Sunteți pe pagina 1din 24

Contractul de asigurare

1
Cuprins

Argument
Capitolul I Necesitatea existenţei si practicării asigurărilor..............pag 5
1.1. Trasăturile asigurărilor........................................................pag 5
1.2. Elementele asigurărilor........................................................pag.7
Capitolul II Contractul de asigurare.................................................pag.12
2.1.Importanța contractului de asigurare în societate civila.pag.12
2.2. Studiu de caz la societatea de asigurări ASTRA.............pag.17
Bibliografie
Anexe

2
Argument

Oamenii indiferent de clasele sociale din care fac parte sunt predispuși pericolelor,
care le pot schimba cursul vieţii. Acest lucru trebuie să ne determine să prevenim riscurile
şi ameninţările din viaţa noastră cu ajutorul asigurărilor.Unele dintre riscuri sunt
evenimente probabile, ele pot afecta sau nu, dar există riscul de, deces, care este o
certitudine, întrebarea este doar când se va întâmpla.
Asigurările ocupă un loc din ce în ce mai important în vieţile noastre deoarece
avem nevoie de siguranţă, protecţie, independenţă, de un venit suplimentar şi foarte
important, avem nevoie de o viaţă liniştită.
Necesitatea apariţiei activităţii de asigurare este legată de existenţa unor posibile
evenimente, care reprezintă un pericol pentru integritatea bunurilor materiale sau pentru
viaţa oamenilor: calamităţi, accidente, incidente.În faţa acestor pericole nevoia oamenilor
de a se proteja a condus la solidizarea acestuia în procesul de prevenire a efectelor
evenimentelor (riscurile de asigurare).
Acest domeniu îmi trezeşte interes şi îmi doresc să aflu cât mai multe despre
asigurări, motiv pentru care am ales să studiez contractul de asigurare.
Contractul de asigurare este acordul de voinţă prin care asiguratul se obligă să
plătească o primă asiguratorului, iar acesta se obligă ca la producerea unui anumit risc, să
plătească asiguratului sau beneficiarului despăgubirea sau suma asigurată, denumită
indemnizaţie, în limitele şi termenele cuvenite.
Contractul de asigurare este forma juridică pe care o îmbracă asigurarea de viaţă.
Eu consider că asigurările au un rol foarte important în vieţile oamenilor, deoarece ele
prezintă o formă specială de protecţie.
Asigurările satisfac o nevoie principală a oricărui individ, nevoia de siguranţă.
Conform unui studiu MedNet: doar o treime dintre români au încheiat un contract de
asigurare de viaţă şi puţin peste un sfert au semnat un contract de asigurare a locuinţei.

3
Din punct de vedere al motivului asigurării, studiul mai arată faptul ca peste 80%
din participanţii la sondaj au încheiat un contract de asigurare pentru mai multă siguranţă,
doar 16% au făcut acest lucru pentru că este necesar, 12% au încheiat un contract din
obligaţie, în timp ce 6% au fost atraşi de o ofertă avantajoasă.
Majoritatea nu a mai încheiat un contract de asigurare din cauza banilor, a crizei
financiare, dar şi a neîncrederii în ofertele companiilor de asigurări.
În concluzie, deşi riscurile sunt foarte mari, fiind necesară încheierea unei
asigurări,multe persoane refuză să facă acest lucru fără a se gândi la consecinţele grave în
cazul în care riscul se petrece. De-a lungul anilor am întâmpinat veşti cutremurătoare
despre persoane care datorită pierderii de bunuri sau valori pentru care nu aveau
asigurare,au decis să-şi pună capăt zilelor.
Acest comportament de pasivitate începe să scadă, din ce în ce mai multe
persoane decizând să încheie asigurări.
Referitor la studiul de caz am tras urmatoarele concluzii:
ASTRA ASIGURĂRI este una din companiile private de elită din România,
situându-se pe locul III in topul asiguratorilor in ceea ce privete mărimea capitalului său
social.

4
Capitolul I Necesitatea existenţei şi practicării asigurărilor

1.1. Trăsăturile asigurarilor

Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti, viaţa oamenilor nu sunt de conceput


fără muncă, fără producerea continuă a bunurilor materiale şi spirituale.În desfăşurarea
procesului de producţie ,activitatea umană poate fi supusă unor primejdii care perturbă
capacitatea de muncă sau distruge bunuri materiale, afectează integritatea corporală
,sănătatea şi chiar viaţa oamenilor.Apariţia asigurărilor este legată de necesitatea ca
oamenii să se ajute reciproc în cazul daunelor în permanentă creştere, iar a reasigurărilor
pentru sprijinirea între ei a celor care administrează fondurile şi activităţile de
asigurare.Astfel spus este vorba de preluarea daunelor şi a procesului de dezdăunare pe
cât mai multe umere.Necesitatea apariţiei activităţii de asigurare este legată de existenţa
unor posibile evenimente, care reprezintă un pericol pentru integritatea bunurilor
materiale sau pentru viaţa oamenilor: calamităţi, accidente, incidente etc.În faţa acestor
pericole nevoia oamenilor de a se proteja a condus la solidizarea acestuia în procesul de
prevenire a efectelor evenimentelor (riscurile din asigurări).De-a lungul timpului
societatea a încercat să găsească mijloace eficiente de prevenire şi limitare a
consecinţelor acestor evenimente, însă experienţa ne arată ca desfăşurarea lor nu poate fi
în totalitate prevăzută sau stopată.
Asigurările s-au născut din nevoia imperioasă de protecţie a omului şi a avutului său
agonisit cu trudă, împotriva forţelor distructive ale naturii, accidentelor şi bolilor ,din
nevoia constituirii unor mijloace de existenţă în condiţiile pierderii sau reducerii
capacităţii de muncă în urma accidentelor, bolilor sau atingerii unei anumite vârste.
Asigurarea are următoarele trăsături caracteristice:
a) riscurile se compensează prin crearea unei comunităţii de risc şi suportarea
daunelor se face potrivit principiului mutualităţii.Acesta presupune existenţa şi
producerea unor riscuri preluate de asigurare sub protecţia sa; existenţa unei
comunităti de risc; mutualitatea în constituirea şi folosirea fondului de asigurare în
formă bănească şi suportarea daunelor;

