Sunteți pe pagina 1din 160

Venind \n sprijinul sutelor de mii de cititori fideli

colec]iilor noastre, [i ]inând cont de condi]iile economice,


EDITURA ALCRIS acord` urm`toarele facilit`]i
cump`r`torilor la „CARTEA PRIN PO{T~“:
– plata taxelor po[tale,
– reducere de 10 % la achizi]ii de pân` la 10 c`r]i,
– reducere de 15 % la o comand` de peste 10 c`r]i pe
titlu sau diverse titluri.
Plata se face la primirea coletului.
Editor: Aurelian Micu
Lector: Angela Vasile
Tehnoredactor: Ana Croitoru
Coperta: Andy

Acest roman a fost tip`rit


pentru prima dat` \n limba englez` sub titlul:
A WOMAN OF HER TIMES.

© by Susan Doyle, 1987.


Traducere [i adaptare \n limba român` de
CRISTINA ANCA NICOLAE.

Toate drepturile asupra acestui roman \n limba român`


apar]in Editurii ALCRIS.

ISBN 973-9405-82-7

Colec]ia „EL [i EA“


SUSAN DOYLE

|n plasa seduc]iei

ALCRIS
IMPORTANT

Urm`toarele titluri de carte se pot ob]ine prin sistemul „CARTEA PRIN PO{T~“
– „SC. ALCRIS ‘94 DIFUZARE“ SRL; str. Teodosie Rudeanu, nr. 54, sect. 1, sau teledon
223.63.07 cu o reducere de 40 % a pre]ului de vânzare:
Nr.Titlul Colec]ia Nr. Pre] Pre] de
crt.c`r]ii vechi cump`rare
1. Interludiu El [i Ea 267 9.000 5.400
2. Un b`rbat \n uniform` El [i Ea 270 9.000 5.400
3. Apel de urgen]` El [i Ea 271 9 000 5.400
4. Furtuna El [i Ea 272 9.000 5.400
5. A[teptarea El [i Ea 279 10.000 6.000
6. Al`turi la necaz [i la durere El [i Ea 291 10.800 6.480
7. Camionul lui Mac El [i Ea 292 10.800 6.480
8. Vreme furtunoas` El [i Ea 294 10.800 6.480
9. |n c`utarea fericirii El [i Ea 295 12.000 7.200
10 .Dragostea nu e doar
\n basme El [i Ea 296 12.000 7.200
11.Norocul \ncep`torului Romantic 266 9.000 5.400
12.Vis de dragoste Romantic 267 9.000 5.400
13.|]i mai aduci aminte
de mine? Romantic 268 9.000 5.400
14.Inaccesibila Anne Romantic 269 9.000 5.400
15.Seduc]ie total` Romantic 270 9.000 5.400
16. Suveniruri Romantic 271 9.000 5.400
17. Comoara din Kavos Romantic 272 9.000 5.400
18. Dragoste dup` c`s`torie Roamntic 273 9.000 5.400
19. Ferici]i pentru totdeauna Romantic 278 10.000 6.000
20. Logodn` fals` Romantic 292 10.800 6.480
21. Când destinul se joac` Romantic 293 10.800 6.480
22. Cuibul dragostei Romantic 299 12.000 7.200
23. Castelul dragostei Nostalgic 4 12.000 7.200
24. Masca dragostei Nostalgic 5 12.000 7.200
25. Inim` victorioas` Nostalgic 6 12.000 7.200
26. Prive[te, ascult` [i iube[te Nostalgic 7 12.000 7.200
27. Niciodat` s` nu râzi
de dragoste Nostalgic 9 12.000 7.200
28.Lec]ii de dragoste Nostalgic 10 12.000 7.200
29.Fl`c`rile iubirii Nostalgic 13 12.000 7.200
30.Din nou \n inima mea Roz 67 9.000 5.400
31.Maestrul mângâierilor Roz 69 12.000 7.200
32.Jocul dragostei Roz 70 12.900 7.740
33.Focul de[ertului De Aur 35 9.000 5.400
34.O lume a t`cerii De Aur 37 12.000 7.200
Capitolul 1

De \ndat` ce deschise ochii totul \i reveni \n minte.


De ce naiba acceptase interviul?
Tessa \[i \ntinse picioarele [i d`du p`tura la o parte. Probabil
c` nu fusese \n toate min]ile! Auzi, s` se trezeasc` sâmb`t`
diminea]` la [ase!
Dar vocea de la cel`lalt cap`t al firului fusese cât se poate de categoric`...
Ar fi trebuit s` g`seasc` o scuz`...
Oricum, \n clipa \n care \[i propuse s` r`mân` \n pat,
deschise larg ochii. Un spasm \n capul pieptului \i reaminti c`
r`m`sese f`r` slujb`.
B`gându-[i picioarele \n papuci cobor\, somnoroas`, \n
buc`t`rie. |n ferestre b`tea un soare palid de mai, iar pe gardul
gr`dinii se plimbau trei porumbei, imaginea lor ducând-o cu
gândul la cei trei b`rba]i din via]a ei [i cam ce reac]ie ar avea dac`
le-ar spune c` are de gând s` plece de-acas`.
De fapt nu pleca, doar avea \n vedere acest lucru.
6 SUSAN DOYLE

De mic` avusese grij` de fra]ii gemeni [i de tat`l ei. Acum, la


dou`zeci [i trei de ani, nu era, totu[i, cazul s` se gândeasc` [i la
viitorul ei f`r` s` se simt` vinovat`? Dup` moartea mamei i se
p`ruse firesc s`-i ia locul, dar...
Problema era c` situa]ia dura de prea mult` vreme, iar Felix
[i Archie, acum b`rba]i \n toat` firea, erau atât de mototoli c` nici
un ou nu [tiau s` fiarb`. In ce-l privea pe tat`l ei... era \nc` tân`r
[i Tessei nu-i pl`cea deloc c` \[i consum` \ntreaga energie
treb`luind \n curtea casei... Ce l-ar mai fi \mpiedicat s` se
rec`s`toreasc` dac` ea nu mai era acolo?
Tessa \[i alung` somnul [i din minte problemele familiei. Cu
toate aptitudinile ei organizatorice nu reu[ise s` conving` pe vre-
unul dintre ei s` o conduc` \n diminea]a aceea cu ma[ina. Ce
mutre ar fi f`cut dac` le-ar fi reprodus anun]ul cu oferta de servi-
ciu!
– E cineva acas`? Tessa se \ntoarse [i v`zu u[a din spate, l`sat`
descuiat` de ultimul sosit acas` \n noaptea aceea deschizându-se.
E[ti \mbr`cat`? |n prag ap`ruse un b`rbat ]inând \n mân` un
trandafir. Nu c` m-ar deranja dac` n-ai fi... Pu]in` indecen]`
diminea]a e ultimul lucru despre care a[ avea de obiectat.
– Todd!... hai, intr`, zise Tessa râzând. Dac` vrei, \ntr-adev`r,
s` vezi o scen` indecent`, du-te sus [i-ai s`-i g`se[ti pe Todd [i
Archie dormind \n pielea goal`.
– Nu, mul]umesc! replic` Todd Greystone a]intindu-[i
privirea asupra tricoului cu Mickey Mouse \n care Tessa dormise
peste noapte. B`ie]ii nu sunt pe gustul meu.
|N PLASA SEDUC}IEI 7

Tessa b`g` floarea \ntr-o sticl` goal` de lapte [i o puse pe per-


vaz. R`sucindu-se \l v`zu pe Todd holbându-se la picioarele ei
lungi, dar se obi[nuise cu figurile vecinului ei. Instructor de
fitness la un club de s`n`tate din ora[, \i pl`cea s`-[i etaleze
fizicul bine \ntre]inut. Prieteni din copil`rie, Tessa \[i amintea c`
\n adolescen]` Todd era un pu[ti supraponderal, \ns`, de câ]iva
ani, natura \i rezolvase problemele. Acum, \mbr`cat \n [ort alb [i
o vest` care abia \i cuprindea pieptul lat [i bombat, \i juca sub
piele mu[chii puternici, f`când-o s` râd`.
– Ar trebui s` fii ceva mai atent` cu obloanele dac` te mai
fâ]âi \mbr`cat` a[a. Eu am un loc rezervat lâng` gard.
– |n cazul `sta trebuie s` te ridici pe vârfuri ca s` vezi ceva.
– Sunt mai \nalt decât gardul. Dar ce, te deranjeaz` cumva?
– |n diminea]a asta am alte griji decât s` urm`resc tipii care
trag cu ochiul pe fereastr` la mine. {i-l \mpinse spre u[`.
– Adic`?
– Tessa oft`.
– Dac` ]ii s` [tii neap`rat... e vorba de un interviu pentru o
slujb`, la care deja am \ntârziat.
– Cam devreme pentru un interviu, nu-i a[a?
– Trebuia s` ajung \ntr-un loc numit Beechwood Bridge, la
dou` ore distan]` de-aici [i am tren la [ase [i jum`tate.
– Nu-l mai prinzi!
– Mul]umesc pentru \ncurajare! morm`i ea printre din]i.
Todd o prinse de mijloc, dar Tessa \l plesni \n glum` peste
mân` [i-l \mbrânci.
8 SUSAN DOYLE

– Mi-ai stricat tot cheful, râse el. Te-asigur c` inten]iile mele


sunt cât se poate de serioase.
– Todd Greystone, nici \ntr-o mie de ani n-o s` cred \n
promisiunile tale.
– Nici dac`-]i promit c` vei ajunge la timp la interviu?
– Nu se poate... chiar vorbe[ti serios?
– M`-ntorc \n dou`zeci de minute... a[a c` nu sta s` m-a[tep]i.
Tessa pierdu urm`torul sfert de or` nehot`rându-se cum
s`-[i aranjeze p`rul, apoi se \mbr`c` \n taiorul cel nou bleu-
marin, câ]iva centimetri deasupra genunchiului [i bine mulat pe
corpul sub]ire [i decise s`-[i lase p`rul blond desf`cut pe spate,
\[i d`du cu rimel pe gene [i cu pu]in ruj pe buze [i ie[i \n grab`
din cas`, \ntrebându-se dac` merita osteneala. Vocea de la tele-
fon i se p`ruse atât de moroc`noas`.
– Nu-i r`u... nu-i r`u deloc, morm`i Todd \n timp ce se a[eza
lâng` el \n ma[ina sport decapotabil`. De fapt, despre ce slujb`
e vorba. B`nuiesc c` nu vrei s` te-angajezi manechin.
– Ei, manechin!... \n v`g`una aia de New Forest? râse Tessa.
{i nu fi atât de susceptibil. }i-am spus de câ]iva ani c` m` gân-
desc la o schimbare.
– Dar nu atât de departe de Oxford. }i-ai cheltui to]i banii
numai pe drum.
Tessa hot`r\ s` nu-i spun` nimic despre partea cu „ofer locuin]`”.
– Stai pu]in c` \nc` n-am primit slujba, a[a c` nu fi atât de pr`p`stios.
Pe drum \[i aminti exact cum suna acel anun] publicat \n
Veterinary Record:
|N PLASA SEDUC}IEI 9

Ocazie de a lucra cu animale. Rezisten]a fizic` [i oarecare


experien]` veterinar`, necesare: flexibilitatea, esen]ial`. Ofer
locuin]`. Salariu corespunz`tor.
Rezisten]` fizic` avea, slav` Domnului. Nu ea se ocupase \n
ultimii zece ani de \mblânzirea celor doi dr`cu[ori [i asta cu
rezultate vizibile? |n ce privea experien]a, trei ani lucrase la
Clinica veterinar` „Robert Marlowe”, din Oxford, de unde putea
aduce cele mai bune referin]e. |n privin]a celei de-a treia
condi]ii, flexibilitatea, \nc` se mai gândea cam ce putea s`
\nsemne, când Todd opri ma[ina la marginea unei p`[uni, chiar
vizavi de câteva cabane acoperite cu stuf.
– Am ajuns la Beechwood Bridge... [i cu o jum`tate de or`
mai devreme. C`sc`, se \ntinse, apoi privi \n jur strâmbând din
nas. Spune drept, ]i-ar pl`cea s` lucrezi aici?
– Mie mi se pare destul de pitoresc! \l contrazise ea, uitându-se
printre frunzele copacilor. Beechwood Bridge ar trebui s` fie
dincolo de cabane, la cap`tul potecii.
– Sunt o mul]ime de poteci pe-aici, bomb`ni Todd luând-o
de bra] [i pornir` la drum.
De[i satul era mic, locuitorii lui p`reau surprinz`tor de
ocupa]i; muncitori c`rând sc`ri [i saci cu ciment [i un camion cu
remorc`, p`reau s` se \ndrepte \ntr-o singur` direc]ie.
– Uite, acolo! exclam` Tessa cuprins` brusc de emo]ie.
– Nu te las singur`, zise Todd, uitându-se chiorâ[ \n direc]ia
muncitorilor.
Tessa \[i retrase bra]ul de sub palma lui.
10 SUSAN DOYLE

– Mul]umesc, Todd, dar m` descurc [i singur`!


– Nu-mi prea place... Bine, se hot`r\ el b`gându-[i mâinile \n
buzunare, m` duc s` caut o sta]ie de benzin`, mai dau o rait`
pe-aici [i \ntr-o or` m`-ntorc s` te iau.
Tessa \l urm`ri cum pleac` [i mul]umit` \[i continu` drumul
prin hârtoape, trecând pe lâng` excavatoare, muncitorii care
s`pau [i conducte groase din teracot`.
– Fii atent` pe unde mergi, auzi o voce pe undeva pe la
picioare. Tessa tres`ri speriat` [i aproape c` se \mpiedic` când
dintr-o groap`, exact \n fa]a ei, ap`ru capul unui b`rbat. N-ai
v`zut semnul? De ce femeile nu s-or uita niciodat` pe unde
calc`? Tessa morm`i o scuz`, dar imediat regret`, auzind din nou
vocea: Scuzele nu-mi folosesc la nimic. Din cauza ta am pierdut
vergeaua.
A[a sunt b`rba]ii, \[i zise Tessa. Când treaba nu merge devin
irascibili! Tat`l ei, constructor de meserie, tot timpul me[terea la
instala]ia de canalizare, iar pe aleea din curte mereu erau
\mpr`[tiate vergele ro[ii. Casa \n`l]at` \n anii ‘60 de mâinile lui
era mândria [i bucuria lui Joe Dance, nu \ns` [i lucrurile de
canalizare.
– Ideea cu legatul vergelei de mân` cu o sfoar` e foarte bun`.
Dac` alunec` n-ai cum s-o pierzi, \i strig` ea b`rbatului care
acum mo[mondea ceva pe fundul gropii. |n nou` din zece cazuri
func]ioneaz`.
– B`rbatul \[i \n`l]` capul \ncet... amenin]`tor [i se prinse cu
palmele de marginea gropii.
|N PLASA SEDUC}IEI 11

– Ideea cu sfoara vine cam târziu. Deja am pierdut-o!


– |n cazul `sta, ai nevoie de vergele lungi. E clar c` blocajul
s-a produs \n adâncime sau pe canalul colector.
|n clipa aceea \l v`zu zbârlindu-se. {tia, bine\n]eles c` nu era
deloc \n]elept s` dai sfaturi cuiva care \ncearc` s` fac` o treab` la
care nu se pricepe, dar tr`ind al`turi de trei b`rba]i a[a cum erau
ai ei sim]ul practic trecuse pe primul loc \naintea pruden]ei [i
avea chiar [i un motto care spunea c` o femeie nu trebuie s`
apeleze la ajutorul unui b`rbat decât atunci când nu mai are
\ncotro!
B`rbatul strâmb` din gur`. O gur` frumoas`, cu din]i albi,
s`n`to[i.
– Te deranjeaz` s` vii jos, aici, s`-mi faci o demonstra]ie?
morm`i el, b`tând nervos cu degetele \n p`mânt. Ca neprofe-
sionist e limpede c` pierd timpul de poman`.
Tessa se \ncrunt`.
– Nici eu nu sunt \mbr`cat` pentru o asemenea treab`!
– Atunci, n-am ce face... m` descurc cum pot. Te pot ajuta cu ceva?
Tessa ezit` un moment.
– P`i... caut pe cineva cu numele de Wilde.
– Wilde? E[ti sigur` c` `sta-i numele? De-abia când se ridic`
pe marginea gropii realiz` Tessa c` era \mbr`cat doar \n pan-
taloni scur]i. Se uit` la pieptul gol, bronzat, cu p`r des, câr-
lion]at. De[i obi[nuit` s` vad` b`rba]i pe jum`tate dezbr`ca]i,
acum cu greu \[i desprinse privirea de la el ca s`-[i pun` ordine
\n gânduri.
12 SUSAN DOYLE

– Sunt sigur` c` numele e Wilde, murmur` cu \ndoial` \n voce.


– |n cazul `sta, nu e nevoie s`-l mai cau]i. L-ai g`sit. {i se
ridic` râzând. |mi pare r`u dar nu pot s` dau mâna cu tine.
Tessa sim]i c` \i cade fa]a, totu[i reu[i s` \ngaime:
– Sunte]i domnul Wilde, persoana cu care am vorbit la tele-
fon... cu care am fixat o \ntâlnire?
– Ah, nu, nu eram eu. B`rbatul \[i [terse mâinile cu o cârp`
pe care o b`g` la loc \n buzunar. Cred c` ai discutat cu
Greeley... secretarul meu. Mi-a spus c` a sunat cineva pentru
interviul din diminea]a asta, dar habar n-aveam c` e vorba de
o femeie.
Tessa \[i revenise aproape complet [i-acum se \ntreba dac`
nu cumva o spusese \n ironie, dar cum pe buzele lui \nc` flutu-
ra un zâmbet hot`r\ s` nu-[i mai bat` capul cu asta.
– Sunt Tessa Dance. Am sosit cu o jum`tate de or` mai
devreme.
– De asta m-ai g`sit acolo, jos. Avem probleme cu presiunea
apei [i instalatorul a suferit ieri un mic accident.
– Aha... exclam` Tessa cu un zâmbet nervos. |nceputul inter-
viului nu era deloc promi]`tor. De ce, naiba, nu trecuse pe lâng`
blestemata aia de groap` ]inându-[i gura!
– Greeley ]i-a mai dat [i alte am`nunte \n leg`tur` cu
anun]ul?
Tessa scutur` din cap.
– Nu, dar nici eu n-am \ntrebat. Leg`tura era foarte proast`
[i abia \l auzeam. {i el la fel pe mine, cred.
|N PLASA SEDUC}IEI 13

– Acum trebuie s` m` ocup [i de telefon, morm`i el trecân-


du-[i degetele prin p`rul ciufulit. Mai bine mergem \n cas` s` m`
schimb [i eu. Dumul lung era str`juit de tufe ne\ngrijite de rodo-
dendroni [i brazi \nal]i ivindu-se din spatele lor. Nu te uita \n ce
hal arat` totul. Beechwood Hall e \n renovare [i, \n acela[i timp,
\ncerc s` pun pe picioare cabinetul din sat al tat`lui meu. De-asta
am dat anun]ul \n Veterinary Record. Gata, am ajuns. E[ti sur-
prins`, nu-i a[a?
Tessa clipi de câteva ori s` se asigure c` nu viseaz`. Casa avea
o mul]ime de turnule]e, parapeturi [i ferestre, imposibil s` le
numeri dintr-o singur` privire [i p`rea l`sat` \n paragin`, dar
avea ceva deosebit...
|l urm` pe treptele de piatr` [i când el \mpinse u[a grea de
lemn aceasta scâr]âi lung.
– Bun venit la Beechwood Hall... re[edin]a familiei de patru
genera]ii.
Tocurile \i r`sunau pe dalele de piatr`... [i totul ar`ta exact
cum \[i imaginase de afar`... grinzi, pere]i \mbr`ca]i \n lemn
\nchis la culoare [i personaje cu un aer sobru \n portretele
ag`]ate de-a lungul sc`rii interminabile.
– Juno! Jay! Sta]i! strig` b`rbatul celor doi câini uria[i care se
apropiau \n fug`.
Câinii se supuser` ordinului [i Tessa r`sufl` u[urat`.
– Ciob`ne[ti irlandezi, nu? Sunt prieteno[i? \ntreb` ea.
– Dup` ce le e[ti prezentat [i se obi[nuiesc cu tine... da,
spuse b`rbatul zâmbind.
14 SUSAN DOYLE

Tessa se apropie de ei [i, de \ndat`, \ncepur` s-o ling` [i s-o miroas`.


– Sunt superbi... [i atât de mari!
– Te \mpaci bine cu animalele, remarc` el.
– Le ador. Tessa mângâie capul femelei [i c`]eaua c`sc`,
ar`tându-[i col]ii. Acas` n-am ]inut câini, dar m-am ocupat de
ei de când am terminat liceul. Ce pereche superb`... locuiesc
aici?
– Au fost ai tat`lui meu, r`spunse b`rbatul. {i eu tot aici am
crescut... \m casa tat`lui meu. Inten]iona s-o renoveze, dar a
murit acum trei luni [i n-a mai apucat.
Tessa \[i \n`l]` privirea c` s`-[i exprime p`rerea de r`u, dar
renun]` v`zându-l \ndreptându-se spre sc`ri.
– Dac` vrei intr` [i a[teapt`-m` \n camera din dreapta. Vin [i
eu imediat, \i strig` el peste um`r.
|n timp ce mângâia câinii Tessei \i reveni brusc \n minte
numele de Wilde. Acela[i nume \l citise de curând \n ziare...
Ridic` din umeri [i se \ndrept` spre \nc`perea cu u[i duble,
masive. P`reau grele, dar când le \mpinse se deschiser` imediat
trezindu-se \n pragul unei \nc`peri ciudate, cu mobilier de
epoc`, o mas` lung` pe mijloc [i tavanul \mpodobit cu heruvini
cântând la harpe aurite.
– Ia loc, te rog, auzi o voce cunoscut`. B`rbatul care, proba-
bil, era Greeley, ap`ruse \n spatele ei ducând \n mân` o tav` cu
ceai. Era \mbr`cat \n negru [i avea un aer protocolar, iar figura
inexpresiv` era tipic` majordomului englez. A[ez` tava pe mas`
[i turn` ceaiul din ceainicul de argint.
|N PLASA SEDUC}IEI 15

– Mul]umesc, spuse Tessa privindu-l cu coada ochiului.


B`rbatul se \nclin` u[or [i disp`ru. R`mas` singur` \[i \n`l]`
privirea spre tabloul atârnat deasupra [emineului ce reprezenta
un b`rbat \ntre dou` vârst` \mbr`cat \n costum de sfari, cu
p`l`rie [i pantaloni scur]i, ]inând \n bra]e o maimu]ic`.
– E tata... Sir Gerald Wilde, auzi o voce \n spatele ei.
Se r`suci [i observ` c` gazda se schimbase \ntr-o c`ma[` alb`
[i pantaloni lungi.
– Sir Gerald... asta \nseamn` c` sunte]i Samuel Wilde?
B`rbatul \ncepu s` râd` dându-[i capul pe spate.
– M` amuz` faptul c` o pat` de noroi \]i poate schimba fa]a
f`când-o de nerecunoscut. Nu fusese doar o pat`, se gândi ea,
amintindu-[i cum ar`ta mânjit din cap pân` \n picioare. Dac`
mi-a[ fi dat \n anun] numele \ntreg, a[ fi fost asaltat de cereri de
serviciu. Televiziunea are asupra oamenilor [i efecte mai pu]in
pl`cute.
Tessa \[i sim]i inima tres`rindu-i \n piept. Samuel Wilde... el
era \ntr-adev`r? |i urm`rise cu sufletul la gur` toate episoadele
din „Animale s`lbatice”.
– Hm... se pare c` am p`[it cu stângul, se bâlbâi ea.
– Te rog... nu te sim]i stânjenit` pentru ce mi-ai spus mai
devreme. Nu ceea ce-i spusese mai devreme o stânjenea, ci ceea
ce gândea despre el. Superb [i sexy erau dou` adjective care-i
venir` brusc \n minte. Ar`ta mult mai bine decât la televizor,
ceea ce nu era de mirare, fiindc` \n scenele acelea trebuia s`-[i
croiasc` drum prin mla[tini [i tufi[uri [i nici nu era \mbr`cat
16 SUSAN DOYLE

\ngrijit, ca acum. {i \i dep`[ea cu mult \n \n`l]ime pe Felix [i


Archie care, slav` Domnului, erau destul de \nal]i. |n privin]a
vârstei... era greu de apreciat. La televizor p`rea s` aib` \n jur de
treizeci de ani, \ns` acum vedea c` e mai \n vârst`: avea obrajii
cuta]i [i riduri fine la coada ochilor cenu[ii care te hipnotizau.
Am putea-o lua de la \nceput... Eu sunt Sam Wilde, iar tu
domni[oara Dance, asistent veterinar. A[a e?
Tessa \ncuviin]` din cap, \nc` [ocat`.
El zâmbi amuzat [i-[i trase un scaun pe care se a[ez` comod.
– |ncep eu sau preferi s` vorbe[ti prima?
– Oh, nu, dup` dumneavoastr`.
– Bine. Mai \ntâi a[ vrea s` aflu ce te-a f`cut s` r`spunzi
anun]ului.
– Sincer` s` fiu... \ncepu ea plin` de entuziasm, apoi vocea i
se frânse observându-i privirea fixat` pe decolteul ei. Eu... hm...
am r`spuns de fapt la patru anun]uri.
– Toate patru ap`rute \n Veterinary Record sau [i \n Revista
instalatorului?
Tessa sim]i c` fa]a \i ea foc.
– Am f`cut o confuzie pe care n-am s` mi-o iert niciodat`.
– Oho, ai s-o ui]i cu siguran]`. Hai s` continu`m. Ce s-a
\ntâmplat cu celelalte trei anun]uri?
Tessa \l privi b`nuitoare. O ironiza?
– La dou` mi s-a r`spuns c` posturile s-au ocupat deja, iar la
cel de-al treilea c` mai degrab` au nevoie de o secretar` decât de
o asistent`, ceea ce nu mi-a convenit pentru c` am o calificare.
|N PLASA SEDUC}IEI 17

– A[a c` ai ajuns aici.


– Recunosc c` am ezitat. Secretarul nu mi s-a p`rut prea
\ncântat.
– Te asigur c` putea fi [i mai r`u. Sam Wilde avea un farmec
aparte mai ales când zâmbea. Spuneai c` e[ti calificat`.
Tessa \[i deschise geanta [i scoase din`untru referin]ele pe
care Robert Marlowe avusese amabilitatea s` i le scrie.
– Hm... |n timp ce citea Sam Wilde ridic` dintr-o sprâncean`. V`d
c` ]i-ai luat [i diploma... Chiar nu-n]eleg de ce-ai plecat de-acolo. Trei
ani de experien]` \n clinic`... e o slujb` foarte bun` dup` p`rerea
mea.
Tessa \[i \mpreun` mâinile \n poal`. Da, fusese o slujb` bun`;
muncise din greu s`-[i ob]in` diploma, iar Bob Marlowe se
str`duise s-o conving` s` renun]e la a-[i c`uta de lucru \n alt`
parte... la fel [i familia ei. De-asta, poate, se ambi]ionase s` plece.
Pân` atunci pusese familia pe primul loc, gravitând \n jurul ei.
Acum devenise egoist`... [i asta o bucura enorm! Dar nu-i va
explica toate astea lui Samuel Wilde, fiindc`, oricum, n-ar
\n]elege. Nu vreau s` te plictisesc intrând \n am`nunte, domnule
Wilde. Pe scurt, r`spunsul este c`-mi doream o schimbare. Toat`
via]a mi-am petrecut-o \n Oxford [i nu v`d nimic r`u \n a vrea s`
cuno[ti [i alte locuri.
– Dar chiar s` pleci de-acas` ca s` te mu]i \ntr-un asemenea
loc? E[ti tân`r` [i aici nu vei g`si prea multe locuri de distrac]ie.
– Eu nu caut distrac]ie, ci o munc` interesant` cu animalele.
Asta mi-am dorit \ntotdeauna, \nc` din copil`rie.
18 SUSAN DOYLE

– Iat` o femeie care [tie ce vrea, replic` el. Eu am nevoie de


cineva care s` munceasc` din greu. Cabinetul e mic, dar solicitat.
Tata nu s-a ocupat de el, \ns` eu l-am repus pe picioare. {i \nc`
ceva... |n momentul de fa]`, din cauza renov`rilor, Beechwood
Hall nu e un loc prea confortabil de locuit.
– Vre]i s` spune]i c` trebuie s` locuiesc aici, la Beechwood
Hall? \ntreb` luat` prin surprindere.
El d`du din cap c` da, amuzat de reac]ia ei.
– Trebuie, repet` el. Propunerea nu te prea atrage, nu?
– P`i... nu e chiar ce m` a[teptam.
– Salariul ar compensa, bine\n]eles.
Ce om sucit, pe de o parte, parc` \ncerca s-o fac` s` renun]e
vorbindu-i \n a[a fel \ncât slujba s` nu i se par` atr`g`toare, pe
de alta, stârnindu-i curiozitatea.
– Pot vedea cabinetul? \ntreb` ea.
– Sigur, mergem cu ma[ina mea, zise el ridicându-se.
Tessa \l urm` afar` [i \n câteva clipe se strecura pe scaunul din
fa]` a unui Porsche vi[iniu care \ndat` porni spre sat. Când trebui
s` coboare \[i dori s` fi f`cut mai multe curse cu ma[ina sport cu
caroserie joas` a lui Todd, \mbujorându-se sub privirea amuzat` a
lui Sam Wilde când, efectiv, fu nevoit` s` se aga]e de mâna \ntins`.
– Tot echipamentul este nou, a[a c` dac` m` hot`r`sc vreo-
dat` s` vând afacerea, firma poate fi preluat` din mers, spuse el
urcând treptele verandei.
– Ar fi p`cat s` vinde]i un loc atât de frumos, [opti Tessa
uitându-se la bolta de vi]` care aproape c` ascundea ferestrele.
|N PLASA SEDUC}IEI 19

– Asta ar fi o alternativ`... zise el ridicând din umeri. |nc` nu


am hot`rât nimic... motiv pentru care am [i men]ionat c` flexi-
bilitatea este esen]ial`.
– Vre]i s` spune]i c` altcineva ar putea prelua cabinetul?
B`rbatul o privi apatic.
– |n afar` de televiziune, la Londra m` mai ocup de un cabi-
net. Pân` acum am reu[it s` combin cele dou` activit`]i. Dup`
moartea tatei a trebuit s` revin la Beechwood Hall, dar nu [tiu
cât` vreme voi putea r`mâne aici.
– {i, \n timpul `sta cine se ocup` de cabinetul din Londra?
\ntreb` ea intrând \ntr-o \nc`pere care sem`na mai mult cu o
b`c`nie decât cu o sal` de opera]ii pentru animale.
– M` ajut` Paul Lancing, un prieten. Am \ncredere s`-l las \n
locul meu cât lipsesc... Iat` Clinica veterinar` Beechwood Bridge.
C`m`ru]a era modest`, cu b`nci [i scaune care Tessei \i
amintir` de anii de [coal`, cu pere]i proasp`t vopsi]i [i gresie
nou` pe jos.
– Combina]ia asta de vechi [i nou mi se pare atât de ciudat`,
zise Tessa.
– Am vrut s` p`strez atmosfera. Cabanele astea trei au fost
construite acum trei sute de ani. P`cat c` Gus Allen nu e azi aici
c` ]i-ar fi ]inut o lec]ie de istorie. Gus a \nv`]at meseria de la tata
[i locuie[te cu Annie, so]ia lui, \n cabana de al`turi.
– Dac` vinde]i Gus r`mâne s` lucreze aici \n continuare?
– Are [aizeci de ani [i dac` dore[te se poate pensiona, de[i nu
cred c` o va face vreodat`. E genul de om care merge pân` la cap`t.
20 SUSAN DOYLE

St`tea \n fa]a ei, cu mâinile \n buzunare [i chipul relaxat,


acela[i Samuel Wilde pe care-l [tia din serialele de televiziune,
carismatic, cu ochii aceia cenu[ii uimitor [i p`rul [aten, ondulat.
Niciodat` nu [i-ar fi imaginat c` \l va cunoa[te \n realitate.
– Familia ta ce zice c` ]i-ai abandonat slujba? o \ntreb` schim-
bând brusc subiectul.
– |nc` nu le-am spus, recunoscu ea. Locuiesc cu tata [i cu
fra]ii mei gemeni, dar nu cred c`-mi vor sim]i prea mult lipsa...
Incredibil... Totul e nou, spuse urmându-l \n cabinet.
– Mai lipse[te aerul condi]ionat... {tii s`-l folose[ti? o \ntreb` el
ar`tându-i computerul a[ezat pe o mas`. |nc`perea era plin` de cutii
puse una peste alta pân` \n tavan, iar biroul era ticsit de hârtii.
– Cum s` nu [tiu, r`spunse Tessa uitându-se piezi[ la tot haosul de acolo.
– Te asigur c` g`sesc cu ochii \nchi[i fiecare lucru[or. Nu
mi-ar lua decât câteva ore s` pun totul \n ordine.
– {i personalul... ave]i pe cineva care v` ajut`?
– So]ia lui Gus... Annie. Nu are calificarea ta, \ns`, dup` atâ]ia
ani, animalele sunt pentru ea o a doua natur`. La Beechwood
Hall e doar Greeley care [i locuie[te acolo. Buc`tarul tatei [i
femeile care vin la cur`]enie locuiesc \n sat.
Dinspre verand` se auzi un zgomot.
– Juno! Ce naiba cau]i aici? Câinele \ncerca s` intre [i-[i
b`gase botul \n cr`p`tura u[ii. Sam o deschise larg [i se aplec`
s`-i scarpine blana. E o maestr` a evad`rilor. Nici Greeley nu o
poate opri când \[i pune ceva \n minte.
Tessa \i v`zu din nou din]ii strica]i când c`]eaua c`sc`.
|N PLASA SEDUC}IEI 21

– Biata de tine! nu se putu ab]ine s` nu exclam`.


