Sunteți pe pagina 1din 54

ORDIN nr.

40 din 29 aprilie 2010 (*actualizat*)


privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea
procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor,
caprinelor şi bovinelor
EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU
SIGURANŢA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2010
Data intrarii in vigoare : 30 aprilie 2010

Forma actualizata valabila la data de : 7 iunie 2018


Prezenta forma actualizata este valabila de la 24 martie 2015 pana la
7 iunie 2018

----------
──────────
*) Notă CTCE:
Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 iunie
2018 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C.
"Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin
includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către
ORDINUL nr. 136 din 23 noiembrie 2010; ORDINUL nr. 28 din 27 iunie
2011; ORDINUL nr. 48 din 10 iulie 2012; ORDINUL nr. 96 din 22 iulie
2014; ORDINUL nr. 25 din 17 martie 2015.

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial


de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu
caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
──────────

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.066 din 29 aprilie 2010,


întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor,
având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004
privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi
înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea
şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative,
în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea
Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru


Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Norma sanitară veterinară pentru implementarea
procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor,
caprinelor şi bovinelor, prevăzută în anexa*) care face parte
integrantă din prezentul ordin.
──────────
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 286 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu
publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos.
Panduri nr. 1.
──────────

ART. 2
Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului
ordin.
ART. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 83/2008 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Programului acţiunilor privind
identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor,
precum şi a Programului acţiunilor privind identificarea şi
înregistrarea bovinelor, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008, se abrogă.
ART. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare


Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Marian Zlotea

Bucureşti, 29 aprilie 2010.


Nr. 40.

ANEXĂ

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ


pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare
a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor

CAP. I
Prevederi generale

ART. 1
Definiţii
În sensul prezentelor norme sanitar veterinare, termenii şi
expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
1. animal - un animal domestic din speciile: bovine, inclusiv
bubaline - bubalus bubalus, şi bizoni
- bison bison, suine, ovine şi caprine;
2. Baza naţională de date informatice - sistemul naţional integrat
de informaţii şi aplicaţii, ale cărui gestiune şi administrare sunt
încredinţate, conform legii, unui operator;
3. crotalie auriculară simpă - mijloc de identificare a
animalelor, confecţionat din material plastic, care poartă înregistrat
prin imprimare numărul unic de identificare a animalului;
4. crotalie auriculară electronică - mijloc de identificare a
animalelor, confecţionat din material plastic, care poartă înregistrat
prin imprimare numărul unic de identificare a animalului şi care are
încorporat prin procesul de fabricaţie un transponder;
5. carte/card de exploataţie - documentul de identificare a
exploataţiei;
6. deţinător de animale - persoana ce are în posesie permanentă
animale, în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de
exploataţie, sau are în posesie temporară animale în calitate de
îngrijitor al acestora sau de persoană căreia i s-a încredinţat
îngrijirea lor; această categorie include, fără a se limita la
conducătorii grupurilor de animale, conducătorii mijloacelor de
transport în care se găsesc animale, precum şi administratorii
exploataţiilor comerciale, de tip târguri sau expoziţii de animale,
tabere de vară, ferme de animale, centre de colectare a animalelor şi
abatoare;
7. exploataţie - orice incintă împrejmuită cu unul sau mai multe
adăposturi, orice construcţie sau, în cazul unei ferme în aer liber,
orice loc în care sunt ţinute, deţinute, îngrijite, tăiate sau
manipulate animale;
8. identificarea animalelor - aplicarea mijloacelor oficiale de
identificare care ajută la identificarea permanentă a animalelor, fără
a prejudicia bunăstarea lor, precum şi stabilirea speciei, rasei,
sexului şi vârstei respectivului animal;
9. mamă - o femelă părinte al unui animal, chiar dacă respectivul
animal a fost sau nu produsul unui ovul ori embrion inseminat, dar
care exclude o femelă de la care a fost luat ovulul sau embrionul;
10. mişcarea animalelor - creşterea sau descreşterea numărului de
animale aflate într-o exploataţie, din oricare motiv, inclusiv
naşterea sau moartea unui animal;
11. operator SNIIA - persoana juridică căreia i s-au încredinţat,
în condiţiile legii, activităţile legate de proiectarea, construirea,
implementarea, operarea şi întreţinerea sistemului privind
identificarea şi înregistrarea animalelor;
12. paşaport - documentul oficial care înregistrează identitatea
fiecărui animal din specia bovină, inclusiv bubaline şi bizoni, al
cărui model este prevăzut în anexa nr. 7;
13. proprietar de animale - persoanele fizice, persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale,
asociaţiile înregistrate legal sau persoanele juridice care au în
proprietate animale;
14. proprietar de exploataţie - persoanele fizice, persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile
familiale, asociaţiile înregistrate legal sau persoanele juridice care
au în proprietate o exploataţie;
15. Registrul naţional al exploataţiilor, denumit în continuare
RNE - colecţia de date în format electronic care cuprinde informaţiile
de identificare a fiecărei exploataţii din România;
16. Registrul exploataţiei - colecţia de date în format de hârtie
şi/sau electronic care cuprinde informaţii despre animalele
identificate din exploataţia respectivă şi despre mişcarea acestora,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; la exploataţiile
nonprofesionale, registrul exploataţiei este reprezentat de colecţia
exemplarelor documentelor care se remit proprietarului exploataţiei la
consemnarea mişcării animalelor, inclusiv la identificarea iniţială,
prin arhivarea respectivelor exemplare, în ordine cronologică,
îndosariate în mod corespunzător şi păstrate prin grija
proprietarului, pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data
închiderii exploataţiei;
17. sacrificare pentru consum propriu - sacrificarea animalelor în
exploataţii, carnea, produsele şi subprodusele provenite de la acestea
fiind destinate exclusiv consumului propriu;
18. Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a
animalelor, denumit în continuare SNIIA - totalitatea aplicaţiilor,
dispozitivelor, documentelor şi procedurilor utilizate pentru
identificarea şi înregistrarea animalelor;
19. unitate - componenta unei persoane juridice, persoană fizică
autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială care
desfăşoară activităţi înregistrate/autorizate sanitar-veterinar de
creştere, comercializare, colectare ori tăiere a animalelor vii:
exploataţii comerciale de bovine, ovine, caprine, baze de achiziţii
pentru animale vii, târguri de animale vii şi expoziţii de animale
vii, abatoare, centre de colectare pentru animale vii, exploataţii de
carantină;
-----------
Pct. 19 al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL
nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6
iulie 2011.

20. unitate de neutralizare a deşeurilor de origine animală -


unitatea aparţinând persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate,
întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociaţiilor
înregistrate legal sau persoanelor juridice, inclusiv instituţiilor
publice, care desfăşoară activităţi de neutralizare a deşeurilor de
origine animală, în baza autorizării şi/ sau aprobării, după caz,
potrivit prevederilor legale în vigoare;
21. vehicule - toate mijloacele de transport rutier, feroviar,
naval şi aerian, autorizate sanitar-veterinar pentru transportul de
animale;
22. notificare - înştiinţarea medicului veterinar de liberă
practică împuternicit, prin înscrierea de către deţinătorul de animale
în registrul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9 a datelor cu
privire la evenimentele care au avut loc în cadrul exploataţiei sau cu
privire la aceasta;
23. mijlocitori de afaceri cu animale vii - persoane fizice
autorizate, întreprindere individuală, întreprindere familială sau
persoane juridice care desfăşoară activităţi de cumpărare şi vânzare
de animale vii în intervalul a 24 de ore, cu mijloace de transport
înregistrate/ autorizate sanitar - veterinar, cu respectarea
legislaţiei sanitar - veterinare privind mişcarea animalelor şi care
nu dispun obligatoriu de facilităţi/ spaţii de adăpostire;
24. utilizatori SNIIA - persoane fizice, persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale,
persoane juridice sau asociaţii înregistrate legal, altele decât
medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, care deţin
dreptul de a utiliza SNIIA în baza căruia au acces şi drept de editare
utilizând aplicaţiile electronice disponibile în SNIIA a datelor
privind înregistrarea animalelor pe care le deţin sau pentru care au
obţinut drepturile de operare de date de la deţinătorii animalelor.
25. asociaţie înregistrată legal - persoana juridică de drept
privat fără scop patrimonial, organizata conform Ordonanţei Guvernului
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu
modificările şi completările ulterioare, şi care are ca scop
organizarea activităţii în sectorul de creştere al animalelor din
speciile bovine, ovine, caprine, suine.
26. crotalie duplicat - mijloc oficial de identificare a
animalului care este imprimat cu acelaşi număr unic de identificare a
acestuia imprimat pe mijlocul oficial de identificare care s-a
pierdut.
-----------
Pct. 26 al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL
nr. 48 din 10 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 27
iulie 2012.

ART. 2
Obiective generale
(1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte activităţile,
atribuţiile, responsabilităţile, regulile şi documentele referitoare
la implementarea şi operarea SNIIA pe întreg teritoriul României,
astfel cum prevede legislaţia în vigoare, prin înregistrarea
utilizatorilor, furnizorilor primari, furnizorilor secundari,
mijlocitorilor de afaceri cu animale vii, exploataţiilor,
identificarea individuală a fiecărui animal şi înregistrarea fiecărei
mişcări a acestuia, în vederea stabilirii trasabilităţii.
-----------
Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

(2) Ovinele, caprinele, suinele şi bovinele circulă pe teritoriul


României numai dacă sunt identificate şi înregistrate potrivit
prevederilor prezentei norme sanitare veterinare şi însoţite de
formulare/documente de mişcare şi de paşaport, în cazul bovinelor,
precum şi de alte documente prevăzute de legislaţia sanitară
veterinară în vigoare.
-----------
Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

(3) Ovinele, caprinele şi bovinele care sunt destinate tăierii în


abator trebuie însoţite şi de certificatul de sănătate animală pentru
animalele vii transportate de la exploataţie la abator, prevăzut în
cap. X al secţiunii IV din anexa nr. I la Regulamentul (CE) nr.
854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie
2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor
oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului
uman.
-----------
Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

(4) Persoanele fizice, persoanele fizice autorizate,


înteprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociaţiile
înregistrate legal sau persoanele juridice implicate în activităţile
SNIIA garantează confidenţialitatea tuturor datelor colectate,
inclusiv a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia
în vigoare.
(5) Utilizatorii SNIIA se supun procedurilor de înregistrare la
direcţia sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor
judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare
DSVSA, în vederea obţinerii drepturilor de acces şi editare în SNIIA.
(6) Toate animalele din România sunt identificate în exploataţia
în care s-au născut utilizându-se:
a) o crotalie auriculară simplă cu cod unic de identificare pentru
animalele din specia suine crescute în exploataţiile nonprofesionale,
precum şi în exploataţiile comerciale de tip A;
-----------
Lit. a) a alin. (6) al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art.
I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 475 din 6 iulie 2011.

b) cu două crotalii auriculare, imprimate cu acelaşi cod unic de


identificare, pentru animalele din specia bovine, ovine şi caprine.
(7) Toate ovinele şi caprinele născute după 31 decembrie 2009 vor
fi identificate cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie
auriculară electronică, ambele conţinând acelaşi cod unic de
identificare al animalului.
ART. 3
Excepţii
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (6) şi (7),
ovinele şi caprinele care până la vârsta de 12 luni vor fi tăiate pe
teritoriul României pot fi identificate cu o crotalie auriculară
simplă imprimată cu cod unic de identificare, la solicitarea scrisă a
deţinătorului animalelor şi cu condiţia ca acestea să fie transportate
din exploataţia de origine direct la un abator situat pe teritoriul
ţării.
(2) În cazul în care animalele identificate în conformitate cu
prevederile alin. (1) sunt deţinute şi după ce au ajuns la vârsta de
12 luni sau sunt destinate comerţului intracomunitar ori exportului,
acestora li se va aplica şi crotalia electronică, pereche a crotaliei
simple deja aplicate, imprimată cu acelaşi cod unic de identificare,
astfel încât animalele să fie identificate în conformitate cu
prevederile art. 2 alin. (7).
-----------
Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 28 din
27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.

ART. 4
Termene de identificare
(1) Animalele sunt identificate cu respectarea următoarelor
termene:
a) animalele din speciile bovine, în termen de până la 20 de zile
de la naştere;
b) animalele din specia ovine şi caprine, în termen de până la 9
luni de la naştere;
c) animalele din specia suine, în termen de până la 60 de zile de
la naştere.
(2) Animalele sunt identificate, în orice caz, înaintea mutării
acestora în afara exploataţiei în care s-au născut, dacă aceasta are
loc înaintea termenelor prevăzute la alin. (1).
(3) Animalului care şi-a pierdut una dintre crotalii, pentru
speciile bovine, ovine, caprine, sau crotalia, în cazul animalelor din
specia suine, i se aplică o crotalie duplicat, în cel mult 30 de zile
de la înregistrarea evenimentului în Baza Naţională de Date.
-----------
Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din
ORDINUL nr. 48 din 10 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
523 din 27 iulie 2012.

(4) Animalului din specia bovine, ovine şi caprine care şi-a


pierdut ambele crotalii şi pentru care, în urma unei anchete efectuate
de medicul veterinar oficial, se face dovada identităţii i se aplică o
crotalie duplicat în cel mult 30 de zile de la înregistrarea
evenimentului în Baza Naţională de Date.
-----------
Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din
ORDINUL nr. 48 din 10 iulie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
523 din 27 iulie 2012.

ART. 5
Condiţii
(1) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 2 - 4,
DSVSA se asigură că sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) fiecare exploataţie este înregistrată în RNE;
b) fiecare utilizator SNIIA este înregistrat;
c) fiecărui proprietar de exploataţie i se eliberează o carte de
exploataţie;
d) animalele sunt identificate şi înregistrate în SNIIA;
e) animalelor din specia bovine li se eliberează un paşaport;
f) fiecare mişcare a animalelor se desfăşoară numai cu
formularele/documentele de mişcare şi este înregistrată în SNIIA.
g) fiecare furnizor secundar este înregistrat în SNIIA;
-----------
Lit. g) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 5 al art. I
din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 475 din 6 iulie 2011.

h) fiecare mijlocitor de afaceri cu animale vii este înregistrat


în SNIIA.
-----------
Lit. h) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 5 al art. I
din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 475 din 6 iulie 2011.