5
b) evenimentul trebuie să fie întâmplător, adică producerea riscului să fie
independentă de voinţa asiguratului şi asiguratorului;
c) evenimentul trebuie să se poată evalua pe baza calculelor statistico-matematice
privind frecvenţa şi proporţiile valorice ale fiecărui risc;
d) asiguraţii trebuie sa fie egal ameninţaţi de riscurile respective;
e) plata primei de asigurare şi respectiv,a îndemnizaţiei de asigurare.
Abordarea juridică este frecventă şi justificată, întrucât asigurarea, pentru a fi
operantă, trebuie sa capete formă juridică.O asemenea formă i-o conferă contractul, care
constituie ”legea părţilor”, precum şi legea propriu –zisă, care emană de la puterea
legislativă.În Codul civil român definiţia dată contractului de asigurare a suferit
îmbunătaţirii succesive.Astfel, în conformitate cu prevederile art.49 din Legea pentru
constituirea şi funcţionarea întreprinderilor private de asigurare şi reglementarea
contractului de asigurare adoptată în 1930, ”prin contractul de asigurare întreprinderea de
asigurare se obligă ca în schimbul unei prime să ia asupra sa un risc”.Potrivit dispoziţiilor
art 57 din Decretul Consiliului de Stat nr 471/1971 ”prin contractul de asigurare,
asiguratul se obligă să plătească o primă Administraţiei Asigurărilor de Stat, iar aceasta ia
asupra sa riscul producerii unui anume eveniment, obligându-se ca, la producerea
evenimentului, să plătească asiguratului sau unei terţe persoane, denumită beneficiar, o
indemnizaţie-despăgubire sau sumă asigurată-în limitele convenite”.Potrivit art.2 din
Legea 32/2000 privind societaţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor asigurarea
este operaţiunea prin care un asigurator constituie, pe principiul mutalităţii ,un fond de
asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi, expuşi la producerea unor anumite
riscuri, şi îi indemnizează pe cei care suferă un prejudiciu pe seama fondului alcătuit din
primele încasate, precum şi pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activităţii
desfăşurate.
Acoperirea pagubelor de diverse fenomene sau evenimente se poate realiza pe seama
a trei categorii de fonduri băneşti:
 fonduri de rezervă constituite în mod individual
 fonduri de rezervă şi/sau de asigurare constituite în mod centralizat

6
 fonduri de asigurare propriu-zisă constituite la dispoziţia unor societăţi comerciale
sau a unor organizaţii mutuale de asigurare prin plăţi (prime sau cotizaţii)
descentralizate.
Dintre acestea numai fondul ce se constituie la dispoziţia unei organizaţii specializate,
prin metode adecvate, poartă denumirea de fond de asigurare.
Majoritatea specialiştilor susţin modul tradiţional de abordare a asigurării,potrivit caruia
asigurarea constituie un mijloc de a repartiza asupra unui număr de persoane fizice şi
juridice, paguba provocată de un fenomen sau complex de fenomene unui număr redus
dintre acestea.Însă,alţi specialişti susţin şi alte aspecte ale problematicii asigurării, iar
unul dintre aceste aspecte îl reprezintă ”tratarea asigurărilor ca o ramură prestatoare de
servicii, un intermediar financiar şi activ financiar într-o economie plină de incertitudini”.

1.2. Elementele asigurărilor

Actele normative care reglementează asigurările cuprind noţiuni, termeni elemente


specifice care se utilizează în teoria şi practica asigurărilor,cum sunt următoarele:
1. Asiguratorul
2. Asiguratul
3. Beneficiarul asigurării
4. Contractantul asigurării
5. Contractul de asigurare
6. Riscul asigurat
7. Evaluarea
8. Suma asigurată
9. Norma de asigurare
10. Prima de asigurare
11. Durata asigurării
12. Paguba (sau dauna)
13. Despăgubirea de asigurare

