Sunteți pe pagina 1din 22

[NOTA INTRODUCTIVĂ – A NU SE INTRODUCE ÎN FIŞELE CONCRETE

Modelele de fişa postului sunt standard pentru ocupaţiile respective, şi respectă


reglementările legale în vigoare (codul muncii, normele generale de securitatea şi sănătatea
muncii, standarde ocupaţionale şi de pregătire emise de diverse instituţii de stat, dar şi diverşi
indicatori statistici internaţionali care în mod normal sunt relevanţi pentru ocupaţiile
respective). Ele trebuie adaptate specificului organizaţiei dvs. pentru a deveni cu adevărat
funcţionale. Modificaţi sau adăugaţi orice element consideraţi că este necesar, având însă în
vedere contextul mai larg al organizaţiei, nu doar ocupaţia respectivă.

Punctajele sugerate - Este posibil ca nu toate punctajele sugerate să fie adecvate specificului
organizaţiei dvs., şi să fie necesar să le modificaţi în funcţie de necesităţi. Punctajele
respective reflectă importanţa elementului, şi frecvenţa cu care acesta apare în activitatea
ocupantului postului. Ele sunt extrem de importante deoarece sunt singurele, alături de
obiectivele individuale şi criteriile de evaluare a performanţelor, cu ajutorul cărora se poate
evalua un post sau un ocupant al acestuia. Dacă doriţi să le folosiţi pentru grila de salarizare,
toate elementele care au punctaje (cum ar fi abilităţile, aptitudinile, cunoştinţele, contextul
muncii etc.) trebuie să apară în toate fişele de post ale organizaţiei, pentru a se realiza
comparabilitatea posturilor.

Punctajele urmează a fi ponderate în aşa fel încât să capete o anumită greutate în construirea
gradului profesional şi salarial. Spre exemplu, există o diferenţă de importanţă între un
punctaj de 90 din 100 pentru activitatea de luare a deciziilor şi rezolvare a problemelor, şi
unul de 90 din 100 pentru activitatea de procesare a informaţiilor. Deci în acest caz ar trebui
să acordaţi, în contextul calculării gradului profesional şi salarial, o pondere mai mare
activităţilor de judecare şi luare a deciziilor, şi o pondere mai mică activităţilor de procesare a
datelor şi informaţiilor. Astfel, spre exemplu, o secretară (care are un punctaj mai mare la
procesarea informaţiilor dar mai mic pentru luarea deciziilor) va avea un grad profesional şi
un salariu mai mic decât un director IT (care are un punctaj mai mic la procesarea
informaţiilor dar mai mare la luarea deciziilor).

Spaţiile lăsate libere în cadrul modelului sunt specifice organizaţiei dvs., şi nu pot fi nicicum
standardizate. Uneori am completat exemplificativ aceste spaţii. Completaţi-le sau ştergeţi-le
în funcţie de necesităţi. Nu lăsaţi elemente necompletate sau cu opţiuni. Conţinutul fişei de
post este bine să fie cât mai ferm. Păstraţi abrevierea "etc." acolo unde există posibilitatea ca
ceva să se schimbe mai des de-a lungul timpului, altfel înlocuiţi-o cu elemente concrete.
Înlocuiţi elementele de incertitudine cum ar fi "poate avea în subordine alţi angajaţi", cu
"are în subordine alţi angajaţi" sau "nu are în subordine alţi angajaţi". Dacă însă în viitor este
posibil ca acel post să aibă în subordine alte posturi, păstraţi formula "poate avea". Eliminaţi
antetele şi orice referire la firma Rubinian în interiorul fişelor concrete (funcţionale)
întocmite de către organizaţia dvs. pe baza modelelor achiziţionate.

Căutaţi un echilibru cât mai bun între detaliile trecute în fişa postului şi cele trecute în
regulamente, proceduri şi instrucţiuni de lucru. Fişa postului trebuie semnată de către angajat
ori de câte ori este modificată (fiind un document anexă la contractul de muncă), pe când
celelalte se modifică cel mult cu CONSULTAREA sindicatelor sau a reprezentanţilor
salariaţilor (art. 241 Codul Muncii - http://www.rubinian.com/codul_muncii_11.php#Cap1).

Cu cât este mai detaliată şi mai atentă la variaţiile dintre posturi, cu atât pot fi realizate mai
eficient recrutarea, selectarea şi integrarea personalului, evaluarea posturilor şi angajaţilor,
gradarea profesională şi salarială, stimularea performanţelor.]
<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

Organizaţia:
Cod document:
Număr de ordine (AAAA/LL/ZZ): Situaţia ocupat / vacant
postului:
Departament: Întocmit de: (funcţia, nume, prenume)
Anexa nr.__ din data de_______ la Contractul Individual de Muncă nr.__ din data de_______

Fişa de post
- Model -
<Patiser>
<Cod C.O.R. (Republicat): 751203>
<Cod intern>

Baza legală - Legislaţia în vigoare, Actele statutare ale organizaţiei,


Regulamentul de organizare şi funcţionare, Contractul
individual de muncă (specificaţi-le inclusiv cu date de
identificare)
Data primei întocmiri - AAAA / LL / ZZ
Data ultimei actualizări - AAAA / LL / ZZ
Nr. revizuire -1
Data următoarei actualizări - AAAA / LL / ZZ
Motivul actualizării - întocmire

1 – Descrierea postului
1.1 – Identificarea postului

1.1.1 - Denumire post: (denumirea asimilată unui post de Patiser)


1.1.2 - Cod C.O.R. (Republicat): 751203;
1.1.3 - Cod intern: (codul specific postului, în cadrul organizaţiei, dacă este cazul)
1.1.4 - Nivelul de instruire: 2 (studii medii);
1.1.5 - Departamentul: Patiserie / Cofetărie-Patiserie / Preparare / Alimentaţie Publică etc.;
1.1.6 - Nivelul ierarhic (organigrama): 3 (sau mai mult; specificaţi nivelul exact);
1.1.7 - Nivelul postului: de execuţie;

1.1.8 - Obiectivele postului: Patiserul se ocupă în principal cu prepararea semipreparatelor de


patiserie, prepararea produselor de patiserie, realizarea decoraţiunilor pentru produsele de
patiserie, ambalarea şi pregătirea pentru comercializare a produselor, exploatarea
echipamentelor pentru copt şi răcit, exploatarea echipamentelor pentru pregătirea
semifabricatelor de patiserie, precum şi cu asigurarea aprovizionării cu materii prime şi
produse alimentare, manipularea, conservarea şi depozitarea materialelor şi produselor
alimentare.

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 2 din 22


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

1.2 – Sarcinile postului


(Este posibil ca nu toate sarcinile trecute în modele să se regăsească în activitatea organizaţiei
dvs. Este de asemenea posibil ca obiectivele individuale şi criteriile de evaluare a
performanţelor să difere într-o oarecare măsură în cazul dvs. Ştergeţi, adăugaţi sau modificaţi
acolo unde consideraţi că este necesar. Evaluaţi postul în contextul organizaţiei dvs. şi
adaptaţi punctajul la specificul acesteia, pentru a realiza apoi grile de post, selectări şi evaluări
de personal eficiente. Tipul sarcinii poate fi „bază” sau „suplimentar” în funcţie de specificul
organizaţiei dvs.

