Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT CREDITARE SOCIETATE

Nr. …..
Incheiat astazi …...................

Intre:
- Dnul/ Dna …......................................................., cu domiciliul stabil in localitatea …..................................Str
….........................................nr …........, Bl. …......., Sc …...., Ap …....., Sector …...... posesor/oare al/a BI/CI seria …...... nr
................... eliberat de Sectia …... biroul nr................la data de......................., CNP: …...................................
denumit in continuare creditor
si
-S.C. …........................................ SRL, înmatriculata la Registrul Comertului sub nr.........................., Cod Fiscal
…........................, cu sediul în Bucuresti, Str ….............................., Bl. …........., Sc …...., Ap …........, Sector …...,
reprezentata legal prin ADMINISTRATOR …........................................, denumita in continuare beneficiar,
iar in mod colectiv denumite in continuare Partile.
Partile au convenit urmatoarele:
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Creditarea societatii comerciale …................................................ srl de catre dnul/dna


…................................................ pentru efectuarea unor plati necesare desfasurarii activitatii curente.

VALOAREA CONTRACTULUI este de …………………………..


Aceasta creditare se va face in mai multe transe in functie de nevoile zilnice de numerar ale societatii.

Art.2. DURATA CONTRACTULUI


Prezentul contract se incheie pe o perioada nedeterminata.

Art.3. PRETUL CONTRACTULUI


Creditarea se realizeaza fara perceperea unei dobanzi.

Art.4. OBLIGATIILE PARTILOR


4.1. Obligatiile creditorului
Sa crediteze societatea atunci cand disponibilul de numerar din casieria societatii este insuficient pentru acoperirea
platilor curente.
4.2. Obligatiile beneficiarului
a) Sa intocmeasca dispozitii de incasare pentru sumele primite de la creditor, evidentiind fiecare suma creditata ;
b) Sa restituie sumele primite in masura disponibilului aflat in casierie, in baza unor dispozitii de plata ce vor fi
semnate de catre creditor;
c) Sa puna la dispozitia creditorului, la cererea acestuia, situatia explicita a sumelor primite si respectiv, restituite.
Art.5. DISPOZITII FINALE
Beneficiarul va evidentia in mod explicit soldul creditorului.

Prezentul contract a fost incheiat in 2 exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta, si intra
in vigoare astazi …................, la data semnarii lui.

debitor, S.C. ….................................


.......................... Prin reprezentant legal ADMINISTRATOR....................................

S-ar putea să vă placă și