum de 40 de zlle §i de 40 de nopti, ca

16

,NJ! V()R1JE$TE

:$=0' glseasc' cineva s I,~ ID, aduca Sfintele §i Prea Curatele Taine ale lui Hristos, 8-0 'i'mpartl§e~Slci~ ca. era prea s~labi ~i. nu se mal putea duce singu~1. ~i era §,i goala, 'ea putrezisera hainele de pe dama.,

Pratii cand '~n v:)(""'l!][t~o' s-au sperla ,to "Ii' ojJl'~'~1 zis:

- -t 'I _ Q _ " _ _ ~-l_ - . ~ ~ ~ - - ~ . ¥ I~ ~_ ~~ ~_g!!i'

=, Oare ce ~I, fie?

Jar eel mal mare a, zis:

- Veei, avesta este s.lflintulla, care merg plslrH.e cu piine'!

in tWel, moment, S:fanta Teedora l1\ lbat miinDe tn jes ~i nu s-au mai 'Vazut lumini ~ li au rlmas in tntunerlc ,:I le-a zls eu un glas slab de' 'rot:

- Nu va temeti, fraplor ~ - cl ,eli se te'me~au tare

- IlU vi temejl ,ei e 0' nllu.cire" ca, en sunt 0 femeie

tiello.a.sa. ~i neputlnc i'OM I" Ii ml rog bri Dumnezen aiel de 40 de ,zUe ~i 40 de nopli sa trimita pe cineva sa-rni aduci Prea Curatele Taine ale lui HriS,tOS II ci vreau s,1 'ma i'mpirtase'sc, cu ele, mai Inainte de a ml duce de aiel de pe piUlint. Nu pot S,it ml arat vuua acum ~ pentru ca, baineJ.e mele a1U putrezit de mul t 6.1 sunt g()aUt., D~cl vretl, d,~Jl- m'~ 0 hfl!!ina ~

S:i atunci fratele eel 'mare a dezbrk;at las, a, de pe d.all$ul ~ i it pus un bolovan in raJ/s,m, ca 8=0 p oata anmea, ~ i I. aruneat rasa sa, iar eel mlc i-a, da:t cureaua, Dupa ce ~Si-a! 1mb-rita! Cut ras Q, :3i s-a 'mcins, sfftnta i-a chemar pre fra!U ],1 ea. S~ clnd a. ridicat mainHe in. sus $'""\R facut lumini in jurul ei ca bl, jurul unui sfesnic, ~i ei S=3U speriat clnd au va:ru:t-o~ Era. 0 femeie numai umbra de om, ell. p'iru], alb ca zl'p,a;da,~ lum hUltfi, la faJljO slabl nurnai pielea ~i oasele §1l vorbea rar, en ,gl as bWind. Si stins, S i ,8, zls:

- Nu vi teux~ji,~ ftatiloT', eu sunt o s,meri'ta mabi a lui. Iisus Hristes, :ml nnmesc Teo dtlra~ Dueeti- vi, repede la tnlnlstire ~~ spuneti p"ariht-el ui egumen s:a ttimi[i maine pe duhovnieul Antonie :~i pe diaconnl Lavrentie, ,ea 'maine Ia ora m 2; din zi '011 vol ~!viqi i S~l-mi aduca aici Prea Curatele Taine,

Iar flatH an zis:

- Doamna, noi 'flu. ~dm acurn unde este S mas,tria. em. ne-am rltac'~t de aseara ~;i ia:d, a venit ploaia ~i. este tnrunerk.

Iar ea ,8; zis:

- U ital~-vl Ia :ritsari~~!

S. i a. &cut. un semn ell mana ~i H s-a u ~i'rl'[a.t d.aoa sfesnice lumlnoase ~ S"i a zis:

~ Me.rget,i oupl aceste doua sfesn],ce cl tnda.tl vep, sosi la Sihi:s,tria,.

~i S,.,IU, tntors e~ ,dupe. eele dooit, sfesaice ~i cele dona, sfesnlee mergeau sus de la :pi:mint ;~i iln c~tevti minute s-au pomenit la poarta Sihastrie], Si au bltut i'n '[;loa.ttl" caci tocmai era slujba U"tremiei" slu j ba de miezul nopp ~ jj ~i 'P ort and, care era a tunci aais:

= Cine sunt~t~?

~ No1 s'([_Qjtem" fralii care ne-am dus astazi dupl

pb:arUec acelea ~

~~ le-a dl!!t drumul mi s-au dus la biserica ~1 au

ascultat Utrenia.; iar dlupi U trenie i -au spus starepilui: - Pl_rinte ~ am gi:sit " [ijilare sfanta.

~ 'U:nde?

~ Ac 010 unde sunt stanci multe (cii, ei nu ~tiatU <cum se chea'rol, locul aoela).

- CRm, 0 eheams?

- Teodora,

_, Dar nu ,ap ,glsi.t p3i,runea. C:3Jre 0 aduc ,p,lsl'fi.le?

= N'-iIDl g~sit=o~ Ne-am dus noi dupa paski to 'bucft!I,de drum, dar de- la 0 vreme le-arn p:IDer-dut din ochi ~l ne-am :rm,'Cki~~

$~ i ~a mtrebat:

= Pe unde ~it1 m e ~~:?'

~ • _ P.-~ Jf",., .

,_ 'lata; pe plaiu] aeesta,

~ e l' pe 'iii mde ~t~, 'il"~ sit o?

' ~. ;' IIIr ~~ . .Lr"_ ~ 1Q.};..l, [~~Q. _ .1-' +

- Prin pustie, pe acolo pe unde e smnclria aceea, man~ ,.

S i repede s-a pregiiti~ starejul ~i duhovnicul 1.1 diaconul §i a mers apeoape tot ,SiO borul '. Au IM;a;[ Sfintele ~i Prea Curatele Taine ~~ 'tot ce trebnia pentru tmpii:rtli~i t ~:~ au venit pl[li unde BI""'lU r.itic it ha.tii" care' 8:U Zi8,:

'= ]atl; pe aiei ne~u' adus sfesntcele acelea '"

~.i indatl ,aiJJW vazut sub 0 stine! ascunsa, multe buclti de pajne' muceg,~.it!, uscata. Si i-a 'injtn~: bat:'

_ Aceasta .a~i gasi t -.0 ieri?

= N -am ils it-o, 0 pusesera pls,lrile acolo, pentru stinta'j cii poare ma nc a, ci'teod~ta, 0 bueata de p,aine ~i bea ~pl din starn-ca aceea seobita de aeole, de sus, Se vede c,a nu-l ,~eparte de' aiel (tlci uitasera loeul).

~ i cand s-an dus mai t'nc,o:~(), au vazut pe sfinm ] a, rugae iune, 'eu haina cu care se w.mbracBse leri, Si s-an OP~,]t toti,. ~ i staretul care avea Sfintele Taine a, vrut s ii tngenuneheze ~ dar smnta m -a oprft:

- Nu se cuvine, sflnte parinre, 8,M. ingenuncbezi avind asupra tal. nepretuitele Taine ide lul Usus Hristos; eu trebuie sa inge.nuncbez,. eli Slll1J1! plcatoasi~

PiRINTELE CLBOPA

79

,Afa s=,a smerir ea, caei sfinpj oe~, marl niclodata nu se lauda, (~;n pururea zie ca, sunt picito§ i ~ Ci cine se ma.uda.,~, cade din darul lui Dumnezeu m'n trufie ~i se face diavol, mlcar de ar fi vteru~t toad! v,l;a~ in pustmcie.

Si anmci Smnm Teodora, mad inainte de' a Sf inlplrtl~,i CUt Prea Curatele Taine, a. spus viala ei, de' unde Sf! ua!ge ~.i pe unde a Stat:" §i dupa ce s-a tmpbti'l'~,h cu. Prea Curatele Taine, a. stlrilucit 'fala ei rea. soarele ,fi ~il-aL ridicat mainile 1S\ cer, iar clod ~'],=a dat duhul, a ie,s.i t 0 mireasma de a miresit tot muntele trei zile. Sl a lasat a~e,za;mant ca. sfinrele ei 1110a~te sa, lie puna in pestera din vale. Si au stat 0 vrerne aeolo, apoi au mst duse tn :altai parte, unde a finduit Dumnezeu, dup\a, cum se ~de' din istorie: la Sflnm M~lniSfl['e ~\~ blvr! Peeersca din Kiev,

Oda:d, eram cu un b~tm. t de' la VIldem,; ifl Mnv:at~ la scoala ~grlcoli. Bu eram venit ~D. coneediu din armata, eram caporal, Mai aveam e.aJteva. zile S,H, plea + $'~ el 'i.'mi zlce ;, " Pir.] nne, dar 130 Silli:iJJIDa n-am fost!" ,!,H,ai ~Ii lao Sihla ~ n

M,~ due in p,e~~era, Sfintei Teedora, d 1J]pi (JC-'-1am, 'V] zitat m5:nMdre;a ~ i c~lnd atjungem", el tntreaba:

~ Mai~ ee fel de' p\~bnant e aeesta? Cit a stat

Sfflnta Teodora, ,a'wei?

= 60 de ani a. stat. Eu ~tiam v iaup ei,

= MaJ., dar oe frig este aicil In sa vedem ce fel de pima.nJt este atci ~

S:], a scociorat acolo unde banuia ,ea a fost :p\3ru~~ ei, Numai ce vad ea senate 0 ,capatana" gafbena,

NE VO'R'BE$T.E

. umoas i, ,i tot cu cruce pe ea. Dar mirosea a~a, de fromas.!

- Nu. era Sfanta Teodora?

'., Nu, e;a sfintele ei moaste sunt 181 Kiev. St~e toara Iumea .. Avem sc ise toate .. Ai nostri au fost sute ~i s-au incbina;, la racla sfintei.. La Kiev sunt trei rind.uri de tunel uri, de pesreri, numai cu sfinre moaste ell sfinp rusi Sfanta Teooora este a eincea din margine in dreapta, ];~ Teodora Carpatlna Ii';, d~~. Mundi Carpati, A. luat-o generalul Kiseleff, ca.nd. a

uat ... o ~a pe Sfanti Varvara de la bulgarl, Ei tineau

multla sfintele moaste amncl, -

Iar acest cap, noi l-am adus § i l-am dat 'pl:rintielui staret, L'-anl ,spolar bine, ac 0, 0 sus unde bea api Sfinta Teodera, Mirosea asa de frumos, 'S,i cu al t ,cap pe care I-a glsi t maica Isidora care a stat fnpusde 50 de a. i" a1t cap mai micut, Acela nu era ar~,a galben eft aeesta.

Mi =,a fttcut cineva din Humulesu 0 Uidl,ti frumoasa cu. geam ~,i le-arn pus in paracl is ,. ICA'nd 8. ars m~nasdrea, nu s-an . mai gas it Clp sfinti au stat pe ~UCi!.

lata 'ea v-am lseorisit c,a te ceva despre s.anm

i eodora, Astfe], S' anta Teodora a urmat cemorlaltl mulri sfinp .si marl aSlceli ai lumH care au tdt· t prin pustie ~.i P!i:n :pe~teri ~ S i s-a slvar~~t aic i, tn. plrtUe noasrre, ~ i pln! astazi 3. ramas numele pesterll ~ pestera Sfintei Teodora .. lalta, aici avem §l mumele ~~. bisericuta,

IER10DIACON'U'L rCR'ISTOFOR S I ASTRUL

Sl v.1 povestesc ileum despre .i.em:{)dmeonu.1 Crlstofor Sillastrlml, pe care l-am cu nos cut prln

n'::'<'I'tl'l,e.· "lI1~oI9~'h:!it;a ..

~(t ) ~~~'~~ ~ _. ,.

E' am cu fratele eel mai mare cu oi I.e Inlnasrlrh, bID. anul 193:0. Er cu V asile, care a. murit clIu.gir aiel ,i ~,:. ia Psaltirea pe de rost, Avea un pir lung negro § h um hi IH. . egat cu .0 cordiea neagra, Si me rge am .. pe aici, pe ],a vale de Sihla, prin srincaria, aceea,

P'I in. pftdun;= ~d"alIl vreo 30 de pustnic i j care traiau vi~Ja. sihastreasca, .Pl us vreo 17 maicl ,. Una era. tlica de ministru, maica Ze .. ovia. Stia vreo las'e limbi. C~d :m! duceam la ea, avea patru ucenice, 'm~ ru.ntre:ba : ,I 'Frate, ~i tnvata:t Psaltirea pe de rosl? "~ ,~, c! ea ~tia P's al tirea ooat2.

Era cum b varul aJ].ba pe ·fati,. mine a la apusul soarelui, 0 dad\ tn zi, paine ~i apa, Ba avea drep de a rege Ie Carol 1 :sa stea oriunde An padurile statului ~i avea bordei mare, atci unde ii zice t~la Zenovia", dumnea.vo&str,a. nu cunoasteti,

Si mal! era maica Isidora de .50 de. ani in pustie $ ~ ahele, pustnice ~,i pustnici ,. :s i noi stiam, M ai pe toti pustnicii tli gasisern, umbland cu. oue manast ~ ii + " ; iii - poate mai g,asim un pustnic 'in cntare ~oc I:~'

Mergeam 'ell oue, Acum era. toamna, ID~i e nu se rnulgeau 12 a niaza, §l mergand prin st!nc.aria aceea

82

de dlncolo de Sihla, a:111Jd pe fratele meu zicand:

"Blagoslove§:t.e" parinte ~ blagos loveste! 7~'

~ "U eram in urma 01 lor. i, zic: '!<'! Taci, ca a mai g,~sit u~ bordei pustnicesc; 0 'pe~terl'~., Si IDtf'=adevar, cand ~j ung Ia dinsu'l, erau brazi sus ~i stanci mari

III iii i Iii !Ii " -

unase f.l .alCI J~'S' era a. u~i1 veche de lemn. 'Si f atele

lbitea. ell bifiU!~~ in uSa.

U ~,a avea niste u~oti mari ciopl m"Ji '. La usa pe',~telii .erau doua ttocut~. ,d~ :~,emn~, Una era ciapall" veehe, iar eealalta era p-hna cu apa, ,A-r2.ra era, vasul ~uL S~, fratete ;1 bAtwt in usa pe~t,erH, ~i ajung ~:i en ~,i

m1'rl"\Qb' ~

1U!!Lr . ~

= Frate ,A~ ".,..A,~; bati? ~ - 'I ~ ~ IUg.t .1

- Uite, ma~, am dat de .0 pe~ted. Asta n-am cunoscut ~O paml acuml ~-i bar aiel, dar nu raspnnde

nlmeni, •

. Dar oile nu staeeau, Ele mergeau p .in pldlllr,e e

Zu;::

. - Uite ee-l: Hai .stt mergeml Dar da,ca t-am gasi

'] pe acesta i-arn aduce ceva de m a stinl - ,ca noi cai~ pustniei am gisil, aveam obicei s.! Je ducem: 0 stic I,a d~ ,Zlf" 0 buclpcl de 'br,inzIJ unde-i gaseam, c! dalci ei nu mai a veau prin p1idure nimic, traian cu ee gaseau,

. S i cind sl Pi ecam noi, vad c,l 18 u~a aceea era o sfoara, mU,e u,·1 ~i u§or., Zic:: "Ui'te' 0 sfroara, rnai!" Mai jos de sfoara era o gaura 'in sclndUI'a, ca.! ar intra 0' sa:r.mi~ Pe ilealo intra, zavoml, E~ avea un clrUg cu care za vora.

$i cand am tras noi de sfoara, p e dinauntru era un ra,~.l (01 bact,pel de Jemn) , s-a. tras I'ltezu1. §i S-at deschis usa pe d.ln!untru, ~i anmci noi am lntrat, 0'

83

pe'~~e:ra cam de 10 metri ,. "lira un froc p0l101 it in mijloeul pester ~ i. Lang!, foe era. niste cetina a§teIuuta, unde dormea el .. , Sub poala pesterii erau urzici uscate, bweti useati, mere useate, de astea 'Sit batiee, hrana Iui ~ 0 Psaltire veehe era sub poala pesterii ~fu o rasa, toad numai petice bucati '. Rasa este haina cal ngjreasca~ care 0 purtlm noi.

S'] ling-it. foe era ~i 0 masa ell pieioare butuc anoase, asa patrate, t1icu.t,e din topor . ~i pe 111M! era 0; hartle ~ 0 hartle' tare cu care tnvelesti s'~'punru m ,S-i pe hartia aceea era scris ,en creionul 3Jii:, j<~,Aicl loeuieste jivina plm~ntului,- hod- C, ,n ~ "lrodl"~ lnseamna ierodiacon, prescurtat cu ~nitiaJe',. dar C :nu stiarn Ii eft -i Calin ic, (~:l,-':~ Casian, Ie! -~, C "iist:ofbr. ~M~H,!; zic t e-un diaconl'

Z'"; c: "Mai ~ daci -am gagl, ci aista samcuj este drept calugar, N -are nici pat, n-are nimic, ai v azu t, doarme jos lan.g,a foe, N -am vlzut nici 0 bucitica de paine Iuicar,. Numai niste sti [bl iciuni d ~. prin pldure uscate" .,

Bu a plecare am zis: ,~Mai de descuiat am deseniat nol, dar de incu.~at. ~. ", De lncuiat n-am mai punn, ,el el avea ~i 0 ,SalIna indoi.r1i, cu care age;" ratezul cand se' dueea, ~i Ineuia. Atata era z! oro 1

lui .iI" .... '~ ~ he n

~U1 .. La 'fl era Me) eta' aoeea.

5i am plecat noi. Dar' zic: ,,,M,li,, s-a supara parintele ·cl i-am glsi.t pestera, ~ti i. ce-ar S,D. zitI el? «Mi-a ga8it c meva pestera '- n-o sa mal am Iiniste de aCUUl'!» . I a sa-i scnem n "H ,,~' ~ i scriem noi 0- scrisoare: )"Frat,e<; cine esti, jjvina paman1tulul,. sa ne ieqi pe noi, p,a-cato~].L .... _ ...!au trecnt oameni rli pe alci. A~1). trecu t do i fr.ati de manastlre cw 0 ~ le manastlrti ~j

-

NE VORB'E$TE

foarte In} dori sA te cunoastem, si te ajutam, Suntem din Manis,drea Sihlsui8l;, care se glse~te aici mai jes' ,.

$i am 1:1$ at ~ i no,j 0 i.tirtie., La citeva zile, era toamna, eu eram cu one seara 'in porneala, cit dupa ce mulgi oile le dai In porneala sean", sa, patsci ,paUB 'd.lziu pe raccare, ci, mal b~hle paso seara decat ziua. Fratele eel mal mare era Ia stinl,t stringe:a casul ~ facea branza, El avea treaba tn stana,;; Si cum eram CU olle, vad 'cl vine un ciUu,g,ar tlnu 1:1 miee, era luna :p:ID ina ~ CihIU, s=a n uitat a~a, la dinsul §i n -au b!tut deloe i

EFlW. un (tllu._gM dnl;r", frames ~i avea 0 g,ea~Dta depiele ~m tn ea, a yea eeva rotund. Dar miresea asa de' frumos de la dansmJ~, ~ a crlni, a" trandaflri ~ ~~ Mai ",

,. _. - ,1':;1 ,<t:1-"' ,i • , .'

ce-i cu ,3 1 sta t ~l-m.ru zice nne:

= ,B.Ja:go's.lov,e~te" frate 'Constantin!

Dar eu cand am auzit ca-mi zice pe nnme, mai

tare m-am speriat, ca nn era de 1,3, noi, Zic: ..... Domnul.

~ Dar ft,8lele Vasile ce fa'ee'?' ZJic:

- El e la stln! ~

Mil gandeam: ,;oia, uite, mail De unde ne

cnnoa,te' eJ pe noi, cit nol nu-l mai vazustem? ~ '= Dar mai stai tn. porneala?

~ Oile sum satule ~ i dec acum merg la 8['oa.,

~ 1. mergem noi mil s tin ii... Noi aveam icoane ill stana~ ci era st!n» m!nls.tireasca. Noi eram top' tta~i de n'laniscire, n-a veam nici un ci vil ,. Clnd, at ajuns m stln1! a zis ~Cuvine-se cu adevarat", a taCUlt- sfanta cruce ~i pe urma a. zis )'~Billa~osJo'vili~·. C~nd a ~'Dcrat

P'AR'INTELE' CLE(].PA.

wn st!nl aeest clmug;!r ~ cu geanra aceea de piele, m tare avea ceva rotund, ,3, venit 0, mireasma de

nepoves "'~It

_' v. .. ~1.J.I1. .. !to!

