Sunteți pe pagina 1din 4

uouc^JlEt NATIoNAL'

@ "'^'tt,^,,
NR. 369/18.01.2018
Aprobat ln Sedinfa Coositiului d€
Administratie din 18.01.2018

INTE C.A.

CENERAL,

IU

FI$A DE EVALUARE
pentru ier€rhizarea candidajilor participanti la etapele mobilititii
didactic
petrtru anul $cotar 20lg_2019

Doamna./Domnul ..... angajat(e) cu


contract pe perioadl n€determinata./ determinatA pe postul/catedra de PUNCTAJ TOTAL

de la unitatea tcolarA
din localitatea........
CRITERII 9I PIJNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALI'LUI PLNCTAJ PTJNCTAJ
DIDACTIC
L Niv€lul studiilor
Absolvrnli ai icolii nomale/li-" p"a@
6p
B. Absolvenji ai coiesiului pedasosic miv@
nomale/liceu pedagogic sd ai $colii posrliceate pedagosjce studji unjve.siraie de scufia dura6
Si
8p
Absolventi ai colesiDtui pedasogic untvenitr ltnstituton);dit;ma-i;ab6F;;Jj ab6Gnfi,.scd-
nomale teu proagog;c .au airco no.rticcale pedagogice ri studii unr! c6i6e de .cuna duau(fsi_ru
r40 cuqodincdireri 8,5 p
il;,.1.;i:1.:;j*:--.r4qarin.(3)d,1Le8ecedu(ar,einauondren,
D. Absolvenli ai icolii nomaldliceu pedagogic sau ai $olii postliceale pedagogice cD diploma/certificat
de
ab$llir€ sa! ai €legilhi pedagogic unjveBirar(insntulori) t studiiuniv;Fitee de l;nga dllata su ciclul I
de studii urive$itde de licenla sau cictDl II de sludii uni!€Eirare de ma$eml

Prcfted de inst xirc pncrici / maitrri,instructorj, absolvenji de lcoah plstliceala/rcoda de mairlri cu


djplomd/ceftificarde absolvirdcedificat de conpetole prcIbsionate.

Absolvenli in specialirate ai lnvaF.nantului univ€rsitar de scufie duFta saD ai institututui pedagogic cu duEra
F. de 3 ani cu diploma de absolvire. 8p
Absolvenli in sp@ialitaie ai invilanintului univeBitar de scu.ta d","6 *, ai insrit"tul,t pedag%i" d*i"
G. de 3 ani. cu diplona de absolvire. car€
i-au echivalat srudiile confom a,r 149 alin. (l) dinL%; ""
edlcaJiei 8,5 p
nationale n.. l20l I cu nodificarile si completirite ultenoN.

E. Absolventiin spccialitale. cudiplomr. aicicluluit de studiiunivelsite de licenF

Absollenli in specialirare. cu diploma, ai ciclului I de srldii unilersira.e dc ticenli posluniveBirtue


I. Si cu srudii
cu durata de cel Dutin 3 semesbe.
Absolventiin specialirare, ai iflv4.mantutui univeBitd de l";sa;;tt c,, dbdtd;tb*F *,
J. ll de studii universitai: de masremr. 1op
Absolventicu diplomnin speciatir4te ai invnt'rnantutu i univeBirar de ruoge duia6 siuiiiiitutu-i rr a.
1- o rltd licenla

2. studii postunivenirm de specializare cu durara de cel pulin 3 semesrre 3p


3. studii acadenrice posluniversitde cu duFla de cel putin 3 semesre

4. studii aprctunda1e de specialitare cu durara de cel pulin 3 semestre


K.
5. masterat in sisrem posbrniveFitd sau att masremt in cadrut ciclutui II deirudji univmit;
6. cmDri de perfeclonm postlnive.sita!6 cu dunta de c€l puin 3 semstre 2p
7. studii postunileFite de specializ,re. academice posruivemitare cu durata nai micf de 3 srrestre
2p
8. studii aprotundate de specialitate, cu6u.i de pe.fec{ionm posluniveBitai, cD dumta mai mici d;a
lp
Noti:
l'?entrprof6oriipentrUin!l![mantu|pre!cold/prindcarsolicitdtreccreaprinlnnsferp€ntresrange.edeactivila1e/pfrans
prin studii superioare se acorda punclajul corespunzatorstudiiloi superioare
d.lungtciclului I de srudii univesita€ de lice;(tciclutui II d; studii univ€Silaa de
T:"Tlll"i'1'1'Ti'4"-"'peniru.ecareromedcpree*i'.nnariza,i.univennar,pos,univers,tdaderar,ieraKpu.derer-8.
II. (! ) t"ragq!-!!da!!a

