Sunteți pe pagina 1din 11

Oferă posibilitatea de a observa natura și tradițiile The eco-Hiking approach offers the possibility to

locale din zona vizitată folosind serviciile locale. observe the nature and local traditions in the
Sprijină activ inițiativele de conservare și protecție explored area making use of the local traditions.
a naturii. Additionally, it contains an educational component
Are o componentă educațională care ajută la which helps understanding the values of the area
înțelegerea valorilor zonei atât pentru cei care both for those who make the hiking and for the
desfășoară drumeția cât și pentru comunitățile local component. It has a minimum negative
locale. impact on natural environment and on socio-
Are un impact negativ minim asupra mediului cultural one.
natural și socio-cultural. The Dobrogea Plateau is extended on a relatively
narrow space, but it concentrates the relief
Podișul Dobrogei este extins pe un spațiu relativ features specific to all the reliefs of Romania in a
restrâns dar concentrează trăsăturile de relief totally original geographic synthesis.
specifice tuturor treptelor de relief ale României It is the oldest geomorphological unit of Romania.
într-o sinteză geografică cu totul originală. is situated alongside the youngest units in the
Constituie cea mai veche unitate geomorfologică a
country, the Valley and the Danube Delta,
României. Este situat alături de cele mai tinere
unități din țară, Lunca și Delta Dunării, ce o
which fall west, north and northeast.
încadrează la vest, nord și nord-est. The position of Dobrogea between the Danube
Poziția Dobrogei între Dunăre și Marea Neagră and the Black Sea determines the interference
determină interferența maselor de aer estice, of the Eastern, Southern and Western air
sudice și vestice. Sunt prezente numeroase specii masses. There are many species of major
de interes științific major: geologic, biologic, specii scientific interest: geological, biological,
de floră și faună importante pentru Europa din species of flora and fauna important for Europe
categoria celor periclitate, rare, vulnerabile sau of the endangered, rare, vulnerable or endemic
endemice. Seria de altitudini, condițiile geologice species. The altitude series, the complex
complexe, microclimatele relativ umede și izolarea
geological conditions, the relatively humid
de ecosisteme naturale similare au dat naștere
microclimates and the isolation of similar
unei concentrații unice de păduri specifice și de
ecosisteme. natural ecosystems have given rise to a unique
În partea de nord –vest a Dobrogei, în județul concentration of specific forests and
Tulcea, se află Parcul Național Munții Măcin care ecosystems. In Tulcea County, Măcin Mountains
reprezintă o arie naturală protejată constituită în National Park lies, which is a protected natural area
anul 1998. established in 1998.
Parcul Național Munții Măcinului ocupă zona The Măcin Mountains National Park occupies the
centrală cea mai înaltă a Munților Măcin și a Culmii highest central area of the Măcin Mountains and
Pricopanului ( 370 m). Acesta cuprinde singura the Pricopan Mountain (370 m). It comprises the
zonă din Europa în care se întrepătrund only area in Europe where climatic, fauna and flora
caracteristici de climă, faună și floră ale stepei has features of the Pontic-Balkan steppe, sub-
pontico-balcanice, pădurilor submediteraneene, Mediterranean forests, Asian and Central European
elemente asiatice și central europene. Munții
elements. The Măcin Mountains is the northern
Măcinului reprezintă limita nordică a zonei limit of the sub-Mediterranean area of the Balkan
submediteraneene a Peninsulei Balcanice. Munții Peninsula. The mountains have created their own
și - au creat propria climă care este mai umedă climate that is dirtier than that in the surrounding
decât cea din zonele înconjurătoare. Vântul este areas. The wind is next to temperature,
alături de temperatură, precipitații și insolație un precipitation and sunshine a meteorological
parametru meteorologic important mai ales în parameter important especially in the cold season
anotimpul rece pentru acest spațiu. for this space.
Munții Măcinului au aspectul unei insule montane
The Măcin Mountains have the appearance of a
miniaturale, mai ales dinspre Lunca Dunării Sunt
miniature mountain island, especially from the
munţi de altitudine relativ joasă (între 7 şi 467 m,
Vf. Ţuţuiatu) cu versanţi stâncoşi şi abrupţi, local Danube Meadow. There are relatively low altitude
fiind acoperiţi de grohotişuri. mountains (7 to 467 m above sea level, Ţuţuianu
  Peak) with rocky and steep slopes, locally covered
Au peisaje specifice stâncăriilor de granit (alterate with grooves. They have landscapes specific to
sub acțiunea vântului și a climei, exfoliate, în foi de granite rocks (altered under the influence of wind
ceapă, exemplificate prin formațiuni precum and climate, exfoliated in onion sheets, exemplified
Armata Împietrită sau Cetatea Arsă. by formations like the Stonned Army or the Burned
  Fortress.