(2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa


Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, supraveghează şi
controlează SNIIA.
ART. 6
Înregistrare ca utilizator SNIIA
(1) În vederea înregistrării ca utilizator SNIIA, proprietarul
unităţii, care optează să îşi opereze în nume propriu datele
referitoare la animalele deţinute, trebuie să depună la DSVSA
competentă teritorial următoarele documente:
-----------
Partea introductivă a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de
pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.

a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;


b) copie a documentului de identitate pentru persoana desemnată cu
atribuţii de acces şi editare date în SNIIA, care devine operatorul de
date pentru înregistrarea animalelor în cadrul exploataţiei;
c) copie a cardului de exploataţie sau documentul eliberat de
DSVSA la înregistrarea exploataţiei în RNE care conţine codul
exploataţiei şi datele proprietarului exploataţiei.
(2) În vederea înregistrării ca utilizator SNIIA, reprezentantul
asociaţiei înregistrate legal trebuie să depună la DSVSA următoarele
documente:
a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11;
b) copia documentului de înscriere a asociaţiei în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor;
c) copia actului constitutiv;
d) copia statutului asociaţiei;
e) documentul legalizat prin care se atestă împuternicirea din
partea proprietarului exploataţiei nonprofesionale de a efectua
activitatea de înregistrare a animalelor către respectiva asociaţie;
f) copie a cardului de exploataţie sau formularul de identificare,
prevăzut în anexa nr. 3, care conţine codul exploataţiei şi datele
proprietarului exploataţiei nonprofesionale pentru care se solicită
accesul în SNIIA;
g) copie a documentelor de identitate pentru persoanele desemnate
cu atribuţii de acces şi editare date în SNIIA, care devin operatori
de date pentru înregistrarea animalelor în cadrul asociaţiei; pentru
fiecare operator de date se menţionează codurile exploataţiilor
nonprofesionale pentru care are atribuţii de acces şi editare date în
SNIIA.
(3) În vederea înregistrării ca utilizator SNIIA pentru operarea
datelor referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor, în
baza împuternicirilor deţinătorilor de animale, persoanele prevăzute
la art. 1 pct. 24, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2),
trebuie să depună la DSVSA următoarele documente:
a) cerere de acordare a dreptului de utilizator SNIIA, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 14;
b) copie de pe datele de identificare ale solicitantului (BI/CI,
actul constitutiv în cazul persoanelor fizice autorizate sau al
persoanelor juridice);
c) documentul legalizat prin care se atestă împuternicirea din
partea proprietarului exploataţiei de a opera datele referitoare la
identificarea şi înregistrarea animalelor către respectivul utilizator
SNIIA;
d) copie de pe cardul de exploataţie sau formularul de
identificare, prevăzut în anexa nr. 3, care conţine codul exploataţiei
şi datele proprietarului exploataţiei pentru care se solicită accesul
în SNIIA;
e) copie de pe documentele de identitate pentru persoanele
desemnate cu atribuţii de acces şi editare de date în SNIIA, care
devin operatori de date; pentru fiecare operator de date se
menţionează codurile exploataţiilor pentru care are atribuţii de acces
şi editare de date în SNIIA.
-----------
Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

(4) Abrogat.
-----------
Alin. (4) al art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDINUL
nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6
iulie 2011.

(5) Dreptul de utilizare a SNIIA încetează odată cu înregistrarea


şi aprobarea de către DSVSA a unei cereri din partea solicitanţilor
prevăzuţi la alin. (1), (2) şi (3). Orice schimbare a operatorului de
date va fi notificată DSVSA judeţene, comunicându-se totodată datele
noului operator.
-----------
Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

(5^1) Dreptul de utilizare a SNIIA pentru o anumită exploataţie


încetează odată cu înregistrarea şi aprobarea de către DSVSA a unei
cereri din partea proprietarului exploataţiei.
-----------
Alin. (5^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 9 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

(6) Excepţie de la prevederile alin. (1), (2) şi (3) fac medicii


veterinari de liberă practică împuterniciţi care acţionează, în
condiţiile legii, pentru supravegherea, prevenirea şi controlul
bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om,
protecţia animalelor şi protecţia mediului, identificarea şi
înregistrarea bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, în baza
contractelor atribuite în condiţiile legii.
-----------
Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

(7) Rezultatul evaluării cererilor prevăzute la alin. (1), (2) şi


(3) va fi comunicat solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de
la înregistrare.
-----------
Alin. (7) al art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

(8) La soluţionarea favorabilă a cererii solicitantului, DSVSA


înmânează acestuia CD-ROM-ul de înregistrare care conţine datele de
identificare securizate ale utilizatorului SNIIA şi ale operatorului
de date, manualul cu procedurile de înregistrare în Baza naţională de
date informatice, precum şi adresa de internet la care se accesează
modulul demonstrativ, disponibil pentru explicaţiile referitoare la
procedurile de înregistrare a animalelor.
-----------
Alin. (8) al art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

(9) La înmânarea CD - ROM -ului de înregistrare prevăzut la alin.


(8), DSVSA efectuează instruirea solicitantului cu privire la
procedurile de înregistrare a animalelor.
ART. 7
Înregistrarea sanitar veterinară a mijlocitorilor de afaceri cu
animale vii
(1) În vederea înregistrării, mijlocitorii de afaceri cu animale
vii trebuie să depună la DSVSA următoarele documente:
a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12;
b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului
Comerţului şi a documentului prin care se evidenţiază că desfăşoară
activităţi conform codului 342 din Clasificarea Ocupaţiilor din
România, denumit în continuare C.O.R.;
c) documentul care atestă că deţine în proprietate sau prin
contract de închiriere un mijloc de transport înregistrat/ autorizat
de DSVSA pentru transportul animalelor vii, potrivit legii;
d) copie a certificatului de înregistrare/ autorizare sanitară
veterinară emis de către DSVSA pentru mijlocul de transport;
e) contractul încheiat cu unitatea de neutralizare a subproduselor
de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizată
sanitar - veterinar, sau copia autorizaţiei sanitar - veterinare a
unităţii proprii de neutralizare care aparţine operatorului economic
respectiv, după caz.
(2) Cererile de înregistrare ca mijlocitor de afaceri cu animale
vii se depun la DSVSA competentă pentru teritoriul unde îşi are
declarat sediul respectivul solicitant.
(3) Rezultatul evaluării cererii va fi comunicat solicitantului în
termen de cel mult 30 de zile de la înregistrare.
(4) Documentul de înregistrare, prevăzut în anexa nr. 13, emis de
DSVSA la soluţionarea favorabilă a cererii solicitantului, conţine
codul de înregistrare repartizat de SNIIA, pe care mijlocitorul de
afaceri cu animale vii îl va folosi pentru înregistrarea în
documentele de mişcare a animalelor achiziţionate şi comercializate.
ART. 8
Înregistrarea exploataţiilor
(1) Fiecare exploataţie din România trebuie înregistrată în RNE,
prin atribuirea unui cod alfanumeric unic şi permanent generat de
SNIIA prin grija operatorului acestuia, de către:
a) medicul veterinar de liberă practică împuternicit, numai pentru
exploataţiile nonprofesionale, exploataţiile comerciale de tip A,
tabere de vară şi stâne;
-----------
Lit. a) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 11 al art.
I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 475 din 6 iulie 2011.

b) DSVSA, numai pentru unităţi, după autorizarea sanitară


veterinară a acestora.
(2) Toate exploataţiile din România trebuie să aibă câte o carte
de exploataţie, care să conţină cel puţin informaţiile prevăzute în
anexa nr. 2, emisă de către operatorul SNIIA şi distribuită
proprietarului exploataţiei prin grija medicului veterinar de liberă
practică împuternicit, sub coordonarea DSVSA, în cazul exploataţiilor
nonprofesionale, respectiv ridicată de la sediul DSVSA, în cazul
exploataţiilor comerciale şi al exploataţiilor comerciale de tip A.
-----------
Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

ART. 9
Închiderea sau redeschiderea exploataţiilor
(1) Exploataţiile, cu excepţia celor care fac obiectul unei
interdicţii sau restricţii de orice fel, se consideră închise din
momentul în care nu mai sunt înregistrate animale la codul de
exploataţie respectiv.
(2) Redeschiderea unei exploataţii se realizează de către SNIIA ca
urmare a mişcării animalelor având ca destinaţie exploataţia
respectivă.
(3) În cazul închiderii temporare sau permanente a unei
exploataţii comerciale se procedează după cum urmează:
a) în cazul în care o exploataţie comercială este închisă temporar
sau definitiv, înregistrarea în RNE se face prin schimbarea stării
unităţii din "activă" în "suspendată" în ziua emiterii respectivului
ordin, prin grija DSVSA şi pe baza ordonanţei de închidere;
b) după închiderea temporară sau definitivă a unei exploataţii
comerciale, SNIIA nu permite tranzacţii de animale având această
destinaţie decât după parcurgerea procedurii prevăzute la lit. c);
c) redeschiderea unei exploataţii comerciale închise temporar în
urma nerespectării legislaţiei în vigoare sau la cererea
proprietarului se realizează de către DSVSA, prin modificarea în RNE a
stării unităţii din "suspendată" în "activă", ca urmare a remedierii
cauzelor care au condus la aceasta sau pe baza solicitării
proprietarului exploataţiei, după caz.
(4) SNIIA stochează informaţiile oricărei exploataţii pe o durată
de 3 ani consecutivi din momentul în care nu mai există niciun animal
în exploataţie.

CAP. II
Obligaţiile proprietarilor exploataţiior nonprofesionale, ale
proprietarilor şi deţinătorilor de animale în cazul în care
identificarea şi înregistrarea animalelor este efectuată de către
medicul veterinar de liberă practică împuternicit

ART. 10
Obligaţii privind regimul exploataţiilor nonprofesionale
(1) În cazul constituirii unei noi exploataţii sau al intrării
unui animal într-o exploataţie care nu a avut animale în ultimii 3
ani, proprietarul acesteia este obligat să notifice medicului
veterinar de liberă practică împuternicit cu 7 zile înainte de
producerea evenimentului, intenţia respectivă, în vederea
înregistrării exploataţiei în RNE, furnizând acestuia datele de
identificare menţionate în formularul de identificare, al cărui model
este prevăzut în anexa nr. 3.
(2) Fiecare proprietar de exploataţie este obligat să colaboreze
cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau cu medicul
veterinar oficial, după caz, în vederea înregistrării exploataţiei şi
desfăşurării altor activităţi prevăzute în prezenta normă sanitară
veterinară, după cum urmează:
a) în cazul unei exploataţii existente, proprietarul exploataţiei
are următoarele obligaţii:
1. să permită medicului veterinar oficial să desfăşoare controale
şi inspecţii sanitar-veterinare la toate exploataţiile şi pentru toate
animalele;
2. să ofere medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi
sau medicilor veterinari oficiali, după caz, răspunsuri corecte
referitoare la informaţiile solicitate, respectiv numele, prenumele,
codul numeric personal şi adresa proprietarului exploataţiei, adresa
exploataţiei, precum şi datele despre deţinătorul animalelor;
3. să declare medicilor veterinari de liberă practică
împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali, după caz, în perioada
prevăzută de lege, orice modificare apărută în datele deja colectate
cu privire la animale şi exploataţie;
4. să păstreze în mod corespunzător registrul exploataţiei, să îl
actualizeze şi să îl arhiveze pentru control sanitar-veterinar pentru
o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploataţiei;
b) în cazul deschiderii sau redeschiderii unei exploataţii,
proprietarul acesteia informează medicul veterinar de liberă practică
împuternicit cu 7 zile înainte, despre respectiva intenţie de
deschidere a activităţii.
(3) În completarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1),
proprietarul exploataţiilor declară medicului de liberă practică
împuternicit închiderea temporară ori definitivă a activităţii
exploataţiei, cu 7 zile înainte de producerea evenimentului.
(4) Proprietarul exploataţiei păstrează pentru activităţi de
control sanitar-veterinar toate documentele privind identificarea şi
înregistrarea exploataţiei şi a animalelor care îi sunt remise.
(5) Proprietarul exploataţiei păstrează în bune condiţii cartea
exploataţiei, prezentând-o la fiecare înregistrare a unei mişcări în/
din exploataţia sa;
(6) Proprietarul exploataţiei comunică în termen de maximum 7 zile
pierderea sau furtul acesteia medicului veterinar de liberă practică
împuternicit, prin intermediul căruia completează formularul de
declarare eveniment, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5;
(7) Pe baza formularului de declarare eveniment, proprietarului
exploataţiei i se eliberează de către operatorul SNIIA un duplicat,
contra cost.
ART. 11
Obligaţii privind identificarea şi mişcarea animalelor din
exploataţiile nonprofesionale
(1) Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a colabora cu
medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea
identificării şi înregistrării animalelor din exploataţia sa.
-----------
Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 13 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.
(1^1) Fiecare deţinător de animale achiziţionează, direct de la un
furnizor primar sau de la un furnizor secundar, mijloacele de
identificare necesare identificării animalelor deţinute.
-----------
Alin. (1^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 14 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

(2) Proprietarul exploataţiei trebuie să permită accesul în


exploataţie doar animalelor identificate conform legislaţiei în
vigoare şi doar celor care sunt însoţite de formularele/ documentele
de mişcare, iar în cazul bovinelor, şi de paşaport.
(3) În termen de 7 zile de la achiziţionarea oricăror animale din
speciile care fac obiectul prezentei norme sanitare veterinare,
deţinătorul de animale notifică prezenţa respectivelor animale în
exploataţie medicului veterinar de liberă practică împuternicit.
-----------
Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 15 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

(4) Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a notifica


medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice intenţie de
mişcare a animalelor; în acest scop, solicită medicului veterinar de
liberă practică împuternicit eliberarea formularului de mişcare, al
cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.
-----------
Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 15 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

(5) În cazul vânzării animalelor, cu excepţia suinelor, direct din


exploataţia nonprofesională către o exploataţie comercială,
exploataţie comercială de tip A sau unui mijlocitor de afaceri pentru
animale vii, deţinătorul animalelor predă medicului veterinar
împuternicit, în termen de cel mult 7 zile, exemplarul negru al
documentului de mişcare completat şi semnat de deţinător, la predarea
animalelor către noii deţinători.
-----------
Alin. (5) al art. 11 a fost modificat de pct. 15 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

(6) În cazul cumpărării animalelor de la o exploataţie comercială


sau mijlocitor de afaceri cu animale vii, noul deţinător păstrează şi
arhivează în registrul exploataţiei exemplarul albastru al
documentului de mişcare şi predă medicului veterinar de liberă
practică împuternicit exemplarul negru al acestui document în cel mult
7 zile de la intrarea animalelor în exploataţie.
(7) Pentru animalele din specia bovine, suplimentar faţă de
cerinţele prevăzute la alin. (1) - (6), noul deţinător de animale are
obligaţia de a solicita înregistrarea mişcării şi în paşaportul
bovinei, în cazul în care această mişcare are ca rezultat schimbarea
deţinătorului sau a exploataţiei.
(8) Numai animalele înscrise în formularul/ documentul de mişcare
pot fi mutate dintr-o exploataţie în alta, inclusiv cele având drept
destinaţie un abator, în vederea tăierii.
(9) Deţinătorul de animale are obligaţia de a avea asupra sa pe
timpul mişcării animalelor următoarele documente:
a) paşaportul, în cazul animalelor din specia bovine;
b) la ieşirea animalelor către altă exploataţie, formularul de
mişcare albastru - matcă şi cupon;
c) la intrarea în exploataţie a animalelor provenite din unităţi
documentul de mişcare exemplarele albastru şi negru.
d) alte documente prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în
vigoare.
-----------
Lit. d) a alin. (9) al art. 11 a fost introdusă de pct. 16 al art.
I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 475 din 6 iulie 2011.

