Sunteți pe pagina 1din 14

Anexa nr.

AMENDAMENTE ADMISE

Nr. Text OUG nr.40/2017 Amendamente propuse Motivarea


crt. (şi Legea nr.50/1991) Text adoptat de Senat (autorul amendamentului) amendamentelor
propuse
0 1 2 3 4
1. LEGE Nemodificat
privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului
nr.40/2017
pentru modificarea art. 4 alin.
(1) lit. c) şi d) din Legea
nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de
construcţii
2. Articol unic. - Se aprobă Nemodificat
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.40/2017 din 31 mai 2017 pentru
modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi
d) din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I,
nr.440 din 14 iunie 2017, cu
5/18
următoarele modificări şi
completări:
3. ORDONANŢĂ DE 1. Titlul ordonanţei se Nemodificat
URGENŢĂ modifică şi va avea următorul
pentru modificarea art. 4 cuprins:
alin. (1) lit. c) şi d) din ”Ordonanţă de urgenţă pentru
Legea nr.50/1991 privind modificarea şi completarea Legii
autorizarea executării nr.50/1991 privind autorizarea
lucrărilor de construcţii executării lucrărilor de construcţii
4. 2. Articolul I se modifică şi Nemodificat
Art. I - La va avea următorul cuprins:
articolul 4 alineatul (1) Art. I - Legea nr.50/1991
din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării
privind autorizarea lucrărilor de construcţii,
executării lucrărilor de republicată în Monitorul Oficial al
construcţii, republicată în României, Partea I, nr. 933 din 13
Monitorul Oficial al octombrie 2004, cu modificările şi
României, Partea I, nr. completările ulterioare, se modifică
933 din 13 octombrie şi se completează după cum
2004, cu modificările şi urmează:
completările ulterioare,
literele c) şi d) se ”1. La articolul 4 alineatul
modifică şi vor avea (1), literele c) şi d) se modifică şi
următorul cuprins: vor avea următorul cuprins:
"c) de primarul "c) de primarul general al
general al municipiului municipiului Bucureşti, după
Bucureşti, după solicitarea de către acesta a
solicitarea de către acesta avizului primarilor sectoarelor
6/18
a avizului primarilor municipiului Bucureşti, pentru:
sectoarelor municipiului
Bucureşti, pentru:
1. executarea 1. executarea lucrărilor de
lucrărilor de construcţii construcţii pentru investiţii ce se
pentru investiţii ce se realizează pe terenuri care
realizează pe terenuri depăşesc limita administrativ-
care depăşesc limita teritorială a unui sector şi/sau care
administrativ-teritorială a se realizează în extravilan;
unui sector şi/sau care se
realizează în extravilan;
2. lucrări de 2. lucrări de construire,
construire, reconstruire, reconstruire, extindere, reparare,
extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare,
consolidare, protejare, conservare, precum şi orice alte
restaurare, conservare, lucrări, indiferent de valoarea lor,
precum şi orice alte care vor fi executate la: clădiri,
lucrări, indiferent de construcţii sau părţi din construcţii
valoarea lor, care vor fi împreună cu instalaţiile,
executate la: clădiri, componentele artistice, parte
construcţii sau părţi din integrantă din acestea, împreună cu
construcţii împreună cu terenul aferent delimitat topografic,
instalaţiile, componentele inclusiv la anexele acestora,
artistice, parte integrantă precum şi alte construcţii,
din acestea, împreună cu identificate în cadrul aceluiaşi
terenul aferent delimitat imobil, clasate individual ca
topografic, inclusiv la monument potrivit Legii
anexele acestora, precum nr.422/2001 privind protejarea

7/18
şi alte construcţii, monumentelor istorice, republicată,
identificate în cadrul cu modificările şi completările
aceluiaşi imobil, clasate ulterioare, imobile teren şi/sau
individual ca monument construcţii, identificate prin număr
potrivit Legii nr.422/2001 cadastral, amplasate în zone
privind protejarea construite protejate stabilite
monumentelor istorice, potrivit legii, clădiri cu valoare
republicată, cu arhitecturală sau istorică deosebită,
modificările şi stabilite prin documentaţii de
completările ulterioare, urbanism aprobate, imobile teren
imobile teren şi/sau şi/sau construcţii, identificate prin
construcţii, identificate număr cadastral, cuprinse în
prin număr cadastral, parcelările incluse în Lista
amplasate în zone monumentelor istorice;
construite protejate
stabilite potrivit legii,
clădiri cu valoare
arhitecturală sau istorică
deosebită, stabilite prin
documentaţii de urbanism
aprobate, imobile teren
şi/sau construcţii,
identificate prin număr
cadastral, cuprinse în
parcelările incluse în
Lista monumentelor
istorice;
3. lucrări de 3. lucrări de modernizare,