7
14. Cazul asigurat
15.Franşiza
16.Fondul de asigurare
17.Vârsta de asigurare
18.Poliţa de asigurare
19.Reasigurarea
20.Prima de asigurare
21.Coasigurarea
1.Asiguratorul este persoana juridică, societatea de asigurări, care în schimbul primei de
asigurare de la asigurat îşi asumă răspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor
sau serviciilor asigurate.
2.Asiguratul este persoana fizică sau juridică ce se asigură împotriva unor evenimente
ce pot apărea în viaţa sa, care îşi asigură bunurile împotriva unor calamităţi naturale sau
care asigură pentru prejudiciul pe care îl poate produce unor terţe persoane.
3.Beneficiarul asigurării este persoana care are dreptul să încaseze despăgubirea sau
suma asigurată, fără ca acesta sa fie parte la contractul de asigurare. Terţa persoana care
devine beneficiarul asigurării este indicată de către asigurat în contractul de asigurare, sau
este desemnată în cursul executării contractului de asigurare prin declaraţie scrisă,
comunicată de asigurat societăţii de asigurare, ori prin testament.
Beneficiarul asigurării poate fi: soţul/soţia, copiii sau alte persoane stabilite de către
asigurat.
4. Contractantul de asigurare este element specific asigurărilor facultative şi reprezintă
persoana fizică sau juridică care poate încheia o asigurare, fară însă ca aceasta să obţină
calitatea de asigurat. Astfel, un agent economic poate încheia o asigurare de accidente
pentru salariaţii săi, care în acest caz au calitatea de asiguraţi.
5. Contractul de asigurare este actul juridic prin care se reglementează raporturile
juridice dintre părţile contractante. Este format dintr-un ansamblu de documente:
-cererea de asigurare
-poliţa de asigurare
-condiţiile contractuale pentru asigurarea de bază şi pentru clauzele suplimentare ataşate
Condiţii contractuale

8
O primă condiţie este aceea că producerea evenimentului pentru care se încheie
asigurarea, să fie posibilă, deoarece daca un bun nu este ameninţat de nici un fel de risc,
asigurarea acestuia nu devine necesară.
A doua condiţie se referă la faptul că evenimentul trebuiesa aibă caracter întâmplător.
A treia condiţie are în vedere faptul că acţiunea evenimentului să nu depindă de
voinţa asiguratului sau benefiarului de asigurări. În cazul în care asiguratul sau
beneficiarul asigurării a contribuit direct sau indirect, la producerea riscului
asigurat,pentru că astfel să poată primi despăgubirea de asigurare sau suma asigurată,
aceasta va pierde toate drepturile conferite de asigurare şi va suporta rigorile legii.
6. Riscul asigurat este evenimentul care odată produs, datorită efectelor sale, obligă
pe asigurator să plătească asiguratului sau beneficiarului asigurării, despăgubirea sau
suma asigurată. Riscul asigurat este folosit în sensul de probabilitate a producerii
evenimentului împotriva căruia se încheie asigurarea.
Cu cât acest eveniment are o frecveţă mai mare,cu atât este mai mare pericolul de
producere a pagubei şi apare necesară asigurarea.
7. Evaluarea în vederea asigurării este element specific asigurărilor de bunuri.
Evaluarea în vederea asigurării reprezintă operaţiunea prin care se stabileşte valoarea
bunurilor în vederea cuprinderii lor în asiguarare.Valoarea cu care sunt cuprinse bunurile
în asigurare este necesar să fie stabilită în deplină concordanţă cu valoarea reală a
acestora, deoarece orice exagerare ( în plus sau minus) poate avea consecinţe negative
pentru asigurator, să fie asigurat.
8. Suma asigurată este parte din valoarea de asigurare pentru care asiguratorul îşi
asumă răspunderea în cazul producerii evenimentului pentru care s-a încheiat asigurarea.
Suma asigurată reprezintă în toate cazurile limita maximă a răspunderii asiguratorului şi
constituie unul din elementele care stau la baza calculării primei de asigurare.
Suma asigurată nu poate fi în nici un caz mai mare decât valoarea bunului
asigurat,deoarece asigurarea este astfel concepută încât să nu permită sub nici o formă
acordarea unor despăgubiuri mai mariilor, decât pierderileefectiv suportate de asiguraţi.
9. Norma de asigurare este elementul specific asigurărilor de bunuri prin efectul legii.
Norma de asigurare reprezintă suma asigurată, stabilită prin lege, pe unitatea de obiect
asigurat, ea fiind întâlnită numai în cazul asigurărilor de bunuri obligatorii (de ex.clădirile

9
aparţinând populaţiei, norma de asigurare era stabilită pe metru pătrat de suprafaţa
construită, iar cuantumul ei era diferenţiat atât în funcţie de mediul rural sau urban în care
era situată clădirea, cât şi în funcţie de felul şi destinaţia clădirilor, deoarece toate acestea
sunt elemente care influenţează nivelul valorii clădirii resapective.)
10. Prima de asigurare reprezintă suma de bani dinainte stabilită pe care asiguratul o
plăteşte asiguratorului, pentru ca acesta să-şi poată constitui fondul de asigurare necesar
achitării despăgubirilor de asigurare sau a sumei asigurate la producerea riscului
asigurat.Din primele de asigurare încasate, asiguratorul îşi constituie, pe lângă fondul
necesar achitării despăgubirii sau a sumelor asiguratr, şi alte fonduri prevăzute prin
dispoziţiile legale îţi acoperă cheltuielile privind constituirea şi administrarea fondului de
asigurare.
11. Durata asigurării reprezintă perioada de timp în care rămân valabile raporturile de
asigurare între asigurator şi asigurat aşa cum au fost ele stabilite prin contractul de
asigure.Durata de asigurare diferă de la un tip de asigurare la altul.
12. Paguba sau dauna reprezintă pierderea valorică la un bun asigurat ca urmare a
producerii fenomenului împotriva căruia s-a încheiat asigurarea.
Paguba poate fi:
-totală în cazul în care bunul a fos distrus în întregime;
-parţială atunci când pierderea este mai mică decât valoarea bunului.
13. Despăgubirea de asigurare este suma de bani pe care asiguratorul o datorează
asiguratului în vederea compensării pagubei produse de riscul asigurat.
Despăgubirea de asigurare poate fi egală sau mai mică decât paguba.
14. Cazul asigurat este evenimentul pentru care a fost încheiată asigurarea.
15. Franşiza este partea de daună care rămâne în sarcina asiguratului şi care se deduce
din cuantumul despăgubirii pentru fiecare eveniment asigurat.
Franşiza temporală este perioada de timp calculată în număr de zile sau
săptămânii şi menţionată în Poliţă, pentru care nu se plătesc nici un fel de sume asigurate
sau compensaţii.
16. Fondul de asigurare este format din partea de investiţii alocată din prima de
asigurare, şi ale cărui valoare creşte anual în funcţie de dobânda obţinută de către
societate.