(10) La achiziţionarea animalelor, noul deţinător este obligat să


aibă asupra sa un document care să conţină codul exploataţiei de
destinaţie - carte de exploataţie, copie după formularul de
identificare sau împuternicire din partea proprietarului exploataţiei
de destinaţie.
(11) În cazul în care animalul care a ieşit către exploataţii de
tip târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau
expoziţii de animale, s-a întors în exploataţia de origine,
deţinătorul acestuia are obligaţia de a notifica medicul veterinar de
liberă practică împuternicit, prin predarea către acesta a
exemplarului negru al documentului de mişcare.
(12) Proprietarul exploataţiei are obligaţia de a reţine, de a
păstra şi de a arhiva în registrul exploataţiei exemplarele verzi -
matcă şi/sau albastru - cupon ale tuturor formularelor de mişcare
eliberate pentru animalele care au fost şi/ sau sunt în exploataţie,
precum şi exemplarele verzi şi albastre ale documentelor de mişcare
pentru animalele care au fost şi/ sau sunt în exploataţie, după caz.
(13) În vederea monitorizării mişcării animalelor, deţinătorul
acestora are obligaţia de a prezenta organelor de control şi inspecţie
sanitar-veterinară documentele de însoţire a animalelor pe parcursul
mişcării acestora.
(14) La sosirea animalelor în exploataţii de tip târguri de
animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de
animale, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta medicului
veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea din unitatea
respectivă formularele de mişcare şi predă reprezentantului unităţii
exemplarul albastru al acestor formulare.
(15) La constituirea unei exploataţii de tip stână şi tabără de
vară, prin încredinţarea animalelor către un deţinător sau către
proprietarul acelei exploataţii, acesta preia numai animale care sunt
însoţite de formularul/ documentul de mişcare.
(16) În perioada în care animalele se află într-o exploataţie de
tip stână şi tabără de vară, proprietarul acesteia sau deţinătorul
animalelor are obligaţia de a avea în permanenţă asupra sa
formularele/ documentele de mişcare ale tuturor animalelor din
respectiva exploataţie.
(17) În cazul evenimentelor de tip sacrificare a animalelor pentru
consum propriu, moarte sau dispariţie a animalelor, pierdere a
crotaliilor aplicate animalelor, pierdere a cărţii de exploataţie sau
a paşaportului în cazul bovinelor, precum şi regăsire a animalului,
deţinătorul animalelor notifică medicul veterinar de liberă practică
împuternicit despre acestea, în termen de maximum 7 zile de la
producerea evenimentului.
(18) În cazul evenimentului de tip sacrificare a animalelor pentru
consum propriu deţinătorul animalelor are obligaţia de a preda
medicului veterinar de liberă practică împuternicit crotaliile
auriculare ale animalelor sacrificate.
(19) În cazul evenimentului de tip moarte a animalelor, crotaliile
auriculare nu se îndepărtează.
(20) În cazul bovinelor, paşaportul este predat medicului
veterinar de liberă practică împuternicit, în termen de maximum 7 zile
de la producerea evenimentului care are drept consecinţă lipsa bovinei
din exploataţie, cu excepţia evenimentului de mişcare către o altă
exploataţie.
(21) DSVSA eliberează contra cost paşapoartele duplicat, în termen
de maximum 3 zile de la data solicitării, pe baza formularului de
declarare eveniment în care este consemnată pierderea paşaportului şi
a înregistrării acestuia în Baza naţională de date informatice; costul
paşapoartelor duplicat se stabileşte de fiecare DSVSA, în funcţie de
cheltuielile generate de emiterea acestora.
(22) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra
animalelor din specia bovine prin vânzare sau donaţie, vechiul
proprietar are obligaţia de a preda noului deţinător paşaportul
bovinei.
-----------
Alin. (22) al art. 11 a fost introdus de pct. 17 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

(23) În cazul moştenirii animalelor din specia bovine, noul


deţinător, în cazul în care nu intră în posesia paşaportului, are
obligaţia de a solicita eliberarea unui duplicat, conform prevederilor
prezentei norme.
-----------
Alin. (23) al art. 11 a fost introdus de pct. 17 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

ART. 12
Obligaţii privind transportul animalelor vii
Orice persoană care transportă animale pe teritoriul României are
următoarele obligaţii:
a) să accepte doar animalele identificate, care sunt însoţite de
formularul/ documentul de mişcare sau de documentele obligatorii
necesare în cazul comerţului intracomunitar sau al exportului către
ţări terţe, precum şi de paşaport, în cazul bovinelor;
b) să verifice la îmbarcare, pentru fiecare animal, corespondenţa
dintre paşaport, formularul/ documentul de mişcare şi crotalii
auriculare, pentru animalele din specia bovine, precum şi
corespondenţa dintre crotaliile auriculare şi formularul/ documentul
de mişcare, pentru celelalte specii de animale;
c) să prezinte persoanelor responsabile de controlul sanitar -
veterinar animalele şi toate documentele prevăzute la lit. a);
d) să asigure bunăstarea animalului pe parcursul întregii
călătorii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
e) să transporte animalele în vehicule înregistrate/ autorizate
sanitar - veterinar în acest scop.

CAP. III
Obligaţiile proprietarilor de exploataţii comerciale şi
exploataţii comerciale de tip A/deţinătorilor de animale din
exploataţii nonprofesionale care efectuează activitatea de
identificare şi înregistrare prin asociaţiile înregistrate legal
-----------
Titlul capitolului III a fost modificat de pct. 18 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

ART. 13
Obligaţii privind regimul exploataţiilor
(1) În cazul constituirii unei noi exploataţii sau al intrării
unui animal într-o exploataţie care nu a avut animale în ultimii 3
ani, proprietarul acesteia este obligat să notifice DSVSA, cu 7 zile
înainte de producerea evenimentului, intenţia respectivă, în vederea
înregistrării exploataţiei în RNE, furnizând acestuia datele de
identificare.
(2) În cazul unei exploataţii existente, fiecare proprietar de
exploataţie sau deţinător de animale are următoarele obligaţii:
-----------
Partea introductivă a alin. (2) al art. 13 a fost modificată de
pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.

a) să permită medicului veterinar oficial să desfăşoare controale


şi inspecţii sanitar-veterinare la toate exploataţiile şi pentru toate
animalele;
b) să ofere medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi
sau medicilor veterinari oficiali, după caz, răspunsuri corecte
referitoare la informaţiile solicitate, respectiv numele, prenumele/
denumirea, codul numeric personal/ CUI, şi adresa proprietarului
exploataţiei, adresa exploataţiei, precum şi datele despre deţinătorul
animalelor;
c) să declare medicilor veterinari de liberă practică
împuterniciţi sau medicilor veterinari oficiali, după caz, în perioada
prevăzută de lege, orice modificare apărută în datele deja colectate
cu privire la exploataţie;
d) să păstreze în mod corespunzător registrul exploataţiei, să îl
actualizeze şi să îl arhiveze pentru control sanitar-veterinar pentru
o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii exploataţiei.
e) să ridice de la sediul DSVSA documentele de mişcare necesare
desfăşurării activităţii şi să achite contravaloarea acestora.
-----------
Lit. e) a alin. (2) al art. 13 a fost introdusă de pct. 20 al art.
I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 475 din 6 iulie 2011.

(3) În cazul deschiderii sau redeschiderii unei exploataţii,


proprietarul acesteia informează medicul veterinar oficial, cu 7 zile
înainte, despre respectiva intenţie de deschidere a activităţii.
(4) În completarea obligaţiilor prevăzute la alin. (2),
proprietarul exploataţiilor declară medicului veterinar oficial,
închiderea temporară ori definitivă a activităţii exploataţiei, cu 7
zile înainte de producerea evenimentului.
(5) Proprietarul exploataţiei păstrează pentru activităţi de
control sanitar-veterinar toate documentele care îi sunt remise
privind identificarea şi înregistrarea exploataţiei şi a animalelor.
(6) Proprietarul exploataţiei păstrează în bune condiţii cartea
exploataţiei; în cazul pierderii sau furtului acesteia, proprietarului
exploataţiei i se eliberează de către operatorul SNIIA un duplicat,
contra cost.
ART. 14
Obligaţii privind identificarea şi mişcarea animalelor
(1) Fiecare deţinător are obligaţia de a identifica şi înregistra
animalele deţinute în condiţiile prevăzute la art. 2 - 5.
(2) Fiecare deţinător de animale achiziţionează, direct de la un
furnizor primar sau de la un furnizor secundar, mijloacele de
identificare necesare identificării animalelor deţinute.
-----------
Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 21 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

(3) Deţinătorul animalului va înregistra în registrul exploataţiei


naşterea animalului în aceeaşi zi cu identificarea lui, în cazul
bovinelor înregistrând totodată şi codul crotaliei auriculare a mamei;
de asemenea, deţinătorul animalului este responsabil de înregistrarea
naşterii animalului şi în SNIIA, în termen de 7 zile de la
identificarea lui, în cazul bovinelor înregistrându-se totodată şi
codul crotaliei auriculare a mamei; paşaportul bovinei va fi ridicat
de la DSVSA în termen de 14 zile de la înregistrarea animalului în
SNIIA.
(4) Proprietarul sau administratorul exploataţiei trebuie să
permită accesul în exploataţie doar animalelor identificate conform
legislaţiei în vigoare şi doar celor care sunt însoţite de
formularele/ documentele de mişcare, iar în cazul bovinelor, şi de
paşaport.
(5) La achiziţionarea sau încredinţarea oricăror animale din
speciile care fac obiectul prezentei norme sanitare veterinare,
deţinătorul de animale înregistrează în aceeaşi zi în registrul
exploataţiei intrarea/ ieşirea respectivelor animale în/din
exploataţie şi este responsabil de înregistrarea mişcării în SNIIA, în
termen de cel mult 3 zile de la intrarea/ieşirea animalului.
(6) În cazul în care încredinţarea animalelor se face către un
mijlocitor de afaceri cu animale vii, în documentul de mişcare va fi
completat codul de înregistrare al acestuia, iar la înregistrarea
mişcării în SNIIA va fi, de asemenea, înregistrat acest cod ca şi
destinaţie intermediară a animalelor.
(7) În cazul în care, achiziţionarea animalelor se face de la un
mijlocitor de afaceri cu animale vii la înregistrarea mişcării în
SNIIA va fi completat, de asemenea, codul de înregistrare al acestuia.
(8) Deţinătorul animalelor are obligaţia ca la orice mişcare a
acestora să completeze documentul de mişcare al animalelor, al cărui
model este prevăzut în anexa nr. 8.
(9) Pentru animalele din specia bovine, suplimentar faţă de
cerinţele prevăzute la alin. (1)-(4), noul deţinător de animale are
obligaţia de a înregistra mişcarea şi în paşaportul bovinei, în cazul
în care această mişcare are ca rezultat schimbarea deţinătorului sau a
exploataţiei.
(10) Numai animalele înscrise în documentul de mişcare pot fi
mutate dintr-o exploataţie în alta, inclusiv cele având drept
destinaţie un abator, în vederea tăierii.
(11) Deţinătorul de animale are obligaţia de a avea asupra sa pe
timpul mişcării animalelor următoarele documente:
a) paşaportul, în cazul animalelor din specia bovine;
b) documentul de mişcare - exemplarele albastru, roşu şi negru.
c) alte documente prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în
vigoare.
-----------
Lit. c) a alin. (11) al art. 14 a fost introdusă de pct. 22 al
art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.