:13#:iffi
d)Grddidr.'i. toffi
'lD
Io p

;ei:''r#';Tfr#
Caregorir ? !\'-r
l4 p

Car.goiiijea -H
-'* 7D
lo p I

2,5 p

I.5 o

Rez,l ta t e h ob Iin u I
(3rrc4rrvete oblinure in uttimii
e-n ;riffi
doi ari $cotari inch 15/2016 $i 20t6/20r echivalenrut acestora In puncte:

i.rr"il"t",
qq4!iactivitatea
'".,' din uttimii-ini
:
in.or.ir;ur de Affi l!40tr ri :0tor20rzr E nivEil
",
:e^:j:,
Joordomlo/nembtu .omi\ra pen,,u eratuaed ) Aieutueacat irl:iineducalie:O.l0p
cm'doato./ rider de sindicat observator in cA ar uniririi ,corde: 0,50 p/ an
;jjlalor
. consilier educativ:0,50 p/an
Folar:
rcsnon.ab.l at unc: (omrri merodice acriv
a,e de pedecrionarc e\rselre td nitetut

[ffi;:iJ*'
.
'::'i:i,iiii;'::::^rl,li'.Tde rc'pon'abiri'aL; dar ru mai mur, de 00 p:
'

aJ uniidlii de
invAlemant elabo,ared de proamrne oDr.*r. co5. ii,.n o" i"ip""rotul ,co tar de rpe. ,atirare
max. 6 p u. rup/ progma. dtu nu nrai rnutt de 0_40 n

'*q""'v':*rrr:iiitTffi
.oo dundror pro:ecl/p,opram, o..ro p,,",, i.,.. l.,
. -embr . oro ec/Droeram o
i_0,15 p/ acriviraLe, dcr nu ",
i j.
mai muir de 0,J0
#;: ;:; ;,

":tii:ill,:il,ii;,ffi
impticde in o.ganizarea ori.p;.d"i o" rp.li"iitaJ" *ncursurror scorar€:
0,20 p/ activirarq dar nu inai murr de 0,40 pj
:::r",Y::-.:::9::ly "J:*ator: q nu nainult de

."*l.u at *@
"onsitirtui
b)judelului rsr/ ccD. .entor nembru
max, 8 p J:'."ililj:,#:ff1;f:ir;iiJTr"irsr ar comisiei

*Tilil?:";Hl;l'3.i.";j'n':d"
ro*ro-;d*"*c elib"."t" de cc, s"" arr"
r\sPri.roRrrrL5( o'.\R
uoucA-rrEr NAI IoNALE
@ ",",rruou.
.
membru,comisii con5iiluire ta nIetJI f Sl-BAcrvaludri \alionate lc|;ete .|V. ! t,
I rutal/de. sim_jtui ate examene,o|sliona.e: t.00 p. comisie;
.lrofesor supraveshelor in cadrulconisiilor de BAC, Evaiudii Nalionaie (claselejr, ry,
Vl, vlll), Definitiva! Tirularizaiq simutd.iate exanenetor nationale:0.20 n:
,nro--i,:e.p*i.t'ru.. rnffi.zo p.
. rere'at la cerc pedagogic:0.2s
p/reteml dd nu mar mutrde 0.50 D.
. lecliedemonsra'r\ir lae,cpedagogic: 0.j0p acr \irare;
. pJnicipde ld simpozioane/ seciunide comun;(tu1 corterinle
ta riveiutjudetutui: 0. t0 p.

profecor laBtupele de e\celenli ale r$L r,g.o, rS plan y"orar.


