Sunteți pe pagina 1din 3

TEST –DREPT CIVIL.

DREPTURI REALE
Vineri 13 decembrie 2013,

NUME………………………....
PRENUME…………………………
GRUPA……….
Varianta de Subiecte B

Timp de lucru: 50 minute.


( dacă punctajul obținut este inferior lui 1, se va acorda nota 1)
I. (0,75 pct grilă corectă)

1. Funcțiile patrimoniului sunt:


a) subrogatia reala cu titlu universal, garanția comună a creditorilor, transmisiunea universala si transmisiunea
cu titlu universal.
b) garanția comună a creditorilor, subrogatia reala cu titlu particular, transmisiunea universala sau transmisiunea
cu titlu universal.
c) gajul general mobiliar al creditorilor, subrogatia reala cu titlu universal si transmisiunea cu titlu universal.

a)
2. Proprietarul căruia îi prisosește apa pentru necesitățile sale curente:
a) Nu se poate exonera de obligația de a oferi surplusul de apă proprietarului care nu poate procura apa necesară
fondului său dacă dovedește existența unei nevoi reale pentru surplusul de apă;
b) este obligat să ofere surplusul său de apă proprietarului care și-ar putea procura apa necesară fondului său
doar prin efectuarea unei cheltuieli extraordinare;
c) Nu poate obține obligarea proprietarului aflat în nevoie la plata unor despăgubiri suplimentare, dacă probează
existența reală a unei destinații ce ar putea fi acordată surplusului de apă.

b) -art. 607 alin. (2) teză finală N.C.Civ.

3. Obligatiile propter rem isi au izvorul:


a) Doar în lege;
b) prin acordul de vointa al părților;
c) art.1811 C.Civ.- ce reglementează opozabilitatea contractului de locațiune față de dobânditorul bunului.

b)

4. Clauza de inalienabilitate a unui bun:


a) Poate fi instituită pe o perioadă de cel mult 99 de ani, care începe să curgă de la data dobândirii bunului;
b) Este subînțeleasă dacă este prevăzută într-un contract din care se naște obligația de a transmite în viitor
proprietatea asupra unui bun determinat sau determinabil.
c) Dacă este stipulată într-un contract cu titlu gratuit, ea este opozabilă și creditorilor anteriori ai dobânditorului

b),c) –art. 627, 628 N.C.Civ.

5. Autorul de rea credință al unei lucrări autonome cu caracter durabil realizate pe terenul altuia:
a) Are dreptul să își exercite acțiunea în realizarea dreptului de a fi despăgubit, indiferent dacă proprietarul
terenului își manifestă sau nu dreptul de a invoca accesiunea;
b) Are dreptul să aleagă modalitatea de stabilire a despăgubirilor ce îi vor fi achitate de proprietarul terenului;
c) Are, până la momentul exercitării dreptului potestativ de invocare a accesiunii de către proprietarul
imobilului, un drept de proprietate afectat de condiție suspensivă asupra lucrării sale.

Niciun răspuns corect

6. Partajul are următorul efect:


a) Copărtașii își datorează reciproc garanția de evicțiune;
b) nu este declarativ ;
c) partajul nu constituie just titlu pentru prescripția extinctivă.

1
a), b) – art. 680, art. 682 N.C.Civ.

7. Posesia este viciată dacă:


a) Este exercitată printr-un detentor precar de rea-credință;
b) Este exercitată în mod clandestin;
c) Este exercitată cu rea- credință.

b) – art. 925, art. 918, 916 N.C.Civ.

8. În materia fiduciei, bunurile din masa patrimonială fiduciară:


a) Pot fi urmărite de creditorii anteriori ai constituitorului dacă creanțele lor garantate și-au dobândit
opozabilitatea anterior constituirii fiduciei;
b) Pot fi urmărite de titularii unor drepturi de creanță născute în legătură cu aceste bunuri;
c) Dacă nu sunt suficiente pentru îndestularea creditorilor masei patrimoniale fiduciare, aceștia pot urmări și
patrimoniul constituitorului în ipoteza existenței unei prevederi în acest sens stipulate în contractul de fiducie.

a),b), c)- art. 786 N.C.Civ.