(12) La achiziţionarea animalelor, noul deţinător este obligat să


aibă asupra sa un document care să conţină codul exploataţiei de
destinaţie - carte de exploataţie, copie după documentul de
identificare sau împuternicire din partea proprietarului exploataţiei
de destinaţie.
(13) Proprietarul exploataţiei are obligaţia de a reţine, de a
păstra şi de a arhiva exemplarele verde şi/ sau albastru ale tuturor
documentelor de mişcare eliberate pentru animalele care au fost şi/
sau sunt în exploataţie.
(14) În vederea monitorizării mişcării animalelor, deţinătorul
acestora are obligaţia de a prezenta organelor de control şi inspecţie
sanitar-veterinară documentele de însoţire a animalelor pe parcursul
mişcării acestora.
(15) La sosirea animalelor în exploataţii de tip târguri de
animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de
animale, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta medicului
veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea din unitatea
respectivă documentele de mişcare şi predă reprezentantului unităţii
exemplarul albastru al acestor documente.
(16) La constituirea unei exploataţii de tranzit de tip stână sau
tabără de vară, prin încredinţarea animalelor către un deţinător sau
către proprietarul acelei exploataţii de tranzit, acesta preia numai
animale care sunt însoţite de formularul/documentul de mişcare.
(17) În perioada în care animalele se află într-o exploataţie de
tranzit de tip stână sau tabără de vară, proprietarul acesteia sau
deţinătorul animalelor are obligaţia de a avea la dispoziţia organelor
de control formularele/documentele de mişcare ale tuturor animalelor
din respectiva exploataţie.
(18) În cazul evenimentelor de tip sacrificare a animalelor pentru
consum propriu, moarte sau dispariţie a animalelor, pierdere a
crotaliilor aplicate animalelor, pierdere a cărţii de exploataţie sau
a paşaportului în cazul bovinelor, precum şi regăsire a animalului,
deţinătorul animalelor înregistrează în aceeaşi zi evenimentul în
registrul exploataţiei şi are responsabilitatea pentru înregistrarea
evenimentului în SNIIA, în termen de cel mult 7 zile de la producerea
lui.
(19) În cazul evenimentului de tip sacrificare a animalelor pentru
consum propriu deţinătorul animalelor are obligaţia de a preda
medicului veterinar oficial al circumscripţiei sanitar - veterinare
zonale crotaliile auriculare ale animalelor sacrificate.
(20) În cazul evenimentului de tip moarte a animalelor, crotaliile
auriculare nu se îndepărtează.
(21) În cazul bovinelor, paşaportul este predat medicului
veterinar oficial al circumscripţiei sanitar - veterinare zonale, în
termen de cel mult 7 zile de la producerea evenimentului care are
drept consecinţă lipsa bovinei din exploataţie, cu excepţia
evenimentului de mişcare către o altă exploataţie.
(22) DSVSA eliberează contra cost paşapoartele duplicat, în termen
de maximum 3 zile de la data solicitării, pe baza cererii în care este
consemnată pierderea paşaportului şi a înregistrării acestui eveniment
în Baza naţională de date informatice; costul paşapoartelor duplicat
se stabileşte de fiecare DSVSA, în funcţie de cheltuielile generate de
emiterea acestora.
ART. 15
Obligaţii privind activitatea din abatoare
(1) Fiecare abator deţine şi actualizează un registru al
abatorului, care este inscripţionat cu codul abatorului atribuit de
SNIIA.
(2) Administratorul abatorului, în calitate de deţinător de
animale, este responsabil pentru menţinerea şi actualizarea
registrului abatorului şi are următoarele obligaţii:
a) să permită accesul în abator numai animalelor identificate,
care sunt însoţite de un formular/document de mişcare, precum şi de
paşaport, în cazul bovinelor;
b) să verifice, pentru fiecare animal, dacă există concordanţă
între codul unic de identificare şi documentele prevăzute la lit. a);
c) sub supravegherea medicului veterinar oficial responsabil cu
activitatea din abator să înlăture crotaliile auriculare ale tuturor
animalelor tăiate şi să efectueze, pentru fiecare pereche de crotalii
recuperate de la animalele sacrificate, o secţiune transversală,
perpendicular pe pinul de penetrare pentru partea "tată", respectiv
canal de joncţiune, pentru partea "mamă"; secţiunea este efectuată
astfel încât să includă codul de bare înscris pe fiecare componentă a
crotaliei; prin grija administratorului abatorului, toate crotaliile
auriculare înlăturate se distrug prin incinerare fie în crematoriile
proprii, caz în care se întocmeşte un proces-verbal de incinerare
semnat şi de medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din
abator, fie în unităţi specializate, caz în care se face dovada
predării lor către unitatea de neutralizare a deşeurilor de origine
animală cu care abatorul are încheiat un contract;
d) să înregistreze în registrul abatorului cel puţin următoarele
date referitoare la animalele tăiate: data tăierii, codul unic de
identificare animalului, codul exploataţiei de origine, codul de
înregistrare al mijlocitorului de afaceri cu animale vii de la care s-
au achiziţionat animalele, dacă este cazul, numărul animalelor tăiate,
numărul lotului de animale, greutatea carcasei, codul de identificare
al carcasei, destinaţia cărnii, numărul autorizaţiei de transport şi
numărul de înmatriculare al vehiculului cu care au fost transportate
animalele la abator, numărul autorizaţiei de transport şi numărul de
înmatriculare al vehiculului care efectuează transportul carcasei;
e) să actualizeze zilnic registrul abatorului şi să îl păstreze
pentru control o perioadă de cel puţin 3 ani după închiderea
activităţii;
f) să preia de la deţinătorul animalelor din specia bovine,
destinate tăierii în abator, paşapoartele acestora, să le semneze, să
aplice ştampila unităţii în rubrica prevăzută în paşaport pentru
administratorul abatorului şi să le înmâneze medicului veterinar
oficial din cadrul circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor la fiecare sfârşit de lună pentru bovinele
tăiate în luna respectivă;
g) să arhiveze în ordine cronologică formularele/documentele de
mişcare destinate noului deţinător de animale şi să le păstreze pentru
controlul sanitar-veterinar pentru o perioadă de cel puţin 3 ani;
h) să înregistreze în SNIIA intrarea animalelor în abator, precum
şi tăierea sau, dacă este cazul, moartea acestora, în termen de cel
mult 3 zile de la producerea evenimentului, înregistrând codul
exploataţiei-sursă şi codul de înregistrare al mijlocitorului de
afaceri cu animale vii de la care a achiziţionat animalele, dacă este
cazul, precum şi codul formularului sau al documentului de mişcare.
-----------
Lit. h) a alin. (2) al art. 15 a fost modificată de pct. 23 al
art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.

(3) Registrul abatorului poate fi păstrat pe suport hârtie sau pe


suport electronic.
ART. 16
Obligaţii în cazul achiziţionării de animale prin comerţ
intracomunitar sau prin import
În cazul achiziţionării de animale prin comerţ intracomunitar sau
prin import din ţări terţe, deţinătorul are următoarele obligaţii:
a) identifică, în termen de cel mult 7 zile de la data importului,
animalele provenite din ţările terţe, în conformitate cu prevederile
prezentei norme sanitar - veterinare;
b) este responsabil de înregistrarea în SNIIA a animalelor
importate, în cel mult 7 zile de la identificarea acestora, menţionând
corespondenţa dintre codul de identificare din ţara terţă şi noul cod
de identificare obţinut prin crotaliere.
c) în cazul animalelor provenite din state membre ale Uniunii
Europene, este responsabil de înregistrarea animalului în SNIIA în cel
mult 7 zile de la intrarea acestora în exploataţie, păstrând
crotaliile auriculare din statul membru de origine şi specificând
codul unic de identificare al mamei;
d) ridică noul paşaport al bovinei de la DSVSA în termen de 14
zile de la înregistrarea animalului în SNIIA;
e) predă la DSVSA paşapoartele bovinelor provenite din state
membre ale Uniunii Europene la ridicarea paşapoartelor noi emise de
DSVSA.
ART. 17
Obligaţii privind activitatea în târgul de animale vii, baza de
achiziţii pentru animale vii şi expoziţia de animale
Proprietarul târgului de animale vii, bazei de achiziţii pentru
animale vii şi expoziţiei de animale are următoarele obligaţii:
a) să arhiveze în dosare separate pentru fiecare zi în care
funcţionează exemplarul albastru al formularului de mişcare sau
exemplarul albastru al documentului de mişcare, după caz, destinate
unităţii, care au însoţit animalele la intrarea în aceasta;
b) să elibereze documente de mişcare pentru animalele ce părăsesc
unitatea, completând datele referitoare la exploataţia de destinaţie;
c) să înregistreze în SNIIA, în aceeaşi zi, trecerea animalelor
prin unitate, înregistrând, în acelaşi timp, dacă animalul şi-a
schimbat sau nu proprietarul; în cazul în care animalul şi-a schimbat
proprietarul, are obligaţia să înregistreze şi codul exploataţiei
noului proprietar sau codul mijlocitorului de afaceri, după caz.
-----------
Lit. c) a art. 17 a fost modificată de pct. 24 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

ART. 18
Obligaţii în cazul vânzării de animale prin comerţ intracomunitar
sau export
În cazul vânzării de animale prin comerţ intracomunitar sau export
deţinătorul animalului, este responsabil de înregistrarea în SNIIA a
evenimentului de ieşire la comerţ intracomunitar sau export, în termen
de maximum 2 zile de la producerea evenimentului, menţionând totodată
şi ţara de destinaţie.

CAP. IV
Obligaţiile mijlocitorilor de afaceri cu animale vii

ART. 19
Obligaţiile mijlocitorilor de afaceri cu animale vii
La cumpărarea şi la vânzarea de animale, mijlocitorii de afaceri
cu animale vii au urmăroarele obligaţii:
a) să preia de la deţinători doar animale identificate conform
prevederilor prezentei norme sanitare veterinare;
b) la preluarea animalelor, să completeze documentul de mişcare
prevăzut în anexa nr. 8, obligatoriu cu toate datele prevăzute în
secţiunea A şi B a respectivului document şi în anexa acestuia, dacă
este cazul, precum şi datele din secţiunea C, dacă acestea sunt
cunoscute şi reprezintă destinaţia pentru toate animalele;
c) în cazul în care exploataţia de destinaţie nu este cunoscută,
la preluarea animalelor din exploataţia de provenienţă, completează
datele din secţiunea C a documentului de mişcare la predarea
animalelor către noul deţinător din exploataţia de destinaţie, numai
dacă toate animalele înscrise în respectivul document de mişcare au
aceeaşi destinaţie;
d) în cazul în care animalele înscrise într-un document de mişcare
preluate dintr-o exploataţie de provenienţă au destinaţii diferite, la
predarea animalelor către noii deţinători de la destinaţie, eliberează
noi documente de mişcare, completând secţiunile A, B şi C:
1. cu datele corespunzătoare atât ale exploataţiei de provenienţă,
cât şi ale celei de destinaţie;
2. cu datele corespunzătoare ale animalelor preluate de
exploataţia de destinaţie;
e) predă atât deţinătorilor animalelor din exploataţiile de
provenienţă, cât şi deţinătorilor animalelor din exploataţiile de
destinaţie exemplarele documentelor de mişcare ce le revin acestora,
precum şi exemplarul ce revine medicului veterinar de liberă practică
împuternicit pentru exploataţia nonprofesională de provenienţa sau
destinaţie, după caz;
f) deţine pe timpul transportului animalelor de la exploataţia de
provenienţă, până la exploataţia de destinaţie, cel puţin exemplarele
albastru şi roşu ale documentului de mişcare;
g) păstrează pentru cel puţin 3 ani de la încetarea activităţii,
exemplarele roşii ale documentelor de mişcare, arhivate în ordine
cronologică şi le prezintă organelor de control la solicitarea
acestora;
h) întocmeşte şi păstrează la sediul social declarat Registrul
animalelor transportate şi comercializate, în care se completează
toate datele referitoare la:
1. codul unic de identificare al animalelor preluate;
2. exploataţia de provenienţă a animalelor;
3. data preluării;
4. numărul de înmatriculare al mijlocului de transport al
animalelor;
5. codul exploataţiei de destinaţie a animalelor;
6. data predării către exploataţia de destinaţie;
7. data morţii animalului, dacă este cazul.
i) întocmeşte şi păstrează la sediul social declarat Registrul
dezinfecţiilor efectuate mijloacelor de transport animale vii
utilizate la transportul animalelor comercializate având file
prevăzute pentru fiecare mijloc de transport deţinut sau utilizat, în
care se completează datele referitoare la:
1. data transportului;
2. specia de animale a fost transportată;
3. data şi locul unde a avut loc dezinfecţia, după efectuarea
transportului;
4. denumirea comercială a dezinfectantului folosit;
5. concentraţia în care a fost folosit dezinfectantul.
j) păstrează şi prezintă organelor de control pentru cel puţin 3
ani de la încetarea activităţii Registrul animalelor transportate şi
comercializate şi Registrul dezinfecţiilor efectuate mijloacelor de
transport animale vii utilizate la transportul animalelor
comercializate;
k) notifică direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa
alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti competentă
teritorial pentru exploataţia de destinaţie despre vânzarea tuturor
suinelor şi despre destinaţia lor; notificarea se face prin
transmiterea prin fax a documentelor de mişcare a animalelor vii,
completate cu toate datele prevăzute de secţiunile A, B şi C.
------------
Litera k) a art. 19 a fost introdusă de pct. 1 al art. 24 din
ORDINUL nr. 136 din 23 noiembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 805 din 2 decembrie 2010.

CAP. V
Obligaţiile medicului veterinar de liberă practică împuternicit

ART. 20
Obligaţii privind identificarea şi înregistrarea exploataţiilor
(1) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit verifică şi
actualizează permanent datele cu privire la exploataţiile şi animalele
pentru care este împuternicit, inclusiv pe cele referitoare la
exploataţiile comerciale de tip A, potrivit legii, ca urmare a
notificării deţinătorilor de animale sau ca urmare a efectuării
acţiunilor sanitare veterinare.
-----------
Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 25 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

(2) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1),


medicul veterinar de liberă practică împuternicit efectuează
următoarele activităţi:
a) răspunde solicitării de înregistrare doar a exploataţiilor
nonprofesionale, taberelor de vară şi stânelor, în maximum 7 zile de
la primirea acesteia, şi completează toate rubricile destinate
identificării acestora, conform formularului de identificare;
b) actualizează datele aparţinând exploataţiilor din RNE cu
privire la: schimbarea proprietarului, modificarea domiciliului
proprietarului, schimbarea numelui proprietarului, divizarea
exploataţiilor nonprofesionale în urma partajului efectuat în
condiţiile legii, pe baza cererii proprietarului şi a documentelor
justificative; copiile documentelor în baza cărora s-a făcut
schimbarea datelor în SNIIA sunt păstrate la medicul veterinar de
liberă practică împuternicit şi de DSVSA cel puţin 3 ani; modificarea
datelor în SNIIA este efectuată în maximum 3 zile de la prezentarea de
către proprietar a cererii şi a documentelor justificative;
c) răspunde solicitării de actualizare a datelor de identificare
ale exploataţiilor nonprofesionale, care au fost reorganizate ca
exploataţii comerciale de tip A, înregistrate sanitar-veterinar,
potrivit legii, de către DSVSA.
-----------
Lit. c) a alin. (2) al art. 20 a fost introdusă de pct. 26 al art.
I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 475 din 6 iulie 2011.