– Te referi la din]ii ei? Curând va \ncepe un tratament. Ce
diagnostic i-ai pune, domni[oar` Dance?
Tessa se aplec` [i-i deschise gura lui Juno ca s` vad` mai bine.
– Stai cuminte, feti]o, o lini[ti ea. Are carii, nu?
– Da, foarte bine, cum ai ghicit?
Tessa se ridic` uitându-se \n jur dup` chiuvet`.
– Am urmat un curs de stomatologie canin` cu Robert
Marlowe.
– |]i place stomatologia canin`? o \ntreb` surprins, \n timp ce
o urm`rea cum se spal` pe mâini.
– Foarte mult.
– Cam neobi[nuit pentru o femeie.
– Asta se-ntâmpla pe vremuri, replic` ea cu fermitate,
[tergându-[i mâinile, dar când \[i ridic` privirea spre el se
intimid`.
– Eu tot nu-n]eleg de ce te intereseaz` o slujb` temporar`,
care nu-]i ofer` siguran]` [i nici o via]` social` activ`. Ca s` fiu
sincer, nu cred c` ]i se potrive[te, \i spuse pe un ton cate-
goric.
|n privirea lui Tessa citea ostilitatea sau, poate, suspiciune
[i antipatie [i nu \n]elegea ce f`cuse ca s` fie tratat` \n felul
acela.
– Ca s` fiu la fel de sincer`, domnule Wilde, nu cred c` pute]i
aprecia compatibilitatea cuiva dup` un interviu de o jum`tate de
or`. Nu e deloc corect.
22 SUSAN DOYLE

– {i ce propui? replic` el mârâind u[or.


– O perioad` de prob` de dou` s`pt`mâni, \i suger` Tessa cu
curaj, \ntrebându-se dac` ea rostise acele vorbe.
– Asta nu te-ar ajuta prea mult, zise el scuturând din cap.
Merit` atâta deranj mutatul aici [i \ntoarcerea acas` dac`
lucrurile nu vor merge cum trebuie? Cât` grij` din partea lui c`
lua \n calcul [i acea posibilitate! Totu[i, impresia ei era c` nu
de ea \i p`sa, fiindc` privirea lui spunea altceva. Mai dore[ti s`
m`-ntrebi ceva? o \ntreb` pe un ton rece.
Asta ce mai \nsemna! Chiar \i d`dea papucii?
– Nu... nu, se bâlbâi ea.
– |n mod sigur familia ta ar protesta fa]` de hot`rârea pe care
ai luat-o [i-apoi, mai e [i opinia public`. Presa te-ar putea impli-
ca \ntr-un scandal puternic mediatizat dac` s-ar descoperi c`
locuie[ti la Beechwood Hall... singur`... cu mine. Era clar c`
ratase interviul, dar chiar voia s`-i fac` vânt invocându-i aseme-
nea argumente puerile? Te conduc, se oferi el.
– Cunosc drumul, mul]umesc. La revedere, domnule Wilde.
Cu obrajii \n fl`c`ri [i gr`bindu-se s` dispar` de acolo, Tessa
se jur` ca niciodat` nu se va mai l`sa dus` de nas de [armul vre-
unei celebrit`]i... nici pe ecran, nici dincolo de el. Dac` toate
erau ni[te specimene aidoma lui Sam Wilde, atunci n-aveau
decât ca s`-i ]in` s`n`to[i.
Capitolul 2

Tessa se uita fascinat` la degetele lui Sam Wilde, lungi, bron-


zate, dar aspre [i cr`pate, semn c` majoritatea timpului [i-l petre-
cea \n aer liber. Cu aceea[i delicate]e cu care atingea corpul
fragil al câinelui din rasa collie, \ntins pe masa de opera]ie, ar fi
putut picta [i cel mai mig`los tablou.
Trecuse deja o s`pt`mân` de când se mutase la Beechwood
Hall?
Cum mai fusese posibil dup` acel interviu catastrofal?
Gândul o duse \n urm` cu trei s`pt`mâni, la seara \n care se
\ntoarse de la Beechwood Bridge.
– Oricum era prea departe, \ncercase s-o consoleze Felix. Vei
g`si u[or de lucru chiar aici.
– {i cine...? Archie se uita disperat la dezordinea din cas`.
– Cine ar mai fi avut grij` de voi? \l \ntrerupsese Tessa zâm-
bind ironic.
24 SUSAN DOYLE

– Nu despre asta-i vorba, ci faptul c` nu [tim absolut nimic


despre el! replicase Joe Dance. O fi el cineva la televiziune, dar
\n realitate...
Tessa le ascultase \n t`cere p`rerile, consolându-se la gândul
c` poate a[a era mai bine, \ns` dup` câteva zile \ncepuse s`-i par`
r`u c` nu se str`duise s` fac` impresie bun` la interviu. Dac` ar
fi fost mai \ndr`znea]` [i nu l-ar fi l`sat s` conduc` el discu]ia,
sigur ar fi reu[it.
Când sunase telefonul exact \n weekend-ul urm`tor, r`m`sese
perplez` auzind vocea lui Samuel Wilde care o \ntrebase dac` o
mai interesa postul [i cât de repede putea \ncepe lucrul.
– Tessa, te rog, bisturiul. |i d`du instrumentul, sim]indu-i
pentru o clip` degetele atingându-le pe ale ei. Continuar`
opera]ia, Tessa r`spunzând ca un automat comenzilor lui. Din
când \n când ea se bucura \n sinea ei la gândul c` b`rbatul din fa]a
ei era chiar Sam Wilde, vedeta de televiziune. La \nceput, normal
c` avusese emo]ii, dar se acomodase repede [i lucrul acesta o cam
\ngrijorase. Chiar se sim]ea u[urat` c` plecase de-acas`, schim-
bându-[i stilul de via]`, ori Sam Wilde era provocarea pe care o
c`utase? E cald ca \ntr-un cuptor aici, morm`i el. Tessa lu` o
bucat` de tifon [i-i tampon` fruntea asudat`. Mul]umesc.
De[i mai f`cuse gestul acela de sute de ori \n atâ]ia ani de
munc`... de ce acum gândul c` acela fusese primul contact fizic
\ntre ei o obseda. Poate din cauza c`ldurii. Iunie se apropia [i \n
caban` era deja foarte cald. Probabil c` [i el se gândea la acest
lucru fiindc` morm`i:
|N PLASA SEDUC}IEI 25

– Curând vom avea [i aer condi]ionat. Dumnezeu [tie cum a


rezistat Gus to]i ace[ti ani.
Tessa \ntinse pielea \n jurul t`ieturii [i Sam \ncepu s`
coas`.
– Mi-a pl`cut s` lucrez cu el s`pt`mâna asta, zise entuzias-
mat`. El [i Annie sunt ni[te oameni foarte dr`gu]i.
– M` bucur s` aud c` v` \mp`ca]i bine. Tessa se ab]inu s`
intre \n am`nunte, l`sându-l s` se concentreze asupra suturilor
mici [i fine. Gata, asta e, zise el legând ultimul fir.
– Pare, mai degrab` o oper` de art`, nu o opera]ie.
– Nu e greu când ai tot ce-]i trebuie. De-abia acum \ncep s`
realizez cu ce instrumente rudimentare lucra Gus. Opera]iile
grele le trimitea la cabinetul veterinar din localitatea vecin`.
Bine\n]eles c` la toate astea se adaug` ajutorul competent pe
care, \n sfâr[it, l-am g`sit.
Tessa sper` ca el s` nu o vad` \mbujorându-se. E pl`cut s`
prime[ti drept r`splat` complimente... dar [i deprimant. Cu
ochii min]ii \l v`zu \nconjurat de animale exotice [i femei
superbe care habar n-aveau ce \nseamn` injec]iile contra par-
vovirozei [i cum se \ngrijesc animalele \n suferin]`. Televiziunea
putea face oamenii s` par` inabordabili [i intangibili, asemeni
unor zei. Poate de-asta \i [i venea tot timpul s` se ciupeasc`, s`
se asigure c` nu viseaz`.
{i, slav` Domnului, c` \i convinsese pe gemeni [i pe Todd s`
nu o conduc` pân` acolo, [tiindu-i cât se \mpotriviser` s` lucreze
pentru el [i c` n-ar fi sc`pat ocazia s` i-o spun` \n fa]`.
26 SUSAN DOYLE

– Mie nu-mi place individul. Cunosc bine genul „Casanova”,


o ]inuse una [i bun` Joe Dance.
Casanova sau nu, era cel mai bun medic cu care lucrase pân`
atunci.
– Acum \l ducem \n cu[c`. |mi pare r`u c` nu pot r`mâne s`-l
supraveghez dar trebuie s` fiu acas` la [ase, \nainte s` plece
muncitorii...
– R`mân eu cu el, se oferi Tessa imediat. Crezi c` va avea
nevoie de un stimulent cardiac?
– I-am f`cut o injec]ie dar, s-ar putea, s` mai aib` nevoie de una.
Tessa [tia c` e capabil` s` se descurce de[i, \n mod obi[nuit
medicul era cel care supraveghea animalul pân` se asigura c`
pericolul a trecut.
– Am o propunere. Din zece \n zece minute controlez s` v`d
cum se simte [i dac` apar complica]ii \l chem pe Gus.
Sam \i zâmbi v`dit u[urat.
– S-a f`cut. Pân` duc eu câinele \n cu[c` vezi dac` Gus e
acas`.
Tessa \l urm`ri, fascinat` de blânde]ea cu care lu` câinele \n
bra]e [i de gra]ia cu care \[i mi[ca corpul zvelt [i musculos.
– S` te-ajut s` pui perfuzia?
– Nu e nevoie s`-mi cite[ti gândurile ... \nc`! \i r`spunse el cu
un zâmbet.
– Mi-e imposibil s` n-o fac. Am fost preg`tit` pentru asta.
– Dar eu nu cred c` sunt obi[nuit cu asemenea practici, zise
el aproape r`stindu-se. Tonul lui o surprinse [i brusc atmosfera
|N PLASA SEDUC}IEI 27

deveni ap`s`toare. Când se \ntoarse \n cabinet dup` ce aranj` cu


Gus, câinele dormea lini[tit \n cu[c`, iar Sam st`tea aplecat dea-
supra lui [i r`sufl` u[urat` v`zând c` \i zâmbe[te. Greeley a aran-
jat cu doamna Pearson ca cina s` fie servit` la opt [i jum`tate. Ai
timp s` ajungi [i s` te schimbi?
– Am timp destul.
– Vreau s`-]i mul]umesc pentru tot ce-ai f`cut s`pt`mâna
asta, spuse el preg`tindu-se de plecare.
– Am f`cut-o cu cea mai mare pl`cere, r`spunse ea zâmbind.
{i `sta era adev`rul. De[i totul \ncepuse cu un e[ec, \n acea
prim` s`pt`mân` devenise din ce \n ce mai optimist`.
– {i... hmm... \nc` ceva. Mâine am musafiri. Gus \mi va ]ine
locul sâmb`t` \n sala de opera]ii [i a[ dori s` fii [i tu aici ca s`-l
asi[ti, dac` se poate.
– Da... bine\n]eles...
Dup` plecarea lui r`sufl` adânc. Uneori se sim]ea de parc` ar
c`lca pe cioburi. Ce om ciudat! S`-i spun` a[a, dintr-o dat` c` are
„musafiri”, ca s`-i dea clar de-n]eles c` va fi ocupat [i c` nu
dore[te s` fie deranjat, o cam iritase.
Oft` [i se \ntoarse lâng` pacient spunându-[i s` nu mai fie
atât de suspicioas`. Doar totul mersese bine pân` atunci, nu-i
a[a?
Asta o duse cu gândul la noul ei stil de via]`: micul dejun la
buc`t`rie, cu doamna Pearson, ascultând bârfele care circulau
prin sat, diminea]a asistându-l pe Gus, dup`-amiezele pe Sam.
De asemenea, el \i d`duse limpede de \n]eles c` vor cina \mpre-
28 SUSAN DOYLE

un`, astfel c` \n fiecare sear` se a[ezau la masa lung`, fiind


servi]i de Greeley care, ca un magician, facea s` apar` ca din
senin felurile de mâncare \n vesela de argint.
– S-a-m, rosti iar cele trei litere. Era mult mai u[or decât
„Samuel” [i mai pu]in oficial decât „domnule Wilde”, formul` la
care renun]aser` din prima or` \n care lucraser` \mpreun`.
La [apte, Gus Allen \[i b`g` capul pe u[`. M`run]el [i rotofei
avea o voce groas` care suplinea minusul \n \n`l]ime.
– Ce face pacientul nostru?
– Acum doarme lini[tit. Nu cred c` va mai avea nevoie de \nc`
o injec]ie.
– Asta e bine. S` te-ajut cu ceva?
– Nu, dar ca s` stea lini[tit am s`-i spun lui Sam c` \nainte s`
plec ai trecut s` vezi cum se simte.
– El a plecat deja, nu?
– Se r`zboie[te cu me[terii. Tâmplarii vor s` foloseasc` un
lemn anume, iar Sam, din motive ecologice, e \mpotriv`. I-am
auzit ciond`nindu-se de diminea]`.
– Ah, da, copacii! Aceea[i obsesie o avea [i Gerry. P`cat c` n-a
apucat s` se stabileasc` la Beechwood Bridge. Mereu \mi spunea
c` atunci când se va s`tura s` c`l`toreasc` se va \ntoarce aici, va
renova casa [i-[i va practica meseria. A murit, realmente, s`rac.
Fosta nevast` l-a mâncat de o gr`mad` de bani.
– Te referi la mama lui Sam? se mir` Tessa.
– Nu, nu la Else. Else a divor]at de Gerry când Sam avea cinci
ani. Era suedez` [i a hot`rât s` se \ntoarc` \n ]ar`, fiindc` el era
|N PLASA SEDUC}IEI 29

plecat mai tot timpul, se sim]ea \ngrozitor de singur`. Gerry nu


a l`sat-o s`-l ia pe Sam. |n perioada aceea a cunoscut o alt`
femeie.
– {i s-a rec`s`torit? \l \mboldi Tessa curioas`.
– Din p`cate... da. Kay era o femeie perfid`, cu treizeci de ani
mai tân`r` decât el. El inten]iona s` se stabileasc` la Beechwood,
dar n-a f`cut-o niciodat`. Cum era de a[teptat, c`s`toria n-a
durat mult, au divor]at [i asta l-a costat scump.
Tessa asculta cu ochii m`ri]i de uimire.
– Ce poveste!
– A[a e, a[a e. Dup` cum observi, vechiul meu prieten se pare
c` mereu a avut ghinion cu femeile. {i ridicând bra]ele exaspe-
rat: Ia uite câte becule]e, butoane [i cadrane, mai ceva ca la bor-
dul unui avion!
– Te vei obi[nui cu ele, spuse Tessa zâmbind.
– Nu prea cred. Când intri \ntr-o \nc`pere \n care se afl` o
mul]ime de aparate pe care habar n-ai s` le manevrezi, te sim]i
dep`[it. Dar de ce s`-mi fac griji când am al`turi o domni[oar`
atât de frumoas` care poate gândi \n locul meu? Oftând scoase
stetoscopul din buzunar [i-l puse pe pieptul câinelui.

N-ai mâncat mai nimic, zise Sam uitându-se \n farfuria ei. Te


sup`r` ceva?
– Cred c` din cauza c`ldurii. Aici e r`coare... dar ai v`zut [i tu
ce cald e \n sala de opera]ii.
30 SUSAN DOYLE

– Asta nu e o scuz`, replic` el privind-o atent. Parc` ai mai [i


sl`bit. Ce o s` zic` tat`l t`u dac` te duci acas` slab` ca un ]âr?
{i-a[a n-are o p`rere prea bun` despre mine.
– De unde [tii?
– De fapt, asta m-a pus pe gânduri. Mi-ai vorbit despre orice
altceva numai despre familia ta nu. Am dreptate? Nu-i a[a c` nu
le convine c` lucrezi pentru tic`losul de Samuel Wilde?
– Chiar e[ti un tic`los? zise ea f`când ochii mari.
– S-ar putea s` fiu socotit a[a... \n anumite cercuri, r`spunse
el dup` o clip` de ezitare.
– Doamne... cât` sinceritate!
– Nu face pe spirituala cu mine, fiindc` s-ar putea ca \ntr-adev`r
s` fiu un om periculos.
– Nu cred. Am \ncredere \n tine, zise ea cl`tinând din cap,
aproape râzând.
– N-ar trebui... [i n-ar trebui s` ai \ncredere \n nici un b`rbat
pe care-l cuno[ti de-abia de-o s`pt`mân`.
– Ba te cunosc foarte bine. E[ti medic veterinar, [i te conduci
dup` un cod etic foarte strict, \l tachin` ea.
– Emo]ionant, replic` el privind-o \ngândurat. Ai s` te miri
dac`-]i voi spune c` singura candidat` pentru acel post ai fost tu?
– Vrei s` spui c` nimeni \n afar` de mine nu a fost interesat?
\ntreb` surprins`.
– Absolut nimeni, dar problema era c` se prezentase tocmai o
femeie. M` po]i acuza de discriminare fiindc` trebuie s` recunosc
c` atunci când am dat anun]ul m` gândeam la un student.
|N PLASA SEDUC}IEI 31

– Dac` \ncerci s` m` [ochezi, te str`duie[ti degeaba. P`rerea


mea este c` nu e[ti obi[nuit s` apreciezi lucrurile la justa lor
valoare.
– Aha! {i justa mea valoare care e?
Tessa scoase un oftat, abia ab]inându-se s` nu râd`.
– Exact cea pe care am descoperit-o s`pt`mâna asta. E[ti un
mare iubitor de animale.
– Tessa, nu fi naiv`! To]i iubim animale. N-ai impresia c` prea
m` ridici \n sl`vi?
– La interviu mi-ai demonstrat cum po]i \ntinde cuiva o curs`.
Eu n-a[tept de la aceast` slujb` decât s` cap`t cât mai mult` expe-
rien]`. Pân` acum mi-am \mp`r]it via]a \ntre familie [i meserie.
Acum sunt fericit` chiar dac` [tiu c` nu va dura prea mult, c`
peste câteva luni o s`-mi caut o nou` slujb`. Dac` eu nu-mi fac
probleme de ce ]i-ai face tu?
– Exact pentru argumentele pe care mi le-ai adus. Oh,
Doamne, cine m-o fi pus s`-]i telefonez?
– N-aveai de ales. {i nu te-acuz c` m-ai angajat doar fiindc` n-ai
g`sit nimic mai bun. De fapt, eu v`d totul ca pe un fel de provocare.
Vreau s`-]i dovedesc c` sunt bun` \n meseria mea... [tiu c` sunt.
– Discu]ia asta nu duce nic`ieri. Ori nu \n]elegi, ori te faci c`
ignori ce \ncerc s`-]i spun. {i, ridicându-se de la mas` \[i \nfund`
mâinile \n buzunare [i se \ndrept` agale spre una dintre ferestre.
Tessa [tia c` \i \n[elase a[tept`rile. Oare, de ce? Era convins` c`
Sam era mul]umit de munca ei. De ce p`rea s`-l deranjeze când
\i spunea c` \i place ce face?
32 SUSAN DOYLE

Ce ciudat cum lucrurile devin din ce \n ce mai evidente pe


m`sur` ce cuno[ti un om, se gândea uitându-se la Sam. |nalt, cu
o ]inut` dreapt` [i cu p`rul ondulat, lung pân` la umeri, sem`na
mult cu tat`l lui. Dar, poate, chiar asta \l deranja cel mai mult...
s` \ncerce s` tr`iasc` conform a[tept`rilor, s` locuiasc` acolo, s`
amenajeze, \n memoria tat`lui sau, cabinetul care, practic, nu-l
interesa.
De fapt, ce-[i dorea el de la via]`? S` c`l`toreasc`, sa fie liber,
s` se ocupe numai de cabinetul de la Londra sau, pur [i simplu,
s` fie vedet`...
– M-am tot \ntrebat de ce mi-ai oferit tocmai mie postul aces-
ta. |]i apreciez sinceritatea, dar nu era nevoie ca mi-o spui, zise
ea oftând.
Sam se \ntoarse spre ea, cu o expresie mali]ioas`.
– E[ti surprinz`tor de credul`. Departe de mine gândul de a
fi onest. Nici un b`rbat nu este.
Pu]in jignit`, Tessa se uit` la el str`duindu-se s` nu arate ce
simte.
– Vrei s` spui c` nu dore[ti s` am \ncredere \n tine?
– Se poate zice [i a[a.
– Te-a[tep]i s`-mi fac bagajele [i s` plec?
– Exagerezi... eu doar te avertizez... Nu conta pe mine s` m`
port ca un sfânt... {i nu-mi place s` fac promisiuni... de nici un
fel.
– Ce te face s` crezi c` a[tept promisiuni din partea ta?
– Femeile ca tine \ntotdeauna doresc a[a ceva.
|N PLASA SEDUC}IEI 33

– Femeile ca mine? Ce vrei s` spui cu asta?


– Femeile calculate. Tu singur` mi-ai spus c` te-ai dedicat
familiei. |]i place s`-]i planifici \n a[a fel via]a \ncât totul s`
mearg` perfect... inclusiv rela]ia cu b`rba]ii.
– Ce spui tu e ridicol! izbucni Tessa ro[indu-se.
– Vrei s` zici c` nu te-ngrijoreaz` deloc faptul c` locuie[ti aici,
doar cu mine? insist` el, \ncepând s` se plimbe prin camer`.
Acum nu-l mai putea vedea decât dac` s-ar fi r`sucit pe scaun,
dar \i sim]ea \n ceaf` privirea scormonitoare.
– Nu m` sperii, Sam.
– S` te sperii? râse el sarcastic. Nici nu vreau s` te sperii.
Vreau s` fii realist`, s` cobori din turnul de filde[ \n care te-ai
retras.
Tessa \[i sim]i sângele pulsând \n vene [i pielea zbârlindu-i-se
pe ceaf`.
– Nu mi-e team` s` locuiesc \n aceea[i cas` cu tine [i nu m`
po]i obliga s` afirm c`-mi este.
– Sunt un tip \ndr`zne], \i [opti el la ureche.
– Eu nu [tiu decât c` e[ti medic [i \nc` unul foarte bun.
– Dar nu numai atât, o contrazise el. Lucrez mult [i \n tele-
viziune care este o lume total diferit`... \ntr-un mediu care tinde
s` schimbe oamenii.
– Da... poate... Eu nu \n]eleg cum se lucreaz` \n televiziune,
dar dac` menirea ta este aceea de a salva vie]i, acest har nu poate
disp`rea. E ca o opera]ie estetic`: unui om \i po]i schimba
\nf`]i[area, dar \n str`fundul sufletului r`mâne acela[i.
34 SUSAN DOYLE

Nu era preg`tit` pentru ce avea s` urmeze \n clipa urm`toare,


când Sam o prinse de umeri [i o \ntoarse cu fa]a spre el.
– V`d c` o ]ii una [i bun`. Respira]ia [i tonul lui aspru o \ncre-
menir` pe scaun [i-[i sim]i termina]iile nervoase pulsând la atin-
gerea palmelor lui. M-ai a[ezat pe un piedestal, v`zând \n mine
omul care ]i-ar pl`cea s` fiu.
– Nu, nu-i adev`rat, exclam` ea, gata s` se ia la ceart`, dar
când el \ncepu s`-i mângâie bra]ele [i-[i trecu degetele prin p`rul
ei, o senza]ie ciudat` \i str`b`tu tot corpul, ceva ce nu mai
sim]ise pân` atunci: Nu se putea mi[ca, inima parc` i se mutase
\n dreapta pieptului [i puncti[oare albe \i jucar` \n fa]a ochilor
când \ncerc` s`-i deschid`.
– E[ti foarte frumoas` [i foarte pur`. N-am mai cunoscut o
alt` femeie ca tine. E[ti o provocare, \i spuse el continuând s`-[i
plimbe palmele \ncet, tandru, peste bra]ele ei.
Tessa reu[i s`-[i p`streze calmul de suprafa]`. Nu trebuia
s` accepte c` b`rbatul acela o atr`gea. Totul nu era decât un
joc, nu \nsemna altceva decât... o provocare, cum, de altfel,
\i [i men]ionase. {i, \nainte s` poat` rosti o vorb`, el o ridic`
\n picioare [i o strânse la piept, ca pe o p`pu[`. Nu \ncerci s`
m` opre[ti, o \ntreb`, prinzând-o de b`rbie [i ridicându-i
capul.
Tessa deschise gura s` spun` „ba da”, \ns` mintea i se
bloc`, amu]ind, efectiv. |n schimb, mecanismele creierului
ordonar` pleoapelor s` se \nchid` [i corpului s` tremure \n
a[teptare.
|N PLASA SEDUC}IEI 35

Buzele lui senzuale, \nfometate, le strivi pe ale ei. „Asta \]i


dore[ti?”, auzi Tessa o voce l`untric`. R`spunsul plutea \n
mintea ei, undeva \ntre extaz [i disperare.
Deschise gura frem`tând de dorin]` s` primeasc` s`rutul tan-
dru, incapabil` s`-l resping`, dar nu fiindc` [i-ar fi dorit acest
lucru. Nu se \ntrebase ea, chiar din prima clip` \n care-l v`zuse
cum e s` fii s`rutat` de Sam Wile?
Se arcui spre spate \n timp ce buzele lui \i atingeau umerii
goi, trasând o dâr` de foc pe gâtul ei dar, când aproape s` o
s`rute, Tessa \l auzi oftând, un sunet care aducea mai mult cu un
geam`t, totu[i deschise ochii de-abia peste câteva secunde când
auzi un zgomot. Sam \i d`du drumul din bra]e, \ndep`rtându-se.
– Ce este? \l auzi morm`ind nervos.
Tessa \ntoarse capul [i privirea ei o \ntâlni pe cea a lui
Greeley. De cât` vreme se afla acolo, urm`rindu-i? Ro[ind se
sprijini de un scaun.
– Telefonul, domnule, r`spunse Greeley cu o voce f`r` infle-
xiuni. Domni[oara Nina Graham \ntreab` ce a]i aranjat pentru
weekend.
|ncremenit`, Tessa \ncerca s` realizeze ce se \ntâmplase \n
ultimele zece secunde, dar cum mintea \i era \nc` \n cea]`,
r`sufl` u[urat` când Juno [i Jay n`v`lir` \nauntru, dându-i r`gaz
s`-[i revin`, prinzând ultimele cuvinte ale lui Sam.
– ... a[a c` spune-i Ninei c` o sun disear`. {i, dup` ce Greeley
ie[i, se \ntoarse spre ea. Nu te sim]i stânjenit`. Greeley e foarte dis-
cret totu[i, trebuie s` recunosc c` aici nu e locul potrivit pentru a[a
36 SUSAN DOYLE

ceva. E mai bine s` amân`m pentru când ajungem sus. {i \ncepu s`


râd` privind-o ironic. Sau am interpretat eu gre[it ce s-a-ntâmplat.
Nu, nu interpretase gre[it, chiar dorise s` o s`rute, dar s` fac`
dragoste cu el nu ar fi \nsemnat decât un contact pur fizic, lucru
pe care nu [i-l dorea de[i, pe moment, fusese tentat`.
– Am... am vrut s` m` s`ru]i, recunoscu.
– {i?
Acesta nu era b`rbatul cu care lucrase \ntreaga s`pt`mân`...
Sau era? Acesta era un b`rbat care reu[ea, probabil, f`r` greutate
s` seduc` orice femeie pe care o dorea [i asta pentru c` era cine
era. |n ultima s`pt`mân` sperase c` e altfel, dar, la drept vorbind,
\n seara aceea, nu ea fusese cea care flirtase pu]in cu el... doar a[a
pu]in? {i nu \ncercase el s` o previn`? Acea demonstra]ie o con-
vinsese pe deplin. Nu o min]ise, ba chiar \[i exprimase foarte clar
inten]iile. Acum, ea trebuia s` procedeze la fel, trebuia s`-[i
aminteasc` cine este Samuel Wilde [i ce a[teapt` el de la femei.
– Sam... nu-]i pierde timpul cu mine. Nu-mi iert c` te-am l`sat
s` m` s`ru]i [i-mi doresc s` nu se fi \ntâmplat dar, cum s-a-ntâm-
plat, cel mai bine ar fi s` uit`m.
– S` uit`m? zise el cu vocea vibrând de furie. Tessa sim]i c` i
se face fric`.
– Da, s` uit`m... pentru c`... ai dreptate, \n lumea ta eu sunt
o intrus`. {i pentru c` \mi iau \n serios slujba pe care vreau s-o
p`strez cât mai mult posibil, continu` cuprins` de panic`.
Splendide cuvinte!
Pe fa]a lui se vedea c` e [ocat.
|N PLASA SEDUC}IEI 37

– Doamne, Tessa, e[ti ca un sloi de ghea]`!


