Sunteți pe pagina 1din 6

Procedură Generală PG-11 1

PLANURI DE URGENŢĂ 6

Cuprins
1 SCOP............................................................................................................................................. 2
2 DOMENIUL DE APLICARE ........................................................................................................... 2
3 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ..................................................................................................... 2
4 DEFINIŢII ....................................................................................................................................... 2
4.1 PREVENIREA RISCURILOR: NIVELURI DE URGENŢĂ ........................................................ 2

5 PROCES........................................................................................................................................ 3
5.1 ACŢIUNI PREVENTIVE ........................................................................................................... 3

5.1.1 IDENTIFICAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ................................................................ 4


5.1.2 MANAGEMENTUL DE PREVENIRE ŞI RĂSPUNS ......................................................... 4
5.1.3 FIŞĂ DE SIGURANŢĂ ....................................................................................................... 4
5.2 SITUAŢIA DE URGENŢĂ ŞI VERIFICAREA EFICIENŢEI ....................................................... 5

5.2.1 SIMULĂRI ......................................................................................................................... 5


5.2.2 EXERCIŢII PARŢIALE. ...................................................................................................... 5
5.2.3 APARIŢIA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ ........................................................................... 5
6 REGISTRELE SISTEMULUI ......................................................................................................... 6
7 CONTROLUL MODIFICĂRILOR ................................................................................................... 6
8 ANEXE .......................................................................................................................................... 6
8.1 DOCUMENTE ANEXE (modele) ............................................................................................. 6
PG-11 Planuri de urgenţă

1 SCOP
Să stabilească organizarea, ansamblul de măsuri şi linii directoare de acţiune în faţa posibilelor accidente
şi situaţii de urgenţă în cadrul companiei cu scopul de a:
• Salvgarda integritatea fizică a persoanelor care lucrează în unităţile sau care ar putea fi în interiorul
acestora (vizitatori)
• Evitarea sau reducerea repercusiunilor de mediu asociate acestora, şi
• Protejarea mediului şi a echipamentelor.

2 DOMENIUL DE APLICARE
Această procedură se aplică pentru accidentele şi situaţiile de urgenţă care pot afecta activităţile sau
unităţile unde îşi desfăşoară activitatea.

3 DOCUMENTAŢIE DE REFERINŢĂ
Manual Integrat de Managementul Calităţii, Mediu şi de Prevenire.

PGA-01: Evaluarea Aspectelor de Mediu.

PGP-05: Cercetarea Accidentelor.

4 DEFINIŢII

4.1 PREVENIREA RISCURILOR: NIVELURI DE URGENŢĂ


Relaţia accidentelor care iniţiază Planul de Urgenţă se detaliază în funcţie de magnitudinea sa, (Niveluri
de Urgenţă), astfel oferindu-se o relaţie orientativă a evenimentelor care au iniţiat fiecare din aceştia.
Acestea sunt clasificate în trei niveluri:

(A) Tentativă de Urgenţă (T.E.)


Este accidentul care poate fi controlat şi controlat într-o manieră simplă şi rapidă de către personalul şi
mijloacele din fiecare sector. În acest sens, se va notifica prin intermediul mijloacelor de comunicare
disponibile existenţa unei Tentative de Urgenţă.
EVENIMENTE INIŢIATOARE:
Condiţiile care se consideră suficiente pentru a declara Tentativa de Urgenţă, sunt:
4 Prevederea sau iniţierea inundărilor,
4 Mici incendii care pot fi stinse rapid cu ajutorul mijloacelor de stingere şi care afectează o anumită
zonă, fără a pune în pericol restul echipamentelor din unitate.
4 Mici scăpări de gaz inflamabil care presupun un risc, dar care nu presupun evacuarea generală a
Unităţii.
4 Încercare de pătrundere sau sabotaj.
4 Accident personal grav.
4 Explozii sau circumstanţe periculoase externe care nu afectează siguranţa unităţii.
4 Orice alt eveniment care în opinia Directorului pentru Urgenţă merită să fie inclusă într-o asemenea
categorie.
2
6
Procedură Generală PG-11 3
PLANURI DE URGENŢĂ 6

(B) Urgenţă parţială (U.P.)