(3) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit distribuie


cărţile de exploataţie, în termen de maximum 7 zile calendaristice de
la primirea lor, prin înmânare către proprietarul exploataţiei,
respectiv deţinătorul animalelor, efectuând totodată un scurt
instructaj privind funcţiile cărţii, precum şi obligaţiile ce revin
deţinătorului acestora.
-----------
Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 27 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

(4) În cazul închiderii definitive a unei exploataţii, medicul


veterinar de liberă practică împuternicit preia cartea exploataţiei
respective şi o transmite în termen de maximum 30 de zile către DSVSA.
(5) În cazul înfiinţării unei exploataţii noi, medicul veterinar
de liberă practică împuternicit completează formularul de
identificare, iar la primirea cărţii de exploataţie de la DSVSA o
înmânează, pe bază de semnătură, proprietarului exploataţiei.
(6) În cazul pierderii, furtului sau dispariţiei cărţii de
exploataţie, medicul veterinar de liberă practică împuternicit anunţă
operatorul SNIIA prin înregistrarea evenimentului în SNIIA.
(7) La primirea duplicatului cărţii de exploataţie eliberat de
către operatorul SNIIA, medicul veterinar de liberă practică
împuternicit îl înmânează proprietarului exploataţiei.
ART. 21
Obligaţiile privind identificarea şi înregistrarea animalelor
(1) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi sunt
responsabili cu efectuarea identificării animalelor şi cu
înregistrarea acestora în SNIIA, în cazul exploataţiilor pentru care a
fost împuternicit, potrivit legii.
(2) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit are
următoarele obligaţii:
a) în termen de maximum 7 zile de la notificarea proprietarului,
să identifice animalele, înregistrând totodată proprietarul acestora,
precum şi deţinătorul lor, dacă acesta este diferit de proprietar;
b) să completeze rubricile destinate identificării animalelor,
prin înscrierea codului crotaliei, precum şi a informaţiilor
solicitate în formularul de identificare;
c) să introducă în SNIIA, în maximum 3 zile de la aplicarea
mijlocului de identificare, datele cu privire la exploataţiile şi
animalele identificate, pe echipamentele de calcul şi de comunicaţii
puse la dispoziţie de către operatorul SNIIA;
d) să păstreze exemplarul roşu al formularului de identificare, să
înmâneze exemplarul verde al acestuia proprietarului exploataţiei şi
să expedieze în original exemplarul albastru al formularului de
identificare către DSVSA, în prima decadă a lunii următoare;
e) abrogată;
-----------
Lit. e) a alin. (2) al art. 21 a fost abrogată de pct. 28 al art.
I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 475 din 6 iulie 2011.

f) în cazul constatării într-o exploataţie a existenţei unui


animal neidentificat, care nu este produsul vreunei femele din
exploataţia în cauză, să anunţe medicul veterinar oficial zonal;
-----------
Lit. f) a alin. (2) al art. 21 a fost introdusă de pct. 29 al art.
I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 475 din 6 iulie 2011.

g) în cazul în care deţinătorul unui animal nu poate face dovada


identificării şi trasabilităţii animalului în cauză, să considere
acest animal cu risc major în difuzarea de boli, să îl pună sub
restricţie şi să îl distrugă conform prevederilor legale, pe
cheltuiala deţinătorului şi respectând normele de bunăstare a
animalelor.
-----------
Lit. g) a alin. (2) al art. 21 a fost introdusă de pct. 29 al art.
I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 475 din 6 iulie 2011.

ART. 22
Obligaţiile privind mişcarea animalelor
(1) În cazul mişcării animalelor având ca efect descreşterea
numărului de animale în exploataţia de referinţă, ca urmare a
vânzărilor, donaţiilor sau încredinţărilor de animale - turmă în
transhumanţă care pleacă cu cioban, medicul veterinar de liberă
practică împuternicit întocmeşte şi eliberează un formular de mişcare,
pentru fiecare animal sau grup de animale, astfel:
a) răspunde solicitării proprietarului exploataţiei sau a
deţinătorului de animale în maximum 3 zile de la primirea acesteia;
b) completează formularul de mişcare şi eliberează exemplarele
albastru şi verde - matca şi cuponul acestora - pentru fiecare animal
sau grup de animale, după caz, care urmează să fie mutat în afara
exploataţiei şi care are o destinaţie comună; formularul de mişcare
este valabil până la data sosirii animalelor în exploataţia de
destinaţie, dar nu mai mult de 3 zile de la eliberare; în situaţia
grupurilor de animale aflate în mişcare de tip transhumanţă,
formularul de mişcare este valabil până la data sosirii animalelor în
exploataţia de destinaţie;
c) înregistrează în SNIIA mişcarea animalelor, în aceeaşi zi cu
eliberarea formularelor de mişcare;
d) păstrează exemplarul roşu al formularului de mişcare emis şi îl
arhivează în ordine cronologică.
(2) În cazul mişcării animalelor având ca efect creşterea
numărului de animale în exploataţia de referinţă, respectiv naşteri,
cumpărări, încredinţări, medicul veterinar de liberă practică
împuternicit procedează după cum urmează:
a) în cazul naşterilor:
1. aplică animalelor născute în exploataţie mijloacele oficiale de
identificare în termen de 7 zile de la solicitare;
2. completează rubricile destinate identificării animalelor, prin
înscrierea codului crotaliei auriculare în formularul de identificare
menţionând totodată şi datele proprietarului; în cazul bovinelor
înregistrează şi datele corecte referitor la codul crotaliei
auriculare a mamei;
3. semnează formularul de identificare, prezintă formularul
respectiv deţinătorului pentru a fi semnat şi de către acesta,
păstrează exemplarul roşu al formularului de identificare şi îl
arhivează în ordine cronologică, înmânează exemplarul verde
deţinătorului şi predă exemplarul albastru al formularului de
identificare către DSVSA, în prima decadă a lunii următoare;
4. înregistrează evenimentul în SNIIA, în maximum 3 zile de la
identificarea animalelor; în cazul bovinelor va înregistra în SNIIA şi
datele corecte referitor la codul crotaliei auriculare a mamei;
5. abrogat.
-----------
Pct. 5, lit. a) al alin. (2) al art. 22 a fost abrogat de pct. 30
al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.

b) în cazul cumpărărilor, al încredinţărilor sau al transferului:


1. răspunde solicitării deţinătorului de animale în maximum 3 zile
de la primirea acesteia;
2. preia de la deţinătorul animalelor exemplarul albastru matca al
formularului de mişcare şi înregistrează datele în SNIIA în aceeaşi
zi;
3. în cazul bovinelor, suplimentar faţă de prevederile pct. 1 şi
2, completează în paşaportul bovinei datele cu privire la eveniment,
semnează şi parafează în rubricile destinate medicului veterinar de
liberă practică împuternicit.
(3) În cazul preluării exemplarului negru al documentului de
mişcare de la deţinătorul animalelor, înregistrează în SNIIA
evenimentul de intrare/ ieşire a animalelor în/ din exploataţie, în
termen de cel mult 3 zile de la preluarea documentului.
ART. 23
Obligaţiile privind înregistrarea unor evenimente
În vederea înregistrării unor evenimente de tip sacrificare a
animalelor pentru consum propriu, moarte sau dispariţie a animalelor,
pierdere a crotaliilor aplicate animalelor, pierdere a cărţii de
exploataţie sau a paşaportului în cazul bovinelor, precum şi regăsire
a animalului, medicul veterinar de liberă practică împuternicit are
următoarele obligaţii:
a) să răspundă solicitării proprietarului exploataţiei sau
deţinătorului de animale în maximum 3 zile de la primirea acesteia,
prin completarea formularului de declarare eveniment, şi să înmâneze
solicitantului exemplarul verde al acestuia; înregistrarea
evenimentului de tip dispariţie a animalelor este efectuată numai dacă
deţinătorul animalelor predă medicului veterinar de liberă practică
împuternicit o copie după declaraţia cu privire la evenimentul
respectiv, înregistrată la secţia de poliţie în a cărei rază
teritorială se află exploataţia din care a dispărut animalul;
b) să colecteze crotaliile auriculare ale animalelor sacrificate
pentru consum propriu şi să le predea, împreună cu exemplarul albastru
al formularului de declarare eveniment, la DSVSA, până în prima decadă
a lunii următoare;
c) să înregistreze evenimentul în SNIIA, în aceeaşi zi cu
eliberarea documentelor;
d) suplimentar faţă de cele prevăzute la lit. a)-c), pentru
animalele din specia bovine, să completeze în paşaport datele cu
privire la eveniment şi să-l predea la DSVSA, în prima decadă a lunii
următoare;
e) să păstreze şi să arhiveze în ordine cronologică exemplarul
roşu al formularului de declarare eveniment şi copia după declaraţia
prevăzută la lit. a);
f) în cazul semnalării de către deţinătorul de animale ori de
către DSVSA a pierderii crotaliei unui animal, să completeze
formularul de declarare eveniment, care reprezintă solicitarea
eliberării contra cost a unui duplicat al acesteia şi să înregistreze
evenimentul în SNIIA în aceeaşi zi;
g) în cazul apariţiei unui animal declarat dispărut care are
crotalia auriculară/ crotaliile auriculare aplicate, să completeze
formularul de declarare eveniment şi să înregistreze în SNIIA, în
aceeaşi zi, evenimentul de regăsire a animalului;
h) în cazul apariţiei unui animal declarat dispărut nu mai are
crotalia auriculară/ crotaliile auriculare, după finalizarea anchetei
oficiale efectuate de către organele abilitate şi în cazul în care în
urma acesteia a putut fi stabilită cu certitudine originea animalului,
să completeze formularul de declarare a evenimentului de tip regăsire
animal şi pierdere crotalie şi să înregistreze evenimentele în SNIIA,
în aceeaşi zi; să aplice crotalia auriculară/ crotaliile auriculare
duplicat sub supravegherea medicului veterinar oficial.
ART. 24
Obligaţii în cazul achiziţionării de animale prin comerţ
intracomunitar sau prin import
(1) În cazul achiziţionării de animale prin comerţ intracomunitar
sau prin import, medicul veterinar de liberă practică împuternicit are
următoarele obligaţii:
a) verifică corespondenţa dintre codurile unice de identificare şi
documentele însoţitoare ale animalelor;
b) identifică, crotaliază şi înregistrează în conformitate cu
prevederile prezentei norme sanitare veterinare, în termen de 7 zile
de la data importului, animalele provenite din ţările terţe;
c) în cazul animalelor provenite din state membre ale Uniunii
Europene, înregistrează animalul specificând şi codul unic de
identificare al mamei, păstrând crotaliile auriculare din statul
membru de origine; de la aceste prevederi sunt exceptate suinele care
au făcut obiectul comerţului intracomunitar, cărora li se aplică
crotalia auriculară naţională cu cod unic de identificare;
d) colectează toate paşapoartele bovinelor de la deţinătorul
animalelor şi le predă la DSVSA, în maximum 3 zile de la colectare.
(2) Prin completarea formularului de identificare a animalelor şi
înregistrarea acestora în SNIIA, se solicită eliberarea de către DSVSA
a noilor paşapoarte pentru bovinele provenite atât din statele membre
ale Uniunii Europene, cât şi din ţările terţe.
(3) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit:
a) păstrează o copie a fiecărui paşaport predat la DSVSA ;
b) predă deţinătorului animalelor exemplarul verde al formularului
de identificare;
c) transmite la DSVSA exemplarul albastru al formularului de
identificare;
d) arhivează exemplarul roşu al formularului de identificare.
ART. 25
Obligaţiile privind activitatea în târgurile de animale vii, baze
de achiziţii pentru animale vii şi expoziţii de animale
Medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea
din târgurile de animale vii, bazele de achiziţii pentru animale vii
şi expoziţiile de animale are obligaţia să verifice corespondenţa
dintre codurile unice de identificare ale animalelor şi datele
înscrise în formularele/ documentele de mişcare pentru animalele care
intră/ ies din unitate.
ART. 26
Abrogat.
-----------
Art. 26 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 28 din
27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.

CAP. VI
Obligaţiile medicului veterinar oficial

ART. 27
Obligaţiile medicului veterinar oficial al circumscripţiei
sanitar-veterinare zonale cu privire la identificarea şi înregistrarea
animalelor
Medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare
zonale are următoarele obligaţii:
a) desfăşoară activităţi de monitorizare a activităţii de
identificare şi înregistrare a animalelor, desfăşurată de către
medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi de la
circumscripţiile sanitare veterinare de asistenţă şi activităţi de
inspecţie în exploataţii; toate deficienţele găsite sunt raportate
DSVSA, urmărindu-se remedierea acestora;
-----------
Lit. a) a art. 27 a fost modificată de pct. 32 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.
b) execută un program operaţional de monitorizare stabilit de
ANSVSA, prin verificarea electronică, scriptică, şi faptică a
activităţilor de identificare şi înregistrare a animalelor;
c) colectează crotaliile provenite de la animalele sacrificate
pentru consum propriu în exploataţiile comerciale şi le predă la DSVSA
în vederea distrugerii.
ART. 28
Obligaţiile privind comerţul intracomunitar cu animale din România
către alte state membre ale Uniunii Europene şi exportul de animale
Medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare
zonale are următoarele obligaţii:
a) verifică dacă animalele destinate comerţului intracomunitar sau
exportului sunt identificate conform prezentei norme sanitare
veterinare şi au paşapoarte, în cazul bovinelor;
b) verifică concordanţa dintre codul unic de identificare al
animalelor înscris pe crotaliile auriculare şi cel înscris pe
documentele însoţitoare;
c) păstrează şi arhivează o copie a certificatului de sănătate
pentru export sau comerţ intracomunitar;
d) predă lunar la DSVSA paşapoartele bovinelor exportate.
ART. 29
Obligaţiile medicului veterinar oficial al circumscripţiei
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind activitatea
din abatoarele de bovine
Medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor are următoarele obligaţii:
-----------
Partea introductivă a art. 29 a fost modificată de pct. 33 al art.
I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 475 din 6 iulie 2011.

a) arhivează cronologic paşapoartele transmise de administratorul


legal al abatorului;
-----------
Lit. a) a art. 29 a fost modificată de pct. 34 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

b) verifică înregistrarea în SNIIA a tăierii animalelor, în


termenele prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară.
-----------
Lit. b) a art. 29 a fost modificată de pct. 34 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

c) transmite la DSVSA, pe bază de proces-verbal de predare-


primire, paşapoartele bovinelor astfel:
1. o dată pe săptămână, în cazul abatoarelor care taie mai mult de
20 de capete/ săptămână;
2. o dată pe lună, în cazul abatoarelor care taie mai puţin de 20
de capete/ săptămână.
ART. 30
Obligaţiile privind activitatea din abatoare pentru medicul
veterinar oficial responsabil cu activitatea din abator
(1) Medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din
abator are următoarele obligaţii:
a) să completeze pe paşaportul bovinei data tăierii şi codul
abatorului, să semneze şi să parafeze paşaportul;
b) abrogată;
-----------
Lit. b) a alin. (1) al art. 30 a fost abrogată de pct. 35 al art.
I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 475 din 6 iulie 2011.

c) să supravegheze distrugerea prin incinerare, prin grija


proprietarului abatorului, a crotaliilor auriculare ale animalelor
tăiate, şi să semneze pe procesul - verbal de incinerare.
(2) Dacă medicul veterinar oficial responsabil cu activitatea din
abator constată că un animal destinat tăierii:
a) mai are o singură crotalie - permite tăierea animalului pentru
consum, în urma unei anchete oficiale din care reiese identitatea
animalului;
b) nu are nicio crotalie - se aplică prevederile art. 39 alin.
(2).
-----------
Lit. b) a alin. (2) al art. 30 a fost modificată de pct. 36 al
art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.