II. Enumerați caracteristicile specific ale dreptului de proprietate publică (0,5 pct.)

Inalienabilitate, insesizabilitate, impresciptibilitate. ( art. 861 N.C.Civ.) 0,15 pct pentru fiecare caracteristică
a dreptului de proprietate publică, 0,05 pct. pentru indicarea articolului din Cod.

III. Plecând de la analiza art. 1733 alin. (1) N.C. Civ., care sunt efectele exercitării preempțiunii în cazul
înstrăinării unui bun preemptabil printr-un contract de vânzare cu plata prețului în rate încheiat între vânzător
și terț? Art. 1733 alin. (1) prin exercitarea preempțiunii, contractul de vânzare se consideră încheiat între
preemptor și vânzător în condițiile cuprinse în contractul încheiat cu terțul, iar acest din urmă contract se
desființează retroactiv. Cu toate acestea, vânzătorul răspunde față de terțul de bună credință pentru
evicțiunea ce rezultă din exercitarea preempțiunii.” Argumentați pe scurt soluția (2 pct).

R: Mecanismul exercitării preempțiunii, pe baza unui contract încheiat cu terțul, se consideră realizat sub
condiția suspensivă a neexercitării pozitive a dreptului de preempțiune de către preemptor. Vânzarea pe baza
dreptului de preempțiune are caracterul unei convenții reale, consimțământul preemptorului fiind dublat de
consemnarea efectivă a prețului la dispoziția vânzătorului. Când preemptorul își exercită dreptul potestativ
de preempțiune (acord plus consemnarea prețului), condiția suspensivă se îndeplinește iar vânzarea față de terț
se consideră că nu s-a realizat niciodată,, deoarece dreptul dobândit de terț prin cumpărare este afectat de
condiție rezolutorie. (0, 50 pct.)
Vânzarea va fi cu plata integrală a prețului, deoarece preemptorul, prin exercitarea dreptului său potestativ de
a invoca preempțiunea, este obligat să consemneze prețul la îndemâna vânzătorului. (art. 1732 rap. 1733
N.C.civ.). Faptul că vânzarea către preemptor este un contract real, prin consemnarea prețului, face ca
preemptorul să nu se poată prevala de termenele de plată acordat de vânzător terțului (1 pct.)
În cazul exercitării preempțiunii, terțul de bună-credință, care nu a avut la cunoștință de existența unui drept
convențional de preempțiune (întrucât, e.g., nu i-a devenit opozabil prin notarea în CF-pt bunurile imobile
supuse înscrierii în Cf- sau prin înscrierea în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare- pt anumite
bunuri mobile) se va putea îndrepta împotriva vânzătorului cu o acțiune în garanție pentru evicțiune (0,50
pct).

IV. A pleacă la muncă în Spania la începutul lunii mai 2012, lăsând terenul agricol aflat în proprietatea sa în
arenda verișorului său B. În luna august 2013, C, vecin cu terenul, pretinzând că o parte din terenul lui A îi
aparține, dărâmă gardul, îl lovește pe B, provocându-i leziuni ce au necesitat spitalizarea acestuia, și culege
recolta. A se întoarce de urgență acasă a doua zi și, fiind luptător MMA, îi vatămă grav pe C și cei doi frați ai
săi, mută gardul și își recuperează recolta rămasă neculeasă. C introduce o acțiune posesorie în complângere.
Sunteți judecător, dați soluția și motivați. (1,5 pct)

2
R:Acțiunea se respinge. Dacă C ar fi introdus o acțiune în reintegrare, acțiunea sa posesorie ar fi fost admisă.
C are posibilitatea alegerii tipului de acțiune posesorie pe care o va introduce în cazul deposedării prin
violență, însă dacă alege acțiunea posesorie general (în complângere) se vor verifica și condițiile de
adminsibilitate ale acesteia.
Posesia viciată este apărată în aceste cazuri, de tulburare prin violență. Se va discuta și îndeplinirea condițiilor
de exercitare ale acțiunii în complângere față de acțiunea în reintegrare (termenul de un an al posesiei utile
anterioare si un an de la tulburare, față de trecerea maxim a unui an de la tulburare, în condițiile unei posesii,
chiar viciate).
Se punctează: descrierea stării de fapt 0,25 pct.; tulburarea posesiei de către C prin violență: 25 pct, condițiile
exercitării si admiterii acțiunii în complângere, Solutia instanței ( 1,5 pct)