The National Park is situated on the oldest


geological formation in Romania, the rest of the
Parcul Naţional se situează pe cea mai veche Hercinic foldings. The Măcin Mountains form an
formaţiune geologică din România, rest al cutărilor island of metamorphic and eruptive rocks (rising
hercinice. Munţii Măcinului formează o insulă de
above the alluvial deposits and loessoid deposits
roci metamorfice şi eruptive ( granite ) ce se ridică
on the plateaux).
deasupra depozitelor aluvionare şi a depozitelor
loessoide de pe platouri. The Măcin Mountains are a unique and exciting
hiking destination in Romania.
  There is a great diversity of landscapes and types
of forest ecosystems. They are natural, semi-
natural, heavily modified but have native species
and a small percentage of local species or adapted
Munții Măcinului reprezintă o destinație inedită de greatly in the middle of an agricultural landscape.
drumeție în România.
Există o mare diversitate a peisajelor și a tipurilor
de ecosisteme de pădure. Sunt naturale, semi-
naturale, intens modificate dar care au specii
native și un procent mic cu specii locale sau
adaptate în mijlocul unui peisaj agricol.

On the territory of the Măcin National Park there is


Pe teritoriul Parcului Național Măcin se află the Moroianu scientific reservation and the The
rezervația științifică Moroianu și rezervația Beech Valley scientific reserve.
științifică Valea Fagilor.

Flora of European Endemic Importance:


Specii de floră de importanță europeană
endemice: The Dobrogean milieu (Silene compacta)

Milițeaua dobrogeană (Silene compacta)

Rock Iris (Iris sintenisii)

Stânjenelul de stâncă (Iris sintenisii)

Dwarf garland (Dianthus nardiformis)


Merinana (Moehringia grisebachi)
Garofița pitică (Dianthus nardiformis)
Dobrudjia bellplant
Clopoțelul dobrogean (Campanula romanica)

Dobrudja Turtle (Testudo graeca ibera)

Merinana (Moehringia grisebachi)


Merinana (Moehringia grisebachi)

Dobrogean Guards (Lacerta trilineata)

Țestoasa dobrogeană (Testudo graeca ibera)


Dobrudja green lizard(Lacerta trilineata)
Gușterul dobrogean (Lacerta trilineata)

The Dobrogean Dragon (Elaphe quatuorlineata)


Balaurul dobrogean (Elaphe quatuorlineata)

Mammals
Mamifere Perch-eared Vormella (Vormella peregusna)
Dihor pătat (Vormella peregusna)

Dobrudjan hamster and steppe ground squirrel are


Hamsterul dobrogean si popandaul de stepă, sunt only some of the species in Romania that are found
doar câteva dintre speciile din România care se only in this region of the country.
găsesc numai în această regiune a țării.
The Măcin Mountains area is an important link on
Zona munților Măcinului reprezintă o verigă the migration routes following the rivers Prut and
importantă pe căile de migrație care urmează Siret. There are various terrestrial, forest, rocky or
cursurile râurilor Prut și Siret. Sunt ecosisteme aquatic ecosystems that provide favorable
variate terestre, forestiere, stâncoase sau acvatice conditions for the passage and wintering of 10,000
care oferă condiții favorabile pentru pasajul și day-old raptors and 20,000 storks.
iernarea a 10.000 de păsări răpitoare de zi și
20.000 de berze.