Ea se \ndrept` spre u[`. O va l`sa s` plece? Apoi realiz` c` nu
avea de ce s`-i fie team` de el [i se gândi ce cel mai bine ar fi s`
pun` lucrurile la punct pân` diminea]`, dac` tot vorbise cu atâta
pasiune despre meseria ei.
– Sam! El nu-i r`spunse, dar se \ntoarse spre fereastr` [i privi
\n noapte, dar Tessa \i putea vedea profilul cu tr`s`turi dure ca
granitul. Noapte bun`, Sam, [opti, apoi ie[i din camer`,
sim]indu-[i sângele pulsând \n tâmple. Ajuns` \n camera ei
\nchise u[a [i rezemându-se de ea \[i l`s` corpul s` tremure \n
voie.
Ce c`uta ea acolo?
Ce f`cea singur` \n casa unui b`rbat care, dac` o voia \n seara
aceea ar fi fost \n stare s-o supun` cu for]a? Singura lui afirma]ie
care, \ntr-adev`r, \[i atinsese ]inta fusese aceea c` ea \l a[ezase
pe un piedestal, v`zând \n el ceea ce nu exista. El \[i d`duse
seama de eroarea ei...[i, \n felul lui, \ncercase s`-i demonstreze.
Oftând adânc, c`ut` un [erve]el s`-[i sufle nasul.
Vocea ra]iunii \i [optea c` pasul inevitabil fusese f`cut [i c` \[i
putea continua munca f`r` s` mai simt` c` vibreaz` de emo]ie [i
c` \n câteva zile lui Sam o s`-i treac` [i totul va reintra \n normal.
Capitolul 3

|n diminea]a urm`toare, aruncându-[i ochii pe fereastr`, con-


stat` c` lui Sam \i trecuse mai repede decât se a[teptase ea.
Atât de repede c` acum se plimba pe paji[tea de la
Beechwood la bra] cu o blond`, râzând [i glumind.
Senza]ia de u[urare o sim]i \ntr-un mod cu totul aparte, ca un
spasm \n capul pieptului.
|[i lu` micul dejun cu doamna Pearson [i se gr`bi s` plece la
cabinet, spunându-[i c` este cât se poate de mul]umit` de
\ntors`tura lucrurilor [i c` petrecerea c`zuse cum nu se poate
mai bine.
La unsprezece, \n timp ce se lupta cu un labrador pe nume
Frankie, \ncercând s`-l trag` \n`untru, Porsche-ul vi[iniu opri pe
alee.
– E Sam cu prietena lui, morm`i Gus. Du-l pe Frankie \n
cabinet [i vin [i eu \ntr-o clip`.
|N PLASA SEDUC}IEI 39

|n cele din urm` reu[i s` bage câinele \n`untru [i pe fereas-


tr` \l v`zu pe Gus f`cându-le cu mâna celor doi.
– Uf, r`sufl` u[urat intrând \n cabinet. Pân` la urm` au ple-
cat la Londra. Nina s-a convins c` n-ar suporta un weekend
\ntreg la Beechwood Hall. Ai cunoscut-o pe Nina, nu-i a[a? F`r`
s` a[tepte r`spunsul se aplec` [i, cu blânde]e, d`du la o parte
blana câinelui descoperind umfl`tura care \ncepuse s` se
formeze pe coada lui Frankie. Hmm, n-arat` foarte r`u.
S`-ncerc`m mai \ntâi cu medicamente decât s` apel`m la
manevre dureroase. Nina este asistent de regie la serialul de tele-
viziune pe care-l toarn` Sam. Anul trecut au fost \mpreun` la
vân`toare \n Masai. De[teapt` fat`!
Tessa \l asculta \ncurcat` [i dac` nu l-ar fi cunoscut pe Sam
bine ar fi tins s` cread` c` o \ncearc` un sentiment de gelozie.
Noroc c` \l cuno[tea. Sam era un tip dur, sigur pe sine [i aro-
gant, iar seara trecut` nu \nsemnase pentru el decât o simpl` dis-
trac]ie... \n lips` de altceva.
Cu toate acestea, \ntreaga zi o obsed` imaginea celor doi \n
Porsche, la fel [i \n timpul cinei pe care o lu` singur` la
Beechwood [i chiar duminic` când, sub pretext c` vrea s` con-
troleze cum se simte câinele operat se duse la cabinet.
Se f`cuse târziu când plec` spre Beechwood [i pe drum se
gândi dac` va vedea ma[ina lui parcat` lâng` cea alb` a Ninei, dar
pe alee nu era decât cea alb`.
– Doamna Pearson v-a preg`tit pentru cin` o salat` asortat`.
V-o servesc acum? o \ntreb` Greeley.
40 SUSAN DOYLE

– Domnul Wilde s-a \ntors? \ntreb` ea de[i cuno[tea r`spunsul.


– Nu, a telefonat c` r`mâne peste noapte la Londra.
De ce [i-o fi \nchipuit c` Sam s-ar putea \ntoarce \n seara
aceea acas`? Ce motiv ar fi avut? Ea, \n nici un caz.
– Mul]umesc, Greeley, dar am mâncat deja cu familia Allen.
Schi]ând un zâmbet – sau era o grimas`? – Greeley disp`ru
l`sând-o singur`. De[i era var`, aproape toate camerele erau
friguroase a[a c` hot`r\ s` se retrag` \n cel mai mic dintre
saloanele de la Beechwood. Acolo atmosfera era mai intim`,
existau multe c`r]i [i perne confortabile. Juno [i Jay erau deja
acolo cu ochii a]inti]i la butucii care ardeau \n [emineu. Alergar`
s` o \ntâmpine, apoi, când se a[ez`, se \ntinser` la picioarele ei
[i \ncepur` s` sfor`ie.
Tessa \[i aminti ce \i povestise doamna Pearson despre
balurile elegante ce se ]ineau acolo, pe vremea când Gerry [i
Else erau la \nceputul c`sniciei lor. De[i Sam se nu afla acolo [i
casa era pustie, sim]ea \ntr-un mod inexplicabil de ciudat c`
locul acela este c`minul ei.
Apoi se gândi la s`rutul lui Sam. |nchise ochii [i parc` \i sim]i
din nou degetele mângâind-o, gustul buzelor [i inima b`tându-i
lâng` a ei.
A]ipi pe canapea \n fa]a focului care trosnea \n [emineu...
visându-l pe Sam. Acolo o g`si Greeley [i o trezi cu blânde]e.
Ame]it` de somn urc` \n camer`, se dezbr`c` [i se arunc` direct
\n pat
|N PLASA SEDUC}IEI 41

Sam avea o figur` obosit`, dar Tessei nu-i p`rea r`u pentru el.
Trebuia s` fi venit mai repede de la Londra decât s` se fi gr`bit
\n diminea]a aceea s` ajung` acas`. Se \ntreb` dac` Nina Graham
\l \nso]ise [i dac` r`m`sese la Beechwood Hall, fiindc` el nu
pomeni nimic de ea când intr` \n cabinet.
Acum, cu Juno lâng` el, care gâfâia de c`ldur`, se trânti pe un
scaun [i o \ntreb` zâmbind:
– Cum a fost \n weekend? Poveste[te-mi totul.
Fusese cum trebuia s` fie. Ca [i cum nimic nu se-ntâmplase.
Nu asta a[i dorise? S` munceasc`, ca de obicei?
R`mase cu ochii pleca]i r`sfoindu-[i noti]ele.
– Sâmb`t` a fost mult de lucru: un labrador cu un abces...
câteva vaccinuri, un spaniol cu laba prins` \ntr-o capcan`...
St`pânul câinelui, domnul Hawkins zicea c` ar putea exista [i
alte capcane.
Sam se ridic` de pe scaun.
– Tom Hawkins? Asta \nseamn` c` au fost puse multe cap-
cane pentru vulpi [i bursuci. De ce or chinui unii oameni
animalele? Am s` trec pe la Tom mai târziu s` discut`m.
Altceva?
– Sâmb`t` dup`-amiaz`, un ponei a fost lovit... din fericire
destul de u[or.
– |n sat? \ntreb` el \ngrijorat.
– Da, lâng` râu...
– Gus a plecat?
Tessa \ncuviin]` din cap. Sam p`rea preocupat de ceva.
42 SUSAN DOYLE

– Ma[ina a stricat podul de lemn, dar cred c` Gus a anun]at


imediat Comisia silvic`.
Sam se \ncruntase [i se vedea clar c` e foarte nervos. Ma[inile
care rulau cu vitez` mare pe [oseaua ce trecea prin p`dure erau
una dintre principalele cauze ale accidentelor suferite de ani-
male [i, deseori, de oameni. De[i se ab]inu s` fac` vreun comen-
tariu, Tessa [tia ce se petrece \n mintea lui.
– Duminic` au fost probleme?
– Nu... nimic. Annie mi-a spus c` nici telefonul n-a sunat.
Sam se uit` la ceas.
– Azi ai avut mult de lucru?
– De-abiam am deschis sala de opera]ii.
– Atunci a[ vrea s` ne ocup`m de problema lui Juno, fiindc`
tot a sosit noua aparatur` stomatologic`. Greeley mi-a zis c` n-a
mâncat nimic.
– Pe ziua de azi ai terminat cu... obliga]iile?
– Te referi la Nina? râse el. Azi a venit cu mine doar ca s`-[i ia
ma[ina.
Faptul c` aveau s` lucreze din nou \mpreun` \i d`du acea
stare de nelini[te pe care o mai \ncercase [i cu câteva zile \n
urm`, dar [i un sentiment egoist, la gândul c` el nu va mai pleca
s` se distreze cu cine [tie cine.
– E nervoas`, murmur` el mângâind capul câinelui.
Incredibil ce intui]ie au, nu-i a[a?
Tessa \ngenunche, evitând s` se uite la mâinile lui jucându-se
\n blana câinelui.
|N PLASA SEDUC}IEI 43

– Cuminte, feti]a, [opti.


– Cum te-ai descurcat la Beechwood Hall \n weekend, o
\ntreb` din senin.
Tessa se ridic` netezindu-[i uniforma.
– Perfect.
– Hmm. Alte femei ar fi f`cut scandal dac` le-a[ fi l`sat sin-
gure acolo.
– N-am stat singur`. Au fost câinii... [i Greeley, bine\n]eles.
– Altor femei nu le-ar fi pl`cut nici asta chicoti el. Vorbea de
parc` ar fi uitat complet seara de vineri. Weekend-ul petrecut \n
compania Ninei fusese atât de reu[it s`-i fi [ters totul din minte?
|n sfâr[it... hai s` vedem ce putem face. Spune-i, te rog, lui Annie
s` preia mesajele telefonice, mai zise, iar Tessa se gr`bi s` trans-
mit` ordinele.
Când se \ntoarse \l g`si pe Sam \n halat, preg`tit s` \nceap`
interven]ia.
– Sunt sigur c` nu e nevoie s` te-nv`] ce ai de f`cut, morm`i el
\n timp ce-[i alegea instrumentele. Probabil c` am s` folosesc
ionomeri de sticl` pentru degajarea fluorului, care ajut` la fixarea
dentinei evitând formarea altor carii. Cuno[ti aceast` procedur`?
– Da, r`spunse ea privindu-l calm.
|n timpul opera]iei \l urm`ri cu aten]ie [i \i d`du instru-
mentele, intuindu-i fiecare mi[care.
– |]i mul]umesc, Tessa. E nemaipomenit s` ai pe cineva care
s` lucreze cu tine [i care s` [tie ce trebuie f`cut, \i spuse el la
sfâr[it sco]ându-[i masca [i m`nu[ile.
44 SUSAN DOYLE

– Asta-i un avantaj \n plus c` m-ai angajat, nu-i a[a? \l tachin` ea.


– Pentru vârsta ta e[ti foarte sigur` pe tine.
– S-o iau drept laud` sau critic`?
– Drapt invidie, replic` el râzând.
– Cum a mers? \l \ntrerupse Gus b`gând capul pe u[`.
– Bine, intr` Gus.
|n timp ce f`cea cur`]enie \n sala de opera]ii \i auzea
vorbind. Cei doi se \mp`cau foarte bine [i formau o echip` per-
fect`. Gus mai putea munci câ]iva ani buni [i \l admira pe Sam
pentru faptul c` era energic [i cuno[tea tehnici noi, iar acesta \l
respecta pentru experien]a sa [i-i aprecia sfaturile. Dac`
m`car...
Aici Tessa \[i \ntrerupse [irul gândurilor. Iar \[i f`cea calcule.
Da, Sam o intuise foarte bine. Cu firea ei calculat` avea tendin]a
s`-[i impun` ideile \n aproape tot ce f`cea, \n meserie, \n via]a de
familie, inclusiv \n rela]iile cu b`rba]ii. Poate c` ar fi vrut ca
ace[tia s` fie croi]i dup` acela[i tipar!
C`uta, oare, pe cineva c`ruia s`-i poarte de grij`, a[a cum pro-
cedase cu Archie [i Felix?
Numai ideea c` a[a ceva s-ar mai putea \ntâmpla \i \nghe]`
sângele \n vene. |[i adora fra]ii, dar nu mai dorea s` locuiasc`
al`turi de ei, a[a c`, nici gând s` mai vrea s`-[i g`seasc` pe cine-
va ca povestea s` se repete!
Lasând la o parte gândurile ce o fr`mântau se duse \n biroul
din spate [i porni computerul, introduse o dischet` [i deschise
un fi[ier pentru foaia de observa]ie a lui Juno.
|N PLASA SEDUC}IEI 45

Nu-l auzi pe Sam apropiindu-se [i tr`gându-[i un scaun lâng` ea.


– Ai liber cinci minute? o \ntreb`. Vreau s` vorbim ceva.
– Despre Juno? zise ea \nchizând computerul.
– Nu, Juno se simte bine. Despre problema pe care am dis-
cutat-o cu Nina. Tessa se r`suci cu fa]a spre el privindu-l
curioas`. {tiai c` e[ti fotogenic`? |ntrebarea o lu` prin sur-
prindere.
– Fotogenic`?
– Ce-ai zice dac` ai fi filmat`?
– Nu [tiu ce s` zic. Nu mi s-a mai propus a[a ceva.
– Ai o figur` interesant`... nu [tiu cum s`-]i explic... pome]ii,
tr`s`turile fe]ei... felul \n care te mi[ti. Un profesionist ar [ti s`-]i
explice. Cred c` ai fi potrivit`?
– Potrivit` pentru ce? \ntreb` ea pu]in nervoas`. Sam \ncerca
s`-i spun` ceva [i nu era sigur` c` \i place cum procedeaz`.
– Pentru episodul-pilot al noului serial.
– Dar... eu nu [tiu s` joc, protest` ea. Asta-i o prostie, Sam. |]i
ba]i joc de mine?
– |n episodul-pilot nu e nevoie s` ai talent actoricesc. Cu cât
e[ti mai natural`, cu atât mai bine.
– Dac` e o glum`...
– Nu e nici o glum`. Dac` m-am consultat cu Nina \]i dai
seama c` e o treab` cât se poate de serioas`.
– Dar tu apari al`turi de atâtea femei uimitor de frumoase...
– Asta fiindc` a trebuit s` g`sesc o modalitate de a capta
aten]ia telespectatorilor asupra unui subiect serios, abordându-l
46 SUSAN DOYLE

\ntr-o manier` lejer`. Documentare cu animale s-au ridicat cu


sutele pân` acum [i rata de audien]` e destul de sc`zut`. Noi am
g`sit re]eta de succes prezentând tehnologii din medicina
veterinar` sub o form`... estetic`.
Estetic`? a[a numea el apari]ia acelor femei superbe care
roiau \n jurul lui?
– P`i... nu [tiu ce s` zic...
– |nc` n-ai aflat ce vreau s` faci, râse el.
– Ce vrei s` spui?
Sam st`tea atât de aproape de ea c` Tessa \i vedea barba cres-
cut` peste zi [i abia se ab]inut s` nu \ntind` mâna s`-i ating`
obrazul [i buzele senzuale.
Probabil c` \nnebunise dac`-i trecea asemenea gând prin
minte. Doar st`tea de vorb` cu Sam Wilde, vedeta de televiziune!
– I-am propus regizorului s` film`m chiar aici, \n New
Forest, s` ar`t`m numeroasele pericole pe care le reprezint`
pentru animale mediul \nconjur`tor, cazul poneiului fiind
unul dintre sutele care se-ntâmpl` \ntr-un an. Vom prezenta
câte o procedur` medical`, \ntr-un cadru animat, cu mult`
figura]ie.
Tessa [tia ce \nseamn` acea figura]ie. Femeile lui Sam
mi[cându-se languros pe micul ecran. Cum \[i putea \nchipui c`
putea face [i ea a[a ceva.
– {i a fost de acord, \l \ntreb` mirat`.
– Spre surprinderea mea, da. Mai \ntâi va veni o echip` s`
testeze terenul.
|N PLASA SEDUC}IEI 47

– Nu m` v`d \ntr-o asemenea postur`, Sam...


– Oh, nu, m-ai \n]eles gre[it! nu te vrem ca animatoare, sau
ca invitat... doar n-ai crezut a[a ceva, zise el pe un ton ironic.
Tessa nu [tia ce s` mai cread`. Remarca lui batjocoritoare o f`cu
s` ro[easc` stânjenit`. Te vreau pentru partea strict medical`...
ca totul s` par` mai veridic.
Vorbele avur` asupra ei efectul unui du[ rece pe fa]`.
Privindu-l \n ochi \[i d`du seama c` vorbe[te serios.
– Pentru... partea strict medical`?
– Vreau ca New Forest s` trezeasc` interesul telespectato-
rilor, cu pericolele [i frumuse]ile acestui col] de natur`, iar rolul
s`u este acela de a oferi primul ajutor... chestie de câteva minute
pentru mai mult` credibilitate.
Acum chiar c` o l`sase f`r` replic`. Nu oferta \n sine o sur-
prinsese, ci faptul c`, fie [i pentru o clip`, el o comparase cu
celelalte femei...
– Tessa! Doar n-ai crezut c`...
– N-am avut timp s` m` gândesc la nimic, \l \ntrerupse
ea repede, [tiind c` s-ar putea ca el s`-i fi citit gândurile.
De fapt, ce conteaz` ce cred eu? Oricum, tot ce vrei faci,
nu?
– Da, probabil. Dar prefer s` colabor`m.
Tessa porni din nou computerul [i-[i fix` ochii pe ecarn.
– Atunci, nu mai e nimic de spus.
– Vezi c` tocmai ai f`cut dou` gre[eli, o aten]ion` el amuzat
urm`rindu-i degetele pe dastatur`.
48 SUSAN DOYLE

– Mul]umesc, replic` Tessa, rugându-se \n gând ca el s` plece


de acolo, s` o lase s` r`sufle.
Când, \n sfâr[it, o l`s` singur`, se rezem` de speteaza
scaunului [i-[i cuprinse \n palme fa]a \mbujorat`. Oare, el obser-
vase c` el o umilise, sau asta [i dorise? Iar dac` inten]ionase s` o
readuc` cu picioarele pe p`mânt, cu siguran]`, reu[ise.

Urm`toarele ore trecur` foarte greu, iar când se f`cu [ase [i


Sam plec` acas` respir` u[urat`.
Annie aduse ceaiul, ap`ru [i Gus [i to]i trei se a[ezar` s`-[i
trag` sufletul [i s` se r`coreasc` \n adierea brizei ce intra pe
ferestrele deschise.
Acum Tessa nu mai era dezam`git`, doar nevoas` c` l`sase ca
Sam s` observe acest lucru. Ce prostie s` cread` c` \i va cere s`
joace un rol important \n serialul s`u!
|n timp ce Gus povestea ce f`cuse peste zi, Annie, parc`
sim]indu-i proasta dispozi]ie, \ncerc` s-o \nveseleasc` pres`rând
discu]ia cu \ntâmpl`ri hazlii de pe vremea când acesta era, vorba
ei, „un veterinar celebru”.
Nici unul nu auzi pa[ii pe verand`, iar Tessa fu ultima care
observ` u[a deschizându-se \ncet.
Gus se ridicase repede \n picioare.
– Hei, bun`!
Tessa se r`suci pe scaun. De cum o v`zu \[i d`du seama c` nu
este o client`, sau vreo localnic`. Femeia era ro[cat`, cu ochii
|N PLASA SEDUC}IEI 49

alba[tri ca safirul [i p`rul dat peste urechi... urechi \n care purta


dou` perle mari, superbe. Era \mbr`cat` toat` \n negru.
– Suzie! exclam` Gus \ndreptându-se spre ea.
Tessa se a[tepta ca el s` fac` prezent`rile dar, parc` ghicindu-i
gândul, femeia se apropie de ea cu o mân` \ntins`.
– Tu, probabil c` e[ti Tessa... Sam mi-a povestit totul despre
tine.
– Da? zise mirat` strângându-i mâna.
– Tessa, ]i-o prezint pe Suzie Granger, o prieten` a lui Sam,
spuse Annie.
|n mintea Tessei se derular` imagini, una dintre ele fixându-i-se
pe retin`. Da, o mai v`zuse pe Suzie Granger, \ntr-un cadru exo-
tic cu palmieri sub un apus de soare tropical.
– Te-am v`zut la televizor \n ultimul episod, nu-i a[a?
Suzie Granger \i d`du drumul la mân` [i o privi cu r`ceal`.
– E pl`cut s` fii recunoscut, dar asta a fost cu câteva episoade
\n urm`. N-ai \ntotdeauna norocul s` g`se[ti de lucru \n fiecare
zi. Concuren]a e mare [i... \l cuno[ti pe Sam, nu?
Tessa strânse din din]i [i schi]` un zâmbet. |ncepea s` cread`
c` Sam Wilde era ultimul om din lume pe care-l cuno[tea cu
adev`rat.
Capitolul 4

Suzie Granger se \ntoarse brusc spre Gus.


– Nu ]i-a spus Sam c` sosesc?
– Nu, nu mi-a spus absolut nimic. Te gânde[ti s` locuie[ti la
Beechwood Hall?
– Unde \n alt` parte? chicoti ro[cata. Casa e destul de mare.
{i cu o expresie nemul]umit`: N-ar fi trebuit s` dau drumul
taxiului, dar credeam c` \l g`sesc pe Samuel aici. M` conduce [i
pe mine cineva? Drumul e infect.
– Te conduc eu cu Land Rower-ul, se oferi Gus, aruncând o
privire spre so]ia sa.
Suzie Granger se \ndrept` spre u[` leg`nându-[i u[or
[oldurile, dar \n prag se opri [i se uit` la Tessa peste um`r cu o
privire glacial`, scurt`, dar care exprima totul.
– Scuz-o pe Suzie, \i spuse Annie când r`maser` singure. Are
impresia c` Sam este proprietatea ei particular` [i-[i arat` col]ii
ori de câte ori se simte amenin]at` de o posibil` rival`. Dar nu-]i
face griji, e inofensiv`.
– |n ce m` prive[te, n-avem nimic de \mp`r]it, zise Tessa pe
un ton rece. Vine des la Beechwood?
|N PLASA SEDUC}IEI 51

– Din când \n când. Acum cinci, sa[e ani, când Sam a \nceput
serialul era manechin [i avea multe contracte dar, cum spunea
chiar ea, asta nu dureaz` mult; competi]ia e mare, mai ales \n
televiziune.
Tessa cl`tin` din cap.
– P`cat, e \nc` foarte atr`g`toare. Soneria telefonului le f`cu
s` tresar` [i Tessa se ridic` s` r`spund`. Vorbi]i un pic mai tare
fiindc` nu-n]eleg nimic, se adres` ea femeii disperate de la
cel`lalt cap`t al firului. Un accident... dincolo de pod? Tessa \[i
not` datele pe o bucat` de hârtie uitându-se la ceas. Femeia \[i
plimba alsacianul pe [oseaua din afara satului când o ma[in`
ie[ise de pe carosabil lovind câinele din plin. Din fericire, ea nu
p`]ise nimic, \ns` [oferul fugise de la locul accidentului.
Tessa \i promise c` va anun]a imediat medicul [i dup` ce
\nchise \l sun` pe Sam. Se a[tepta s`-i r`spund` Greeley, dar auzi
chiar vocea lui Sam.
– Scuz`-m` c` te deranjez, dar lâng` pod a avut loc un acci-
dent. {oferul a p`r`sit locul accidentului. Sam \i d`du, gr`bit,
câteva indica]ii, [i dup` ce \nchise, Tessa se \ntoarse spre Annie.
Cred c` vine Gus.
– M` a[teptam la asta. Dar, e, probabil prea ocupat cu Suzie, care
e o femeie acaparatoare. Acum, te las. Sper s` nu fie nimic grav.
R`mas` singur`, Tessa \ncepu s` adune tot ce [tia c` ar avea
nevoie, apoi \[i puse vesta peste uniform`, \nchise trusa, lu` o
p`tur` pe bra] [i ie[i s`-l a[tepte pe Gus.
Land Rower-ul ap`ru imediat [i r`mase surprins` v`zându-l
pe Sam la volan.
– Ai luat tot ce trebuie? o antreb` dup` ce se urc` lâng` el.
– Da... da, totul.
52 SUSAN DOYLE

– Te sim]i bine?
– Da. {i trase adânc aer \n piept \n timp ce-[i prindea centu-
ra de siguran]`.
– Atunci, ]ine-te bine, zise el pornind \n tromb`. Chiar din-
colo de pod ziceai?
– Da. {i se prinse cu mâinile de scaun uitându-se la palmele
lui \ncle[tate pe volan. Se sim]ea vinovat` fiindc` \l b`nuise c` ar
pune-o pe Suzie mai presus de datoria sa de medic, iar expresia
lui \i dovedea cât este de \ngrijorat.
– Cât a trecut de la apel?
Tessa se uit` la ceas. Era aproape opt. Incredibil!
– {ase minute. Dup` curb` se z`ri podul. De cealalt` parte, \l
\ndrum` ea. Vizavi de caban`. Cred c` de-acolo a telefonat femeia.
Sam opri ma[ina la marginea drumului. Ceva mai \ncolo se
vedea un grup de oameni strân[i \n jurul unui corp z`când pe
[osea [i când se apropiar` \n fug` auzir` hohotele de plâns ale
femeii.
– Bun`, Jane, murmur` Sam.
Femeia \[i \ntoarse spre el fa]a \nl`crimat`.
– Bun`, Sam. Slav` Domnului c` ai venit. {i \ncepu din nou
s` plâng` \n timp ce o pereche mai \n vârst` \ncerca s` o
lini[teasc`.
Tessa \ngenunche lâng` Sam [i deschise trusa, \n timp ce el
se apuc` s` consulte alsacianul. Animalul era incon[tient [i sân-
gele \i ]â[nea pe gur` [i pe nas. Sam \i puse mâna pe piept s`
vad` dac` \i bate inima.
– A b`tut o dat` foarte slab, \i [opti Tessei.
– |l mai po]i salva...? Oh, te rog, Sam, nu-l l`sa pe Bruce s`
moar`! suspin` femeia [i Tessa o lu` pe dup` umeri.
|N PLASA SEDUC}IEI 53

– Haide]i de-aici, s`-i facem loc lui Sam, \i rug` ea, apoi se
adres` b`rbatului mai \n vârst`: Locui]i \n caban`?
B`rbatul \ncuviin]` din cap.
– Am auzit izbitura. A fost \ngrozitor. Jane a avut noroc c`
dementul n-a trecut [i peste ea cu ma[ina.
– Cred c` cel mai bine ar fi dac` a]i duce-o \n`untru.
– Nu, protest` Jane, vreau s` r`mân lâng` el.
– N-ai cu ce s`-l aju]i, se auzi vocea categoric` a lui Sam. Du-te
cu doamna [i domnul Parker, Jane [i sun`-l pe Ray s` vin` s` te
ia.
Domnul Parker o lu` de bra] [i o trase de lâng` câine.
– Las`-l pe Sam s`-[i fac` treaba. Tu mai mult \l \ncurci.
|n cele din urm` femeia ced` [i-i \nso]i pe cei doi \n caban`.
Câteva minute mai târziu Bruce z`cea \ntins pe bancheta din
spate. De[i inima abia \i b`tea, mai existau, totu[i, speran]e, dar
când se a[ez` lâng` el, Tessa avu sentimentul c` toate eforturile
lor erau zadarnice. Acela[i lucru \l citi [i pe figura lui Sam, când
acesta se urc` la volan.
– Te ]ii bine? \i strig` el pornind motorul.
– Da, \i r`spunse, \ncercând s` nu-[i piard` echilibrul. Sim]ea
fiecare groap` [i bolovani peste care treceau [i la o curb` se
prinse strâns de speteaza scaunului lui Sam.
– Vrei s` opresc? zise el sim]indu-i degetele atingându-i
um`rul.
– Nu, mergi mai departe, \i r`spunse Tessa, [tiind c` o \ntre-
base din amabilitate. Reu[ise, totu[i, s` aplice o fa[` pe urechea
zdren]uit` a câinelui ]inând-o \ntre degete. Descoperise rana sub
blana deas` [i f`cuse tot posibilul s` opreasc` sângele folosind
pansamente hemostatice.
54 SUSAN DOYLE

Când, \n sfâr[it, Sam opri ma[ina, apuc` de un cap`t al


p`turii preg`tindu-se s` coboare.
– De descurci? o \ntreb` el prinzând de cel`lalt cap`t. Apoi \l
c`rar` pe Bruce ca \ntr-un hamac. Câinele era un exemplar
superb al rasei sale, masiv, cu oase mari, bine hr`nit [i \ngrijit.
Annie le deschise u[a [i \l duser` imediat \n sala de opera]ii.
Sam \[i d`du jos haina plin` de sânge [i atunci observ` Tessa
c` [i uniforma ei era p`tat`, a[a c` nu o surprinse când el \i [opti:
– N-avem noroc. Are hemoragie intern`.
– Tessa preg`ti o sering` [i \ncerc` s`-[i st`pâneasc` tremu-
rul mâinii când i-o \ntinse.
|n minte \i reveni imaginea lui Jane rugându-l s`-i salveze
câinele, dar lucrul cel mai \ngrozitor era acela c` un [ofer putea
r`ni atât de grav un animal, c` ar fi putut omor\ un om, f`r` s`
se \ntoarc` din drum.
– |l pierd, fir-ar s` fie, \l pierd strig` Sam. Tessa \l urm`rea
cum face eforturi disperate s` salveze câinele, iar durerea pe
care o citi pe chipul lui o impresion`. P`rea epuizat de parc` \[i
consumase \ntreaga energie \n lupta pentru via]a câinelui. Un
sfert de or` mai târziu, Sam se aprijini cu palmele de mas`
]inându-[i capul aplecat. Inutil, oft` el. Avea hemoragie masiv`
care a invadat cu[ca toracic` [i cavitatea abdominal`. A murit.
Asta i se putea \ntâmpla [i lui Jane sau unui copil... unei per-
soane oarecare aflat` \n acel moment pe bordur` [i totul numai
din cauza unui tic`los de [ofer, un incon[tient care conducea cu
vitez`.
– Poate c` Jane a re]inut marca sau num`rul ma[inii... mur-
mur` Tessa.
– M` \ndoiesc. Totul s-a petrecut fulger`tor.
|N PLASA SEDUC}IEI 55

– Ai f`cut tot ce era omene[te posibil s`-i salvezi via]a.


