Sunteți pe pagina 1din 3
ROMANIA JUDECATORIA TURNU MAGURELE Str. 1 decembrie Tumu Magurele SECTIE FOND Destinatar SC SAM DOR DRIVERS SRL com. BASCOV, UIASCA, STR LABUSESTI, nr 77E, judetul AR DOSARUL NR. 1935/329/2018 Materia: Civil Stadiul procesual al dosarului: Fond Obiectul dosarului: incuviintare executare silita Complet: complet camera de consiliu 4 COMUNICARE iNCHEIERE - DE EXECUTARE SILITA CIVILA NR. 954/2018 DIN DATA DE 11 lulie 2018 ‘Stimata doamna/Stimate domn, va comunic&m, alaturat, copia hotargigfalaypr. 94/2018, pronuntaté la data de 14 tulle 2018 JUDECATORIA TURNU MAGURELE SEQ “RONDS \ xo \ Grefiér , Cy 18, inclusiv asupra cheltuielilor de executare silita sia de executorul judecatoresc in cadrul procedurii de execut ‘ereditoarea S.C.SAM DIVERS S.R.L. si debitorii FRMA S Liviu, Petentul a anexat, in copie. cererea creditorului, tithul ex s-a dispus inregistrarea cererii de executare silité si deschiderea do: rerea a fost legal timbratd potrivit art. 10 alin, 1 lit, a din Ol Examindnd actele dosarului, instan\a rejine c& potrivit art. termen de maximum 3 zile de la inregistrarea cererii, executorul incuviinjarea executarii de catre instan{a de executare, cdreia fi va de el pentru conformitate cu originalul, cererea ereditorului, tithal prevazuta la art. 665 alin, (1) si dovada achita xei judiciare de timb (2) Cer de incuviinjare a executarii silite se soluyioneaz’ it zile de la inregistrarea acesteia la instan\a, | incheiere data in citarea parjiloi (4) Incuviinjarea executirii silite permite creditorului sa ‘ judecatorese care a solicitat incuviinjarea sa recurgad, simultan” ort modalitajile de executare prevazute de lege in vederea realizarii drepturil cheltuiclilor de execulare. © poate efectua numai in temeiy) _ executarea silila se se 9 ali > “iV. 4 . Potrivit art. 632 alin. | C.pr.civ 1934 biletul la ordin constituie tit}, unui titlu executoriu, iar conform. art. 61 din Legea nr.58 executoriu, in condifiile prevazute de lege. PE 4064060/8.05.2018 Astfel, instan{a refine ca, in cauza, biletele la ordine B. Be s.06.2018 en ‘ scadent la 22.06.2018 si BACX3AA 4064089/18.05.2018 seadent la B06.2 oe aun Aza cAruia a fost solicitataé incuviinjarea executarii silite are caracter de titlu executoriu, iar creanta cuprinsa in titlu indeplineste condijiile prev. de art. 66 lichida si exigibila. d Prin urmare, in baza art. 666 C.proc.civ., instanfa va admite cerer J i Executorului Judecatoresc Bran Cristian si va incuviinja executarea silita a debitorilor FRMA SALCIA S.A., si Dragne Ilie Liviu, prin toate modalitiile de executare admise de lege. in temeiul titlurilor executorii reprezentate de biletele la ordine BAC? A 4064060/8.05.2018 scadent la 22.06.2018 si BACX3AA 4064089/18.05.2018 scadent la 5.06.2018 . inclusiv asupra cheltuielilor de executare silita si a titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecatoresc in cadrul procedurii de executare silita incuviinjate. , Va autoriza creditorul sa treaci la executarea silité a obligatiei cuprinse in titlul executoriu, 3 C.proc.civ., fiind o creanja certa, formulaté de Biroul Pentru aceste motive in numele legii, Dispune: cutorului Judecatorese Bran Cristian cu sediul in Bucuresti, sector 5, Calea 13 Septembrie, nr.231A, et.1. ap.1. privind pe creditoarea S.C_'SAM DIVERS S.R.L. cu sediul in comuna Bascov, sat Uiasea. str.Labusesti, nr.77E. judetul Arges si debitorii FRMA SALCIA §.A., cu sediul in sat Salcia, comuna Salcia, jud. Teleorman, Dragne llie Liviu, domiciliat in Bucuresti, Incuviinteazd executarea silité a debitorilor FRMA SALCIA S.A.. si Dragne Tlie Liviu. prin toate modalitatile de executare admise de lege, in temeiul titlurilor executorii reprezentate de biletele la ordine BACX3AA 4064060/8.05.2018 scadent la 22.06.2018 si BACX3AA 4064089/18.05.2018 scadent la 25.06.2018 , inclusiv asupra cheltuielilor de executare silita si a titlurilor executorii care se vor emite de executorul judecatoresc in cadrul procedurii de executare silité incuviinfate. Autorizeaza creditorul sa treacd la executarea silité a obligatiilor cuprinse in titlurile Admite cererea depusa de Biroul E executoril. Fara cale de atgzeZ amass v Data in cam pcs Beta si pronuntata in sedinta publica, azi, 11.07.2018. m Apa) Se\ mi ot a Presddinyened 2) 'S Grefier. ’ reas 3 : Sacerdojéatay-Cofina Elopa stocay im ye J nov tA 7 Red.S.C.E/11 3 Pehnored.S.N./18.07,201 8/4 ex Presedintele Romaniei Jam imputernicire i ordonam executorilor judecatoresti si pund in exeeutare titlul riu biletele la ordine BACX3AA 4064060/8.05.2018 scadent lan 220eeOns si BACX3AA 4064089/18.05.2018 scadent la 25.06.2018 pentru care s-a pronunjat prezenta heiere de incuviintare a executarii silite, Ordondam agentilor forjet publics ssa sprijine indeplinirea prompta si efectiva a tuturor actelor de executare silit’, iar procuronlOnSaeStirale pentru ducerea la inde ntAe art ului « ecutoriu, in conditiile legii Presedinfes oN Gretier Sacerdoteanf* of ashe re) StoeatNina i } & ° Ny Wow