Sunteți pe pagina 1din 19

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

5 SĂCELE
STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;
Tel. 0368739179; Fax. 0368739179
E-mail: sc5sacele@yahoo.com

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

FIZICA

PROF. URSU-SAMOILA ECATERINA

APROBAT, AVIZAT,

RESPONSABIL COMISIE METODICĂ DIRECTOR,


,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 SĂCELE
STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;
Tel. 0368739179; Fax. 0368739179
E-mail: sc5sacele@yahoo.com

COMPETENŢE GENERALE

1. Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor,


a legilor şi a metodelor specifice domeniului; explicarea funcţionării şi
utilizării unor produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi

2. Investigarea ştiinţifică experimentală şi teoretică

3. Rezolvarea de probleme practice şi teoretice prin metode specifice

4. Comunicarea folosind limbajul ştiinţific

5. Protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului înconjurător


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 SĂCELE
STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;
Tel. 0368739179; Fax. 0368739179
E-mail: sc5sacele@yahoo.com

COMPETENŢE SPECIFICE
1. Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor, a
legilor şi a metodelor specifice domeniului; explicarea funcţionării şi utilizării unor
produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi
1.1. clasificarea şi analiza diferitelor fenomene fizice, instrumente şi mărimi fizice
din domeniile studiate;
1.2. descrierea fenomenelor fizice studiate, întâlnite în activitatea practică, după
criterii date;
1.3. identificarea legilor, principiilor, caracteristicilor definitorii ale unor fenomene,
mărimi caracteristice, proprietăţi ale unor corpuri şi dispozitive, condiţii impuse
unor sisteme fizice;
1.4. reprezentarea grafică a unor mărimi fizice sau variaţii ale acestora determinate
experimental;
1.5. realizarea transferului cunoştinţelor dobândite prin studiul fizicii în domeniul
general al ştiinţelor şi tehnicii;

2. Investigarea ştiinţifică experimentală şi teoretică


2.1. identificarea unor caracteristici ale fenomenelor pe baza observării acestora;
2.2. realizarea unor aplicaţii experimentale, individual sau în echipă, prin urmarea
unor instrucţiuni date;
2.3. utilizarea instrumentelor de măsură alese în vederea efectuării unor determinări
cantitative;
2.4. elaborarea de experimente simple, în echipă sau individual şi verificarea
validităţii lor prin experiment dirijat sau nedirijat;

3. Rezolvarea de probleme practice şi teoretice prin metode specifice


3.1. compararea, clasificarea şi interpretarea unor fenomene mecanice;
3.2. utilizarea valorilor mărimilor determinate experimental în rezolvarea de
probleme cu caracter teoretic sau aplicativ;
3.3. stabilirea unor conexiuni fenomenologice şi conceptuale între domeniile fizicii şi
celelalte discipline de studiu;

4. Comunicarea folosind limbajul ştiinţific


4.1. utilizarea metodelor învăţate pentru înregistrarea datelor experimentale;
4.2. formularea unor observaţii ştiinţifice asupra experimentelor efectuate;
4.3. formularea în scris a rezultatelor lucrărilor experimentale sau a altor sarcini de
investigare specifice fizicii;
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 SĂCELE
STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;
Tel. 0368739179; Fax. 0368739179
E-mail: sc5sacele@yahoo.com

5. Protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului înconjurător


5.1. aplicarea normelor de protecţie individuală în laboratorul de fizică şi în viaţa de
zi cu zi;
5.2. argumentarea avantajelor şi dezavantajelor unor tehnologii.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 SĂCELE
STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;
Tel. 0368739179; Fax. 0368739179
E-mail: sc5sacele@yahoo.com