Bouncing birds such as Hen Harrier (Buteo buteo)


Păsările răpitoare precum Șorecarul comun (Buteo
buteo)

Serpent Eagle (Circaetus gallicus)

Șerparul (Circaetus gallicus)

Great Spotted Eagle (Aquila clanga)

Acvila țipătoare mare (Aquila clanga)


The Danube Falcon (Falco cherrug)

Șoimul dunărean (Falco cherrug)

The spectacular landscapes make the park a special


place (especially the granite formations), the beech
Peisajele spectaculoase fac din parc un loc forests and the Dobrogea horns - the Beech Valley -
deosebit (în special formaţiunile granitice), Luncaviţa.
pădurile din fag și carpen dobrogean - Valea Fagilor
– Luncavița.

Touristic routes are arranged in all seasons, with


difficulty low difficulty level. Example: The Macin
Sunt amenajate trasee turistice în toate sezoanele, Theme Trail.
cu grad de dificultate redus. Exemplu: Traseul
Tematic Poveștile Măcinului.

The tourist facilities and services inspired by local


resources, as well as the ethno-cultural diversity of
Se valorifică facilitățile și serviciile turistice neighboring communities in the park: Italians,
inspirate de resursele locale precum și diversitatea Meglens, and Ukrainians, are used.
etnoculturală a comunităților învecinate parcului:
italieni, megleni, ucrainieni.
There are elements of historical cultural interest:
Sunt prezente elemente de interes cultural istoric: historical vestiges, monasteries in the
vestigii istorice, mănăstiri în zonele învecinate neighborhood of the park. The most popular are:
parcului. Cele mai cunoscute sunt:
Natural attractions:
Atracții naturale: The peak of Ţuţuiatu (467m) is the most
Vârful Țuțuiatu (467m) este cel mai spectaculos spectacular observation point on the western part
punct de observație de pe rama vestică a Munților of the Măcin Mountains, the highest peak (467m).
Măcinului, acesta fiind și cel mai înalt vârf (467m). There are landscapes of Balkan, Mediterranean,
Sunt peisaje de pădure balcanică, mediteraneeană, Central European forest.
central-europeană.

Forest Valley of Beeches


Pădurea Valea Fagilor It includes European beeches, hornbeam, linden
Cuprinde fag european, carpen, tei argintiu și silver and herbaceous plants such as ferns,
plante ierboase precum ferigi, păducel, mierea hawthorn, bear honey, treasure and mountain
ursului, trepădătoarea și bujori de munte. peony.

Lake Iacobdeal - La Fântână(the Well)


Lacul Iacobdeal - La Fântână It is an anthropic lake formed in a cuvette resulting
Este un lac antropic format într-o cuvetă rezultată from the extraction of granite, during the
din extragerea granitului, în timpul excavării s-a excavation an aquifer has been reached by flooding
atins un strat acvifer apa inundând întreaga cuvetă, the entire valley, within the Turcoaia commune.
pe raza comunei Turcoaia
Cultural Objectives

Obiective culturale Paleolithic Basilica of Niculiţel


The monument was discovered in 1971 and
consists of a basilica with three high-rise ships at
Basilica paleocreștină de la Niculițel the end of the 19th century. IV A.D above a palace
Monumentul a fost descoperit în anul 1971 și este monumental crypt. Within it are the bones of
compus dintr-o bazilică cu trei nave ridicată la Christian martyrs.
sfârșitul sec. IV e.n. deasupra unei cripte
monumentale paleocreștine. În interiorul acesteia
se află osemintele unor martiri creștini. Mestan Aga Mosque in Macin