10
17. Vârsta de asigurare se referă la vârsta pe care trebuie să o aibă asiguratul ( în cazul
asigurărilor de viaţă).
18. Poliţa de asigurare este documentul emis de asigurator în baza şi cu respectarea
prezentelor condiţii de asigurare şi a convenţiei cadru de asigurare, prin care se stabilesc
condiţiile specifice ( limita răspunderii/poliţa, perioada de asigurare, prima de asigurare,
franşiza) în care se încheie asigurarea unui risc specificat.
Acesta cuprinde: formularul de poliţă, condiţiile de asigurare, precum şi alte anexe sau
suplimente care sunt convenite între asigurat şi asigurator ca făcând parte din contractul
de asigurare.
19. Reasigurarea constă în cedarea de către asigurator, către alte societăţii, a părţii din
riscul subscris care depăşeşte reţinerea sa proprie.
20. Prima de asigurare se stabileşte într-un cuantum determinat pentru o anumită
acoperire prin reasigurare sau într-o cotă procentuală care se aplică la volumul primelor
încasate de asigurator, aferente acoperirii prin reasigurare.
21. Coasigurarea-operaţiunea prin care doi sau mai mulţi asiguratori subscriu acelaşi
risc, fiecare asumându-şi o cotă-parte din acesta.

Capitolul II Contractul de asigurare

2.1.Importanța contractului de asigurare în societate civila

Art 192 din Codul civil român defineşte contractul în felul următor: ,,acordul între
două sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge între dânşii un raport juridic”.
Contractul de asigurare este un contract cu caracter civil. Orice asigurare este o activitate
comercială pentru societatea de asigurării şi foarte adesea şi pentru asigurat. Contractul
de asigurare este strict bilateral şi nu se poate încheia cu titlu gratuit.Din punct de vedere
juridic, contractul de asigurare face parte din categoria contractelor aleatorii.

11
Contractul de asigurare este actul juridic consensual, aleatoriu, sinalagmatic, cu titlu
oneros şi cu executare succesivă, prin care asiguratul se obligă să plătească o anumită
sumă de lei numită primă de asigurare, în schimbul căreia asiguratorul îşi asumă
obligaţia ca la producerea evenimentului (riscul asigurat) să plătească asiguratului sau
beneficiarului despăgubirea de asigurare sau suma asigurată, în limitele convenite,
precum şi onorarea obligaţiilor de răspundere civilă ce revin asiguraţilor faţă de terţi.
Din definiţia de mai sus rezultă trăsăturile juridice caracteristice ale contractului de
asigurare. Acestea sunt următoarele:
a) este un contract personal întrucât obiectul asigurării poate fi o proprietate, un bun
sau un interes: prin contractul de asigurare se asigură persoana sau persoanele şi
proprietatea.Dacă asiguratul vinde proprietatea asigurată, noul proprietar nu este asigurat
în baza aceluiaşi contract, decât dacă societatea de asigurări acceptă acest fapt.
b) este un contract consensual ,ceea ce înseamnă ca se încheie valabil prin simplu
consimţământ al părţilor, fără să fie nevoie de vre-o formă specială de exprimare a voinţei
acestora.Contractul de asigurare se încheie în formă scrisă, însă aceasta nu este cerută ad
validatem ci numai ad probationem.În consecinţă, lipsa formei scrise nu atrage nulitatea
contractului, ci determină numai limitarea posibilităţii de a dovedi existenţa şi conţinutul
acestuia.
c) este un contract cu caracter aleatoriu. Aceasta înseamnă că la încheierea
contractului părţile nu cunosc existenţa sau întinderea avantajelor patrimoniale ce vor
rezulta pentru ele din contract. Este vorba de un eveniment viitor şi incert care poate duce
la obţinerea de câştig sau pierdere pentru fiecare parte. În cazul asigurării, evenimentul
produce numai pierdere.Noţiunea de aleatoriu provine de la cuvântul latin care înseamnă
primejdie, risc, pericol, noroc
d) are caracter sinalagmatic, acesta însemnând că părţile contractante îşi asumă
obligaţii şi drepturi reciproce şi interdependente (art. 943 Codul civil român ).
Asiguratul se obligă să declare exact bunurile şi riscurile, să plătească prima de asigurare,
iar societatea de asigurări să ofere protecţia pentru riscul asigurat, fapt care se
concretizează în despăgubirea sau suma asigurată plătite pentru pagubele produse de
riscul asigurat.Realizarea obligaţiei societăţii de asigurări depinde de îndeplinirea
prealabilă a obligaţiei asiguratului