8/18
modernizare, reabilitare, reabilitare, extindere de reţele
extindere de reţele edilitare municipale, de transport
edilitare municipale, de urban subteran sau de suprafaţă, de
transport urban subteran transport şi distribuţie pentru:
sau de suprafaţă, de apă/canal, gaze, electrice,
transport şi distribuţie termoficare, comunicaţii - inclusiv
pentru: apă/canal, gaze, fibră optică, executate pe domeniul
electrice, termoficare, public sau privat al municipiului
comunicaţii - inclusiv Bucureşti, precum şi lucrări de
fibră optică, executate pe modernizare şi/sau reabilitare de
domeniul public sau străzi, care sunt în administrarea
privat al municipiului Consiliului General al
Bucureşti, precum şi Municipiului Bucureşti;
lucrări de modernizare
şi/sau reabilitare de
străzi, care sunt în
administrarea Consiliului
General al Municipiului
Bucureşti;
d) de primarii d) de primarii sectoarelor
sectoarelor municipiului municipiului Bucureşti, pentru
Bucureşti, pentru lucrările care se execută în
lucrările care se execută teritoriul administrativ al
în teritoriul administrativ sectoarelor, cu excepţia celor
al sectoarelor, cu excepţia prevăzute la lit.c), inclusiv
celor prevăzute la lit.c), monumente istorice din categoria
inclusiv monumente ansamblurilor şi siturilor,
istorice din categoria branşamente şi racorduri aferente

9/18
ansamblurilor şi siturilor, reţelelor edilitare;
branşamente şi racorduri
aferente reţelelor
edilitare;"
2. La articolul 7, 2. La articolul 7, alineatele (5) şi
alineatul (5) va avea următorul (8) se modifică şi vor avea
cuprins: următorul cuprins:

(5) Autoritatea (5) Autoritatea emitentă a (5) Autoritatea emitentă a Propunem următoarea
emitentă a autorizaţiei de autorizaţiei de construire stabileşte autorizaţiei de construire formulare, având în
construire stabileşte o o perioadă de valabilitate de 24 stabileşte o perioadă de vedere că alin.(8) al
perioadă de valabilitate luni de la data emiterii, interval în valabilitate de cel mult 24 luni de art.7 din Legea
de cel mult 12 luni de la care solicitantul este obligat să la data emiterii, interval în care nr.50/1991 stabileşte
data emiterii, interval în înceapă lucrările. Valabilitatea solicitantul are dreptul să termenul de
care solicitantul este autorizaţiei se extinde pe toată înceapă lucrările. Valabilitatea „înştiinţare”, pentru
obligat să înceapă durata de execuţie a lucrărilor autorizaţiei se extinde de la data alin.(5) al art.7 din
lucrările. În această prevăzute prin autorizaţie, în consemnată în înştiinţarea Legea nr.50/1991.
situaţie, valabilitatea conformitate cu proiectul tehnic şi prevăzută la alin.(8) pe toată
autorizaţiei se extinde pe cu graficul de execuţie a lucrărilor durata de execuţie a lucrărilor
toată durata de execuţie a aferent. prevăzute prin autorizaţie, în
lucrărilor prevăzute prin conformitate cu proiectul tehnic.”
autorizaţie, în
conformitate cu proiectul (Autor: Comisia pentru
tehnic. administraţie publică şi
amenajarea teritoriului)

(8) Investitorul are „(8) Investitorul are Propunem şi


obligaţia să înştiinţeze obligaţia să înştiinţeze autoritatea modificarea alin.(8) al

