Sunteți pe pagina 1din 2

Studiu de caz WHITE LAB

White Lab este o companie care produce și distribuie echipament sportiv și care
încearcă să obțină permisiunea de a fi listată la bursa din Londra. Pentru a se conforma cu
reglementările privitoare la guvernanța corporatistă consiliul de administrație a înființat
un comitet de audit, fără a mai întrprinde nimic în acest sens. Totodată, consiliul de
administrație al companiei intenționiază să organizezeo receptive luna viitoare în care să
invite acționarii majoritari, reprezentanții băncilor cu care cooperează și auditoria externi
pentru a le expune strategia elaborată în vederea accesării cotației la bursa de valori.
Șeful de misiune al echipei auditorilor externi, domnul Roger Smith, a primit o
solicitare din partea consiliului White Lab de a furniza câteva sfaturi cu privire la
elaborarea acestei strategii. Doamna Jessica Park, președinta consiliului l-a asigurat pe
domnul Smith că aceste servicii de consultant vor fi achitate de către companie separate
de cele de audit extern. În plus domnul Smith abia a aflat că a primit recent drept
moștenire de la o rudă îndepărtată acțiuni White Lab reprezentând echivalentul de 5 %
din capitalul acesteia.
CERINTE:
1. Explicați măsurile pe care trebuie să le adopte Consiliul de Administrație pentru a se
conforma cu reglementările privind Guvernanța Corporativă necesare accesării cotației
bursiere.

Consiliul de administraţie ar trebui să includa directori nonexecutivi în masura în


care perspectivele acestora să poată fi luate în considerare.Ar trebui să existe o procedură
aprobată pentru directori, în promovare sarcinilor specifice,astfel încât sa poata primi
consiliere profesională independent, servicii suportate de companie. Ţine de datoria
Consiliului de Administraţie să prezinte o evaluare echilibrată şi inteligibilă a poziţiei
companiei. Consiliul de Administratie trebuie să se asigure că este menţinută o relaţie
obiectivă şi profesională cu auditorii.
Consiliul de Administraţie ar trebui să se reunească în mod regulat,să deţină
controlul eficace şi total asupra companiei şi să monitorizeze managementul executiv.

2. Indicați responsabilitățile pe care comitetul de audit White Lab trebuie să și le asume


vis-à-vis de auditorii externi ai companiei.

Principalele responsabilităţi ale comitetului de audit includ:


o supervizarea tuturor rapoartelor financiare emise de firmă (situaţii financiare
interimare şi finale, alte informaţii financiare publicate de către firmă);
o supervizarea politicilor şi practicilor de prevenire şi detectare a erorilor şi
fraudelor;
o monitorizarea activităţii şi a resurselor auditorilor interni
o monitorizarea relaţiilor cu auditorul extern;
o supervizarea politicilor şi practicilor firmei de respectare a eticii în afaceri
o aprecierea măsurii în care controlul intern poate identifica şi înlătura diferite
categorii de riscuri;
Tot comitetelor de audit le revine sarcina de a selecta auditorii financiari ai firmei.
Cum de calitatea acestora din urmă depinde reputaţia membrilor comitetelor de audit,
devine evidentă preocuparea comitetelor de audit în selectarea unor auditori buni.
Un audit de calitate va servi la protejarea comitetului de audit şi a managerilor
firmei prin diminuarea şanselor existenţei unor denaturări semnificative în situaţiile
financiare. În acest scop, atât managerii cât şi membrii comitetelor de audit trebuie să fie
foarte vigilenţi atunci când apreciază respectarea cerinţelor etice de către auditorii
financiari. O atenţie speciala trebuie acordată independenţei auditorilor financiari, cu
deosebire în situaţia în care firmele de audit au încheiat cu respectivul client şi un
contract de consultanţă. În acest sens, facem menţiunea că, în urma falimentelor
provocate de fraude financiar-contabile, majoritatea legislaţiilor naţionale impun sau
măcar recomandă, prin codurile de etică ale profesiei de auditor financiar, ca o firmă care
furnizează unui client servicii de audit financiar să nu încheie cu acel client şi un contract
pentru furnizarea de servicii de consultanţă.
Responsabilitatea crescândă a comitetelor de audit în procesul de guvernare a
întreprinderii a condus la apariţia de proceduri oficiale care să ghideze munca de
supraveghere pe care o efectuează comitetele de audit. Asemenea proceduri indică, de
regulă, responsabilităţile comitetului de audit şi natura competenţelor membrilor lui, dar
pot să mai cuprindă politicile referitoare la angajamentul auditorului extern, modalităţile
de rezolvare a conflictelor dintre conducere şi auditorul financiar, precum şi reguli care
stabilesc tipul lucrărilor, altele decât cele de audit, ce pot fi efectuate de auditor.
O regulă obligatorie, impusă mai recent, pentru comitetul de audit este aceea de
evaluare periodică a propriilor performanţe, rezultatul autoevaluării trebuind să fie
publicat într-un raport anual.