Noi ne-am lU'Rut, em., eram na__mai cu fratele ee'~

" , 1<~ 0' " ~ .e d- , '1

rnai mare ~ Asea era in OOan:ur1a hu ~i_ '!' pascanc 01 e

pe alel. Sine mtreabl el pe noi:

= Frate Vasile ~i frate Constantin ~ :nu va, temeti ~ N -ap feet zile~e acestea eu oile pe 1& Sihla? Pe de la vale de Silhla." ca. acolo sunt stanc'lrii marl, p:ripis;tH. marl, tnspre para'll] Isidorei?

= Ba da, am fOISt.

- ,N =ati gisit un locas smerit?

D" ", ~-.'. ,t.' , c' 'til,i:(;i:!'it ,t"iIi nestera i""m'r ;,p'Ul·iI.'!Il+i:Il: ,ell iIfIIo

,~ a'll ,p~rln .. e:!i ,am, eA~l~l, v ,:y.- .... ~~, i:t , I ,.... ~I.A __ 'Ii;".!'

u~i de' ]emn veche, ~i era ,0 SfOil1r1 ],egata, ~i 'caoo am tras-o S""IR, deschls lnaunttu,. ~,i iniuntm, am ,gAsi t

·i., to - '1·' ~. . a la' - I' fc ,", b

- ~ - I ,'. , . " I . ",", .. ',-' _.. .' . - r·. l '". '. . -" . .... . . I ," , '. . 'I

numai lUI,Ie I, " C P oro 1 t ~,l 111~,[e cenn ang OC ~l su "

P oala pesterii am glsb: pid.ure~ uscate, urzici uscate, burejl, ~i. 0 Psa tire era J.i 0 haln! veche, Iar pe nlB;sa era 0 hattie §ru, scria pe dlnsa a:~·a,: ~,.,Aiei Iocuieste j ivina piml1t1rnl~ld:' Ired, C '. ~ .

_, Bu :plcatosul~ 80nt j i vina p,ama:nt!wui! Ma numesc Ierodiaconul Cr is'to'o'( . Am tlcu.t seminarul Ia Cemica ~,i Teologia Ia C,el',niup ~i sunt de metanie din. MlnISltin:~m, Prasinel, ~fu Bunt "f'icut diacon de mitrcpolitul Bfrem Enlches;cu~ S:i stau prln aceste 1 ocuri ~ cl, m-am rug at 18:. Durnnezeu, ,c§nd voi terrnina teolo gia, ,sri vin 'aic:ru,,~ c~, mi -au 'pUicuc foarte mult locurlle aeestea la Sihla ~i am venit '~i stan aiei de c:i~Jiva ani"

Pe urma el ne spune:

_, Fratiimei, ati lasat ,0 scrisorica, ca nu sunteti

86

NE V'ORBE$TE

NO,ID. desehisesem usa, cUln v-am spus cand am tras de sfoara aceea, dar de tnchis n-am mal. putut, cil retezul s-·a deschis, ~.i era ,0 sarml, pe care e] IjJ avea 1m ell car,e trlg,ea lna.poi.

_ ~ V ,I. rog sa. d ~ercaji ci am lasa.t usa la pe~rera,

ct·· . ·h-·-x~ . esc lISa.,

~ Nu-i n'~mic., !c~ n-are ce fur a de aeolo, a,p vbut dumnea voastra ~

Dar noi intT[eba.m:

- . ,ar.wnte., dar de ce mlroase ~a de frumos in jurul .mra·m.aJl,e·?

N e-a raspuns el:

- Pratilor ~ mari .sf~np au trlit pe acesre locur i.

Aici daci au ~ost manastirile de suite' de ani, m1[dIi

pustaici s-au nevoit pe aiel. _

Atunci erau 35 de pustnici tn jurul Sihlstrl:el", plus vreo I 7 :mai,ci in pusde, pustnice ~ U'D81 a fost fiic! de ministru ~ a fost stare!! In V,lratic vreo 30 de ani. S~ zsee el:

,,- Multi sflnti au trait pe aici, Da eu trait mill i, cl Narcis Cretuleseu, staretul Min~stirH Neamt, ar hiereu S,i doctor", spune Ia inmormantarea. staretului Timotei cl t~ Manastirea N,eamruJui are aeum '730 de ,calug;lr.~ ~i 70 de pustnici in pusne" ..

NUmai ManMtir-ea Neamtuhii avea 10 de pustnici Calle trliiau in pus de , ill pe~teri ~ i pe care ii mal ~~~ta manastirea. ~H pe aici no] am. gisit multi pustmct.

- Da ~ ·$i da.ea vreti sl, ~dti de ce miroase rnn jurul meu, am 81, v,a, arat un cap de- sfant care I-·am gasit acum,

Si a scos din. geand un cap gal hen cum li ceara, cue a vea 01 cruce neagra drept pe frunte, pate! era. flicutl cu pensula, dar era d'in os creseuta Si mirosea asa de frumos capul aeesta,

~ U nde l-.at,t. glisit?

._ .. a:ta sa vi span taina: Stau de 3-4 ani pe aici

In pes,tera aceea care ai-~ vazur-o. Si foarte mult~ scarbe mi-au facut draeii, Vin noaptea, toaca, bat

robe; clopote, se fac ~erpi, cand ma_ rog vm sp'~ 'mine :sl rna muste, se fae catei negri, se fac '. UP,!·, ur! la u~l, man supir.ar1 lim! ac ~ ca. el 3V'e3 rugitiune -; dar en ~tiu Psaltirea pe de rost ~i-i ard eu ]P'saldrea,.. tar tOdat~ ma, rugam la Dumnezeu, ca mi-a tost drag loeul acesta s i. stan pe aici ~t 'i g.~ndeam, oare cati sfinti ,3.!U trW[ pe aiel 'in rugaci une, cite 1 upte au a vut ell. dracii, cum spune in viata SmnN ui Antonie ca il bateau dracii ~] se

chinu!;a clnd era 1n pustie ,ca avea up~l mare.

Ca aceia 'Ow se luptl CD. cei care le tac voia lor,

ci cu (lei care intr=adevlr se lUlpdi ell ei, ~i zice:

.... PirnnlHor", am fost DUDl]J:nica, in ziua de.

stanml II ie Ia Sihla, la btsencuta de s.. b staDel - acolo era :pirintele arbimandrit Vasian ~cri~c~~ c,ar~ a fust starer la Seen ~ i a. stat acolo 1 m am, Numa.m parinte e Vasian ~tia cit eu sunt pe ] ocur]1.e aeestea. Si am slujit amandoi 'in bisericuta, de s~b :s.~c! SfiUlta Liturghic~" Duminica in ziua de ~fa,"ru~. Ilie ~ Ne-am impaItl§it amsndoi en Sflntele §i Pre,acuralele~ Taine, iar eu cand era aproape ora 12 rm-am lust d1l13S bun. de la pJIri'nrel'f Vasian ~:i ,ei~ mi-a dat oleaca de pesmeti, Ol)eaci de plaine' uscata. J-am g:~rutat mana - acesta era .diacOIll, celalalt preot - §'~. am

88

NE VORB',l~S'TE'

plecat, Si mergand, eram obosit, fiindca, privegheasem noaptea, nmi mult n-am dormit, ca sa rnl pregatesc, sa-ml eitesc toai rinduiala de impi.rti§ire. Si cand coboram inspre pestera Sfintei

eodera in acea parte, m-a luat 0 10 bo~sea]i~ Soarele blteapi! . irtte crengile brazilor, cum e Ia noi aeum, p intre frunze, eli erau ~i 'agi sl brazi, §i mi-a zis gandlul: ,~da sl ml culc oleaca?" Cum 'flam obosit, am fie to' cruee Ji m-am culcat, Era drept la a'mwazl~ eli, ave am ceas la mine' ,

Si eand~ m-am culcat eu, cand aproape sa adorm, a venit cineva §1 m-at Dual de pieioare ~,i m-a invartilt reata, Dar eu m-am speriat, m-am sculat , j zic: 1" Mli, rre buie s I fi fest vrenn ca1ugilr' ~i m-a vlzu~ ~m. a. facut 0 glum a, sa mA, sperie, Sa" e vreun pidur.ar, sau cineva la burep?' CIne §:tje ce persoana e in locul acesta pustiu!" Si OJ. -am s cul at, m -am ui tat, dar n-am v.lzut nimic. Si ce mi ... a _z,ID.S glnd.u1? ~~A~sm-i dracul ,ce de amiazaizi ~~, .

S~a ,gAndit el, cum SpUDe 'in Psaltire: Nu meJ vot teme de fri ca ae noapte, de sdgeQ.ttl ce zbaara ziua, de lucru eel ce umbla tnt ru intuneric; de fntiJmplare st de dmcu! .r:e'l de amiazazi .. · ~:n :~ara,i: nu md voi teme de' rele ca Til cu mine esti.

»131, in ciuda lui, eu mA ewe iar. Bu vreau sa dorrn ca-s, oboslt" i ~i mi-am alent cruce ~l m-am culcat din nou. Cind m-am culcat, cand aproape sa adorm, eu avindl parul mung, rna Ia de par ~i de treili ori ma, poarta, Si atunci rn-a luar 0 frica, tremuram: m -am ~scu] at: "~ M~i],~, cine- i l' n Ma uit ~n 'to-ale pa file.

Clnd. rna uit Ia tnitl!]mea brazilor 0 asa - mai SU,g de jumatatea brazilor, iaea un pusmic stilt.:ea in

PARINTELB ,CLEO'PA

89

vizdub,~ en 0. barb! alba,~ ell parul asa In dona parji, tncl~tat cu sandale de lemn, eu metanii de Iemn ~l]

m,~ .... ,!I(1 ~lldIJ .. ~I.

Eu (:ind rn-a I. uitat, a- creznt cl-i 01 nalucire, Am ii'ocep1ll.t a face cruce, ,cl ~ i diavolnl se p oate arata in chip' de sfinti, de Maica Domn I' lui; este putere nalucitoare, cum spune Apostolul Pavel: nu-l de mirare ,ca $i sasana Sf preface in chip de' tnger. Dar e~ cand a, vazut cit fae cruee, a tis:

,_ Nu te 'tee, parinte Cristofore - mi-a zis pe nume =" .DU te teme, cit nu-s, niUucirel Eu sUItt nn smerit ,cllugir care am viejuit peaici ~l am rramt m, acest Ioe i . e acolo de unde esti sfinp.a. ta fA 0 !Uta de P:3J~·' a dreapta Ii vel gasi oasele mele, cl nlmenl nu ~rie ca eu am adormlt pe aici, Sa, iei capul meu, ,c!-J,i

'" · d ' ~ ,. A[ • .' i 111

vo 0 ne a]iuror In Vi,aPt de pustmese pe care ,at mat-e

~i te voi plzi Ji nu vel mai avea a'titea Iupte cu

o~'.... . ..

UJlllCU,.

Dar mi-a spus nw .s ai capul sa-l iau. Eu. rna, uitam Ia e cum sdltea, lin v,~zduh ~.;:i rot fii,cea:m cruee, D ' ice Nu te temel N 'It"- temel C"::< n 'I!!'

a:r e, ZllO,; n 0 0'" _"..; "' ..... o,~ "u lliie'.e e;, . i4. ' u.-~

nalncirel" eli ve .ea ca. mi1 tem, ca, am crezut ca- i nalucire draceasca, Si am mers. Dar de emotie cum am mers eu am mers ca omul cindl e speriat, n-am

iil: ~., bi \!>o'" X E .

numarat pasu nne, cniar 0 suta, u am mers §I

m-am OPI it ~i cind am, vlzut ca nn-i nimic, am zis: ~o,M al, iaca a spus mlnelunl w Aeela trebuie sa fie un duh FaU'" r-

Dar em de aeolo: 1'5,Ma· rnergi oleaca, cl n-ai ficut 0 sud! de p~U t~ Si cand am mal men; ca la, vreo zece pasi, iaca 0 staneR eol ibi a,,. cum aJj:i vizut ca. sunt multe, ~i de J:a marginea stmcii pani j.os era

N£ 1l0RIlIZ$TE

o pinzi de p"iiatljen ,~i sub panza die p~nan jen se vedeau oseminrele lui. E~, acolo a murit, sub stinca, aceea, B a.te a, scare e. E:r3Jm galbene CRm 'ii ceara,

Si ,aJmJnc'~ am ujtat IC~ mi-a spus sl ian numai capul, Bu am pus: rasa jos, am inceput ,8 face cruce j am strieat pAnza. aeeea de pi~tianjen ~i am 'inceput ,3, culege oscioarele de la n1arda,. Oasele, cand puneam :mana. pe ele >; erau fierbinti ca fierul ros, Tot m-am fri pt. la min.l,. Si intrau En palnant sfa'iind, '[ncJll iesea fum ~ $i a raInJ1S nun1ai cepul t cl nu i-a lost vola lui ~:I iau oasele, ci :wmad. capul,

Dar eu clnd" .€I'm, vaz;l1t~ am zls: ,~ Vai de mine, m-am fript tot la ,wlana.! ", Acum ma temeam si lau §:i capu '~ credeam ci ~i aeela-i fierbinee ~ S'li tot dideaul pe aproape, ,sa, vM daci1 mi ma frige; eapul a ramas galben, frnmos, Si cand am pus Inan~ih eapul n-a disparut. 'R asa CUlm 1m v,edle.IL L-am Iuat ~i c!nd m-arn uitat inapoi, pustnicul nu mai era .. Nu f-am mal v!zut.

$1 ~~Ua" pijrinxm1.or '!, iI, pert Ia mine de 1 a Sfin.tul 11 ie - era toamna, era, prin octombrie asa, Ziee: n-am mai avut lupte ,eu dracii in pe~re.di m N u mi-au mai venit :di mi se fac a m chip de ~awpe',~ in chip de arici, caei veneau in clIDip de osta~i~, mEl chip de ~,ei~, dar acurn n-am mal auzh nimie de clod am, bir(ga,t capul acesta tn pestera, S.i drept untie ma culc eu pe cetina aceea, l-am flcut acolo tn stine:!, olecuta de Ioc C[wIU am putut eu ~i n lin. acolo.

Dar eram trist ca. nu ~dam cum n ,cheal1i1l, Cat stt ~ ~ zit: ~~ Soule eu tare ~ re aga-t'e' pentru mlne l" $1 rna ,gancteam;, ,Y)'DolUll_fIj_E:, eu mgicianUe robului T,lu. acesta ~ il a,t:l'ta =~, miluieste-ma ~i rna. ajrutaJ t~ S.li Intr-o

v _ , ,

PAR;lNTE'J .. E' CL,EO.P'A

noapte 13 miezul noptii cum rni rugarn, aud de trei ori: ~ Cristofore, frate nnmele meu este Ieroschlmonahul Pavel = ,3, lost preot sehivnie '_;, ~QrSt duhevnic a.l Smlei'" '.' De trei ori mi-a spus, :s.i de atunci l-am aflat ~i nnmele.

Sl ia£i rm port la mine, zice, ~l mare u~urintl

r. '- '~EI I!

am, V,edep mireasma asta? Clind :ma rog mai tare

miroase. M,], se pare ea am, tot raiul eu mine. T,oati Biserica,

Si atunci am .s.pus ':

- Parinte ICri:s;to'fO'f ~ dar dlaci ne-orn mai duee

pe aco~o'?'

_ - Nu, S! nu veniji, fr,a.pIJOF.'~ ci3i m-am rugat ~ui Dumnezeu 81, nu mai ~tie nirneni '~e sunt, Chiar de veni ti." nUl mit mai gis if! .

Dar sat ~dti cit, pe alci multi sfinti au ttait; ca ap ot am mai gis.it ell doua. capete de s.fi'nli,~ pe urma, ale altora, umbland (~U oile; ci multi au sihastrit pri E'J pustie. A'poi Q, zis:

,~ 'M! due pima bl Plrlntele: Ioaniehie - staretnl TI05(ru era ,s,tare,~ mare, el manca numai 'sambata, ~i Duminlca, a venit din ,Stanml MunJte ~', ca vreau,

ziee 11 s l stau trei zile IDa minas,tire" .

A, mers de vale ~ft l-a invalRt pe pairintele N icanor crohoria de vesminte bisericestl ~:~ a stat trei zile, S~ar-epJl a, vrut si1, cnm:p ere capul aeela de stant de la dinso] pentru ajutoml manastiri]. ~,No. Sit-:m~i dati :mr~lntl, de aur, ,ea nu-l dan! Acesta-i ajutorul men unde mi due, cl se ioag~ peraru mine 'a Dumnezeu" +

.Au a,cU't Liturghia in paraelis ~i au. pus eapul pe SfantEl Masa ~i SF-H, umplut biserica de mireasma, S i a treia zi a linnt 0 pr-edk~. la mas! la to~i p\arin;H"

92

.N,E' V'ORBESTE

a . uat iertare, ~" luat .capu~, §,i a. plecar, ,.,.Ell :' "a, due pe calea mea. de s ]hlstne'", ca-n pustie vreau sa rnor, Dar

sa, ~u ~ ~I mai c~~tali.~ ca, ~co~o, unde m a,lf ,gasit, no. v,ell ll!ClJJ. .g,asl ruci locul ~ i nici pe mine, cl m -am

rugat. lu{DwDI1ezeu. si petrec in singurataee, numal cu grija lui Dumnexeu ,i sii nu mal arm de ,R orbi cu

oamenit j;:j'. S i :S,-a dus, ' ,

, Si ne-am dus noi, eu care am fost eu 0'''; e ~d arm

ci1.~tat pestera lui, cu zeee frati, ell douaze1ci; n-am ~~m g~.it ~ici pe,lter,a,; niei bradul, nici nimic, nimic, ~;.Sl ~tmtl i~lm-am. rugat sl fiu a.ooperle' ,

. Am.ci la Sihla, tnrre ·~Rapa mui Coroi» ~d «Fagii l'ar~~· ~ste un 10·0 unde, dacl re ascanzi §.i petreci 'In rugaciune, nu te poare g,asi nimenl in veaeul veacului, S,i aeeasta de unde 0 ~tiu1 Am frost in S~Wl A~~Qte AthO!5", la Cherasa :pe greceste, '~'hlm§a . 'I zice pe romine~~, §i, am gasic un cOugar

de .1a Sihla care a stat 40 de am aiei ~i aeum era, a.c~mo~ ~l_ mi-a zis: "Este un 'oc, aeol 0' lao SibJa, intre «~apa Jui COI1oi» ~i «Fagii rari», unde, ,dia,ci te rogi

lui Dumnezeu, nici.odaxi nu te poate glsi nimeni. Bu

o ~tiu tl. Asta mi -8 :3,PU'S acela, ' - -

Plrif1lJte;[e Cozma Be:r~1' care a venit fn 11larm~ti~rea asta (:indl era staretul '0.00 ~ erau 40 de: calugairl atunci amci" uti-a lis,: "M,ai bliete, acest staret Jona din Sl?lat a fost foarte milostiv. 0 data, cand :$;-a, dus sa tate 1JJn fag toamna ~ a au zit sunand a gol: ,~:l. c:and I-a doborat a gis.it 0 comoara. A cumparat m ulre vi te 'in Silila sf a tleu t multe case la s~racL Daca a cumparar vite, rn-a trimls 51 pasc v~Lle. ,~ram ,cu.un frate mai mare. ·Si merg,and en vneie incolo ruspr-e pa.riu~ Isidorei, prin pustlnl

PiRtNTBLE CLEOPA

acela, iaca un caJlu.glr f!,ce,a metanii ~n ffruIa unei pesten, se ruga, Si noi, canOl I -am v Izu t, nu stiam cft sunt pustnici pe-acolo am II's3t. hainele in bit ~,i fuga Ja starei sl-i spunem ,cli am g,i8"t un pustnic,

Staretu'i a zis: :f) Mli, dar eu sunt de atapa ani pe aici ,1 n-arn gasit nici un pustnic". ,~Este pe aiei

aproape" A venit st a· ... a.tq .. ,ll II!iI,U-' venit ~\~ ,,",,'Ii'IIi';

pe i,t...'.I!.'IVg re -. ,,~. ,·,,:"L Iii,. su J!!,'iI..,.l}uLw.,. ~_:_.'\oo !J. ~.:&i. aw,~

ciUu.glri Si noi ~i:sasem ~i hainele acolo. "Uite hainele, vezi" .. Le-arn gasit acolo §i am gisit '~.i vitele, dar pe el nu l-am ma·m. g'lsit S=3 rugat sa. nu - ~ ,gisim. .si degeaba, A~a-i Ioeul aeesta, Daca se roaga, Dnmnezeu tl a c opera,

De aceea, fiindcit. sumeji un grupusor tocmai de " a Arges ~i Hindea to't avearn itn _g,i\J1ld sa ml JP,m imb oleaca, ,ea eo mai acu~ rna due la bltlinul (Paisie), cl eu d:immeatl plec, ,a01 vrut 8,1 v,i, spun ceva despre ~OCl]!i aeesta, MuIr!, sfin}:i au. trlit pe aiel, mwJi ICU\V iOS,E, 'mulli. cu vi.aJa sBnta.

