Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECŢIE

NUMERALUL

CLASA A VII-A

OBIECTIVE CONŢINUTUL CAPACITĂŢI STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


OPERAŢIONALE ESENŢIAL DE SARCINI SITUAŢIA FORMATIVĂ
ÎNVĂŢARE DE
ÎNVĂŢAR
E
O1.La sfârşitul orei CO1. Definiţia SO1- IO1-Scrieţi
toţi elevii vor fi numeralului: Scrieţi definiţia
capabili să scrie Numeralul este G1 + G2: Învăţarea de numeralului
definiţia partea de vorbire Scrieţi concepte,
numeralului. Nu care exprimă un definiţia exerciţiul
sunt permise număr sau numeralului.
greşeli. ordinea
obiectelor prin
numărare.
O2. La sfârşitul CO2.Trei dintre SO2- IO2.Valorile
orei toţi elevii vor ei vor merge cu Indicaţi morfologice ale
fi capabili să maşina. valorile numeralelor din
identifice Pe doi i-a morfologice Exerciţiul enunţurile: Toţi
numeralele chemat la el ale patru au venit
cardinale, ordinale acasă. numeralelor. mai devreme. I-
si colective, Au plecat la Clasa are un G1: cel am chemat pe
sublinindu-le cu o joacă toţi cinci. efectiv de 29 de putin 3 rând pe cei
liniuţă. Obiectivul El le-a dat elevii; toţi apţi numerale patru. A rezolvat
va fi considerat amândurora pentru G2. Toate de două ori mai
atins dacă vor bani. învăţătură fiind numeralele repede decât
sublinia cel puţin 6 M-am adresat de niveluri: prietenul său. A
din cele 8 numerale primului. câştigat îndoit.
şi nu vor sublinia Maria si-a RITM LENT: 4 Efortul îndoit dă
alt cuvânt care nu cumpărat cinci elevi roade.
este numeral. caiete. RITM MEDIU:
Cadourile sunt 13 elevi
de la trei dintre RITM RAPID:
ei. 12 elevi
Câteştrei s-au
dat cu sania
Mariei.
O3. La sfârşitul CO3. Am mers
orei toţi elevii vor de trei ori la SO3- IO3-Identificaţi
fi capabili să mare. Au venit Subliniaţi în Exerciţiul cel puţin 5
identifice la spectacol unul textul de numerale în
numeralele câte unul. mai jos: textul de mai
adverbiale, Doar trei la suta G1 – cel jos:
distributive şi au promovat puţin 8 Am mers de
fracţionare. examenul. numeralele două ori la
Obiectivul va fi A venit la mine G2 – cel concurs cu cinci
considerat atins de două ori. puţin 10 prieteni: două
dacă vor sublinia Jumătate din numerale fete şi trei
cel puţin 4 din cele elevi sunt G3 – toate băieţi. Am intrat
6 numerale şi nu preimianţi. numeralele în sală doi câte
vor sublinia alt Are prezenţă la existente doi. Fiecare a
cuvânt care nu este seminar sută la avut de rezolvat
numeral. sută. câte trei, patru
execitii .
Ambele mele
prietene au avut
un scor foarte
bun, eu am avut
doar prima oară
un rezultat bun,
a doua oră nu
m-am putut
concetra şi la
două exerciţii
am rezolvat
corect în
prporţie de
treizeci la sută.

O4.La sfârşitul orei CO4. SO4 IO4. Analizând


toţi elevii vor fi Jumătate din Analizaţi în cel puţin 5
capabili să student sunt scris cel numerale îm
analizeze complet speriaţi de puţin: propoziţiile.
cel puţin 4 examene. G1 - 4 Ambele fete
numerale Este de doua ori numerale cântă la chitară.
identificate. mai cald ca ieri. G2 - 5 Inflamaţia a fost
Obiectivul va fi Toţi trei sunt numerale Exerciţiul de trei la sută.
atins daca vor fi internaţi în G3 – 6 Tustrei
precizate felul spital. numerale patinează bine.
numeralului, genul, Cinci jucări au din Ion vorbeşte cu
cazul, funcţia fost dăruite propoziţiile al doile dintre
sintactică. copiilor. date ei.
Cele două specificând Mă gândesc la
prăjituri s-au felull două dintre ele.
stricat. numeralului, Trei copii se dau
Vor primi câte genul, cazul, cu săniuţa.
două, trei jucări. funcţia Un grup de
Am primit sintactică. doisprezece
fiecare câte două pleacă în
cărţi. excursie.