Sunteți pe pagina 1din 17

ŞCOALA:

CLASA: Pregătitoare
DATA :
PROF.ÎNV.PRIMAR:
ARIA CURRICULARA: DISCIPLINA: Matematică şi ştiinţe ale naturii
UNITATEA TEMATICĂ: În pădure
TITLUL LECȚIEI: Adunarea numerelor naturale în concentrul 0-20
TIPUL LECȚIEI: consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor

COMPETENŢE SPECIFICE:

1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea /extragerea a 1-5
elemente dintr-o mulţime dată
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare sau scădere cu 1-5 unităţi în
concentrul 0-31, cu ajutorul obiectelor

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a)Obiective cognitive
O1.- să rezolve corect exerciții și probleme, în concentrul 0-20, cu sprijin intuitiv ;
O2.- să adauge elemente într-o mulţime dată având drept cardinal un număr mai mic decât
20 ;
O3.- să transpună în operaţii matematice acţiunile efectuate si sintagmele: ,,suma”,
,,cu...mai mare”, ,,mărește cu...”;
O4.- să compună probleme simple după imagini date;
O5.- să denumească animalele sălbatice date, clasificându-le în fucție de mediul de viață,
modul de hrănire;
b) Obiective psihomotorii:
OPm1.- Să mânuiască corect materialele puse la dispoziţie;
OPm2.- Să adopte o poziţie corectă în bancă pe tot parcursul activităţii;
c) Obiective afective
OA1-Stimularea interesului pentru studiul matematicii;
OA2-Manifestarea unui comportament adecvat muncii în echipă bazat pe cooperare,
implicare, responsabilitate;

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic


problematizarea;
Materiale şi mijloace: fişe de lucru, imagine cu padurea, imagini cu animale sălbatice,
probleme ilustrate, plicuri, panou, ecusoane, ursuleț de pluș,
număratoare, probleme ilustrate; flip-chart , laptop, televizor, creioane
colorate, recompense.

Forme de organizare: frontal , individual , pe grupe;


Forme şi tehnici de evaluare: observare sistematică, evaluare orală, evaluare scrisă,
autoevaluare;
Resurse temporale: 45 min.
Resurse umane: 27 de elevi
Resurse spaţiale : sala de clasă

BIBLIOGRAFIE:
Dumitru, Alexandrina; Viorel-George Dumitru, Activităţi transdisciplinare pentru grădiniţă
şi ciclul primar – jocuri didactice, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009.

Corina, Istrate, Dora, Măcean, Manuela, Oana, Caiet de creație 3, Editura Târgu Mureș,
2016.

Corina, Istrate, Dora, Măcean, Manuela, Oana, Mapa cadrului didactic, Editura Edu, Târgu
Mureș, 2016.

Neacşu, I.- Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1988.

*** Organizarea interdisciplinară a ofertelor de ȋnvăţare pentru formarea competenţelor


cheie la şcolarii mici, Suport de curs, 2013.

*** Programa şcolară pentru disciplina Matematică şi explorarea mediului-clasa


pregătitoare, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/ 19.03.2013, Bucureşti.
Nr Momentele Ob. Strategii didactice Forme de Evaluare
crt lecţiei op. Durata Elemente de conţinut Metode şi Materiale organizare
procedee şi mijloace
1. Pregătirea 2’
pentru Realizarea climatului optim pentru buna desfăşurare a
activitate
activităţii.

 aerisirea sălii de clasă;


 amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii;
 pregătirea materialului didactic;

2. Captarea 55 Se realizează prin intermediul Ursulețului Martinică care Ursulețului frontal observare
atenţiei
i-a vorbit Zânei Pădurii despre cât de multe lucruri cunosc observaţia Martinică sistematică
elevii despre pădure și îi roagă să dea o mână de ajutor la conversaţia
curățarea pădurii. explicaţia

3. Anunţarea 15 Astăzi vom continua să rezolvăm exerciţii de adunare explicaţia frontal


temei şi cu numerele de la 0 la 20 și probleme. Fiecare sarcină de
enunţarea lucru rezolvată corect ne va ajuta să curățam pădurea de
obiectivelor deșeuri iar Zâna Pădurii și animalele vor fi tare bucuroase.