(3) Procedura menţionată la alin. (2) poate fi urmată numai dacă


animalul a fost însoţit de un formular de mişcare, iar în cazul
bovinelor, şi de paşaport, pe baza cărora se poate stabili originea
animalului, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 39 alin. (2).
ART. 31
Obligaţiile privind activitatea din unităţile de neutralizare a
deşeurilor de origine animală
Medicul veterinar oficial înregistrează în SNIIA codurile de
identificare ale animalelor înscrise în documentele de mişcare care
însoţesc cadavrele care au intrat în unitatea de ecarisare.

CAP. VII
Obligaţiile DSVSA

ART. 32
Obligaţiile privind identificarea şi înregistrarea exploataţiilor
(1) DSVSA este răspunzătoare pentru activitatea de înregistrare şi
actualizare a datelor referitoare la unităţi.
(2) La emiterea autorizaţiei sanitar-veterinare de către DSVSA,
unitatea este înregistrată în RNE cu starea "activă" prin proceduri
generate de SNIIA.
(3) În cazul redeschiderii unei unităţi a cărei activitate a fost
închisă temporar, procedura de reautorizare se efectuează cu
menţinerea codului de exploataţie avut iniţial.
(4) La înregistarea în RNE a unităţilor, DSVSA completează datele
de identificare ale exploataţiilor cu coordonatele geografice ale
acestora, prin utilizarea aparatelor privind Sistemul de Poziţionare
Globală.
(5) Pentru unităţile deja înregistrate în RNE, DSVSA completează
datele de identificare ale acestora cu coordonatele geografice
corespunzătoare în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei norme sanitare veterinare.
ART. 33
Obligaţiile privind gestiunea şi controlul exploataţiilor
(1) DSVSA păstrează formularele şi documentele primite de la
medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau de la medicul
veterinar oficial pentru cel puţin 3 ani, verifică introducerea
datelor în RNE şi SNIIA, monitorizează şi controlează SNIIA.
(2) În cadrul activităţii de gestiune şi control al
exploataţiilor, DSVSA are următoarele obligaţii:
a) să verifice toate formularele primite de la medicul veterinar
de liberă practică împuternicit; în cazul formularelor incomplete sau
completate incorect, îl informează pe medicul veterinar oficial,
cerând corectarea greşelilor;
b) să înregistreze în RNE cu stare "activă", prin proceduri
generate de SNIIA, toate unităţile;
c) să actualizeze pentru toate unităţile datele referitoare la
starea acestora, respectiv suspendarea activităţii, închiderea sau
redeschiderea acestora;
d) să distribuie cărţile de exploataţie, în termen de maximum 7
zile de la primirea lor, prin predare pe bază de semnătură către
medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau proprietarului
unităţii, după caz.
ART. 34
Obligaţiile privind monitorizarea identificării şi înregistrării
animalelor DSVSA are următoarele obligaţii:
a) să permită înregistrarea în SNIIA, la sediul DSVSA, de către
medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau de către medicul
veterinar oficial, prin descărcarea datelor sau introducerea lor, a
formularelor prevăzute în anexele nr. 3, 4 şi 5, în cazul în care
aceştia, pe considerente exclusiv de ordin tehnic, de natura
imposibilităţii realizării unei conexiuni de comunicare punct la punct
cu Baza naţională de date informatice, nu pot efectua înregistrarea
datelor; constatarea imposibilităţii stabilirii conexiunii se face de
DSVSA şi de operatorul SNIIA;
b) să verifice din punct de vedere formal toate formularele
primite; în cazul formularelor incomplete sau completate incorect,
informează medicii veterinari oficiali, solicitând corectarea
greşelilor; corectarea trebuie efectuată de către medicul veterinar de
liberă practică împuternicit care a emis documentul, în termen de 7
zile de la solicitarea medicului veterinar oficial;
c) să arhiveze toate formularele şi documentele trimise de medicii
veterinari de liberă practică împuterniciţi sau de medicii veterinari
oficiali şi să le păstreze cel puţin 3 ani;
d) abrogată;
----------
Lit. d) a art. 34 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDINUL
nr. 25 din 17 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 24
martie 2015.

e) să aloce electronic formularele care au fost distribuite


medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi, precum şi să
elibereze, contra cost, documentele de mişcare către proprietarii
unităţilor şi mijlocitorilor de afaceri cu animale vii înregistraţi;
-----------
Lit. e) a art. 34 a fost modificată de pct. 37 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

f) abrogată;
-----------
Lit. f) a art. 34 a fost abrogată de pct. 38 al art. I din ORDINUL
nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6
iulie 2011.

g) să înmâneze medicului veterinar de liberă practică


împuternicit, pe bază de proces-verbal, componentele SNIIA prevăzute
la lit. d);
h) să valideze tipărirea, pe baza situaţiei computerizate generate
de SNIIA, a paşapoartelor emise, în condiţiile legii, pentru bovinele
identificate şi înregistrate, să le tipărească şi să le predea
deţinătorilor de animale din specia bovine, încasând contravaloarea
acestora;
-----------
Lit. h) a art. 34 a fost modificată de pct. 39 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

i) să îi coordoneze şi să îi instruiască pe cei implicaţi în


activitatea de identificare şi înregistrare a exploataţiilor şi
animalelor;
j) să preia crotaliile auriculare ale animalelor sacrificate,
predate de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau
de către medicul veterinar oficial, după caz, şi să se asigure de
distrugerea lor în condiţiile legii;
k) să verifice înregistrarea în SNIIA a evenimentelor suferite de
animale;
l) în urma verificărilor efectuate, să confirme şi să certifice în
scris realitatea, regularitatea şi legalitatea acţiunilor de
identificare, crotaliere şi înregistrare în Baza naţională de date
informatice, în vederea efectuării plăţilor de către ANSVSA;
m) să desfăşoare activităţi de inspecţie obligatorie în
exploataţii şi la furnizorii mijloacelor oficiale de identificare
utilizate pe teritoriul României;
n) să aplice sancţiuni şi să iniţieze investigaţii care vizează
deţinătorii sau personalul implicat în activitatea de identificare şi
înregistrare a animalelor, în cazul încălcării prevederilor prezentei
norme sanitare veterinare;
o) să iniţieze investigaţii şi să aplice sancţiuni care vizează
furnizorii mijloacelor oficiale de identificare utilizate pe
teritoriul României, în cazul încălcării de către aceştia a
prevederilor legislaţiei în vigoare;
p) să iniţieze măsuri de corectare a neconformităţilor constatate
în urma investigaţiilor prevăzute la lit. n);
q) abrogată;
-----------
Lit. q) a art. 34 a fost abrogată de pct. 40 al art. I din ORDINUL
nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6
iulie 2011.

r) să achiziţioneze, potrivit legii, documentele de mişcare şi să


le distribuie unităţilor şi mijlocitorilor de afaceri cu animale vii,
contra cost, în funcţie de necesităţile acestora;
-----------
Lit. r) a art. 34 a fost introdusă de pct. 41 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

s) să achiziţioneze, conform legii, formularele de identificare,


formularele de mişcare şi formularele de declarare a evenimentelor şi
să le distribuie medicilor veterinari de liberă practică
împuterniciţi;
----------
Lit. s) a art. 34 a fost modificată de pct. 2 al art. I din
ORDINUL nr. 25 din 17 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
194 din 24 martie 2015.

t) să asigure continuitatea activităţii de identificare şi


înregistrare a animalelor în exploataţiile nonprofesionale, prin
contractarea de servicii sau prin personal propriu, conform legii.
-----------
Lit. t) a art. 34 a fost introdusă de pct. 41 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

ART. 35
Obligaţiile privind monitorizarea activităţii de tăiere a
animalelor
(1) DSVSA are obligaţia de a verifica, în cadrul programului de
monitorizare, crotaliile auriculare şi paşapoartele, în cazul
bovinelor, precum şi documentele eliberate pentru animalele tăiate în
abatoare sau în cazul sacrificărilor pentru consum propriu.
(2) DSVSA are obligaţia să întocmească o procedură de verificare a
distrugerii tuturor crotaliilor auriculare provenite de la animalele
moarte, sacrificate pentru consum propriu sau tăiate în abator.
-----------
Art. 35 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 28
din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie
2011.
ART. 36
Obligaţiile privind intrările de animale prin comerţ
intracomunitar sau prin import din ţări terţe
DSVSA are următoarele obligaţii:
a) să verifice înregistrările animalelor şi datele exploataţiei de
destinaţie în SNIIA;
b) să păstreze, în cazul în care există, paşapoartele animalelor
provenite din ţările terţe, primite de la medicul veterinar de liberă
practică împuternicit, pentru cel puţin 3 ani;
c) să transmită la ANSVSA paşapoartele animalelor provenite din
statele membre ale Uniunii Europene, în vederea trimiterii ulterioare
a acestora către ţara de origine;
d) să predea deţinătorului animalelor un paşaport nou pentru
bovine, în termen de 14 zile calendaristice de la înregistrarea
animalului în SNIIA.
-----------
Lit. d) a art. 36 a fost modificată de pct. 43 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

ART. 37
Obligaţiile privind înregistrarea utilizatorilor SNIIA
DSVSA are următoarele obligaţii:
a) înregistează cererile solicitanţilor prevăzuţi la art. 6;
b) analizează documentele depuse de solicitanţi conform
prevederilor art. 6;
c) în cazul soluţionării pozitive a cererilor prevăzute la lit.
a), emite CD - ROM -ul de înregistrare şi îl predă solicitantului,
efectuând instruirea acestuia.
ART. 38
Obligaţii privind înregistrarea mijlocitorilor de afaceri cu
animale vii
DSVSA are următoarele obligaţii:
a) înregistrează cererile solicitanţilor prevăzuţi la art. 7;
b) analizează documentele depuse de solicitanţi conform
prevederilor art. 7;
c) în cazul soluţionării pozitive a cererii va emite Documentul de
înregistrare a mijlocitorului de afaceri cu animale vii, prevăzut în
anexa nr. 13, înregistrând în acesta şi codul de înregistrare al
mijlocitorului de afaceri cu animale vii, generat de SNIIA pe care îl
va preda solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la
depunerea cererii.
ART. 39
Inspecţie şi control
(1) DSVSA efectuează inspecţii şi controale sanitar-veterinare în
exploataţii, unităţi, circumscripţii sanitar-veterinare de asistenţă,
circumscripţii sanitar-veterinare zonale, circumscripţii sanitar-
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, pe tematica identificării
şi înregistrării animalelor.
(2) Orice animal găsit neidentificat a cărui identificare nu poate
fi dovedită de către deţinător este considerat animal cu risc major în
difuzarea de boli, va fi pus sub restricţie şi distrus conform
prevederilor legale pe cheltuiala deţinătorului şi respectând normele
de bunăstare a animalelor.

CAP. VIII
Obligaţiile ANSVSA

ART. 40
Monitorizarea identificării şi înregistrării animalelor şi a
exploataţiilor
(1) ANSVSA elaborează un plan anual de monitorizare a
implementării activităţilor privind identificarea şi înregistrarea
animalelor şi a exploataţiilor.
(2) În vederea verificării tuturor aspectelor prevăzute în
prezenta normă sanitară veterinară, ANSVSA, prin DSVSA, implementează
anual planul de control pentru:
a) minimum 3% din exploataţiile de bovine;
-----------
Lit. a) a alin. (2) al art. 40 a fost modificată de pct. 44 al
art. I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL
OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011.

b) minimum 3% din exploataţiile de ovine şi caprine care trebuie


să cuprindă minimum 5% din efectivul de ovine şi caprine existent în
România;
c) minimum 3% din exploataţiile de suine.
(3) ANSVSA centralizează raportările efectuate de către DSVSA
referitoare la rezultatele activităţilor privind identificarea şi
înregistrarea animalelor şi a exploataţiilor.
(4) ANSVSA alocă fiecărei DSVSA plaja de serii de numere care să
fie la dispoziţia acesteia, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute
la art. 34 lit. r) şi s).
-----------
Alin. (4) al art. 40 a fost modificat de pct. 45 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

ART. 41
Aprobarea mijloacelor de identificare utilizate pentru
identificarea oficiala a animalelor în România
(1) ANSVSA, în baza criteriilor tehnice aprobate prin ordin al
preşedintelui acesteia, aprobă mijloacele de identificare ce vor putea
fi utilizate pentru identificarea oficiala a animalelor în România.
(2) ANSVSA va face publică lista actualizată a societăţilor
comerciale care furnizează mijloace de identificare oficiale.
ART. 42
Obligaţiile medicului veterinar oficial din postul de inspecţie la
frontieră în cazul importurilor de animale
Pentru fiecare transport de animale provenite din ţările terţe,
medicul veterinar oficial din postul de inspecţie la frontieră are
următoarele obligaţii:
a) să verifice corespondenţa dintre documentele însoţitoare şi
identificarea animalelor, efectuând controalele prevăzute de
legislaţia naţională în vigoare;
b) să nu permită intrarea în ţară decât animalelor identificate şi
cu documente corespunzătoare.
ART. 43
Obligaţiile medicului veterinar oficial din postul de inspecţie la
frontieră în cazul exporturilor de animale
(1) În cazul exporturilor de animale, medicii veterinari oficiali
din postul de inspecţie la frontieră au următoarele obligaţii:
a) să verifice identitatea animalelor şi îndeplinirea de către
acestea a cerinţele prevăzute în prezenta normă sanitară veterinară;
b) să păstreze o copie a certificatului de sănătate pentru export.
(2) Medicul veterinar oficial din postul de inspecţie la frontieră
nu permite exportul pentru animalele care nu îndeplinesc cerinţele
prevăzute de prezentele norme metodologice.

