Sunteți pe pagina 1din 3

COM ISIA ELECTORALA CENTRALA

A REPUBLICII MOLDOVA
slr.Vrsilc Alecsandi nf.I 19. Ml) 20l2 Chi$irralLl. Rcpublicl N4ol(lo!il
tcl.('-r7l 22) 251-45l,hx(rr7l 22) 21,1 0.17
wrvl..ccc.nrl. c rnril: inlb(r:ccc.rDd

Nr. CEC 8t/lL(_din 1!1 lry'2zl 20 -r./'

Partidul Actiune si Solidaritate

Cu referire la sesizarea, inregistratl la Comisie srft nr. CEC-717296 din 6 aprilie 2018,
privind incilcarea modului de evidenli/incasare a cotizaliilor membrilor de partid qi a donaliilor
de la persoanele fizice de cdtre Partidul Democrat din Moldova (in continuare - PDM), va
comuniclm urmdtoarele.

I. Circumstan{ele de fapt:
l. In vederea elucidf,rii celor menlionate in sesizare, la data de l7 aprilie 2018, prin
scrisoarea nr. CEC 812192, Comisia Electorali Centrali a solicitat PDM prezentarea, in termen de
7 zile calendaristice de la data recepfionirii, a explica(iilor de rigoare gi documentelor contabile
prevlzute la punctele20-22 qi32 din Regulamentul privind finan{area activitltii partidelor politice,
aprobat prin hotlrirea Comisiei nr. 4401 din 23 decembrie 2015.
2. La data de 26 aprilie 2018, prin respunsul inregistrat la Comisie sub nr. CEC-7 /7 636,
PDM gi-a expus considerentele vizavi de sesizare, cu anexarea documentelor contabile primare
aferente incasdrii sumelor cotizate de citre membrii de partid din raionul Criuleni qi a
documentelor privind donaliile primite de la persoanele fizice din acela$i raion.
3. Potrivit rlspunsului PDM, raportul financiar pentru an-ul 2017 a fost depus la Comisie
in stricti corespundere cu prevederile legale, acesta fiind public. In opinia PDM, toate donafiile qi
cotizaliile se incaseazl in corespundere cu prevederile statutare, personal de la depundtori, cu
eliberarea dispoziliilor de incasare, declara{iei privind donalia in numerar 9i celei privind
acceptarea mij loacelor fi nanciare.
In privin{a inregistrdrii audio difuzati la postul de televiziune Jurnal TV, la care se face
referinll in sesizare, PDM susline cA este imposibil de a concluziona doar in baza unei inregistriri
audio. Or, in cadrul verificirilor interne, s-a stabilit ci in adresa organelor de control ale PDM nu
a parvenit nicio plingere sau obiectie in privinla unor presupuse dona{ii sau cotizalii fictive. in
acelaqi timp, PDM a interpelat Inspectoratul de poli(ie al raionului Criuleni, iar, potrivit
rispunsului nr. 4104 din 25 aprilie 2018, Inspectoratul a informat cI pe parcursul anului 2017 gi
pin6 la moment anumite plingeri privind colectarea plililor fictive de citre PDM nu au fost
inresistrate.
4. in urma verificirii raportului privind gestiunea financiarl pentru anul 20l7, s-a constatat
c[ la indicatorul ,,Cotizafii de membru de partid" este aratatl suma de 14065.499 lei. Registrul
cotizaliilor de membru de partid pentru anul 2017 con{ine datele despre incasarea a2487 9 cotizalii,
din numdrul total de 49608 membri (in primul semestru, numirul total de membri era de 50805).
Registrul cotizatiilor este completat in corespundere cu formularul aprobat de Comisie - Anexa nr.
I la Regulamentul privind finan{area activit[1ii partidelor politice. Registrul, in rindul fiecirei
sume cotizate, este completat cu: numele qi prenumele cotizantului, codul personal, anul naqterii,
domiciliul, locul de munc6/ocupa{ia, sursa de venit (angajat/pensionar) $i data incasIrii de citre
trezorier.
5. Potrivit informa{iei prezentate de PDM la 4 mai 2018, inregistratl sub nr. CEC-717742,
obligaliadeaachitacotizatiademembrudepartidestes{abiliuinan.32lit.j) din statut. lnacelaqi