COMPETENŢE SPECIFICE
1. Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor, a
legilor şi a metodelor specifice domeniului; explicarea funcţionării şi utilizării unor
produse ale tehnicii întâlnite în viaţa de zi cu zi
1.1. identificarea unor caracteristici definitorii ale unor sisteme întâlnite în natură;
1.2. descrierea unor fenomene fizice din domeniile studiate, a unor procedee de
producere sau de evidenţiere a unor fenomene, precum şi a cauzelor producerii
acestora;
1.3. reprezentarea grafică a unor mărimi fizice studiate;
1.4. interpretarea reprezentărilor grafice ale mărimilor fizice studiate şi operarea cu
acestea;
1.5. stabilirea legăturii între fenomenele fizice studiate şi unele aplicaţii tehnologice
bazate pe acestea;

2. Investigarea ştiinţifică experimentală şi teoretică


2.1. identificarea unor posibilităţi practice de aplicare a cunoştinţelor teoretice
dobândite prin studiul fizicii;
2.2. utilizarea corectă a instrumentelor de măsură alese pentru efectuarea în deplină
siguranţă a unor determinări cantitative în domeniile fizice studiate;
2.3. realizarea unor experimente simple, individual sau în echipă, pentru determinarea
caracteristicilor fizice ale unor sisteme din domeniile fizice studiate;
2.4. interpretarea datelor experimentale şi a reprezentărilor grafice;

3. Rezolvarea de probleme practice şi teoretice prin metode specifice


3.1. compararea şi clasificarea unor fenomene şi a unor caracteristici fizice ale
fenomenelor din domeniile studiate;
3.2. rezolvarea de probleme cu caracter teoretic sau aplicativ legate de activitatea
practică din cadrul domeniilor studiate;
3.3. analizarea relaţiilor cauzale prezente în desfăşurarea fenomenelor fizice din
cadrul domeniilor studiate;

4. Comunicarea folosind limbajul ştiinţific


4.1. utilizarea metodelor adecvate de înregistrare a datelor experimentale în
elaborarea unor referate;
4.2. formularea observaţiilor şi concluziilor ştiinţifice asupra unor experimente de
fizică efectuate;
4.3. prezentarea sub formă scrisă sau orală a rezultatelor unui demers de investigare
individuală sau în echipă folosind terminologia specifică;

5. Protecţia propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului înconjurător


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 SĂCELE
STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;
Tel. 0368739179; Fax. 0368739179
E-mail: sc5sacele@yahoo.com

5.1. argumentarea avantajelor şi dezavantajelor tehnologiilor actuale şi de perspectivă


pentru mediu;
5.2. valorizarea deprinderilor de lucru în siguranţă pentru propria persoană, pentru
ceilalţi şi pentru mediu.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 SĂCELE
STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;
Tel. 0368739179; Fax. 0368739179
E-mail: sc5sacele@yahoo.com

VALORI ŞI ATITUDINI

 Respect pentru adevăr şi rigurozitate;

 Încredere în adevărurile ştiinţifice şi aprecierea critică a limitelor acestora;

 Iniţiativă personală;

 Interes şi curiozitate;

 Spirit critic şi autocritic;

 Toleranţă faţă de opiniile celorlalţi;

 Acceptarea „jocului de rol”;

 Deschidere şi dispoziţie de a asculta părerile celorlalţi;

 Interes pentru explorarea diferitelor modalităţi de comunicare, inclusiv pentru

cele create prin aplicarea TIC;

 Grija faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi şi faţă de mediu.


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 SĂCELE
STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;
Tel. 0368739179; Fax. 0368739179
E-mail: sc5sacele@yahoo.com
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 SĂCELE
STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;
Tel. 0368739179; Fax. 0368739179
E-mail: sc5sacele@yahoo.com
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 SĂCELE
STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;
Tel. 0368739179; Fax. 0368739179
E-mail: sc5sacele@yahoo.com
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 SĂCELE
STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;
Tel. 0368739179; Fax. 0368739179
E-mail: sc5sacele@yahoo.com