Punctajul şi tipul sarcinii nu este obligatoriu să fie trecute în fişa postului. Obiectivele
individuale de performanţă pot fi trecute în regulamente, proceduri sau instrucţiuni de lucru
pentru a le putea modifica mai uşor la nevoie (fără a fi necesară urmarea procedurii de
modificare a fişei de post ca anexă la contractul individual de muncă). Achiziţionează ghidul
complet al fişei de post ce conţine peste 55 de pagini de explicaţii suplimentare, de la pagina
http://www.rubinian.com/produse_fise_de_post_modele.php)

Punctaj Tip Denumire


1. Prepararea semipreparatelor de patiserie
1.1. Stabileşte necesarul de materii prime şi auxiliare
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
1.1.1. Necesarul de materii prime şi auxiliare este stabilit în conformitate cu reţeta de fabricaţie;
1.1.2. Cantităţile necesare sunt calculate cu atenţie, pentru fiecare tip de semipreparat în parte
(foi plăcintă, foi prăjituri, blaturi);
1.1.3. Materiile prime şi auxiliare utilizate sunt cântărite cu aparatură corespunzătoare şi sunt
verificate din punct de vedere calitativ;
1.2. Realizează semipreparatele
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
1.2.1. Semipreparatul este obţinut cu ajutorul aparatelor şi a utilajelor adecvate;
1.2.2. Parametrii de lucru (temperatură, presiune, umiditate relativă etc.) sunt specificaţi în
instrucţiunile tehnologice pentru fiecare tip de produs;
1.2.3. Parametrii de lucru sunt selectaţi pentru fiecare tip de semipreparat;
1.2.4. Parametrii de lucru selectaţi sunt monitorizaţi pe tot parcursul derulării procesului
tehnologic;
1.2.5. Semipreparatele sunt realizate cu respectarea fazelor procesului tehnologic si a
procedurilor privind asigurarea calităţii;
1.2.6. Factorii care influenţează indicii de calitate ai semipreparatelor sunt atent monitorizaţi
pentru a se respecta toate standardele şi reţeta de fabricaţie;
1.3. Asigură păstrarea semipreparatelor
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
1.3.1. Semipreparatele sunt păstrate în condiţii de igienă, în spaţii special amenajate;
1.3.2. Locul de depozitare este stabilit în raport cu caracteristicile semipreparatelor realizate;
1.3.3. Depozitarea până la utilizare a semipreparatelor este efectuată cu respectarea tuturor
normelor de securitatea şi sănătatea muncii şi PSI;

2. Prepararea produselor de patiserie


2.1. Asamblează semipreparatele de patiserie
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
2.1.1. Asamblarea semipreparatelor se face utilizând echipamente de lucru adecvate;

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 3 din 22


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

2.1.2. Asamblarea componentelor se face conform reţetei;


2.1.3. Asamblarea componentelor se face în funcţie de sortiment;
2.2. Efectuează tratamente termice
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
2.2.1. Selectarea parametrilor este efectuată în conformitate cu specificaţiile din reţetă, astfel
încât să se obţină produse finite de calitate conform standardelor;
2.2.2. Parametrii de lucru selectaţi (timpi de lucru, temperatură, grad de prelucrare termică,
concentraţie în zahăr , fluiditate, consistenţă, uniformitate) sunt verificaţi pe tot parcursul
derulării procesului;
2.2.3. Utilajele folosite sunt în bună stare de funcţionare si corespund normelor de igienă;
2.3. Finisează produsele
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
2.3.1. Decupează produsul finit după formă, mărime, greutate şi destinaţie, în funcţie de
sortiment;
2.3.2. Execută operaţii specifice de finisare privind aspectul, culoarea, gustul, aroma, volumul,
gramajul, în funcţie de sortiment;

3. Realizarea decoraţiunilor pentru produsele de patiserie


3.1. Alege materiile prime şi auxiliare
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
3.1.1. Materiile prime şi auxiliare sunt alese în conformitate cu reţeta de fabricaţie;
3.1.2. Cantităţile necesare sunt calculate cu atenţie, pentru fiecare tip de produs în parte;
3.1.3. Materiile prime şi auxiliare utilizate sunt cântărite cu aparatură corespunzătoare şi sunt
verificate din punct de vedere calitativ;
3.2. Realizează elemente de decor
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
3.2.1. Elementele de decor se realizează conform condiţiilor de calitate impuse de specificul
comenzilor;
3.2.2. Elementele de decor sunt realizate folosind echipamente şi ustensile specifice fiecărui tip
de decor;
3.2.3. Elementele de decor sunt realizate conform reţetei, respectând normele igienico-sanitare
specifice activităţilor de patiserie;
3.2.4. Elementele de decor sunt păstrate în condiţii specifice fiecărui tip;
3.3. Decorează produsele de patiserie
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
3.3.1. Finisarea produselor de patiserie se face cu ustensile şi dispozitive specifice fiecărei
operaţii;
3.3.2. Decorarea produselor se face utilizând elemente de decor în funcţie de dimensiunile
produsului;
3.3.3. Defectele elementelor de decor sunt remediate în totalitate;
3.3.4. Eventualele defecte datorate unei finisări necorespunzătoare sunt remediate;
3.3.5. Decorarea produselor se face respectând criteriile estetice de decorare a produselor;

4. Ambalarea şi pregătirea pentru comercializare a produselor


4.1. Pregăteşte produsele pentru comercializare
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
4.1.1. Produsele finite sunt controlate organoleptic conform normelor de calitate;

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 4 din 22


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

4.1.2. Produsele finite sunt cântărite prin sondaj conform normelor de calitate;
4.1.3. Produsele finite necorespunzătoare sunt înlăturate din lot conform normelor;
4.1.4. Înregistrarea cantitativă a produselor este efectuată în conformitate normele de cântărire şi
înregistrare;
4.2. Ambalează produsele finite
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
4.2.1. Ambalajele pentru produsele de patiserie sunt sortate conform normelor igienico-sanitare;
4.2.2. Ambalarea produselor este efectuată în conformitate cu regulile stabilite şi în funcţie de
sortimentul ambalat;

5. Exploatarea echipamentelor pentru copt şi răcit


5.1. Stabileşte parametrii regimului de coacere / răcire
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
5.1.1. Temperatura de coacere a cuptorului este stabilită în conformitate cu diagrama de coacere
a acestuia funcţie de tipul lui în conformitate cu parametrii de coacere ai produselor;
5.1.2. Cantitatea de abur din camerele de coacere este asigurată conform parametrilor de coacere
ai cuptorului;
5.1.3. Parametrii dulapurilor frigorifice sunt reglaţi în funcţie de tipul şi cantitatea produselor ce
urmează a fi răcite / conservate;
5.1.4. Parametrii de funcţionare a echipamentelor de copt sunt reglaţi în funcţie de tipul
produselor;
5.2. Monitorizează funcţionarea echipamentelor de coacere / răcire
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
5.2.1. Parametrii tehnologici sunt stabiliţi conform reţetei, intervenindu-se în cazul în care este
necesar;
5.2.2. Monitorizarea parametrilor echipamentelor de coacere / răcire este asigurată pe toată
durata procesului;
5.2.3. Funcţionarea echipamentelor de coacere / răcire se face cu respectarea normelor de
securitatea şi sănătatea muncii şi PSI;
5.2.4. Exploatarea echipamentelor de copt şi răcit se face cu respectarea normelor igienico-
sanitare;

