Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

crt Document Pagini


1 Formularul 1 - Declarație privind neîncadrarea în
situațiile prevăzute la art. 14 din Ordonanța de
urgență nr. 66/2011, privind constatarea și
sancționarea neregulilor apărute în utilizarea
fondurilor europene și/sau a fondurilor publice
naționale aferente acestora, cu modificările și
completările ulterioare,
2 Formularul 2, Declaraţie Privind Lista Asociaţilor Şi
Subcontractanţilor
3 Certificat constatator emis de oficiul Național al
Registrului Comerțului, în copie legalizată sau
copie xerox lizibilă marcată „conform cu originalul”
semnată de către reprezentantul legal al ofertantului
din care să rezulte concordanța dintre obiectul de
activitate al respectivului și obiectul achiziției
publice.

4 Se va prezenta Certificat de înregistrare fiscală


(CUI) în copie legalizată sau copie xerox lizibilă
marcată „conform cu originalul”, semnată de către
reprezentantul legal al ofertantului.
5 Propunere Tehnica
5.1 Comentariu al tuturor specificațiilor conținute în
specificațiile tehnice, din care să reiasă asumarea de
către ofertant a cerințelor achizitorului și modul în care
înțelege să îndeplinească obligațiile contractuale, însoțit
de orice alte informații suplimentare considerate de
către ofertant ca fiind relevante sau care pot îmbunătății
realizarea contractului de achiziție;
5.2 Numărul de facilități suplimentare față de cele minim
solicitate prin specificațiile tehnice, puse la dispoziție de
către prestator pentru fiecare eveniment în parte
6.1 Propunerea financiară
6.1 F4 – Formular de ofertă financiara
6.2 Formularul 5 Centralizator De Preturi
Modalitate Calcul Factor de evaluare
Descrierea metodologiei de implementare a
contractului și înțelegerea cerințelor in care sunt
incluse urmatoarele capitole
-Management și organizare,
-Activități desfășurate,
-Resurse umane și materiale alocate.
-Se va avea în vedere metodologia și planul de
derulare a serviciilor catering,
-facilitati acordate beneficiarului pentru derularea în
bune condiții a serviciilor,
-organizarea și structura personalului pus la
dispoziție,
-descrierea activităților de prestare a serviciilor,
detalierea raportului de activitate
Identificarea riscurilor și măsuri de prevenire a
acestora
Declaratie privind perioada de grație la plata
obligațiilor financiare