Acum nu mai simte nici o durere [i, slav` Domnului c` n-a
[tiut ce se-ntâmpl` cu el [i c` Jane a \n afar` oric`rui pericol, dar
]inea enorm la Bruce [i va suferi foarte mult.
– Dac` eram la cabinet [i nu acas` am fi ajuns acolo mai repede.
– Ar fi fost acela[i lucru, [tii bine. Dup` ce va dep`[i [ocul,
Jane va \n]elege c` ai f`cut tot posibilul [i peste un timp \[i va lua
un alt câine pe care-l va \ndr`gi la fel de mult.
– Când ai de-aface cu oamenii, mai ales cu cei dintr-o comu-
nitate mic`, te sim]i responsabil fa]` de el. Pe Jane [i pe Ray \i
cunosc de ani de zile. Sunt ca [i familia mea. Când veneam la
Beechwood s`-l v`d pe tata, Ray, care este proprietarul restau-
rantului m` punea la curent cu toate zvonurile care circulau prin
sat. Bruce a fost un excelent câine de paz`.
– |i vor sim]i lipsa.
– Pân` când, a[a cum ai spus, \[i va face apari]ia un nou
Bruce.
– Un câine vagabond care are nevoie de ad`post, sau un pui
nedorit de st`pâni.
– Sam \[i trecu un deget peste um`rul ei [i atingerea ei
u[oar` o f`cu s` se-nfioare.
– Va trebui s`-]i dai uniforma la cur`]`torie.
– M` a[tept ca [eful meu s` pl`teasc` chitan]a, replic` ea pe
un ton vesel, \ncercând s`-i evite privirea intens`. {i mai \ncerca
s` nu ia \n seam` speran]a ce se n`[tea \n sufletul ei ori de câte
ori surprindea acea privire. |n acele scurte momente descoperea
omul obi[nuit, vulnerabil [i sensibil, sub masca profesionalistu-
lui [i a fa]adei carismatice.
56 SUSAN DOYLE

Jane st`tea cu cea[ca de ceai \n mân` \n c`m`ru]a din fa]` a cabanei.


So]ii Parker \l luaser` cu ei pe Sam \n gr`din` s`-i arate stra-
turile de legume pe care le cultivau, l`sând-o pe Tessa s` vor-
beasc` \n lini[te cu Jane. Ea \i spuse c` Bruce nu sim]ise nici o
durere dup` impactul ini]ial, c` tr`ise o via]` lung` [i frumoas`,
\nconjurat de dragoste [i c` ea, Jane, avusese norocul s`
supravie]uiasc`.
– I-am telefonat lui Ray, spuse aceasta cu ochii umfla]i de
plâns. L-a rugat pe barman s`-i ]in` locul [i vine s` m` ia. A
suportat bine vestea... dar \[i face griji pentru mine. Nu vreau s`
repet ce-a zis c` i-ar face [oferului.
– Pe bun` dreptate s` fie furios. B`nuiesc c` n-ai re]inut
num`rul ma[inii.
– Nu, s-a-ntâmplat prea repede.
– S`pt`mâna asta Sam se \ntâlne[te cu Comisia Silvic`, spuse
Tessa, \ncercând s`-i mai aline suferin]a. Va pune problema
reducerii vitezei \n localit`]i [i \n afara lor [i va propune
plantarea mai multor indicatoare de circula]ie pentru ca [oferii
s` reduc` viteza.
– Sam este un sus]in`tor \nfocat al acestei ac]iuni de protec]ie
a mediului de[i, sunt convins` c` prin asta [i-a atras o mul]ime
de du[mani. Nu-l vedem prea des pe-aici, dar când vine am sen-
timentul c` acesta e Sam cel adev`rat, nu cel cosmetizat de pe
micul ecran.
Brusc, Tessa realiz` c` Jane exprimase \n cuvinte ceea ce era
evident, anume c` oamenii de acolo \l cuno[teau pe Sam mai
bine decât se cuno[tea el \nsu[i, c` \i p`sa de ei de[i nu-i pl`cea
s-o recunoasc`, fiind, \n primul rând, o celebritate \n lumea tele-
viziunii [i dup` aceea medic veterinar, [i c` \n acea lume senti-
|N PLASA SEDUC}IEI 57

mentele nu-[i au locul. |n seara aceea moartea câinelui \l impre-


sionase atât de mult \ncât nu [i le mai putuse ascunde.
– E timpul s` plec`m, Tessa. Ray trebuie s` apar` din clip` \n
clip`, nu-i a[a, Jane? Sam [i cei doi Parker se \ntoarser` [i el era
pu]in ro[u la fa]`, iar Tessa avu impresia c` ascultase la u[` [i
intervenise \nainte ca Jane s` spun` mai multe. |m pare r`u c`
nu l-am putut salva pe Bruce.
– {tiu c` a]i f`cut tot ce se putea [i v` mul]umesc amânduro-
ra, spuse Jane cu voce slab` reu[ind, totu[i, s` schi]eze un zâm-
bet. M` bucur c` te-am cunoscut , Tessa [i sper s` ne mai vedem.
Drumul spre cas` \l f`cur` \n t`cere, Sam concentrându-[i
aten]ia asupra drumului \n noapte. Tessa se \ntreab` de ce nu o
mai l`sase s` vorbeasc` cu Jane. Dac` spusese adev`rul Sam nu
avea nici un motiv s` se ru[ineze c` se sim]ea legat de New
Forest. Sau, dimpotriv`, avea mustr`ri de con[tiin]` c` p`r`sise
locurile natale? Se uit` la ceas. Era deja unsprezece f`r`
dou`zeci.
– Suzie va mai r`mâne aici câtva timp, zise Sam din senin,
când intr` cu ma[ina pe alee. Sper s` v` \mp`ca]i bine, iar tu
\ncearc` s` nu o iei prea \n serios.
Tessa f`cu ochii mari, surprins` de vorbele lui.
– Ne-am cunoscut deja dup`-amiaza...
– E o veche prieten`. M-a sunat s`-mi spun` c` [i-a luat
concediu câteva s`pt`mâni [i am invitat-o s` stea aici. O s`
v`-mp`ca]i amândou`.
greu de crezut c` Suzie s-ar fi putut \mp`ca bine cu cineva,
mai ales când la mijloc era vorba de Sam Wilde, se gândea Tessa.
Privirea rece pe care i-o aruncase la plecare o spunea foarte
limpede.
58 SUSAN DOYLE

– Pe Suzie o intereseaz` munca ta? \l \ntreb` \ncercând s` nu


dea aten]ie nodului care i se pusese \n capul pieptului.
– Caraghioas` \ntrebare! Nu, nu prea-i plac animalele. Zice c`
las` p`r pe haine. Dar de ce m`-ntrebi?
– F`r` vreun motiv anume, doar c` New Forest nu e locul toc-
mai potrivit pentru a-]i petrece vacan]a dac` nu agreezi pe cei
din jur.
– Simt, cumva, \n tonul t`u o not` dezaprobatoare?
– Ah, nu, bine\n]eles c` nu. Sunt sigur` c` va g`si cu ce s`-[i
umple timpul.
– |ntotdeauna \[i g`se[te, dar m` bizui pe tine s`-i oferi o
companie pl`cut`.
Tessa \[i mu[c` buza de jos. Era nervoas` c` \[i spusese atât
de direct p`rerea despre Suzie, p`rere care nu se justifica, ]inând
seama c` de-abia o cunoscuse.
– Sunt sigur` c` ne vom \mp`ca foarte bine, zise \ncercând s`
se conving` mai ales pe ea, dar [i pe Sam.
Dup` ce el opri motorul se aplec` [i o s`rut` u[or pe frunte.
– |]i mul]umesc c` e[ti atât de dr`gu]`... [i pentru ajutorul pe
care mi l-ai dat ast`zi. Apoi \i deschise portiera s` coboare.
Greeley ie[i s`-i \ntâmpine.
– Domni[oara Granger s-a retras \n dormitorul s`u, domnule,
\l anun]` apropiindu-se.
– Tessa, tu n-ai mâncat nimic. Greeley, ce-i po]i oferi la cin`?
– Mul]umesc, Greeley, dar nu mi-e foame.
Dup` ce intrar`, Greeley disp`ru, iar Sam o conduse pân` la
scar`.
– S` nu te sperii dac` auzi zgomote afar`. Ies s` plimb câinii.
Tessa d`du din cap c` a \n]eles.
|N PLASA SEDUC}IEI 59

– Noapte bun`, Sam. {i \ncepu s` urce sc`rile, rezistând


ispitei de a privi \napoi. De ce-[i dorea atât de mult ca el s`-i
strige: „Nu vii s` te plimbi cu mine?”
Dar nu se auzi nici o voce. De ce-ar fi vrut Sam s` se plimbe
cu ea? Prezen]a ei \i fusese de-ajuns pentru ziua aceea. Totu[i,
când ajunse \n capul sc`rii privi \n jos.
Sam plecase, iar \n cas` se l`sase din nou lini[tea.

– Sam dragule, ce comod e s` ai ca oaspete un viitor membru


valoros al echipei, fur` primele cuvinte pe care le rosti Suzie
Granger a doua zi diminea]` la micul dejun. Apoi, cu un zâmbet
larg, spre Tessa: Scuz`-m` c` ieri nu mi-am dat seama, dar Sam
nu e genul care s` intre \n detalii... mai ales \n cele importante,
cum ar fi cine tr`ie[te cu el...
– Tessa nu tr`ie[te cu mine \n sensul \n care-]i umbl` ]ie
mintea, \i spuse Sam pe un ton calm.
– Oh, nu-l lua \n seam` pe Sam, gânguri Suzie. Diminea]a nu
are deloc sim]ul umorului. Cred c` ai observat [i tu atmosfera de
co[mar din timpul micului dejun.
Tessa \[i \mp`turi [ervetul [i se uit` la ro[cata al c`rui machiaj
la opt [i jum`tate diminea]a era impecabil ca la [apte seara când
o v`zuse ea pe Suzie.
– De obicei noi nu mânc`m aici... cel pu]in nu... micul dejun.
– Noi, repet` Suzie printre din]i. Ce cuvânt dr`gu] acest
„noi”, nu crezi? i se adres` lui Sam.
– Eu cred c` ar trebui s` plec. Am multe probleme de rezol-
vat. {i se ridic` zâmbindu-i lui Suzie. Cu siguran]` vei g`si ceva
cu care s`-]i umpli timpul.
Dup` plecarea lui, Tessa \[i trase scaunul s` se ridice.
60 SUSAN DOYLE

– B`nuiesc c` tu [i Sam petrece]i toat` ziua \nghesui]i \n mica


sal` de opera]ii.
– Nu chiar toat` ziua, r`spunse ea pe un ton calm. Diminea]a
nu lucr`m \mpreun`. Dac` vrei s`-l vezi, presupun c` \l g`se[ti
cu zidarii \n spatele casei.
– Nu fii atât de susceptibil`, Tessa. R`mâi s` mai st`m devorb`.
M` plictisesc de moarte \n mausoleul `sta lugrubru al lui Gerry.
– L-ai cunoscut pe tat`l lui Sam? o \ntreb` Tessa dup` ce se
gândi câteva momente la observa]ia ei, dându-[i seama c` nu [tia
nimic despre rela]ia lui Sam cu femeia din fa]a ei.
– Oh, da, chiar foarte bine. Sam m` aducea la Beechwood ori
de câte ori sosea acas` tat`l lui.
Tessa se uit` la ceas. Nu voia s` mai afle mai mult. Nu era
treaba ei. Curiozitatea era un mare defect [i dac` s-ar fi l`sat ispi-
tit`, f`r` \ndoial` c` ar fi deschis cutia Pandorei [i cine [tie ce-ar
fi aflat, a[a c` se scuz` politicos:
– |mi pare r`u, dar m` gr`besc. La nou` trebuie s` fiu la cabinet.
– Cum l-ai cunoscut pe Sam? insist` Suzie neluându-i \n
seam` remarca.
– M-am prezentat la interviu pentru post.
– Ah, da, sigur, postul `la... Sam mi-a spus aceea[i poveste.
– ~sta-i adev`rul, confirm` Tessa cu t`rie.
– |l cred pe Sam de asemenea scenarii, totu[i nu pricep de ce
[i-a dat atâta osteneal`. |n via]a lui a cunoscut destule femei, [i
pentru nici una n-a trebuit s` dea anun].
Sim]ind c` ro[e[te, Tessa se ridic` repede [i \[i scutur` de pe
uniform` câteva scame imaginare ca s`-[i ascund` tulburarea.
– Acum chiar trebuie s` plec.
– P`cat... tocmai când \ncepusem s` ne-n]elegem atât de bine.
|N PLASA SEDUC}IEI 61

Dându-[i seama c` e \n zadar s-o fac` pe Suzie s` renun]e la atitudinea


sa ostil`, Tessa ie[i f`r` s` mai comenteze, \[i lu` ta[ca [i plec` la lucru.
Când ajunse la cabinet, micu]a sal` de a[teptare era plin`, iar
Gus deja \ncepuse tratamentele.
Annie, care venise s`-l ajute, ]inea \n bra]e un pudel dr`g`la[.
– Scuz`-m` c` am \ntârziat, Annie.
– Nu-i nimic. Uit`-te pe list` [i zi „slav` Domnului”. Lumea a
\nceput s` vin` [i Gerry ar fi \ncântat s` vad` cum merge cabine-
tul. Tessa se gr`bi s` se ocupe de un câine agitat care l`tra
\ngrozitor de tare, hot`rât` s` nu se mai gândeasc` la Suzie, ba
chiar s-o evite. |mi pare r`u ce s-a-nâmplat cu câinele lui Jane, [i-mi
imaginez cât e de sup`rat`, mai spuse Annie.
– {i Sam a fost.
– Dar tu cum te sim]i? Ar`]i de parc` n-ai fi dormit toat` noaptea.
– M` simt destul de bine, zise Tessa, \ncercând s` potoleasc`
câinele [i ascunzându-[i fa]a ca Annie s` nu-[i dea seama c` nu numai
Bruce fusese motivul pentru care \n noaptea aceea nu prea dormise.
La dou`sprezece [i jum`tate ie[i pe verand` s` ia o gur` de
aer proaspt`t.
Gus ap`ru \n spatele ei oftând mul]umit.
– E timpul s`-mi \ncarc bateriile. M` duc s` m`nânc ceva... Dar
se opri v`zând o ma[in` \ncetinind \n fa]a lor. E Suzie, nu-i a[a?
Tessa miji ochii [i z`ri p`rul ro[u al lui Suzie [i fa]a palid` a b`rba-
tului de la volan. Cu cine, naiba, mai e acum? morm`i Gus. De
fapt, cu oricine ar fi, nu aduce decât necazuri. Asta-i lucru [tiut.
F`r` s` comenteze, Tessa urm`ri cum ma[ina se
\ndep`rteaz`. „Necazuri” era cuvântul potrivit. O sim]ise chiar \n
diminea]a aceea [i nu era o experien]` pl`cut`, ce [i-ar fi dorit-o
s` se repete.
Capitolul 5

Vineri diminea]a, \n timp ce se-ndrepta spre cabinet \[i aminti


remarca lui Gus despre Suzie care aducea numai necazuri [i,
\nainte s`-l vad` pe el, z`ri aparatele de fotografiat.
La \nceput se gândi c` erau cei din echipa televiziunii despre
care \i vorbise Sam dar, dup` cum strigau [i se \mpingeau, \[i
d`du seama c` nu sunt ei.
Gus \i f`cu semn cu mâna pe deasupra capului, dar nu
observ` decât prea târziu, \n schimb atrase aten]ia reporterilor.
|nainte se realizeze ce se-ntâmpl`, o \nconjurar` din toate p`r]ile
[i \ncepur` s-o bombardeze cu \ntreb`ri, \nghesuindu-se \n jurul
ei.
Exact \n clipa \n care sim]i c` se sufoc` \l v`zu pe Sam, cu un
cap mai \nlat deât to]i, f`cându-[i loc cu coatele s` treac`.
– S` nu deschizi gura, strig` la ea, prinzând-o de \ncheieturi.
Bli]urile \ncepur` s` clipeasc`, orbind-o. Sam o trase dup` el [i
Tessa se izbi de un reporter care-i st`tea \n cale.
|N PLASA SEDUC}IEI 63

– Sam, a[teapt`...
– S` a[tept... pe naiba! O târ\ pe verand` [i acolo Tessa \l v`zu
\mbrâncind cu o singur` mân` pe unul dintre \ndr`zne]i. Gus,
nu m` intereseaz` cum, dar scap` de ei! url` el, \mpingând-o
\n`untru [i trântind u[a \n urma lui. Acum e[ti mul]umit`... e[ti
fericit` pentru ce-ai f`cut mârâi printre din]i.
– Nu... nu [tiu la ce te referi, izbucni ea.
– Nu [tii? {i-ai vrea s` te cred?
– Dac`-mi spui de ce e[ti nervos, poate \n]eleg [i eu ce se
petrece aici.
Sam lu` un ziar de pe birou [i i-l trânti \n bra]e.
– Cite[te!
Tessa desf`cu ziarul [i se uit` la el, dar rândurile \i jucau \n
fa]a ochilor, totu[i \i atrase aten]ia fotografia \n care ap`rea
Beechwood Hall [i cuvintele care o \nso]eau... cu numele ei pus
\n frunte. Când termin` mai citi o dat`.
– Dar... e o prostie... aici scrie... c` sunt noua ta...
– Femeie... amant`... sau cum naiba te-oi fi exprimat.
– Eu...? Crezi c` eu le-am dat...?
– Dar ce s` cred? Sunt date detalii despre [ederea ta la
Beechwood [i aluzii la o rela]ie \ntre noi. Cum ai putut face a[a
ceva? Te-am prevenit de la \nceput c` vor denatura lucrurile.
– Dar eu nu... n-am f`cut eu asta. Nu [tiu de unde au aflat...
– Uite! {i-i b`g` ziarul sub nas, indicându-i cu degetul un
paragraf. Culoarea ochilor [i a p`rului t`u, vârsta, chiar referiri la
un interviu... cine altcineva le putea da toate detaliile astea? Nu
64 SUSAN DOYLE

zic c` nu [i-au r`st`lm`cit vorbele, dar de ce-ai stat cu ei la


discu]ii? Trebuia s` nu le dai aten]ie dac` au insistat... sau, cel
pu]in, s`-mi fi spus.
– Dar eu nu le-am zis nimic, Sam. Absolut nimic. Habar n-am
ce se petrece aici.
– Pân` acum am reu[it s`-i ]in la distan]`, iar dac`-mi vor
transforma cabinetul \ntr-o circotez` numai tu e[ti de vin`.
Trebuia s`-mi fi dat seama!
– N-am f`cut-o eu! se ap`r` Tessa. Nu [tia ce s`-i spun` ca s`-l
conving`. Indiferent cine scrisese toate acele minciuni, \i f`cuse
un mare r`u.
– De-acum \ncolo, ignor`-i... nici m`car nu mai privi \n
direc]ia lor. Ai \n]eles? Tessa sim]i c` se \nfurie. O acuza pe
nedrept [i nici m`car nu o l`sa s` se disculpe de[i, cu nodul care
i se pusese \n gât, abia dac` ar fi putut vorbi. A[a c` d`du din cap
c` a \n]eles [i-[i \ncle[t` pumnii. |n diminea]a asta a[tept
arhitec]ii [i deja am \ntârziat, \i mai spuse el [i ie[i trântind u[a.
Dup` plecarea lui, Tessa lu` ziarul [i \ncerc` s` citeasc` arti-
colul cu ochii \nl`crima]i. Când termin` de citit deja se sim]ea un
pic mai bine. Cel care concepuse articolul f`cuse specula]ii afir-
mând c` de când se mutase la Beechwood Hall \ncepuse o
rela]ie cu Sam Wilde, insinuând c` ar fi fost noua lui amant`.
Recitind articolul se mir` de ce se \nfuriase Sam. Presa, ca de obi-
cei, r`st`lm`cise adev`rul [i tr`sese concluzii pripite. Dar asta
conta? Dac` cineva trebuia s` fie sup`rat, ea era aceea, dar un
articol dintr-o publica]ie de scandal era ultimul lucru care s-o
|N PLASA SEDUC}IEI 65

\ngrijoreze. Ceea ce o durea era faptul c` Sam o acuzase [i c` nu


o crezuse când \i spusese c` nu [tie despre ce e vorba.
Brusc, \n minte \i \ncol]i o idee. La \nceput fu doar o
b`nuial`, apoi \[i aminti de ma[in` [i de [oferul cel misterios!
Dar cui s` povesteasc`? O singur` persoan` era lâng` ea când
o v`zuse pe Suzie \n ma[in`. Gus! |ns` nu-l putea amesteca \n
povestea asta. Sam ar fi zis c` e un aranjament \ntre ei [i,
oricum, nu era ferm convins` c` Suzie declan[ase scandalul.
Chiar a[a s` fi fost, Sam tot n-ar fi pus cuvântul ei \naintea celui
al lui Suzie, judecând dup` cum reac]ionase \n diminea]a aceea.
A[a c` hot`r\ s`-[i vad` de treburi [i, mai târziu, s` caute o moda-
litate prin care s`-[i dovedeasc` nevinov`]ia.

Copiii sosir` la cabinet zece minute dup` Sam. Tessa \i


instal` \n sala de a[teptare ca s` afle de la b`iat ce se \ntâmplase.
Feti]a plângea prea tare ca s` poat` vorbi.
Ca s`-l lini[teasc` le d`du câte o gum` de mestecat [i afl` de
la b`iat c` \l cheam` David. Avem cam opt ani [i surioara lui vreo
[apte.
– Poveste[te-mi rar ca s` vedem cu ce v` putem ajuta.
– Lâng` râu e un ponei care st` \ntins pe o parte [i scoate
sunete ciudate.
– Poate se odihne[te.
B`iatul d`du din cap c` nu.
– A lovit-o pe Millie.
66 SUSAN DOYLE

– Star n-a mai lovit niciodat`, zise feti]a printre lacrimi.


– Star? Aha... deci \l cunoa[te]i? Tessa a[tepta pân` cei doi
convenir` din priviri ce s` r`spund`.
– E poneiul nostru. Al meu [i al lui, [opti feti]a.
– Chiar al vostru? Nu al p`rin]ilor?
Deruta]i, copiii scuturar` din cap c` nu [i Millie \ncepu din nou s` plâng`.
– Nu e chiar al nostru, dar credem c` e bolnav, zise David.
– Mama voastr` [tie c` sunte]i aici?
– Nu... dar vii s-o vezi pe Star...? Te rug`m... David se ridic`
de pe scaun [i surioara lui se chinui [i ea s` se dea jos.
– Da, venim, se auzi vocea lui Sam. Ne conduce]i pân` acolo?
Copiii \ncepur` s`-i explice unde se afl` exact poneiul. Vre]i s`
face]i o plimbare cu Land Rower-ul? Copiii \ncuviin]ar` din cap [i
culoarea le reveni \n obraji. Tessa, \l rogi tu pe Gus s` ne \mpru-
mute ma[ina [i s` aib` grij` de cabinet? Am s` iau tot ce ne tre-
buie... ah, da, ar fi bine s` telefonez doamnei Dockens s`-i spun
unde sunt copiii [i s`-i cer permisiunea s`-i lase s` ne duc` la ponei.
– Vrei s`-i telefonez eu? \l \ntreb` Tessa sim]ind palma mic`
[i lipicioas` a lui Millie ag`]ându-se de mâna ei.
– Cinci-zero-trei-patru, inton` Millie pe nas, f`când-o s` râd`.
– So]ul doamnei Dockens lucreaz` \n Comisia silvic`, a[a c`
sunt sigur c` va fi \n]eleg`toare.
– Cuno[ti familia? \ntreb` Tessa mirat`.
– O cunosc destul de bine pe doamna Dockens ca s`-]i
garantez c` va le[ina când v` auzi c` pu[tii au \ntins-o de-acas`,
spuse Sam \ncruntându-se la cei doi.
|N PLASA SEDUC}IEI 67

Dup` multe rug`min]i, doamna Dockens fu de acord s`-i lase


pe copii s`-i \nso]easc` [i le mai spuse c` Star \i vizita deseori, c`
de multe ori \ntrerupea traficul [i c` numai copiii, printr-o
tehnic` numai de ei [tiut`, reu[eau s-o clinteasc` din mijlocul
[oselei.
Câteva minute mai târziu se aflau to]i patru \n Land-Rower-ul
care hurduc`ia pe drumul desfundat ce ducea \n p`dure.
– A]i venit singuri pân` aici? \i \ntreb` Tessa, \ngrozit` la gân-
dul c` cei doi s-ar fi putut aventura pân` acolo.
– A trebuit s-o urm`rim, zise David cu o voce firav`.
– Fiindc` se purta ciudat, ad`ug` Millie.
– {i dup` ce s-a-ntins pe o parte a]i venit direct la cabinet? vru
s` afle Sam.
– Am alergat \ntr-un suflet, zise David. Uite-l acolo... lâng`
râu...
Sam opri ma[ina [i coborâr`. Tessa o lu` \n bra]e pe Millie
care plângea.
– Star o s` moar`... [tiu c-o s` moar`.
{i Tessa \nclina s` cread` acela[i lucru. Poneiul st`tea chircit
\ntr-o rân`.
Sam \[i lu` trusa [i le spuse copiilor s` a[tepte \n ma[in`.
Când se apropiar`, poneiul nu f`cu nici un gest c` ar vrea s`
se ridice.
– Tessa, pân` vedem dac` are nevoie de un sedativ, ocup`-te
de ea, mângâi-o, strig-o pe nume, iar eu am s` m` uit \n gura ei.
Cred c` [tiu ce e cu ea. Fere[te-te s` nu te loveasc` cu copitele.
68 SUSAN DOYLE

Când Sam \i prinse maxilarele cu mâna, poneiul \ncerc` s` se


ridice, \ndreptându-[i gâtul [i trântind-o pe Tessa pe spate.
– Te-ai lovit? o \ntreb` el \ngrijorat, repezindu-se s` o ridice
de sub]iori.
– Sunt... bine, spuse pu]in ame]it`. Mai \ncearc`, Sam te rog.
Z`u c` nu sunt r`nit`.
De data aceasta poneiul r`mase lini[tit [i Tessa se apropie de el.
– E[ti sigur` c` vrei s` continui?
– Da [i... gr`be[te-te? spuse cuprins` de mil` v`zând pupilele
dilatate ale c`lu]ului.
Sam \i zâmbi \ncurajator apoi, cu un efort desf`cu maxilarele
\ncle[tate ale animalului [i \i b`g` u[or forcepsul \n gur`, \n timp
ce Tessa lini[tea poneiul.
– Gata... am apucat-o zise el r`suflând u[urat.
– Ce e?
– O bucat` dintr-o pung` de plastic. Probabil c` a \nghi]it-o o
dat` cu mâncarea.
– Crezi c` ai scos-o pe toat`?
– O s` vedem fiindc` imediat se va ridica, a[a c` d`-te repede
\napoi.
Tessa se retrase câ]iva pa[i, dar Sam de-abia avu timp s` se
dea la o parte c` Star se [i ridic`.
– Oh, Sam... e bine. Cum de-ai [tiut?
– Am mai tratat cazuri de asfixiere... dar nu am putut salva
toate animalele, fie c` am fost chemat prea târziu, sau pentru c`
n-au fost descoperite la timp.
|N PLASA SEDUC}IEI 69

– Crezi c` a mâncat din gunoi?


– Din p`cate, da. Dac` nu sunt pungi de plastic, mai exist`
dopuri sau sfoar` care li se \nf`[oar` \n jurul intestinelor. Toate aces-
te resturi sunt un pericol pentru ele. Star a avut noroc cu copiii.
– Nu crezi c` i-au r`mas resturi pe trahee?
– Cred c` am cur`]at-o bine, dar am s-o ]in sub observa]ie [i-am
s` pun cazul \n discu]ie \n fa]a Comisiei silvice. Dup` ce Star se
\ndep`rt` [i \ncepu s` pasc`, se apuc` s`-[i adune de jos instru-
mentele. Acum tu m`-ngrijorezi mai mult, \i spuse când Tessa se
aplec` s`-l ajute, dar ea uitase deja de lovitur` [i un moment nu
[tiu la ce se refer`.
– Ce face Star? strigar` copiii din ma[in`.
– S` mergem s` le spunem, zise el zâmbind.
Copiii s`rir` din ma[in` [i se repezir` s` li se arunce \n bra]e.
– Se simte bine? Ce i-a]i f`cut? Se cerur` toate am`nuntele, iar
Sam le explic` totul cu r`bdare.
|n cele din urm`, plictisit` de atâtea detalii, Millie \ntinse mâinile
[i Tessa o ridic` \n bra]e. Feti]a c`sc` obosit` [i \nchise ochii.
– Cuiva \i e somn, râse Sam.
– Mie nu, protest` David. Putem merge s` ne lu`m la
revedere?
– Merge]i voi doi. Eu o duc pe Millie \n ma[in`, spuse Tessa.
Sam [i David se duser` la râu s` o vad` pe Star bând ap`, iar
Tessa se a[ez` cu Millie cuib`rit` \n bra]ele ei pe bancheta din
spate de unde \i putea vedea mai bine pe cei doi.
Când se \ntoarser`, David se urc` \n fa]` lâng` Sam.
70 SUSAN DOYLE

– Millie se simte bine, nu? \ntreb` aruncând o privire \n spate


spre surioara sa adormit`.
– E frânt` de oboseal`, zise Tessa zâmbind.
– Nu-i a[a c` noi am salvat-o pe Star? spuse b`iatul \ntorcân-
du-se spre Sam.
– Bine\n]eles c` voi, \ncuviin]` el pornind motorul.
– O s`-i spui asta mamei? Nu-i place când plec`m de-acas`.
– Nu-]i face griji, am s`-i explic totul.
Tot drumul David nu-l sc`p` din ochi, sorbindu-i fiecare
vorb`. Sam \i vorbea cu blânde]e, râdea mult, din când \n când
surprinzând \n oglind` privirea Tessei a]intit` asupra lui.
|n sfâr[it, dup` ce Land-Rower-ul str`b`tu hurduc`ind câteva
fâne]e, Sam opri ma[ina \n fa]a unei case acoperit` cu vi]` de vie
[i Tessa se trezi \n fa]a unei femei pe care Sam, probabil, o
cuno[tea foarte bine, fiindc` ea \i zâmbea l`sându-[i palma
b`t`torit` pe bra]ul lui.
– Iar a f`cut vreo pozn`? zise doamna Dockens f`când semn
cu capul spre feti]a din bra]ele Tessei.
– Dimpotriv`, r`spunse ea.
– Slav` Domnului! Când a]i telefonat tocmai m` preg`team
s`-l sun pe tat`l lor, oft` femeia luându-i-o pe Millie din bra]e [i
zgâl]âindu-l u[or de um`r pe David. Data viitoare când v` mai
duce]i dup` ponei s`-mi spune]i [i mie. Eu credeam c` a]i plecat
s` v` lua]i \nghe]at`.
– A fost vina noastr` c` i-am ]inut pân` la ora asta, se scuz`
Sam. Dac` n-ar fi fost ei, Star ar fi murit sufocat`.
|N PLASA SEDUC}IEI 71

– Oh, poneiul `la! M` mir c` pân` acum nu l-au adus


\n`untru s` m`nânce cu noi la mas`. Nu e al nostru, cum s-ar
crede, dar \n fiecare diminea]` la [ase \[i face apari]ia la gardul
dinspre gr`din`.
Sam \ncepu s` râd`, apoi \l \mpinse u[or pe David s` intre \n
cas`. Din ma[in` Tessa \i urm`rea fiecare mi[care, atent` la
fiecare inflexiune a vocii lui. Voia s` [tie totul, \n cele mai mici
detalii.