6. Exploatarea echipamentelor pentru pregătirea semifabricatelor de


patiserie
6.1. Verifică aparatele
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
6.1.1. Aparatele de lucru din dotare sunt verificate din punct de vedere tehnic;
6.1.2. Verificarea aparatelor de lucru utilizate este efectuată la începutul programului şi ori de
câte ori este nevoie;
6.1.3. Aparatele de lucru corespund normelor sanitare şi normelor de securitatea şi sănătatea
muncii;
6.2. Reglează parametrii de funcţionare
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
6.2.1. Aparatele de măsurare a parametrilor de lucru asigură măsurarea corectă;
6.2.2. Aparatele de lucru sunt reglate astfel încât să se asigure parametrii de lucru şi menţinerea
lor la nivelul stabilit;
6.2.3. Aparatele de lucru sunt manevrate cu atenţie pentru evitarea accidentelor şi buna
desfăşurare a procesului de pregătire a semifabricatelor de patiserie;

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 5 din 22


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

7. Asigurarea aprovizionării cu materii prime şi produse alimentare


7.1. Stabileşte necesarul de materii prime şi materiale
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
7.1.1. Necesarul de materii prime şi materiale este stabilit în funcţie de reţeta de fabricaţie şi de
normele de consum;
7.1.2. Materiile prime şi materialele sunt identificate în timp util, la începutul programului de
lucru;
7.1.3. Componentele necesare sunt stabilite în funcţie de caracteristicile materiei prime;
7.1.4. Necesarul de materii prime şi materiale este identificat în raport cu programul zilnic şi
săptămânal de activitate;
7.1.5. Necesarul de materii prime şi materiale este stabilit în funcţie de comenzile speciale de
realizat;
7.2. Stabileşte furnizorii
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
7.2.1. Furnizorii sunt stabiliţi în funcţie de politica organizaţiei;
7.2.2. Furnizorii sunt stabiliţi în raport cu posibilităţile concrete de aprovizionare;
7.3. Recepţionează materiile prime şi materialele
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
7.3.1. Recepţia materiilor prime şi a materialelor este efectuată cu respectarea metodologiei
standard în vigoare şi a instrucţiunilor tehnologice;
7.3.2. Recepţia calitativă a materiilor prime şi a materialelor este efectuată în funcţie de
caracteristicile organoleptice stabilite prin certificatul de calitate, prin documentul de însoţire al
mărfii şi prin standardele de verificare a calităţii în vigoare;
7.3.3. Recepţia cantitativă a materiilor prime şi a materialelor se face în funcţie de reţeta de
fabricaţie şi de comanda zilnică / periodică;
7.3.4. Materiile prime şi materialele sunt verificate pentru a corespunde din punct de vedere
calitativ si cantitativ cu nota de comandă si / sau reţeta de fabricaţie;

8. Manipularea, conservarea şi depozitarea materialelor şi produselor


alimentare
8.1. Manipulează materialele şi produsele alimentare în interiorul unităţii
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
8.1.1. Transportul materialelor în interiorul unităţii se face utilizând mijloace de transport şi
recipiente corespunzătoare;
8.1.2. Manipularea se face cu respectarea normelor de igienă, a celor de securitatea şi sănătatea
muncii şi a celor de protecţia mediului;
8.1.3. Transportul se face pe traseele tehnologice stabilite în cadrul unităţii;
8.1.4. În manipularea materiilor prime şi materialelor sunt respectate instrucţiunile
corespunzătoare fiecărui tip;
8.2. Depozitează materialele şi produsele alimentare
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
8.2.1. Depozitarea produselor alimentare se face în locuri special amenajate, în conformitate cu
toate normele legale şi interne în vigoare;
8.2.2. Locurile de depozitare corespund din punct de vedere igienico-sanitar;
8.2.3. Depozitarea se face cu asigurarea calitativă şi cantitativă a produselor;
8.2.4. Locul de depozitare este stabilit în raport cu caracteristicile materialelor şi produselor de
depozitat;

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 6 din 22


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

9. Organizarea şi întreţinerea locului de muncă


9.1. Pregăteşte condiţiile de lucru
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
9.1.1. Condiţiile de lucru sunt în funcţie de programul zilnic de activitate;
9.1.2. Condiţiile de lucru sunt în conformitate cu normele de securitatea şi sănătatea muncii şi
normele igienico – sanitare;
9.1.3. Condiţiile de lucru respectă principiile ergonomice privind activitatea în laboratorul de
patiserie;
9.2. Întreţine locul de muncă şi spaţiile de depozitare a materialelor
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
9.2.1. Curăţenia curentă a locului de muncă se face la sfârşitul schimbului sau de câte ori este
nevoie;
9.2.2. Curăţarea curentă şi periodică a locului de muncă şi a spaţiilor de depozitare se face cu
respectarea normelor de protecţie a mediului şi a celor igienico – sanitare;

10. Asigurarea calităţii produselor


10.1. Asigură premisele pentru realizarea producţiei în condiţii de calitate
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
10.1.1. Prescripţiile în domeniul calităţii sunt identificate şi însuşite conform reglementărilor şi
procedurilor de calitate (norme tehnice, instrucţiuni tehnologice, reţete de fabricaţie, caiete de
sarcini, standarde de calitate etc.);
10.1.2. Activităţile sunt desfăşurate cu respectarea reglementărilor şi procedurilor de calitate;
10.1.3. Situaţiile şi factorii care pot afecta calitatea activităţii desfăşurate sunt sesizaţi şi se
acţionează împotriva lor cu promptitudine, pentru evitarea sau limitarea efectelor negative;
10.2. Verifică produsele din punctul de vedere al parametrilor organoleptici
Criterii de evaluare a performanţelor:
10.2.1. Modul de desfăşurare al activităţii şi rezultatele acestuia sunt comparate cu prescripţiile
impuse de reglementările şi procedurile de calitate, luându-se măsuri de corecţie dacă este cazul;
10.2.2. Responsabilitatea pentru calitatea produselor efectuate este asumată prin înlăturarea
abaterilor calitative şi / sau informarea persoanelor abilitate pentru stabilirea modului de
remediere;

11. Planificarea activităţii proprii


11.1. Identifică sarcinile de lucru
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
11.1.1. Reţeta de fabricaţie este analizată pentru a stabili posibilitatea realizării practice în raport
cu condiţiile tehnice existente;
11.1.2. Sarcinile sunt identificate în totalitate, astfel încât să se asigure un flux normal de
activităţi;
11.1.3. Sarcinile sunt identificate în timp util, la începutul programului de lucru;
11.2. Stabileşte etapele de lucru
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
11.2.1. Etapele de realizare a obiectivelor sunt stabilite în funcţie de tipul produsului şi de
termenul final;
11.2.2. Etapele de realizare a activităţii sunt stabilite corect, astfel încât să corespundă fazelor
procesului tehnologic;
11.2.3. Etapele de realizare a activităţii sunt stabilite cu atenţie, identificând fazele şi ordinea de
desfăşurare a acestora;
11.3. Întocmeşte programul de lucru