PLANIFICARE ANUALĂ
AN ŞCOLAR 2017/ 2018

NR. NR.
SEMESTRUL UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OBSERVAŢII
CRT. ORE

1. Recapitulare. Test iniţial 4

2. Forţa - mărime vectorială 14


I
(36 ore) 3. Echilibrul mecanic al corpurilor 12

Lucrul mecanic.Puterea.
4. 6
Randamentul

5. Energia mecanică 6

6. Lumină şi sunet 12
II
(32 ore)
7. Fenomene termice 8

8. Recapitulare. Test final 6

TOTAL 68
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 SĂCELE
STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;
Tel. 0368739179; Fax. 0368739179
E-mail: sc5sacele@yahoo.com

CLASA A VII-A FIZICA


NR. UNITATEA DE NR.
C.S. CONŢINUTURI SĂPTĂMÂNA OBS.
CRT. ÎNVĂŢARE ORE
1. INTRODUCERE 1.1 Recapitularea noţiunilor din clasa a VI-a 1 11.09-15.09
TEST INITIAL
1.2 Prezentarea generală a noţiunilor de cls.a VII-a 1
Test iniţial 1 18.09-22.09
Discutarea testului iniţial. Concluzii, măsuri 1 4
2. FORŢA 1.1 Interacţiunea. Efectele interacţiunii mecanice 1 25.09-29.09
1.2 Mărimi scalare şi vectoriale. 1
1.3 Forţa- mărime vectorială 1 02.10-06.10
1.4 Compunerea forţelor de aceeaşi direcţie 1
1.5 Compunerea forţelor de direcţii diferite 1 09.10-13.10
2.1 Principiul acţiunii şi reacţiunii 1
2.2 Greutatea corpurilor. Deosebirea dintre m şi G 1 16.10-20.10
2.3 Forţa elastică: dependenţa deformare/forţă 1
2.4 Forţa elastică: reprezentare grafică 1 23.10-27.10
3.1 Forţa de apăsare normală. Aplicaţii. 1
3.3 Forţa de frecare. Aplicaţii 1 30.10-03.11
4.1 Tensiunea în fir. Aplicaţii 1
5.2 Presiunea. Aplicaţii 1 06.11-10.11
Evaluare 1 14
3. ECHILIBRUL 1.1 Echilibrul de translaţie 1 13.11-17.11
MECANIC AL
1.2 Echilibrul de rotaţie 1
CORPURILOR
1.3 Centrul de greutate. Determinare experimentală 1 20.11-24.11
1.4 Momentul forţei 1
1.5 Pârghia – noţiuni generale 1 27.11-01.12
2.1 Pârghia – legea pârghiilor 1
2.4 Scripetele – noţiuni generale 1 04.12-08.12
3.1 Scripetele – relaţia dintre forţe 1
3.2 Planul înclinat – noţiuni generale 1 11.12-15.12
4.2 Planul înclinat – probleme 1
5.1 Mecanisme simple – probleme 1 18.12-22.12
5.2 Evaluare 1 12
4. LUCRUL 1.3 Lucrul mecanic 1 15.01-19.01
MECANIC.
1.5 Lucrul mecanic – probleme 1
PUTEREA.
RNDAMENTUL 2.3 Puterea 1 22.01-26.01
2.4 Puterea – probleme 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 SĂCELE
STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;
Tel. 0368739179; Fax. 0368739179
E-mail: sc5sacele@yahoo.com

3.2 Randamentul 1 29.01-02.02


4.2 Probleme. Evaluare 1 6
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 SĂCELE
STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;
Tel. 0368739179; Fax. 0368739179
E-mail: sc5sacele@yahoo.com

CLASA A VII-A FIZICA

NR. UNITATEA DE NR.