10/18
autoritatea emitentă a emitenta a autorizaţiei de art.7 din Legea
autorizaţiei de construire, construire, precum şi nr.50/1991 pentru
precum şi inspectoratul inspectoratul teritorial în clarificarea modului de
teritorial în construcţii construcţii asupra datei de precizare a datei de
asupra datei la care vor începere a lucrărilor autorizate. începere efectivă a
începe lucrările În caz contrar, dacă constatarea lucrărilor.
autorizate. În caz faptei de începere a lucrărilor fără
contrar, dacă constatarea înştiinţare s-a făcut în termenul de
faptei de începere a valabilitate a autorizaţiei, data
lucrărilor fără înştiinţare începerii lucrărilor se consideră ca
s-a făcut în termenul de fiind ziua următoare datei de
valabilitate a autorizaţiei, emitere a autorizaţiei.”
data începerii lucrărilor (Autor: Comisia pentru
se consideră ca fiind ziua administraţie publică şi
următoare datei de amenajarea teritoriului)
emitere a autorizaţiei.
3. La articolul 11, Din punct de vedere al
alineatul (1), după litera n) se tehnicii legislative,
introduce o nouă literă, lit.p), cu apreciem că nu poate fi
următorul cuprins: introdusă o nouă literă
p) lucrări pentru „lit.o)” din cauza
____________________ amplasarea de structuri uşoare faptului că litera o) a
demontabile pentru acoperirea alin.(1) al art.11, a fost
terenurilor de sport existente sau eliminată ca urmare a
destinate desfăşurării respingerii OUG
evenimentelor culturale care vor nr.100/2016 prin Legea
fi realizate în baza unui aviz de nr.86/2017.
amplasare.”

11/18
(Autor: Comisia pentru
administraţie publică şi
amenajarea teritoriului)

________________ 3. La articolul 11, după 4. La articolul 11, după alineatul


alineatul (23) se introduce un nou (23) se introduce un nou alineat,
alineat, alin.(24), cu următorul alin.(24), cu următorul cuprins:
cuprins:

(24) Prin excepţie de la Nemodificat


prevederile art.3 alin.1) lit.b), se
pot executa fără autorizaţie de
construire lucrări de reparaţii la
finisaje interioare şi înlocuiri de
tâmplărie inferioară, precum şi
reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi
la instalaţiile interioare, care se
execută la construcţiile amplasate
în zone de protecţie a
monumentelor istorice şi în zone
construite protejate, stabilite
potrivit legii, dacă acestea nu
reprezintă construcţii cu valoare
arhitecturală sau istorică, stabilite
prin documentaţii de urbanism
aprobate.

12/18
4. La anexa nr.2, punctul 1 5. La anexa nr.2, punctul 10 -
al definiţiei ”Drept de execuţie a ”Drept de execuţie a lucrărilor
lucrărilor de construcţii” se de construcţii”, subpunctul 1, se
modifică şi va avea următorul modifică şi va avea următorul
cuprins: cuprins:

1. dreptul real principal: 1. dreptul real principal: Nemodificat


drept de proprietate, uz, drept de proprietate, drept de
uzufruct, superficie, administrare, drept de
servitute (dobândit prin: concesiune având ca obiect
contract de vânzare- terenuri aflate în domeniul
cumpărare, de schimb, public sau privat al statului sau
de donaţie, certificat de unităţilor administrativ-
moştenitor, act teritoriale, uz, uzufruct,
administrativ de superficie, servitute
restituire, hotărâre
judecătorească);
5. Art. II. - (1) În Nemodificat
cazul în care
competenţele de emitere
a autorizaţiei de
construire/desfiinţare se
modifică în condiţiile
prezentei ordonanţe de
urgenţă, în intervalul
scurs de la emiterea
certificatului de urbanism
13/18
până la solicitarea
emiterii autorizaţiei de
construire/desfiinţare,
autoritatea publică ce
primeşte competenţele de
emitere emite autorizaţia
de construire în baza
certificatului de urbanism
deja eliberat, aflat în
termen de valabilitate.
(2) Operaţiunile
legate de transferul
documentelor şi
documentaţiilor
prevăzute de lege între
autorităţile administraţiei
publice locale sunt în
sarcina şi
responsabilitatea
autorităţilor implicate.