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 7 din 22


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

Obiective individuale de performanţă:


(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
11.3.1. Programul de lucru este astfel întocmit încât să se asigure respectarea timpilor prevăzuţi
pentru fiecare activitate;
11.3.2. Programul de lucru este întocmit cu atenţie, ţinând cont de etapele stabilite;
11.3.3. Programul de lucru este stabilit în funcţie de comanda lansată zilnic;
11.3.4. Programul de lucru este făcut având în vedere calitatea materiei prime, utilajele,
instalaţiile şi echipamentele de care dispune, starea tehnică a acestora, precum şi celelalte sarcini
de muncă (aprovizionare, depozitare, întreţinere echipamente, efectuarea curăţeniei etc.);

12. Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă (NSSM) şi de


prevenire şi stingere a incendiilor (PSI)
12.1. Aplicarea NSSM
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
12.1.1. Munca este executată cu atenţie, astfel încât să se evite eventualele accidente;
12.1.2. Fiecare operaţie cu potenţial de accidentare se realizează cu multă atenţie, solicitându-se
sprijinul tuturor persoanelor necesare;
12.1.3. Aparatele şi echipamentele sunt exploatate şi depozitate în condiţii de siguranţă,
respectând întocmai regulamentele de exploatare şi NSSM specifice locului de muncă;
12.1.4. Starea echipamentului de lucru şi cel de securitate şi sănătate a muncii este verificată
zilnic pentru a corespunde tuturor normelor în vigoare;
12.1.5. Legislaţia şi normele de securitate şi sănătate în muncă sunt însuşite şi aplicate cu
stricteţe, conform cerinţelor de la locul de muncă;
12.2. Aplicarea normelor PSI
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
12.2.1. Munca este desfăşurată în siguranţă şi în acord cu specificul activităţii şi cu prevederile
PSI în vigoare;
12.2.2. Responsabilităţile şi sarcinile referitoare la aplicarea PSI sunt aplicate corespunzător în
activitatea zilnică;
12.2.3. Echipamentul PSI este folosit şi depozitat conform specificului locului de muncă;
12.2.4. Starea echipamentului PSI este verificată zilnic pentru a corespunde tuturor normelor în
vigoare;
12.3. Sesizează, elimină şi / sau raportează pericolele care apar la locul de muncă
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
12.3.1. Pericolele care apar la locul de muncă sunt raportate în timp util pentru intervenţie;
12.3.2. Pericolele identificate sunt raportate persoanei competente să ia măsuri, conform
instrucţiunilor;
12.3.3. Starea echipamentelor de securitate şi sănătate în muncă şi PSI este raportată persoanelor
abilitate prin procedura specifică locului de muncă;
12.4. Respectarea procedurilor de urgenţă şi de evacuare
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
12.4.1. În cazul semnalizării unui accident sunt anunţate prompt persoanele abilitate PSI precum
şi serviciile de urgenţă;
12.4.2. Procedurile de urgenţă şi evacuare sunt înţelese şi aplicate corespunzător;
12.4.3. Primul ajutor este acordat rapid, în funcţie de tipul accidentului, cu utilizarea materialelor
sanitare specifice;
12.4.4. Planul de evacuare a locului de muncă este respectat întocmai în caz de urgenţă;

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 8 din 22


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

13. Aplicarea normelor igienico-sanitare


13.1. Utilizează echipamentul de protecţie specific
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
13.1.1. Echipamentul de protecţie este utilizat pe toată durata desfăşurării activităţii de producţie;
13.1.2. Echipamentul de protecţie este menţinut în stare curată.
13.2. Menţine igiena personală
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
13.2.1. Igiena personală se menţine conform normelor de igienă în vigoare şi a regulamentelor
interne;
13.2.2. Igiena personală este asigurată şi menţinută pe toată durata programului de lucru;
13.3. Menţine starea de curăţenie a locului de muncă
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
13.3.1. Locul de muncă este menţinut curat conform normelor igienico-sanitare;
13.3.2. Menţine în stare de curăţenie mobilierul, utilajele şi inventarul pentru servire;
13.3.3. Utilizează corect materialele şi instrumentele de efectuare a curăţeniei la locul de muncă;
13.3.4. Materialele de întreţinere şi curăţenie se utilizează în limitele normelor de consum
agreate de unitate;
13.4. Acţionează pentru prevenirea apariţiei focarelor de contaminare
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
13.4.1. Manipulează corect materialele şi produsele alimentare;
13.4.2. Sesizează organele ierarhic superioare la apariţia primelor semne de boală ce ar putea
prezenta pericol de contaminare pentru clienţi şi personal;

14. Aplicarea normelor de protecţie a mediului


14.1. Identifică sursele de poluare
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
14.1.1. Sursele de poluare sunt identificate pe tot timpul desfăşurării activităţii;
14.1.2. Semnalarea poluării se face prompt şi rapid conform regulilor interne şi legale;
14.2. Aplică normele de protecţia mediului
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
14.2.1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu legislaţia privind protecţia mediului;
14.2.2. Este identificat şi aplicat circuitul deşeurilor şi reziduurilor menajere rezultate în timpul
activităţii;
14.2.3. Normele de protecţia mediului sunt aplicate permanent în toate activităţile de la locul de
muncă;
14.2.4. Împotriva oricăror surse de poluare identificate sunt adoptate măsuri conform
reglementărilor specifice locului de muncă;
14.2.5. Circuitul deşeurilor şi reziduurilor este respectat în totalitate conform reglementărilor
interne;

15. Comunicarea la locul de muncă


15.1. Primeşte şi transmite informaţii
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
15.1.1. Metoda de comunicare este utilizată corespunzător situaţiei date pentru transmiterea şi
primirea corectă şi rapidă a informaţiilor;