Este accidentul care pentru a fi controlat, necesită acţionarea grupurilor formate exclusiv din personal
care se află în aceste momente la lucrări sau în unităţi.
Urgenţa Parţială presupune oprirea tuturor acţiunilor din zona respectivă afectată despre care se
preconizează ca poate rămâne în interiorul zonei de intervenţie.
EVENIMENTE INIŢIATOARE:
Condiţiile care conduc la declararea Urgenţei Parţiale sunt:
4 Mari scurgeri de ape care tind să crească rapid.
4 Oricare alt fenomen natural care pune în pericol grav un anumit sector al Unităţii.
4 Incendii izolate care afectează o anumită zonă (ateliere, birouri...)
4 Scurgerea de produse toxice sau corosive care obligă la evacuarea unei săli sau ale unor săli ale
Unităţii dar care nu va afecta exteriorul unităţii.
4 Incendiu care compromite sistemele de protecţia. .
4 Incendiu într-o sală de transformatoare.
4 Explozii care nu afectează mai mult de un sector din Unitate..
Existenţa altor condiţii care în opinia Directorului de Urgenţe fac necesară declararea acestei categorii de
Urgenţă.

(C) Urgenţă Generală (U.G.)


Este accidentul care necesită acţiunea tuturor echipelor şi mijloacelor de protecţie existente din unitate,
precum ajutorul din partea pompierilor şi a altor echipe de ajutor şi salvare din exterior.
Urgenţa Generală va presupune oprirea tuturor operaţiunilor din cadrul Lucrării sau ale echipamentelor.
În plus, se vor anunţa organismele externe pertinente. Drept pentru care, se va notifica prin intermediul
mijloacelor de comunicare disponibile existenţa unei Urgenţe Generale.
EVENIMENTE INIŢIATOARE:
Condiţiile care conduc la declararea Urgenţei Generale pot fi:
4 Inundaţii care compromit siguranţa în anumite sectoare ale unităţilor.
4 Orice alt fenomen natural prevăzut sau care se produce şi pune în pericol grav diferite sectoare ale
unităţii sau întreaga unitate.
4 Scurgeri de Produs care obligă evacuarea totală sau a diferitelor sectoare ale unităţii.
4 Incendii din interiorul unităţii care afectează sau pot afecta două sau mai multe zone de lucru şi care
nu pot fi controlate cu mijloacele de stingere disponibile, fiind necesar ajutorul pompierilor.
4 Existenţa altor condiţii care opinia Directorului pentru Urgenţă necesită declararea acestei categorii
de Urgenţă.

5 PROCES

5.1 ACŢIUNI PREVENTIVE

5.1.1 IDENTIFICAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ


În fiecare unitate organizatorică (lucrare/serviciu), se vor identifica accidentele şi situaţiile de urgenţă, şi
atunci când în discuţie efecte de mediu care pot avea loc în funcţie de activităţile desfăşurate în unitatea
menţionată.
PG-11 Planuri de urgenţă

L În acelaşi mod, se pot considera operaţiuni desfăşurate de subantreprenori, care trebuie să informeze cu
referitor la posibilele situaţii de risc care pot apărea în unităţi ca urmare a acţiunilor sale sau ale
echipamentelor de lucru.
Identificarea situaţiilor de urgenţă şi ale aspectelor asociate va fi realizată de către Departamentul de
Management (Mediu sau Prevenire) în cadrul birourilor şi de către Departamentul de Management
împreună cu sectoarele de producţie, pentru lucrări sau servicii.

 Perioadele stabilite pentru identificare şi/sau revizuire după caz sunt:


9 Riscuri care provin de la birouri sau centre fixe, această identificare se va revizui anual, în mod
obişnuit, şi după analizarea unei situaţii de urgenţă care este prezentată, în mod extraordinar.
9 În cadrul lucrării sau pentru prestări servicii, se va realiza la începutul executării fiecărei lucrări
împreună cu Planul de Mediu şi Planul de Siguranţă.
9 În mod similar, se va actualiza atunci când se vor detecta noi situaţii de urgenţă.
Pentru fiecare situaţie identificată, se vor defini aspectele sau consecinţele de mediu generate, fiind considerate ca potenţiale şi
evaluate conform condiţiilor stabilite în procedura PMA-01.