- irnplicore in organizar€e otinpisd.ide spe.iatirare. fazrjud.le{nA / tocate:
p,opma.mdesubi(re evatuaror: 0.s0p/acli\tsre.ddnum;i m;r, ae r.50p
pro e,or.upm\ephelor:0.l0 p/ acti\ irdre, daf nu mai mulr de 0.,10 D:
. impli.rre in orsrniz.rea concursuritor scorere. faza judelean;
- -
/ inrerjudete,nn:
propmabr de sxbiecte/ evalualor: 0.2j p activnate, dtr nu mai mull dt0,50 p;
. reauale laolimpiade, fuajudeieana (md.3.00 E):
Premiul_l: 1,00 pi Pr€miuttt:0.75 pt premiDlIIt: Cj,50pi Menlune:0,30 p. 3,00 p
rezullate laconcursurijDdetene t
interjudetene cuprinsein carendanl tSJ aau MEN
{md.0.50 D):
Premiul I: 0.30 p! Prerniul It:0,25 pj premiul III:0,20 p; Menliune: 0,t5 p.
. .ezuliate la olimpiade, lbza locala (nax. I ,50 p):
Premrul l:0.50 D: Prem,ut ll: r Premiullll:
\'toE tat d;d^ 4\ e tuu nae4',@
44rc1::drc
tn adrut nspitomtrtui r.otot . pr"run st t;dprto" sihJn att deet at, de ho.na
si
dda.li.ali
se a\ordd t.utr p an s.otar 04tuadepa @tatu an^etut
formator national: 1,00 p/ acl:virater' d $oldj
proiesor evaluato.la concDrsutdc ocupare a posturitor didacrice, definitivarj 1.00p/
-
d
. membr- in comi,ia p i\jnd con.r6ulde o(upare
a posruritor didacLrce, detn ivar:
I
00p/ an scoltu:
. membru al comhiei mtionate de speciarirate sau ar alroicom ii/-iiiiii
nali6raa-
nenlionatein Legeaeducajiei nalionalenr l/2011 (cu documente de IaMEN sau ISJ)
. pa'1rciptue la simpozio.ne se.iuni oe comunicav coi"erinreli;ie. iou
(do' umenr aLc{cr dr Mt\
/ atr tSJ/ socierale tr'i-lifica cuttumta,: 0.25 p/ oanrcipde. dar

c) naljonal . organ izare olimpiade tcolde nationale: 1,00 p;


max. l0 p . €valuato.la olimpiada nalionah de specjaliiare: I.00 pi
. insotitor/ supneegheror la olimpiada de specialirare:0,50 p;
. orgdizde concursuri qcolare nalionale: 0,50 p;
. evaluator la concursuritcolare:0,20 p, dar nu naimuh de 0,40 p:
. insotilor la concursuri Wolare: 0.10 p, dd nu maimult de 0,20 p;
. rezultale la olimpiada nationaldi
P.emiull:2,00pj Premiulll: 1,50 p; Premjulttt: 1,00 p; Menjiune;0,80pi panicjparc: 4,00 p
0.50 p.
. rezultate la concursuri tcolde cuprinse in catendarullSJ sau MEN, na,( 3 p repaitizate

Prcmiull:0,50pt Premiul ll:0.40 p; P.emiul III: 0,30 p: Menjiune:0,20p; participare:


0.10 D.
. palticipde Ia conferirle/ colocvii/ congres€ despecialilate la nivel iniehatioml
(adeverinF avizat de MEN/alt ISJ / societdli giinlific€): 1,50 p / parricjparc;
]a simpoziode/ sesiuni de comunicari intemationale: 0,30 D, max.
. evaluator la olinpiada de specialitate: 3,00 p;
. insolitor la olimpiada de specialitate: 1,00 p;
. rezultale la olimpiada inremalionah:
intemational Premiul I: 7,00p; Premiul ll: 6,00 pt PrcmiDl III: 5.00p; Menlune: 4,00 p: Paniciparc:
max. 12 p 3.00 p
rezultaie Ia concursuricup.inse in caleldarulMEN aslfel:
Preniul I: 1,00 p; Pr€miul II: 0,80 p: Plemiul tlt:0,60 pj Menlilne: 0,40 p; Paiticipare:

. lucdri publicare in sniinalate - autor/ .oaulor de lucliii pubticate (punctajut se inpatte


la hu"riirul autorilot): I,O0 pl l!$a!el
(*) P€ntru inva{atori/institulo.i din invaltmnntul primar/pfofesori penrru inv4dnAntulprima se puncteua rctiviiara; merodtca
rt tttinitirca dsfitrtrati
pmursula2
pe pmursur al mr
mi Foran
Folari din ultrmn di tcolm
ultimii5J dr tcoltui incheial',
incheiali, ta
la alegereacadruluididacric.
'trn
In frod excepfional, in situa{iain cde lnvaFlorii/insiitutorii din invaFnaftul prima./profesoii pentru invaFmsnrul primar cu o vechime de celnult5
ani in invdl,mdnt au intetupt activitatea la caledd qi evaluarea nu se poale realiza pe parcursu I a 2 di Wolari, se pundeaza adivitatea metodica si
$iinlificddesl4uratape pecusul a cel mDIt 2 di$olaridin ultinii5 ani Wolari incheiali.
a) Pentru absolvenlii ponoliei 201 7 9i debutmlii ailati i. primul s
de activitate sc ia ln co.sideEe activirarea n€todica Si tliintific! din eut $ole 201?-2018.
b) Penru absolventii promotiei 2016 ti debutarlii anali ln al doilea d de aclivilare se ia in considerde acfina16 nelodica 9i gtiintific, din dul $cote 20 t 6-20l ?_
c) L2 nivelul tcolii se acorda I puncl suplimenlar, cadElor didaclice cde au lucial in ultimii doi oi tcolariincheialila grupdr'cbd cu @piilcl€vi inr€e.ati prcleniti din
invatanarfu| spocial, fala de punctajul acordar la punciul lV. r a).
d) In cDul i.tretperii tclivil lii la caledd, in penoada ultinilordoidi tcoldi, se ia in considcnE acrivimrer helodics $i itiinlilicadin uttimiidoldi scotdi in cr
cadrul didactic si-a dGi]sural aciililatea.
MINTSTTRUL IOUC TIH NATTONAII