Flceam biserica asea noua, paraclisul, Cind am terminat-e a venit unu:d. Ion Faliga, care a lucrat Ia biserlca Patrlarhului Nioodim '130 Pi))iri,g. Mo~ul acesta era cloplitor de piatt!" "PI ,. nte, eu vreau sl

'. .' S~ M x ,.,~ H '.

cioplesc p:mtra, ~ a', ;j[,anta ", asa gra' _ it ', u" ai, mos

Ioane, ~'i ciopleste, cit eu t]:1 platese l" ,~~ N u, '00, nu, Sa fiu ~i eu enter" ,.

~:i a lust omul o da]tl~ un ciocanel, ca nu toata piatra-i buna de ciopfit. Alta-i prea tare, alta crap,3" el stia, dacl-i cioplltor, ~'i zice:

-- Hal sa gis'e:sc eu 10 'p,iatri bun! pemru SBnta Mas! ..

Am hiat -0 pe "P~lr,aul N egru" " am ajUDS .~ at bordeiele a dol pusmici ~ Parte nie ~i Gherasim, aeeia

N IE VORIJE $1''1£

pleeasera in S flnruJ :M unte, ~ i aeeia au. stat vreo 40 de ani. U "uID e.ra de 1~ Belcesti d ~n J~]lde·tu]J Ja§i. §.i unul di f.li Botesanl, §~. pe acolo erau stanci asa tlll fa,ra

soarelui. colivi re., §.i el cioplea 0 piatra ~i zicea: -

= .A 5:(1 oo-i buna, :Pi:rmte! A:SIIl=i prea tare, cr,apl ~ Asta este prea nisipoasa,

- Bine, mo, Icene.

.En eram 'StaJetlu~~ aeestei manastiri, era 'in " 46 ~ ~iJ me!"~,md el ~ eu mergeam ell. el, caL eu §:ti,am locurile; am pazit oile aici zeee anl de zile, am fost frate Ia a:s(fruta~e:., De la oi rn-a 1 uat si m-at pus stare] in "4,2.. EU ~dam to Ii. muntii il,tia ~

- Hai, mesule, ea eu ~tiu' unde sunt ~espezU M,ergind nel, el cloplea 'mt_r=o lespede, :sl era 0' prapastie mare t'flJj jos, cu afine, S.titi ee-s acelea afinel Era .afirrl~ mult .. S1 ell mit uitam de sus jes ~.i v.i1d. acolo parea era, '00. burete, ceva alb,

'= Ce sa fie acela?

Dar el, mesul, coborand dupl treburlle hll"t Incerea pietrele $m.. v,adi d:aca sun! bune pentru 8M'OUl Masa ~ gaseste un cap de (lim.

- Parinre~ am dat de eapul unui pusmic!

- Dar cum s~, fie cap de pustnie pe aici'"

- Parinte, vulpea are obieei sl- se j oace dacl.

gise~te OM eIDe omulni mort, Trebuie s'a fle ~i cealalta parte a oaselor,

Dar zic:

= Unde s.1 fl.e?

- Ea ~ -a dart jos de pe su\:ru:;,1 ,Rioi ..

Eu ma, due roaJ!- rO~l'tl. Pt, departe ~i Ina sui pe stanci ~ Cand rna su ~ pe stanci, iaca un bordei strlc a tIl ploua tn ,e'] 'J ~ft aproa pe de bordeiul aeel a, oesele

pAR1NTELE CLEOPA

9,5

,ctUug[lruJ.ui '. T03re,~ 'in afara Ole cap ~ capul tl dildus~ vulpea de-a dura, Cine ~de eand a mUI it. ,eJ l' $:i era ,~i erucea de ilia. glt~ inca, cruee de lemn, S:i centironul era 00010 ~ $,1 el era mort aproape de bordei, lang!! 'ptipats.tia. asta. ~ i ,a~a l-am gkit osemintele §:i Ia aeela. Da, Aped am mai g,lsit, dar n -am cando v~ii spune, 'cl, v,R. Pn. prea mult,

M.uI~l sfinf~ au ir~U.t pe aiel. $i. voi venind pe aiel tocmai de departe, va faceti parte de rugaeiunile Sfinlilor Plrinti;, ca, av,eli dragoste s'l cinea~i pe aceste locurl. Deci Preasfsnta Treime ~.i Maica Domnului ~i sfinJH care ,a;1] locuit pe aiel sit va ajute cu rugae iunile lor, sa. vI binecuvinteze calea, mergeti cu i'l1_geruJ Domnului ~i ell MEdea Domnului ~i, '$a. ne inUUn:im, cu

.

totH :i81 rai, iar de va voi Domneeeu De vom 'mal.

tntiUni ~i tn. veacul de acum, Amln,

'!f:I'F' A<!o N" "1f'U"L hJf'E"'C" U' N.' 0" (:'I C' ,U- T'

~ ._: " ,I , JJ.. _ > )I,,~, ..._._ . ~ "_ '

DE L,A NBA:M,T

- Prea Cuvloase, spunet~=ne· eeva de s.fintu~ car-e s-a descoperit la Neamt".

- Acests care s-a descoperi t ~a ,N'eaml;. at vazur cl ,3,cmm I-an pus de-l s afU!'tI oamenii. ,L-,am ,sirutat ~i

~l U. sfjr§.imWc tum] mai, 'h1 atliUI ~,986 cn~g!idi. ~i pelerinii a'fla]j in M~l"slh-ea. Ne~, rut! rom. martc()'rih u:nu~ feaomen neQbi§n~~t. Pavaj1;.lJl care duce de Ja (;lQPonliJ1 ~a ~isel',k-a s-a, lid'ic::ilt in :mOO minumat p~' dlrn-ensilLllea unui '[nortl1!~tnrl. 'Pennu 'c~ aeest feaomen eentinua, s-a l1Qitirit sl se S:;lP~ i'o acel ~oc,~ pencu a vedea ceuza 'drlk!;rii pavaju]u]. AS'[f.el au r081 descoperhe ~~re~' unui Sr~1U neclllmJ$.{;!1![,.

N,ll VOR B E S T,B'

en cand, am fost de ann pnut prediea la instalarea staretuhii. en acesta este >0 mare' taina, Stip. cum 'Sf-a r,1djc,a~ pavatjul"

Venea hramul ,M'5nistirii Neamt. ICa:~ mai era?

Bra j ola asta ~i j oia cealal ttl era, hramul. Mitropoli tul, ,~:NUrmafbw actual, era, la N eamt la palat,

Pavajul S-Q, ridicat la tnceput I()Icl.ci pe ,0 d~s,mnfi. de vreun metra, a d01!lH zi mel], mnlt, a treia zi mai mult, ",Vai de minel" S-au dus la patriarh:

- ... nalt Preasfintlte, 0 sa pitinl 0 mare iS,pita, la hraml

- Dar de 'ee?'

_. U ire cum esse: Be ]t'idica pavajul care duee la biseriea,

_ Mil blme;i,~ ce poate S,3., fie?

~ Conductele de a:pi a M1mastirii Neamr, care VlD. din mrnJDIL S-o fl. sparr 0 conducta oedesubt ~i ,a-cum apaL ridica piminm - asa s·-atU gindit '~OIi ,i

,_ Had repede sa s~lplm WI ~anJ sl d~m drumnl la api\!' Had 5i, ,cintift1, ea 00 cumva tocmai IDa, bram si, se ~Jparg,ll:i sl ~asa arpa ~i sa se :m;ece oamenil pe aicil

$.i S~a.!U dus eu tl.rnicoape" Au SC'()s, un rand de pavaj, din beton, dedesubt elc r~nd de pavaj, 'e:a in Mlnlsdre'a Neamt 'prima biserica este de pe Ia 1320 e Am ci tire lsrorla mln~scjrn., Ca.nd au sap,Il't ~]i au scos §i al doilea pava], fir in a, proaspata, Au mal sl:pa,t vreun metm jumatate ~m au oat de oasele astea gal bene cum ti eeara ..

Le ... a.Ji 'V~lm\t ~d ,C apul galben ~j 0 mireasma a ie~it de' acolo, de S~2IJ. umplut ograda manastirii ~j au venit ~.i preotii eare eraa a seminar, vreo ~20' de

pARINTELE CLEOPA

preoji, cl erau v,enip la 0 adnnare teoru.ogica. $i a venit ,~i mitropolitul. _ ~ Ce-i mli,?' Ce-i mlreasms asta? c§., ,I, ajuns §i

121. seminar mirosul,

,_ Ia ui,ta~i ce am gas:~t.!

Imediat au venit 3i de la securi tate: ~ Dati-Ie p e foe I,

Dar :mittopoUtuJ,:'

~ Nu se poate, don:mu~e~ aici este toe istorie,

Asta-i minune mare"

- sa, nn se ~ud_i de miUlJIli! - altia. care emu

aeolo,

= Nu 'vi temJt1i~, ell cit vreti voi :sa opri'p,

soarele 81 nu lumineze, mal tare lumlneazal Vai de.

'CIPUI vosnul

Patriarhul a zls:

_ ~ ~ ... !I'l ~

= Spllo!!tl,-le ell agb'1L3Zma mare ~,i cu 'VU'lJJ - asa- 1

regula. _ _

A flcu.t un sicrias ~,i le-au pus acolo, ~,i cand

s-an dos 'Pc biserici" patriarhul Sc=3 umbrae-at CU, noua preoti §i pa tru diaconi ~ ~ i ;1111 f!cut 0 slujlbl frumoasa de dezlegare J CI' la p3J;nacid I ,. S:h cind a :11 ocnit 0 d;aul, sicriul, 'io~i IU tneeput a. plsnge. ~i. apoi le-au dus lntr- un dulap {':U vesminte arhieresti, tm al tar ~ Aeolo le-an lilMllt plana dup,i revolutie ~

Seeuristii au. spus: )~,Sl AU se mal audil de' elel" Noit te-am ascuns. Dar ce ... au Q.cUJt1' Au adus de la gr-opnip,., unde-s capetele, 'nl§m oseminee _de cftlu,glri,! le-au pus mtr-un ~dcria§ nou, ~ji cMui veneau oamenii, zlceau: J~,Ai,ci suntt", ca sl-i mlnta pe oamenl, cl o~unenU, nu se lbau; ~:l le arate moastele.

Du~;a ee-au gens moastele t :i:meffia't au pus, sil:, faci pavajul - ,ai vlz"ut eli, ~-au 'lleut inapoi bun. 0, baba a vazut de unde l-au 5iCOS ,. Ea. S-tJi dus $,i, a aprlns trei lumlnarl aeolo ~i filice-a, metanii: vine u~ securise

- Ma'tDJl~i", de ce te mnchini 3!i,ct?'

- De aiel '''JIi fo st '9' ~''J'IiJ~~I'!I'm ~'

. ,~ Q lit ~ ~il,~,IlH.aJ~~W .• ,

- Nu, rna ru.~~, du-te ~i. reinchina In biserlcal

- Du-te tu in biserieal A-iei a t:bs,[ ,sfinrul!

Au inceput at ride ,~i aceia: nM1i, cu babele nn te p ot~ pune" .

in 1930, profesorul universi tar- de ta Soeoea, Tomescn Constantin], ,3, ,scr',n8 istoria MlnasdrUour:

N eam], Agapia ~i Vlrade. g'-a oUrs la arhi vele sta®l.du rn de la Iasi §.i aic ~ este 0 seetie la Piatra N eamt ~ din 13~O ,pana in 1938 ,aJU adormit in M'ani5t~re3i 'Neaml mil de: clW.uglri;, ,gindip-'-vi ce-a fest ac 0.1 o. Ei, c'~i

sfw£i all. fost din ace~ua!: ~

P'A,RINTELB 'DOM:ET E-CEL SU'RD A A

DE LA M ,N.· .. ·,STIRE,A N'BAM'J

Staretul nostru ne p ovestea ci ,e] a venit 11, Mlnas~irea N,emnt de Ia Sflntul, Munte 'in l'900., Zeee ani Plrint,e~e 'Ioanrucbie Moroi a stat paraclisier Ia N eamt ~.i abia a,po~ 'j< in ,191 0 ~ a fost trimis egurnen aiel la Sihlstria.,

Paraclisierul a vea un clop ejel ~,t, un cia cinel.

A~ a era regula ma'n3stir,i ~ ~ S i ,~ind se ducea la miezul lltoptH,. tntii trebuia s i tteZl®'Elsci pe s.ta.I-el~ Batea de: trei ori co ciccanehil m, u~a. ~i suna clopotelul ~i. zlcea

asa: '!@ V remea 'cln'lrii~, ceasul fi!glc,i.un~ i J b~ag,osloveste, preacuvioase pa.rfnre',~, ca sl: roc'! ~ ~~D'Omnul'j~. $~, apol merges ~,ru:~i scuta pe to~w, ;s,i apoi toea. in, to ch ita, de fier, toea tmprejur, toea sus ,~i apo-ffi tragea clopotele ,. Asts-l treaba paraclisierului ~

:s-m. ilm.j, spunea PI.rinu~le Ioanichie:

~ M,ii ~ bliarule. Bu am tiost paraedsler ~i ca si nu dO(ml, ce ftceam~' Pnneam eeasul sl sune la 0·['1 11 (23) Si en citeam la Psaltire,

El nu dormea 'panl la Utrenie, .$i 91""13, inWmrpI!a:t

'~,a, Mlnist!l1ta. N,eamt cil era un ci]luglr de aproape 0 suti, de ani" schimonahul Dometie, S1 loeuia toemai aeolo unde-i fabrica, care' a:tunci ou era, ,ci=i f1cutl de N'irodim" mcoace. n zicea MLa 'viicirien acelo, Aves 0' CHine rea r. El era surd ;1 on. auzea ~dujlba ~ Venea Ul mormsntul Cuviosu.~ui P_a,~sie §i :p,' ang1ea. acolo, vedea m.i~caI'ea,,~ S:~1Illj b31,~ dar nu ,3UZ'e,9, nimic.

Plinlea ,310010 ,~i se ruga §\i se duoea 18, chi! iU'~ 1 ui ,. Iaca ~ mnmr-o bunl ,zi a :m:uri'l, Dometie, S-a dus nu §tiu cine pe acolo ~i 1-\8 g;ls:~t. in. genunchi ~ cn Psaldrea desJcilisi. 0 'hainl ruptl pe el, capul g'ol ~;ru, ,I zis:: ,~M:l.i; a, murlt Dometie eel surd, care venea la bisericl (b:!~; aeolo de sus de: la Vic5I~e n m

Atuncl era eclesiarh mare un arhimandri t, Ghenadie Rof,u. E1 trebuia sa, alba ,grijl de. eel ce

mer.

- Mll~ d1ueeti'-v~1 ~,i-l ~uceti~:_

'Cloo s-au dus ,au vlzut aeeia: dulama 1l111--i I, -ra.sl nu-t, toate rupte, Unul, ~ dat 0- d.um~mi,~, unul 0 rasa, I-an ~mbrlcaJt soH,a"trtd,; unul i-la, d:a;t fes, t-au 'pus, pe to Ilasi~ie ~\]]_ m~:Jll adus En biserica, Care-l proal ]!I 1b~g],

d· ... b';;' • '. 1- ,. .... ~'l x'" . ...JI

trect In biseriea trea ZI e, care-t ca ugar In pr 11l'V 0((',.

100

,NE VO'R'lJE~T'E

Si, l-au pus in. prid verul Mlnlsdrii N eamt, aici earn incri.

Dar este 0 :cegu.Ui: ,cit 5:£1. mortul in biseric(, sa se emt,e'as:ci pe rind. la Psaltire; qa-i ~~ la noi, L-,a ruius acoio ~;~, le-a spus:

_, Mil ~ carte: vreli sa ciltit~ la Psa:~~re lu.i Demetie?

,~Dar Ice-oar si-mi des Dometie? ~!, in'tt,ehau

calugijrU. Ei citeau la ce.Ua],p bogati: "~IM~U" am g,kh Trioade t am gisit Penticostare J am gasli'~ carli ~ are haine ... , M. Erau bucerosi cl le dldell, ceva. ~,Dar de la Dometie ce sa-mi dea?" 'N'-& vrur si :~H~~ duel nici unul. S-h vine eclesiarhul la Parinteru!e Ioanichie; ieI statea acelo la 1'01.111" unde a stat Gndiil.

~ MliJ ~ Ioanic h. ie, lot no dormi 'm pina la, U trenie,; ci OOlite 'ttl la bietul Domesie J Ia Psaltire,

P'~"III'1II~ voi g,xQ~ "'llIR'.;~1 ~I_-d . U.I. i ~~.I, ,ItJ.LUJl,.l

Tot a ,gi'sit pe unnl" dar alunci pe moment nu, - 'D,I; parinte,

Se duce, Pe Dometie i-au dus in prldvor j i-a pus schima mare, ali, vlzut cum, se pone peste na.;salie ,~i I-a aeoperh peste 'tot.., 'Era iarna. Numai e] era, .I3Jma pe 13 noul este tirzltu. tare. Sm, ci tJn(i acolo, Domene r,idici 'no ge-nunchi tn sus din sicriu, Asta cand a, vlzu:t cit, Dometie a, ridicat un picior, ztce:

Mx:'" D .. x·' d '., ? E

_, d'~~, omene, mar, _. ar esn VIU-:.' u te

pomenese la mO,l1j,.

Se duee ~i('-i apasl genunchlul tnapoi, Mail trece un ICe.aS ~ Dometie ridici ,~i, celalalr g,enunchi ,. $tif~, eli menahul este acoperi t la mIl leu c amilafc a". Clnd at vlzut cl a mail ridieat ,Ii ,ceUi.la1lt. pilcior ~ a z:is:

- lOll

~ Mal, D ometie, mii" dar eu te pomenesc aiel

degeaba la mm1i? .

;$li ce se g~ind-e~te el1 '" Mai~ €:t. saracul, tl I =8U legat cu camilafca nu poa te vorbi ". Se apuc~ ~i -1 di, scmma eea mare de pe f~~i ~'~ ridl~ci ari plite camltafcei, Clnd a desficUlt camilafca, Dometle 3J. eiscmt gura, ~\t a. stat 'CD gura cisca:ta vreo 3, ... 4 minute. ;S~, canQ, a ie~it 0 mireasma din gura lui, SI'"\I, umplut ~~ 1bwse.rica Ii ograda minhth'H §i toate, Si pe urma a. incbis IUra. inapoi ~ Pa;rintele Ioanichie ,clnd. a. vizut asa ~ a 'inceput ,apllnge" nla uite, mii t pe cine preu.ulve~te Dumnezeu! Pe-un bltrin surd, sj:racul"" Em de 80 de mi. in mlrilstire~

Bl 3" citit !mlnte~ Se ultl Ia ceas ~ Trebuia si, scoale p'e ~,tare1Ul, Narcls Crep,tlf:S\cu; el venea in flecare _ noapte II, Utrenie m Utrenia, tot,dleauna Ia

mieZ!ul nop'lii t 313 cum este rua, Seen, 'CTU-m este 13 noi, asa se punea ;J la din~U., '

Se duee, trezeste arhiereul, toaea, trage clop otele, vin ciUu.girH.. Preortu\~ de rlndl care era, cand I. venit a sim,~~.t mireasma aceea ]:0. ograda

mx-,~ ... tirii: M.···< I': 1'· - ,..~-,~,' Ce-i, mli? De unde este

dJi,IIIdi!:!1 .... 1, • ", , _" """"",,,\I, • _'"

:mireasma. asta?"

Emu. plecali. vreo zece pitrin;lil diD N eamt Ia Ie rusalim, 8'""11. ,ginrllit: ,~,Au venit aeeia de '~a IerusaUm Si, au. adus aromate de acelea, Cred el, de

" A .. 'O'_ bla '" if'I'iU .;g celea no ai .... '; t~I

aeeea nnroase asa, ··:u ,w.:UJJJ-,~'1!i. I"", a ce ~. y~:- er .,

ICindI 3. intnt 'in. blserica t, mal tare mirosea. A venit ~,i arhleeenl:

~ Ce ,miroa:se, mM?' ICe miroase? _. No. ~tbn, Prea, S,fi.n,ru,a, 'Voas~rI ..

102

Care cum venea, cl veneau ,cMuglrH la. bise:ricl, e:r,au. clluga'd mulji ~ se minunau ~

- Trebnie sa. 3ue Ioanichie mli, [ea el a. c,mti't lui Dometle,

rCind vine acela de ia. clopote, II. :fntllEaba.:

- M'al" Io·an.mch~e~ mii,~ de unde este mireasma asta?