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 9 din 22


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

15.1.2. Transmiterea şi primirea informaţiilor este efectuată permanent cu respectarea


raporturilor ierarhice şi funcţionale;
15.1.3. Limbajul utilizat este specializat, specific locului de muncă pentru primirea şi
transmiterea informaţiilor cu corectitudine şi claritate;
15.1.4. Modul de adresare utilizat este concis şi politicos;
15.1.5. Formele de comunicare sunt utilizate în funcţie de activitatea desfăşurată;
15.1.6. Întrebările utilizate sunt pertinente şi logice pentru obţinerea de răspunsuri relevante;
15.2. Participă la discuţii în grup în vederea obţinerii soluţiilor optime
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
15.2.1. Atribuţiile concrete sunt preluate în funcţie de normele interne şi indicaţiile şefului direct;
15.2.2. Deciziile, dispoziţiile şi ordinele conducerii sunt interpretate corect şi precis;
15.2.3. Sugestiile sunt comunicate sau redactate cu claritate, concizie, cu respectarea raporturilor
ierarhice şi funcţionale;
15.2.4. Participarea la discuţii în grup este efectuată prin sprijinirea şi respectarea opiniilor şi
drepturilor celorlalţi colegi;
15.2.5. Problemele sunt discutate şi rezolvate când este posibil, printr-un proces agreat şi
acceptat de toţi membrii grupului;
15.2.6. Divergenţele apărute sunt comunicate deschis şefului direct pentru rezolvarea cu
promptitudine a acestora în scopul desfăşurării fluente a activităţii;
15.3. Diseminează informaţii
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
15.3.1. Informaţiile de interes general sunt sintetizate cu rigurozitate, pentru a asigura un impact
pozitiv asupra întregii echipe;
15.3.2. Diseminarea informaţiilor către ceilalţi membri ai echipei se face cu operativitate;
15.3.3. Informaţia diseminată este clar structurată şi sintetizată;

16. Munca în echipă


16.1. Identifică rolul şi sarcinile în cadrul echipei
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
16.1.1. Rolul în cadrul echipei este identificat corect, în conformitate cu tipul lucrării de
executat;
16.1.2. Atribuţiile individuale în cadrul echipei sunt identificate în funcţie de sarcinile de
realizat;
16.1.3. Sarcinile comunicate sunt clarificate cu promptitudine în scopul evitării unor eventuale
neînţelegeri;
16.1.4. Termenele de realizare a sarcinilor individuale sunt identificate în timp util;
16.2. Desfăşoară munca în echipă
Obiective individuale de performanţă:
(opţional – dacă nu stabiliţi un obiectiv pentru această sarcină, stergeţi rândul)
Criterii de evaluare a performanţelor:
16.2.1. Sarcinile individuale sunt îndeplinite conform cu cele stabilite prin intermediul surselor
autorizate;
16.2.2. Munca proprie este corelată cu a celorlalţi membri ai echipei pentru încadrarea în
termenele prestabilite;
16.2.3. Lucrul în echipă se realizează respectând raporturile ierarhice şi funcţionale;
16.2.4. Asistenţa este solicitată / acordată argumentat şi prompt;
16.2.5. Obiectivul echipei este îndeplinit printr-o manieră de lucru unanim acceptată;
16.2.6. Eventualele necorelări ale activităţii proprii cu activitatea celorlalţi membrii ai echipei
sunt soluţionate în timp util;
16.2.7. Responsabilităţile sunt îndeplinite evitându-se declanşarea oricărui conflict în cadrul
echipei;

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 10 din 22


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

17. Alte sarcini


17.1. Realizează şi alte sarcini sau poate primi delegări temporare de sarcini, în conformitate cu
regulamentele şi normele interne sau legale, ori la solicitarea superiorului sau altor persoane
stabilite, pentru îndeplinirea normelor de muncă sau sarcinilor reglementate;

(alte sarcini stabilite prin lege, acte statutare, sau regulamente; eliminaţi părţile care nu sunt
relevante în totalitate pentru specificul postului)

1.3 – Activităţile postului


(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice pentru acest post şi reflectă importanţa
elementului în comparaţie cu celelalte din tabel. Nu este un punctaj pentru evaluarea periodică
a salariaţilor impusă de lege ci este o punctare a importanţei acestor elemente pentru postul de
faţă, comparativ cu celelalte posturi. Organizaţiile mai mici pot rezuma tabelul sau îl pot
transforma într-un paragraf. Detalii suplimentare în Ghidul Complet pentru Fişa de Post)

Punctaj Denumire
48 Colectarea de informaţii
65 Căutarea şi obţinerea informaţiilor relevante postului
71 Monitorizarea proceselor, materialelor şi împrejurimilor
58 Obţinerea informaţiilor
32 Identificarea şi evaluarea informaţiilor relevante postului
42 Estimarea caracteristicilor cuantificabile ale produselor, evenimentelor sau informaţiilor
38 Identificarea obiectelor, acţiunilor şi evenimentelor
16 Inspectarea echipamentelor, structurilor şi materialelor
24 Procesele mentale
25 Procesarea datelor şi informaţiilor
42 Judecarea calităţilor obiectelor, serviciilor sau persoanelor
21 Evaluarea informaţiilor pentru a determina respectarea standardelor
21 Procesarea informaţiilor
16 Analizarea datelor sau informaţiilor
22 Judecarea şi luarea deciziilor
42 Organizarea, planificarea şi prioritizarea muncii
33 Gândirea creativă
25 Luarea deciziilor sau rezolvarea problemelor
25 Actualizarea sau utilizarea cunoştinţelor relevante
4 Dezvoltarea obiectivelor şi strategiilor
4 Programarea muncii şi activităţilor
25 Munca efectuată
44 Efectuarea de activităţi productive fizice sau manuale
83 Manevrarea şi mişcarea obiectelor
54 Controlarea maşinilor şi proceselor
38 Efectuarea în general de activităţi fizice
0 Utilizarea vehiculelor, instrumentelor mecanice sau a echipamentelor
6 Efectuarea de activităţi complexe şi tehnice
12 Documentarea / Înregistrarea informaţiilor
12 Repararea şi întreţinerea echipamentelor mecanice
8 Repararea şi întreţinerea echipamentelor electronice
0 Schiţarea, definirea şi specificarea instrumentelor tehnice, componentelor şi echipamentelor
0 Utilizarea calculatoarelor
8 Interacţionarea cu alte persoane
10 Comunicarea şi interacţionarea
25 Comunicarea cu alte persoane din afara organizaţiei
21 Munca pentru public sau cu publicul

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 11 din 22


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

16 Comunicarea cu superiorii, egalii şi subordonaţii


12 Stabilirea şi întreţinerea relaţiilor interpersonale
4 Asistenţa şi îngrijirea altor persoane
4 Vânzări sau influenţarea altor persoane
0 Interpretarea înţelesului informaţiilor pentru alţii
0 Rezolvarea conflictelor şi negocierea cu alte persoane
3 Coordonare, dezvoltare, management şi consiliere
8 Coordonarea muncii sau activităţilor altor persoane
4 Tutelarea şi ajutorul privind dezvoltarea altor persoane
4 Instruirea şi educarea altor persoane
0 Dezvoltarea şi construirea echipelor
0 Ghidarea, direcţionarea şi motivarea subordonaţilor
0 Consultanţă pentru alte persoane
10 Administrare
21 Monitorizarea şi controlul resurselor
8 Activităţi administrative
0 Recrutarea, selectarea, angajarea şi promovarea angajaţilor

1.4 – Recompensarea muncii


1.4.1 – Recompensarea directă
1.4.1.1 – Salariul
Forma de salarizare: în acord;
Salariul de bază:
Intervalul de salarizare: (format în raport cu gradul profesional)

Minim Mediu Maxim

1.4.1.2 – Adaosurile la salariu

1.4.2 – Recompensarea indirectă


Concedii cu plată:
- pentru perioada concediului de odihnă angajatul beneficiază de o indemnizaţie de
concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile
cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, indemnizaţie care
reprezintă media zilnică a drepturilor salariale menţionate din ultimele 3 luni
anterioare celei în care este efectuat concediul multiplicat cu numărul de zile de
concediu; indemnizaţia se plăteşte cu 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu;
în cazul rechemării din concediu, organizaţia are obligaţia de a suporta toate
cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de
muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii
concediului de odihnă;
- concedii medicale, de maternitate şi de paternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav;
- concedii cu plată pentru formarea profesională;
Concedii fără plată:
- 30 de zile de concediu fără plată, acordat o singură dată, pentru pregătirea şi susţinerea
lucrării de diplomă în învăţământul superior;

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 12 din 22


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

- concediu fără plată pentru rezolvarea unor situaţii personale;


Alte recompense indirecte:
- masa de prânz gratuită;
- plata transportului de la şi până la servici;
- etc.