CAP. IX
Prevederi finale

ART. 44
(1) În cazul în care trebuie să se înregistreze un număr mai mare
de animale decât numărul de rânduri disponibile pe formularele din
anexele nr. 3, 4 şi 5, se utilizează formularul de continuare, al
cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.
(2) În cazul în care trebuie să se înregistreze două sau mai multe
animale pentru formularul de mişcare se utilizează formularul de
continuare, cu condiţia ca acestea să fie eliberate doar pentru
animalele care provin din aceeaşi exploataţie şi să aibă ca destinaţie
comună aceeaşi exploataţie, inclusiv abator, tabară de vară, stână sau
centru de colectare.
(3) În cazul utilizării formularului de continuare ca anexă la
formularul de mişcare, noul proprietar al animalelor are obligaţia de
a înmâna medicului veterinar de liberă practică împuternicit, în
vederea înregistrării în SNIIA, o fotocopie a exemplarului albastru al
tuturor formularelor de continuare preluate de la vechiul proprietar.
(4) Formularele necesare activităţii de identificare şi
înregistrare a animalelor, tipărite anterior intrării în vigoare a
prezentei norme sanitare veterinare, pot fi utilizate până la
epuizarea stocului.
(5) Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta normă
sanitară veterinară.
-----------
Alin. (5) al art. 44 a fost modificat de pct. 46 al art. I din
ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
475 din 6 iulie 2011.

(6) Prezenta normă sanitară veterinară, cu excepţia prevederilor


art. 19, nu se aplică în cazul identificării şi înregistrării suinelor
din exploataţiile comerciale.
------------
Alin. (6) al art. 44 a fost modificat de pct. 2 al art. 24 din
ORDINUL nr. 136 din 23 noiembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 805 din 2 decembrie 2010.

ART. 45
Obligaţiile deţinătorilor de bovine referitor la paşaportul
bovinei
(1) În termen de 14 zile calendaristice de la data identificării
şi înregistrării în Baza naţională de date a bovinei, deţinătorul
bovinei sau un împuternicit al acestuia, conform anexei nr. 16,
solicită DSVSA, prin cererea prevăzută în anexa nr. 15, eliberarea
paşaportului.
(2) Abrogat.
-----------
Alin. (2) al art. 45 a fost abrogat de lit. i) a art. 2 din
ORDINUL nr. 96 din 22 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
611 din 18 august 2014.

(3) Abrogat.
-----------
Alin. (3) al art. 45 a fost abrogat de lit. i) a art. 2 din
ORDINUL nr. 96 din 22 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
611 din 18 august 2014.
-----------
Art. 45 a fost introdus de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 28
din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie
2011.

ANEXA 1
-------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

INFORMAŢII MINIME
conţinute de registrul exploataţiei

Registrul exploataţiei trebuie să cuprindă următoarele informaţii,


actualizate la zi:
a) date referitoare la exploataţie:
1. codul exploataţiei;
2. adresa exploataţiei;
3. numele şi adresa deţinătorului;
4. tipul de producţie;
b) date referitoare la animalele din exploataţie:
1. codul unic de identificare al animalului;
2. data naşterii;
3. data identificării;
4. sexul;
5. rasa şi genotipul, dacă se cunosc;
6. ziua, luna şi anul în care animalul a decedat în exploataţie;
7. informaţii despre orice înlocuire a crotaliilor auriculare;
c) date referitoare la animalele nou-intrate în exploataţie:
1. codul unic de identificare al animalului;
2. codul exploataţiei de la care animalele au fost transferate;
3. data intrării;
4. seria şi numărul formularului/ documentului de mişcare;
5. cod de înregistrare al mijlocitorului de afaceri cu animale
vii;
d) date referitoare la animalele care părăsesc exploataţia:
1. codul exploataţiei sau al abatorului de destinaţie;
2. data plecării;
3. seria şi numărul formularului/ documentului de mişcare;
4. numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, inclusiv
remorca;
5. cod de înregistrare al mijlocitorului de afaceri cu animale
vii;
e) date referitoare la controlul autorităţii sanitar-veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor competente:
1. în cazul exploataţiilor nonprofesionale, reprezentantul DSVSA
parafează, ştampilează şi semnează pe verso fiecare formular existent
în registrul exploataţiei la data efectuării controlului, consemnând
de asemenea şi data efectuării acestuia;
2. în cazul exploataţiilor comerciale şi al exploataţiilor
comerciale de tip A, registrul exploataţiei trebuie să prevadă şi o
rubrică unde reprezentantul DSVSA consemnează data efectuării
controlului, unde semnează şi aplică parafa/ştampila.
-----------
Pct. 2 al lit. e) din anexa 1 a fost modificat de pct. 48 al art.
I din ORDINUL nr. 28 din 27 iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 475 din 6 iulie 2011.

ANEXA 2
-------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

INFORMAŢII
conţinute de cartea/ cardul de exploataţie

Cartea/ cardul de exploataţie conţine cel puţin următoarele


informaţii:
a) codul exploataţiei;
b) adresa exploataţiei;
c) numele, prenumele/ denumirea şi CNP/ CUI ale proprietarului
exploataţiei;
d) adresa proprietarului exploataţiei.

ANEXA 3
-------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

Formularul de identificare
──────────
*) Notă CTCE:
Formularul de identificare, se găseşte în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 286 bis din 30 aprilie 2010, pagina 29 (a se
vedea imaginea asociată).
──────────

Formularul de identificare - formularul 1 - este emis în 3


exemplare pe hârtie autocopiativă, în carnete de câte 50 de formulare,
fiecare carnet având 150 de file, astfel:
a) exemplarul 1 - albastru - este destinat DSVSA;
b) exemplarul 2 - roşu - este destinat medicului veterinar de
liberă practică împuternicit;
c) exemplarul 3 - verde - este destinat proprietarului
exploataţiei şi reprezintă o componentă a registrului exploataţiei.

ANEXA 4
-------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

Formular de mişcare

──────────
*) Notă CTCE:
Formularul de mişcare, se găseşte în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 286 bis din 30 aprilie 2010, pagina 31 (a se
vedea imaginea asociată).
──────────

Formularul de mişcare - formularul 2 - este emis în 3 exemplare pe


hârtie autocopiativă, cu melanj fluorescent, în carnete de câte 50 de
formulare, fiecare carnet având 150 de file, astfel:
a) exemplarul 1 - albastru:
1. matca este destinată medicului de liberă practică împuternicit
în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea noul deţinător
al animalului;
2. cuponul detaşabil este destinat noului deţinător al animalului;
b) exemplarul 2 - roşu:
1. matca este destinată medicului de liberă practică împuternicit
emitent;
2. cuponul detaşabil este destinat medicului de liberă practică
împuternicit emitent;
c) exemplarul 3 - verde, matca şi cuponul detaşabil sunt destinate
deţinătorului animalului;

ANEXA 5
-------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

FORMULAR DE DECLARARE EVENIMENT

──────────
*) Notă CTCE:
Formularul de declarare eveniment, se găseşte în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 286 bis din 30 aprilie 2010, pagina 33 (a
se vedea imaginea asociată).
──────────

Formularul de declarare eveniment - formularul 3 - este emis în 3


exemplare pe hârtie autocopiativă, cu melanj fluorescent, în carnete
de câte 50 de formulare, fiecare carnet având 150 de file, astfel:
a) exemplarul 1 - albastru - este destinat DSVSA;
b) exemplarul 2 - roşu - este destinat medicului veterinar de
liberă practică împuternicit;
c) exemplarul 3 - verde - este destinat deţinătorului animalului.

ANEXA 6
-------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

FORMULAR DE CONTINUARE

──────────
*) Notă CTCE:
Formularul de continuare, se găseşte în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 286 bis din 30 aprilie 2010, pagina 34 (a se
vedea imaginea asociată).
──────────

Formularul de continuare - formularul 4 - este emis în 3 exemplare


pe hârtie autocopiativă, cu melanj fluorescent, în carnete de câte 50
de formulare, fiecare carnet având 150 de file, astfel:
a) exemplarul 1 - albastru - este destinat DSVSA sau noului
deţinător al animalului, în cazul în care reprezintă anexă la
formularul de identificare, formularul de mişcare sau la formularul de
declarare eveniment;
b) exemplarul 2 - roşu - este destinat medicului veterinar de
liberă practică împuternicit;
c) exemplarul 3 - verde - este destinat deţinătorului animalelor
şi reprezintă o componentă a registrului exploataţiei.

ANEXA 7
-------
la norma sanitară veterinară
----------------------------
PAŞAPORT
pentru animalele din specia bovine

──────────
*) Notă CTCE:
Imaginea paşaportului pentru animalele din specia bovină, se
găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 475, din 6
iulie 2011, la pagina 8 şi 9. A se vedea imaginea asociată.
──────────

NOTE:
1. Paşaportul pentru animalele din specia bovine - formularul 5 -
este emis într-un exemplar şi este destinat deţinătorului de animale.
2. Paşaportul pentru animalele din specia bovine se tipăreşte de
către DSVSA pe hârtie laser-copier - 160g/mp.
3. Paşaportul pentru animalele din specia bovine se marchează în
colţul din dreapta sus, înainte de serie, cu timbru sec cu diametrul
exterior de 30 mm, în care se înscriu: ANSVSA, iar central DSVSA şi
abrevierea judeţului.
4. În secţiunea D la punctele 1-5 rubrica destinată medicului
veterinar nu va fi semnată şi parafată de acesta în cazul animalelor
din exploataţiile comerciale sau al celor ai căror deţinători au ales
să îşi efectueze singuri activitatea de identificare sau prin
intermediul asociaţiilor înregistrate legal. Pe aceste paşapoarte vor
completa doar deţinătorii animalelor.
-----------
Anexa 7 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 28 din 27
iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011,
conform pct. 49 al art. I din acelaşi act normativ.

ANEXA 8
-------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

Seria X Nr. 0.000.001 Nr. anexe []

DOCUMENT
de mişcare a animalelor vii

──────────
*) Notă CTCE:
Documentul de mişcare a animalelor vii, se găseşte în Monitorul
Oficial al României, Partea I, Nr. 475, din 6 iulie 2011, la pagina
10. A se vedea imaginea asociată.
──────────

La mişcarea animalelor între două exploataţii deţinătorii


animalelor au următoarele obligaţii:
1. În termen de 7 zile de la achiziţionarea sau încredinţarea
oricăror animale din speciile bovine, ovine, caprine şi suine,
proprietarul exploataţiei sau deţinătorul animalelor notifică prezenţa
animalelor în exploataţie medicului veterinar de liberă practică
împuternicit.
2. În cazul vânzării animalelor, cu excepţia suinelor, direct din
exploataţia nonprofesională către o exploataţie comercială,
exploataţie comercială de tip A sau un mijlocitor de afaceri pentru
animale vii, deţinătorul animalelor predă medicului veterinar
împuternicit exemplarul negru al documentului de mişcare, completat şi
semnat de deţinător, la predarea animalelor către noii deţinători.
3. În cazul cumpărării animalelor de la o exploataţie comercială,
exploataţie comercială de tip A sau un mijlocitor de afaceri cu
animale vii, noul deţinător păstrează şi arhivează în registrul
exploataţiei exemplarul albastru al documentului de mişcare şi predă
medicului veterinar de liberă practică împuternicit exemplarul negru
al acestui document, în cel mult 7 zile de la intrarea animalelor în
exploataţie.
4. Pentru animalele din specia bovine, noul deţinător de animale
are obligaţia de a solicita înregistrarea mişcării şi în paşaportul
bovinei, în cazul în care această mişcare are ca rezultat schimbarea
deţinătorului sau a exploataţiei.
5. În cazul în care animalul care a ieşit către exploataţii de tip
târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau
expoziţii de animale vii s-a întors în exploataţia de origine,
deţinătorul acestuia are obligaţia de a notifica medicul veterinar de
liberă practică împuternicit, prin predarea către acesta a
exemplarului negru al documentului de mişcare.
6. Proprietarul exploataţiei are obligaţia de a reţine, de a
păstra şi de a arhiva în registrul exploataţiei exemplarele verzi şi
albastre ale documentelor de mişcare, pentru animalele care au fost
şi/sau sunt în exploataţie, după caz.
7. În vederea monitorizării mişcării animalelor, deţinătorul
acestora are obligaţia de a prezenta organelor de control şi inspecţie
sanitar-veterinară documentele de însoţire ale animalelor, pe
parcursul mişcării acestora.
8. În cazul în care încredinţarea animalelor se face către un
mijlocitor de afaceri cu animale vii, în documentul de mişcare se va
completa codul de înregistrare al acestuia.
9. Proprietarii exploataţiilor de suine de tip A sau proprietarii
exploataţiilor nonprofesionale de suine, când achiziţionează suine,
provenite din exploataţiile comerciale industriale, identificate cu
codul de marcare alocat exploataţiei respective, au obligaţia să
notifice acest lucru medicului veterinar de liberă practică
împuternicit, solicitând totodată identificarea animalelor cu crotalii
imprimate cu coduri unice individuale şi înregistrarea lor în baza
naţională de date.

ANEXA Nr. .......


la Documentul de mişcare cu seria .......... şi
nr. ...........
*T*
┌────┬─────────────┬────┬─────────────┬────┬─────────────┬────┬───────
──────┐
│Nr. │ Cod de │Nr. │ Cod de │Nr. │ Cod de │Nr. │ Cod
de │
│crt.│identificare │crt.│identificare │crt.│identificare
│crt.│identificare │
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼───────
──────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼───────
──────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼───────
──────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼───────
──────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼───────
──────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼───────
──────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼───────
──────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼───────
──────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼───────
──────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼───────
──────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼───────
──────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼───────
──────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼───────
──────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼───────
──────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼───────
──────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼───────
──────┤
├────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼─────────────┼────┼───────
──────┤
└────┴─────────────┴────┴─────────────┴────┴─────────────┴────┴───────
──────┘
*ST*
Semnătura deţinătorului ..................
-----------
Anexa 8 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 28 din 27
iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011,
conform pct. 50 al art. I din acelaşi act normativ.