12
e) este un contract cu titlu oneros, ceea ce înseamnă că fiecare parte urmăreşte să
obţină un folos, un avantaj, o contraprestaţie în schimbul obligaţiei ce-şi asumă (art.945
din Codul civil român).Pentru asigurat avantajul constă în faptul că în schimbul primei de
asigurare plătite, el obţine protecţia pentru sume mai mari pe toată durata contractului,
fapt ce îi asigură stabilitatea financiară. Societatea de asigurări are avantajul că fructifică
primele de asigurare prin alimentarea fondului de asigurare, prin efectuarea de investiţii
etc.
f) este un contract cu executare succesivă, adică eşalonează în timp şi nu se execută
dintr-o dată, fiind valabil pe o perioadă mai lungă de timp.Asiguratul ştie care este
perioada în care va primi despăgubirea sau suma asigurată daca se produce riscul
asigurat.
g) contractul de asigurare este unic pentru întreaga sa durată. Unicitatea contractului
de asigurare se menţine pe toată durata prevăzută a contractului. Contractul de asigurare
este guvernat de condiţiile stabilite la semnarea lui, iar prima anuală se calculează prin
raportarea la întreaga durată a contractului, fapt care determină consecinţele juridice ale
unicităţii. În cadrul unei perioade de asigurare determinată, contractul de asigurare poate
fi modificat la cererea asiguratului pentru includerea unui risc suplimentar. În acest caz se
calculează şi se achită o primă de asigurare suplimentară.
h) este un contract de adeziune, ceea ce înseamnă că – deşi, de regulă este redactat şi
imprimat de asigurator – la el aderă şi asiguratul. Unele contracte se negociază, altele nu.
i) este un contract de bună-credinţă, fapt ce presupune ca încheierea şi executarea
acestuia să se realizeze cu bună credinţă între părţi. Încălcarea acestui principiu conduce
la decăderea din drepturi a asiguratului.
Etapele încheieri contractului de asigurare
A) Întocmirea declaraţiei (cererii) de asigurare
Declaraţia (cererea) de asigurare este un document special elaborat de asigurator,prin
completarea şi semnarea căruia asiguratul îşi manifestă voinţa de a încheia contractul.Se
prezintă sub forma unui chhestionar întocmit de asigurator, în care sunt menţionate
persoanele, bunurile sau răspunderea civilă, după caz, şi riscurile care constituie obiectul
asigurării şi pe baza căruia se stabilesc primele de asigurare şi se eliberează poliţa de
asigurare.

13
Declaraţia de asigurare conţine informaţii referitoare la:
-identificarea declarantului: (nume, prenume,denumire, adresă, sediu,etc.)
-obiectul de activitate
-componenţa
-locul unde se află şi gradul de uzură a bunurilor care urmează să se asigure
-împrejurările referitoare la risc pe care le cunoaşte
-descrierea riscului
-suma asigurată
-pentru persoane se menţionează: starea de sănătate, vârsta, antecedentele medicale,
mediul de lucru în cazul asigurărilor de accidente, durata asigurării, semnătura
asiguratului.
Prin prezentarea unei declaraţii de asigurare inexacte, incomplete sau necomunicarea
imediată către asigurator a schimbărilor survenite în împrejurările esenţiale cu privire la
risc dă dreptul societăţii de asigurării sa propună asiguratului modificarea
corespunzătoare.
Societatea poate chiar să denunţe contractul în cazurile în care, dacă ar fi cunoscut
împrejurările, n-ar fi contractat asigurarea. Dacă se constată că asiguratul a fost de rea
credinţă în completarea declaraţiei de asigurare, asiguratorul denunţă contractul şi refuză
plata indemnizaţiei de asigurare.
B) Analiza declaraţiei (cererii) de asigurare
Analiza declaraţiei de asigurare are ca finalitate acceptarea sau nu a asigurării şi
stabilirea mărimii primei de asigurare.Dacă sunt întrunite condiţiile, asiguratorul nu poate
refuza încheierea contractului.Refuzul asiguratorului de a semna contractului trebuie să
fie bine motivat şi să ofere ofertantului alte variante de asigurare.
C) Momentul încheierii contractului
Contractul de asigurare cuprinde drepturile şi obligaţiile părţilor, este emis de asigurator
şi constată acordul de voinţă al asiguratului şi asiguratorului.Consimţământul trebuie
exprimat în scris, neputând fi dovedit cu martori.Contractul se consideră încheiat odată cu
semnarea lui, plata celei dintâi rate a primei de asigurare şi emiterea documentului de
asigurare.