Star chiar nu are un st`pân care s`-i poarte de grij`? \l \ntreb`


\n drum spre cas`. C`ldura corpului lui aproape atingându-l pe
al ei \i d`dea fiori de pl`cere.
– Oh, ba da, are unul. Poneii sunt proteja]i prin lege. Fiecare
proprietar are un semn specific, iar caii sunt \nsemna]i la târgul
anual, lucru esen]ial \n identificarea lor \n caz de accident. {i
Star e \nsemnat` dar, probabil, n-ai observat.
– Cu toate astea era s` moar`.
– De[i \i supravegheaz` pe Millie [i pe David, p`rin]ii nu \i
pot opri s` conlinde coclaurile.
– Am v`zut, dar \n privin]a animalelor, consideri c` e bine s`
le la[i singure? E riscant...
– {tiu, dar nici s` le ]ii legate sau \n ]arcuri nu po]i.
– Sigur c` Star e bine, oft` Tessa.
– Stai lini[tit`, mâine m` \ntorc s` v`d cum se simte.
|[i continuar` drumul \n t`cere [i, curând, Tessa \nchise ochii
l`sându-se leg`nat` de zumzetul uniform al motorului. Dar
72 SUSAN DOYLE

aceast` stare de pl`cut` letargie fu \ntrerupt` de frâna brusc` [i


de \njur`tura tras` de Sam.
– S-au \ntors, lua-i-ar dracu’! {i f`când stânga intrând \n
curtea restaurantului.
Tessa se prinse de scaun uitându-se la botul ma[inii gata s`
intre \n mesele de plastic [i umbrelele a[ezate \n cerc.
– Ce... ce s-a-ntâmplat? se bâlbâi, trezit` brusc din somn.
– Nu vezi ce e \n fa]a cabinetului?
– Au venit din nou reporterii, nu? zise ro[ind, de parc` ea ar
fi fost vinovat` de situa]ia aceea.
Sam mai trase o \njur`tur`.
– Credeam c` am sc`pat de ei.
Tessa \[i l`s` privirea \n poal`. Ce putea spune? Dac` ar mai
fi \ncercat s` se dezvinov`]easc`, Sam s-ar fi enervat [i mai tare.
R`sun` u[urat` când o auzi pe Jane strgându-i:
– Sam... Tessa, intra]i. Tocmai am deschis.
Spre surprinderea Tessei, Sam reu[i s` schi]eze un zâmbet.
– Cu pl`cere, dar alt` dat`, acum avem probleme.
– Mie-mi spune]i! Ne-am trezit cu ei la prânz.
– Ar fi trebuit s`-mi dau seama, morm`i Sam printre din]i.
– |ntr-o zi, dou` or s` se plictiseasc` [i or s` plece, iar
lucrurile vor intra \n normal. Sam, tu ai mai avut de-a face cu
situa]ii de genul `sta.
– De-asta [i vreau s` le evit.
– Haide]i \n gr`dina din spate s` be]i ceva rece [i s` mânca]i
ni[te sandvi[uri, insist` Jane. Acolo ve]i fi \n siguran]`.
|N PLASA SEDUC}IEI 73

|n cele din urm` Sam ced` [i intrar` \n gr`dini]a din spatele restaurantului.
– F`ce]i-v` comozi, aici nu v` deranjeaz` nimeni; e oaza noas-
tr` de lini[te, le zise Jane.
Sam se a[ez` comod, apoi \i f`cu semn Tessei spre scaunul
liber de-al`turi, dup` care se l`s` o t`cere ap`s`toare.
– Sam... s` [tii c` nu eu... rupse ea t`cerea, \ncercând s`-i mai
explice o dat`.
– |n seara asta nu te po]i \ntoarce la Beechwood Hall.
Majoritatea a[teapt` acolo, o \ntrerupse el, pe un ton calm.
– Asta conteaz`? Mai mult de-atât n-au ce face [i... chiar nu
\n]eleg de e[ti atât de furios c` au publicat porc`ria aia...
– Tocmai fiindc` e o porc`rie. Oamenii pleac` urechea la
chestii de-astea... cred c` le place s` cread` lucruri urâte. Tu
chiar ai vrea s` se cread` c` te-am „importat” la Beechwood ca s`
m` distrez cu tine?
Tessa \[i d`du seama c` vorbe[te serios [i c` este mai pre-
ocupat de buna ei reputa]ie decât ea.
– Dar amândoi [tim c` nu e adev`rat. Ce conteaz` c` oamenii
sunt atât de tâmpi]i s` cread` \n minciuni?
Sam o privea strângând din buze.
– Conteaz` enorm pentru c` nu se vor opri aici; \n momen-
tul \n care „adulmec`” o poveste \ncep s` te h`ituiasc` pân` la
exasperare.
Tessa cl`tin` din cap ne\n]elegându-i logica.
– E chiar atât de important ce gândesc oamenii \ncât s`-]i faci
atâtea probleme?
74 SUSAN DOYLE

– Spre deosebire de tine care nu-]i faci deloc, mie situa]ia asta
\mi d` peste cap tot programul de lucrur.
– N-am nici o vin`. De ce nu vrei s` m` crezi? strig` disperat`.
– Uite ce e, Tessa, zise el oftând. Nu vreau s` renun] la tine...
dar nu exist` decât o singur` alternativ`. Dac` ai -pleca de-aici,
imediat ar disp`rea [i ei.
– S` plec?
Sam o privi cu r`ceal`.
– M`car pentru câteva zile.
– Dar nu am unde s` m` duc.
– Cum adic` n-ai unde? zise el \ncruntându-se. Te duci acas`, la
Oxford. Familia ta care, probabil, a citit ziarele dore[te o explica]ie
[i ai ocazia s` i-o dai. Pe Gus [i Annie nu-i deranjeaz` s`-]i ]in` locul.
Nici pe tine, se gândi Tessa dezam`git`. De fapt, vrei s` scapi
de mine, Sam Wilde. Sunt o piedic` \n calea ta [i acum \]i dore[ti
s` nu m` fi angajat... Nici nu-]i pas` c` m` simt r`nit` [i umilit`.
– Nu te uita a[a la mine, Tessa. Dac` consideri c` ai destul` expe-
rien]` s` ]ii situa]ia de-aici sub control, afl` de la mine c` te-n[eli.
Tessa \[i mu[c` buza de jos dorindu-[i ca \n sâmb`ta aceea s` nu
se fi trezit devreme ca s` se prezinte la blestematul de interviu. Din
clipa \n care \l cunoscuse pe Sam Wilde, totul \i mergea anapoda.
Cu ce drept o expedia ca pe un pachet? Doar dac` voia s`
r`mân` singur cu Suzie...
Cele mai sumbre temeri se adeverir` când al auzi spunând:
– Chiar \n seara asta te conduc la gar`. |mi pare r`u, Tessa,
dar n-am de-ales. Trebuie s` pleci.
Capitolul 6

Trenul ie[ea \ncet din gar`.


Tessa \[i lipi nasul de geam [i se uit` \n lungul peronului
pustiu.
Sam plecase.
Când trenul prinse vitez` se a[ez` pe banchet` [i imediat se
\ntoarse cu gândul la dup`-amiaza aceea, când prezen]a lui [i
felul \n care-i vorbise lui David \i d`duse o stare de lini[te inte-
rioar` [i deplin` siguran]`. Cum fusese posibil ca tot el, nu peste
mult timp, s-o trateze \n felul acela de umilitor.
Trenul ajunse la Oxford pe \nserat [i \n taxiul ce o ducea
acas` nu se mai gândi deloc la Beechwood. Acum important era
ce avea s` spun` familiei.
– Opre[te acolo, te rog, \i spuse taximetristului, f`când semn
spre casa cu toate luminile aprinse.
Tocmai achitase c`l`toria [i se uita dup` taxiul care se
\ndep`rta când u[a se deschise brusc [i Felix, Todd, Archie [i
tat`l ei se repezir` spre alee.
76 SUSAN DOYLE

– Tessa... bine-ai venit acas`, \i strig` Joe plin de bucurie.


– {ti]i... ei, bâigui ea privindu-l surprins`.
– Tocmai a sunat [eful t`u [i d`deam cu banul care s` mearg`
s` te ia de la gar`.
Tessa observa cât erau de ner`bd`tori s`-i pun` \ntreb`ri,
fiindc` nu f`ceau nici un efort s`-[i ascund` curiozitatea.
– Ah, t`ticule! suspin` ascunzându-[i fa]a \n um`rul lui [i când
intrar` to]i patru \n cas` sim]i tot sângele scurgându-i-se \n picioare.

– Tessa de ce nu vrei s` ie[im \n ora[? E o sear` superb` iar


tu ai stat tot weekend-ul \n cas`.
Era \n gr`din` cu Todd [i de fiecare dat` când se uita la el
vedea chipul celuilalt b`rbat al lui Sam: ochii lui cenu[ii reflec-
tându-se \n cei alba[tri ai lui Todd [i buclele castanii acoperind
coama blond` a acestuia. Clipi vrând s` alunge imaginea aceea
obsedant`. Dac` va mai sta mult timp \n cas` chiar c` avea s`
\nnebuneasc`. Trecuser` deja trei zile [i nu avea nici o veste de
la Sam.
– Ie[im, ce zici?
– Bine, ie[im, accept` ea \n cele din urm`.
Pentru o sear` de luni, petrecerea la care o duse Todd se
dovedi destul de reu[it`. Tessa \i cunoscu noii prieteni [i tocmai
\ncepuse s` se relaxeze când Amber, o brunet` cu ochi c`prui se
apropie s`-i vorbeasc` despre articolul din ziar.
– N-ar trebui s` crezi tot ce scriu ziarele, spuse v`zând pe fa]a
ei aceea[i expresie ne\ncrez`toare pe care o surprinsese [i pe
|N PLASA SEDUC}IEI 77

chipurile fra]ilor ei când \ncercase s` le dea o explica]ie legat` de


articol. Da, Sam avea dreptate... din nou. Oamenii nu doreau s`
afle adev`rul.
– Ce norocoas` e[ti c` ai ocazia s` lucrezi cu el, zise Amber
privind-o cu admira]ie.
Era greu s` pun` cap`t unei discu]ii al c`rui subiect era Sam
Wilde, a[a c` acuzând o durere de cap, hot`r\ s` ia un taxi [i s`
se \ntoarc` acas`, \ns` Todd se \mpotrivi categoric.
– Cum durerile de cap nu dureaz` atât de mult, nu accept nici o
scuz` pentru joi când la discotec` e sear` de blues, o mai aten]ion` el.
Tessa ridic` din umeri oftând [i brusc realiz` c`, de fapt, nu
avea nici un motiv s`-l refuze. Nu avea unde s` se duc` [i era
limpede c` Sam nu inten]iona s`-i telefoneze.
Urm`toarele zile trecur` \ngrozitor de \ncet. Joe era \ngrijorat
de starea ei \ns`, destul de diplomat, o l`s` \n pace.
Joi fu o zi ploioas`. Stând la geam privea paji[tea din fa]a
casei [i asta o duse cu gândul la New Forest.
Ce mult \i lipsea!
Parc` sim]ea pe buze gustul \n]ep`tor al acelor de brad,
sim]ea mirosul p`mântului reav`n [i auzea corul p`s`relelor cu
ciripitul lor. Vedea Beechwood Hall cu ochii min]ii, pe Greeley
[i pe doamna Pearson cu bârfele ei, pe muncitori cu problemele
lor [i pe Sam care refuza cu \nc`p`]ânare sugestiile arhitectului...
Nu, \n felul acela se distrugea singur`, \[i spuse furioas`.
Putea s` accepte faptul c` Sam o scosese definitiv din via]a lui...
[i asta \ntr-un mod cât se poate de inteligent.
78 SUSAN DOYLE

Acum nu-i mai r`m`sese decât s` se resemneze [i s` ia via]a


de la cap`t!

– Te distrezi bine? \i strig` Todd ca s` acopere zgomotul prea


strident al muzicii.
– Grozav! \i r`spunse Tessa, \n timp ce-[i leg`na corpul \n rit-
mul muzicii.
Descoperise c` Todd [i prietenii lui erau ni[te oameni foarte
dr`gu]i, mai ales Amber, bruneta care o \ntrebase despre Sam.
Noroc c` de-atunci nu mai deschisese subiectul!
– Acum unde mai mergem? o \ntreb` el \n ma[in` când ple-
car` de la discotec`.
– Acas`, sunt frânt` de oboseal`.
– }i-ai pierdut antrenamentul, râse Todd. Poate, totu[i, m`
invi]i la un p`h`rel \nainte de culcare, zise el rânjind
[mechere[te.
– A[a m`car pot s` te-arunc peste gard dac` \ntreci m`sura.
Tocmai se \ndreptau râzând spre cas`, pe alee, când u[a se
deschise [i Joe Dance ap`ru \n prag, cu mânecile suflecate.
– V-a]i distrat bine?
– Nemaipomenit, zise Todd v`zând c` Tessa ezit` s`
r`spund`.
– R`mâi la o cafea, \l invit` Joe.
Tessa \i urm` gândindu-se s` se r`coreasc` pu]in [i s`-[i
treac` peria prin p`r, iar dup` cinci minute intr` \n salon cu fa]a
uns` cu crem`.
|N PLASA SEDUC}IEI 79

– Tat`, ai turnat cafeaua...? |n clipa aceea sim]i c` i se moaie


picioarele [i imediat gând c` o s` se pr`bu[easc`.
B`rbatul din fotoliu o privea \ncruntat, cu o expresia
amenin]`toare.
– Sam! [opti.
– Bun`, Tessa.
Apoi se l`s` o lini[te ap`s`toare.
– Domnul Wilde... Sam a sosit imediat dup` plecarea voastr` [i...
– |ntre timp am b`ut ceai, \l \ntrerupse Sam pe Joe Dance.
– {i am discutat, ad`ug` tat`l ei.
De[i buzele \i tremurau, Tessa reu[i s` schi]eze un zâmbet,
apoi \[i aminti c` \n camer` mai era [i Todd când Todd el \i
atinse bra]ul. Zâmbetul lui aproape o convinse c` este unul sin-
cer, \ns` atmosfera din camer` era atât de tensionat` c` Tessa
realiz` c` nu \ncearc` decât s` fie politicos.
– De data asta am s` refuz invita]ia, spuse el [i f`cu un semn
din cap \n direc]ia lui Sam. O clip` cei doi se privir` cu ostilitate,
a[a c` Tessa nu fu surprins` c` Todd ad`ug`: Cafeaua r`mâne pe
alt` dat`, domnule Dance. Ne vedem mâine, Tessa.
– Todd, \mi pare sincer r`u, spuse ea \n timp ce-l conducea
spre u[`.
– Nu e vina ta c` se afl` aici, spuse el ursuz. Dac` ai nevoie
de mine [tii unde m` g`se[ti.
Tessa a[tept` pân` când \l v`zu s`rind gardul apoi, tremurând
de parc` ar fi trebuit s` dea ochii cu un pluton de execu]ie, intr`
\n cas`.
80 SUSAN DOYLE

|ntorcându-se \n camer` v`zu expresia lui Sam care nu era


deloc prietenoas` [i inima i se zb`tu \n piept.
– V` las singuri s` sta]i de vorb`, le zise tat`l ei. M` duc s` m`
culc. {i... Tessa, Sam r`mâne aici peste noapte, a[a c`
preg`te[te-i dormitorul liber. E periculos s` conduci pe [osea la
ora asta.
Tessa \ncuviin]` din cap privindu-[i tat`l cu afec]iune.Totu[i,
nu \n]elegea de ce Sam se afla acolo, la ora aceea târzie [i nici de
ce se ostenise s` vin` dup` o s`pt`mân` de t`cere.
Când r`m`seser` singuri \[i \ndrept` umerii [i-[i \n`l]` b`rbia
sfid`tor. Pe parcursul s`pt`mânii, treptat, se obi[nuise cu gân-
dul c` Sam nu o voia \n preajma lui. Era clar c` \i complica via]a
[i c` nu era preg`tit pentru asta. La aceast` concluzie ajunsese [i
\n ce o privea, iar acum nu mai dorea s` aib` de-aface cu el, ca
s` nu o determine s` se r`zgândeasc` \n privin]a hot`rârii deja
luate legat` de viitorul ei.
– Ai venit cu ma[ina? N-am v`zut-o afar`, \l \ntreb` cu o
polite]e rece.
– Tat`l t`u mi-a sugerat s-o ]in \n garaj peste noapte.
– Ai b`ut cafea?
– Ceai... [i dou` beri. Tat`l t`u e o gazd` perfect`.
Tessa \n]elese aluzia... anume c` nu fusese acas` pentru a-l
servi chiar ea. Brusc se \nfurie, nemaifiind \n stare s` se prefac`.
– De fapt, de ce-ai venit?
Sam se ridic`.
– Tu de ce crezi c-am venit?
|N PLASA SEDUC}IEI 81

– Drept s`-]i spun, habar n-am. Am b`nuit c` t`cerea ta


\nseamn` c` nu mai vrei s` [tii de mine, c` m-ai concediat.
– Dar tu vrei s` se termine?
|n tonul lui nu se sim]ea nici o nuan]` de regret, sau vreo
inten]ie de a-[i cere scuze pentru felul \n care se purtase cu ea.
– Cred c` ar trebui s`-]i spun...
– C` nu vrei s` te mai \ntorci? i-o t`ie scurt, mijindu-[i ochii.
– S` m`-ntorc cu tine? zise ea ]inându-[i o clip` respira]ia.
Nu-n]eleg...
– Sau nu vrei s`-n]elegi. Am impresia c` \n seara asta te-ai dis-
trat prea bine ca s` te mai gânde[ti serios la slujb`.
Asta era culmea! Acum insinua c` ea ar fi de vin` c` nu o
c`utase timp de o s`pt`mân`!
– Da, ne-am distrat grozav. Te-a[teptai s` m` g`se[ti p`zind
telefonul?
– M` a[teptam ca, cel pu]in, s` te g`sesc acas`.
– De ce n-ai sunat mai \ntâi? \l \ntreb` \ncercând s`-[i p`streze calmul.
– Ca s` ne d`m \ntâlnire? replic` el pe un ton sarcastic.
Tessa era [ocat`. Sam \i vorbea de parc` se f`cea vinovat` de
ceva \ngrozitor. Nu avea nici un drept s`-i repro[eze ceva, dup`
ce o s`pt`mân` nu d`duse nici un semn de via]`.
Acum chiar c` se \nfuriase de-a binelea [i nu se mai putu
ab]ine s` nu izbucneasc`.
– Sperai s` m` g`se[ti a[teptându-te... cum fac ceilal]i? Ai
impresia c` toat` lumea graviteaz` \n jurul t`u, dar nu-i a[a. Cel
pu]in eu nu!
82 SUSAN DOYLE

– Credeam c` pentru tine slujba asta conteaz` mult mai mult.


Dac` \]i aduci aminte \n anun]ul meu, printre altele era
men]ionat` [i flexibilitatea. Când ai acceptat slujba [tiai c` te
po]i a[tepta la orice. Nu po]i spune c` nu te-am avertizat. Dac`
ai v`zut c` nu te caut, de ce n-ai sunat?
– Aha, acum am \n]eles! Te-ai deplasat pân` aici fiindc` erai
curios cum am s` reac]ionez, nu-i a[a? }i-am r`nit orgoliul...
te-a[teptai s`-]i telefonez ca s` m` milogesc s` m` reangajezi...
asta-i problema, nu?
– E[ti ridicol`!
Tessa nu-[i d`du seama c` el se apropiase tiptil decât atunci
când fu destul de aproape ca s`-i simt` respira]ia. Vru se s`
\ndep`rteze, dar Sam o prinse de \ncheietur` [i atunci sim]i
trezindu-se \n toat` indignarea acumulat` \n ultimele zile.
– Nu-]i dai seama c` ]i-am f`cut cel mai mare serviciu
alungându-se din Beechwood Bridge? Iar acum, când vin s` te
duc \napoi, apari acas` la nu [tiu ce or`.
Tessa se smulse s` scape din strânsoare, dar el nu-i d`du drumul.
– {tii c` ai tupeu, [opti ea, printre din]i, sperând c` tat`l ei s`
nu aud` ce se-ntâmpl`. S` nu crezi c` m` po]i trata ca pe vreuna
din femeile tale, fiindc` n-ai s` reu[e[ti!
– E[ti culmea! tocmai fiindc`-mi pas` de reputa]ia ta... ca s`
nu fii luat` drept „vreuna din femeile mele” am f`cut ce-am
f`cut.
– Dar ai exagerat [i exagerezi [i acum... strângându-m` atât
de tare.
|N PLASA SEDUC}IEI 83

Luat prin surprindere de remarca ei \i d`du repede drumul,


l`sându-i dâre ro[ii pe mân`.
– Scuz`-m`... nu-n]eleg de ce trebuie s` ne cert`m.
– Eu nu m` cert.
Luându-i mâna, Sam \ncepu s`-i maseze u[or \ncheietura
pân` disp`ru ro[ea]a [i uitându-se la ea cu o privire atât de vino-
vat` c` Tessa sim]i c` cedeaz`... c` toate deciziile pe care le luase
nu mai aveau nici o valoare. Nu te mai uita a[a la mine, Sam
Wilde! se ruga \n gând.
– Ei, cum r`mâne? o \ntreb` el ridicând dintr-o sprâncean`.
Tessa \[i trase mâna dintr-a lui. N-am vrut s` te r`nesc. Nu o
r`nise decât poate \n suflet, dar \n momentul acela nu-[i putea
s`-[i evalueze sentimentele, cu atât mai pu]in s` discute cu el
acest subiect. Tessa... vorbele ar trebui s` fie cea mai corect`
form` de comunicare dar, se pare c` nou` ne sunt cel mai mare
du[man... Ceea ce vreau s`-]i spun... dar nu m` pricep cum s-o
fac este c`... vreau s` te-ntorci. Am nevoie de tine la Beechwood.
Tessei nu-i venea s` cread` ce aude. Era singurul b`rbat care o
f`cea s` se simt` \n felul acela... furioas`, cu o clip` \n urm`, iar
acum atât de fericit` c` \i venea s` se repead` [i s`-l \mbr`]i[eze...
{tia r`spunsul \nainte ca el s-o \ntrebe:
– Te \ntorci cu mine la New Forest?

Pacientul era un superb câine de vân`toare.


– Crezi c` trebuie operat? \ntreb` Gus.
Sam cl`tin` din cap.
84 SUSAN DOYLE

– Da, cred ca da. Deja a suferit prea mult din cauza rupturii
de ligament. A mâncat ceva?
– N-a mâncat absolut nimic.
Sam mângâie capul mare [i zbârlit al câinelui care-i urm`rea
fiecare mi[care cu ochii negri [i vioi.
– Tessa, preg`te[te, te rog, sala de opera]ii [i rade-l. Am s`
\ncerc s`-i refac articula]ia.
Tessa \ncuviin]` din cap, salutându-l pe Gus cu un zâmbet, \n sin-
gurul moment de r`gaz din dup`-amiaza aceea, de când se \ntorsese.
– Ce bine c` te-ai \ntors, Tessa. Ne-a fost dor de tine.
– Gr`be[te-te, Tessa, vreau s` \ncepem cât mai repede, zise
Sam privind-o cu r`ceal`.
Nu era surprins` de tonul lui aspru. |ntre ei atmosfera
devenise tensionat` chiar de la \nceput. Parc` regretându-[i ges-
tul, Sam se \nchisese \n el \nc` din timpul c`l`toriei, a[a c` Tessa
ajunsese la Beechwood Hall cu nervii \ncorda]i la maximum
\ntrebându-se dac` Suzie se mai afla acolo, fiindc` el nu-i
pomenise absolut nimic despre ea, nici despre reporteri. |ngro-
zit` s` nu dea ochii cu vreunul, coborâse din Porsche, r`suflând
u[urat` de-abia când v`zuse figura calm` a lui Greeley.
F`cuse alegerea corect` \ntorcându-se acolo? se \ntrebase \n
timp ce se preg`tea s` plece la lucru. L`sându-l pe tat`l ei s`-i
dea explica]ii lui Todd fusese o la[itate din partea ei. Se sim]ea
vinovat` fa]` de el, dar plecând foarte devreme nu mai avusese
timp s`-[i ia r`mas bun [i nici de la Archie [i Felix, care
r`m`seser` peste noapte la ni[te prieteni. Indiferent ce discutase
|N PLASA SEDUC}IEI 85

cu o sear` \n urm` tat`l ei cu Sam, rezultatul fusese \n favoarea


lui Sam trebuind s` recunoasc` faptul c` tat`l ei \i pl`cuse... iar
Joe Dance nu era un om u[or de cucerit.
– Nu e[ti obosit`? o \ntreb` Sam schi]ând un zâmbet, \n timp
ce se preg`teau de opera]ie, primul gest spontan din ziua aceea.
– M` descurc, \i r`spunse \ntorcându-i zâmbetul.
– |n care camer` am dormit azi-noapte? zise el punându-[i
m`nu[ile chiurgicale.
– |n camera de oaspe]i. De ce \ntrebi?
– Perna mirosea a parfumul t`u
Tessa \[i spuse c` probabil tat`l ei \i luase perna din dulap.
– Ai mirosul fin replic` ea preg`tind instrumentele.
– Nu m` \n[al` niciodat`. Sam se apropia de ea, dar Tessa
sim]i asta chiar f`r` s`-l vad`. Cum spunea [i Gus... [i eu m`
bucur c` te-ai \ntors. Mi-ai lipsit.
Tessa a[tept` s`-i dispar` ro[ea]a din obraji [i de-abia dup`
aceea se \ntoarse cu fa]a spre el.
– Honey e preg`tit` da, mai \ntâi, vreau s`-mi explici ce pro-
cedur` vei aplica.
– Am s`-i \nlocuiesc ligamentul cu unul nou f`cut din
]`suturile adiacente. Exist` mai multe tehnici... Ai mai v`zut pân`
acum vreo ruptur` de ligament? coment` el \n timp ce Tessa \l
urm`rea cu aten]ie fecând prima incizie.
– Am mai v`zut, dar asta pare foarte serioas`, nu?
– Câinii de vân`toare sunt animale pline de energie, foarte
active, dar acest handicap cred c` a f`cut-o s` sufere mult.
86 SUSAN DOYLE

La sfâr[it amândoi r`suflar` u[ura]i [i mul]umi]i.


– Va dura ceva timp pân` se va reface complet, spuse Tessa,
apucându-se s` fac` cur`]enie.
– Supravegherea postoperatorie este obligatorie, a[a ce-]i vei
putea demonstra instinctele materne asupra ei spuse el râzând.
– Dup` o asemenea opera]ie merit` s` fie r`sf`]at`. Sper c`
st`pânii ei n-or s-o ia prea repede de-aici.
– Vor trebui s` aib` r`bdare cu ea. Dou`, trei s`pt`mâni Honey
va fi nevoit` s` stea \n repaus total, iar aici e mai \n siguran]`.
Restul dup`-amiezii r`maser` amândoi s` supravegheze
câinele, dar Honey era un exeplar rezistent [i s`n`tos a[a c`,
de[i opera]ia fusese complicat`, dup` anestezie \[i revenise com-
plet.
Imediat dup` ora cinci \n fa]a cabinetului opri un camion din
care cobor\ un b`rbat.
– E Eustace Mayfield, spuse Sam uitându-se pe fereastr`. Nu
l-am mai v`zut de ani de zile de[i ferma lui e \n apropiere. Pe vre-
mea aceea avea o ciread` de vaci care d`deau un lapte excelent.
B`rbatul intr` urmat de un câine ciob`nesc. Dup` ce se salu-
tar`, Eustace Mayfield cl`tin` din cap frecându-[i b`rbia.
– Sam, nu-mi place deloc cum arat` Shep. E lipsit de vlag`,
obose[te foarte repede [i vomit` tot ce m`nânc`. Parc` trage s`
moar`.
– Câ]i ani are? \l \ntreb` Sam \n timp ce-l examina pe Shep.
– Aproape opt. Diminea]a e atât de obosit c` nu se poate
trezi. Mi-ar pare r`u s`-l pierd.
|N PLASA SEDUC}IEI 87

– Sper s` nu se-ntâmple asta, zise zâmbindu-i \ncurajator.


Oricum, am s`-l opresc aici pentru analize. Nu vreau s` pun un
diagnostic \nainte s` [tiu sigur. Vino luni s`-l iei.
– F`r` el m` descurc foarte greu. Nu po]i s`-i dai ceva s` se
simt` bine ca s` nu-l las aici?
Sam cl`tin` din cap.
– Haide, Eustace, [tii bine c` nu.
– N-are rost s` m` cert cu tine, zise fermierul ridicând din
umeri dându-se b`tut, apoi ciufuli blana câinelui [i ie[i f`r` alte
comentarii.
– Bietul Eustace, interveni Gus, care auzise discu]ia de afar`.
E foarte ata[at de câine [i ar suferi \ngrozitor dac` i s-ar fi \ntâm-
plat ceva.
– N-o s` i se \ntâmple nimic, \l asigur` Sam.
– Ai idee ce poate fi? \l \ntreb` Gus.
– S-ar putea s` fie vorba de o miastenie, dar sigur voi [ti dup`
ce v`d analizele de laborator. Chiar acum m` apuc s` i le fac.
Tessa tocmai se a[ezase la birou s` completeze fi[a câinelui
când din cealalt` \nc`pere se auzi vocea lui Annie:
– Sam, vino la telefon... se apare c` acas` au ap`rut ceva
probleme.
Sam se repezi la telefon [i dup` câteva momente se \ntoarse
cu fa]a r`v`[it`.
– Greeley a prins un ho], dar m` surprinde c` cineva [i-ar
putea \nchipui c` la Beechwood ]in lucruri de valoare care ar
\nc`pea \ntr-un buzunar.
88 SUSAN DOYLE

– Cine poate fi? se mir` Gus.


