Sunteți pe pagina 1din 1

REGISTRUL RISCURILOR

LA NIVELUL COMPARTIMENTIULUI REUSRSE UMANE DIN CADRUL SC. COZA-RUX SUCEAVA


_______Pentru activitatatea de angajare si recrutare______

Circumstante Strategia adoptata Data Risc rezidual la data


Responsabil Risc inerent
care pentru risc/ Actiunea de Instrumente Termenul ultimei ultimei revizuiri Eventualele
cu
Nr.crt. Obiective Descrierea riscurilor favorizează
gestionarea
minimizare a de control de punere reviziuri riscuri Observatii
aparitia Probabi- Expu- riscului/riscurilor intern in opera si stadiul Probabi- Expu- secundare
riscului Impact Impact
riscului litate nere inerent/inerente actiunii litate nere
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. .Evaluarea modului de 1. Existenta in ROF a unor Modificări Responsabilul Întocmirea sau actualizarea unor Supervizare/
organizare a activitatii atributii neconforme cu resurse umane proceduri scrise privind
legislative Monitorizare
privind recrutarea si activitatile ce se desfasoara organizarea activităţii de
salarizarea personalului efectiv la nivelul structurii
R R Mare recrutare si salarizare a 25.06.2013 28.06.2013 S S S - -
personalului;

2. Inexistenta unui sistem Modificări Responsabilul Verificarea existentei si Supervizare/


resurse umane functionarii eficiente a unui
informatic specific pentru legislative Monitorizare
sistem informatic specific pentru
gestionarea resurselor umane S S Mic gestionarea resurselor umane si 35.06.2013 28.06.2013 S S S - -
si salarizarea acestora
salarizarea acestora;

3. . Numarul de posturi Modificări Responsabilul Verificarea concordantei dintre Supervizare/


resurse umane R R numarul de posturi abrobate si 25.06.2013 28.06.2013 S S S - -
ocupate este mai mare decat legislative Mare Monitorizare
cele ocupate in cadrul structurii
cel aprobat
4. Atributii prevazute in Modificări Responsabilul Analiza concordantei dintre Supervizare/
ROF nu sunt in concordanta resurse umane atributiile prevazute in ROF cu
legislative S S Mic Monitorizare 25.06.2013 28.06.2013 S S S - -
cu cele din fisa postului cele din fisa postului

2. Evaluarea activitatii 5. Adresele pentru Modificări Responsabilul Corespondenta pentru solicitarea Supervizare/
desfasurata de resurse resurse umane organizarii concursurilor;
solicitarea organizarilor legislative R R Mare Monitorizare 26.06.2013 29.06.2013 S S S - -
umane, organizare,
concursurilor nu indeplineste
salarizare,
conditiile de conformitate
evaluare,perfectionare
6. Anuntul de concurs nu Modificări Responsabilul Anuntul de concurs Supervizare/
indeplineste conditiile de resurse umane
legislative M M Mediu Monitorizare 26.06.2013 29.06.2013 S S S - -
conformitate si conditiile de
desfasurare a concursului
7. Dosarele candidatilor Modificări Responsabilul Dosariile candidatilor pentru Supervizare/
pentru ocuparea posturilor nu resurse umane ocuparea posturilor;
legislative Monitorizare
indeplinesc conditiile de M M Mediu 26.06.2013 29.06.2013 S S S - -
conformitate, acceptarea
unor dosare incomplete;
8.. . Datele de identificare a Modificări Responsabilul Emiterea deciziei de numire Supervizare/
cantidatului admis, a resurse umane
legislative Monitorizare
salariului de incadrare si a
sporurilor la care se M M Mediu 26.06.2013 29.06.2013 S S S - -
incadreaza nu au fost
stabilite corect;

9. Efectuarea fara justificare Modificări Responsabilul Salarizarea muncii peste Supervizare/


a orelor peste programul legislative resurse umane M M Mediu programul normal de lucru
Monitorizare 26.06.2013 29.06.2013 S S S - -
normal de lucru
10. Inezistenta procedurilor Modificări Responsabilul Norme si proceduri referitoare la Supervizare/
referitoare la modul de resurse umane modul de evidenta a prezentei,
legislative S S Mic Monitorizare 26.06.2013 29.06.2013 S S S - -
evidenta a prezentei, invoirilor si concediilor
invoirilor si concediilor
3. Evaluarea activitatii de 11. Alocarea unui spatiu mic Modificări Managerul resurse Verificarea includerii si Supervizare/
arhivare a documentelor arhivarii documentatiei respectarii paragrafului referitor
legislative M M Mediu Monitorizare 27.06.2013 30.06.2013 S S S - -
la arhivare

12. Procesul verbal de Modificări Secretariat Verificarea legalitatii so Supervizare/


cedare-primire nu conformitatii modului de
legislative S S Mic Monitorizare 27.06.2013 30.06.2013 S S S - -
indeplineste conditiile de arhivare a documentulelor pe
conformitate suport de hartie
13. . Nerespectarea Modificări Contabilul sef Verificarea legalitatii si Supervizare/
legislatiilor in vigoare conformitatii la arhivarea
legislative M M Mediu Monitorizare 27.06.2013 30.06.2013 S S S - -
referitoare la arhivarea pe documentelor pe suport magneic.
suport electronic
INTOCMIT,
DANILIUC MARTA CRISTINA