Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADIȚIONAL NR.

__________

LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. _______________DIN DATA DE _____________


ÎNREGISTRAT LA ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

PROPRIETAR: _________________________, CNP ______________________, posesor al


C.I. seria____, numărul _______________, eliberat de _____________________________ la
data de ______________, cu domiciliul stabil în localitatea _________________________, str.
____________________, nr. _________, bl._______, sc. _______, et. _______, ap. _______,
județ________________.

CHIRIAȘ: ________________________, CNP ___________________________, posesor al


C.I. seria _____, numărul _______________, eliberat de ____________________________ la
data de______________, cu domiciliul stabil în localitatea __________________________, str.
_____________________, nr. ________, bl._______, sc. ______, et. ________, ap. ________,
județ________________.

2. Părțile, de comun acord, au hotărât completarea/modificarea unor prevederi contractuale după


cum urmează:

Art. ______ din contract se completează/modifică cu un nou alineat, având următorul cuprins:

”Durata de valabilitate a prezentului contract, nr. _______________, din ____________,


se prelungește începând cu data de ______________, până la data de ______________.”

3. Celelalte prevederi ale contractului nu se modifică și rămân în vigoare.

4. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de închiriere nr. _____________,
din _______________.

5. Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, _________________, în _______ exemplare,


pentru fiecare parte.

Perioada de închiriere este de la data ______________, până la data ______________.

PROPRIETAR, CHIRIAȘ,