Sunteți pe pagina 1din 6

CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE

a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial

La nivelul
Raspuns si explicatii compartimentului
Criterii generale de evaluare a stadiului standardul este:
implementarii standardului Explicatie
Da/Nu asociata I/PI/NI
raspunsului
1 2 3 4
I. MEDIUL DE CONTROL
Standardul 1 - Etica, integritate I
A fost comunicat personalului un cod de DA - Există un cod de etică la nivelul
conduita, care stabileste reguli de comportament universităţii, aprobat de Consiliul Primariei.
etic în realizarea atributiilor de serviciu, aplicabil - Documentul este public, a fost
atât personalului de conducere, cât si celui de adus la cunoştinţa membrilor
executie din cadrul compartimentului? consiliului şi se găsesc pe
site-ul primariei pentru a putea fi
consultate.
- Relaţiile din interiorul primariei
promovate la nivelul fiecărei structuri
sunt bazate pe drepturile şi obligaţiile
fiecărui individ.
Salariatii beneficiaza de consiliere etica si li se DA - Membrii departamentului pot beneficia
aplica un sistem de monitorizare a respectarii de consiliere din partea comisiei de
normelor de conduita? etică sau a persoanelor abilitate în acest
scop.
- Respectarea normelor de conduită se
bazează pe respectul reciproc existent
între membri departamentului, pe
spiritul de echilibru şi respectarea
drepturilor fiecărei persoane.

Standardul 2 -Atributii, functii, sarcini I


Personalului îi sunt aduse la cunostinta DA - Există un regulament intern la nivel de
documentele actualizate privind misiunea primarie, iar fişa de cercetare
entitatii, regulamentele interne si fisele ştiinţifică şi regulamentul intern se
posturilor? găsesc pe site-ul primariei
Sarcinile/atributiile asociate posturilor sunt DA - Personalul a fost selectat pe bază de
stabilite în concordanta cu competentele concurs, în cadrul căruia au fost testate
decizionale necesare realizarii acestora? competenţele acestuia.
- Atribuirea sarcinilor aferente a
fost realizată pe baza competenţelor
individuale
Standardul 3 - Competenta, performanta I
Au fost analizate si stabilite cunostintele si DA - Scoaterea la concurs a oricărui post a
aptitudinile necesare a fi detinute în vederea fost realizată prin precizarea
îndeplinirii sarcinilor/atributiilor asociate fiecarui cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare
post? (nivel de studii, abilităţi de lucru cu
calculatorul, .)
Sunt identificate nevoile de perfectionare a DA cursuri de perfecţionare
pregatirii profesionale a personalului? continuare de studii (licenţa, master,
doctorat),
dezvoltarea unui plan de perfecţionare
prin planul managerial.
Sunt elaborate si realizate programe de pregatire DA Sunt organizate cursuri, simpozioane,
profesionala a personalului, conform nevoilor de la care participă personalul in vederea
perfectionare identificate anterior? pregatirii corespunzatoare
Standardul 4 - Functii sensibile I
A fost întocmit inventarul functiilor sensibile? DA Se va întocmi o listă de funcţii sensibile
(cei care au obiecte in inventar
Este stabilita o politica adecvata de rotatie a
salariatilor din functiile sensibile?
Standardul 5 - Delegarea I
Sunt stabilite si comunicate limitele DA Delegarea se realizează pe baza deciziei
competentelor si responsabilitatilor care se directorului de departament în care se
deleaga? precizează numele persoanei căreia i se
deleagă responsabilităţile, perioada
pentru care se realizează delegarea şi
responsabilităţile persoanei delegate
Delegarea/subdelegarea de competenta se DA Delegarea, subdelegarea se face pe baza
realizeaza în baza unor proceduri specifice deciziei şefului ierarhic superior.
aprobate?