- Nu v,a spun. F,acel,i inU\i Utren al

Au. intrat la 11 Ja Utrenie, I,a, ora 2,3101..3 .3·U.

ii, ii,

U!Ju.

- Mlii.; Ioaniehie, ttl .~di ceva de mi reasma aB.ta.? _ Prea Sfinti~e" Prea Sfi'Dtite, bine zlce Sfttnma.

Saipmrl:: Dumnez',eu prea:r.idvtt'lt'e pe cei smerij:i ~ Cei dinta'i vorfi pe IJ,rmij~ cei de pe urma })lor fi intll'i'~ Stili de unde- i. mlreasma asta? Din gum plriotelui. Dometie ..

Si le-a 5,PIDS cum a ridieat un picior §,i M dotlea ~i cum j~a descoperi'l I,a faiJl, a cascat g.ur,a ,i a j'e,Jt, aceasta mireasma,

re',and a auzit, a ,pi ins ~i [e:piSOOJ)ul ..

,_ Bi, :mAi blieli, v-am spus 51 veniifi Ia citit Ia Psaltirel

Dar acum ee-au Bent? Au fugit calu,glrU la chitii, ,au 'Venit vreo 2=300 eu Psaltirile ~,i s-au pus, in g,enunchi in jurul bisericii §i no se mai rugau pentru p~rinteJ]e Dometie, rei se rugau asa: ;;:Plrinte Dometle, 'roa.g! - te pentru Dol r ii; Acum se rugau ei a diRsul ~

ASrt11 a fest arunci .. $l mireasma aceea a simtit-o trei zile ~i, trei nnpJ,i, dar rclod 8a .. ~1 iing:nJ,arpe, aUI minune: Epr,iscopul Narcis Cr-ejUlre-scu a, zis: ,"-Mai, dad 1=21 preaslavit Dumnezeu, cA,p. sumem hirotoniji m Neamt, totd sl ne 'i'm>rarcam Ii sa s ujlmr"-'

PAR1NT,E.LE CLEOP'A

Erau 'peste 80 hirotoniti ~ preoti ~,i diaeoni ,.

Alita. era de usor cand J-au dus Ia mormant~ ca o p~l'nl. Si rc§;nd l-aupus in mormant, au pus. dup~~ o bice'i cenusa din cadenruta, paharul cu. v m ~a umdelemnul din candela ~i pe urma au pus capacu~

sicriului ~ .

5;i cand au pus, capacul au ,auzi~ t~i '~ovimri d.1n sieriu, Si ·clod a ieslt 0 mireasma. citi. ~ume. a vemt, to1ti au rntrosit. Acesta-i Dometie eel surd, care a IUlrit in 190.5 II. Mlnlstirea Neamj,

'PA'RlN'TELE GHER,A.SIM eEL NE,BUN PENTRU HRISTOS

Gheraslm eel nebun pentru Hristes lraia aici ~ ftiti unde-I Sell imm Vovidenia, fa N e~.am,l :. in. ~a:g~'~ea 'pidurH~ Avea o casi. rea, la <0 tl~a Incula~a ~1 el into I:ru. iesea d\in cas,a. pe. geam ~ Cal sa r~dl tOil de el, ~i gealnw ill avea deschis totdeauna, Ici~1 1~, ,n~aV1e~ geam, S'i n-avea sobs, flrcea ocul in mijlocul casei pe plmint., iat vara se dezb~ac:a ~~ se dlu:e,a. n03Jplte~ .sl-l :mimnce p,0tarb de brad in padure" aceia care-s. grozavi. Dimineaja il1ltra r= geam in easa ,§i cit:a, Ps al tire a ... ii zicea lumea: uG,her,asim eel nebun din

marginea padurii". ~ _ . .

Umbla cu caput deseopent, descult 11 cu 0 r~a de ~1.'iac roasa ,~i pUna de .gauri. _La pr.im lua ~ cofl de ~.enm.~ slrea pe fereastra, ci U§8., era tot nmp~l inchis.3 §i venea pe jos 181 ·ml:nistiIle,. Cando Sf. aprop~a de mlnisdre, i'Rcepea sa ziea tlrr,l de randuw.ali: ."la

104

eofrarie, la chelarie, 13 brlnzlriie·j. CU elocovelete, on ootlidleleji en cocovelele". Venea cu cefa 'in :minlla buci~~;rle ~,i vola 8a,= I .punl tot VI! avea 81 mlnlm:e in eota aceea; ~.i :mlmlUgi ~i pai_ne ~i bors, toate aeolo ... S:i. zlceau pi:dnpl:

_ - Dn-te, m~i:~ I;~,-i pune mai repede, cal nu mai

"~rmiihHjX I ""', .. ~ :~~w ;tiIJ ...

~,. ,. ""-

'91-~ punea In cofa aeeea ~] mimiligi, I,i. bors 3i

rot ee aveau .s:i iar se ducea zi.c.ind: j~-cal ciocovelele. cu cocovelele, Ia bnlnzilrie j la chelarie ~ la, lbucitlrie.!. co clocovelele j en cccovetele" ~.i se fiitcea ci este nebnn. Dar cifi>li 8fiDji am. svut nebuni penuu Hristos ~ Nu. vedeti 'in 'Vie~ne Sfin£]~.or? .smnruI Andrei ~ Sfiotul Simien, Atunci 'th~iU: n Vine nebunnl acela cu eofa. Puneti- I, bre, eeva, sa se ,duei ~ .",

__ Oldati era 'Venita 0 deiega,Jie de arhierei de plmo

Grecia, Manlstirea. 'Neamt eta. cea mal mare din tara ,~.d delegaliiJ.'e: cele .mai mari !ntii treeeau pe la Neamt .. $.i era stare-till mlnas.tirH. pe atunci MacU'IDe ~ Gherasirn oel nebun vine cu. cofa, n-aves niei to treabl ca au veai t arhiereii: - - Cu ,cofl:l'·,Q11'~la cu

. ,~ _,_ ~J~ ~J"I "-

CI0 00 ve 1 ele ;I 11. 'brinzirie~ Ia ~dcltir'ien §.:i lntindea co fa inaint,ea~or,.

~ ICe ,are parlntele acesta ~ este bolnav? au

intrebat aceia m

= Da, este cam strieat de minte, .= Siracwd. de e~ .1'

~l :1:-31 zis umuI din pirinti::

= Maj. taci, 'parinte, ,el te aud prea sfinpf,H a~tia s~rljjni Ii este :ru~i.ne.!

Atunci s-a oprh §i s-a 'ill~ors la crulie.~ :n;:petimd mereu:

PARJ'NTELE CL.E·OP.A

lOS

= Iaca me J iaea la.c ~ Iaea tac ~ iaca 't~c i: '" ..

A trait nouazeci ~,i ceva de ani. Toti il §tiau. de N Gbet-asim eel nebun" .,. Noapiea pleca ill p,id.ure ,gol si-l 'mlnince :~i:o~:rU ~j. ,sal DU mai doarma, §I d111llnea.~a, intra. pe gtfJam m, ehilie ~j. pe UI~ml se apnea

de rugacinne ~

'C,ktd a murlt, I-au gas:U pa:ri]]r.l~i ell o cmee §,t 0 serisoare 'In mmit ~l seria ,31·a: tj'l'eI1ati--ml~, :iubm·li p,lrinti Ii fnl\ti; pentru smintelile pe care vii te-am facut, ~i nu incelali a vi rugal pentru mine, pltcltt(lsul, ci nu run punl£ sl plac ~d lui Hristos §:i pe oameni 81 nu-i smmnlt:e·sc,. Ghel'asim picitosul,. ~,.

Acesta-i Sfantul Obe·rasim. eel nebnn pentru Hristos ~ ~,i tcind. I-an tngrop3;t~ auzi ce minune dimnnezeiascl ~ mormantul S=3, eutremnrat de trei orl en, eel ce erau aeolo ,. nnmai aeolo in ju.ml lui ~ DUIl:i. vreo 20 de 'am. dup,1 ce l-81U dezgropat osemintele lui erau galbene cum n ceara,

ss ~ttti vol cl dim·=ft'ta,t,ea mi ~ de: calu.gari ca~i. aJ.U trAit" au mst ei t~i. sfinji. D~ntr-,ata'~a 1 ume Durnnezea are oamenii lui alesi, cum SpUDe s,ta-r--eJU~. Nteonil din 'N,eam,~ care a (08t dupi Cuvw8ul Paisle: ~.M·ulii plrmti ~finli au adol=m ni't ~m_Pfejund acestei snnte: :manistiri tJ' •

Deei, fr,a;lii mel, mta,~i ce spune Dimitrle

C 1).'. - - - e. -'1 - '~ - '" com- pIDete sene;' .... n

~In ii!!imlr ~"m nn' ~ Ie' lIi iI! '1 : I .. 'I ._ . 1"-'. 1'- 11

_ 0: ' ,! Ii,." " "'., K. .....1""- ' lI< I!ii.< ' ' '!j,!I. , , ' ", - ]I , , ' it

Deserierea Moldovei: .~Moldova de sus ate peste 200 de m§nlst~ri mai mad, zidi~e' din piatri - In dmpul lui 1.1],8~ Muntii sunt plinl de cllugari .~i sehimnici, care-si meaim acoio lui Dumnezeu. o viat'· td:ngUf,3= tiel §j depifta!JtI de ·~ulbur.lrUe 1 umii ]'j ,. VI a,ti:l,. ca am cartea.

NE 'V'O,RB'ESTE

, Am apueat eu acolo ~ntr -un toe j ii spune la ~~Plr,aul_ RaJ' 11'" ,a1tii ii zlc 7~Piriul Dra,cuiuDl ~j, trei pusmic~,: unul Timotei, e a mic, dar barbs era" pant 181 pamant; unul, Nlcodi ,I Susan §i cu Iosi f, acolo au s~t sarac~i,. $l,cimd am dar peste el, acolo, slraci·" attAta au 2:15,: nNu mai spuneti h\9J. nhneru ca, suntem pe aicil '~

Si clno ,:. -a scos de aeolo, atunci ell tul burarea aceea, caut~'nd pe stilisti, iama i-a adus descu~'U prin ziipatdJ, aiel. U nul era. di r Procov, doi erau din MI_nlstin~a Neamt, prln zipadl l-au adus, :mw-aduc aminte, un lef de post P,i1$,caneanu, dar a mnrit :diu, acela,

. Bi. a-au dus Iartn pusd.u. cand, au 8c1paLt~ nu se

~tle pe unde au murml.. II. ,g,indili-vl I' umneavoasna, numai cite eapeee de pustnicl am, gisit noi pe aici i,

C--H'B'~Ai'A- R""I!?:'A

: .. J1'¥I.·' "~r' J •

L,A 'V]A,TA C,ALU'GAREASCA

ICin~~ ca1ug.l1resc este ,rinduilt In Legea Darulul, pentru cele mai alese sutlete, care au 0 rnenire ~i 0 chemare :~oa'rte' malt!~

SrA1l1tul Ioan Postn leul spune a~a in cl.n,onul15: ~~, Parintii care vor oprl copiii sl :mearrgl ' a mlnastire ~einlplrd.§i~i s~ file en SfiDtele Tame ,.i I "a, moarte ~ :

A~a-i de mare pleat. 'N,-are voile mem Ia moane 51 se Tmpi'ird;easeit - -

Caci ehemarea asta maunU-lei ~j alegerea asta dumnezeiaJScl,. de a alege citre un suflet sa se lacl

107

clilugir ssu caluga'rili, este 0 alegere de sus ~ 0 energie necreata ,8 darului Duhulni Slint.

Cine se impotrive~tej se I UPlti direct ell Dumnezeu, Pentru ce?' Un cllu.gitr, daca ajrutl Dnmnezeu sa-Ii pbeascl einstea §i flglduinJat mui~ este mal 'mare dee it impl.ra:mm~ Ami ce spune SfAntul loan Sclrarul'? u eltl neeinste i s-ar plrea unui tmplrat sa lase implrlfia ,i ,sa se 'fact cl1uglr; de mli de ori mai mare rusine at fi pentru W), e~lugir sllase calugl,- is. ~i, sl se facl bnpln.d 1"

- Cl tmplramt este pe himea ISla, dar p oate sl Sf: munceasea in gheenl til veeii vecilor, d.aca nu corespande ell visja §i en d.r-egl'~OIr18 bd~ 118r ,cllug.lrul are asupra IDuj, marele chip finger,es,(;" El este fnger ~ ~i cfttl dis.tanJ,i este in!re un 'wger §.i un om, ati:ta d~stm~ este 'rntn~ un ciUugl:r ~Ii un implrat~

Deei mare este chemarea asta ~;i, feriee de aceta care au chemare ~l. ,0 pot duce p~Ana, "in sfl.rill! ~ Fie ci-i f~tI.~ fie cl-'i baiat. Dadi. a intrat in calea lui D11Il1D,ezen §i dae., el s_uje~te lUI·' Dnmnezeu eu fric-a ~i. ICO eutremur, P(f·' - tr-lnsul se minture~te pani la al nooDea neam,

la ~a, vi, SpUD '01 istolf,[iOll"l:

Un sfant pl.riote se ruga lui Dumnezeu s_! vadl neamurile lui cue au muri't untie sunt:: la bine sau ~a rlu.,Unde-i 'lata" U ide-i mama, unde-i bunicul? Er,a in pustie, S-"a rugal trei ani de zile Ii la trei ani de zile intt~una din nop:ti ~ s,ti:nd! 13 rugaciune, a. fest rlpU, ~i a vlzut 0 mare de Blcilri care ardea ell catran §,i C I, :PUCiOBs'l, ~i ell. i'ntJuneric ,:i, se auzeau milioane de jipete, Si amtlea, :mUioane de racnete §~. de jlpete auzi nd, s-a 'iAgn'),zit..

lG8

NE VQRBE,$TE-

S,i cand ~a uit.at el, aproap e de mahil aeelei 'miri~ apa nu era adincl. Aceto a v,lz:ut doi oamenL Unul era pAnft, la glezne in foe ~,:i unul era plnllat ga[ in fllclri.. Si acel ce era pana. la gat to fllelr! a zimbit putin. Ea.r acel ce era pinlla. glezne a imrebal:'

- M,i! Cum de te-ai veselit ru a'i,c:i'l 'eli te-am vlzut putln zimbmd'? Aici, unde ardern noi de amta vreme, cine a mai fost vesel in tad. vreoda'ta, in atata durere §.m usturime 3i foe ~i inmneric?

Iar acela a zis ,clt!e: ceilla1t:

= Daca al ,~d ru ce-am vlzut eu utlzi ~.i tu te ... ai bueura cu mine!

- Ce-ai vizut, miU?

_, M-a cercetat un 'inger ,al Domnulul - vezi purtarea de grija a [, i Dumnezeu ~,i~n iad? ~ din mlltime ~i. mi-a spus ceva de bucurie.

- Ce-a spus?

_ ~ ~'~-I sp' is. c1 as,tlzi pe fata pimintulu" s-a

nis,cut d~n nett~u~ ~eu un . cepll de pane b.irbi_'~eas.c!~, 'en bihepel. ~~ acesta 'clnd va fi de 30 de ani, are sl se fad. c:lluglr ,~i preot 'in ministiv.e :j.,i are si. slujeascs ~u credinJ.i Sfinta Liturghie ~i prin vial.a Jui sfi:ntl~ mt-a spus i sgerul, (:100 va face Liturghle Ia Sfan'ta_ Proscomidie i,:i va SCOSite p\lnmcele, are s! scoarta WE neamul nostru piN. ta ,al noualea neam, Eu. sun~ aici al .noualea neam, de la acel care s-a ]j}lascut,

S i a Intrebat acels pe aeesta: - De cat! vreme stai In iad?'

_. Am 400 de ani de' cJmd ard alci, Dar tu care stai pini la glezne in foe?

. - En?' Am. numai 4() ,de ani, Dar en nu m1 pot bueura de oe te-al bueurat tu, Mie nu. mi-a vesdt

P1RI'fvTELE CLEOPA

109

nimeni 'ea dfun neamul me' I se va face' un clllLlgar ~i prect, sa rna, scoata de aiel. Tu al de acum 0 mingiiefie~

- §~iu, ml~ frate, am 400 de. ani §1.i mai 31m. 30 de ani de v~[bda.t~ dar am nld~Jde d. du.p5. 30 de ani nepotul, strinepotul meu care s-a nlscul pe plmant are sa se facit preot cl1ugar ~', are sa fie un preot nu numai ell numele, Preot vrednic d.e chemarea lui. Si mi-a spus ~ngeru~ Domnului ca. prin rugaciune ~i jertfa aceea a!jun,ge sa, scoata panlla al noualea neam de atci ~ Si eu sunt al noualea neam, cat ceila~.ti sunt mal la fund,. ,sf de aceea am zamilffi,,&, ca mare-I Durnnezeu ci :rabd aici, da mari am 30 de ani ~i voi scapa.1

~,i bat_rirml, a vlzu t descoperirea asta ,.

Ai. vlzut cum ~tiu aceia de dincolo ee se iD'Wnpll aiel? Ai V3ZU.t cl. dupa moarte nu este grani.tl ~i. distan:ti? .Ai. vizut cum a viizut acela de aeolo §i 'i·ngren.d i-a spus ce s=a intamplatpe plnlant? Duhurlle comunica foarte mulr, cum arata Sfi:ntU PlrintLEi De viii §i ne aud pururea dar n-an vole 8~ viol", Bste prapastia de care spune Bvanghefia: tmre not Ii voi mare prlJpasti e s-a ,fnta'rit. ~

Nu lasl s:l ViDa cu prezenta, ca slt. umblarn noi prin cr-OOinti." nu prln vedere, Decl anzl calt de mare este lucrul. I-a spus ingraml: HS-a nascu,t astazi un copil de parte blrbl'~easca d ·"0 neamnl tiu, care va intra 'in mlnlstire ~~, se va face preot v rednlc §,~ V! SItU i h.d Dumnezeu Ii prin adueerea j ertfei celei fiJi de :singe ~ prin dumnezeiasca Liturghie, are s.l vi scoata p'e voi :pini Ia a1 noualea neam M •

110

NE VO'R',BESTE

~l atunei a zis eel ee era numai p" :am)1:: 11 a, a~II~Z' me "

~ flaciri: ' ' . dJ, ,L,~, ~iI!"'" " •

r- ~ ~ ~~~ '~r,atte, cu a~e'vltrat ai avut dreptate s! te

but, n ~ I leI;O:, zsmbest da 4' 0-'" .,

" _ , ~.' ~~ L.~:u.~~'~l, '", r eu am ' J -' de am de cand

s~t aici, ,,~ ~I neamul men nirnenl nu se gande§te . sl, ~ s: ,facl cabLI:S_,r sau preot, Toti sunt oameni rai, ~,Q~ll,~l ~auUi d~~ r~~!~~i~e 10". V:· ne moartea §i - i ia ~i - i a~~ce'l pe ~in,n ~aicj[. Sunt In~tiin!tat 3i eu eli sub plc~,oa~'~e ~ele, tn tl~clri ~sunJt a1,lji din neamnl meu

care: mc~ n1''1 v' X.fil lumina '~, .. , ,'~ --...11 .... - ~,'. ..'

_ ... '~.!"', '"' " ', __ ~~~ ,I aco£,o' aru m v,ecn vecslor

~,.l mmeru _ nu se ingrlje~1e ,sl-i mai scoata de acolo,

Vedet V'oi cnm este?

111

anr p e cap §'~, strlUuci dl ca soarele, am crezut rea - i

- ~

Mitllw,itorui ,. Dar pe Mlntuitorul n cenosc, rca de

multe ori 3. rlndiuit de L-am, vazut, Am imreba.t: ,~,Cm_e esti dnmnesta?" ·S,i a zls Sfantul Constamin:

_ Eo sun! Sfintul Constantin eel Mare .

- ~ i pentru ce-ai venit?

_ lOr" PaiJsie, am venit sa vi fer ~ICesl(~ pe voi t

clluglrUor:!

~l f-a intI,ebat Sfintul Paisle:

_ Pl:~" d.e ce mil fericesti? Dumneata nu te-ai

'mintuit" en vld ci strl.luce§u Cal soarele?

,_ B:BU,:t m-am mantuit ~i mare fericire am, cit am

frost primul implra't a~ C're§tmJ;titU~, am dat libertate, credintei 3i am, facut a.tlte3!~ sute ;)i, 'rod de biserici, Am fAcut Sfintul Sobor de la Niceea, 'node am adnnat 318 sr~nti Pirinl~ §;i s--a. mcut simbohi~ de cfledlmp.. ii am dat Ubertale Bisericil ,. Am. fttcut mult bine Ii ma e fefJcire aml Dar unde sunte)i v(Jlj c111u,glrii, eu, ciutl 8i~v~, 2DD." wei nu pot 81 mI, ult, :sa privesc la atita fnUDuse,te!