Democratia conteqzd
timp, art. 80 lit. a) din statut stipuleaze ci cotizaliile membrilor de partid sint stabilite in mirime
miniml de la 0,5 o/o din salariu lunar sau venit, pensie, bursl, iar in art. 45 alin. (2) lit. j) este indicat
ci, la necesitate, Adunarea Generali a PDM micqoreazl mirimea cotiza(iei pentru pensionari,
neangajali qi studenli.
Cotizafiile se achit[ regulat, dar nu mai rar decit o datA pe an. Pentru anumite categorii de
membri, organizaliile primare de partid pot stabili diferen{iat mdrimea cotizatiilor.
Evidenta cotiza{iilor de membru este dusa de secretarul executiv al Consiliului organizaJier
raionale.
6. in ceea ce privegte raionul Criuleni, registrul cotizaliilor de membru de partid conline
date despre 292 de cotizalli in valoare totala de 203440 lei, unde cea mai mare suma cotizati este
de 5000 de lei, iar cea mai micl - de 50 de lei. La sursa de venit, in mare parte este indicat cuvintul
,,angajat". Doar in 2 situatii se indicat ,,burs6", in alte 2 -,,pensie" $i in I -,,bucitar".
Conform documentelor contabile prczentate de PDM, cotiza{iile au fost incasate in
numerar de cAtre persoana responsabi16 din cadrul organizaliei teritoriale, ulterior, in baza
Dispoziliei de incasare nr.2293 din l8 iulie 2017, suma de 203440 lei a fost incasati de citre
trezorierul partidului.
7. Cu referire la dona.tiile in mijloace bane$ti efectuate, in perioada de referinli, de
persoanele fizice cltre organiza{ia teritoriall Criuleni a PDM, menlionim c6, din documentele
prezentate Comisiei, fiecare donalie este insolite de originalul declaraliei privind dona{iile in
numerar semnatd de donator qi cel al declarafiei privind acceptarea mijloacelor financiare de cdtre
trezorierul PDM, de copia actului de identitate a donatorului qi a dispozi{iei de incasare.
Potrivit extrasului din registrul donafiilor de la persoane fizice pentru anul 2017, acesta
conline urmltoarele date: numele, prenumele, codul personal, domiciliul, locul de muncl, suma gi
forma donafiei incasate de la 68 de donatori de c6tre organizalia teritoriall Criuleni, dintre care 42
de membri de partid au donat suma de 310700,00 lei, iar alli 164100,00 lei au fost dona{i de alte
persoane fizice.

II. Circumstantele de drept:


l. Modalitatea de incasare qi reflectare a cotizaliilor membrilor de pa(id qi a dona{iilor de
la persoane fizice efectuate cdtre partidele politice este reglementata de Legea nr.294 din 2l
decembrie 2007 privind partidele politice, de Regulamentul privind finan{area activitifii partidelor
politice, aprobat prin hotd,rirea CEC nr. 4401 din 23 decembrie 2015, cu modificlrile qi
completlrile ulterioare, precum gi de statutele ori alte acte inteme ale formatiunilor politice.
2. Articolul 25 alin. (3) din legea mentionati stipuleazl c[,,Mlrimea gi modul de achitare
a cotizatiilor de membru se stabilesc prin statutul partidului politic...".
TotodatA, sec{iunea 2 din Regulament detaliazl modalitatea de incasare qi evidenli a
cotiza{iilor de membru de partid, conform cdreia cotiza{ia:
- se efectueaztr in valuti nationalI in cuantum fix ori procentual din salariul mediu pe
economie/veniturile membrului de partid, conform criteriilor statutare stabilite de partid;
- poate fi achitatf, periodic, dar nu mai rar decit o datf, pe an;
- poate fi incasatl in numerar la sediul organizatiilor primare, raionale sau republicane ale
partidelor politice. La incasarea cotizaliei in numerar, persoana responsabila va elibera bonul de
incasare, va face inregistrarea in Registrul cotiza{iilor de membru, iar, in termen de 5 zile
lucritoare, suma primitl o va vira in contul bancar al partidului.
Astfel, din documentele examinate (mentionate la descrierea faptelor), conchidem
conformarea PDM la normele legale sus-men{ionate.
3. Articolul 26 alin. (6) lit. c) din Legea mentionati interzice finantarea partidelor politice
de citre persoane anonime sau de c6tre persoane care doneazi in numele unor terti. Aceleagi
prevederi le stipuleazi qi dispozifiile secfiunii nr. 3 din Regulament.
Potrivit alin. (2) al aceluiaqi articol, ,,Donaliile in bani pentru un partid politic se efectueazd
prin operaliuni bancare (card bancar, transfer direct), iar identitatea donatorului se indicl in
documentul bancar. In cazul in care donatorul nu deline un cont bancar qi donaJia se efectueazd in
numerar, banii se depun in contul bancar al partidului politic. Daci banii se depun in numerar la
sediul partidului politic, persoana fizicl va confirma depunerea donaJiei prin semnarea unei
declaraJii pe propria rdspundere, care va fi ptrstrati gi anexati la documentele contabile. Formularul
declaratiei se aprob[ de Comisia Electoral[ Centrali". Prin urmare, documentele supuse analizei
denotl faptul rcspecttrrii prevederilor legale ce vizeazL modalitatea de incasare, evidenli qi
reflectare a donafiilor primite de la persoanele fizice.
4. Examinind, in limita competenlei institu{ionale, cele enun}ate in sesizare prin prisma
cadruluijuridic sus-indicat, comunicdm despre lipsa temeiului juridic de atragere la rtrspundere
conform art. 3lr alin. (l) 9i (2) din Legea nr. 294 din 2l decembrie 2007 privind partidele politice
qi pct. 89-91 din Regulamentul privind finanJarea activittrlii partidelor politice.
Suplimentar, v[ informtrm c[ nu putem da o calificare a inregistrlrii audio la care facefi
referintl in sesizare, or, neavind competenfa de a ancheta, in activitatea sa, Comisia adopti decizii
cu votul majoritnfii membrilor doar in baza probelor prezentate ce corespund cerin{elor de
admisibilitate, pertinenfi gi veridicitate.

PreEedinta
Comisiei Electorale Centrale Alina RUSSU

Ex: O. Jumiga
Tel 022-20l-896