Standardul 6 - Structura organizatorica I


Sunt efectuate analize, la nivelul principalelor DA Analiza disfuncţionalităţilor în consiliul
activitati, în scopul identificarii eventualelor departamentului.
disfunctionalitati în fixarea sarcinilor de lucru Se va realiza analiza anuală a fişelor de
individuale prin fisele posturilor si în stabilirea post.
atributiilor compartimentului?
Structura organizatorica asigura functionarea DA Conform organigramei
circuitelor si fluxurilor informationale necesare
supravegherii si realizarii activitatilor proprii?
II. PERFORMANTA SI MANAGEMENTUL RISCULUI
Standardul 7 - Obiective PI
Sunt stabilite obiectivele specifice la nivelul DA Prin planul managerial.
compartimentului?
Obiectivele sunt astfel stabilite încât sa raspunda DA Parțial, prin planul managerial.
pachetului de cerinte S.M.A.R.T? (Unde: S -
precise; M - masurabile si verificabile; A -
necesare; R - realiste; T - cu termen de realizare.)
Sunt stabilite activitatile individuale pentru NU Activitățile individuale vor fi stabilite
fiecare salariat, care sa conduca la atingerea conform fișelor postului.
obiectivelor specifice compartimentului?
Standardul 8 - Planificarea I
Resursele alocate sunt astfel repartizate încât sa DA Resursele umane – conform schemei de
asigure activitatile necesare realizarii obiectivelor personal şi a organigramei
specifice compartimentului?
In cazul modificarii obiectivelor specifice, sunt DA Conform planului managerial
stabilite masurile necesare pentru încadrarea în
resursele repartizate?
Standardul 9 – Coordonarea I
Sunt adoptate masuri de coordonare a deciziilor
si activitatilor compartimentului cu cele ale altor
compartimente, în scopul asigurarii convergentei
si coerentei acestora?
In compartiment se realizeaza consultarea DA Decizii în cadrul consiliului
prealabila, în vederea coordonarii activitatilor? departamentului, cu coordonatorii de
departament, cu alte persoane cu
abilităţi în domeniu
Standardul 10 - Monitorizarea performantelor I
Este instituit un sistem de monitorizare si DA indeplinirea obiectivelor este raportată
raportare a performantelor, pe baza indicatorilor în cadrul structurii de management a
asociati obiectivelor specifice? departamentului,
Atunci când necesitatile o impun, se efectueaza o DA după analiza anuală a gradului de
reevaluare a relevantei indicatorilor asociati îndeplinire a planului managerial.
obiectivelor specifice, în scopul operarii
corectiilor cuvenite?

Standardul 11 - Managementul riscului I


Sunt identificate si evaluate principalele riscuri, DA Se vor identifica riscurile aferente și se
proprii activitatilor din cadrul compartimentului? va completa registrul riscurilor
Sunt stabilite masuri de gestionare a riscurilor DA Se vor stabili măsuri de gestionare a
identificate si evaluate la nivelul activitatilor din riscurilor în cadrul întâlnirilor ordinare
cadrul compartimentului? ale conducerii consiliului
departamentului.
Este asigurata completarea/actualizarea DA
registrului riscurilor?
Standardul 15 - Ipoteze, reevaluari I
Stabilirea obiectivelor specifice are la baza DA Elaborarea planurilor manageriale se
formularea de ipoteze/premise, acceptate prin face pe baza ipotezelor şi premiselor
consens?
Sunt reevaluate obiectivele specifice atunci când DA În funcţie de modificările legislative,
se constata modificari ale ipotezelor/premiselor legate de resursele umane obiectivele
care au stat la baza fixarii acestora? specifice sunt reevaluate si modificate
III. INFORMAREA SI COMUNICAREA
Standardul 12 - Informarea I
Au fost stabilite tipurile de informatii, continutul, DA Conform organigramei.
calitatea, frecventa, sursele si destinatarii Conform legii accesului la informaţii
acestora, astfel încât personalul de conducere si publice.
cel de executie, prin primirea si transmiterea
informatiilor, sa îsi poata îndeplini sarcinile de
serviciu?
Colectarea, prelucrarea si centralizarea DA
informatiilor se realizeaza în sistem informatizat?
Standardul 13 - Comunicarea I
Circuitele informationale (traseele pe care circula DA Internet, mail, instiintari
informatiile) asigura o difuzare rapida, fluenta si
precisa a informatiilor, astfel încât acestea sa
ajunga la timp la utilizatori?
Sunt stabilite canale adecvate de comunicare prin
care managerii si personalul de executie din
cadrul unui compartiment sa fie informati cu
privire la proiectele de decizii sau initiative,
adoptate la nivelul altor compartimente, care le-
ar putea afecta sarcinile si responsabilitatile?
Standardul 14 - Corespondenta si arhivarea I
Sunt aplicate proceduri pentru DA Arhivarea documentelor
primirea/expedierea, înregistrarea si arhivarea conform legii arhivelor.
corespondentei?
Reglementarile legale în vigoare cu privire la DA
manipularea si depozitarea informatiilor
clasificate sunt cunoscute si aplicate în practica?
Standardul 16 - Semnalarea neregularitatilor I
A fost comunicata salariatilor procedura DA Procedura la nivel de primarie
aplicabila în cazul semnalarii unor neregularitati? privind sesizarea structurilor de
conducere, comisiilor de etică şi
disciplină.
In cazul semnalarii unor neregularitati, DA Dacă a fost cazul
conducatorul de compartiment a întreprins
cercetarile adecvate în scopul elucidarii acestora
si a aplicat masurile care se impun?
IV. ACTIVITATI DE CONTROL
Standardul 17 - Proceduri I
Pentru activitatile proprii au fost DA Procedurile care se folosesc la nivel de
elaborate/actualizate proceduri operationale? departament provin din lista celor de la
nivel de consiliu
Procedurile operationale comunicate salariatilor DA Procedurile menţionate anterior sunt
sunt aplicate? aplicate în mod specific
Standardul 18 - Separarea atributiilor I
Functiile de initiere, verificare si aprobare a DA Conform organigramei – sistemul de
operatiunilor sunt functii separate si exercitate de control – şef de departament /
persoane diferite? subordonat / şef ierarhic