5.1.2 MANAGEMENTUL DE PREVENIRE şi RĂSPUNS

 Planurile de Urgenţă referitoare la Prevenirea Riscurilor de Muncă se vor include într-o secţiune
suplimentară a PSS pentru Lucrări şi Servicii sau, în cazul centrelor fixe, incluse în documentul de
Evaluare a Riscurilor precum „Planul de Urgenţă Intern”.

 Pentru fiecare situaţie de urgenţă de Mediu identificată, în cazul riscurilor semnificative, se va


întocmi o „Fişă de Urgenţă” (F-PG-11/01), în care se vor defini:
9 Măsurile preventive care trebuie adoptate
9 şi liniile directoare de acţiune orientate pentru a reduce efectele asupra mediului ambiant în cazul
apariţiei acestora.
Fişele vor fi întocmite de Sectorul de Mediu, în colaborare cu departamentele necesare.
Pentru fiecare lucrare / Serviciu, fişele corespunzătoare se vor ataşa Planului de Mediu, completa
actualizate cu informaţiile specifice locaţiei menţionate (telefoane de urgenţă locale, cerinţe specifice,
etc.).

b Funcţiile responsabile cu aplicarea practică a managementului de prevenire sunt:


• Şeful de Lucrare / Serviciu va fir responsabil cu punerea în practică a măsurilor preventive din
cadrul unităţii sale, să notifice urgenţa şi să ia acţiunile care conduc la reducerea impactului asupra
mediului care s-ar fi generat, aşa cum se indică în „Fişa de urgenţă”.
• În birouri, departamentele de Mediu şi de Prevenire vor fi responsabile cu îndeplinirea condiţiilor
specificate în Fişe şi respectiv Planuri de Urgenţă Interne.

L Conţinutul Planurilor de Urgenţă, de Siguranţă sau de P.E.I. vor putea specifica responsabilităţile
suplimentare sau diferite de cele indicate în această procedură, prevalând cele care sunt formulate în
documentul menţionat.

5.1.3 FIŞA DE SIGURANŢĂ

 În acele unităţi unde se folosesc produse chimice considerate periculoase deoarece au o anumită
caracteristică periculoasă (explosiv, comburant, inflamabil, iritant, nociv, toxic, cancerigen, etc.), se va
solicita furnizorului Fişele de Siguranţă corespunzătoare care să fie disponibile în spaţiile de lucru
sau de folosire ale produselor menţionate.
4
6
Procedură Generală PG-11 5
PLANURI DE URGENŢĂ 6

În mod similar, recipientele produselor menţionate trebuie să fie prevăzute cu eticheta de siguranţă
corespondentă, şi nu trebuie să fie îndepărtată şi nici nu trebuie să se folosească produse diferite de
cele care sunt indicate în recipiente.

L Se va avea în vedere recomandările specificate pe Fişele menţionate referitoare la condiţiile de


depozitare, măsuri de combatere a incendiilor, metode de adunare a produselor scurse şi de curăţare,
etc., prevalând ceea ce este menţionat faţă de documentaţia generată cu titlu intern în cazul în care
există vreo discrepanţă între cele două documente.

5.2 SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI VERIFICAREA EFICIENŢEI ACESTORA

5.2.1 SIMULĂRILE
Atunci când este posibil, compania va verifica eficienţa acţiunilor prevăzute prin realizarea simulărilor
pentru urgenţe identificate.
Simulările au drept finalitate verificarea practică a faptului că măsurile propuse sunt realmente eficiente.
În caz contrar, se vor pune în aplicare acţiuni necesare pentru corectarea defectelor sistemului:
modificarea fişelor, intensificarea instruirii oferite pentru responsabilii cu situaţiile de urgenţa, etc.