4. Consolidarea O1 2’ Cum se numesc numerele care se adună? exerciţiul numărătoare evaluare


şi Cum se numeşte rezultatul adunării? frontal orală
sistematizarea Folosind numărătorile, aflaţi suma numerelor: 1 si 2, 3 și observaţia
cunoştinţelor 2.
O2 Măriți cu 2 numărul 4, cu 1 numărul 7.
Aflați numărul cu 1 mai mare decât 8 , cu 2 mai mare
10’ decât 5. observare
Elevii rezolvă exerciţiile de pe fișa de lucru frontal, problemati- frontal sistematică
O3 verbalizând și transpunând în operaţii matematice acţiunile zarea flip-chart
făcute. (Anexa I) Ca urmare a rezolvării corecte a fișei de exerciţiul markere
lucru, se va elimina un deșeu din pădure. Această acțiune se
repetă după fiecare sarcină rezolvată corect! frontal evaluare
5’ Elevii rezolvă, frontal, o problemă simplă pe baza unei explicaţia imagine orală
O4 imagini. (Anexa III) Se cere elevilor să compună o problemă observaţia televizor
3’ exerciţiul laptop
pe baza primei imagini de pe fișa de lucru frontal.
evaluare
Se rezolvă exerciţiile de pe fişa de lucru individual (Anexa II)
munca fişe de lucru individual scrisă
după care elevii se vor autoevala.
independen autoevalua-
tă re

Joc: Puzzle!
10’ jocul
Elevii sunt împărţiţi în patru grupe. Se explică regulile
didactic piese de pe grupe observare
jocului pe grupe. Fiecare grupă primește piesele unui puzzle
O5 observaţia puzzle cu sistematică
pe care-l vor ansambla pe planșa suport în funcție de
conversaţia animale evaluare
rezultatele adunărilor scrise pe fiecare piesă. Se precizează
explicaţia salbatice scrisă
timpul de lucru-5 minute. Reprezentantul fiecărei grupe va
exerciţiul planșa evaluare
denumi animalul obținut și va stabili dacă este salbatic sau
suport orală
domestic, erbivor, omnivor sau carnivor. (Anexa IV)
5. Evaluarea 25 Se verifică rezultatele şi se acordă punctajul pentru conversaţia recompense frontal aprecieri
activităţii exerciţiile rezolvate corect. Se număra punctele obţinute de observația verbale
fiecare echipă explicaţia diplome
Se desemnează grupele câștigătoare care sunt
recompensate cu diplome. (Anexa V). Se fac aprecieri
generale şi individuale asupra modului de lucru. După
fișa de lucru
îndepărtarea tuturor deșeurilor, pădurea este curată.
55 exercițiul individual
Activitate în completare: Unește punctele și apoi colorează Observarea
desenul! sistematică
Anexa I

FIŞĂ DE LUCRU FRONTAL

1.Scrie operația și rezolvă:

+ =

2. Adaugă floricele pentru a obține tot atâtea elemente cât arată numărul din casetă apoi scrie operaţia
corespunzătoare sub mulţime :

16
Anexa II
FIŞĂ DE LUCRU INDIVIDUAL

1.Colorează conform codului :

17+ 2

13+ 3
Anexa III
De cu zori și până-n seară,
13 albinuțe zboară.
3 din urmă mai sosesc,
Câte albinuțe roiesc?

=
Anexa V

10+ 3= 13+ 2=
11+ 5= 12+ 0= 13+ 2=

14+ 5=
17+ 3=
10+ 3= 13+ 2=

14+ 5= 17+ 3=
10+ 3= 13+ 2=

14+ 5=
17+ 3=
10+ 3= 13+ 2=

14+ 5= 17+ 3=
Anexa VI

Se acordă grupei____________________________________________
din clasa Pregătitoare D pentru acțiunile de curățare a deșeurilor din pădure .

Data: 29.03.2018

Prof.înv.primar: Toader Steluţa


Anexa VII

Unește punctele și apoi colorează desenul!