2) Participarein colective de elaborare a unor acte normative,i


tegislative viz6nd ca itat€a activitetii specifi ce
dom€niului invntinenf, in uttinii S (cinci) ani car"ra*i.tr"i O"?"i" J""""".iii*

v f!!!! \p4,trllp q nr corccnve o€ elabo.arc).


(md. 4 p penrru loale proAramele)
manuare $otare aprobale de MEN.

(Im. 10 p pentru toaie monosranile/ luc.rrile tmnrd F I

W
_,;,,,-,,_":,,-1.. iuuii u\ Jpn E,rdr. puDI(aE In revr"te de specrdnale, ta ni\el
Judeted sau nat onat. in.egisrare cu tssN.
(md.3 p, penrn roate anicotele, inpi4ite la,umanlde aurori)

M, " .-- *,,,",,l0:-^.'--i,


oorenr.(rd. D. Denltu
!\ Jp!\ 'd'rdLr. puD cdre cu r\LrN. cu reterent ,.ijnlruc d:n
LoaLecanile im^adi'c t'
^,,-",,,r:-
^,,,^-:,
mrJroace,r€ mvaFm6nr omotogate de care MEN (max. j p. impd(ite la numarutdeauro.i)

rcrncrj rnr catendarrrici Iada.3 depJneai dosantui la inspeclomtu|


3) rrdlorAi L.ECDL. phm_vE t-are. Baaca Mond:alr. socrare\ |)cottuI.
I eo-srdo dd \rnci,
!on-efru.Urudtvi&Arion.proie.lefin&Frcdirtonduflsra.lurutetideoeziunq.t,ete
oecarcete punctare erenor. (m3\ 5 bl
4) I or u!'P''Ea ra {uuvtr,Il oetaturate In cadrul Drograhelor de form.re continuS r$ea itate/ech
tra^rerabire d€ cntre MEN' in urtimii ivalate in creaite
5 (.inci);n iiare"o,.irti"i 6" a*u oip""".ii o-".".r"i"r"i".p*r"*rr
prof*ioiiii
q,"4'I'eq!4",e:.p:t"q!ry9+!a!49$!4!e.l&4e$e4{,a s; ad*".i"ii *"r*r mrir"r" *
-hi,ale*" i.*. iir--

0. I p/3 credire
,.ru,a,( prtrr r lsd (orpurur urdrctrc, in
sdrut Drosrametor
oerormerecontrnu..aviuatede\,rENs.uatreinsrirutiiabilhrre(lnRirurutFrecJaBrilish
Council, Institurul coethe liz -
I.a_).fin tein attit ii S a1li @tendrrrtrialfuO"t" a"prr"rii
i$4!! 14-!liD!! !!q9ri!t / diprona (md. 5 p)
NoG:

:]j"::lfx.;:,'"',,'jT[:T,J;::liot.rrdsfcruIpentrrsfengo'edeactivit.re/p!etfsf€rlinall!sp€ciaIizes.evalueaact

Criterii de vechime:
- vechjme ef(trtd iJ careort in lus.\ per,oada rc/e,larii.dedrcr

Serrorcrle \ec\rmm ta okdm p.nrru perrcaoa tu n!rra,ridesfrsumte ca p!Fona, d.dacti- !a,rtjcar.


DJpi loialpaer plr ctajr l i. in wdeeeat.rre.se vor tua in @nrderde, penrru oepddJtr
-n,.nr socrst_Lre.re In umatodeaord.ne
a)sot,.o ercu adiviLrea n.nvdtn;nL in oceedsitocahatc:
b) sot (sotie) cu doniciliulin localilalel
c) pbrinti cu domiciliut in locahabl
d) srdea de sinatfuo cae nu pernile pfuesirea locatir4ii (certifical medicalde Ia@njsia
de exp.niz, a capaci$tiid€ muncd);
e) solul^olia sd lucreze i. invdtbnAnt
0 alte camobiedive dMdite cu acle (d€ exemplu:unic htretinrtor de fahilieii cu donicitiul in rocatitat€aGpeclivi. minori tn intrelineE, prrintj botnavi,
propieqi nnobiliarein localitale).