Conceperea si aplicarea procedurilor asigura DA Conform organigramei


separarea atributiilor?
Standardul 19 - Supravegherea I
Managerii supravegheaza si supervizeaza DA Plan de supraveghere a modului de
activitatile care intra în responsabilitatea lor desfăşurare a activităţilor
directa? Verificarea modului de îndeplinire a
responsabilităţilor
Evaluarea anuală a fiecărui angajat din
subordine

Supervizarea unor activitati care implica un grad DA


ridicat de expunere la risc se realizeaza pe baza
unor proceduri prestabilite?
Standardul 20 - Gestiunea abaterilor I
In situatia în care, din cauza unor circumstante DA Abaterile se comunică pe cale ierarhică
deosebite, apar abateri fata de procedurile şi se propun măsuri în concordanţă cu
stabilite, se întocmesc documente adecvate, legislaţia în vigoare.
aprobate la nivel corespunzator, înainte de
efectuarea operatiunilor?

Se efectueaza o analiza periodica a DA La nivelul consiliilor departamentelor


circumstantelor si a modului cum au fost prin analiza modului în care au fost
gestionate abaterile în vederea desprinderii, derulate acţiunile
pentru viitor, a unor concluzii de buna practica?
Standardul 21 - Continuitatea activitatii I
Sunt inventariate situatiile generatoare de DA Concedii de boală, maternitate /
întreruperi în derularea unor activitati? paternitate, de studii
Sunt stabilite si aplicate masuri pentru asigurarea DA Inlocuirea cu un personal competent pe
continuitatii activitatii, în cazul aparitiei unor durata concediului
situatii generatoare de întreruperi?
Standardul 22 - Strategii de control PI
Au fost elaborate strategii de control adecvate DA Prin planul managerial în toate
pentru atingerea obiectivelor specifice? domeniile (prezenţa la serviciu)
Strategiile de control aplicate furnizeaza o DA
asigurare rezonabila cu privire la atingerea
obiectivelor specifice?

Standardul 23 -Accesul la resurse PI


Sunt emise acte administrative de reglementare a DA Acces la resurse materiale –
accesului salariatilor din compartiment la infrastructură
resursele materiale, financiare si informationale? Accesul la resurse informaţionale –
intranet, platforma, baze de date
Accesul personalului la resurse se realizeaza cu NU
respectarea stricta a normelor cuprinse în actele
administrative de reglementare cu acest obiect?
V.AUDITAREA SI EVALUAREA
Standardul 24 - Verificarea si evaluarea controlului I
Conducatorul compartimentului realizeaza, DA
anual, operatiunea de autoevaluare a
subsistemului de control intern/managerial
existent la acest nivel?
Operatiunile de autoevaluare a subsistemului de DA Conform proceselor verbale.
control intern/managerial au drept rezultat date,
informatii si constatari pertinente necesare luarii
de decizii operationale, precum si raportarii?
Standardul 25 - Auditul intern NI
Compartimentul de audit intern executa, în afara NU Nu exista compartiment de audit intern. Se
misiunilor de asigurare, planificate si aprobate de apeleaza la firme specializate
manager, si misiuni de consiliere privind
pregatirea procesului de autoevaluare a
sistemului de control intern/managerial al
compartimentului?
Compartimentul de audit intern dispune de NU NU exista compartiment de audit intern
suficient personal pentru a realiza integral
programul anual de audit?
Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern/managerial
…………………………………………………………………………………....................................
Masuri de adoptat ………………………….....................................................................................