~ S'~ pentru ce, Sfmt.e Constantin!'

. ,_ StU pentru ,ce1' C~Uugirii s-au Iepidat, de:

lume. 'Bu am slav,lt dar mit-a luat din slava mea bunurlle lum't Ant fost imparat;. m--an cinsth oarmerui. eli -8, impirat, mi-au dat cinste am tTlit b ine, am avr t p, lat, am a,VUI temeie tnsotnoare am, avut copH care m=3U mingaial~ m-am bucurat de bueuria lot, l-am vlzu[ oamenl marl mi S-'3 dat onoare ~i toate acestea mi-au sc,ftzum. din bucuria cea mare a

vesnicelor feric'iri.,

,Iar cftl\1garul care se leap§.dli de 1 urne, n-are

ta II, n-are maml .. ~ cit asa fagad" 'he~,te' la caluga.r Ie:

III

NE VORB'ESTE

»MI " lepld de t.a:~I.~ :00,1. lepld de marna, m:t ru,epid. de rudenii, m.m. : ,tepid. de' avert, de toate". Ei se leaga. llumai tCU ,~r~~lOs ~i" d:~n cauza ci inbesc pe Durnnezeu 11 se .~.Ieapidi de cele ale Iumi ~ ~ m merg In r,§.nduiala serafimilor ~ S~-.~i spun lie t Pais ie t ci ell nu pot privi un de srau IclJug,liriID cei adevarat~~' neeum sa rnl due acojo~

$1 ;fj'runci a z18, .sfanul~ Paisie eel Mare:

= De sine ai venit, Sfin't'e Conseanrlne, alci sau te-a trimis cineva?'

~ M ... ·atrimis i'mp,lrarul de obste, Dumuezeut nosnu Iisus Hristos, si·~p. zic lie Paisie s,l. spui la ucerucH ustiei ~ lei erau 20.000 de sfinli cl'l.uglri, care urmau .smnrului AnJtonie in Pustia Sc:hetica ~, Ia Ito ~ clmuglrii eare stan, in pusne .s,i in minlisliri, s! Ie ~~~j, vestea ,. asta, .C'i ell. Constantin eel Mar-e, dacl ~~lam IcitA. c~ns:te ~~,i s.~a v~ are ' .. _.'0 ,calugl·r.~, a§ fi lepilda~ ~<~' eoroana .~.w. i~rll.ia Ii auru Ii ~raium bun ~i cinstea ~f dregitoria: il1umea; I,i ml dueeam mt.r~n :mlnlstw_re sl iau rasa cllugireascl. sau in pusde, sl mlninc numai rldicin~. paRa, la sra:r,lrul vietii mele, numai sa flu impreuna cu dansii. Dar n-am 3't~.ut." eft. eu am fost im,para.t plg~n ~m nu mw~a spus nimeni taina aceasta, Ci~. de mare Iucru este a fl. Ic.lneva calugar al lui, ls 1"8, Hristes .. ,

~,j dupl aeeasta, ziee, rn-a slrumi mare,le 'Com;um£in Ii s-a iD.I .Iat ia. teet ..

". _ , . ~~:i v.~'~m 8,p~8 aeeste ist~rlij mal liDtii V-3m spus Ic~nonul.,. ~,~ntu~u[ lo~an Postnieul, "CiDe; are tm tcopiJ ~1 ar-e lilt} BatIe .151. se due! Ia mlnisthre,~ daci-l opref~e" neimpirti§ilt esse leu Sftntele Tame I;m 121 moarte, ca. un pl,gin ramine" ~ Apoi v ... am spus ci un

P',A',RINTELE CLEOPA

113,

cl1u,giJr dacl. slujeste ~ui. Dumnezeu, seoate pinlla al noualea neam din neamu lu~. t=,. apoi v-am spus c'l un simp:~u. ,ei u.glr esse mai mare in ceruri ,~c;i.t SfintU imp irati Constantm §i Elena, ca sa §Uil,~ dacl. ~

., 'br. familia voaslIa se iveste U:R suflet care tneepe a IU "'1

pe Hristos mai. mull declt. pe mama ;~i pe _tata ~>i. avere ii cmste, aceta. are chernare de sus. $ffi, aeela este 0 fericire pentru familia 'Voa.s'tlra .§i pentru neamul vostru $:1 in veaenl de: acum ~.i m'n eel viitor.

In Eva.nghelie., rclnd! a venit t,inarW bogat Ia M,antultoruI ~1 I-a intrebat ce sa fad ca sa mo§,teneas.ca t'mplritia cemrilor, a spus M,anmitorul despre manmire: Daca vrei sl! te tndntuie$t,f~ paz.,ej~e porunciie. Sit a intrebat tanirull: Care, Doamne? Sa nu ucizi, sa nu fii deS/raHat, sd nu furi, ~a nu aduci manuJfri, e mi'ncin()Q.sa~ ci'nst!e~t,e pie tattU taJ~' ~i pe mama ta !S,ll celelalte teate ~ Si a zis tinirul: A cestea

I ,,;: ..~' ·'iI;';: •

. e-am puZl.t ul.U copuane.

Si Ice zlce? ~i. cautdnd lisus J(J el, l-tl i:ub'it~. fiindcl plzlse poruneile Legii Vechi, dar daca ytei sd~ fii desii;vdrlit .~ cIJ!ugarla. este luem mai sus de: mintuire:. a celor desl'Vir~:i'i ~ vinde .ave ri te tale" aiJ.-I,e la siJmci.~ ia crucea to ~i' urmeaza-Mi,. S-·,R inttistat tiDirul, ca. era tome bogat, ,S,i atunci a spus 'M1ntul't,om'~ cuvintul acela: Maf lesne iVia imra climila prin urechite laculut~. dect1t bog,a:lul in impl1ralia ceruritor.

El se putea minnn cu poruncile ~ dar CiUUl deslvir~ile,a ~ Ca 8i fii dleslvlr~i t trebuie 5i, te dezbraei de toate :51 Idle avere Ii de neamuri fit de pl:rinli ,.j de cas! §i de curare. Ai vlzu[ el, a venh nnulla Mi.ll1!uitorul §i se mga: Doamne, .dd=mi vote so. tngT'OP pe

'1'11'4 11.,

.

NE VORB'£STE

ral,a t meu l Si i -3, rupun_s: Vina ,dupd' Min e! Lasli

. ¥,. [I - ~ • II A • II'! l ,I' Ad' .

mortu sa-n lngT'Oap'e moqu torr » '-~lci Iasa pe rei

m,o:rti cu sufletut, care nu Ml cunosc, sa ingroape pe cei morti ce au muri t cu trupul, tu urmeaza Mie, data v,rei s,a, :fii viu,

Deci te P.Ol~ :mantui §j in lnme, dar nu te poli des~v~f',i. Desavarsirea este in v:iaJ:a, cal.ugan;~a;s!ca,~ Trebuie si dai toate pentru Hristos, riu rnai ai nmci trupul 'tiu al [lu; cit=l supui ascultirH ,. N lei suflenu i eli - ~ dai .lul H:d~~s ~ N -ai taUi~ n-ai m:unl, n-ai avere,

. n-,a~ cas,~L Nu ti-'I spus Hristos? Cine v.a i,ll,bi pe t.atij

mal mutt sau pe ,mama' S,QU pe SQra sau Irate SQU rudenii sau prieten: sou ,holde' sau mOlii sau' casa sau vii, nu pOQtefi ucenic al Meu"

Nu 'p-,a, spus si ou lie iube-fti" dacjf iube~ti mai, mult dec at pe Dunmezeu, Sl tot eel ce va lasa c~:sd ,~i'

.x Ii I. ." ~

panm: .It eutare., .. tnsutt: 'Va lua Ii viaJa v~lni:Ca va mO'lleni.

,Deci asta am spus despre cl]u:girle penn eli ne v~n la ureche _ unele ca acelea care se spun in Pa:te~~c: ,~ Ce e mat man "isp,ue Ii fae eel ui ce v ine in mlnastire p'arintii, neamurile §,i prietenii'' 0,

Cand. am plecar eu. la ,m,a.nAstire;1 mama plangea lea dupa, mort .. Noi run lost Ia mlnlstire dintr-o casl cin~efu fta:tj ,~i mama, CI, sp une a, Gherasim, fratele meu: ~~~~mi2' . dumneara mori c,lluglrila!:''; ,~,Eu caJuglfi~a? Nlclodati tl' • Dar n-e venit'?' N'~ stat 26 de ani in

,minlsdre'? N-a. munr monahla Agafia de ;91 de ani?

D~~I}Ci1i, am plecat nol tOli, a murh tata, ei l-a fest ura t :!frmngura, acasa 0, Nee",\! Ul mat, ,A veni t ~i ea la manastire ~i s-a fa,cut maica. La A.gapia Veche a, nlur!t. Daea ,m! potriveam ,ei.! CAnd vedea e~ n~

PARIN'TEL.E C,L,EOPA'

ItS

rug ~:-- cr.::; nu -,~,-"""~ ......... , PI 'a"'I""i"X sears venea si p' ·IUtng··,ea. pe

i!UJJJ. S!'dl. I .. _. ,W.[iULI~~I.J, .. IlG r~~'~ ~~ ·'1 . _ ~'__ , .

I, . geamuri, noi De flceam pravila, ne bocea de se auzea tn tot satul ~ Plecasera doi Is. ,minastire ~ 0 sOim la maiei .~i un fr2 ... te, A nun plecat 0 data, mc~ unul 6i apo.i mel doi, ~i apoi a vemit ~i mama N-i;a aw, rnootm~

Dar vreau sa spun, daca rna uitarn Ia laerimile eit sau II, vo bel,e ei eram in Inme Imcam,cit ~ Cine ~Ue: unde rna gutam? Daci i.u1b~d pe Dumnezeu, nu. rnai ai tall ~,i maml, pentru ci pe tatal tin ~i mama ~, l=,a fieut Dumnezeu ca ~i pe. 'ODe. Fe El sa-[ iube~U", ca zice: V.oi .rata sa nu numili p',e' pamaJJt - de ce? ,_ ~ ea Tarat VO'Slru u:nu l esse ~ ere.t' din ceruri. Adevaratul Tatl este eel ce ~.-I Boot §il pe rata §i pe mama ~i pe mine, A~a ar trebui, Die aceea va spun ..

Acnm s·! mutam ICUvllltUm bl al,ta. parte,

Sunte.ti cit,ev,a_ suflete aicr. Voi care 'v -a'i.i cbarori'I,3veP aIm eruce. Aici am vorblt mal mull de partea cllu,glreascl. Voi avep cea mai I_ll8.£e ~i mai

·'11 V'" ...:I.

imp ericasa datorje cresterea copmor, .r at JlI amar oe

voi, dael nu veti creste copiii in friea ~i certarea Domnulul!

In iad, cum, Blra'tl unul din sfinp, ard in fllclri plirinlii ,i copiii. Si eopiii blestema pc -parinti:

Blestemati sa fi ti voi ." ta ti ~i. mama Si bunica, ca ne-ati llsal de capul nostru §i ne-,alw liisat 8.1 facern pacate ~i nu ne-ati mustrat $.1 nu ne-aji blitut ~i nu ne-au crescut tn frica de: Dumnezeu ~,i nu n.e-ali dus ~,a biserics ~i nu ne-aji inv,ap,t sa, '11 ostim, sa facem milostenie, sl, ne rnarturisim, sa ducem 'viaI18fanti,'~ ""

Iar parintii blestema pe copii asa: 'I,BlecStemati s~ fiti vol, fiilor, ca din [';auza voastra. am ajnns noi in fucuID ia.dului.. Cia, v-am iubit mai mull decat pe

116

N'E VOR',BE_S!E

Dumneze~,. A~ vl~U't eli, fa_eel·' riu 3i V=m11 llsat ~ de

dragul mamei ", N ol am m , un c cit C"a!"" v'.X', C' Uiil'nlip.X """-

. _ '_ \.o!\IIi;. ~ '" I I .!t..~ IAram

V01J~ pa'mA;nt" ,sl vi. faeem casa, sl va i'n_mrlmi! sa vi

m1,rl~~~ dU~ .. ,f~te de" bun n:am - lea s;""'O' tau pe cntare $l pe cutare = §,l, muneind sl, va facem voul.

avere., am Illi~at 81 'De rugam lui Dumnezeu, sa posnm, sa, ,mergem Ia 'b,iisel',~cl, s~, ne ciutam de

. suflet, Si [31,t!, muncindl, sl vI. imbog,itim.." sl v.i faeem gospodari pe voi, am a.j~, aici in gheens" ~

, ,_ Se bles~ lc,?,lo" unii pe allii~' ar degeaba se blesteml'Jl~l-l prea tir.z~Uj lea DU=i. mal scoate nlmeni de alo~~o ~ 1~, yam, ,1 amar doc! tali copiii sa 'trl'iasci de capullorl

C ....

UVANT L,A ZIUA

P'ARI'N'TELU-' CLEOP A ~ 1994

m ~ ~lagGslovi,~~" s,lirut 'mana~ La mm:mji anll Sa. O;u

strlCa!l dl~ Silt! §-i cudrept de prelungire,

... Pmntele' Cl o~a - E~ sunt mosul putregail Ala rna cheama pe mme, ml.i copii, mal ~

. -: Spunep...:ne un cuva I. 'e folos scnrt pentru

nOl, calug1irii. _

. P!I C, _, Mip___eaJ,-v-,a;r raiuU Prea cuvioase .p,ar~nte. star~l,; ~ pr:a,cllvioas~e parinte Vartolorneu §:i pirln~ ,_IO~lchle ~:~ top, hlbi,tH no§tti plrioti ~ Cum va ~ld aiel, ~dore~c sa De v~dem ~naintea PreasfiDtuluij ;;;i Prea~~mcnJlUl _ MlRtulto.r b bucuria cea tara mru:g.mn: ~D.r.lgii ,. mei, ce V~O venit voul 'in g;ind sil, ve,mtl aicil Nu, v sam, leu una ca, asta,

117

Bu, acum im! era in ,gand s~, mi culc, De La ora .5 (11) am tot avut oamem, Vin s:lra.ci il A~21 '~i-i mill

de eil

, _ Am Uisat oamenii afara", Am rlmas, nmnai noi.

, -

P,t C.. - Blne, mama, Copiii mamel, care

sunteji clllU.l;gl'l~,i ~i care vreti sa vI. faceti. Dragil

., ~ ., 1..Ad .' 1 [ itol '1

mamei, mte, ee zsce ia ,u.umnezelescu ov, capi ,.ilOiJl

7:: 0' [upta §'t 0 ispit.lJ esse viQJt1 omului pe pdmant~ Fmti atenti ~ maml!, CrelteJl ell vArsta." sa cre§.tep, Iii CD vi.r8ta cea duhovni,ceasca. Sa, ""II ajute mila, DomnuluL ED ,qa rna rog co lacrimi 11. MinNitOlro~, sa vl pbeascl Dunmezeu de ispite pe ,toiti §i de primejdlU., Sl 'fit~ c~luglri bunl, mama~ S,i cum ne-am bueurat aiel ell ne-am cunoscut, a~a :sl ne vedem ~i acolo in, bucuria eea ve§nicl.

'De aceea, mai copii, cind va v,ad alci, sa vi,

plzeasca mila Preasfintei Tl'ieilld. fiMa,ica Domnuhii de Ispite, g'lracii." ci, rl.neret.ea are mare nevoie de mUlti 'pizire Sit faoe~i ascuhare cu dragoste, 'piziti -vI. ell fries. lui Dumnezeu, cri, Dwnnezeu mi se u!tti, la faJja voastri, ci la. mima voastra tCJdeauna, sa, vadl daci{, omul il inbeste pe E~ §;i dac[ se pbe§..te de

pl,cat.

Am citit istoricul Sihls.triei de tabigraful

Dometie; din Mlnast.itea N,eamt ~ istoricul acela a

"'00 ~... x '. ~. ~

ars CB,'" a mrs §,' manasnrea -, cum a tnceput ale! cu

§apte pustniei venif din SBntul MaRte, cu. metanla din Neamt. Ei au venit ~i au stat 50 de. ani in bordel, a.ici unde-! SihHtria. Un bordei mal mare ave-au unde era oteaca de alta.r ,de SIC! tmplrtl~ceau,.

Dupa 50 de ani de stat ... - bordei, au venit aici

inU"-o poianiJ unde se cheaml nPoiana lui

118

~fiana.sie'~j; ,8 fost un pus.tnic Aftana.sie mai inain'te'.

~l dupi ee au 1fIo+, .... 1If ~'O'" d .'.... L

v II ' ,'c I~". stat ,J" . e aml.t m bordel. a 'IIren- !:t

tr. .-. _ _ '_,! 'TJf .ll-

le~IS~~U] ,~e _~~n, Ghedeon~ §,i le-a Bcut prima blS,' e,n.e~t, cl Gbed'Q..AD e ra ,..:lIe' m et anie rt- ....... '" d e '''1Ii'~.... d- ·

, w • ' - .... -'\.;1', '. U ' ,,",', _, '!I,.U[I, a),ill.-') , "LD

S~hlsrr.ia. ,P.ri~a. biserica a durat pani lam 1:m 4;-' '~,ind[

,a~ ~en_j~. ti'tarU Ii. au dat foe NeamtuJ.ui §.j V·,ara;icu~.u:m. ~~aJtu~l au ,dlC Ii Sihls;tri~i fDC. ~i. au djrima:~ prima bi~e~cit" Ao~ea .,a los! pnma, dupl oe ell u,giri i au

stat 50 de am in. bordet!e~ ,

- , ED mlWe=s lin. ,~roap~,. plriote ,star,et!~ Eu nu mai v:?'~besc mu I '1" Eu. vi spun cele ce am auzi't, ce~am C'itl~<!, [cl .. m_ain~~s in groapa, [ei eu de ,atcnm' Vi,d, cl PUllDe zile mal am.

e: ,.

I ~ e ."~} ace,-as~,;, cand ~ au, 'mJt cllugarii Uri bi.serici ~ :5 anIJL, a venu ,~lt ep~scop de Roman~, tot GhedeoD, care a ficut a doua biseriea IC'~ re ~, dUI'':'l!It. - -, .... 1- .-'

i1!S- -., _CiUi ,a '.gIll. p-gn, 31

.Ill . I ~.!l 1 ill '" ~ 1 "

~ 2 ~ ~ 10 tIDl]JW. _ e~e;rj§U~.or j rcind au venit general ~ .

ntrCl de 1-'" ,.' n

.. "" , • • '3, ,a§:~,. _'eu ,armata ~ Au venit pe valea

~,eC~lul, . l~r s~.~~ii s~u, incuiat in mlnistire ~i au !nchls~~r;de+ c,~nU,~lrll s-au inc' is ,m nUinistin~, ca ,lDcr ~O c~tate.. :" tunc! ~ra aeolo ~i boierul Rosetti cu to:a£i averea iUlj cu cail §,i oamenii lui,

" ., . aSl ~rc~,~ au ttim~s, 0 scriso~:rle printr-o sagea~i,:

j)Dap drumul la no' rtile ",_xnX:iE!".l·n~·~ .... x nu .... I:; _

". ,.' [.tJI _If''' ... ,td.. U1ll. ·dll:ilL ,~. ""'4 'I[ Va. 13Cem

n~~iC! . ~ Fereas~1 .Dunmezeu ,cand le-a dat dmmum.~ 0' pane din cl!muglrt au fugit ~i s-au ascun.s in beciul aceta de la, JP~a:rta,. 0, pa·n.e a' '', siri t peste zid ~ s~,au. ~SC1Jns ... _~ocmal 1~ ,,~omuJ LuncH". Turcii ci.nd au Intra! _ 1? [mlnls~mre, t-au glsit in beci ~i la 149 de c~il ugatEl Ie-au 'Ubat capul,

D~ ,aceea ali vazur in Seen ciind P QUa cum curge san2ele. Eu am vazur cum singercaza. Sangele

drepplor., Ehei,! prin c;iteam, trecut, mai blie~i!. ~ar averea lui Rosetti n-au glsb .. o. A avut burdufuri de anr ingropate. Rosetti a - s'l.r~t peste gard ,I a ;slcipaJt." iar averea l-a rimas In Seeu I,i a ,glsit=o pe urma,

Apoi. au venit turcii la Sihlsu-ia ~i au da:t foe 'mlnlsHrU ~ Patru clUugari din SUlistt'!a au luat tezaurul 'minlstirH §.i clrti~e 3i s=:au dus ,§i Ie .. au in_gnlpal11 '00 copae in »Pic'lorul Crucii", eu am. c'idt toate astea, 'N ici 'in ziu8. de azl nu se stie unde-s, Prm

st,+, , a' +-ri t biata S"',:,b;'::·.eotrl~ QoI Cldl.'e ' _ ~ ecu - '~f!. _ _. U,U:llo;) " .....