– Habar n-am. S` mergem s` vedem. Oricum, aici ne-am ter-
minat treaba, nu-i a[a Gus?
– Ia pu[ca mea dac` vrei, glumi acesta.
– Nici o arm` de foc nu-l \nlocuie[te pe Greeley, spuse Sam
zâmbindu-i Tessei ca s-o lini[teasc`.
Dar când ajunser` la Beechwood Hall [i el se repezi \n cas`
numai lini[tit` nu era.
– Bun` seara, domnule, \mi pare r`u c` v-am deranjat de la
treab`, \l \ntâmpin` Greeley pe Sam.
Tessa se retrase \n spatele lui v`zându-l pe Jay zbârlindu-se la
intrarea lor [i ar`tându-[i col]ii.
– Ce s-a-ntâmplat Greeley? \ntreb` Sam.
Din spatele lui Tessa \ncerca s`-l vad` pe intrus.
– Jay l-a surprins \n hol [i l-a alergat pân` aici unde am inter-
venit eu. S` chem poli]ia?
Sam ridic` din umeri.
– Poli]ia nu poate face mai mult decât noi. Oricum pare spe-
riat de moarte.
– Nici fundul pantalonilor lui nu arat` prea bine. De când
Juno e \n covanlescen]` Jay [i-a dezvoltat ni[te reflexe excelente.
Câinele \ncepu s` mârâie mai tare când o raz` de soare se
a[ez` pe figura speriat` a pr`zii sale.
Tessa \[i acoperi gura cu palma, \ncercând s`-[i \n`bu[e
strig`tul de surpriz`.
Memoria nu putea s-o \n[ele!
Capitolul 7

– Jay, culcat! \i comand` Sam. {i spre b`rbatul din umbr`: Ar


fi mai bine s` te-apropii [i s` ne spui cine e[ti... [i ce dore[ti.
Atâta vreme cât te por]i cum trebuie câinele nu-]i face nimic. Sau
preferi s` discu]i cu poli]ia? Tessa privea cu gura c`scat` fa]a
[oferului \n ma[ina c`ruia o v`zuse pe Suzie. |l cuno[ti? o \ntreb`
Sam.
Dar Tessa nu voia s` fie ea cea care s`-i dezv`luie leg`tura lui
Suzie cu acel b`rbat, mai ales c` nici nu era foarte sigur`.
– Acest domn a mai fost aici, interveni Greeley \nainte ca Sam
s` repete \ntrebarea.
– Ah, da? se mir` el ridicând o sprâncean`. {i pe cine ai venit
s` vizitezi?
– Sunt reporter, zise b`rbatul \ndreptându-[i umerii.
Tessa era mul]umit` c` nu se \n[elase \n privin]a lui Suzie
\ns`, \n starea de nervi \n care era Sam, calitatea de reprezentant
al presei, nu-i garanta reporterului imunitatea.
90 SUSAN DOYLE

– {i asta-]i d` dreptul s` \ncalci proprietatea privat`? \l apos-


trof` Sam furios.
– Am venit cu un scop bine \ntemeiat, spuse b`rbatul neluân-
du-i \n seam` tonul amenin]`tor.
Sam se \ncrunt` [i Tessei nu-i fu prea greu s` observe c`
\ncepe s`-[i piard` r`bdarea.
– Ce cau]i \n casa mea? \l \ntreb` din nou.
– Lua]i câinele de lâng` mine [i v` spun.
Sam \l chem` pe Jay lâng` el.
– A[tept.
– Am venit pentru urmarea pove[tii pentru care ziarul la
care lucrez i-a pl`tit o frumu[ic` sum` de bani. E vorba de
povestea \n care e[ti implicat tu [i... ea. {i-[i \ntoarse privirea
spre Tessa, care r`mase \nm`rmurit` \n timp ce Sam se r`suci
[i o privi \ncruntat. Chiar asta credea... c` reporterul venise
s` discute cu ea? Asta dac` nu cumva e[ti dispus s`-mi dai
propria versiune, insist` reporterul. Doar câteva cuvinte, ce
zici?
– Acest domn a mai fost aici, s-o vad` pe domni[oara
Granger, nu pe domni[oara Dance, interveni Greeley.
– Adic` pe... Suzie? Brusc \n]elese adev`rul.
– Interesant... zise reporterul apropiindu-se de Sam.
S`-n]eleg c` a existat o \ncurc`tur`?
– Nu mai mare decât cea \n care am s` te bag eu când voi
sta de vorb` cu [eful t`u [i-am s`-i spun c` ai intrat ilegal \n
casa mea! Aici n-ai s` g`se[ti nimic care s` te intereseze, poate
|N PLASA SEDUC}IEI 91

doar fanteziile din imagina]ia ei bogat`. N-ar fi trebuit s`-i


oferi bani. Continuarea pove[tii ar fi fost mult mai incitant`
dac` ai fi l`sat-o s`-[i a[tepte cei treizeci de argin]i. Acum
[terge-o de-aici!
B`rbatul ridic` din umeri [i se \ndrept` spre ie[ire, aruncând
o carte de vizit` pe masa lung` din hol.
– Spune]i-i domni[oarei Granger c` a[tept ve[ti de la ea.
Apoi deschise u[a [i ie[i, aruncându-le peste um`r o privire
insolent`.
– Domnule, acum pot servi ceaiul \n bibliobet`, sau prefera]i
câte un coctail? \ntreb` Greeley imperturbabil.
Atmosfera tensionat` se destinse imediat [i Tessa \l v`zu pe
Sam relaxându-se, apoi luând cartea de vizit` de pe mas` [i
rupând-o \n buc`]i.
– Eu \mi torn un whisky. Tu ce bei, Tessa?
– Prefer un ceai. {i se a[ez` pe canapea.
|n sfâr[it Sam aflase despre Suzie [i ea se sim]ea
u[urat`. Dar cum primise el aceast` veste? |n momentul
afl`rii adev`rului expresia lui fusese greu de descifrat.
Putuse accepta c` ea, Tessa, d`duse acele informa]ii, dar
nu putea concepe, chiar pus \n fa]a faptului \mplinit c`
Suzie \l dezam`gise. Când Sam se a[ez` al`turi pe canapea
\[i l`s` capul \n jos evitând s` se uite la el, dorindu-[i ca
Greeley s` se \ntoarc` mai repede cu ceaiul, apoi auzi
clinchetul ghe]ii \n pahar [i se \nfior` când el \[i puse
palma rece pe bra]ul ei.
92 SUSAN DOYLE

– Cred c`-]i datorez scuze.


– |mi pare r`u c` a trebuit s` afli \n felul acesta.
– De ce nu mi-ai spus? {tiai, nu-i a[a?
– Da, [tiam.
– De unde?
– Am v`zut-o pe Suzie cu el \n ma[in`.
– {i de ce nu mi-ai spus?
– M-ai fi crezut? |n plus, nu eram sigur` c` e reporter. Putea
fi un prieten. Am \ncercat s` m` disculp, dar nici nu voiam s`
acuz pe nimeni. Poate m` \n[elasem. A[a c` nu-mi r`m`sese
decât s` sper c` pân` la urm` adev`rul va ie[i la iveal`.
– Trebuia s` fi insistat... poate c` a[teptam s` m` convingi.
Tessa \l privi pe sub sprâncene.
– De-asta mi-ai spus s` plec de-aici? Credeai c`-]i voi face mai
multe necazuri?
– La \nceput, când a ap`rut articolul, am crezut ori c` e[ti
atât de naiv` \ncât s` stai de vorb` cu un reporter care a dena-
turat adev`rul, ori c` ai min]it inten]ionat. Oamenilor le place
s`-[i imagineze c` au o cât de vag` leg`tur` cu lumea televiziu-
nii.
– Mie nu, zise Tessa posac`. Era \ngrozitor c` gândise \n felul
acela despre ea. Nu meritase nici m`car s-o b`nuiasc`. Se ridic`
\ncercând s`-[i mascheze durerea mergând cu capul \n jos pân`
la [emineul \n care, \n seara aceea, nu fusese aprins focul [i care
era la fel de gol ca [i sufletul ei. Dar, cel pu]in, Sam fusese sin-
cer cu ea [i trebuie s` ai mare curaj ca s` fii atât de sincer.
|N PLASA SEDUC}IEI 93

Când Sam se apropie [i o \ntoarse u[or cu fa]a spre el, ochii


Tessei \notau \n lacrimi.
– Te rog, nu te sim]i jignit` pentru ce ]i-am spus. Ai fi preferat
s` tac [i doar s`-mi cer scuze? Tessa scutur` din cap, f`când efor-
turi s`-[i re]in` lacrimile. Nu... nici nu [tiu cum s` m` port cu tine,
\i m`rturisi el. E[ti atât de tân`r` [i atât de onest` c` asta m` pune
\n mare \ncurc`tur`, fiindc` eu sunt obi[nuit cu oameni care
[tiu s` se prefac`. Pân` [i reporterul acela... habar n-am cine e,
nu l-am cunoscut \n via]a mea [i, totu[i, uite ce mi-a f`cut. Asta-i
pre]ul succesului; nu-]i cuno[ti prietenii, cu atât mai pu]in
du[manii. {i o trase \ncet spre el, iar Tessa v`zându-i expresia
trist` abia se ab]inu s` nu-i \ncol`ceasc` gâtul cu bra]ele.
– A[ vrea s` m` fi cunoscut mai bine, Sam, zise ea cu respira]ia
\ntret`iat`, \ncercând s` reziste tenta]iei de a-[i ridica fa]a spre el
[i s`-i ating` buzele ca s`-[i potoleasc` durerea ce-i cuprinsese tot
corpul. |l dorea atât de mult, dar nu [tia c` o asemenea pl`cere
poate provoca durere. |n bra]ele lui era pentru prima dat` când
\ncerca acel sentiment de \mplinire total` [i complet`.
– Uit`-te la mine, Tessa.
– Sam, eu...
– Tinere]ea [i onestitatea nu te protejeaz` \mpotriva mea.
Atrac]ia sexual` dintre un b`rbat [i o femeie, este mult mai
puternic`... [tii, probabil, iar eu \ncerc s` câ[tig o b`t`lie, deja
pierdut` chiar din momentul \n care te-am cunoscut, \i spuse
a]intindu-[i ochii asupra ei, privirea lui \ngrozind-o [i captivând-o
\n acela[i timp.
94 SUSAN DOYLE

Tessa nu [tia cum s` reac]ioneze. |n bra]ele lui se sim]ea


minunat, dar Sam reu[ise [i s-o sperie.
S` fi fost de vin` avertismentul lui, sau tumultul pasiunii ce-i
cuprinsese \ntreaga fiin]`? Se \nfior` de pl`cere când Sam \[i
trecu degetul peste pielea fin` din spatele urechii [i \n jos, pe gât
[i sim]ind gustul buzelor lui atât de dulci [i fierbin]i, Tessa \[i
pierdu [irul gândurilor, \ncepu s` tremure [i-i \ncol`ci gâtul cu
bra]ele. La \nceput s`rutul lui fu blând, tandru, apoi din ce \n ce
mai p`tima[, nemaputându-se \mpotrivi nici degetelor care \i
descheiau nasturii [i palmelor care-i mângâiau sânii. Cople[it`
de dorin]` se l`s` purtat` pe valurile pasiunii.
– {tii unde vom ajunge? \l auzi murmurându-i \n p`r.
Cuvintele lui o ispiteau dar, ca de obicei, exprimau [i un aver-
tisment. Se putea opri dac` voia? Putea rezista tenta]iei de a
\ncepe o aventur` cu el? Era atât de \ndr`gostit` \ncât s`-i
cedeze?
– Sam, dac` `sta e un joc... \i [opti cu vocea tremurând...
atunci eu nu-i cunosc regulile. Nu... nu l-am mai jucat nicio-
dat`. Sam \ncrunt` din sprâncene [i r`mase pe gânduri, \n timp
ce ea \i mai confirm` o dat` scuturând din cap, sim]indu-[i
obrajii arzând de ru[ine. Are vreo importan]`? \l \ntreb` cu
voce slab`.
– Da... da, are importan]`... una chiar foarte mare, zise el
cl`tinând din cap. Te pricepi de minune s` strici cheful unui b`rbat.
– Sam... Reac]ia lui o nedumerea. }i-am spus adev`rul, tre-
buia, fiindc` p`rerea ta despre femei...
|N PLASA SEDUC}IEI 95

– P`rerea mea despre femei n-are nici o leg`tur` cu tine,


spuse el dându-i drumul din bra]e. |mi pare r`u... nu trebuia s`
m` port a[a cu tine.
– Dar a fost minunat... adic`... am vrut s` m` s`ru]i...
– {tii cu cine te-ai s`rutat?
– Da... cred c` da, se bâlbâi Tessa cuprins` de panic`. |[i
\ncheie nasturii \nfrigurat`, apoi r`mase \ncremenit` de
parc` pr`pastia ce se c`scase \ntre ei era prea adânc` pentru
a mai reu[i s` se apropie de el. |n privirea lui glacial` se
putea citi c`, indiferent ce ar mai fi spus ea, \i pierise tot
entuziasmul.
Sam se \ndep`rt` \ndreptându-[i umerii nep`s`tor, de parc`
ar fi fost obi[nuit cu asemenea scene. Sim]ind c` i se moaie
picioarele Tessa se a[ez` pe canapea, dar imediat tres`ri auzind
o b`taie \n u[`.
– Intr`, Greeley, zise Sam, f`r` m`car s` se \ntoarc`.
Greeley, care nu p`rea s` fi observat atmosfera tensionat`,
a[ez` pe m`su]` tava de argint cu ce[tile de ceai, mutând câteva
ziare \mpr`[tiate.
– {tii, cumva, unde-a disp`rut Suzie? \l \ntreb` Sam. Tessa \l
privi surprins`.
– Da, domnule. Domni[oara Granger tocmai a sosit [i a urcat
\n camera ei.
– Mul]umesc. Tessa, nu ne a[tepta la mas`. Suzie [i cu mine
cin`m \n ora[. {i trecu pe lâng` ea f`r` m`car s`-i arunce o
privire. Greeley, o anun]i tu pe doamna Pearson?
96 SUSAN DOYLE

Greeley r`mase t`cut lâng` u[a care se \nchise \n urma lui


Sam, \n timp ce Tessa \ncerca s`-[i revin` din [oc. Nu-i venea s`
cread` ochilor scena la care tocmai asistase. Greeley se apropie
[i-i turn` ap` fierbinte \n cea[c`, treab` ce p`ru c`-i ia o ve[nicie,
\n vreme ce ea abia se ab]inea s` nu izbucneasc` \n plâns.

Sâmb`t` diminea]` când deschise u[a buc`t`riei o v`zu pe


doamna Pearson care prepara micul dejun.
– Bun` diminea]a, scumpo! Stai jos. Tocmai am preg`tit
sucul de portocale, zise aceasta luptându-se cu o farfurie
aburind` de pilaf cu pe[te. Tessa, care hot`râse s` sar` peste
micul dejun se a[ez` [i-[i turn` suc \ntr-un pahar pentru a nu-i
trezi suspiciunile. Serve[te-te, o invit` doamna Pearson,
punând farfuria pe mas`. Mirosea \mbietor, dar Tessei nu-i era
foame.
– Cred c` \n diminea]a asta n-am s` m`nânc decât ni[te
cereale, sau un fruct.
– Nu \ncepe [i tu! Ce se-ntâmpl` \n casa asta? Tessa o privi
nedumerit`. Domnul Wilde [i domni[oara Grange au plecat tot
f`r` s` m`nânce... iar eu am preg`tit atâta mâncare...
– Domnul Wilde a plecat?
– Acum o or`. N-au mâncat nimic, doar cafea au b`ut. Spune
[i tu, cine poate tr`i cu o cafea o zi \ntreag`?
Dar Tessa nu f`cu nici un comentariu; inima ei era cu totul
\n alt` parte. Era limpede c` Sam inten]iona s` o ]in` cât mai
departe de el, s` rup` orice leg`tur` s-ar fi \nfiripat \ntre ei cu
|N PLASA SEDUC}IEI 97

o sear` \n urm`. Oricum, nu avea de ce s`-[i fac` probleme,


fiindc` ea pricepuse aluzia. Era destul de istea]`, chiar dac` nu
mai trecuse prin asemenea situa]ii, ca s` \n]eleag` faptul c` el
nu dorea s` se implice \ntr-o rela]ie din care poate n-ar fi avut
nimic de câ[tigat. De[i s-ar fi distrat un timp pe seama ei, o
leg`tur` cu o femeie lipsit` de experien]` nu era deloc pl`cut`.
|n acel weekend avu suficient timp s` se gândeasc` la ceea ce
f`cuse.
Nu numai c` fusese atât de proast` s` cread` c` era o femeie
care-l putea interesa pe Sam, dar \[i pierduse complet capul,
confirmându-i b`nuiala. Fusese respins` imediat ce el realizase
c` e complet lipsit` de experien]` [i c`-i \n[elase a[tept`rile.
De ce altceva s`-l fi interesat persoana ei tocmai pe Sam
Wilde?
M`car de-ar reu[i s`-[i scoat` din minte acele obsesii!
Luni diminea]`, gândul c` va trebui s` mearg` la cabinet o
f`cu s` ro[easc`. Cum de-l l`sase s` o s`rute \n felul acela [i... s`
recunoasc` \n sinea ei c` voia s` fac` dragoste cu el?
R`sufl` u[urat` când nu v`zu Porsche-ul parcat afar`.
Indiferent unde disp`ruser` cei doi, era limpede c` nu
inten]ionau s` se \ntoarc` prea repede!
Eustace Mayfield \i f`cu semn cu mâna din camion [i cobor\.
– Faci riduri dac` stai \ncruntat`, râse el.
– Bun` diminea]a, domnule Mayfield, \l salut` Tessa zâm-
bind. Când deschise u[a, Gus \i \ntâmpin` al`turi de Shep, care
d`dea vesel din coad`.
98 SUSAN DOYLE

– Shep! Eustace se lumin` la fa]` [i lu` câinele \n bra]e. Gus,


care e verdictul?
– Sam ]i-a l`sat ni[te medicamente care-l vor ajuta pe Shep
s`-[i revin`. Vino \n birou s` discut`m.
Cei doi disp`rur` l`sând-o pe Tessa s` se preg`teasc` pentru
o nou` zi de munc`. Indiferent de atitudinea lui Sam fa]` de
femei, \n privin]a animalelor nu l`sa niciodat` treburile netermi-
nate. Gândul i se \nfipse \n inim` ca un cu]it, f`când-o s` [ov`ie
\n privin]a hot`rârii de a-l trata pe mai departe cu indiferen]` [i
asta pentru c` \l admira mai mult decât pe oricare alt b`rbat. Era
posibil ca televiziunea s`-i fi alterat adev`ratele sentimente, fiind
nevoit s` trateze lucrurile cu superficialitate? Sau poate nimic
nu-i putea topi a[chia de ghea]` din inim`, \nfipt` acolo, pentru
totdeauna, de femei precum Suzie Granger.

Ploaia c`dea \n rafale, r`p`ind cu zgomot \n ferestrele cabi-


netului. Tessa se uit` la ceas, \ntrebându-se dac` Sam va ap`rea
\n dup`-amiaza aceea.
– Dac` nu vine \ntr-o jum`tate de or`, deschidem noi sala de
opera]ii, spuse Gus, parc` ghicindu-i gândurile.
Tessa \ncuviin]` apoi se duse \n camera de recuperare s`-i
[tearg` lui Honey ochii care l`crimau. Articula]ia câinelui se vin-
deca repede [i frumos.
Din verand` se auzir` voci [i Tessa se ridic` ascultând cu aten]ie.
Sosise Sam?
|N PLASA SEDUC}IEI 99

Se sp`l` pe mâini, se [terse, apoi deschise u[a \ncet [i intr` \n


sala de a[teptare.
Dac` era el, cum s` reac]ioneze? Când u[a se deschise inima
\i tres`ri \n piept.
– Bun`! o salut` zâmbind b`rbatul. |n spatele lui ap`ru un
altul \mbr`cat aproape identic. Cei doi c`rau \n`untru gen]i
mari [i trepieduri. Apoi \[i f`cu apari]ia o femeie brunet`, cu
p`rul strâns \n coad` de cal. To]i trei erau uzi din cap pân` \n
picioare.
– Tessa? Sunt Marge Brinkley... coordonatorul serialului.
– Boris Wakeman... sunetist... m` bucur s` te cunosc, se reco-
mand` tân`rul cu o claie de p`r \n cap.
– Eu sunt Damien... operatorul, \ncheie cel mai \n vârst`.
Scuz`-ne c` am dat buzna a[a, dar afar` e iadul pe p`mânt. E[ti
ocupat`? N-am \ntârziat?
Tessa reu[i s` deschid` gura [i s` le spun` c` nu au \nceput
\nc` opera]iile.
– }i-a spus Sam c` sosim... nu? o \ntreb` Damien, l`sând
bagajele pe una din banchete.
– Sunte]i echipa de la televiziune? murmur` Tessa.
– Nu-]i face probleme [i vezi-]i de treab`. |n urm`toarele
s`pt`mâni te vei obi[nui cu prezen]a noastr`.
Apoi Tessa auzi râsete afar` [i \ndreptându-[i ochii spre u[a
deschis`, z`ri silueta unei femei.
– Bun`, Tessa? \i strig` Nina Graham. Sper c` Sam nu te-a
speriat cu pove[ti de groaz` despre film`ri.
100 SUSAN DOYLE

Tessa nu avu timp s`-i r`spund` fiindc` imediat \[i \ntoarse


privirea spre b`rbatul ce ap`ruse \n prag. Cum \l v`zu \[i sim]i
inima zb`tându-i-se \n piept.
– Bun`, Sam, bâigui schi]ând un zâmbet, dar \n vacarmul din
jur nu-i auzi r`spunsul, apoi \n`untru n`v`lir` câteva persoane [i
\l pierdu din ochi. Acum a[tepta s` apar` [i Suzie, \ntrebându-se
cum va reac]iona când se vor afla fa]` \n fa]`, dar când u[a se
\nchise realiz` c` Sam venise f`r` Suzie... [i c` nimeni nu-i
pomenise numele.
– Locul e foarte potrivit [i-acum \mi dau seama de ce te-a ales
Sam. Ai mai lucrat \n televiziune? o \ntreb` Damiem.
Tocmai voia s`-i r`spund` c` Sam \i vorbise \n linii mari
despre film`ri, dar ceva o opri. Oamenii aceia care d`duser`
buzna acolo, ne]inând seama de regulile stricte ce se impuneau
\ntr-o clinic` veterinar`, veniser` la invita]ia lui Sam, a[a c`,
de[i nervoas`, \[i \ncle[t` maxilarele, ab]inându-se s`-i dea o
replic` t`ioas`, gândindu-se [i la faptul c` Sam \i ceruse [i...
flexibilitate.
– Nu, n-am lucrat \n televiziune, r`spunse, uitându-se dup`
Sam. Scuz`-m`, dar trebuie s` m` ocup de pacien]i.
Noroc c` Damien \[i \ndrept` aten]ia \n alt` parte, a[a reu[ind
s` scape. Oare, Sam uitase c` trebuia s` deschid` sala de
opera]ii? Cu o hart` \ntins` pe mas`, echipa deja se apucase s`
stabileasc` locul unde va \ncepe film`rile.
– Sunt aici, \l auzi pe Gus strigând peste capetele aplecate,
apoi pe Annie rugându-i s` se mute al`turi, \n casa lor, ca s`
|N PLASA SEDUC}IEI 101

elibereze cabinetul. |n sfâr[it \l z`ri pe Sam, care \ncerca s`


fac` ordine \n sala de a[teptare, unde \ncepuser` s` apar`
primii pacien]i, \ntre care un doberman, ce ocupa aproape tot
spa]iul.
– Mai \ntâi ne ocup`m de `sta, \i [opti Sam [i, \nainte s` rea-
lizeze ce-i spusese, se trezi cu lesa \n mân`, conducându-l pe
Frederick \n camera de tratamente. Ultima oar` când l-am v`zut
se sim]ea bine, zise, \ncercând s`-l conving` pe Frederick s` stea
lini[tit pe masa de opera]ii, dar câinele \[i ar`t` col]ii,
amenin]`tor, ]inându-l la distan]`.
– Probabil c` e agitat din cauza forfotei de-afar`, \[i d`du
ea cu p`rerea, \ntrebându-se unde o fi st`pânul câinelui,
apoi deschise u[a [i v`zu femeia care se antrenase \ntr-o
discu]ie cu un b`rbat din echipa de filmare. Clien]ii sunt
mai interesa]i ce se-ntâmpl` aici decât de animalele lor,
ad`ug` ridicând din umeri [i privindu-l pe Sam cu
sub\n]eles.
El f`cu o grimas` [i nervos o chem` \n`untru pe st`pâna
câinelui.
– Nu-i a[teptam decât la mijlocul s`pt`mânii, morm`i el
nemul]umit.
– Dac` ai fi venit mai devreme ai fi pus de la \nceput lucrurile
la punct, indiferent când ar fi sosit.
Dup` ce terminar` cu Frederick, Tessa ie[i s` aduc`
urm`torul pacient.
Sam se uit` \ncruntat la pisica din bra]ele ei.
102 SUSAN DOYLE

– Cine e? Unde-i este st`pânul? Nu-mi spune c` nici pe el nu-l


g`se[ti. Ce naiba se petrece aici?
– E Thomas, motanul doamnei Frobisher [i are urechea
sfâ[iat`. Ea n-a vrut s` intre fiindc` nu suport` s` vad` sânge.
Damien \i ]ine de urât \n sala de a[teptare.
Tocmai când Sam se apleca s`-l mângâie pe Thomas, de afar`
se auzir` hohote de râs. Enervat, se repezi [i deschise u[a
strigând celor de afar`:
– Termina]i cu g`l`gia, aici se munce[te. Tessa se \ntreb`
de ce era nervos. Doar era limpede c` locul acela urma s` fie
transformat \n platou de filmare. Mi-e team` c` ne vor mai
deranja pu]in. Eu am vrut s`-i duc direct la Beechwood Hall,
dar Nina a insistat s` intre \n atmosfera de lucru a cabinetu-
lui.
Tessa nu avea nevoie de explica]ii: vedea [i singur` ce se
petrece acolo.
– E cabinetul t`u [i treaba ta ce faci cu el.
– Da, e treaba mea [i va trebui s` lucr`m avându-i \n preajm`.
– Nu trebuie s`-mi aminte[ti c` flexibilitatea face parte din
obliga]iile mele de serviciu, replic` Tessa, strângând pisica \n
bra]e.
– Nu, nu-i nevoie s`-]i amintesc, o [tii foarte bine, se r`sti el,
speriind motanul care \ncepu s` se zbat` \n bra]ele Tessei.
– Pacientul t`u e sensibil la tonul pe care vorbe[ti, \l
aten]ion` Tessa.
– Tonul meu...?
|N PLASA SEDUC}IEI 103

Tessa \l l`s` pe Thomas \ncet pe mas` [i motanul se zbârli furios.


– Vorbe[te-i... f`-i ceva! morm`i Sam exasperat aplecându-se
\ntr-o pozi]ie incomod` ca s` examineze urechea r`nit`.
– Ce s`-i spun? \ntreb` Tessa, \ncercând s`-l apuce pe
Thomas de o l`bu]`, tocmai când acesta se preg`tea s`
protesteze la tratamentul la care era supus.
– Orice! Nu m` pot apropia de el. Potole[te-l!
– N-am bacheta magic` s-o \ntind asupra lui ca s`-l
cumin]esc!
– Parc` nu-]i era fric` de pisici. F` ceea ce faci \n mod
obi[nuit!
– Nici ziua de ast`zi nu e una obi[nuit`, nu? zise ea uitându-se
la ghemul de blan` zb`tându-se \n bra]ele lui Sam, care se ferea
s` nu fie zgâriat. Uite, vezi, simte c` e[ti nervos.
– Eu, nervos? se mir` el ridicând din sprâncene. Prinzând
momentul de neaten]ie, Thomas \i sc`p` din bra]e [i o zbughi
pe u[a \ntredeschis`. Vezi ce s-a-ntâmplat, se plânse el, \n
ironie.
– Nu e vina mea!
– N-am spus c` e vina ta.
– Am sim]it-o din tonul pe care-mi vorbe[ti.
– Nici mie nu-mi place s`-mi spui c` sunt nervos. Eu nicio-
dat` nu m` enervez. Asta e unul din principiile mele.
Tessa oft` sim]indu-se la cap`tul r`bd`rii.
– Totu[i, ast`zi ai r`bufnit [i te-n]eleg de ce.
– Poftim?
104 SUSAN DOYLE

– Dac` ai acorda mai mult timp cabinetului \n loc s` te ocupi


de o \ntreag` echip` de fotbal, nu ]i-ai mai v`rsa nervii pe o
pisic` neastâmp`rat`.
– {tii c` ai tupeu. |mi vorbe[ti de meseria mea...
– Credeam c` meseria ta este aceea de a te ocupa de animale.
Credeam c` e[ti medic veterinar! \l atac` ea cu vehemen]`.
Sam \ntinse spre ea un deget acuzator.
– Aha, deci asta te deranjeaz`, domni[oar`. De fapt, nu
echipa de filmare, sau pisicile neastâmp`rate \mi creaz`
probleme, ci femeile ca tine, care cred c` au r`spuns la toate
problemele existen]iale!
Tessa tres`ri surprins`, recunoscând c`, \ntr-un fel, avea
dreptate, dar cine se credea el ca s`-i vorbeasc` \n felul acela?
– E[ti omul cel mai egoist pe care l-am cunoscut vreodat`,
izbucni, ro[indu-se la fa]`.
– M-am s`turat de aprecierile tale, se r`sti el, exact \n clipa \n
care u[a se deschise [i \n prag ap`ru Damien cu aparatul de
fotografiat la ochi.
– Zâmbi]i, v` rog...! Minunat...!
Iar Tessa descoperi cu uimire c` zâmbetul reflex care-i ap`ru
pe buze era la fel de fals, de profesional, ca cel schi]at de Sam.
Capitolul 8

Cu asta se crease un precedent.


|nsemna c` Sam \[i impusese voin]a, iar Tessa, cu voia sau
f`r` voia ei, urma s` participe la film`ri [i asta mai mult ca sigur,
fiindc` dup` câteva probe \n fa]a camerei de luat vederi, Damien
o informase \ncântat c` are un talent actoricesc \nn`scut.
Aruncat` direct \n vârtejul film`rilor, aten]ia era tot timpul
distras` ba de bâzâitul vreunei camere de luat vederi, ba de
vreun obiect care i se rotea pe deasupra capului cum ar fi micro-
fonul „p`ros”, ceea ce-i amintea c` permanent era urm`rit`.
Dac` incidentul cu Thomas trecuse... [i Thomas era doar o
pisic`, se \ntreb` cum se descurca Sam filmând replica cea mare
[i mai periculoas` a acestuia. |i ceruse Ninei s` \mblânzeasc` leii
fioro[i? Realizând c` \ncepe s` devin` cinic`, \n urm`toarele zile
evita orice confruntare cu Sam, dar \ntr-o diminea]` când el
r`spunse la telefon se trezi \nghesuit` lâng` el \n acela[i spa]iu
\ngust al biroului.
106 SUSAN DOYLE

– Acum unde mai ai de gând s` te ascunzi? o ironiz` el dup`


ce puse jos receptorul.
– Oriunde se afl` camere de luat vederi [i microfoane dar,
dup` cum observ, slabe speran]e s` g`sesc un asemenea loc.
– S`-n]eleg c` nu ]i-ar pl`cea s` lucrezi \n televiziune, râse el.
– Prefer o existen]` mai pu]in agitat`.
– Adic` s` stai \n picioare toat` ziua cu mu[tele roind \n jurul
t`u?
– Cam a[a ceva.
Sam ridic` din umeri privind-o cu ironie.
– Fetele angajate de Nina sunt pl`tite destul de bine, apoi ar
mai fi vorba de faim`, rela]ii [i viitoare contracte, pentru c`, tre-
buie s` recuno[ti c` pân` la urm` te-ai descurcat foarte bine. |n
plus, chiar tu mi-ai zis c` e[ti un fan al serialului.
– Acum cu atât mai mult, dar asta nu m`-mpiedic` s`
afirm acela[i lucru despre orice produse de larg consum, s`
zicem detergen]i... \nghe]at`... [ampon de p`r..., anume c`
aplicând corect formula totul iese perfect... ambalajul con-
teaz`.
– Deci, asta e p`rerea ta... ce-i drept nu prea m`gulitoare?
– Nu te-ai s`turat de complimente?
– Tu nu mi-ai f`cut nici unul.
– Ce nevoie ai de complimentele mele?
– C`rui b`rbat nu-i place s` fie flatat de femei?
– Dup` un timp, pân` [i vedetele \ncep s` se sature de laude
[i celebritate. Eu nu-]i aduc nici o critic` fiindc` [tiu cu cât de
mult` seriozitate te-ai dedicat acestui serial. Nu cred c` a[ face
fa]` unei asemenea tensiuni.
|N PLASA SEDUC}IEI 107

– |n sala de opera]ii e[ti supus` unei tensiuni mult mai mari.