C.S. CONŢINUTURI SĂPTĂMÂNA OBS.
CRT. ÎNVĂŢARE ORE
5. ENERGIA 1.3 Energia cinetică. 1 12.02-16.02
MECANICĂ
2.4 Energia potenţială 1
3.3 Conservarea energiei mecanice 1 19.02-23.02
4.3 Echilibrul mecanic şi energia potenţială 1
Energia mecanică. Probleme. 1 05.03-09.03
Evaluare 1 6
6. LUMINĂ ŞI 1.1 Reflexia luminii. Legile reflexiei 1 12.03-16.03
SUNET
1.2 Oglinda plană. Construirea imaginilor 1
1.3 Refracţia luminii. Legile refracţiei 1 19.03-23.03
1.5 Reflexia totală 1
2.1 Lentile. Formarea imaginilor în lentile 1 26.03-30.03
2.2 Construcţii grafice: lentile convergente 1
2.3 Construcţii grafice: lentile divergente 1 11.04-13.04
2.4 Ochiul. Ochelarii 1
3.3 Lupa. Dispersia luminii. Curcubeul 1 16.04-20.04
4.2 Surse sonore. Propagarea sunetelor 1
5.1 Percepţia sunetelor 1 23.04-27.04
5.2 Evaluare 1 12
7. FENOMENE 1.1 Difuzia 1 30.04-04.05
TERMICE
1.2 Căldura. Temperatura 1
1.3 Calorimetrie. Ecuaţia calorimetrică 1 07.05-11.05
2.3 Coeficienţi calorici 1
2.4 Coeficienţi calorici – probleme 1 14.05-18.05
3.2 Combustibili 1
3.3 Motoare termice. Randament 1 21.05-25.05
5.2 Evaluare 1 8
8. RECAPITULARE Forţa. Compunerea forţelor. Tipuri de forţe 1 29.05-31.05
FINALĂ
Mecanisme simple 1
TEST FINAL
Lucrul mecanic.Puterea mecanică. En. mecanică 1 04.06-08.06
Fenomene termice şi optice 1
Test final 1 11.06-15.06
Discutarea testului, îndrumări pentru remediere 1 6
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 SĂCELE
STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;
Tel. 0368739179; Fax. 0368739179
E-mail: sc5sacele@yahoo.com

PLANIFICARE ANUALĂ
AN ŞCOLAR 2017 / 2018

NR. NR.
SEMESTRUL UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE OBSERVAŢII
CRT. ORE

1. Recapitulare 4

2. Fenomene termice 10
I
(36 ore) 3. Mecanica fluidelor 10

4. Curentul electric 12

4. Curentul electric 10

5. Instrumente optice 4
II
(30 ore) 6. Radiaţiile şi radioprotecţia 10

7. Recapitulare finală 6

TOTAL 66
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 SĂCELE
STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;
Tel. 0368739179; Fax. 0368739179
E-mail: sc5sacele@yahoo.com