14/18
Anexa nr.2

AMENDAMENTE RESPINSE

Nr. Text amendamente propuse Motivarea amendamentelor Camera


crt. Text adoptat de Senat (Autorul amendamentului) propuse Decizională

0 1 2 3 4
1. Art.4 1. La articolul 4 alineatul (1), Argumente pentru Camera
litera e), după punctul 2 se introduce un respingere: Deputaţilor
nou punct, punctul 3, cu următorul Semnalăm faptul că în prezent,
cuprins: prin punctul 1, lit.e) a alin.(1)
________________ al art.4 al Legii, stabileşte că
3. la construcţiile situate atât în autorizaţiile de construire sunt
intravilan cât şi în extravilanul emise de primarii unităţilor
unităţilor administrativ-teritoriale, administrativ-teritoriale
altele decât locuinţe individuale sau (UAT) care au în aparatul de
pentru maxim două familii, anexele specialitate angajaţi -
gospodăreşti ale acestora şi funcţionari publici cu atribuţii
branşamentele la reţelele de utilitate în domeniul urbanismului,
publică, doar cu avizul arhitectului şef amenajării teritoriului şi
al judeţului;” autorizării executării
lucrărilor de construcţii
(Autor: dep. Adnagi Slavoliub – pentru lucrările care se
Minorităţi Naţionale) execută în teritoriul
administrativ al acestora (cu
exceţia celor care depăşesc
15/18
limita unităţii administrativ-
teritoriale).
Astfel, punctul nou propus,
pct.3, constituie în acest
context o restrângere a
atribuţiilor primarilor UAT-
urilor care au în aparatul de
specialitate angajaţi cu
atribuţii în domeniile necesare
pentru a putea emite autorizaţii
de construire. De asemenea,
faţă de conţinutul punctului 1
al literei e), noul punct 3 ar
introduce avizul arhitectului-
şef pentru toate lucrările.
În consecinţă, este neclară
intenţia de reglementare a
punctului 3 în forma
prezentată.

2. 2. La articolul 7, alineatul (5) se Argumente pentru Camera


modifică şi va avea următorul cuprins: respingere: Deputaţilor
Art.7 - (5) Autoritatea emitentă a În situaţia nerespectării
Art.7-(5) Autoritatea autorizaţiei de construire stabileşte o obligaţiei de notificare, durata
emitentă a autorizaţiei de perioada de valabilitate de cel mult 24 de execuţie se calculează de la
construire stabileşte o perioadă luni de la data emiterii, interval în care data începerii lucrărilor
de valabilitate de 24 luni de la solicitantul are dreptul să înceapă identificate conform art.7
data emiterii, interval în care lucrările. Valabilitatea autorizaţiei se alin.(8).
16/18
solicitantul este obligat să extinde de la data consemnată în
înceapă lucrările. Valabilitatea notificarea de începere a lucărilor pe
autorizaţiei se extinde pe toată toată durata de execuţie a lucrărilor
durata de execuţie a lucrărilor prevăzute prin autorizaţie, în
prevăzute prin autorizaţie, în conformitate cu proiectul tehnic si cu
conformitate cu proiectul tehnic graficul de execuţie a lucrărilor aferent.
şi cu graficul de execuţie a
lucrărilor aferent. (Autori: dep. Vîrză Mihăiţă - PSD şi dep.
Ion Călin - PSD)

3. 3. La articolul 7, alineatul (5) se Camera


modifică şi va avea următorul cuprins: Deputaţilor
Art.7-(5) Autoritatea Art.7 - ”(5) Autoritatea emitentă a
emitentă a autorizaţiei de autorizaţiei de construire stabileşte o
construire stabileşte o perioadă perioadă de valabilitate de cel mult 24
de valabilitate de 24 luni de la luni de la data emiterii, interval în care
data emiterii, interval în care solicitantul are dreptul să înceapă
solicitantul este obligat să lucrările. În situaţia în care solicitantul
înceapă lucrările. Valabilitatea începe lucrările prevăzute prin
autorizaţiei se extinde pe toată autorizaţia de construire în perioada
durata de execuţie a lucrărilor de valabilitate, respectând toate
prevăzute prin autorizaţie, în prevederile legale incidente,
conformitate cu proiectul tehnic valabilitatea autorizaţiei se extinde pe
şi cu graficul de execuţie a toată durata de execuţie a lucrărilor
lucrărilor aferent. prevăzute prin autorizaţia de construire,
durata de execuţie stabilindu-se de
catre structurile de specialitate cu
atribuţii in domeniul urbanismului,
17/18
amenajării teritoriului şi autorizării
lucrărilor de construcţii, organizate de
catre unităţile administrativ –
teritoriale conform legii, în conformitate
cu complexitatea proiectului tehnic şi
cererea solicitantului.”

(Autor: dep. Adnagi Slavoliub –


Minorităţi Naţionale)
4. Art.11 4. La articolul 11, alineatul (1), Camera
după litera n) se introduce o nouă literă, Deputaţilor
lit.p), cu următorul cuprins:

______________ p) lucrările pentru amplasarea de


structuri uşoare demontabile pentru
acoperirea terenurilor de sport existente
sau destinate desfăşurării evenimentelor
culturale vor fi realizate în baza unui aviz
de amplasare.

(Autori: dep. Vîrză Mihăiţă - PSD şi dep.


Ion Călin - PSD)

18/18