Te-am urm`rit cu aten]ie. Niciodat` nu intri \n panic` [i nu-]i
pierzi controlul. Orice s-ar \ntâmpla \]i p`strezi calmul... Crezi c`
azi vom avea de-a face cu vreo pisic` n`b`d`ioas`?
– Nu, nu cred, dar nici ziua nu a fost dintre cele mai calme,
zise Tessa râzând, ca s` detensioneze atmosfera.
– Am putea evada \ntr-un loc anume unde s` nu fim deran-
ja]i nici de pisici, nici de aparatele de filmat.
– Unde?
– Eustace Mayfield era la telefon. Spunea c` Shep
reac]ioneaz` bine la tratamentul de neostigmin` pe care i l-am
prescris. E un motiv serios s` merg pân` acolo ca s` verific, dar
am nevoie de un ajutor. Te oferi? \ncerc s` m` revan[ez pentru
durerile de cap pe care ]i le-am provocat \n ultimile zile.
– {i film`rile?
– Ce-i cu ele? B`ie]ii se descurc` [i f`r` noi, iar Gus poate
avea [i singur grij` de sala de opera]ii.
– Atunci mi-ar pl`cea s` merg cu tine.
Via]a al`turi de Sam era ca senza]iile pe care le \ncerci \ntr-un
montagne russe; cu emo]ii pe care nu [i le putea controla...
Acum spunea c` \l ur`[te, iar \n momentul urm`tor c`...
Tessa sim]i un val de c`ldur` inundându-i tripul. C` ce? Ce
sim]ea cu adev`rat pentru Sam Wilde? Era confuz`, ceea ce nu i
se mai \ntâmplase pân` atunci. Sam pusese st`pânire pe mintea
ei de când \l cunoscuse [i nu putea sc`pa de aceast` obsesie
oricât ar fi \ncercat.
– Hai s` adun`m câteva lucruri, \i propuse el. Eustace zicea c`
ar vrea s` examinez [i câteva vaci, a[a c`-mi iau trusa... dac`-mi
108 SUSAN DOYLE

amintesc unde-am pus-o. Ah, unde-oi fi l`sat-o? bomb`nea \n


timp ce c`uta prin dulapuri. Ce-am f`cut \n weekend...? Am ple-
cat la Londra... am trecut pe la cabinet dup` ce am l`sat-o pe
Suzie la aeroport... Nu, am luat-o cu mine... probabil am uitat-o
acas` la Nina, fiindc` n-am vrut s` las peste noapte medica-
mentele \n ma[in`.
Tessa \l privea perplex`, mirându-se cum putea vorbi cu atâta
u[urin]` despre cum schimbase o femeie cu alta.
– Nu te intereseaz` s` vezi cum arat` o ferm` de animale? o
\ntreb` el luând expresia ei [ocat` drept reticen]` fa]` de pro-
punerea sa.
– Nu... adic` da, se bâlbâi ea, \ncercând s` se dezmeticeasc`.
De fiecare dat` Sam reu[ea s`-i insufle o stare de bine exact
\nainte s` fac` o remarc` sau vreun gest care s-o \ntristeze. Dar
la ce altceva se putea a[tepta de la el?
– Atunci ce mai a[tept`m? D`-i zor.
Tessa lu` cealalt` trus`, iar el ie[i s`-l anun]e pe Gus.
Categoric, Sam avea darul de a-i indispune pe cel din jur [i o
f`cea \n mod inten]ionat.
De afar` se auzi motorul Porsche-ului.
Sam Wilde era exact cum \l caracterizeaz` Archie [i Felix, de[i
atunci ei se referiser` la tehnicile folosite de el \n televiziune.
Un maestru al efectelor speciale!

Green Farm era o ferm` bogat` cu p`mânturi m`noase [i


p`[uni pe care p`[teau cirezi de vite.
– Eustace s-a descurcat foarte bine, \i explic` Sam \n timp ce
intra cu ma[ina pe alee. Sper s`-[i conving` familia s` se ocupe
|N PLASA SEDUC}IEI 109

\n continuare de ferm` dup` ce el se va retrage. B`iatul cel mare


e avocat, dar pe Greg, pe care nu l-am mai v`zut de ani de zile,
sper s`-l fi convins s` preia ferma.
– Tat`l t`u vizita des Green Farm?
– |mi pare r`u s-o spun, dar nu prea avea timp s` stabileasc`
contacte cu fermierii din \mprejurimi.
– Deci, prin Shep, s-a re\nnodat leg`tura.
– Sau o fi fost providen]a, replic` Sam \ntorcând capul spre
ea. Privirile li se \ncruci[ar`, iar Tessa se \ntreb` ce voise s`
spun` prin vorbele acelea. De[i pân` atunci \l ]inuse la distan]`,
sub privirea lui sim]ea c` cedeaz`. Dac` va reac]iona la fel de
fiecare dat` când se uita la ea, ar fi fost bine s`-[i aminteasc`
modul \n care se purta cu Suzie [i cu Nina. Probabil c` [i ele
c`zuser` victime aceluia[i zâmbet, aceleia[i priviri, aceleia[i
intimit`]i pe care [tia s-o creeze pentru a face o femeie s` se
simt` \n centrul aten]iei lui.
Ma[ina se \ndrepta spre casa din c`r`mid` ro[ie, cu un aspect
foarte \ngrijit pentru o ferm` de animale.
– E un loc deosebit, nu-i a[a? zise Sam [i deschizând portiera
se d`du jos din ma[in`.
– E foarte frumos aici, r`spunse Tessa tr`gând \n piept aerul
proasp`t.
– Bun`, Sam! se auzi vocea unei femei care ie[ise din cas` s`-i
\ntâmpine.
– Betty... ea e Tessa, f`cu el prezent`rile.
– Eustace mi-a vorbit mult despre tine, i se adres` Betty zâmbindu-i,
apoi c`tre Sam: intra]i s` be]i un ceai, sau \ncepe]i chiar acum?
Sam f`cu o mutr` mirat`.
110 SUSAN DOYLE

– Ce s`-ncepem? Sper c` so]ul t`u n-are de gând s` m` pun`


la cine [tie ce treab`. La telefon nu mi-a spus decât de Shep [i de
câteva vaci.
– {tii cum e Eustace. |l g`se[ti \n birou cu Greg [i cu adminis-
tratorul fermei. Cuno[ti drumul, nu? \l \ntreb` Betty apoi, luând-o
pe Tessa de bra]: |ntre timp, noi dou` ne vom cunoa[te mai
bine... la o cea[c` de ceai.
Dup` plecarea lui Sam, Betty o conduse pe Tessa \n`untru.
Interiorul era complet modernizat, cu covoare groase [i perdele
asortate la ferestre.
– Ave]i o cas` foarte frumoas`, doamn` Mayfield.
– Spune-mi Betty!
Apoi Tessa o urm` \n buc`t`rie utilat` cu facilit`]i de ultim`
or`.
– Da... e neobi[nuit pentru o cas` de ]ar`, nu-i a[a? Cine vine
pentru prima dat` la noi se a[teapt` s` vad` numai lucruri vechi,
dar eu [i Eustace am redecorat-o atunci când Gregory s-a \ntors
acas`.
Tessa de a[ez` pe un scaun [i o urm`ri pe Betty Mayfield cum
preg`te[te ceaiul.
– Gregory e mezinul?
– Da... a terminat liceul agricol [i se va ocupa de afacerile fer-
mei dup` ce Eustace se va retrage. Betty aduse pe mas` ceaiul [i
fursecuri. Cel mare locuie[te la Londra, e avocat [i nu-i place
via]a la ]ar`. Pentru noi hot`rârea lui Greg a fost o mare
u[urare... de asta... ne-ar pl`cea ca Sam s` se ocupe de partea
veterinar`. Eustace vrea ast`zi s`-l conving`. Cu Gerry n-a
reu[it... dar acum c` Sam e acas`...
|N PLASA SEDUC}IEI 111

– Temporar, o aten]ion` Tessa, [tiind c` Betty Mayfield


a[tepta o replic` la vorbele ei. Sam mai are [i alte obliga]ii... tele-
viziunea... cabinetul de la Londra.
– Da... cu televiziunea are mare succes. Eu l-am avertizat pe
Eustace s` nu se entuziasmeze pân` nu are un r`spuns.
– |l cunoa[te]i bine pe Sam?
– |ntotdeauna mi-am zis c` seam`n` pu]in cu Else. Nici ea nu
s-a acomodat \n Beechwood chiar de la \nceput. Apoi a cunoscut
un b`rbat bogat care i-a oferit ce nu putea Gerry [i s-a m`ritat cu
el. |mi pare bine c` ea [i Sam s-au \mp`cat \nainte de moartea ei
acum câ]iva ani. Zâmbind, Betty continu`, dar nu pe un ton
insinuant: Sam are nevoie de un stimulent, de cineva care s`-l
determine s` r`mân`. Dup` plecarea Elsei nu l-a mai legat nimic
de aceste locuri. Tessa doar \ncuviin]` din cap, nevrând s`
comenteze subiectul. Nu c` Gerald n-ar fi fost un tat` bun, con-
tinu` Betty, dar Sam a fost mai mult plecat, la [coli, la facultate,
venind acas` numai \n vacan]e [i, uneori, s` dea o mân` de aju-
tor la cabinet, a[a c` nu e de mirare c` acum \i e greu s` se
hot`rasc`. Totu[i, azi mi s-a p`rut schimbat... de mult nu l-am
mai v`zut atât de bine dispus. L-o fi influien]ând vreo femeie de
prin partea locului?

Tessa se uita la Sam cum examineaz` una din vacile lui


Eustace, dar gândul \i era la \ntrebarea lui Betty. Dac` Sam se
schimbase, era greu s` pun` aceast` transfomare pe seama unei
femei... dar, necunoscând-o pe Betty foarte bine se ab]inuse s`-i
spun` acest lucru, nici chiar sub form` de glum`.
112 SUSAN DOYLE

|n clipa aceea, Eustace \[i mu[c` buza, p`rând \ngrijorat când


Sam desf`cu botul umed al animalului.
– M` \ngrijoreaz` culoarea palid` a gingiilor, zise el.
– Nu, arat` bine. La rasa Guernsey [i Jersey e ceva normal, \l
lini[ti Sam.
Cu [iretenie de vulpoi b`trân, Eustace \l convinsese s`-i exa-
mineze \ntreaga ciread`, de altfel perfect s`n`toas`, sim]ind \nc`
de la \nceput c` v`cu]ele b`l]ate cu ochi str`lucitori [i languro[i
\i treziser` interesul. Shep fusese doar pretextul pentru a-l aduce
acolo. Acum tocmai o examina pe ultima.
– Vreau s` m` uit pu]in [i la ugerul ei.
– Mai ai timp? \l \ntreb` fermierul.
Sam \[i ridic` privirea spre el râzând.
– {mecherule, credeai c` nu m-am prins ce pui la cale?
– Cine, eu? \i r`spunse Eustace f`când o mutr` nevinovat`.
Ce s` pun la cale? M` gândeam doar... am \n]eles c` nu te ocupi
de fermele din jur.
– Nu... [i tu [tii de ce.
– Mda... hmm... televiziunea, nu? B`nuiesc c` te ]ine foarte
ocupat, zise el oftând, uitându-se la Sam cum palpeaz` ugerul. {i
cu vi]eii ce-am s` fac? N-ai v`zut \n via]a ta ceva mai dr`g`la[...
dar trebuie vaccina]i... deparazita]i...
Sam \[i \n`l]` capul [i Eustace se opri, apoi \[i ]uguie buzele
[i \ncepu s` fluiere.
– Dac` o s` am timp... dac`! De vi]ei o s` ne ocup`m mai târ-
ziu. Acum las`-m` s` termin cu ele.
Tessa \i asculta discutând, surprins` de bun`voin]a lui Sam
fa]` de fermier. Probabil c` la asta contribuia [i faptul c` se
|N PLASA SEDUC}IEI 113

cuno[teau de mult` vreme dar, chiar [i a[a, fiindc` ini]ial, nu


venise decât s`-l vad` pe Shep. Sam se l`sase convins extrem de
u[or.
Gregory, care chiar atunci intr` \n ]arc sem`na foarte bine cu
tat`l s`u. |ntreaga dup`-amiaz` \l ajutase pe Sam, ascultându-i \n
t`cere explica]iile. Amintindu-[i singura remarc` pe care o
f`cuse, anume c` de-abia a[teptase s` \nve]e mai multe de la el.
Tessa se \ncrunt` [i r`mase pe gânduri. Era limpede c` Eustace
\l chemase pe Sam la Green Farm pentru a \ncerca S`-l conving`
s` se ocupe de animalele de la ferm`, de[i [tia c` inten]iona s`
vând` cabinetul.
– {i cu deparazitarea cum facem? \l \ntreb` Eustace ceva mai
târziu, când mai veni vorba despre vi]ei. Ce propui?
Tessa nu se a[tepta ca Sam s` r`spund` provoc`rii, dar
r`spunsul veni imediat:
– }i-a[ recomanda s`-i vaccinezi cu Dictol. E pu]in mai
scump, dar merit` banii. Ai ni[te vi]ei bine \ngriji]i.
– M` bucu c` mi-o spui.
Tessa \[i ]inu respira]ia [i r`mase \ncordat` când \l auzi pe
Gregory plusând:
– Am un prieten care acum [ase luni [i-a cump`rat o ferm` \n
Rhillswood... Crezi c` vei avea timp s` te ocupi de amândou`?
Tessa sim]i un fior rece pe [ira spin`rii, poate fiindc` \ntrea-
ga dup`-amiaz` anticipase un r`spuns negativ din partea lui
Sam, iar acum nu se mai putea eschiva.
– Vreau s` fiu cât se poate de sincer cu voi, spuse Sam. Nu
m` ocup de animale de ferm`, fiindc` efectiv nu pot garanta c`
o pot face permanent. De-asta m-a]i \ntrebat, nu?
114 SUSAN DOYLE

– A[ min]i s` spun c` nu, Sam. Am nevoie de un medic


veterinar bun [i pân` acum n-am avut \ncredere \n nici unul.
Pentru un fermier e un blestem dac` nu-[i poate g`si un veteri-
nar bun, recunoscu Eustace.
– Nu vreau s` te-ncurc [i mai mult, se scuz` Sam. Peste [ase
luni dac` dispar, sigur n-ai s`-mi mul]ume[ti.
– |mi asum riscul, insist` Eustace cu \nc`p`]ânare.
– |n plus, \n momentul de fa]`, la cabinet am treab` pân`
peste cap...
– A[tept s` te eliberezi.
– M` pui \n situa]ia de a-mi fi greu s` te refuz.
– Pentru c` vreau s` accep]i.
Tessa sim]i c` i se moaie picioarele auzindu-l pe
Eustace hohotind. Neputându-se uita la fa]a lui Sam, se
apuc` s` adune instrumentele folosite [i se gr`bi spre
sp`l`tor, unde se apuc` s` le frece cu mult zel, dând dru-
mul tare la jetul de ap` ca s` acopere vocile celor doi
b`rba]i.
Dup` mai bine de o jum`tate de or`, când ie[i din sp`l`tor, \l
v`zu pe Sam dând mâna cu cei doi, dar pe figurile lor nu se
putea citi altceva decât oboseal`.
– Haide]i \n cas` s` lu`m \mpreun` o gustare [i s` v` r`cori]i.
Uite c` [i câinele a f`cut un efort ca s` te vad`, ad`ug` când Shep
ie[i din cote]. Acum m`nânc` f`r` s` vomite [i, dup` cum observi, a
\nceput s` mearg` destul de bine. |]i mul]umesc Sam [i-]i r`mân
dator.
– Nu-mi datorezi nimic \n plus decât ce e trecut pe chitan]a
de plat`.
|N PLASA SEDUC}IEI 115

– Pe curând, Sam, zise Gregory luându-[i r`mas bun, plecând


apoi s` mulg` vacile.
– M` bucur c` ai rezolvat problema cu Gregory. Acum, poate
vei avea mai mult timp s` stai cu Betty.
– Vrei s` spui sub papucul ei? se burzului Eustace. Nu,
mul]umesc! {i, f`când semn cu capul spre cas`: Intra]i? Betty o
s` se supere dac` nu veni]i \n`untru.
– N-o s` se supere, spuse Sam. {i-a[a g`te[te \n plus pentru
copii. Transmite-i salut`rile mele... Am stat destul...
– Ai spus... copii? \l \ntreb` Tessa uimit`, dup` ce se urcar` \n
ma[in`.
– Se ocup` de copiii infirmi.
– Oh, Doamne... [i eu care m` gândeam ce pl`cut e s` stai
acas` [i s` n-ai altceva de f`cut decât s` aduni trandafiri \n
co[ule]!
Sam se \ntoarse cu fa]a spre ea [i o privi surprins.
– }i-ar pl`cea s` duci o asemena via]`?
Tessa izbucni \n râs dându-[i capul pe spate.
– Ah, nu... dup` o or` m-a[ plictisi. Tata spune c` de mic` am
fost o zv`p`iat`.
– Dac` s` stai acas` [i s` leneve[ti nu-]i place, atunci ce pla-
nuri ai pentru viitor?
– Acas` n-am putut ]ine animale, zise ea oftând. Archie are
alergie la p`rul lor... de-asta a trebuit s` d`m [i câinele, dar
mi-am promis ca \ntr-o zi s` am o cas` plin` de animale. |n
primul rând, \ns`, mi-ar pl`cea s` c`l`toresc, s` vizitez ]`ri
despre care [tiu numai din c`r]i sau de la televizor... cum ar
fi cele din Africa.
116 SUSAN DOYLE

– N-ai fost niciodat` \n str`in`tate?


– |ntr-o excursie cu [coala \n Europa... dup` aceea \m vizitat
Parisul \mpreun` cu un prieten.
– Cu Todd? \ntreb` el pe un ton indiferent.
– Nu... n-a fost Todd, zise Tessa zâmbind. De ce m`-ntrebi?
– |ncercam s` ghicesc. {i dup` ce vei c`l`tori ce vei face?
– M` voi \ntoarce la casa mea, la animalele mele.
– Singur`...? Doar n-o s` stai singur`? o \ndemn` el s` con-
tinue.
– Nu voi fi singur`. O s` am copii!
– Copiii t`i? Parc` nu erau \n plan, sau n-am \n]eles eu bine?
Tessa \[i sim]i inima zb`tâdu-i-se \n piept. Nu \n]elegea cum
de reu[ise Sam s` conduc` discu]ia atât de departe.
– Vreau doi b`ie]i [i dou` fete. Nu conteaz` ordinea, dar
mi-ar pl`cea ca primul copil s` fie b`iat.
– Nu crezi c` \n momentul de fa]` e mai degrab` un risc s`-]i
faci asemenea planuri?
– Poate c` e un risc calculat. {i cu coada ochiului se uit` la
Sam. Era palid la fa]`.
– Am impresia... zise el \ngândurat... Se pare c` totul a fost
bine pus la punct. Prietenul t`u, Todd, intr` [i el \n calculele
tale?
Tessa trase adânc aer \n piept [i-[i \ntoarse capul spre el.
– Todd? Nu, nu cred. De ce m` tot \ntrebi de el?
– Tr`geam o concluzie.
– Fiindc` am ie[i cu el \n seara când ai venit s` m` iei?
– P`rea]i o pereche potrivit`. Sunte]i de aceea[i vârst` [i b`nu-
iesc c` ave]i [i acela[i gen de preocup`ri. V` cunoa[te]i de mult.
|N PLASA SEDUC}IEI 117

– Da, ne cunoa[tem foarte bine. De la moartea mamei a fost


tot timpul \n preajma mea, iar doamna Greystone m-a ajutat
foarte mult.
– Deci, deduc]ia mea a fost corect`.
Tessa se uit` \ncruntat` la tr`s`turile lui rigide.
– Nu... gre[e[ti dac`-]i imaginezi c` \ntre noi este mai mult
decât o rela]ie de prietenie.
Sam \[i l`s` capul \ntr-o parte.
– Presupunând c` e adev`rat... ce s-ar \ntâmpla dac` ai
\ntâmpina o piedic` \n a-]i duce planul la bun sfâr[it? Cum ar fi...
s` nu g`se[ti candidatul potrivit care s` te lase \ns`rcinat`?
Tessa \ntoarse repede capul [i se uit` pe geam, a[a c` el nu-i
v`zu expresia amuzat`.
– Hmm... morm`i ea, asta ar putea fi o piedic`, dar numai
una de ordin tehnic. M` descurc eu cumva.
Sam ap`s` pedala de accelera]ie.
– Sunt convins, murmur` el, schimbând viteza cu dexteritate,
dar pe figura lui se putea citi c` aceast` dexteritate o avea doar
la condusul ma[inii, nu [i la modul \n care condusese discu]ia cu
femeia de lâng` el.
Capitolul 9

Honey urma s` plece acas`.


St`pânii câinelui ascultau cu aten]ie indica]iile lui Sam, dar
Tessa observ` c` erau nervo[i. Faptul c` Honey se \ntorcea acas`
era o nou` experien]` pentru to]i trei.
Sam \i rug` s` \l \nso]easc` \n gr`din`, iar Tessa \i urm` cu
Honey \n les`, care mergea foarte \ncet.
Sam le f`cu semn s` se a[eze pe banc`. Doamna Cormack \[i strânse
geanta \n bra]e, stând b`]oas` lâng` so]ul ei care se uita \ncruntat la câine.
– A stat câteva s`pt`mâni \n repaus total, dar mai are nevoie
de o s`pt`mân` pân` s` \nceap` exerci]iile de recuperare.
Sunte]i siguri c` vre]i s-o lua]i acas`?
– Mi-a fost dor de ea, zise repede doamna Cormack. Eu nu
lucrez a[a c` o pot supraveghea permanent.
– Eu sunt de p`rere s-o mai l`s`m aici, domnule Wilde. Pe mine
animalele bolnave m` sperie. Cred c` aici \i va fi cel mai bine. Ce zice]i?
Sam ridic` din umeri.
|N PLASA SEDUC}IEI 119

– Honey v` duce dorul [i asta-i \ntârzie \ns`n`to[irea dar, pe


de alt` parte, aici, \ntr-un spa]iu \nchis, e mai pu]in probabil s`
\nceap` s` se agite decât dac` ar fi acas`.
– De felul ei Honey e un câine lene[, flegmatic [i foarte rar
devine agitat`. M-am gândit ca \n prima s`pt`mân` s-o ]in \n
debara unde spa]iul e \ngust [i n-ar avea ce stric`ciuni s` fac`.
Acolo are lumin`, c`ldur` [i co[ul ei...
– Femeia are \ntotdeauna ultimul cuvânt, râse domnul
Cormack. Mai bine o lu`m acas`, domnule Wilde.
Tessa \ntinse lesa st`pânei lui Honey.
– |]i mul]umesc, Tessa, c` ai avut grij` de ea. Uite cum te
prive[te. Te-a nec`jit?
– Nici n-am sim]it-o. Mi-ar pl`cea s` am un câine cu tem-
peramentul lui Honey.
– Dac` ne-ar intra un ho] \n cas`, \n loc s` latre, l-ar linge,
replic` domnul Cormack pe un ton sec.
Sam se ridic` de pe banc` râzând.
– A]i l`sat ma[ina la intrarea lateral`? Nu e prea departe s`
mearg` pe jos.
Dup` ce plecar`, Tessa se apuc` s` cure]e cu[ca \n care
st`tuse Honey. Sub folia de plastic d`du peste broscu]a de cau-
ciuc pe care i-o adusese s` se joace.
– |]i va fi dor de ea, auzi \n spate vocea lui Sam.
– Da, pu]in. E atât de dr`gu]` [i afectuoas`...
– Oh, Doamne, [tii c` nu trebuie s` te ata[ezi de pacien]i.
De[i sim]ea un nod \n gât, Tessa reu[i s` zâmbeasc`.
120 SUSAN DOYLE

– {tiu c` e o prostie din partea mea...


– Dar dragostea \nvinge totul, continu` Sam mângâind-o cu
privirea.
– |n cazul `sta, da, zise ea ro[ind. Pân` atunci nu-l mai auzise
pronun]ând acel cuvânt. O s`-mi treac`.
– Dar lui Honey? Va avea o noapte agitat` dac` nu-[i va g`si
juc`ria, spuse el f`când semn cu capul spre broscu]a din mâna
ei. Cât a stat aici n-a pierdut-o niciodat`, nu?
– Locuiesc destul de aproape, a[a c` am s` le-o duc.
– Un bun pretext pentru a o vedea pe Honey?
– Nu! Ba, poate c` da... dar s` [tii c` nu eu am pus-o
dedesubt.
– Te cred, de[i n-ar trebui! Te conduc eu dup` program.
– M` pot duce [i singur`, protest` ea, spunându-[i c`
plimbarea pe jos va prelungi momentul \ntoarcerii la
Beechwood Hall. Casa plin` de lume nu o mai atr`gea ca
\nainte.
|n fiecare sear`, dup` cin` se \mp`r]eau \n „bisericu]e”, iar ea
trebuia s` g`seasc` fel de fel de scuze ca s` se retrag` devreme.
Uneori telefona acas` [i vorbea cu orele, sau ie[ea s` se plimbe,
sperând c` Boris [i Damien se r`zgândiser` \ntre timp s-o
\nso]easc`. |i pl`cea compania lor, erau veseli [i amuzan]i, dar
animalele nu-i interesau decât ca subiect de fotografiat, dar mai
mult discutau despre prietenii de la Londra. Iar dac` r`mânea \n
cas`, suferea v`zându-i pe Sam [i Nina \mpreun`, de[i n-ar fi tre-
buit, pentru c`, pentru el nu \nsemna nimic mai mult decât un
|N PLASA SEDUC}IEI 121

simplu angajat. De ce s`-i fi dat ei aten]ie când pe Nina o


cuno[tea de ani de zile? {i, oricum, nu ducea lips` de femei.
|ntotdeauna va exista o Suzie, sau o Nina \n via]a lui. |ntotdeau-
na!
– Sunt cinci sau [ase kilometri pân` acolo. Cu ma[ina, \n
câteva minute am ajuns. Vreau s` trec [i pe la Tom Hawkins
s`-i v`d câinele. }i-l mai aminte[ti, cel care a c`zut \n cap-
can`.
N-avea cum s` uite fiindc` \l \ntâlnise pe Tom \n weekend-ul
\n care sam disp`ruse cu Nina la Londra.
– Cred c` dac` te-a[ \ntreba la ce te gânde[ti acum m-ai
min]i... [i nu mi-ar place. S` nu-mi spui c` la Honey, fiindc`
nu-i a[a. |n ultima vreme am observat c` e[ti cam distrat`, a[a
c` presupun c` \n mintea ta nu sunt numai problemele de ser-
viciu.
Sim]ind c` ro[e[te, Tessa \ntoarse capul [i se gr`bi s` bage \n
chiuvet` folia de plastic.
– Eu nu m` gândesc decât la problemele de serviciu, min]i
ea. De fapt, nu-i o minciun` decât pe jum`tate, \[i spuse \ncercând
s` se am`geasc`. Cealalt` jum`tate st`tea \n fa]a ei, privind-o cu
\ndoial`.
– De asta mi-era team`. Am v`zut c` nu mergi nic`ieri s`
te distrezi. Fetelor de vârsta ta nu le mai place s` fac` ne-
bunii?
– |mi place s` merg la distrac]ii, dar \n ultima vreme n-am
avut timp, r`spunse Tessa evitându-i privirea.
122 SUSAN DOYLE

– Credeam c` prietenul t`u, Todd, \[i poate g`si timp pentru


tine. }ine]i leg`tura, nu-i a[a?
– Nu prea, n-am mai vorbit cu el de mult.
– Nu l-ai sunat... nu i-ai scris?
Interesul lui o surprindea. De ce tot aducea vorba despre
Todd? Pân` atunci habar n-avusese c` Todd ocupa un loc atât de
important \n via]a ei, cum credeau ceilal]i, totu[i recuno[tea c`
era pu]in ciudat c` \n ultimul timp nu mai auzise nimic despre
el. S` se fi sup`rat c` plecase f`r` s`-[i ia r`mas bun atunci când
fusese acas`?
– Archie [i Felix \i transmit ve[tile despre mine apoi,
p`rându-i-se c` Sam o prive[te suspicios \l \ntreb` pe un ton sec:
Vrei iar s` scapi de mine?
– Acum nu m` mai lupt cu reporteri arogan]i, ci cu o echip`
de televiziune trasnit`, zise el schi]ând un zâmbet. Nici nu sfâr[i
bine ce voia s` spun` c`, de la intrare, se auzi strig`t. Cred c` e
Nina, [i se repezi la u[`.
– Sam! U[a se deschise larg [i Nina ap`ru \n prag gâfâind.
Sam, mai avem lumin` câteva ore, a[a c` vreau s` te duc \n
p`dure. Cerceta[ul nostru a localizat o turm` de cerbi.
– Ce specie? \ntreb` el.
– Habar n-am, doar suntem or`[eni. De-asta [i avem nevoie
de tine. Te superi, Tessa, c` ]i-l fur? zise luându-l pe Sam de
bra].
– Bine\n]eles c` nu, r`spunse ea repede, \ncercând s`-[i
ascund` nemul]umirea. Oricum r`mân aici cu Gus pân` disear`.
|N PLASA SEDUC}IEI 123

– Sam, i-ai spus Tessei despre s`pt`mâna viitoare?


