Sunteți pe pagina 1din 3

Aceast\ lucrare a fost realizat\ cu sprijinul finaciar al SC TH

Invest SRL Ia[i.

Autorii mul]umesc `n mod deosebit de c\lduros colectivului


de speciali[ti ai TH Invest SRL Ia[i pentru sprijinul
competent [i constant, f\r\ de care paginile urm\toare nu ar
fi existat.

Coperta I: Radu D\n\il\


I.S.B.N.: 973-8003-47-4
Lec]ia 9 - Recapitulare

9. Vânz\ri pe baz\ de monetare:


~n Mentor > Trezorerie > Monetare... Introducem monetarul nr. 1 din
data de 25 ianuarie prin care se depun la casierie 1.750.000 lei, bani
rezulta]i din vânzarea marfurilor `n magazin (valoric). La cele mai multe
magazine cu am\nuntul eviden]a marfurilor este numai valoric\ (a[a cum
este [i gestiunea "Magazin" din acest exemplu), nu [i cantitativ\, nu
putem [ti ce produse s-au vândut. {tim totu[i c\ din aceast\ sum\
1.300.000 lei reprezint\ marf\ cu 22%, iar restul de 450.000 lei, marf\ cu
11%.
Pentru a `nregistra monetarul, vom crea `n nomenclator dou\ articole noi:
- marf\ magazin 22%;
- marf\ magazin 11%.
La primul articol vom trece cantitate 1 cu pre]ul de 1.300.000 lei, iar la al
2-lea, cantitate 1 cu pre]ul de 450.000 lei.

9. Pl\]i [i `ncas\ri prin cas\/banc\


~n Liste > Parteneri, verifica]i la ce furnizori avem datorii [i de la ce
clien]i s`nt de `ncasat bani [i efectua]i pl\]ile [i `ncas\rile respective.

Succes!

105