Sunteți pe pagina 1din 2

Scenariile apocaliptice au lipsit o bun� bucat� de vreme.

Nu au ap�rut �n Rom�nia
nici partidele radicale, nefrecventabile cum sunt cele din ��ri cu lung� tradi�ie
democratic�.
De la Vatra Rom�neasc� �i PUNR, �i mai ales dup� dispari�ia fizic� a liderului PRM,
scena politic� rom�neasc� a fost destul de cuminte. Partidele au ales s� se bat� cu
alte arme, nu cu cele na�ionalist-radicale.
A ap�rut �ns� un nou partid. Se cheam� Partidul Neamul Rom�nesc.

Nu are nimic de-a face cu revista lui Nicolae Iorga �Neamul rom�nesc�. Noua
forma�iune politic� a primit calificativul de partid al generalilor nu doar pentru
c� este condus� de generali, �n rezerv�, nu pentru c� are un program radical-
patriotic, ci pentru scenariile apocaliptice pe care le lanseaz�.

Obi�nui�i cu culegerea de informa�ii, fo�tii militari, r�ma�i militari �i �n


politic�, avanseaz� ideea d�r�m�rii guvernului concomitent cu declararea autonomiei
Ardealului. �tiu �i cine va fi viitorul prim-ministru, nimeni altul dec�t Emil Boc,
primarul Clujului.

Ac�iuni preg�titoare, du�m�noase, �i semnale ale dezintegr�rii Rom�niei au fost


depistate mai demult de profesioni�tii Partidului Neamul Rom�nesc, dar un moment de
cotitur� va fi �n 10 august, odat� cu organizarea mitingului de un milion de
persoane organizat de Diaspora �i #Rezist.
Autorit�ile rom�ne vor lua m�suri? Partidul generalilor mizeaz� pe ofi�erii
patrio�i din SRI �i SIE, �i mai pu�in pe guvern.

Evident, pre�edintele, fiind de etnie german�, este parte a acestui plan. La fel �i
partidele de opozi�ie. Dacian Ciolo� este agentul for�elor oculte de la Bruxelles.
Nu mai vorbim de UDMR.
�ntrebarea fundamental� este dac� mai prind la popula�ie asemenea scenarii. Se face
o compara�ie cu 15 martie 1990, dar �i cu mineriadele. Evenimentele, violen�ele din
anii �90 au fost posibile pentru c� exista un public deschis la provoc�ri.

Mai exist� un asemenea public? Generali, ofi�eri �n rezerv� exist� destul de mul�i
�i, cu mici excep�ii, sunt nemul�umi�i de modul �n care este guvernat� �ara, nu
doar de modul �n care este tratat� de str�in�tate, ci �i de modul �n care sunt
trata�i rom�nii la ei acas�.

Foarte mul�i rom�ni �ncep s� cread� c� economia Rom�niei a fost distrus� pentru a
face loc multina�ionalelor. Sentimentul c� Rom�nia este transformat� �n colonie
este din ce �n ce mai acut. Este un moment de r�scruce sau doar se intr� �ntr-o
campanie electoral� la fel de dur� ca �i cea din 1990- 1992?

Din fericire, sau din p�cate, nu exist� un Ion Iliescu. F�r� un comandant abil,
partidul generalilor risc� s� r�m�n� o �ncercare teatral� de resuscitare a unui gen
de patriotism revolut. Nu se mai poart�.
Cum este �ns� posibil ca �n ��ri cu tradi�ie democratic� s� apar� partide radicale,
extremiste?

O explica�ie ar fi c� respectivele partide sunt �nfiin�ate de tineri, nu de


pensionari, fiind ei �i militari. �n al doilea r�nd, occidentalii �i simt amenin�at
modul de via��, prin invazia de str�ini.
Occidentul a fost invadat de oamenii simpli din ��rile din est, considerat de
autohtoni lumpen, �n vreme ce ��rile de est au fost ocupate de multina�ionalele din
vest.

Generalii no�tri, r�ma�i cu uniformele de parad�, dar f�r� arme, vor s� lupte cu
m�inile goale �mpotriva �invadatorilor� f�r� chip.
Patriotismul pierde �n fa�a atotputernicului Dolar, �i mai nou �i �n fa�a domni�ei
Euro.
B�tr�na doamn� Europa nu mai este frumoasa zei�� pentru care Zeus s-a transformat
�n taur, ci una dintre cele mai vorace investitoare, preg�tit� s� distrug�
na�iunile mici.
Dac� va reu�i s� se impun�, Partidul Generalilor va duce Rom�nia cu 30 de ani �n
urm�.