(Cele prezentate sunt în general recompense legale sau sugerate. Modificaţi-le sau adăugaţi-le
pe cele specifice dvs.)

1.5 – Condiţiile de muncă


1.5.1 - Statutul angajatului: (X) Permanent ( ) Temporar
1.5.2 - Locul desfăşurării muncii:
1.5.3 - Resurse disponibile
Spaţiul disponibil:
Dotarea materială (detaliaţi cât mai mult, fără denumirea efectivă a produselor):
- Echipamente de copt: cuptor cu aer pulsat, cuptor tradiţional
- Echipamente pentru pregătirea semifabricatelor de patiserie: malaxor cu braţ
oscilant sau cu melc, maşina de tablat fondant, robot universal etc.;
- Aparatura şi instrumente de măsurare a parametrilor de lucru: manometre,
umidometre, termometre etc.;
- Locuri de depozitare: frigidere, congelatoare, camere frigorifice, camere special
amenajate, dulapuri
- Utilaje şi instrumente diverse: prese, matriţe, cuţite, spatule etc.;
- Materii prime şi materiale: faină, ouă, zahăr, lapte, dulceaţă, gem, dragaj, pastiaj
alte adaosuri (amelioratori, arome, creme, ciocolată, fructe, fructe confiate etc.);
- Ambalaje: de hârtie, hârtie cerată, hârtie plastifiată, carton etc.
- Materiale consumabile: apă caldă şi rece, detergenţi, substanţe dezinfectante
- Obiecte de inventar pentru servire produselor: tăvi, veselă, tacâmuri
- Materiale de igienizare: substanţe dezinfectante, detergent, apă, oţet.
- Mijloace de igienizare: găleţi, perii, mături, bureţi, lavete etc.
- Substanţe dezinfectante: cloramină, var cloros.
- Echipament de protecţie şi de protecţie sanitară: halat, boneta / batic, şorţ de
cauciuc, mănuşi şi cizme de protecţie etc.
- Echipamentele de stingere a incendiilor: hidranţi, extinctoare, lopeţi, nisip,
târnăcoape, găleţi.
- Materiale igienico-sanitare:
- Alimentaţie de protecţie:

Dotarea software:
Resurse financiare:
Alte resurse:
Accesul la informaţii confidenţiale: are acces la informaţiile confidenţiale (altele
decât cele necesare desfăşurării sarcinilor postului) doar cu acordul personalului
responsabil cu paza şi protecţia informaţiilor respective, sau conform regulamentelor
organizaţiei.

1.5.4 - Timpul de muncă:


Tipul de normă: (X) Normă întreagă ( ) Normă redusă
Nr. ore muncă / zi: 8;

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 13 din 22


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

Nr. ore muncă suplimentară / zi: 2-4 (în funcţie de necesităţi);


Tipul programului de lucru: program normal;
Programul de lucru: 8:30 – 16:30;
Pauze: 10 minute o dată la două ore;
Zilele lucrătoare: Luni – Vineri;
Zilele libere plătite:
- Sâmbătă şi Duminică,
- Sărbătorile legale (1 şi 2 ianuarie, prima şi a doua zi de Paşti, 1 mai, prima şi a doua zi
de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, 1 decembrie, prima şi a doua zi de Crăciun,
precum şi 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate
astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele
aparţinând acestora); în cazul în care angajatul lucrează în timpul sărbătorilor legale, i
se va oferi compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile, sau un
spor la salariul de bază de ___% (100%?) din salariul de bază corespunzător muncii
prestate în programul normal de lucru;
- Căsătoria angajatului – cinci zile;
Concedii: concediul de odihnă de bază plătit este de __ (21?) de zile lucrătoare, în
afara sărbătorilor legale şi a celorlalte zile libere plătite;

(Cele prezentate sunt în general zile libere şi concedii legale sau sugerate. Modificaţi-le sau
adăugaţi-le pe cele specifice dvs., precum şi dacă legislaţia muncii se modifică; alternativ,
puteţi să nu treceţi zilele specifice, ci doar să scrieţi „sărbătorile legale”)

1.5.5 – Contextul muncii:


(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice pentru acest post şi reflectă importanţa
elementului în comparaţie cu celelalte din tabel. Nu este un punctaj pentru evaluarea periodică
a salariaţilor impusă de lege ci este o punctare a importanţei acestor elemente pentru postul de
faţă, comparativ cu celelalte posturi. Organizaţiile mai mici pot rezuma tabelul sau îl pot
transforma într-un paragraf. Detalii suplimentare în Ghidul Complet pentru Fişa de Post)

Punctaj Denumire
16 Relaţii interpersonale
29 Metode de comunicare
68 Comunicare faţă în faţă
61 Comunicare prin telefon
16 Comunicare prin contactul cu alte persoane
13 Comunicare prin vorbirea în public
10 Comunicare prin scrisori şi memorii
8 Comunicare prin e-mail
24 Relaţiile cu alte persoane
59 Munca în grupe de lucru sau echipe
8 Comunicare cu clienţi, furnizori şi intermediari externi
5 Coordonarea sau conducerea altor persoane
9 Responsabilitatea faţă de ceilalţi
10 Răspunderea pentru sănătatea şi siguranţa celorlalţi
8 Răspunderea pentru efectele muncii şi rezultatele altor angajaţi
0 Contactele conflictuale
0 Comunicare cu persoane agresive din punct de vedere fizic
0 Comunicare cu persoane neplăcute sau nervoase
0 Frecvenţa situaţiilor conflictuale
19 Condiţii fizice de muncă
28 Locaţia muncii