Am 'pus, oameni din H'Umule~,H sa-mi fa1ca 10~ 80 ~OOO dle clr2i'mi'zt . ~i cand am 'pus in Poiana C i'reJutui sl sape - vi spun acestea, rea. poate este ultimu! cuvam pe care vi -~, spun, ca eu sunt ultlmul - cind. am pus sl sape, la un metru jutnatatie in pamint am gisit 0 sable ell douJi mi§url, co virtul rupt, Mi _.,a luat-o la muzeul de Ia Cetatea N,eamtului..

C.... ~' .,. ~.. bX• " • I a'~e 10, IOS,t, pe aici, mar iodCP. ..

Vreaa 81 va spun: am. flcut easele acelea tLnd a an, 'minlstirea.

Star,e1'id saraeul, mu'i're a mai rabdatl Clod a venit banditul Haltl,. .i-a prins sl,=,i dea bani die aur, S,i el C6-8t avut bani de argint a dar, starejul sa:racu- ; [ea avea pentre ferecat Evanghelii. ,~Nu.~ al bani de aur ~i ... i ti i. ascunSi! ~j Prin cite am trecut, dar die ce 'vi spun:? 8:1 p azea sci. Dumnezeu Sihsstria, sa nu mai 'pi~easca ,cite am patit~

Balli 'cand a. venit in. 'bisericl, ne-a seas afara ...

Neculai Gradinaru era econom. Noua ne-au dat arme de la Piarra, ca atunci cind trage e'~ cu pusca, sa tragem ~i nol. ,0 mitraliera 18 c.lopotnili~ una. devale ;;i una la 'pr~sacl,.

120

A venit in blserics §·i a. strigat: ,1,Staretul, ~On?,mul ~i clleJ~rul dupl mine ma.r$ U • Era plh1~, blsierl,ca, de lurne. 'Cand a tras cu un pistol un rand de gl,oanJie . ~n bi_sel j'ea,,. tOlli oame'nH 8~au pus tll ,gen:unchl~ Cand am iesit~ au spus asa: 1ijHa.i la beci!" La beci am diLlS oalele cele man de 130 'bucitarie. Le-a luat CU, vin toate, cl 'in banda lui erau 2:8., erau imp'rejum minlis~iEii; sotla lui ,B\alt~ era capilan. A'~, seas vin ~,i s-au pus pe blut.

_ n U'nde~,i starejul?" St,an~tuJ. loanichie sl"',a. ascuns in lana, odor, slracu I~ in pod en Ioil, Clod ti via ,ei

~ .aduc a'm~~:n~e~ ,~a am 0 fo~ografre cu. pirlD~e1e PaISl~' ell parJJDt,el,e lo·i j, Cirfje' a .pati'l bi,emJ! oil! era

ucemc la starejl Si. lana oilor din vara ,ac-eea era in pod ~i ei s-au ascuns in linl. $:i :Dal,'ta a venh ~ Dar ~u8'e flerarul Tiubei.cl,_ dln. Humule§lti ~ un drug de fler care bloca usa, Si ei n-au pntut intra pe u~ a.~ Au gaswt ~n rcopj'h~i,~ au dat cu parH in geam, au span g_eamul"au indoit gratllle §~ au biig,3t bliatul' 'pe

acolo, '~.t Du~ e pe IdJjru:ol,o .§w (ji drumul ~ ';'~ -

, .A:. lli~~t copilul §.i cando au mtral" au ciu'tat prin t~arve ~aI1Ue'~_ Bi~~l 1'0"1 ~,·i. IOaDichie erau ascu~.i to lana oilor, Cind s-au glSit, i-eu lu.at de bar-hi fi ,·'-au amncat cu capul b1 j08, pe scara.~ A,~a i .... a coborit din p~. ~i .~~d i-~ 'uat Ia bl'laiC." s,~racii~ slracJH ~i p~r,mntej~~ _ .loamch,~,e i-au tras cu bocaneut in cap" Pani dllmnelJi, 1 s-a SCUTS ochiul drept Mit

fr,a,Uor", prin cite am trecut alei, vai de Ilt)H1 ~ , ""

Mail., Ileum este un timp de rai _ ,el nu 'plt_t ,_ ,-

I. ioII • _ I' L~m

~nuc., Val de m"'ne.! .Pe unna sar,acul smreJul, rclnd a

vhut ,ei sla.bffte" a zls: "De=3Cum eu morl .AduceJi

PARJNTELIJ CLEO'PA

121

biiaml eel de Ia oil j~r Eu 13 el :ma, mirturiseam din, copil!riie~ De ,und t:rlia Gherasim, fratele men ..

'Mlii~ oameni buni~ mai1r clnd imi aduc arninle,.

Numai Dumnezeu v-a mal ados aici sl vi mal spun. prin ,citre ,Ireutari am trecur, Dar vreau sa. vi spun, ,S'! awnci staretul, dacA, I vizut ,cia s,UiJbi"£, a spus: ~.Aduce1i 'biiretul eel de la oi in Iocul meu ~ ~, Ell 'ficus em armata" ~ i ,ciod au. venit aeeia ,~i csnd au 5,PUS ,ei trebuie sa merg devale, man.astirea era ,a~sa,~ clop ote e topite, 'biser:ltca ell acop risul mrs paraclisul ars tot

. -", Ji

I • _.:. .',. i.

'01" mli. baieli~ Prln ,cite am trecurl Cind rn-a adns p e mine' de Is. oi ~

Tuudeam oile alci pe· vale. Era, '0,- oaie tunsi pe jumitate. Eu eram cu. opinc1ile 111 un. fag" ell mana. pe foarfece fi cu picioml pt· gind oii, Vid ca y~n, din manlsure m.: mp cilughi.. PlriD~lle Casian Cejoc, marele duhovnie, Calistrat Bobu, Neetarie PintUlle, pariDteb!' Ioan, §;eful eaneelariei, ell stam__pile; 'QU toate, Si se i()p(re~'te la mine un dlacon dnk~ ,",Pirinte 'Cleopa., a. 'Venit vremea, lea pe timpul Iui David, ~Ite lul:m. de la cele ti1itoare la cele ell v:inU\toare!. t! Eu

~,. 1, ~ C' .. iii' ~""

ma uuam 13 ei: Jot':. e-t aSdl.

Numai ce vld. ci vine plrintre),e Casian Cojoc, care a. stat v reo, 30 de ani in la§.i §i. a fost duhovnlcul lui Vlsar:ion fluiu .. , E~, eta mai 'fbltrim: ,~Plrintre Cleopa, mlinistir-el a ars, stan~~~tul Ii eu ochiul seas" este "r.iZboi , ... IcI·-nc~puse rlztJoirul.~ ,greud)i" Pilintele staret a zls Ii u'ilte Ii isciUtura Patriarhu1!ui Nieodim - ei fuseserl Ia MelInt '-, a iscll ~t tot subond sa te p-onl stareJ"' ~

122

.N.l!:' VOltB E S TE

Dar eu m-am gimdit: ~,la ui te, ml t ! U Zic: '~, P,irin~ilor, da.cl nD ma llsali ~sla ma ,gind.esc, plec ~ia ~6C:U"~, Economnl Secului, Alexie, m:m~, spunea: J~,'Ha] Ia Seeu ~ Secu ,aVC1\ aproape 900 de oi -" nu sa mulzi

"I . x c

01 e" C1 8~ sapraveghezi s,tin9J,~~ ~ c~, avea ctobani

civili Atunei «Piciorul Crucii» era al Secului, Eu l-am, sees, c!nd am :mtrat 8bJ.re~:;., ell. mosiile noastre,

Si zie: ;~,Pirinti1or, m-au maneat 'piduchjjj aiei atpr,oape ~ 1 m run; mi-au putrezlt p1i,c,iioaLTele in o[lTlnci, Nu rna due s., mal iau grijl miDlslir~i, eocmal aenm cand este atita de greul Usa:li·-ml sl lUI g,indesc~ ~

S~ a zis Casian: ~(t. L-a'm luat prea repede, Lasa-l

if"~ ""~ 'liJi,lin' deasc ,::0;: ~ c. ~ ... t:a ~'d ~ ",IT5;.",. L..... . .._.

.,:;)I!\tl !i:I~ ~ UC,' I~, (1" ~,l ,ea s" I,e, gdn 'e~ll!.l,f - jll :asaJ,l,-ma 01

luna!" Si n ... au avnt rlbdare 10 llw3i., 00, i-am scris piri:nte~ui Paisie [a Cozancea 'I' care rn-a creseut ~ En din '~24 ml fust la Cozancea, am fOISt la oile manastirU en Gheras.im" fratele rneu eel mal mare: cinei anl am stat la Cozancea pin! ee am venjt a~(~ ru ~ .

pa:r.ru:nte]"e. Paisie leta atbnci aeolo, Nu era venit r~co~ce ~ EI I venit aici 'in "'4.8 ell Chiril ~,arlmet., ~i batranuI ,alarta. mi-a scris, d.ou;I,,- trei .rindur.n:' ,~Dra.gul tatei, sa fii ICa. ~,i enm n -ai da ~j ca td cum n-ai lua~:

Nu te bueura ,can,Q te-or pune, nu te supara clod te-or scoatel !<!,

Clod a venit cartes pOfSta1a." au venit de la cancelarie: ~~Ei,~ te-ai g$ndit?j;j, l,D,a,~' ~ Mi-am ~1J3lt

cojocul, aveam un eoioc din sapte piei, leu acela am s~t ~i 'plio padure, pe unde am mel's. :Sf aveam un bordei mal sus de bucitlria, de vara, Era 0 ca'Su£a de plop ~m~tl de mme 3i de Visarion Prepel il~,~ ell doru.w! chiliute, A'Q1 tllcut -0. noi c:ind a ars minas;tlllea -s

PA';!t.lNT,E'.LE CL,.EOP',A

123

Acolo ne-a 'blNt Baita pe aminooi. Vai, ,cite am

'plliltl! . ,.

C,ind. rn-am dus 0001.0, ma trezesc en birou,

cIUm'firi~ ~Ulmprru.~e,; le-au adus pe eapul meu aeolo, lea n-aveau unde, cit mlnIsU.rea, era arsa,

$i an venit de la Neamt aeei mari ell. aceta de

aleea f1. mie mi -an d2l!t aj1J.tor p e PI'" Casian. (On~frie) paracllsler care- fu Ia ,«Pic.iorul Cmcii- ~ pe piriDte~e

CaJiniic Lupu econom ~i al~H m

Mal sta:p da.ti vreti, el, nu v-am chemat ea; V=3..

!c;hemat. M,oica Domrmlui. Aeesta-i semn cl, DU, :ma]j,

am mult de tltUt .. MI, dnc..;

_ 0 si venim ~i la anal '~i, la oeUH~~.'t an.. ,.

P, 'C~ ~ .AIl venit sa, vi lua:~i ramas bUD ,dle la

mol'Co8t1che~

, _ Nu me hlisali. dml,a1U,! M'ai staJl cu. noi, pUbDeJ!

P., C. -- Miime-'poimiine plee ~ =' Si 't13:ip mWJ,i tnainte ~

p ~ C... - Dar nn-i 0 ferlcire mulli tnainte ~ '0

ferieire e sa avem 0 piea:ru.ri de mnolStivin~ iool.D~ DOmDului cand ne-om da duhnl ~i cind vom 813 13.

jndeeata.

_ Este cum vrea Domnul, nu cum vreti sfi~iia

voastra,

P C',' - - DrGI sul m am .. ~~. cum vi v Id aici s:a v:il

• " '"' ' ~~_' , ' (II, ,l!;,;;J!., """"IUII ,- - ~

vld m Rai, cu pif~ .. n,te'ie staret, cu 'pirintele

V'M'tolomeu §<i cu loti ,ci]ugarii ~ .

~ Cu sfinJia. 'voastra In frunte.

P. c. ,~ ~ .. sl ne 1bucurlm acolo. Mila Prea

S flD~ei Treani 191. fie CU, noi. Plzi.li - vi viata curata, sa ave-Ii friea lui Durnnezeu, 81 vi $.pove~(U,ti curat, ~a ·faceli. ascultare cu dragoste ~ p izit i- vi, mama) de

124

HE VORBE$T,E

pdeeenia en eel r~Ji.!, c.l ma.ine plecam, S i Mintui'morul spune in EvarngtleHe asa: Priveghe'QJi Ii l'I'd: rugtlJi., cd ria 6fi/i ziua ntc! ceasui. Nu stim cind plecam. dar plecam, ca. nlmenl nu ramane aiel.

Parinte stare], v.1, muljumesc d'· n toad inima!

.~ Sarut mana" Prea Cuv ioase! S~i va, dea Dumuezeu sinl!ta.te ~A~ noi 'va pomenim la IDa·~le .. ruglc~~unile.'~

P .. c. _, Dar de pe unde sunte!p, marna?

, .." De ~a Pascani, Piatra, Pite3ti~ Buhu§,i ~ o radea, Constanta, Baeau. Botosam ..

p. C • ~ B otosant. Care- i d ln Bo1o~,ani'?' Minca-v-ar raitd,! Botosanii mei. Eu sun din Betosani.

Au .ajuns §i de acolo, Dar mata de unde esd? '

_ De 13 Rl(Ui.~e,ni

.. C,. = ~dI3eni? Ahii; r,i1dl~enii no~tri care au tlcut mini.s;tire dupi ce a aI'S, Ei sunt ctitori mati a' ct. Costache Soflea, V as. He Soflca, Cot;,tici Gorea,

o Amariei, Cos' cl Buhlea , Costache Manotache, Arnariei Neculai. Da, erau muIr saracil. Au veni radl~eDi 'multi aici, Era ~i uno, Gheorghe AndrOID., Da, s!ir,aci.i~, Dar ,cali n-au rest r N u ~i mal 'tin minte.

C!nd all. vizut. eft. vin m~]·'~ au ados vreo 5-600 de om aici ~i au flCll. s~lnl aiel pe mosia mlnlstirU, ~i vreo 2=,,300 de vite mari, Au actus vreo .mo femei Ii au tlcut 01 bucltir~' e aici~ pentru ca si, ,a-bi aeeia maneare. A dat Dumnezeu cl frontal 84 mutat la lasi Ii apo is-au inters inapoi ~i au. seapat, D~r- au viral oile aici plni toamna. SAraci:i.1

...

PA,RINTELE CLEO'PA

1,25

Au venit rldileni. mulfi~ Osmenl credinciosi, Si aeum avet.i un preot foarte 1il11R acolo, PI(d"e~.re Irimeseu ,. A fos I la 'mine aici, Foarte 'bun preot. 81,- i transmlteti multe inch~nlciun~ de la Pirintele Cleopa,

Bu am slujl't Ia btserica aceea unde era parmtele Haralambie pe vremuri, Am sluji,t la hram .. Si am i~i't cu SfantW.i Potir piol 'ta poarta; a:tita Ierne era, Mi ... aduc aminte. Un popor eredi nci os s Da j ,slracH ~ U nde-or fi acela pe care I-em cunoseut?

CAndl am BellI parae 1 ~sum acesta nou ~ ei ne-au ~Juta't foarte mnlt, ICa banditu Ba~~ ,R da I foe mimistirii ~l a ars ,i parae! isul eel vechi t carle era unde-r aghiazmatarul acum,

Si sl vede~i 0 mmune eimd a ars paraclisul, 'PlriDltelre Ioanichie adusese din lerusal Unjl! de cind at fOSI el, sfintele moaste a. dol sfinJi; Vartolomeu ~.i Varnava - tatr-o cuti!u~ die ,aur ,~i, erau eusute In poala sflntel mese la peractis Cand at tuat Foe psracllsul, 'ltimeni nu a avut curaj sl se bage. Paracllsul era din lemn, .Ati apueat parae-lim! vechi '!

~ Era acoperir qa. ca 0, casa,

P t, C.. ~ Ca ,0 casa, da, S'~' nimeni n-avea curaj, Dar s-a blga.t unul, Gheorghiu de la Filioara, Ii a luat cir,t a pumt lua ... Avea biiatul la ol aici, A ~uat Evanghelia Ii ce-a mai putut Ina de pe sfinta masa §,i ,R i-e~;ht.

t~si sfintele moaste au ie~it, singure. Cine' §1tia. cl sanl cusnte in poala Sfiote ~ Mese? Staretul ~ vai de capul lui, lei er,! cu capul lega , era. gata, ~'i numai vld eli lfmgi Gbeo,~gmu cadre 0 eune legati cu 0' cordica de miwe .ro~de~ EI n-a ,dut ce-i, 'Le-a luar ~i le-a ·pus 'in brio.. Dar Nectarie PintiUre era me~1er:

126

,NE' VOR'BllSTE'

"Mo~ule) ce-ai acolo?" ,,,A cazut 0 cutie", A v,aZUI cl era :vi:r.~it·!., 'C',!n~ a cau~at~ erau sflntele moaste ...

. E~, eltnd a a tlatffiJa:rrlnw ca. au .~e~it sfintele n:tOH§te.., s~'f~~1 8.-a. rugat ~ i ., le-a dat inapoi lui ~ Necta~u:~' Pl~H]l,e, ~.e pi8tra 3 .. celea sa facri 0 manastire tocmat la Piatra Craiului, ·de untie era. el ..

" ,Iar aeum, .~upI. razboi, am. tacl1t paraehsul nou

~l_ :mult,,~e-,au ~!~'tat ~Idl~eniii~ Ell. am :z.is .sa pnnem un podet de scandw"1 sub paraelis, c.a. acolo unde-i

.~tarul leste" eu yr,eo trei m~'u-i ma-, sus §r.l era gOll dedesub~. ~ Dar C~8tache Soflca a ,Z; ~s: 1~Plrinte,. nu focell}. al~l PWiCIrie. ~i bisericl; pad stan c1Uuga.rii, ~llr'~Cll, .. 13 ~ .,c1nd-l sel',,, i1 .. 1 goI dedesubr, it caliceste la. ,f~Cloar~~. Trebu~e sa nis~pim"" D,lr zic: n~~_ .~~ msipesc atata :p,lmant.? 3" ~1.Lasl cl v in, eu ell oameni" +

,,' A _ venit ~11 vreo 60 de ciru~e din 'Rllda~en~., S'- ... 3U apucat II au sapa:t . n damb acolo ,ell ia.rba,. C,an~ au slpa~ au da:£. de casa de api toe" ai de 181 1821.,. Erau ,b'Urlane de: acelea vmari. Ei au carat ~lmlnt;. 0, g~pi slpa.) 0 grupa aducea, Au zis si le jm pre~lcl ~,J la aceta. care sunt in hiserici ~~ 131 aceia de pe camp ..

, S~~ul Costache! A rusipit matI mlnistirea.

Ce cTedUiCl~'S. a, fost! Oare mal "are vreun copil? - Are In cast' m nepot infiat e

P, C. - Nep Ii. Dar pe V'asi e Soflca m-ati cwmuscut?,t

~ Sofica Vasile este vecm leu mine,

, " . p ~~ C " , ._ ~ i.. ,e' les~~e ctitor mare aiel. Bietii rada~en~ ! Da, nu- 1 pet uua, ca au a] uta t mutt ai ci . Cel mal mare ctitor di R~.da~eni a fost Gherasirn

PARINTELE CLEOPA

127

C,ampanu, care a murit 13 sm,a.tin:a ~ A vAndut Icas~a .§i pammtul ii a dat to$i banih iDci. Are 0 silngurli fati . o che"mat IC;atwca- Nunmi alit it avut, eopila aceea. Oheras.lm a det aiel mit, cum era. pe aru.nc~ ~ A ra.ou~ catapeteazma. 21 Ut:u~ cMlmiaHI. III!re. a ~cut mse~ca. 11 avem cntor asci. Am lost la ~nmormantarea lUll.

Ei au fast. §:~, in timpul refugiulufu, Cind au vlzut ea. Yin ru~ii." erau aici la noi vreo 6,0 de famiH.i,. Au avut 'bucat!ria lor, au. racut bucate; au 'flcut totul, Au spus: n Nu. necij'i'm c~tlugarii~ sa ne tacem ale

noastre toate" ..

Se temeau ci vor vern ruf-Ir~i A dat Dumnereu

0'1 n-au ~juns, :pinl aiel. Bie~H r.ldJi~eni, saraciil .

PI",· me Cleopa, Ole este ell .~ Ol,asrea

Domnnlui" ?