 Responsabilul cu organizarea şi elaborarea raportului de rezultate face parte din departamentul de


Management de Mediu sau din Serviciul de Prevenire, care se va baza pe colaborarea personalului
pe care îl consideră adecvat în acest sens. Rezultatele obţinute ca urmare a simulărilor vor fi
înregistrate prin elaborarea de rapoarte, după formatul „Raport de Urgenţă”, F-PG-11/02.

 Aceste simulări vor fi efectuate cel puţin o dată la trei ani, şi de preferat să se evidenţieze de fiecare
dată pentru realizarea acestuia diferitele unităţi organizatorice. (cu excepţia acelor cazuri unde
aceasta este specificată de O.M. din 29 noiembrie din 1984 sau alte condiţii de reglementare care
obligă la acestea).

5.2.2 EXERCIŢII PARŢIALE.


Se poate verifica eficienţa diferitelor operaţiuni separat în afara simulărilor ca urmare a modificărilor,
achiziţionării de echipamente, sau chiar şi includerea de nou personal, astfel încât să permită
actualizarea mijloacelor sau echipamentelor fără a fi necesar să se ajungă la data simulării.
Acesta este şi cazul schimbării de personal responsabil cu comunicările, schimbări sau modificări în
funcţiile de comandă, etc.

5.2.3 APARIŢIA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ


L Accidente de Muncă:
Vor fi tratate şi cercetate în conformitate cu condiţiile prevăzute în Procedura PGP-04.

L Acţiuni de Mediu:
În cazul în care are loc o situaţie de urgenţă, Sectorul de Mediu va gestiona împreună cu diversele
sectoare implicate, dezvoltarea unui raport de rezultate care să permită obţinerea unor concluzii despre
eficienţa măsurilor stabilite.

 Informaţiile de bază a le situaţiei apărute se va documenta respectând cel puţin directivele din
„Raportul de Urgenţă” astfel încât să poată fi înlocuită cu un Raport elaborat într-o manieră
exhaustivă.
PG-11 Planuri de urgenţă

6 REGISTRELE SISTEMULUI
Documentele şi registrele (“R”) derivate din prezenta Procedură sunt:

CONTROLUL REGISTRELOR

ž PERIODA DE
 DOCUMENT b EMITENT  ARHIVĂ
PĂSTRARE MINIMĂ
Fişa de urgenţă Departament de mediu / (anexă la Planul de Mediu În timpul lucrării / serviciu în
Producţie aplicabilă lucrării / curs
serviciului)
Fişă de Siguranţă Furnizor produse Afişe cu situaţii de risc În timpul folosirii produsului
R Plan de Urgenţă / Departament Prevenire / (Arhivă suplimentară la 5 ani
P.E.I. Producţie PSS / Evaluare Riscuri)
R Raport de Urgenţă Departament de Departament de 5 ani
Management / Producţie Management (conform
sistemului de aplicare)

7 CONTROLUL MODIFICĂRILOR
DOCUMENT REVIZIE CONCEPTE
PG-06 1 5.1.1: Se introduce obligaţia subantreprenorului de a informa despre
situaţiile de risc.
5.2: Situaţiile de urgenţă:
• Referinţă la cerinţele normative sau de reglementare obligatorii.
• Secţiune nouă: Exerciţiu parţial.
PG-06 0 Ediţie originală a documentului.

8 ANEXE

; Lucrările trebuie să reflecte în planurile de urgenţă şi să indice pe panourile sale de informaţii


următoarele date:
• Adresa şi telefonul centrelor de urgenţă şi a spitalelor apropiate.
• Telefonul serviciului de ambulanţă.
• Telefonul poliţiei / autoritate municipală.
• Telefonul serviciului de pompieri.
• Telefoanele autorităţilor sau organismelor de mediu competente.
• Telefoanele serviciilor şi terţilor afectaţi.
Acţiunile atunci când se produc situaţiile de urgenţă vor fi orientate către ameliorarea
potenţialului impact, fapt pentru care, în afara de comunicarea urgentă cu instituţiile competente,
trebuie să se identifice în Planul de Urgenţă / Fişele acţiunilor specifice care se cuvin a fi efectuate.

8.1 DOCUMENTE ANEXE(modele)


 F-PG-11/01: Fişă de urgenţă

 F-PG-11/02: Raport de Urgenţă

6
6