14
Durata contractului de asigurare cuprinde perioada de timp în care acesta este
valabil şi în care se execută drepturile şi obligaţiile părţilor.În contractul de asigurare se
precizează anul, luna, ziua şi ora începerii şi expirării asigurării.
Contractele de asigurare pot fi încheiate pe o perioadă determinată (fixă) sau
nelimitată (nedeterminată).În general, în cazul asigurărilor de persoane, contractul de
asigurare se încheie pe o durată nelimitată.Există însă şi excepţii.De exemplu, în
asigurările de accidente contractul se încheie pe o durată limitată.La asigurările de bunuri
şi de răspundere civilă contractele pot fi încheiate pe maxim un an.
În cazul în care contractul se încheie pe o durată determinată, atunci când expiră
termenul, dacă niciuna dintre părţi nu preavizează sau nu denunţă contractul, acesta se
reînnoieşte pentru o nouă perioadă egală cu cea anterioară.
Consimţământul valabil al părţilor trebuie să fie exprimat în scris. El nu poate fi
dovedit cu martori. Părţile sunt interesate să adopte forma scrisă deoarece un act ce nu se
poate proba este echivalent din punct de vedere juridic cu un act care nu există.Prin
contractul scris este posibilă stabilirea certă amomentului încheierii contractului, a datei
intrării în vigoare, a începutului şi încetării răspunderii societăţii de asigurări. Forma
scrisă a contractului stabileşte cu precizie condiţiile asigurarii.
Contractul de asigurare trebuie să fie întocmit în termeni foarte clari şi precişi, fără
a da naştere la interpretării eronate sau confuzii. Riscul trebuie să fie precis şi clar definit,
deoarece trebuie evitate confuziile, neînţelegerile ulterioare care ar putea fi determinate
de o interpretare diferită sau chiar eronată de către părţile contractante.
Prima trebuie să fie precis calculată şi să aibă termene de plată.
Obligaţiile asiguratului sunt următoarele:
1. Asiguratul are obligaţia de a plăti primele datorate, la termenul prevăzut în contract
sau, în cazul în care acesta decedează, obligaţia de plată a acestor prime revine
moştenitorilor.
2.Asiguratul este obligat să notifice asiguratorului împrejurările care modifică
manifestarea riscului, fară de cea iniţială, luată în considerare la încheierea contractului.
3.După producerea riscului, asiguratul trebuie să anunţe asiguratorul în legătură cu
riscul produs.

15
4.De asemenea trebuie să furnizeze asiguratorului informaţii şi documente în legătură
cu producerea riscului asigurat şi să participe alături de reprezentanţii asiguratorului la
stabilirea pagubei rezultate.
Obligaţiile asiguratorului sunt următoarele:
1.Asiguratorul are obligaţia de a plăti indemnizaţia cuvenita asiguratului, după
producerea riscului asigurat.
2.Obligaţia de a elibera un duplicat al contractului dacă asiguratul a pierdut
originalul.
Drepturile asiguratului sunt următoarele:
1.Dreptul de a modifica unele prevederi contractuale, cum ar fi modificarea
numelui beneficiarului sau modul de plată al ratelor de primă.
2.Dreptul de a încheia modificări suplimentare care pot fi ataşate contractului
iniţial.
3.Dreptul de răscumpărare, dreptul de a participa la tragerile de amortizare
(specifice unor contracte tradiţionale de asigurări de viaţă).
Drepturile asiguratorului sunt următoarele:
1.Dreptul de a verifica existenţa şi felul cum este întreţinut bunul asigurat.
2.Dreptul de a aplica sancţiuni dacă asiguratul nu a respectat obligaţiile de
întreţinere a bunului respectiv.

2.2. Studiu de caz la societatea de asigurări ASTRA

Valorile Companiei
"Pentru a veni in sprijinul clienţilor noştri si pentru a le oferi servicii de maximă calitate
si promptitudine, am inovat pe toate planurile: am deschis centre de daună amplasate în
spaţii moderne, uşor accesibile, ne-am diversificat portofoliul de produse, am intrat pe
nişe si am accesat canale de vânzare alternative. Am investit în tehnologie de vârf cu care

16
ne-am dotat forţa de vânzare, ne-am dezvoltat pe online. Ne-am consolidat poziţia pe
piaţă cu fiecare an care a trecut. Azi suntem compania No.1 in Topul Asiguratorilor
români."(Radu Mustatea – Preşedinte Directorat).
"Pentru noi, conceptul de Angajament nu este o simplă afirmaţie. Traducem acest lucru
în practică prin concentrare asupra nevoilor fiecărui client în parte astfel încât să
propunem acele soluţii care răspund exact asteptărilor si cerinţelor clienţilor."
"Suntem o companie în continua dinamica. Cu fiecare zi pe care o parcurgem, ne dorim
sa fim mai aproape de români, oferindu-le servicii prompte, de calitate. (...) Am urcat pe
Locul 1 in Topul Asiguratorilor din România, acest fapt obligandu-ne să fim şi mai buni,
mai prompţi, mai eficienţi, mai aproape de clienţii si colaboratorii care ne-au acordat
încrederea lor. Abordăm fiecare client cu seriozitate, in plus, seriozitatea echipei Astra
este garanţia suplimentară a calităţii serviciilor pe care le oferim. Este important pentru
noi sa ne menţinem practicile de imagine şi de business constante, motiv pentru care nu
ne putem permite sa coborâm standardele."
Compania ASTRA Asigurări a intrat pe piaţa asigurărilor drept un jucător puternic şi
stabil încă din anul 1991, când s-a desprins din fosta companie de stat ADAS, beneficiind
astfel de o vastă experienţă pe piaţa naţională şi internaţională a asigurărilor.
Suntem o companie cu tradiţie, am strans aproape două decenii de continuitate, astfel,
am dobândit experienţă, credibilitate şi notorietate, avem istorie in spate şi planuri
îndrăzneţe de viitor.
Cu peste 240 unităţi teritoriale în toată ţara, oferind peste 60 de tipuri de asigurări
generale, de viaţă şi de sănătate, ASTRA Asigurari are o acoperire teritorială completă
asumandu-şi responsabilitatea pentru siguranţa viitorului clienţilor noştri si preluând
riscurile acestora. Pentru noi, responsabilitatea este parte din strategia de afaceri – este
angajamentul continuu asumat de companie de a contribui la îmbunătăţirea vieţii
clienţilor.
De asemenea, ASTRA Asigurări este compania care a plătit cea mai mare daună din
istoria asigurarilor din România pentru o aeronava Tarom, un Boeing 737-300, care
efectua in 30.12.2007 o cursa spre Sharm El Sheikh. In timpul decolării de pe Aeroportul
Internaţional Henri Coandă, aeronava a lovit un autovehicul utilitar aflat pe pista. În baza
poliţei Airline Hull&Liability (Casco şi Răspunderi Linie Aeriană), ASTRA a plătit