ANEXA 9
-------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

REGISTRU PENTRU NOTIFICĂRILE PROPRIETARILOR


*T*
*Font 8*
┌────┬───────────┬───────────┬──────────────┬───────┬────────┬───────────┬───────────┬───────────
────┐
│Nr. │ Nume │ Cod │Tip eveniment │Specia │Nr. de │ Data │ Semnătura │Data
estimativă│
│crt.│proprietar │exploataţie│ │ │animale │notificării│ proprietar│ de răspuns
la │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
notificare │
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────
────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────
────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────
────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────
────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────
────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────
────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────
────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────
────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────
────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────
────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────
────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────
────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────
────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────
────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────
────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────
────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────
────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────
────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────
────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────
────┤
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼───────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────
────┤
└────┴───────────┴───────────┴──────────────┴───────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────
────┘
*ST*

Registrul pentru notificările proprietarilor este întocmit de fiecare


medic veterinar de liberă practică împuternicit, respectând modelul prezentat;
fiecare foaie este numerotată şi are aplicată ştampila circumscripţiei
sanitar-veterinare zonale; pe coperta registrului de notificări este înscris
numărul de înregistrare din evidenţa existentă la circumscripţia sanitar-
veterinară zonală în a cărei rază teritorială se găseşte circumscripţia
sanitar-veterinară de asistenţă.
Registrul pentru notificările proprietarilor trebuie pus la dispoziţia
proprietarilor de exploataţii şi deţinătorilor de animale, zilnic, la sediul
circumscripţiei sanitar-veterinare de asistenţă sau în alt loc cu privire la
care deţinătorii au fost înştiinţaţi de medicul veterinar de liberă practică
împuternicit.

ANEXA 10
--------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

CERERE
de acordare a dreptului de utilizator SNIIA pentru unităţi

Subsemnatul ____________, CNP [][][][][][][][][][][][][], posesor al BI/CI


seria ____, nr. ______, eliberat de __________ la data de ______, cu
domiciliul în (adresa completă) ________________, în calitate de proprietar/
reprezentat legal al exploataţiei RO [][][][][][][][][][] cu sediul în (adresa
completă) ______________, solicit acordarea dreptului de utilizator SNIIA, în
vederea operării datelor referitoare la identificarea şi înregistrarea
animalelor.
Declar pe proprie răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile
Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare
pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor,
ovinelor, caprinelor şi bovinelor.

Anexez la prezenta următoarele documente:


*T*
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────
─┐
│Nr. │ │ Depus

│crt.│ Documente necesare acordării dreptului de utilizator SNIIA │(da/nu)

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 1.│Copie a certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului│

│ │Comerţului │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 2.│Copie după BI/ CI a solicitantului │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 3.│Copie după CI/ BI persoanei desemnate să opereze date în SNIIA │

│ │pentru animalele din exploataţie │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 4.│Copie a cardului de exploataţie sau documentul eliberat de │

│ │DSVSA la înregistrarea exploataţiei în RNE care conţine codul │

│ │exploataţiei şi datele proprietarului exploataţiei. │

└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────
─┘
*ST*

Data: SOLICITANT;
_________________ ______________________
Numele şi prenumele în clar
(Semnătura, ştampila)

ANEXA 11
--------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

CERERE
de acordare a dreptului de utilizator
SNIIA pentru asociaţiile înregistrate legal

Subsemnatul _______________, CNP [][][][][][][][][][][][][], posesor al


BI/ CI seria ____, nr. _____, eliberat de ____________ la data de ______, cu
domiciliul în (adresa completă) ___________, în calitate de reprezentat legal
al ASOCIAŢIEI _________ cu sediul în (adresa completă) _________, solicit
acordarea dreptului de utilizator SNIIA, în vederea operării datelor
referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor.
Declar pe proprie răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile
Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare
pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor,
ovinelor, caprinelor şi bovinelor.
Menţionez faptul că, persoanele desemnate ca operator de date în SNIIA
sunt:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Anexez la prezenta următoarele documente:


*T*
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────
─┐
│Nr. │ │ Depus

│crt.│ Documente necesare acordării dreptului de utilizator SNIIA │(da/nu)

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 1.│Copia documentului de înscriere a asociaţiei în Registrul │

│ │asociaţiilor şi fundaţiilor │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 2.│Copia actului constitutiv │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 3.│Copia statutului asociaţiei │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 4.│Copie după BI/ CI a solicitantului │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 5.│Copie după BI/ CI ale persoanei/ persoanelor desemnate să │

│ │opereze date în SNIIA │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 6.│Documentul legalizat prin care se atestă împuternicirea din │

│ │partea proprietarului exploataţiei nonprofesionale de a efectua │

│ │activitatea de înregistrare a animalelor către respectiva │

│ │asociaţie │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 7.│Copie a cardului de exploataţie sau formularul de identificare, │

│ │care conţine codul exploataţiei şi datele proprietarului │

│ │exploataţiei nonprofesionale pentru care se solicită accesul │

│ │în SNIIA │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 8.│Documentul din care reiese distribuirea, pentru fiecare operator│

│ │de date în SNIIA menţionat în cerere, a codurilor exploataţiilor│

│ │nonprofesionale pentru care va avea drept de înregistrare a │

│ │animalelor │

└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────
─┘
*ST*

Data: SOLICITANT;
_________________ ______________________

Numele şi prenumele în clar


(Semnătura, ştampila)
ANEXA 12
--------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

CERERE
DE ÎNREGISTRARE CA MIJLOCITOR DE AFACERI CU ANIMALE VII

Subscrisa ______________, CUI _______, cu sediul în (adresa completă)


___________ înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. __________,
cod fiscal _________telefon / fax ________, solicit prin intermediul
reprezentantului legal, domnul/ doamna ____________, CNP [][][][][][][][][][]
[][][], posesor al BI/ CI seria ___, nr._____, eliberat de ________, la data
de ______, înregistrarea ca mijlocitor de afaceri cu animale vii.
Declar pe proprie răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile
Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare
pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor,
ovinelor, caprinelor şi bovinelor.

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

*T*
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────
─┐
│Nr. │ Documente necesare înregistrării ca mijlocitor de afaceri │ Depus

│crt.│ cu animale vii │(da/nu)

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 1.│Copie a certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului│

│ │Comerţului │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 2.│Copie a documentului prin care se evidenţiază că desfăşurăm │

│ │activităţi prevăzute de codul 342 din C.O.R. │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 3.│Copie după BI/ CI al reprezentantului legal │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 4.│Copia documentului doveditor că deţin în proprietate sau prin │

│ │contract de închiriere un mijloc de transport autorizat/ │

│ │înregistrat de DSVSA pentru transportul animalelor vii │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 5.│Copie a certificatului de înregistrare/autorizare sanitară │

│ │veterinară emis de DSVSA pentru mijlocul de transport │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 6.│Copie a contractului încheiat cu unitatea neutralizare a │

│ │subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate │

│ │consumului uman, autorizată sanitar - veterinar │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 7.│Copie a autorizaţiei sanitar-veterinare a unităţii proprii │

│ │de neutralizare. │

└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────
─┘
*ST*

Data: REPREZENTANT LEGAL:


_________________ ______________________

Numele şi prenumele în clar


(Semnătura, ştampila)

ANEXA 13
--------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

[SIGLA ANSVSA]

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ


ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
___________________________________________

DOCUMENT
DE ÎNREGISTRARE A MIJLOCITORILOR DE AFACERI CU ANIMALE VII
Nr. ______ din ______

Având în vedere cererea şi documentaţia înregistrate cu nr. ________ din


________ la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
______________ de către ____________ CUI ___________, cu sediul în (adresa
completă) __________________, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului
cu nr. ___________, cod fiscal ________, telefon /fax _________, prin
intermediul reprezentantului legal, domnul/ doamna ____________, CNP [][][][]
[][][][][][][][][], BI/ CI seria ___ nr. ______,
ţinând cont de prevederile art. 7 din Norma sanitară veterinară, aprobată
prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare
pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor,
ovinelor, caprinelor şi bovinelor.
Directorul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
___________________________

DECIDE:

Înregistrarea sanitar-veterinară ca mijlocitor de afaceri cu animale vii a


_________________________, cu codul RO [][][][][][][][][][].

DIRECTOR,

Numele şi prenumele în clar


(Semnătura, ştampila)

──────────
*) Notă CTCE:
SIGLA ANSVSA, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
286 bis din 30 aprilie 2010, paginia 44 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

ANEXA 14
--------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

CERERE
de acordare a dreptului de utilizator al Sistemului naţional de
identificare şi înregistrare a animalelor (SNIIA)

Subsemnatul, .................., CNP .................., posesor al BI/CI


seria ........ nr. ..........., eliberat(ă) de ................. la data
de ............., cu domiciliul în ....../(adresa completă)......, solicit
acordarea dreptului de utilizator al SNIIA, în vederea operării datelor
referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor în
exploataţia/exploataţiile: ..............................., pentru care am
fost împuternicit de către proprietarii acesteia/acestora.
Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile
Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare
pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor,
ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare.
Anexez la prezenta următoarele documente:
*T*
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────
─┐
│Nr. │ │ Depus

│crt.│ Documente necesare acordării dreptului de utilizator al SNIIA │(da/nu)

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 1. │Copie de pe BI/CI personal(ă) │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 2. │Copia actului constitutiv ── în cazul persoanelor fizice autori-│

│ │zate şi al persoanelor juridice │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 3. │Documentul legalizat prin care se atestă împuternicirea din │

│ │partea proprietarului exploataţiei în vederea operării datelor │

│ │referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor exploa-│

│ │taţiilor de către respectivul utilizator al SNIIA │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 4. │Copie de pe cardul de exploataţie sau formularul de identifica- │

│ │re, prevăzut în anexa nr. 3, care conţine codul exploataţiei şi │

│ │datele proprietarului exploataţiei pentru care se solicită │

│ │accesul în SNIIA │

├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────
─┤
│ 5. │Copie de pe documentele de identitate ale persoanei desemnate cu│

│ │atribuţii de acces şi editare de date în SNIIA, care devine │

│ │operator de date pentru înregistrarea animalelor în exploataţi- │

│ │ile pentru care are atribuţii de acces şi editare de date în │

│ │SNIIA │

└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────
─┘

Data Solicitant,
............ .......(numele şi prenumele în clar)
(semnătura şi ştampila).......
*ST*
-----------
Anexa 14 a fost introdusă de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27
iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011, având
conţinutul prevăzut în anexa 3 din acelaşi act normativ.

ANEXA 15
--------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

CERERE
de eliberare a paşaportului individual pentru animalele din specia bovine
Subsemnatul, .............., CNP ................., posesor al BI/CI seria
........ nr. ..........., eliberat(ă) de ................. la data
de ........., cu domiciliul în ......../(adresa completă)......., solicit
eliberarea paşaportului individual (paşaport nou─emis sau paşaport duplicat)
pentru bovina/bovinele:
*T*
┌──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │
└──────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┘
*ST*

deţinute de ..................., cu domiciliul în ....../(adresa completă)


............., în exploataţia RO ..........................

Declar pe propria răspundere că depun la prezenta cerere următoarele:


1. copie de pe BI/CI al/a solicitantului;
2. dovada că sunt:
a) deţinătorul bovinelor (copie de pe cardul exploataţiei în care sunt
deţinute animalele, copie de pe F1, formular/document de mişcare, formular de
declarare eveniment - pe baza căruia DSVSA să poată verifica în Baza naţională
de date înregistrarea animalului şi locaţia acestuia);
b) împuternicit de deţinătorul bovinelor să ridic paşapoartele;
3. copie de pe BI/CI al/a celui ce m-a împuternicit să ridic paşapoartele
şi documentul prin care atest faptul că bovinele pentru care solicit
eliberarea paşapoartelor sunt deţinute de către cel care m-a împuternicit să
ridic paşapoartele (copie de pe cardul exploataţiei în care sunt deţinute
animalele, copie de pe F1, formular/document de mişcare, formular de declarare
eveniment - pe baza căruia DSVSA să poată verifica în Baza naţională de date
înregistrarea animalului şi locaţia acestuia).

NOTE:
1. Împuternicirea menţionată la pct. 2 lit. b), al cărei model este
prevăzut în anexa nr. 16 la norma sanitară veterinară, se va depune doar în
condiţiile în care cel ce solicită eliberarea paşapoartelor nu este
deţinătorul bovinelor, ci o rudă sau un vecin a/al acestuia, în cazul
exploataţiilor nonprofesionale, sau delegat al acestuia, în cazul persoanelor
juridice.
2. Documentul prevăzut la pct. 3 se va depune doar în condiţiile în care
cel ce solicită eliberarea paşapoartelor este o rudă sau un vecin a/al
acestuia, în cazul exploataţiilor nonprofesionale, sau delegat al acestuia, în
cazul persoanelor juridice.

Data Semnătura solicitantului


............ .............................
-----------
Anexa 15 a fost introdusă de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27
iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011, având
conţinutul prevăzut în anexa 4 din acelaşi act normativ.

ANEXA 16
--------
la norma sanitară veterinară
----------------------------

ÎMPUTERNICIRE
pentru ridicarea paşaportului bovinei

Subsemnatul, .........., CNP ............, posesor al BI/CI


seria .......... nr. ..........., eliberat(ă) de ................. la data
de .........., cu domiciliul
în ................................................, în calitate de deţinător
al bovinei/bovinelor:
*T*
┌──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────┐
│ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │
└──────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────┘
*ST*

îl împuternicesc pe .............., CNP .................., posesor al


BI/CI seria ........... nr. ........., eliberat(ă) de ........ la data
de ........, domiciliat în .............., în calitate
de ....................., să ridice de la sediul
DSVSA ........................................ paşapoartele bovinei/bovinelor
înscrise în prezenta.
Menţionez că depun la prezenta cerere copie de pe BI/CI personal(ă),
precum şi copie de pe BI/CI al/a împuternicitului.

Data Semnătura
............. ..................

-----------
Anexa 16 a fost introdusă de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 27
iunie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 6 iulie 2011, având
conţinutul prevăzut în anexa 5 din acelaşi act normativ.

--------