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 14 din 22


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

100 Mediu interior, controlat


82 Proximitatea fizică
15 Mediu interior, necontrolat
1 Mediu exterior, protejat
0 Munca în vehicule sau echipamente acoperite
0 Munca în vehicule sau echipamente descoperite
0 Mediu exterior, neprotejat
13 Condiţiile de mediu
40 Expunerea la temperaturi extreme
20 Expunerea la factori contaminanţi
20 Expunerea la sunete şi zgomote neplăcute sau de distragere
0 Spaţiul înghesuit, poziţii neplăcute
0 Expunerea la vibraţii ale întregului corp
0 Expunerea la lumină neadecvată
10 Expunerea la riscuri
50 Expunerea la arsuri, tăieturi, muşcături sau înţepături minore
10 Expunerea la echipamente periculoase
0 Expunerea la boli şi infecţii
0 Expunerea la condiţii periculoase
0 Expunerea la locuri înalte
0 Expunerea la radiaţii
34 Poziţia corporală
85 Statul în picioare
55 Mişcări repetitive
Utilizarea mâinilor pentru manevrarea, controlul sau simţirea obiectelor, instrumentelor sau
55 butoanelor
35 Îndoirea şi răsucirea corpului
30 Şederea
25 Mersul sau alergarea
15 Îngenuncherea, ghemuirea, aplecarea sau târârea
5 Urcarea pe scări, schele sau stâlpi
5 Păstrarea sau recâştigarea echilibrului
8 Îmbrăcămintea de lucru
15 Utilizarea echipamentelor obişnuite de protecţie şi siguranţă
0 Utilizarea echipamentelor speciale de protecţie şi siguranţă
44 Caracteristici structurale ale postului
44 Impactul poziţiei postului
54 Libertatea luării deciziilor
48 Impactul luării deciziilor asupra colegilor şi rezultatelor organizaţiei
46 Frecvenţa luării deciziilor
28 Gravitatea consecinţelor erorilor
41 Rutina versus provocările postului
55 Structurarea muncii
45 Exactitate şi acurateţe
32 Sarcini repetitive
30 Gradul de automatizare a activităţilor
44 Competiţia
44 Competitivitatea
48 Ritmul şi programarea activităţilor
66 Presiunea timpului
30 Ritmul determinat de viteza echipamentelor

1.5.6 - Efortul depus

Punctaj Denumire

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 15 din 22


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

30 Efortul psihic şi mental


19 Efortul fizic

1.5.7 - Pregătirea şi perfecţionarea personalului în cadrul organizaţiei


(exemplificativ; menţionaţi doar cursurile posibile sau existente aplicabile organizaţiei dvs.)
Angajatul va beneficia de cursuri periodice şi neperiodice de pregătire în domenii conexe
activităţii de patiserie, cum ar fi cursuri de asigurarea calităţii, cursuri privind noutăţile
tehnice în domeniu, cursuri de specializare diverse, cursuri de securitatea şi sănătatea muncii
(NSSM), situaţii de urgenţă (SU), cursuri de managementul stresului, cursuri de
managementul producţiei etc.

Angajatul are obligaţia de a participa la toate cursurile, stagiile şi alte forme de pregătire şi
perfecţionare necesare postului, organizate sau cerute de organizaţie.

(Conform articolului 196 (2) din Codul Muncii Republicat, modalitatea concretă de formare
profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale, precum şi orice alte
aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligaţiile contractuale ale salariatului în
raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se
stabilesc prin acordul părţilor şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de
muncă.)

1.5.8 - Sistemul de promovare


Posturile în care poate avansa angajatul din postul actual:
Criteriile de promovare:
Periodicitatea evaluării performanţelor individuale (dacă este cazul):
Periodicitatea promovării:

1.6 – Relaţiile cu celelalte posturi


1.6.1 - Nivelul de supervizare: (X) Minim ( ) Mediu ( ) Maxim
Explicaţii: Patiserul de regulă nu are în subordine alţi angajaţi;

1.6.2 - Posturi subordonate ierarhic


1.6.3 - Posturi subordonate funcţional
1.6.4 - Posturi superioare ierarhic: ingineri, tehnicieni, maiştri etc. (enumeraţi exact
ocupaţiile existente dar şi cele necesare din cadrul organizaţiei dvs.);
1.6.5 - Posturi superioare funcţional
1.6.6 - Relaţii de reprezentare personală
1.6.7 - Relaţii de reprezentare organizaţională
1.6.8 - Relaţii de coordonare
1.6.9 - Relaţii de cooperare: mecanici, electricieni, laboranţi, brutari, cofetari, alţi patiseri,
preparatori de semifabricate şi preparate culinare etc. (enumeraţi exact ocupaţiile existente dar
şi cele necesare din cadrul organizaţiei dvs.);
1.6.10 - Relaţii de control

1.7 – Stilul de muncă


(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice pentru acest post şi reflectă importanţa
elementului în comparaţie cu celelalte din tabel. Nu este un punctaj pentru evaluarea periodică
a salariaţilor impusă de lege ci este o punctare a importanţei acestor elemente pentru postul de

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 16 din 22


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

faţă, comparativ cu celelalte posturi. Organizaţiile mai mici pot rezuma tabelul sau îl pot
transforma într-un paragraf. Detalii suplimentare în Ghidul Complet pentru Fişa de Post)

Punctaj Denumire
80 Respectarea obligaţiilor
70 Atenţie la detalii
64 Grija pentru alte persoane
59 Cooperare
59 Auto-control
58 Adaptabilitate / Flexibilitate
56 Integritate
56 Rezistenţa la stres
53 Perseverenţă
51 Realizare / Efort
51 Iniţiativă
49 Orientare socială
44 Independenţă
44 Inovare
43 Conducere
38 Gândire analitică

1.8 – Valorile şi nevoile ataşate muncii


(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice pentru acest post şi reflectă importanţa
elementului în comparaţie cu celelalte din tabel. Nu este un punctaj pentru evaluarea periodică
a salariaţilor impusă de lege ci este o punctare a importanţei acestor elemente pentru postul de
faţă, comparativ cu celelalte posturi. Organizaţiile mai mici pot rezuma tabelul sau îl pot
transforma într-un paragraf. Detalii suplimentare în Ghidul Complet pentru Fişa de Post)

Punctaj Denumire
40 Realizarea
40 Utilizarea abilităţilor
40 Realizarea
46 Independenţa
50 Autonomie
47 Responsabilitatea
40 Creativitatea
25 Recunoaşterea
34 Statutul social
31 Recunoaştere
25 Avansarea
9 Autoritate
52 Relaţionarea
84 Valorile morale
44 Colegii
28 Serviciul social
52 Oferirea de asistenţă
56 Supervizare privind Relaţiile Umane
50 Politicile şi Practicile Organizaţiei
50 Supervizare tehnică
45 Condiţii de muncă
56 Independenţa
50 Activitatea
47 Siguranţa locului de muncă

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 17 din 22


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

44 Recompensarea
44 Condiţiile de muncă
28 Varietatea

2 – Specificaţiile (cerinţele) postului


2.1 – Studii
2.1.1 – Pregătirea profesională de specialitate (PPS – SVP): 6-7 (Este necesară o pregătire
între un an şi doi ani inclusiv, dar este posibil să fie necesară şi o pregătire între 2 ani şi 4 ani
inclusiv);
2.1.2 - Studii superioare: conform codificării COR, nu sunt necesare;
2.1.3 - Studii medii / postliceale: şcoala de arte şi meserii, profil alimentar / cofetărie-
patiserie;
2.1.4 - Studii generale: şcoala generală;
2.1.5 - Alte studii, cursuri şi specializări: în cazul în care nu întruneşte condiţiile de studii
medii, se poate accepta un angajat ce posedă un atestatul de absolvire a unui curs de calificare
în meseria „Cofetar-Patiser”;