CLASA A VIII-A FIZICA


NR. UNITATEA DE NR.
C.S. CONŢINUTURI SĂPTĂMÂNA OBS.
CRT. ÎNVĂŢARE ORE
1. INTRODUCERE. 1.1 Recapitularea noţiunilor de clasa a VII-a 1 11.09-15.09
TEST INIŢIAL
1.2 Prezentarea generală a noţiunilor de cls.a VIII-a 1
Test iniţial 1 18.09-22.09
Discutarea testului iniţial. Concluzii. Măsuri 1 4
2. FENOMENE 1.2 Agitaţia termică. Difuzia 1 25.09-29.09
TERMICE
1.3 Căldura. Temperatura 1
1.4 Căldura – conducţia, convecţia, radiaţia 1 02.10-06.10
1.5 Topirea. Solidificarea. Legile topirii 1
2.2 Graficul topirii şi solidificării 1 09.10-13.10
2.3 Călduri latente de topire şi solidificare 1
2.4 Vaporizarea. Condensarea 1 16.10-20.10
3.3 Evaporarea. Factorii de care depinde evapotarea 1
4.2 Călduri latente de vaporizare şi condensare 1 23.10-27.10
5.2 Evaluare 1 10
3. MECANICA 1.1 Fluide. Presiunea 1 30.10-03.11
FLUIDELOR
1.5 Presiunea hidrostatică 1
2.1 Principiul fundamental al hidrostaticii 1 06.11-10.11
2.3 Presiunea atmosferică 1
2.4 Presiunea. Probleme 1 13.11-17.11
3.3 Legea lui Pascal 1
4.1 Legea lui Pascal: aplicaţii, probleme 1 20.11-24.11
4.2 Legea lui Arhimede 1
5.1 Legea lui Arhimede: aplicaţii, probleme 1 27.11-01.12
5.2 Evaluare 1 10
4. CURENTUL 1.1 Circuite electrice 1 04.12-08.12
ELECTRIC
1.4 Intensitatea curentului electric 1
1.5 Tensiunea electrică 1 11.12-15.12
2.1 Tensiunea electromotoare 1
2.2 Rezistenţa electrică 1 18.12-22.12
3.2 Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit 1
Legea lui Ohm pentru un circuit întreg 1 15.01-19.01
Reţele electrice. Reprezentare. Elemente 1
Legea I a lui Kirchhoff 1 22.01-26.01
Legea a II-a a lui Kirchhoff 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 SĂCELE
STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;
Tel. 0368739179; Fax. 0368739179
E-mail: sc5sacele@yahoo.com

Legile lui Kirchhoff – probleme 1 29.01-02.02


Evaluare 1 12
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 SĂCELE
STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;
Tel. 0368739179; Fax. 0368739179
E-mail: sc5sacele@yahoo.com

CLASA A VIII-A FIZICA


NR. UNITATEA DE NR.
C.S. CONŢINUTURI SĂPTĂMÂNA OBS.
CRT. ÎNVĂŢARE ORE
4. CURENTUL 1.1 Conectarea rezistorilor în serie 1 12.02-16.02
ELECTRIC 1.2 Conectarea rezistorilor în paralel 1
(CONTINUARE)
1.4 Puterea şi energia electrică 1 19.02-23.02
1.5 Puterea şi energia electrică: probleme 1
2.2 Efectul termic al c.e. Aplicaţii 1 05.03-09.03
3.1 Legea lui Joule 1
3.3 Efectul magnetic al c.e. Aplicaţii 1 12.03-16.03
4.1 Efectul chimic al c.e. Electroliza 1
Inducţia electromagnetică. Aplicaţii 1 19.03-23.03
Evaluare 1 10
5. INSTRUMENTE 1.5 Aparatul fotografic: alcătuire, funcţionare 1 26.03-30.03
OPTICE 2.1 Aparatul fotografic: construirea imaginii 1
3.2 Microscopul: alcătuire, funcţionare 1 11.04-13.04
4.2 Microscopul: construirea imaginii 1 4
6. RADIAŢIILE ŞI 1.5 Radiaţiile X 1 16.04-20.04
RADIOPROTECŢIA 2.1 Radiaţiile γ 1
3.1 Radiaţiile α şi β 1 23.04-27.04
3.2 Efectele biologice ale radiaţiilor 1
3.3 Radioprotecţia 1 30.04-04.05
4.2 Energetica nucleară 1
4.3 Centrale nucleare 1 07.05-11.05
5.1 Armament nuclear 1
5.2 Accidente nucleare 1 14.05-18.05
Evaluare 1 10
7. RECAPITULARE Fenomene termice. Mecanica fluidelor 1 21.05-25.05
FINALĂ. Curentul electric. Mărimi fizice: U, I, R, P, W 1
TEST FINAL
Reţele electrice 1 29.05-31.05
Radiaţiile şi radioprotecţia 1
Test final 1 04.06-08.06
Discutarea testului. Concluzii, îndrumări 1 6
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 SĂCELE
STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;
Tel. 0368739179; Fax. 0368739179
E-mail: sc5sacele@yahoo.com