P .. C. ,~ Cine SpUDe ca-i tn Oastea D~ui.,

iorrealba-I: ~"Mii, in mergi la 'bisericl.? Te 'mlrturise~Ut. postesti poslUrile?' Crezi bt p(reoli.t in

,. ""/ _', :.-,C ,:., -:'Je ~ B"-i;'!i1! ...... ;I(,?,n D-,'g(ii=<_·ll v: 1~'7~ eX merze

~coane",lIl.n cruc'.c, llJJ. .~erl""n., ,~a.,1l '~,I;,!~, 111 ~~III.!o.r,IIb,~~

la biserici,. atunci este osta§u I. Domnului,.

A venit UD preot la mine Ii mi -a zis: ',", Plrimte.~

arm. avut tot saml in «-Oaste.a DOInnulub+ ~i 'loti au. trecut la penticostalir Am ramas numai en zece farnilti onodoxe ~~ i lam cnm s-au rnpt de Bi~ericl §;m

s-au tlcut. pepiniera de sectari.

= Piriote,. cineva este vecina ell 0 sectan~a. ICe

poate ~i 'f,a,ea CI ,s-o ~jute?'

P. C, - S-o tndemnepe: sectanta sa. se dmuclla

biseritca., sil, se marturiseascl la 'Preo't ,i sa. se dezlege de seeti ~ ci dla,ca moare a~,a., se duce in fundul laduhii. Biseri ca este trupul '-ui :- ristos §.i cap al Biseric'~i este HrisIDS, cum spune Ia T,esaloni,cem.

128

N1J: ll0RB'E$TE

Cine se desparte de Bise licl,~, de' Hristos - capul ,e~ _ se desparte ~ ,

~ Dar e:~, niei nu vor s,ft ,audA ~

p~, [e ~ ,_ Poate [sa n-a.udl~, se due hDJ, fundul ~adului ..

-, PlriD.te~ cum va pune antihrisc peeetea oamenilor?

p ~ C.. ~ C,lnd \"Iei vedea pe vrennal ell, nu face cruce, fugi ci pe aoela este pusi pecetea; este peceduit neVlzut r EI nu ~tme., ,Es~te ucru nevazut al satanei '. 'Cum n auzi ,ea zlee sa nu 'tie tnchini Ja cruce, aceta are peee ea. Este pecetluit de antihrist. Care iJ auzi c! spune: no te inc' c ~na Ia ieoane. DU, II"Ii.', de ~

- - '""'yllH ........ ,__ ,""""e.. ll.l!

pqr-eot;, nu merge ,1)3 1bi~e~~,i~ ._acela, [an, pecetea p~ frunte ~ Fugi de acela, ca ~m intunecat. ,A,a,-:m acum, Ca,

acum sunt cresrlni bine Uimurili, ~ care au. ci'ut ~:i eunosc, dar sunt unii, slm-aeil, care n stiu ~i cad

v llcti."m,f[, la acestla. -

La, noi io ~arl avem eel mai 'multi ~n;~c.tafi fm nordul Bucovinel, pe la Fa Itau, S£raja~, pe acolo, la Vicov , ~.~ tn ,nrQ~ul Ardeahd I' i, in Tara Crj~ul ui, ac om. 0, p.rinBWlaL In MlllllU:enja, Oltenla ,r Moldova ~.j Bueovina de sud este cUFa'ri credin a. ~

Unde au ,apucat at :inJtra &ectele, aeolo au fit,cut mari r,av~gii., Dar oamenii care sunt [cred>me;[o~.i se ljn. de Bisericl, nu merg d I_pI. toti nebunfi, Niel nu-I primesc to casa, ca &,a, spune Srantll.d loan evangheli:sruJj, 'in epistola a. III ~a sebomlceasea: nici In. casa sa~ primelti~ nici de v:orba ell. et sa stat. Cla~r,:

Nu vorbitB

~~d ve'· vedea ci;te u .,~ de' acesta cl. spune: n Te fae'~ martoml ~um Iehov a? ~ Sa - i spui '. .Plel

P[AR'lNTELE CLE'OPA

119

satana, dmar~n~,ea, meal! Du-te de aici, di;avole tm.pe1ita U Cine satana te-a adus alei sa mi desparti de Biserica?" Fa cmee ~i, fugi de ei,

- Pres Cuvioase, dar pennu copii hat ~coaUi ce rugaciuni sa facem pentru Iuminarea ' -- in;ii?

P C D c'" ~··"..;al /::' 11·!, .. ~ .. P ',·It·1 -teill

• .-, .. -,,2,., . e'ji, 1Ena1 [~e IO.IJOS esre,·sa lre~,.

Psaltirea este insuflata, de' DOOul S:fint,. ,Auzi ce spune Sfintu1V,asUe eel Mare:, n Psaltirea este soarele Blsericii, i ~i mai bine sa stea soarele JoHn caUU.o'ria, sa, decat sl stea Ps a tirea die a se ci ti I'll. C,B.seJJe Cf,e"tU]JUor ~i -0 biserica ", Psaltlrea este pI ini de Duhul SCant.

Prea Cuvioase d.acl cineva ,a murit nespovedit ~l neimph.tlsit ce mal poare face?

, P, ,C. - Olea a. mnrit nespovedit de mul t ~i

neimpirtl~it", nu-l mad poti scoate.

- Si doc! rotu~i se zbate ill boala ~1 zace mul t pe patul spltalului ~i DU primeste preoml ~~ pe Dumnezeu tl tnjml" cum tl putem ajuta 1,1

P'.. C'~ - Trebuie 8,3,. se duel s a ~,i spunl s:l se spovedeasea. Dacl moare nespovedit, esse cum 3]' mnri nebotezat, Nu=l mail pop Be ate niciodant VI, spun cnm e drept, de ce sl vi mint? S,i de aceea, cand veil vedea pe cineva bolnav m cui" si aduci intii preoml ;s1,~-1 spnvedeasca curat, el daca moare omul spevedit curat, chiar de-ar=merge in lad, Biserica D poate scoate in sase sapltim!nL

~ PI inte, sora mea cu sotul ei ~ cumnatul meu, ~i eopilul 8lU murlt de moarte naprasnica tnrr-un accident de' ma!Sina., Au lost spovedip ~.i '~mplrta~iti ~i iubiteri de Dumnezeu.

P .. C .. - Da,ci au fost spovediji $.i m:mplrt~~ili) ferice de ei. S,..,an dus in Rai. De' aoeea a" lasat prea

130

ME VORB'E$,TE

b~nul Dumnezeu in!Jtre noi ~i EI tama spovedaniei, A snut ,el 0' s,1 gres im, Si a lis at taina aceasra a

.AI •• >::

sp oveaa 11 ei, ca tot ce va e ga p eorul pe pamint sa

fi~ lega t _§ri in cer ~.i tot ce va dezlega preotul pe pamrulJt; sa fie dezlegat ~i In eel". Este ferice de eel ae moare sp ovedit,

Dar ,cand anzi pe-un om care nu s-a, marturisit mati v iata, acel a- i OlTI? Acela-i drac ~ Cum a tr,lit e] 0' v,~a:ti fntrea,gl ~i nu a avut griji de s flet? Suf1etu~ este mai scump decit toa:t! lnmea. Prejul ~i. valoarea sufletului ,nosttu nu t-a pus un prooroc sau rnger sao. un apostol. L-a. pus mnsu~i Dumnezeu Cuvantw eand a ,zJs: Ce ~a da omul tn schimb pentru sujlet,ul ~du? Macar de-ar ,C~'lllga t oata tumea nu poate cumpara un suflet~ A"a-i de seump sufletul nostru, De aceea diia vol D~, bare r~lzboi 82,-1 ia P':[,]D pleat.,

- Plrinte~ daca exista cert I I:[i tnrre vecini ce

rugaehmi trebuie 81, faeem sa, fle pace? )

,P., C.. - Ma~ i'ntii sa~i mirturiseasci, un duhovnic bun,. ,N~a,u voie 8:1 tina suplrare' pilE":!! 13. apusul soare:l~i. Ai auzit ce spune Apostolul: Soarele sa nu apun.a tmru mani:a voas tra" Dacl s-a fntim;p, at o sladl mtte tab! ~i mama, sau ginerele sau nora,.' sau nate sau sora, rot amoci: ~~ lart1i-l11a). mamal Iarti,-ma J tat~! ,Jar~a-ma, curare!" Tot atune! s~ te fmpaci cu ~Oll,~ Ca d.ac!" D oamne , ereste mori ~ ,_ nl11 re-al iertat, mergi in fundul iadului, .

,~ Parinte ~ Ia c,a 1t timp trebuie sa ne impartisim 7' P. C.. - Da,el nu esti opr it de dllJhovni.c~ daca n-ai impedimente canonice, ar fi bine macar IQ dati pe .1 a_nft sa vii tmpIItI~:iii '.

- Nu sap1taman3l?'

,P',AR:INTJJLE ,CLEDPA

131

P, Ci'- Nu, Micar 0 data pe luna,. Care are Impedimente" nu se poate apropia lee] de ani ~ Doamne fere§te~' 0 femeie care a tlicut u.n avon, nu nai un avert, 20 de ani nu. se 'poa:te im,pma~ri~. dupl canoanele Marelui VasUe. Una care a trait neeununati macar to :s11:pt3:Rl~nl cu barbawJ ei, 1.5 ani

«0. se 'p oate bnpbti"i.

., 'DaI' ne-am imp;aLrt~it, parinte ,ei preotul

nostru Be-a dat voile

Pi C. ~ Dar i-ai spns ce-ai 6Cllit,?'

_, f-am s,pus,.

P,. ,C~ ~ Se impliniserl 20 de ani de, cand n-ai

mai tacut,?,

_... La noi, Ia bisericjle de mir ~ spune 1 ani '.

PI' C~ - Cum 7 ani? Sl-ti alit eu Dreptul

Canonic.

- La trei ani mi-a dat bnp!rta5srnie,.

,P .. C" ,_ Ti-a da tlnp!rtljanie'? Apoi ali luat spre

tOsi .. oo! .. Pereasca D mnezeul

,~ N u prea ne dan canoane preojii la oras, De

aceea venim 3i noi aici,

P',. C',. - Pereasea Dumnezeu~Vrefu 51 ai canon in iad? Al vazut ,cllugll I I Andrei? . acea ca_oon

pentru eei din neamul ~u.1i.. _

_ Dacl, ne-am Iuat 1in ,casa1)QIie do· veri de-al

doilea ~ este 'pleat?'

P'. c. ~ Cine s-,a luat neamuri in casatorte, 'Veri

al do ile a , ,1 ani 8unt-t;i op:ri1:i de la I'mp\arta~an.ie, Veri de-a do ile a. 7. sunt gradnl ,apte~ Veri inta.i sunt

opr.iti m ,5 ani ~

- Dar n-am ~tiut ca-i pacat.

132

N·ii::' u·O··R·B'E sr ·E-

IlC t' ,"" .:, '. .a- ~ "' "_',

Pi C, - Degeaba ind. SpU,~ mie. Du-te ]a un

episcop sau desfaceti wunta ,. .

- .Da.T' care traiesc necullun31~i!, cum pot fi ajutatJ?

P.~ C. ,_ Care 'u:liesc necununati, tta'i!~sc; in. preacnrvie, f:; ani nu se pot a.pro,'pia de Sfintele T~ine"

o!o _ . = Dar carel!! C'UDunat fiind ~ 'uiie!?te' cu. SOfi! lui

m Posml Mare, ce canon are?

, _ ":'., C'1i ~ D~a.ci,-~. in p,'o~t~ Mare este oprit ,4 ani de tnl!partl.,anie.,

- Parime, dac'l copiIDul meu este ,zimisID i 1: in

Postul P,q:[emui" oe canon ueb'twl,e sa, faeem? -

P'. 'C.. = EJj D-=2Fe nici 0 'V~na.. N-aJ'e' nici un pleat.. Pir~DlU IDtd .. ,

. - Dar noi, pirin~ii lui; oe' canon trebuie sa

facem? ...

_ P, C"I! - Plirinlii trebuie ,sa, se duel Ia m~~ris];[e bl _ un dub~vfJlc iseusit, ,sl spuni c-I au gresn in Postul Mare, Cepilul n-are nici o vina,

. - Plrmt,e::" dar slujba :s-tlnrul.~l M aslu pennu ,ce

se [ace?

P, C '. ,_ Sfintul Ma~du. este fntemeiat tot de Ma'Dtuitorul prin SfmtH. Apostoli, Este cea mai P:U ~Tnjca slujbi pentru sinl,tate., prln care dobindIDm ~1 lelt~re _ de' pic~t~ ~ Dar nu -·,i ajut3, daci nu e~ti spovedir, Pe~tru e! Sfintu] Maslu este taina a cincea, I8.:r spovedania este taina a patra de Is Botez. De ~c~ea. v,a rog s I aveli mare grija ~ clnd se nnbolna'Ve~te' cineva s-aduceti repede preotul sa= I Sp'?v~,eaSlci cnrat, Ca. dacil moue curat sp ovedlt, chtar de merge in fad = poate are plcate grele §~. :rfW

.PARINTE·LE CL,'!!OP',A

poate s:a se duel In rai -, dar Bj seriea il poate scoate :§.i in sase saptimAnn, prin 40 de panaeizi ~i partleele ,sao 40 de' liturghii, Clili flecar,e pllrdc.ica reprezinta acel sufler.

~ 'PI ri nte, daca, cineva tnainre de moarte s-a spovedi t §i 'totu~:li i-an ramas nespovedite niste pie ate, mari ~ ori at 11JJ1tat,. ori n-a ,~ti ut.

P, C., - Amnci fuga repede Ia biserica, pune-i 40 de panacizi cu dezleglr,~.. Ie:! la 0 panac.i,ol aunt

• - ''I

noul dezlegeri ~ $1 in ~~8e saptiimini se fac 40 de

'p.anacizi cu dez leg lrt. $i are Si eel ce a murit saracm - - ',40 de zile $~. en cl~ a. mai facut ~]l e canon ~i cu Cat H a,juta Biseriea tl scoate din muncile ,madldui ~

= Dar dacl nu SrSiU putut face; panacizile c..h]jar anmei Mn 40 de zile dlupl ce-a murit, put-em sa le faeem dn,pit. aceea?

P,. C ~ ~ Oricand j dar sa Je faei, sl nu I'amanl

n;;i;o~"""I"+~ ~~~I~~~!I~

,'= Parinte, daci. cineva a, mnrit sp',anzurat sau 'ineCi8Jt, ~l dael e trecut aiel, daca-i dezgropat Ia ~3pte ani e bine? lSi revine safletul lui? Are ceva 'plati?

P, C'I! - Po;i sl-l ,dlezgropi de 70 die' ori clJie sapte, 'tot 1ln iad :8;&1" daca S=~, sp~:murat.., Numai da,ca aT fi rust nebun, Care-l setcat de' minte, daei ~i-a facut sea-rna" Dn 1 se socoteste pacaml, ,el n-a ~ti ut ce face ~ Dar dle'a, a fost beat s au cu ambitie de-a ltd, s~a. dug, pe veci tn fundul iadului. Asa- i, mama m Bine ,ei. mttebalti ~

Spovedanla este a~ doilea betez, De aceea va spun, sa mi ~ aSalti timpul sa. treaea farl al va spovediti ~

iLl4

,NE VO',RBE$Tl!

_, Daca avem necazuri ~i HP'SUFru, in casa, ce trebuie sa facem?

P.. C" ,_ Dumnezeu daca faci rugaciune, de

, _ _ _ __ .~~ _I~~IL~!~J~I U

toate celelahe po,alta ,grija, pentru tine .. ,A'i sa ai si bani_ :s.i a vere ~i sanatate ~ 'T03,Ee au sa-t;i mearga bine, fijind.c~ te rog~ la Acela care poate mate §,f ~.tie toate, Iar oofd ce lasa rugaclunea ~:i fuge 'Qup,it treaba, n, bwcuia pe draci.

S finta mgic,,~une este hrana sufletului, Vreau t;,5, vi spun ca intotde,auna cand, nu PU'l.pli zice 0 :ru,glciuue lunga, un acadst, 0 IC ,a;d:g, mi. Ia Psaltire, zit)eJi fru,glc.iunea mintii: ~ Deamne Iisuse Hristoase, Phrl ~ui_ Dumnezeu, miluiesee-rna pe mine picatosu] sau pacti'~oasa! ~.~ Afa., marna, Cand 0111 ve1i 13 vea alta rugaeiune la indemA'DJi1• aeeasta 5=[) av-eti totdeauna,

_ " :. ,~,iirinte, d~a. nUl te 800m i la miezul nopt,Uj, dar star panii 13. ora 12" esse primit'l rugaeinnea?

.P,,. C~ - Este primita, Bste primi.d ~Ii dac,a nu te

culci, -

- Stau pinJ}', mal tirziu ~]l bni fac rugitiu,ne'a

atunci Ea 12,. .

P ~ C.. ~ Da, marna. Fa, rugaciunea, Daea stai mai mu.~:t fl'i rugaenmea ~i cand te-ai culcat dormt paw dimin.e:3!J~i1 ~ FI seam mai mult, Ma,car seara s I faci doua ore. C~a data faci rup,cfunea spre somn ~i faci al doilea paracl is aJ Malic ii Domnului, seara ~ ai exact 00 OFa; ~i ,dim.h1f',ata. daca 'fact rwgkiunile diminejii clar, fmmos, ~i acatisrul Maieii Domnului, it rot 0 ora,. Maica Domnului este marna noasrrs din oer ~i de pe pimiuL Fotdeauna 3,.catis,wJ ei sa nn v ,ft. f'§nfID_ina.:~ Dimineata aeatistul ~i seara Paraelisul.

P,ARINTELE CLEOPA

135'

px ..... · d d x II "" _,.,,A.'" "'~I •

,_ M inte, '_ ar .. ~ ,8.CC:!! rucram ceva ell mainne ~l

zicem mgi,e'iunea.. in ,gand, este :pr.~m.']:tat?'

P. C. - Daca luerezi ~i ai rugaciunea In minte este bun, Ai ~i partes Mattei ~i a, Mariei, Trupul este Marta, il. pui mia, treaba, iar Maria. este sufletul ~ esti ell gi'ooul1a rugaciune ~a, M,lnmitorul,.

Ai v:azuil: ,ea :Mmtuiworu~ a mustrat -0 pe Marta l' S-:a dus in casa Jor ~ Marta Si 'M(itrhl~, dowl. surori. Marda. S-I pus tn. genunchi la pic loarele Domnnlui ~i a.scru.'ta. ell v intele 'Lui ~ Marta p:reglt,ea de 'mancare,~ sa f"3.cl treburi J 81, p~ni. castroane, ~i. a va'ZUl ca, nu poate dovedi. 'Palate Mlrrru:horul mai avea ~ i un apostol do! Crul Dansul Doamne dar :I'JJ'I ,(oi"ii, .... oeesa C'" J(:

I.",' . '~'~ ~:. 'I ,_ : 1_:" ,_, • __ ~. .:'1'" If~ jI U. : lil'~~ l.JIiV~U,'I':;'~, l~ . u

sora mea m=ti ldsa: s i ngura, cia siJ ,luje;Sue? Zi -,i e i s,(i.=mi t{Jjute!

Iar Maria sd!teat in genuncht Ia 'p:i,c-i,oa.-r-eIe Lai, Si 1· -0:1;. """1~~ l .... ·~ntl1~ito:m·1. 'Iii M,.· "l:i''iII''t,.a;.'~i,·''A'...,'~t:,FlI,_''ln''''''1-0'_ '_ te

y --a ~ C! ~Y4l~_, __ ._ JIll.. jJ, , ~ _ lI.dl! • lVJ!:~UiI' v ,I J¥j[!~J' iI:a~., I. ~

grij,elti ~i' spre lnUlre te silesti, ei ,un tucru ,t,r-eb!uie~tt:J' Ma.rla partea cea buna ,§~~a ales, care nu se 'PG lua de la dlinsa! Ea. s.ta,tea. la rugaeiune la pieioarele Mlntuj,~oru~ui .

A~a, ~'~ voi. Si nu faceJi numai lea Marta, Cand mune-e~d ,g.i fac'i ruglctumle:,a, ai ~i. Marta ~i Maria; me ai pe amando~a,. Dar clnd. faci nomad treaha §i nu fact mglciune deloc, esti Marta tot timpul,

,_ Uneori zit: psalmul 50"j if; bfun,e?

P,. C~, _ Psalmul 5.0 este bun. Pentm eel belnavi p batlini care nu pot sa se duel la biserica s au 'itU 'p O:~ lucra, psalmul 50 line loc de 25, de metanii. Sunt bolnavl sba.cii~ Pot sa,~l zica eweR, pe

A A

pat" II zke de doua ori are 50 de' metanii. ]1 zice de

patru ori are 0 suta de metanii. Da, ,ca. Dumnezeu

136

NE 'VO,RB.ESTE

stie eare 10m nu poate sa mearga Ia biserica, dar

:g,_..... "

rugaciunea ~.-o cere, cit aceea 0 poate zice ..