2.2 – Cunoştinţe
(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice pentru acest post şi reflectă importanţa
elementului în comparaţie cu celelalte din tabel. Nu este un punctaj pentru evaluarea periodică
a salariaţilor impusă de lege ci este o punctare a importanţei acestor elemente pentru postul de
faţă, comparativ cu celelalte posturi. Organizaţiile mai mici pot rezuma tabelul sau îl pot
transforma într-un paragraf. Detalii suplimentare în Ghidul Complet pentru Fişa de Post)

Punctaj Denumire
50 Producţie alimentară
38 Servicii personale şi orientate către clienţi
38 Producţie şi procesare
33 Matematică
21 Vânzări şi Marketing
12 Design
8 Chimie
8 Mecanică
4 Administraţie şi Management
4 Biologie
4 Calculatoare şi electronică
4 Educaţie şi Training
4 Limba maternă
4 Legislaţie şi Guvernare
4 Fizică
4 Telecomunicaţii
4 Transporturi
0 Construcţii
0 Secretariat
0 Comunicaţii şi media
0 Economie şi contabilitate
0 Inginerie şi tehnologie
0 Artă şi Cultură

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 18 din 22


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

0 Limbi străine
0 Geografie
0 Istorie şi Arheologie
0 Medicină
0 Resurse umane
0 Filozofie şi Teologie
0 Psihologie
0 Siguranţa şi Securitatea Publică
0 Sociologie şi Antropologie
0 Terapie şi Consiliere

2.3 – Aptitudini
(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice pentru acest post şi reflectă importanţa
elementului în comparaţie cu celelalte din tabel. Nu este un punctaj pentru evaluarea periodică
a salariaţilor impusă de lege ci este o punctare a importanţei acestor elemente pentru postul de
faţă, comparativ cu celelalte posturi. Organizaţiile mai mici pot rezuma tabelul sau îl pot
transforma într-un paragraf. Detalii suplimentare în Ghidul Complet pentru Fişa de Post)

Punctaj Denumire
19 Aptitudini de bază
38 Matematică
38 Înţelegerea textelor citite
29 Monitorizare
25 Ascultare activă
21 Învăţare activă
16 Strategii de învăţare
8 Vorbire
4 Gândire critică
4 Ştiinţă
4 Scriere
20 Aptitudini de rezolvare a problemelor complexe
20 Rezolvarea problemelor complexe
12 Aptitudini de management al resurselor
29 Managementul timpului
12 Managementul resurselor materiale
8 Managementul resurselor financiare
0 Managementul resurselor umane
8 Aptitudini sociale
21 Coordonare
16 Orientare spre servicii
4 Instruire
4 Sensibilitate socială
0 Negociere
0 Persuasiune
14 Aptitudini sistemice
25 Analiza şi luarea deciziilor
10 Evaluarea sistemelor
7 Analiza sistemelor
16 Aptitudini tehnice
54 Operare şi control
29 Selectarea echipamentelor
25 Monitorizarea operaţiunilor
23 Analiza controlului calităţii

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 19 din 22


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

16 Analiza operaţiunilor
8 Întreţinerea echipamentelor
4 Instalare
4 Reparaţii
4 Design tehnologic
4 Rezolvarea problemelor
0 Programare

2.4 – Abilităţi
(Punctajul este sugerat conform mediilor statistice pentru acest post şi reflectă importanţa
elementului în comparaţie cu celelalte din tabel. Nu este un punctaj pentru evaluarea periodică
a salariaţilor impusă de lege ci este o punctare a importanţei acestor elemente pentru postul de
faţă, comparativ cu celelalte posturi. Organizaţiile mai mici pot rezuma tabelul sau îl pot
transforma într-un paragraf. Detalii suplimentare în Ghidul Complet pentru Fişa de Post)

Punctaj Denumire
20 Abilităţi cognitive
55 Organizarea informaţiilor
55 Înţelegerea textele scrise
40 Procesarea numerelor
35 Vizualizarea imaginară
30 Identificarea problemelor
25 Fluenţa ideilor
25 Înţelegerea verbală
20 Originalitatea
15 Analiza deductivă
15 Analiza matematică
15 Expresivitatea verbală
15 Atenţia selectivă
15 Împărţirea timpului
10 Capacitatea de clasificare
10 Analiza inductivă
10 Memorarea
10 Viteza de comparare
5 Capacitatea de concluzionare
5 Orientarea în spaţiu
5 Viteza de concluzionare
0 Expresivitatea scrisă
16 Abilităţi fizice
25 Forţa dinamică
25 Forţa statică
20 Flexibilitatea extensiilor
20 Vigoarea
20 Rezistenţa trunchiului corporal
15 Flexibilitatea dinamică
15 Coordonarea întregului corp
5 Forţa explozivă
0 Echilibrul întregului corp
27 Abilităţi psihomotorii
50 Dexteritatea digitală
50 Dexteritatea manuală
50 Viteza încheieturilor şi degetelor
35 Precizia controlului

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 20 din 22


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

30 Siguranţa braţelor
20 Timpul de reacţie
10 Coordonarea simultană a mai multor membre
10 Reacţia de orientare
10 Viteza de mişcare a membrelor
5 Gradul de control
10 Abilităţi senzoriale
35 Vederea de aproape
35 Diferenţierea vizuală a culorilor
20 Sensibilitatea auzului
10 Claritatea vorbirii
10 Recunoaşterea vorbirii unei persoane
5 Atenţia auditivă
5 Vederea la distanţă
5 Localizarea sunetelor
0 Percepţia adâncimii
0 Sensibilitatea la lumina orbitoare
0 Vederea de noapte
0 Vederea periferică

2.5 – Experienţa
2.5.1 - Experienţa în muncă: cel puţin un an (exemplificativ);
2.5.2 - Experienţa în specialitate: cel puţin un an (exemplificativ);
2.5.3 - Experienţa în organizaţie:
2.5.4 - Experienţa în domenii conexe:

2.6 – Resurse personale disponibile


2.6.1 - Spaţiul disponibil:
2.6.2 - Dotarea materială:

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 21 din 22


<Denumire organizaţie><cod doc.> - FIŞA DE POST - <Denumire post, cod COR>

2.6.3 - Dotarea software:


2.6.4 - Resurse financiare:
2.6.5 - Alte resurse:

Data întocmirii (ZZ/LL/AAAA) Data luării la cunoştinţă Data avizării (ZZ/LL/AAAA)


_______________________ (ZZ/LL/AAAA) _______________________
Numele şi prenumele _______________________ Numele şi prenumele
_______________________ Numele şi prenumele angajatului _______________________
Funcţia Funcţia
_______________________ _______________________ _______________________
Semnătura Semnătura Semnătura şi ştampila unităţii
_______________________ _______________________ _______________________

(Dacă persoana care întocmeşte fişa postului este una şi aceeaşi cu persoana care avizează, treceţi
ştampila în dreptul persoanei care întocmeşte documentul şi ştergeţi coloana persoanei care avizează)

© Rubinian 2002-2012 www.rubinian.com Pag. 22 din 22