17
companiei TAROM valoarea asigurată a aeronavei, in sumă de USD 10.000.000, precum
și USD 432.400 reprezentând cheltuieli pentru mutarea epavei.
Aceasta a fost o situaţie în care am demonstrat ataşament faţă de client şi ne dorim să le
demonstrăm în continuare clienţilor noştri că suntem alături de ei, ne ţinem promisiunile
şi suntem corecţi in relaţia de parteneriat pe care o avem, acţionând corect in orice
situaţie. Ne dorim să fim percepuţi de clienţi ca aliat de nădejde pe termen lung.
De aceea, promisiunea făcuta clienţilor noştri este respectată fără excepţie.

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE ASIGURARE - REASIGURARE ASTRA S.A.

Decizia de autorizare: D 6/23.10.2001


Obiect de activitate: Asigurări generale + Asigurări de viata
Adresa: Bucureşti, Str. Alexandru Puskin, nr. 10, sector 1
Telefon: 231.80.80
Fax: 230.52.48, (78), (88)
Web: http://www.astrasig.ro
Observaţii:

Istoric:

ASTRA ASIGURĂRI este una din companiile private de elită din România, situându-se pe
locul III in topul asiguratorilor in ceea ce privete mărimea capitalului său social.

ASTRA ASIGURARI s-a desprins in 1991 din fosta companie ADAS, beneficiind de
experieţa de peste 30 de ani a acesteia. De atunci s-a extins continuu, ajungând in scurt timp una din
cele mai puternice instituții financiare din România.

În condiţiile unei pieţe competitive, ASTRA ASIGURĂRI mizeaza pe urmatoarele avantaje:

 acoperire teritorială completă - peste 160 de sucursale si agenţii în toată ţara


 putere financiară ridicată - peste 10 milioane $ capital social
 flexibilitatea portofoliului de produse - peste 70 de tipuri de asigurări

18
 experienţa şi profesionalismul angajaţilor.

La începutul lunii august 2002, a fost semnat contractul de privatizare ASTRA cu societatea
NOVA TRADE S.A. NOVA TRADE a demarat procesul de investiţii, mărind capitalul social de la 54
miliarde lei la 345 miliarde lei. Astfel la nici un an de la privatizare, ASTRA ASIGURĂRI a trecut pe
locul II în topul societăţilor de asigurări generale din România, funcţie de mărimea capitalului social.

Gradul de solvabilitate:

Potrivit Raportului CSA privind activitatea companiilor de asigurări in 2002, ASTRA ASIGURĂRI
avea la sfarşitul anului 2002 un grad de solvabilitate de 2.26 pentru asigurarile generale si 10.05
pentru asigurarile de viaţa. Normele CSA prevăd un prag al marjei de solvabilitate de 2 pentru ca o
companie de asigurări sa fie considerată în afara oricarui risc

ASTRA in cifre - 2002 (milioane lei)

Prime brute subscrise 925,102

Prime brute încasate 821,214

Cifra de afaceri 855,461

Daune plătite 381,747

Profit brut 1,344

Unul din principalele atuuri ale ASTRA ASIGURĂRI îl constituie programul sau de reasigurare pe
care ASTRA îl desfăşoara. ASTRA are încheiate contracte pentru întreaga gama de riscuri si
colaborează cu unele dintre cele mai importante companii de reasigurare din toata lumea: SWISS RE,
MAPFRE, LLOYD’S SYNDICATE, GE FRANKONA, MUNICH RE, GOTHAER RE,
HANNOVER RE, SCOR, acoperind prin reasigurare întreagul spectru de riscuri subscrise de
companie.

Polita IMOBILIA cuprinde trei secţiuni:

19
Sectiunea I – Asigurarea locuinţei si a bunurilor din aceasta.

Poliţa de asigurare este de tipul “Toate Riscurile”, fiind asigurate urmatoarele:

* Incendiu, trăsnet, explozie, caderea pe clădirea/bunurile asigurate a unor corpuri,


izbirea de catre vehicule, cutremur de pământ, prăbuşiri sau alunecări de teren, inundaţie
provocata de fenomene naturale, aluviuni, grindina, furtuna, vijelie, tornadă, ploaie
torenţiala, greutatea stratului de zăpada/gheaţa, avalanşa, îngheţarea apei în conducte,
rezervoare, vase, etc.
* Furtul prin efracţie al bunurilor asigurate;
* Furtul prin acte de talharie al bunurilor asigurate;
* Furtul instalaţiilor sau a elementelor acestora, montate la exterior;
* Urmările distructive ale furtului sau tenţativei de furt, vandalism, greve, revolte,
tulburări civile;
* Pagube determinate de masurile de limitare si lichidare a unor daune produse de oricare
din riscurile de mai sus.