Ai vlzut implra.rul IeZieehla, in Biblie? Eta. un lmparat foarte credincios ~i a trait mult, dar c~nd a. imbitranu:, a slab~t tare ~ Poate sl fie un millen de docteri, cAnal sa te duel, II!e duei, Crezi cl viarta noastta este in mana doctorilor? .s i an venit la el mal multi, Omnl csnd este bolnav, saracut, ri!U Sf' poate intoaree singur, Trebuie 8.1-] ,aj uti. Si au plecat -de' Ia el totm. doe-torU Si e~ a rimae acasa. Sft cum era. slab asa a inc,erca.t sri. se intoarcl leu fala, la perete, to dati, de ,dooi ori. OM n-a putut .. Sf amnei eu laerimi til ochi a oftat din admen} inimii: ... Doarnne.

D ~ ~

oamne, adn-ji aminte ca te-am hiblt d. tlneredle

mele §m, nu ml lasal" _

A~. auzit? Cu laerimi in och ,. S='3_ rugal. El a fast credmcios din. tinerete, Si aude un .gJas tot atunci: ",~entru acesre cuvime fti mai dau "S ani de' vi~t.~J"~ Ai vazut cit poate rugicinnea ,cu Iacrimi din ill~'m_i?' Si s= a. flcut sanatos ~,i a mai klt.rut I5 ani; pentru ei s~ a rugat nu nnmal din gura, c i din acU\neul mimii a. suspinat, Din adancul inimii a zis rugaciunea, --

, ::,aca vezi cft es:ti bolnav sau bltr,an, stai l.hli~tit aeasa, ia...:ti. 0 carte, stai pe-nn scaun, citeste un ,~C1t't~St _ sau Ia Psaltire, cl la Dumnezeu este primit, S'u daca §i sotia este bitr!na. ~,i nu poate, p uneneste-o ~ID pe ea, cit ai p,~aCa. Ie! aceia care-s eununati ~n biserica ~ ,ei inaintea, lui Dumnezeu nu-s dol,. sunt unu. Un null' ~~ un suflet, N-ai auzit ce spune Aposto ul Pavel? Se sfin/(];$te barbatul necredincios prin femeia credincioasd. Si jnvers., De IDa cununie sunt un trup ~i. un. suflet,

P1RINTELE CLEOPA

137

_ Parinte, dar d;ael suntem in clli'itorie' ,i avem canon de ficut", ce putem face?

P. C,. ~, I, ama, dacl nu potl, cand 'me gi pe

drum xi psalmul 50. D,BCI.=,l Dei I{) dad1,. ai 25 de metanii, .aci~l zici Ide doua ori ai SO de metami. Tot

a§a" FI ice PlOtit!

- Dail nu putem zice p\SaJmuI50.,

P'. C~ = Daci! poli zlce psalmul 50, al 25 de metanii, iar daelllU,. zi Tatal nostru .. ci-i primit, Da. N umai si zici cu lOOt! inima,

_ Am citit ·eli neaptea e bine sl. fa,ci de 33 de

Orr~ Tata] nostru, cu metanii, Se poate face mai deveeme de miez:ul noplii?

P, C" ~ Se poate ~ §I.I mal de' cu seara Ii mal

idfummear-i, numai sl,~1 facl ..

~ Plrinre~ cui trebu:ilc d facem milos,tenie?

PI' C, ,_ A venit un sarac la patriarhal

A]exmdriei.~ loan eel Milostiv: ,"Uite~ pari nte " a:;; a, am. fost corlb:ie:r" s,_a rupt corsbia ~i SI""Q tnecat atata §i am pierdnt atita .. ~ .. 11':' [i li zice ucenieulni: ",:Du- te, flule, §i-~ di lLOOO de galbeni. din ·casier~m. biserieiil" Era aeolo un vas unde se '~inea visderla bisericii ..

Se duee mai incolo sarac - §i se tmbraca co ,a]ti,

haina ~i. vine '''ar~:i: ;~Am, fest asa ~i m-au pradar wJhaIii ,~i ·m~a.u batU:t 11 am rlmas sarac" ~ ;~ · u-'te,) faile, ~i = i da 500 de galbenil "",

Se duc.emaiincjololilitaltaclciuUi.am;i

bocanci, curare ~i. v.rune iar: "U ire am fest asa ~i. asa Ii

.1 Ii I!' banii

am avut negustone cu un I ~1 mi-a ,I nat ann §1 s-a

dus, eutare, ~,i m =!I Uisat s ilra.c Ii n-am cu ce rna, intoar'ce acasa .. " ." . ~"Du-te, fiule, ~ i- fu d!~~ t! Dar

138

NE V,ORB'E$TE

ueenicul zice: ~, Parmte, ba.ga de seamal A ces ta- & tot

aeela de d)';;lft'lI' i;I"n' ·.S "'l1f\5 'I 0 D' ~if1I; ~]I .. dl~ I "

A"""""'" .': ',I U:"_iIl!u~"~,~ !R' U=~'!I ,dU .e, ~1-1 .' a ..

,_ ,",~'irjnt-e I dar Ii tot acela, if;i schimba hainele ~i. bO~imciL II, 'ClU10,SlC dupa DC'. '~., 1'1 'tot ac'e1al:n ~Du-te, fiule, nu cu - rva si fie Hristosl ,Mai di~j aCI m ,SO de

galbenil" ..

Cind ,3" vrut si, ... i de a .. , i-a zis 's:il:acu] ucenieului,

,-. dl'·', c . n di 3!l' - - I _. .,. " .

u' , ", I " II, '. I "I· , (- ',- L, _ -,_ .' I' ,_.

_n, uacon . m p at: n' a stai, m,iil bilete! Spu.ne Ia

episcopul vostru: fiindc1 rn-a 'mil uit azi de trel IOt,~ _ cine pe ,siraci ~uta, cum z Ice '!' pe Dumnezeu imprumuta .' - Ii fiindea de trel ori am 1015:[, ,i totdeauna ,:1[-1 spus 8a,~'mi da ~ ~'i no. m-a judecat,

spune-i ,ca am s!=i dau ,Rtata avere, cl n-are sa mai poatl mnpiJ1i Icit I'm sa-i 'h"~mi't eu", ,~i DU l-a mal v,izut,. Era, Mintuhorul.,

Si a doua zi soseste 0 corabie de Ia Roma inc ii rca ta, ell g~lu.~] cu. a]tle)le ~i peste ,0 mie de grl vne de' aur.,. 0 grivnia. de aceea avea cit un juhal de galbenl ~ Nu a trecut corabta aceea de 1& Roma, vine al ti corabie, din ,aIlti parte. Si a pus Sfintu] Ioan ~a episeopie preoji s.l tm.pana mHosteni,e zi ~i noapte, Nu [pu~au. dovedi aceia cilt venea, ci el dldea §,i s-a,

us Ja fntr-ece.rre ell Dumnezeu: ,~Ia sa, vedem ai sa, ml fn~,ec:i Tu pe mine; CaJi pot eu silt-ti dau Ti.e!'H De aceea ii spune Sfanml ,loan eel Milostiv,

Dar eu dae! va veni unul de doul ori, ~~ ~clras~:: ;ir'~ugi de aici, ca ji -am mai dad ~!' Yin, ii,gam de i1.~t1a., S i eu je spun: ,." Ia zi, mai, cum zic eu: «C~m nu-] :dicl1ita porn, asa nu-] liganul om!s" 'eft ~tll, Coer mereu ~ Dar le dau cate Qe'V3., Dar Varsanufie are' CIUO!: ,~Mai, dar a mal rosC!" ,-Usa~l, mai!" , ~~ Ii

P'ARINTELE CL,EOPA

13'91

,= Plrinle;. dar fume arz a;, bea, da i'n cap Ia alml

~~ .... ~ LUJl(1i! - !!

P' .. C., -, Stai, stal, mai Ioane, mli." manoa-te-ar Ra~u.m .sa te ml.nj:nce~: Cine te-a pus judecator pe t~ne

.. - . .'?'

peste p,ganm.,

~ 'Dar OWl face voia lui Dumnezeul

p ~ C., - N-am eu treabal Nu." nu, nu,

- Si~ J iube~ri, pe eel .ole 0. credint.1 en tine mati

r- ..... r lU3Jl~

'p C' - N' , - 'nli ~l N' 1,'11 d :C' ,-0' ii"'>~dl"'nl1t'i.S Jf'~1'11

'II ,.. " U, nu, nu-;, uu, .. ,. 'Y- 0', ,!o.o\ll!i"ii' ~ ,,",,'~

tine, Tot cmul din Iume este aproapele nostru i. Ai vlzut Bvanghelia ell samartneanul milostiv? Cine it Beut mill cu eel cizult? Acela de 0 credlintl cu el? U'n sama Inean, care era p:a:g:an. Tot omul din lume,

." Ie nos N' ,

tot ,carre poarti, trap ca ~1 :COl e-aproape e nostru i .' -a!

voie sa-l judeci, 'Poti :sl~,1 vezi cl face orlce. Da-:~" ca m nu-i dal lui, ii dai lui Hristos! Ce zice? Jntruc{tt ali

,!CJcut w.nuia din acelt;; frail ai mel, prea mici, Mit mi-ati Jacut;; ICe am eu ,gliji c a el 'ii cu "val' sau U beti v ~ curare?

= Dar daca cu banii aeeia cumpara pgari ~i blutura,1

P'. c. ~ Treaba 1,J.u ¥ N u l-ai pus. tu ~ Tu i-ai dat ca sa manance, sl se Imbrace. Asta-I treaba lui mal departe ce face.

,~ N u ji'e:m parte' Is. 'p;!catuW lui 1

P. C'II ~ Nu ire! parte, Ai vlzut cand vine Petru?

Petru era, eel mal i ubit, 'C3= L lubea ta re pe Hristos ,I dar s-a lepadat de trei ori .,oan Bvanghelisml era foarre iubit, Ei 00 8-,1, '~,ep,adat de' oc, Era prieten ~i ell arb,ie1reul., ~i vine Petru, care era rivnitor groaznic pentru Hristos, ~i. a. zls: i ~. macar .toji de s-ar lepdda;

140

eu nu. ma lepdd. Avea mcredere in sine Amin zie tie, Petre, tnaime de' Q, canta ,c'OC03,ul de' iloua ori, de trei ori It vel lepada de Mine, fiindca al tncredere in tine" rei ill esti ,stJ~nm.c.. Pentru 'mandr"ie, ca 91-1 smereasca, Sia. ieslt afarl §il a piU1Ds ell a - : ar cind ,R CinttlC C'UCQ3U],. Lacrimile acelee ]~,3!U restabllh m harul lui Dumnezeu, eft. ~ -8, parut rau,

DM zlee: Doamne, [de cute' ori ?;)'Oi ierta pe jratie'lt ;me,(l tmr-o zi? Rana la sapte on? A rlsturnat plI'erea ~ui Petru: .Nu zic lie'l Petre, p't!Jna ia l"Pte on, pima ta IClptezB[ci de ,01:1 etite ,[rqJte:i mtr o n .. De 7000 de' ori 51-l ierp,. .N a:~ Vezi ell mila, lui D mnezeu Ill-are margini ,. ",Nu ,ci .]~,am. iertat o da;ti ~j, iar face r,in! 'ji) Ia 81 vezi, l-am iertat de 7000 de ori tntr-o zi1'

A,~ a eM. Dumnezeu 'mHuie~te fill margini, rCl n-ar mal pnea HI .1 mea, aera ~ cire . au.tlJ,i sunt pe plmanJt.. Doar din dragoste I. f.!cu't-o, din mimi. Nu L-a pus: nirnenl, Si are atarea. popoare care. nu- L cuaosc, Peste un miliard de budi~ti, chinezi care se incbina lui Buda, marele vraj i 150I" b - estemat .

Al India [care se inchinl lui Brahma, China ~Ii J aponia se tndlinl. la ni~le draci de vrljm.tvori ., Un popor de 140 .000. 000 Sf' tnchinl. IDa draci ~i nu- i pierde, De ce on-I pierde, rna:m?' Si China ell 'peste un millard de budisti, se inch:runl la draci ~ de· ce nu-i pierde?

I • I .,

, ..

Dar noi n run fast plg,ani? N"',am fost mii de: am p gaui? ~.~, mal mult, Atunel ell. colonizarea Daeiei ne-am mcrestinat, iar a]te popoare ,~i mal tir.zi u ~ Dumnezeu asteapta Indelung:: ~ ~ ·.li alt e oi amj care

P'.AR'lNT.E.LE CLEOPA

nu-s [din $,taul,ul acesta. Sf pe acelea Mi se cade a te aduce'~

- La cine se refer! a'ici?

P ii. C. - La popoarele cafe n-au venit. i·ncl. la

cr,e.dinll m • . [at de ee-l tine? ~til de ee-l line?' Cei ce n-au lege, [din ,ji,re; lac ole If!gii;. zice Apostol ~ . -, avel, St~~i voi cum este in China? Daea p[leaca taral de ,acul" ias;iI" pe biblWI eel mai mare illn. locul lui, §.i dac-I ceilalJi nu l-or asculta, ,cand v me acatdl le ia vi;a&a,. A'mta d,b;c~plinl e-aco 0.. Daca 0 fatl a prins-o ,el. a caznt pAul la cls:!torie" [0 sipanzuri. :Si n-au lege ~ eel ce n..au te,g[e:; din .fire' f(1~C ale legii.

Da, Aeeasta pentru c.1 Dtt mezeu va judeca

roaml umea dupl patru ~egi ~ Prima lege pe care a dat-e Dumnezeu de ob~[e §i Ia ehinezi ~ .. la indieni ~i la j aponezi §.i la turci Ii 181 noi este legea con,tU.nJe.1 ~ Legea ClOn$U' niei este glasul lui Dumnezeu ·i'n om,

Ai vlzut Ice-a spus Cain, cand 1-& omo it pe fratele lui, cand I-a tntJilebat Dumnezeu: Cain, .UMf'-i jr,-atele tau; Abe'l? Dar el, in. lac si. zici: ",.Doamne, OJi:i¥'il gresit", a. z .i[~··· Dar ce. eu am 'Hl~"iJ pe I!rtlt'el'f'

[~A'" ~~JIj, ~ L. ~QI., ~' ~~ . -- p~r [ . J,I.- .

meu? Si i-a ZlS Damnezee: "CH,asul smg,elllliflatel j

tlu saigl eatre Mine din plm.i'tnt'm ·

Parca ce ... l acutn 18 Dumnezeu :8,1 tntoarea <0

'implrape de 350..000".000 tnapei? Glasul san,g·e),u,t acelor SUJte de mU~h()ane care au munt stri gil. din plmiDt lao Dumnezeu.

Cand a venit Ioachim -uioa,ga in "36 bl noi,

eram aici, Patru pr·eo,P din Rusla au scftp\at sara[cii imbr,atcali 'in haine prin Prot. Santinela noastra l-a tmbracat repede cl era rece apa, Le-au dat ·ain:e eli mureau, Au sca.pat ell viall. ,Ii au spus ee-l in Rusia:

142

ME' V' '0" R'B l;' (" T':r.1'

.=.! ' • .1 ,".: ,.1 .. , ,',,; fil~' ~

= 140,000 de c.aIng,ali lmp~cap.; namai la Kiev aveau 11,.000 de' caJuglri. Cea mail mare lavra din Iume, mama ruwror :mln.astirUof' - Peeersca Dar care miDaso'ri au avutl

_, 75.000 de preoti omo'rtp;,

_, 80 de m hro eoliti ~nra.~l" . '~p" ~'i'f'i1'!:uratl·.. d! liti'~'~l· tn

, ""'" ~ _. y'V '. ~. "V',Il.IIL;tV, . ~ '~ ~ . ftb.u:.... , . 1 ~' . ;~~ Ii·

Siberia ~:~ bll:l~i tn g'heau;i. Ii' d.ezbric~1J 'co pleile goale ~,i turna ,R pi, pe ei. Ce bQ;tjOCUEi! In dmpul ID,u~ Stalin,

- 30,,000 de mlnastiri ~:i biserici au dlrl'mat: ,1 ,au s tric ar, au. fieut eluburi ~i grajdur],

Dar oel .5 00,.000 d~n, armata td.bl care au tinut ell tamt~ ~t care au murit nevinovati, lup'tind hrnp,otri va armatei rosii - ,1f'Io~11II'"Q; if.!; fo ~iij de ~4' 0'" 0 .. 0":' 0,"0,' ,0 I' P 'e

.,.. ~~J , ~"..w.'I!r.-' a 1.', .. !ilIllJr, ~ liJ' ,- ll', . ~ ~,

tOEiti au. pierdur-o, 00. all. man erutat-o - cind l-au omorit pe TaroI Nieolae.

D ar n!'TIi'iII"'Q 'it' :;no,Q,lle acel or drepti nu stri ,Q:::C la

Q,. vQ..JJ,'!L.r.- ~~ .. aIWJ,-. [~'1m" JII,[~ I, ,'- ~'; ),JL,. ~. ',C!~ . g

dreptarea cea firi margini? ~ i sing,e:]e acela acum ii trezeste pe ur,ma.~ii lor. Sfingele aeelor sflnti, care Sf: r6arga Ia Prea S:f1nm Treime: Ji' Doamne, filii mila de popnrnl Tau, ci1=,i pepor asa de mare! S-a slivit nU,[Ile:ilff Tau'~ ~

$d~i 'Vorl ce ma'nlstruri an ei In Sfinrul MumiJre~ in.

I,erusaJi'm? $titi vo;ru, ce milostivl sunt? Ca di.~1i. nici un pop or din hrme n-a Btut ,a'mta milostenie cu pepoarele creatine. N oi ftim~. ,cit am lost pe la Ierusalim ~i prin Sfantul MUllte.

Au venit doi arb'nnandrmti acum Ole la M()scova; unul Lenghin ~:i unul Eufresin. Au venit aici, am stat de' vorba eu ei. Ce bueurie la dA.n§i i!,

Clt~, bueurie, clnd se trezesc ei, saraciiil Minc8l=v-,ar raiull

C U P:·, R" N'" S':

~ . -'. -- . ::. '. "~ , ~ ..

Cuvi.l1!t lnllpotd.va ,re inc am ir i it , , " '. ~ '. ~ ~ . ~ '.' .' ' •• ~ '" ~ ~ .. m :5

IC.u.vant la Judecata de Apoi '. ~ " .' ~ ,; '.' ~ ' .. ' ~ .. ~ .. iO • ~ ~ '. ~ 15

Sfi'Dpi Ierarhi Spiridon §:i Nieolae. ~ ... '. ' .. ' ' .. rn ,; ~ ~ .' ~ '. 28 Minanea S:fantul ui N ico,lae ,c,u. covorul .". '. ~ .. ,. ~ .". ~ ~ .". 44, Duminioa izgonirii lliui Adam din. rai ~~." ... ~ .. ,.".,.~" .. ,~., 50

Despre post '. , -e ' ••.• ,. m •• , •• , •• , ...... ~.,. ,. ", •••• ~.,' '. '" .... t •• , •• ,; ...... ' .... " •• , ~.,. , •• , .,' ... .,.'. '. 61

Istorlcul Schim~ut Sihla. ~., .. ",., .". '".,' '. ~.,. '. ~., .. ,,', i"" , •• "." , •• " , •• ,. '.;, 69 Vlata, Sfintei Teodora ' ..... ' .. ' ' .. , ., .. ' ,. '. ~ '. " "' .. , .. ,. ' ...... ' "' .. ~ 72, Ierodiaeonul Cristo for S'mastl~l '. ~.' .... '''", .. , .. , .P; '. ~. '. + •.• ,. , •• ,. 8.1 S£l-mml neeunnscut de Ia N ~amt .. ;; ~"",,,,,,,, ~.,.,. , .. , .". +..' ."." ~. 95

Dometie loe] surd de la N eamt .,. ,. ~.,. '. ~ u·, ·• .. ~.,. , •• , , , ..... , ' ••. 98

Obenlsim eel nebun pentm H'lisID,S .. , , '. ""., .. ' ,.~ r .'. 103

enema-rea. la v ~;ala ,caluglre'aBcl ' .. , , .. ~ .. ' '. ' ... '. '. " ,. ~ .. , ~ 06

Curvirnt Ia zjua P',kintelui Cleopa , '. " +. ~ "' •• ~ ' •• " ' ... 116,

in dialog CD credinciosii ., ~ . ~ .. ' .. ' , .. , ' .. ~ ' .. ~ , .. , '" .' ~ , ~ 24