Sunteți pe pagina 1din 5
free eer] ee is ae nate satam Sa a aes annua for! ale Stat i cy 997 REPUBLICA SOCIALISTA STANDARD DE STAT ROMANIA EDITIE. OPICIALA STAS 11984-83 S INSTALA TH 1K INCALZAWE CENTHALA CONSILIUL NATIONAL Inlocwieste = — PENTRU STINTA St_TEHNOLOGIE SUPRAFATA ECIIVALENTA TERMIC INSTITUTUL ROMAN A CORPURILOR DE INCALZIRE Ctasiticares alfamumeste: bE STANDARDIZARE I oe Central eating nstliations Installations de ehautfoge evnteat | Yerauonien denrpemanero oxonsecan TEV MIECKO-ORBIUBATERT- mT ScRPAGE | SURFACE THERMO EOUtVALENTE HAM, TOREPRHOCTE IANS DES GALS THe CHAUEE HALPERATEAGUUN WEREOPOR THERMO-RQUIvAL OF HEATING APU 1 GENERALITATI 1.1 Ohicet si domeniu de aplicare Prezentul standard defineste yi stabileste mirimea suprafetei echivalente termie pentra principalele corpuri de incilzire, folosite in clidiri de locuit, social-administrative gi siznilare. Prevederile prezentului, standard se aplick in caleulele pentru inlocuirea corpurilor de incdlzire cx alteie, de un tip constructiv diterit 1.2 Termeni si definit 21 Suprafaja eehivalenti termie lial care caraclerizeszi puterca te de proivetare corp det sie a comput dee ineAlzare, 1 wie tea este o metrime convention ele comitit wzuale = fermperaturile de intrare gi iegire a: agentuli ine temperatura interiowr inedperi de ESC dite raturk apt-aer de 66,5°C) ; ritor (ays) din comp de 8 {is medic loguritaled de tempe resent b unferios rares agentului ine Inire"racordat Ja instalatia de in ‘a pe le parts = corpnl de in tur pe la partea superioat si iesir — corpul de inn Mesior, sub ferrastra 5 rive montat aparent pe perete — vopsirea la exterior # corpului en vopsea de culoare deschist, fi pigmenfi metalic! : — presiunea atmosferici de ke nivelul méinii (1,033 bar). purilor de ineilzize se stabileste de citze Jaberate: wn STAS 1127 Suprafata echiv specializat care efeetn eB lentit termic i determina v8 puterii termice a corpurilor cv a avant tages a nn guage tage. sopra et felne spdtsie ile sur ale earpnsnd We tease HVAPIE = Spee sean ll, Sy pepsesiuts Cots ste acta suprafaja a cerpuiti de ine 12.2 Metrul pirat de suprafagi cehivalenta term i Zire care cedvazi [525 W] in vonditiile de folosire quecifieate ke pet lAnranat am NUSIIUIUL KOMAW' OL SLANDAKDIZAKL Seca iaat tea tear Str, Roma nr, 32~34 BUCURESTI | 1983-11-01 |s i1984-83 ! -2 L : i “2 SUPRAFATA ECHIVALENTA TERMIC A PRINCIPALELOR TIPURT DE CORPURI DE tNOALZURE /2 Suprafefele echivalente termaie ale prinoipalelor corpuri de ineiilzire aledtuite din elemento tint indicate In tabelul 1. . Tabetal 1 ‘Supratnga echivalenta Suan Denumirea corpulul de Ineflzire| Tipu eonstructiv ‘terme pe element “i Seetie [element Lemneatsvel Radlatoare din fontt 6248 0.300 1.083 STAS 7300-80, STAS 7364-50 e244 0,282 4746. oat en 0.223 2188 50200 snojt502 500/152 300/250/2 Patiataare din ote 70 8 koreee — —— ou 8 70 v 630 D. 330 D 0.235 Convecloradisteare tip panou mi ot99 cary matt 0.100) ant przt mit 0.318 oz tt 0,288 o.s0t att 0.204 ome Suprafetele echivalente termie ale corpurilor de ineilrire aledtuite din tevi netede yiat indicate in tabelul 2. avetut 2 Foard STAS fn/t 280 aw 7 ulcatview a eoepulul SAS sant 1-80 aoa incaluee cu lanneteul exterior ear a 0.158 Lo tena ase mat multe tevi verticate |} | | 2 0.189) t t 18 oan | 0 Joni amatte fort oeontate at q nate [prance QuSKVATM: — In caleulal suprafeled echivatente terunle sau folosit salorile puterilor tusrice date ta sogse SERS 1GNT2-79 pentru radiatoare (he STAS (9973-59. pentew corpucile. de. tresteure ui teavd ‘Tocumentatin Lehaied de produs pentru radhatoarcle ROTELM sf conveetoradistosrcle ip panow 2.3 fn cazul inlocuirii unui corp do inelzire cu un altul, do alt tip constructiv, auprafefele lor eehivalonte termie trebuie 88 fle aceleasi. 2.4 Pentru caleule rapide, numiirul eleinentelor corpului inlocuitor, ¥,, se calculeaz’ cu relajia: ‘ numérul de elemente al corpului provitaut inipials suprafata cchivalenti termic a corpului de inolzire provilzut inifial, in mitiri Puerafi de supratayi echivalent’ termie pe element, conform’ ta- belului 1; - Basin, suprafafa echivalonté termic a corpului de inedlzire inlocuitor, in metri pitrafi de suprafaji echivalentd termie pe element, conform tabelului 1. 2.5 _ tn cazul corpnrilor de ineKaire alettuite din fovi netede, ealculul de inlocuire este similar celui de la pet. 2.4, rezultind lungimes corpului inlocuitor; valorile Swe se iau din tabelul 2. 26 tn ancxa Ja prezentul standard sint indicate mirimile principalelor corpuri de incilzire din font si ofel echivalente termic cu radiatorul din fonts 600/150/2. 2.7 _ Valoarea supratefei echivalente termic a corpurilor de incilzire se indie in documentajia tehnici a produsului. nema — Hlostlow YANoa Nia TOMO! —_sxany = Anexd B15