It was built in 1860 as a result of the increase in


Geamia Mestan Aga din Măcin the Muslim population, after settling in Dobrogea
of compact groups of Turks forced to emigrate by
A fost construită în anul 1860 ca urmare a creșterii the Russian authorities as a result of the Crimean
numărului populației musulmane, după așezarea în War.
Dobrogea a unor grupuri compacte de turci forțate
să emigreze de către autoritățile rusești ca urmare
a războiului Crimeeii.
Arubium fortress
The Roman fortress of Măcin is located on a
promontory on the Danube, on the south-western
Cetatea Arubium edge of the town of Macin, on the site of a Celtic
Cetatea romană de la Măcin este situată situată pe settlement. Numerous historical sources of the
un promontoriu pe malul Dunării, la marginea sud– time tell us about the thriving military and
vestică a orașului Măcin, pe locul unei așezări de economic fortification of the Arrubium.
origine celtică. Numeroase izvoare istorice ale
vremii ne vorbesc despre fortificația militară și
economică înfloritoare a castrului Arrubium .

The Dobrogean Wine Cellar


It is located in Măcin and is the place where wine
tastings are produced in the vineyards of Sarica-
Crama Dobrogeană Niculiţel
Se află situată în Măcin și este locul unde se
realizează degustările de vin produs în podgoriile
de la Sarica-Niculițel

Feast of Lime trees from Luncaviţa


Date: June 29
Place: Luncaviţa
Sărbătoarea Teilor de la Luncavița It is a tradition feast dedicated to lime and honey.
Data: 29 iunie This event annually brings together hundreds of
Loc: Luncavița people who mark the moment through traditional
Este o sărbătoare cu tradiție dedicată teilor și dishes, local songs and dances.
mierii de albine. Acest eveniment reunește anual
sute de oameni care marchează momentul prin
bucate tradiționale, cântece și dansuri locale.
These protected areas comprise the most valuable
assets of the natural patrimony within the park,
and it is forbidden to carry out any human
Aceste zone protejate cuprind cele mai valoroase activities that target forms of exploitation or use of
bunuri ale patrimoniului natural din interiorul natural resources.
parcului fiind interzisă desfășurarea oricăror Research and development activities are preferred,
activități umane care vizează forme de exploatare with priority being given to tourism but respecting
sau utilizare a resurselor naturale. the principle of sustainable use of natural
Se permit activități de cercetare și dezvoltare cu resources and preventing any significant negative
prioritate cele de interes turistic, dar cu impacts on biodiversity: traditional farming and
respectarea principiului de utilizare durabilă a breeding activities in accordance with specific
resurselor naturale și de prevenire a oricăror efecte legislation in the organic farming system; sports
negative semnificative asupra biodiversității: fishing, fish farming; traditional activities carried
activități tradiționale de cultivare a terenurilor out by local communities.
agricole și de creștere a animalelor în conformitate Before you go on hiking in the mountains, check
cu legislația specifică din sistemul de agricultură out the itinerary, bookmarks and see the weather
ecologică; activități de pescuit sportiv, piscicultură; forecast.
activități tradiționale desfășurate de comunitățile Avoid hiking alone, go mountain only in groups of
locale. at least 3 people.
Înainte de a pleca în drumeție pe munte Do not deviate from the route and avoid
documentați-vă asupra itinerarului, a existenței shortcuts.
marcajelor și consultați prognoza meteo. Carry small amounts of chocolate, sweet snacks in
Evitați drumeția de unul singur, mergeți pe munte your luggage.
numai în grupuri de minim 3 persoane. It is advisable to drink water only at the end of
Nu vă abateți de la traseu și evitați scurtăturile. breaks, before starting again.
Transportați în bagaje mici cantități de ciocolată,
glucoză.
Este indicat să beți apă numai la sfârșitul pauzelor,
înainte de a porni din nou la drum.