De asemenea, ASTRA ASIGURĂRI, acordă despăgubiri şi pentru urmatoarele cheltuieli


ocazionate de un risc asigurat:

* Cheltuieli cu demolarea, cheltuieli de limitare a daunelor, stingerea incendiului,


curatarea terenului;
* Cheltuieli de mutare a familiei determinate de producerea unui risc asigurat;
* Cheltuieli referitoare la închirierea unei noi locaţii, in limita unei sume;
* Cheltuieli efectuate cu schimbarea sistemelor de închidere a uşilor de acces in clădirea
asigurată.

In schimbul plăţii unei prime suplimentare, se mai acorda despăgubiri pentru


(suplimentar faţă de riscurile de mai sus):

* Spargerea geamurilor tip termopan (interioare şi exterioare) şi a tamplăriei aferente din


alcătuirea clădirii asigurate, produse de accidente de orice fel (inclusiv cele produse de
animale) sau de variaţii de temperatura;

20
* Avarii accidentale ale instalaţiilor (inclusiv centrale termice), bunurilor electrocasnice şi
electronice asigurate prin Secţiunea I.

Secţiunea II – Asigurarea de raspundere civilă legală a Asiguratului şi a membrilor


familiei

ASTRA ASIGURĂRI acordă despăgubiri pentru:

* Sumele pe care Asiguratul sau membrii familiei sale sunt obligaţi să le plătească pentru
prejudicii de care aceştia răspund în baza legii faţă de terţe persoane păgubite;
* Cheltuieli făcute de asigurat sau de catre membrii familiei sale în procesul civil;

Se acordă despăgubiri şi pentru riscul de inundaţii/infiltraţii produse vecinilor din


neglijenţa Asiguratului şi a membrilor familiei sale (produse prin neînchiderea robineţilor
de apă).

Asigurarea este acordată GRATUIT pentru o suma asigurată de 1000 euro!

Secţiunea III – Asigurarea de accidente a Asiguratului şi a membrilor familiei.

ASTRA ASIGURĂRI se obligă ca la producerea evenimentului asigurat să plătească


despăgubirile cuvenite Asiguratului/membrilor familiei sau moştenitorilor acestora, în
urma unui accident suferit de către Asigurat/membru al familiei în perioada asigurată şi în
spaţiul asigurat, independent de voinţa lui, astfel:

* În cazul în care Asiguratul sau un membru al familiei acestuia decedează în urma


accidentului, ASTRA ASIGURĂRI va plăti moştenitorilor suma asigurată pentru deces;
* În cazul în care Asiguratul sau un membru al familiei acestuia va suferi în urma
accidentului o invaliditate permanenta, ASTRA ASIGURĂRI va plăti Asiguratului sau
membrilor familiei, în funcţie de gradul de invaliditate pana la 100% din suma asigurată
pentru invaliditate permanenţa totala, pentru fiecare persoana.

Asigurarea este acordata GRATUIT pentru urmatoarele sume asigurate:

21
-125 Euro pentru deces

-250 Euro pentru invalididate

Subsemnatul Cluci Costel a incheiat o asigurare de locuinţă Astra Pad Plus din care am
scos următoarele informaţii:

Poliţa : Seria PADP Nr.SV0143110007414

Numele asiguratului: Cluci Costel, CNP:1750916335031

Contractant : Cluci Costel, CNP:1750916335031

Adresa asiguratului: Jud Suceava, Loc Bosanci, Strada Lan Sector 3 ,Nr.28

Data emiterii: 02.03.2011

Perioada de asigurare: 03.03.2011-02.03.2012

Locaţia asigurată: Jud Suceava, Loc Bosanci, Strada Lan Sector 3 ,Nr.28

Suma asigurată clădire: 20.000.00 EUR

Suma asigurată conţinut: 2.000,00 EUR

Riscuri asigurate de bază: Dezastre naturale ( Cutremure de pământ, Alunecări de teren,


Inundaţii)

Riscuri suplimentare: -Incendiu, trăsnet, explozie, cădere de corpuri, izbire de către


vehicule, fenomene atmosferice (inclusiv grindină), greutatea stratului de zăpadă,
avalanşă;

-Apă de conductă

-Furt (inclusiv acte de vandalism produse cu ocazia furtului)

22
Prima de asigurare anuală :20.00 EUR

Mod de plată: Integral; Scadenţa ratelor

Valoarea ratei de primă: 84.216 RON

Bibliografie:

1.Manual asigurări clasa a XI-a Editura Akademon Art,2006


2.Legea privind asigurările și reasigurările în România nr 136/29 decembrie
1995 publicată în monitorul oficial.
3. Gheorghe D.Bistriceanu,,Asigurări și reasigurări în România”, Editura
Universitară, București,2006
4.Legea prvind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor nr
32/10 aprilie
2000,publicată în Monitorul Oficial

23
5. Gheorghe D.Bistriceanu,,Dicționar de asigurări”, Editura Științifică,
București 1991
6. Dobrin Mitică,,Asigurări și reasigurări”, Editura Fundației România de
Mâine, București 2006
7. P.Tănăsescu, Dobrin Mitică,,,Teoria și practica asigurărilor”, P.Tănăsescu,
Editura Economică, București 2003
8.Revista ,,Finanțe, asigurări și bănci”,2006
9. Bistriceanu Gh.D-,,Asigurări și reasigurări în România”,ed.Universitară
București

24

S-ar putea să vă placă și