Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECTIE

ŞCOALA:
PROPUNĂTOR:
CLASA: a II a
ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe
DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului
UNITATEA TEMATICĂ: „Prin toate colturile lumii”
SUBIECTUL: Fracții
TIPUL LECŢIEI: Consolidare
COMPETENŢE SPECIFICE M.E.M.
1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest,
descăzut, scăzător, produs, factorii unui produs, cât, deîmpărţit, împărţitor, <, >, =, +, -, ·, :) în rezolvarea şi/sau
compunerea de probleme;
2.2. Recunoașterea unor figure și corpuri geometrice în mediul apropiat și în reprezentări plane accesibile
(inclusive desene, reproduceri de artă, reprezentări schematice)
3.1. Rezolvarea de problem prin observarea unor regularități din mediul apropiat
5.1. sortarea și clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza a două criterii
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
O1: să utilizeze terminologia matematică în diferite contexte;

O2: să utilizeze algoritmul de calcul în rezolvarea de probleme cu operaţiile învăţate;

O3: să recunoască sfertul și jumătatea pe material intuitiv;

O4: să coreleze sfertul și jumătatea cu operația de împărțire la 4 respectiv la 2;

O5: să reprezinte prin fracții sfertul sau jumătatea;

O6: să asocieze corect fracțiile echivalente1/2 și 2/4;

COMPETENŢE SPECIFICE C.L.R.

3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut.


OBIECTIVE OPERAŢIONALE
O7: să citească corect şi conştient cuvinte, propoziţii (text) pe baza explicaţiilor învăţătorului;

COMPETENŢE SPECIFICE M.M.


2.2.Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm şi de măsură.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
O8:să reproducă în grup cântecul “Matematica”, asociind mişcarea sugerată de text.

COMPETENŢE SPECIFICE A.V.A.P.


2.3. Realizarea de produse utile şi/sau estetice combinând materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
O9:să demonstreze realizarea unor produse utile şi estetice în rezolvarea de probleme cu operaţii învăţate în
concentrul 0-100.
COMPETENŢE SPECIFICE D.P.
2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
O10: să manifeste interes pentru rezolvarea sarcinilor individual şi pe grupe.

RESURSE:
a) Procedurale: instructajul verbal, conversaţia euristică, observaţia dirijată, exerciţiul, „Ciorchinele”,
”Cadranele”, aprecierea verbală şi scrisă
b) Materiale: coală carton, jetoane, forme geometrice, fișe de lucru, minge,
c) Organizatorice: frontal, individual, pe grupe

BIBLIOGRAFIE
*** - Programe şcolare CP clasa I- II, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti, 2013;
Metodica predării matematicii –Mihaela Neagu, Mioara Mocanu, Polirom 2007
Matematica și explorarea mediului-Manual pentru clasa a II-a, Mirela Mihăescu și colaboratorii Intuitext
2014
Matematică și explorarea mediului- Auxiliar pentru clasa a II-a, Adina Grigore, Ars Libri 2014
Etapele Conţinutul informaţional al lecţiei Resurse
instruirii şi Evaluare
Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor a b c
dozarea
- stabilesc ordinea şi disciplina - se pregătesc pentru instructajul frontal
1.Moment în sala de clasă; desfăşurarea lecţiei; verbal
organizatoric -pregătesc materialele necesare -ascultă explicaţiile;
în desfăşurarea activităţii;

3. Verificarea verificarea cantitativă a temei


temei -observ dacă elevii au efectuat -prezintă tema; conversaţia, caiete de frontal Observarea
tema dată; instructajul teme individual sistematică
verificarea calitativă a temei - citesc exerciţiile verbal
-verific tema selectiv şi corectez indicate şi corectează
greşelile apărute; greşelile apărute în
temă;
4.Captarea Ghicitori matematice
atenţiei -citesc ghicitorile matematice și -ascultă ghicitorile; conversaţia frontal Observarea
confirm răspunsurile la acestea; -identifică răspunsurile exerciţiul individual sistematică
la ghicitori;

5. Anunţarea
subiectului şi a -anunţ titlul şi obiectivele lecţiei - ascultă şi reţin titlul conversaţia frontal
obiectivelor într-o manieră accesibilă lecţiei; individual
operaţionale elevilor.

6. Dirijarea „Ciorchinele”
consolidării -cer elevilor să completeze -citesc denumirile/ conversaţia coala de frontal
ciorchinele cu denumiri simbolurile „Ciorchinele” carton, individual
matematice specifice fracțiilor; matematice; jetoane
-lipesc pe carton;

„Calcul oral”
-anunț elevii că vor rezolva oral -rezolvă oral conversaţia minge frontal Evaluare
exerciții-vor raspunde la exerciţiile; exerciţiul individual individuală
intrbarile de pe bilete.
- desemnez ce elev să răspundă
la prima întrebare, elevul
desemnat va alege cine
răspunde la următoarea
întrebare, (întrebările vor vi
puse de către mine);

„Cadranele”- Activitate in
perechi
Activitate integrată C.L.R.,
A.V.A.P.:
-reamintesc regulile metodei;
- anunţ criteriile după care vor
fi evaluate produsele: calitatea
produselor, corectitudinea
rezolvării sarcinilor, cooperarea
în cadrul grupei;
-cer elevilor să rezolve pe grupe -ascultă explicaţiile; explicaţia fişă individual Observarea
sarcinile fiecărui cadran; -rezolvă pe grupe exerciţiul de lucru pe grupe sistematică a
-evaluez fiecare pereche; sarcinile; „Cadranele” comportamen-
-prezintă fişele; tului elevilor
Evaluarea
grupelor

Activitate practică
-împart forme geometrice de
diverse culori elevilor;
-cer decuparea fiecărei forme
geometrice (exemplu: o doime
din pătratul verde, o pătrime
din cercul roșu, două sferturi
din dreptunghiul albastru, două
jumătăți din cercul verde, etc)
-decupează explicaţia forme frontal Observarea
respectând cerințele; conversaţia geometri- individual sistematică a
ce, comportamen-
foarfece, tului elevilor
cutii

7. Obţinerea Activitate independentă


performanţelor -împart fișele de lucru -rezolvă exerciţiile în explicaţia fișe de individual Evaluare
-explic rezolvarea acestora scris; exerciţiul lucru formativă
(Anexa 6)

8.Încheierea
lecţiei -apreciez global participarea - notează tema pentru aprecierea frontal
elevilor la activitate; acasă; verbală
-cer notarea temei;
-evaluez;
*Activitate integrată M.M.:
-solicit interpretarea cântecului -interpretează
”Matematica”. cântecul însoţit de
mişcare.