– Nu, ]i-am l`sat ]ie aceast` onoare. M` duc s` m` schimb [i
m`-ntorc imediat.
– Pentru weekend-ul viitor am pl`nuit o petrecere-surpriz`, \i
explic` Nina când r`maser` singure. Sam e de p`rere c` cel mai
potrivit ar fi s` o d`m la Beechwood Hall. E[ti invitat`.
Luat` prin surprindere Tessa nu g`si repede o scuz`.
– Ce fel de surpriz`?
Zâmbetul Ninei radia o bucurie re]inut`.
– Dac`-]i spun n-ar mai fi o surpriz`, dar \]i dau un indiciu.
Are leg`tur` cu `sta. {i \ntinse un deget pe care str`lucea un
briliant mare \nconjurat cu rubine montate \n aur. |nc` nu l-a
observat nimeni pân` acum. |]i dai seama ce spirit de observa]ie
au b`rba]ii?
Tessa privea inelul \ncremenit`, cu ochii larg deschi[i.
– E... foarte... frumos, reu[i s` \ngaime. Nu era de mirare c`
Sam nu [tiuse cum s` dispar` mai repede din camer`. Apoi
schi]ând un zâmbet: M` bucur pentru voi. Felicit`ri.
– S` nu m` dai de gol, zise Nina privind-o cu ochi str`lucind
de fericire.

Era aproape [apte când Tessa fu gata de plecare spre casa


familiei Cormack. Se schimbase \n pantalonii albi [i tricoul bleu
[i-[i b`gase vesta \n ta[c`, lâng` broscu]a de cauciuc. Acum chiar
avea un motiv \n plus s` se \ntoarc` târziu la Beechwood Hall.
124 SUSAN DOYLE

Tr`gând \n piept miresmele serii de iunie, str`b`tu satul


trecând pe lâng` magazine [i pe lâng` restaurantul Crossed
Keys, \n fa]a c`ruia turi[tii mâncau [i beau stând pe b`ncile de
lemn. Soarele, ca o tipsie de foc, cobora dincolo de copacii [i de
drumul care, a[a cum \i explicase Gus, ducea spre casa familiei
Cormack.
De ce nici m`car nu b`nuise c` \ntre Nina [i Sam era ceva
mult mai serios decât l`saser` s` se vad`? Ce proast` fusese.
De-abia acum \n]elegea c` Suzie \i \ncurcase treburile lui Sam,
motiv pentru care o [i expediase la aeroport, dup` care se
gr`bise s` ajung` la Nina ca s` „dreag` busuiocul”.
Cu ea doar se distrase ca s` treac` timpul mai repede. Ah, de
ce fusese atât de proast`? {i de ce o interesa atât de mult se
sim]ea el pentru alt` femeie?
– N-ai luat-o pe drumul bun!
Tessa tres`ri speriat`. |ntorcând capul v`zu Porsche-ul
mergând pe lâng` ea, cu portiera din dreapta deschis`.
– ~sta-i drumul pe care mi l-a indicat Gus, ripost` ea,
aplecându-se s` se uite \n`untru.
– N-ai observat c` la un moment se bifurc`? A[a c` nu mai
comenta [i urc`-te!
– Nu era nevoie s` te deranjezi, replic`, totu[i se sui lâng` el
trântind portiera. G`seam eu drumul pân` la urm`.
– La miezul nop]ii tot pe-aici ai fi orbec`it.
Tessa nu mai zise nimic. De fapt, nici nu-i mai p`sa dac` ar fi
g`sit sau nu drumul cel bun, pentru c` nu voise decât s` fie sin-
|N PLASA SEDUC}IEI 125

gur`, mersul pe jos ajutând-o \ntotdeauna s`-[i limpezeasc` gân-


durile. Acum, \ns`, nu mai conta, fiindc` se afla \n spa]iul \ngust
din ma[in`, al`turi de singura persoan` \n compania c`reia nu
voia s` se afle \n seara aceea.
– De ce nu m-ai a[teptat?
– Plecase[i la vân`toare de cerbi.
– }i-am promis c` te conduc [i eu \ntotdeauna m` ]in de
cuvânt.
Auzi, \ntotdeauna se ]inea de cuvânt! Ce glum` bun`!
– A]i g`sit cerbii? \l \ntreb`, cu ochii fixa]i asupra drumului.
– Da... [i nu.
Tessa \l privi curioas`, dar numai cu coada ochiului.
– Cum adic`?
– Adic` am g`sit cerbii, dar erau din cei lop`tari, obi[nui]i,
a[a c` am hot`rât s` nu-i mân`m s` plece spre locul unde se afl`
ceilal]i.
– Care ceilal]i? \ntreb` Tessa, ne\n]elegând ce vrea s` spun`.
Sam opri ma[ina, stinse motorul, [i-[i \ncruci[` bra]ele peste
volan.
– Cerbii Sika. Sunt cele mai frumoase specimene ale aces-
tei rase... [i foarte rare \n aceast` regiune, doar câteva exem-
plare. Cred c` la ei se referea Nina când mi-a spus c` au g`sit
cerbi.
– De ce sunt atât de deosebi]i?
– Mult` vreme au fost vâna]i f`r` mil`, de-asta sunt apari]ii
foarte rare. Atunci când ai norocul s`-i z`re[ti, ai impresia c`
126 SUSAN DOYLE

asi[ti la un miracol, iar eu n-am vrut s` destram aceast` vraj`,


aceast` stranie apari]ie.
– Dar serialul nu vrea s` dezv`luie oamenilor tocmai aceste
ciud`]enii din lumea animalelor s`lbatice, pentru a \nv`]a s` le
ocroteasc` [i s` le admire frumuse]ea?
– Hmm... la \nceput asta era inten]ia mea. E[ti gata? schimb`
repede subiectul. Am ajuns.
Tessa se uit` pe geam spre casa cu peluza \ngrijit` [i fântân`
artezian`. Sam cobor\, \n timp ce ea \nc` se mai gândea la ce \i
povestise. Chiar nu-l mai \n]elegea deloc. De ce se r`zgândise s`
mai filmeze cerbii Sika?
Jean McCormack \i \ntâmpin` zâmbind u[urat`.
– Oh, domnule Wilde... Tessa. Tocmai voiam s` v` telefonez.
Bill spune c` m` agit degeaba, dar Honey m` \ngrijoreaz`. E
schimbat`; nu m`nânc`...
– Pot s-o v`d? \ntreb` Sam.
– V` rog, intra]i. {i \i conduse spre buc`t`rie. O ]inem \n debara.
Honey st`tea confortabil \n co[ul ei, dar când Sam intr`, abia
dac` mi[c` din coad`. Tessa \[i l`s` jos trusa, iar Sam, cu steto-
scopul \n mân`, \ncepu s` examineze câinele.
– Nu trebuie s` v` face]i probleme. E s`n`toas`, \ns` cred c`
ziua de azi a fost cam obositoare.
– Dar n-a mâncat absolut nimic [i asta nu-i st` \n fire.
Tessa scotoci \n ta[c` [i scoase din`untru broscu]a.
– Doamn` Cormick, v-am adus asta. Am uitat s` v-o dau
diminea]`.
|N PLASA SEDUC}IEI 127

– Ah, ce dr`gu]` e[ti.


Tessa \ngenunche lâng` Honey [i-i ar`t` broscu]a. Honey
mârâi, apoi o mirosi, \i d`du cu laba [i când broscu]a „chi]`i”,
ciuli urechile [i \ncepu s` dea din coad`.
– Ce scamatorie ai f`cut, Tessa? Uite-o ce mutr` are, râse
doamna Cormick.
– |n fiecare zi, dup` ce Honey a \nceput s` se simt` mai bine,
se jucau cu broscu]a. Asta \nsemna pentru ea c` este r`sf`]at`.
Câinii au o memorie fantastic` [i fac asemenea asocieri.
– Sam vrea s` spun` c` am r`sf`]at-o prea mult [i nu trebuia,
[opti Tessa \n timp ce Honey \i lingea degetele, luându-i u[or
broscu]a din mân` ca s` n-o zgârie cu col]ii.
– Nu [tiu cum s` v` mul]umesc... amândurora. Honey
\nseamn` foarte mult pentru noi.
|n cele din urm` plecar`, necedând insisten]elor doamnei
Cormick de a mai r`mâne, dar nu \nainte de a-[i lua r`mas bun
[i de la Honey care, \n mod miraculos, \[i rec`p`tase pofta de
mâncare [i tocmai atunci h`p`ia din castron.
– Nu e[ti singura care sufer` de singur`tate. Am f`cut bine c`
am venit \n seara asta, \i spuse Sam \n timp ce se urcau \n
ma[in`.
– N-ar fi trebuit s` m` ata[ez de ea. M` simt vinovat`, dar nu
[tiu ce leg`tur` s-a creat \ntre mine [i Honey. {tii c` nu mi s-a
mai \ntâmplat.
– A ap`rut \n via]a ta \ntr-o perioad` dificil` pentru amân-
dou`, altfel c` v-a]i oferit una alteia \ntreaga afec]iune.
128 SUSAN DOYLE

– Crezi c` despre asta-i vorba? \l \ntreb` mirat`.


– Sunt sigur.
– |n cazul meu, la ce perioad` dificil` te referi?
– La schimbarea stilului de via]`. Trebuie s` recuno[ti c` a
avut loc o schimbare radical`.
Sam urcase un deal abrubt [i oprise ma[ina pe o c`rare,
\ns` Tessa nu-[i d`duse seama c` se \ndep`rtaser` mult de
sat, prea tulburat` de vorbele lui. Nu era vorba despre schim-
barea stilului de via]`, ci de o criz` emo]ional`, mult mai pro-
fund` decât una provocat` de schimbarea slujbei sau a
locuin]ei.
– Unde ne afl`m? \l \ntreb`, uitându-se la c`su]a cu gard
verde. Din gr`din` se auzeau câinii l`trând [i pe poteca din fa]a
ma[inii fluturau din aripi câteva p`s`ri de curte.
– Acas` la Tom Hawkins.
– Casa e cam p`r`ginit`.
– B`trânul are optzeci [i patru de ani... [i a[a nu [tiu cum se
descurc` cu toat` gospod`ria. Vezi c` are mul]i câini, a[a c` fii
preg`tit`.
Aproape imediat, vreo patru câini ap`rur` dinspre cas`,
l`trând când intrar` \n curte.
– Se potolesc repede, râse Tom Hawkins din prag.
|n`untru aerul era \nchis [i mirosea a p`s`ri [i a mâncare pen-
tru câini, care era depozitat` \n pungile rezemate de perete. Tom
\i invit` s` se a[eze [i, aproape imediat, \n \nc`pere \[i f`cur`
apari]ia câteva g`ini care zburar` pe speteaza scaunului Tessei,
|N PLASA SEDUC}IEI 129

apoi intrar` [i câinii [i se produse o h`rm`laie de nedescris. Tom


\[i lu` pu[ca din cui [i numai amenin]ându-le cu ea reu[i s` fac`
lini[te.
– {tiu c` nu trag cu ea, c` doar le amenin].
Sam râse v`zând expresia [ocat` a Tessei, apoi se aplec` s`
examineze laba spanielului care st`tea culcat la picioarele lui.
– E perfect s`n`tos.
– Gus a f`cut o treab` bun`, zise Tom Hawkins.
– Dar c`]eaia gravid`? Cum \i merge sarcina.
– A f`tat trei pui. Vrei s`-i vezi, Tessa?
Tessa se uit` prin camer`.
– Nu mi-am dat seama c` ave]i [i c`]elu[i aici.
– Sunt \n buc`t`rie, cu Aga. Veni]i.
Dintr-o cutie aflat` \ntr-un col] se auzir` scâncete [i l`tr`turi
sub]iri. |n`untru erau trei c`]elu[i frumo[i [i dolofani cu bl`ni]a
aurie, iar \n co[ul de al`turi, mama, o c`]ea, cu blana deas`, tot aurie.
– Oh... crede]i c` m` las` s` m` apropii? \ntreb` Tessa.
– Buttercup e o c`]ea foarte blând`.
Tessa \ngenunche [i mai \ntâi mângâie c`]eaua, ai c`rei ochi
sem`nau cu cei ai lui Honey [i care o linse pe mân`, apoi scoase
c`]elu[ii din cutie. Miroseau a lapte [i aveau burticile atât de
umflate c` p`reau obezi. Se juc` cu ei pân` când \l auzi pe Sam
spunând:
– Am mai sta dar nu mai e timp.
Cu p`rere de r`u, Tessa \i a[ez`, pe rând, \n cutie [i, curând
c`]elu[ii adormir` obosi]i.
130 SUSAN DOYLE

– Au nevoie de st`pâni iubitori, a[a c` dac` auzi pe cineva, Sam...


– Te anun], zise Sam luând-o pe Tessa de bra].
Cei doi b`rba]i continuar` s` vorbeasc` despre braconaj.
Tessa \nc` sim]ea \n n`ri mirosul de lapte [i \n plus atingerea
acelor adorabine f`pturi. Casa aceea, de[i ne\ngrijit`, radia
c`ldura dragostei. Tom [i animalele lui tr`iau acolo \ntr-o atmos-
fer` de pace [i armonie.
Tom le oferi vin f`cut \n cas`, dar \l refuzar`, Sam pentru c`
urma s` conduc`, iar ea fiindc` \n momentul acela dac` ar fi b`ut
doar un pahar, s-ar fi \mb`tat [i trebuia s`-[i controleze reac]iile.
Curând \[i luar` r`mas bun de la b`trân [i plecar` \nso]i]i de
l`tratul furios al câinilor.
– Se ]ine bine la vârsta lui, nu? o \ntreb` Sam, \n timp ce-[i
potrivea oglinda retrovizoare, apoi uitându-se la ea: E[ti cam
t`cut`.
– Probabil fiindc` abia a[tept s` fac un du[ fierbinte [i s` m`
culc... Ar fi trebuit s`-l felicite pentru logodna cu Nina? Precis [tia
c` Nina o anun]ase. Ce se a[tepta s`-i spun`?
– }i-au pl`cut c`]elu[ii?
– Sunt atât de frumo[i, iar Buttercup \mi aminte[te de Honey.
– Câinele `sta te obsedeaz`, râse el. Uite, \nc` nu s-a
\ntunecat. Dac` mai rezi[ti pu]in, a[ vrea s`-]i ar`t ceva.
– E deja târziu, Sam, Sunt obosit`.
– Dureaz` pu]in [i n-ai s` regre]i.
– Sper, zise ea oftând. Despre ce e vorba?
– E surpriz`.
|N PLASA SEDUC}IEI 131

Sam vru s-o ia de mân`.


– M` descurc...
– Nu cred. Pe-aici terenul e abrupt [i a[a cum e[ti \nc`l]at`
nici zece metri n-ai putea \nainta. D`-mi mâna.
– Nu [tiam c` am s` ajung pân` aici, zise \n]epat`, totu[i \l lu`
de mân`.
– Numeni nu cunoa[te locul `sta. trebuie s` te mi[ti f`r`
zgomot. |n p`dure era aproape \ntuneric [i nu se vedeau
decât formele copacilor din ce \n ce mai \ntunecate. Tessei i
se p`rea c` merser` ore \ntregi dar, bine\n]eles, c` era
imposibil. La un moment dat Sam o prinse de mijloc [i o trase
\n jos. {[[t! Vorbe[te \n [oapt`. Uit`-te acolo, murmur` el.
Sunt doi cerbi Sika. Prive[te-i bine pentru c` sunt o apari]ie
foarte rar`.
– Oh, sunt superbi, [opti ea, \ncercând s` ignore senza]ia
pl`cut` ce-i str`b`tea corpul lipit de al lui.
– Masculii au blana ro[cat` cu o dung` neagr` de-a lungul
[irei spin`rii... Vezi ce coarne au?
Tessa \[i ]inu respira]ia privind acele animale magnifice. Pân`
atunci nu mai v`zuse cerbi atât de aproape, cu atât mai pu]in
cerbi Sika.
– Când se \ntorc s` le observi crupa... acolo blana e alb`... nu
te mi[ca fiindc` or s` te vad`. Nici nu se putea mi[ca pentru c`
privea vr`jit` acele creaturi zvelte, maiestuoase, cu mi[c`ri agile.
132 SUSAN DOYLE

Acum, ascult`, cu aten]ie, [opti el. Unul din cerbi \[i \n`l]` capul
[i scoase un fluierat ascu]it, ca un ]ip`t, care se stinse \ntr-un
bonc`nit. Era cel mai expresiv sunet pe care Tessa \l auzise vre-
odat`, impresionând-o pân` la lacrimi. Imediat, cerbii se pier-
dur` \n noapte, l`sând-o cu sentimentul c` asistase la momentul
magic despre care \i vorbise Sam.
– Au plecat, zise el cu regret.
Tessa se mi[c` pu]in \n bra]ele lui.
– Nu-mi vine s` cred ceea ce-am v`zut, [opti. Acum \n]eleg
ce-ai vrut s` spui prin miracol. Privindu-l \n ochi \[i d`du seama
c` urma s` o s`rute. Nu era drept. Un asemenea moment unic \n
felul lui, ar fi vrut s`-l \mpart` cu el. Dar nu putea!
Se retrase din bra]ele lui.
– De ce faci asta? S` admir`m \mpreun` acest col]i[or de
paradis.
– Cum po]i spune asta? zise ea cu vocea gâtuit` de emo]ie.
Sam o privi mirat.
– Te-am adus aici pentru c` voiam s` \mp`rt`[im acelea[i
emo]ii. E locul \n care obi[nuiam s` vin când eram copil, dar
nimeni altcineva nu [tie de el.
De ce-i spunea toate astea? Ninei, nu ei trebuia s` i le spun`!
– M` gândeam... c` e locul cel mai potrivit s` st`m de vorb`
f`r` s` fim \ntrerup]i. Ce p`rere ai? Nu-]i \n]eleg privirea acuza-
toare.
– Cred c` mai bine ar fi s` ne \ntoarcem. |]i mul]umesc c`
m-ai adus s` v`d cerbii...
|N PLASA SEDUC}IEI 133

– |nceteaz` cu amabilit`]ile [i hai s` stam de vorb`. {i \ntinse


mâna s-o prind` de bra], dar Tessa se feri.
– Vreau s` plec.
– Iar eu eu vreau s` discut`m, insist` el.
– S` discu]i cu mine? Numai asta ai de gând, sau [i altceva?
– Cred c` ai tot dreptul s` m` \ntrebi asta, dar te asigur c` \n
seara asta nu vreau decât s` st`m de vorb`... departe de privirile
curioase...
– Ale Ninei? murmur` ea.
– Nu [tiu la ce te referi.
– Ah, nu? Atunci s` fiu mai explicit`, zise ea tremurând \nfri-
gurat`. Trebuia s`-]i fi spus mai demult, dar, probabil c` acum e
momentul cel mai potrivit. Nu era nevoie s` ie[i din camer` ca
s`-mi spun` Nina. Oricum, nu v-a[ fi tr`dat...
– Despre ce naiba vorbe[ti?
– Despre ce? repet` ea surprins`. Despre logodna voastr`,
bine\n]eles.
– Ah... acum \n]eleg.
– |n]elegi? Sunt \ncântat`? \l ironiz` ea, v`zându-i zâmbetul
arogant.
F`r` cel mai mic efort Sam o prinse de \ncheietur` [i o trase
\n bra]ele lui, strivindu-i gura cu buzele lui fierbin]i. Apoi o trân-
ti pe iarb`.
– |nc` nu m-am \nsurat cu Nina, a[a c` ne putem distra pu]in,
scumpa mea, Tessa.
Capitolul 10

Se zb`tea s` scape din strânsoare.


Dar Sam era puternic [i o ]intuia pe spate, \n iarb`. Gura
lui lacom` cerea un r`spuns [i Tessa ced`, cople[it` de
dorin]`. Era adev`rat c` \nc` nu se c`s`torise cu Nina, dar asta
se va-ntâmpla vreodat`? auzi vocea ispitei. |l dorea atât de
mult, tânjea cu disperare s` fac` dragoste cu el...
Sam \i d`du drumul la mâini, \ncol`cindu-i trupul cu al lui.
Tessa gemu slab, urându-l, dar [i pe ea, pentru aceast`
tr`dare. De ce \i permitea a[a ceva? Nu era corect din partea
lor.
Ca prin vis sim]i cum Sam o cuprinde de mijloc [i o ridic`,
lipind-o de pieptul lui.
Imaginea Ninei \i reveni \n minte.
– |nceteaz`, Sam... \nceteaz`.
– De ce? \i [opti el la ureche. Te doresc.
Tessa \l \mbrânci.
|N PLASA SEDUC}IEI 135

– Acum m` dore[ti? Tu nu-]i dore[ti decât ce-]i este


interzis. Ceea ce po]i ob]ine cinstit nu-]i place, replic`,
amintindu-[i cum o respinsese. Pentru tine dragostea e un
joc... nu, nu dragostea, tu nu cuno[ti semnifica]ia acestui
cuvânt. Cum po]i face a[a ceva? Cum po]i s-o \n[eli pe Nina? \i
repro[`, \ncercând s`-[i reprime dorin]a.
– M` dore[ti la fel de mult cum te doresc [i eu.
– Dar nu \n felul `sta. N-am nici un interes s` fiu prima
femeie care s` pun` \n pericol o c`snicie care nici m`car nu
a-nceput!
Reu[i s` se ridice [i atunci \i v`zu surâsul cinic.
– |nceteaz` cu replicile moralizatoare. |n felul `sta ai
reu[it s` te izolezi \n turnul t`u de filde[, ]inând b`rba]ii la
distan]`.
– La tine cinismul e ceva \nn`scut?
– Cinismul \l cape]i prin antrenament... prin mult antrena-
ment.
– Atunci \mi pare r`u pentru tine c` ai pierdut atâta vreme
antrenându-te. {i alerg` spre ma[in`, \ngrozit` s` mearg` prea
departe [i astfel s`-i fi aflat secretul. Dar cum po]i p`stra
secret` dragostea? Pentru c` \mpotriva dorin]ei amândurora, \l
iubea, chiar dac` Sam o folosise drept pion pe tabla sa de [ah.
Dar acest lucru nu se va mai \ntâmpla. Nu era b`taia de joc a
nim`nui!
Ajunse la ma[in` abia tr`gându-[i r`suflarea. Obrajii \i erau
umezi de lacrimi [i p`rul \i sc`pase din coad`. Se rezem` de
136 SUSAN DOYLE

ma[in` [i \nchise ochii. Sam nu trebuia s-o vad` a[a! Da, \l


iubea, f`cuse cea mai proast` alegere, dar când gânde[ti cu
inima nu cu capul, mai po]i face alegerea potrivit`?
|n apropiere era un izvor pe care-l observase la venire.
|ngenunche \n iarb` [i-[i cufund` palmele \n ap`, apoi \[i d`du
pe fa]`. Apa rece o \nvior`. Acum se sim]ea mai bine [i \[i
putea controla emo]iile.
– Te-ai calmat? |ntorcându-se \l v`zu \n fa]a ei, cu mâinile
\n buzunare. Nu po]i \nvinov`]i un b`rbat c` a \ncercat [i el,
zise Sam, f`r` urm` de regret \n voce.
– Nu te \nvinov`]esc, replic` ea, ridicându-se, dar vreau s`
m` la[i \n pace. }i-am spus c` nu m` intereseaz` jocul t`u... [i
am vorbit serios.
Sam ridic` din umeri.
– Dac` chiar asta sim]i... am s` m` port cuviincios, dar
va trebui s` m` aju]i... s` faci cumva s` nu-mi mai placi. M`
cumin]esc [i, dac` vrei, am s` dau totul uit`rii. Tessa \[i
\ncle[t` pumnii. Nu credea o iot` din ce-i spunea.
Lini[te[te-te, a fost o ultim` \ncercare. Acum hai s` ne d`m
mâna [i s` c`dem la o \nvoial`. Discre]ia ta... [i te las \n
pace.
Deci asta era! Hot`râse s` \ncerce s`-i cumpere t`cerea. Nu
avea de ce se teme. |n ce o privea, [tia s` p`streze un secret,
A[a c` \i \ntinse mâna, [ov`ind.
El i-o lu`, o duse la buze [i o s`rut`, iar Tessa sim]i fur-
nic`turi pe [ira spin`rii.
|N PLASA SEDUC}IEI 137

– Acum mergem? \l \ntreb` retr`gându-[i-o repede.


Când ajunser` la Beechwood Hall, Sam intr` cu ma[ina pe
alee [i f`cându-i conspirativ cu ochiul, gest pentru care Tessei
\i veni s`-l pocneasc`, \[i duse degetul la buze [i-i [opti:
– {[[t! Nu uita, nici o vorb` c` am fost \mpreun` \n p`dure.
Avem o \n]elegere.

Miercuri afl` de la doamna Pearson c` o parte din echip` [i


Nina, plecaser` la Londra s`-l vad` pe Leo Scheldon, pro-
duc`torul.
– Voi fi bucuroas` când vor pleca de tot. Nu-mi place s` o
spun, dar z`naticii `[tia habar n-au ce-i aia o mâncare bun`.
Uit`-te [i tu!
Tessa se uit` \n farfuriile cu resturi de la micul dejun: ou`,
pe[te afumat [i ciuperci.
– Nu sunt obi[nui]i cu mâncarea g`tit` \n cas`, o consol`
Tessa, gândindu-se c` nici Nina, nici alte manechine ce c`lca-
ser` pragul acelei case, nu agreau ideea caloriilor \n plus.
Sam se ]inuse de promisiune, dar se comporta \ntr-un mod
pe care nu-l \n]elegea... prea amabil! Sim]ea, oare, pericolul!
De Suzie se debarasase considerând-o prea periculoas`.
Acela[i lucru \l gândea [i despre ea? Uneori \i surprinderea
privirea \n timpul lucrului [i era nevoit` s` \ntoarc` capul; nu
voia s` citeasc` mesajul ce i-l transmiteau ochii lui.
Amenin]area plutea \n aer: Sam va \ncerca din nou.
138 SUSAN DOYLE

Diminea]` nu avur` pacien]i, a[a c` Gus [i Annie hot`râr`


s` ia o pauz` ca s`-[i bea cafeaua.
– Ce lini[te! Nici pacien]i, nici aparate de filmat, nici
g`l`gie, râse Gus. Tocmai când Tessa \[i propunea s` se
bucure [i ea de aceast` atmosfer` calm`, Sam intr` \n birou.
– Sam, bei o cafea? \l \ntreb` Annie.
– Mul]umesc, apoi c`tre Gus: m-am decis s` preiau Green
Farm. Tu ce p`rere ai?
Gus r`mase surprins.
– Ce veste... grozav`. Dar cum de te-ai r`zgândit?
Sam \[i trase un scaun [i sorbi din cafea.
– S` zicem c` \n planurile mele a intervenit o mic` schim-
bare. ~``... m` gândesc s` m` extind...
– Vorbe[ti serios? se mir` Gus.
– Minunat! spuse [i Annie.
– Adic`... te gânde[ti s` p`strezi cabinetul? S` nu-l mai
vinzi?
– Am s`-l \ntreb pe Paul Lancing, cel care-mi ]ine locul
la Londra, dac` vrea s` ne asociem. Cunoa[te rosturile ca-
binetului din Londra [i caut` o slujb` permanent`. Asta-mi
va da libertatea s` practic aici. Ce zici, Gus? M-ai ajuta \n
continuare?
Tessa se uit` expresia b`trânului care trecu de la perplexi-
tate la \ncântare.
– Mai \ntrebi, Gus? Nu [tii r`spunsul?
Sam râse.
|N PLASA SEDUC}IEI 139

– M` a[teptam la un r`spuns afirmativ. Bun! Atunci, s`-ncepem!


Tessa, e[ti dr`gu]` s`-mi preg`te[ti bagajele? Vaccinarea ani-
malelor la Green Farm ne va câteva zile... a[a c` adun`-]i [i tu
ni[te haine mai vechi... S-o \ntindem de-aici cât \nc` mai e
lini[te. Gus... Annie, ne pute]i ]ine locul?
– Ne descurc`m, nu, Annie? Mai ai [i alte surprize, Sam?
– Una sau dou`, dar le p`strez pentru mai târziu, zise el,
aruncându-i Tessei o privire inocent`.
Dar ea era la fel de [ocat` ca Gus [i Annie, curând, \ns`,
totul va ie[i la iveal`.
Dar nu \nainte de a doua zi de vaccin`ri, dup` ce Eustace
Mayfield \[i condusese una din cirezi [i Sam era concentrat
asupra dozei pe care urma s-o injecteze urm`toarei, \ncepu s`
b`nuiasc` ce avea \n minte.
Aplecat` deasupra vi]eilor sim]i pentru prima dat` c` \i
\n]epene[te spatele. Ce dor \i era de o baie fiebinte.
Eustace Mayfield o v`zu \ndreptându-se din spate [i o ajut`
s` se ridice, apoi o trase \ntr-o parte.
– Toate greut`]ile noastre par s` se rezolve... dar m`-ntreb
ce l-a determinat pe Sam s` se r`zgândeasc`?
– V` referi]i la ferm`? {tia c` b`trânul era la fel de surprins,
dar ea nu era \n m`sut` s` comenteze afacerile lui Sam [i,
oricum, adev`ratul motiv nu-l cuno[tea nimeni, nici m`car ea,
sau Gus.
– Nu numai la ferm`, dar [i la prietenul lui Gregory. {i am
mai auzit c` Sam s-a hot`rât s` r`mân` la Beechwood.
140 SUSAN DOYLE

– Sincer` s` fiu... nu [tiu nimic. Sam nu mi-a spus motivele


pentru care vrea s` extind` cabinetul.
– Nici de ce p`r`se[te televiziunea?
|ntrebarea lui Eustace Mayfield \i aprinse toate
becule]ele din cap. De ce nu se gândise la asta de la
\nceput? Acum, totul i se limpezea \n minte. Ca b`rbat
\nsurat, Sam avea noi perspective! De ce inten]iona s` pro-
feseze exclusiv medicina veterinar`? Pentru ca Nina s`-[i
continue munca \n televiziune f`r` ca el s-o stinghereasc`.
Probabil c` Nina, care avea o personalitate puternic`,
f`cuse presiuni asupra lui dup` episodul cu Suzie [i el
cedase, fiind genul de femeie care putea s` manipuleze un
b`rbat precum Sam Wilde.
F`cându-se c` nu aude \ntrebarea, schimb` subiectul. Era
sfâr[itul s`pt`mânii [i aproape terminaser` vaccinarea. Cu
atâtea gânduri care \i m`cinaser` mintea o apucase durerea de
cap, dar m`car \n]elesese ce se petrece.
|n timp ce se \ntorceau acas` de la Green Farm cerul se
acoperi de nori.
– St` s` plou`, zise Sam, zâmbind. De la un timp buna
lui dispozi]ie \ncepuse s-o irite. Era chiar atât de fericit?
Chiar uitase c` o s`rutase [i cum reac]ionase ea? Cum era
posibil ca cineva s`-[i fac` planuri de c`s`torie cu o per-
soan`, pentru ca \n minutul urm`tor s` \ncerce s` seduc`
alta? |n noaptea asta n-ai s` dormi prea bine... vreau s` te
previn...
|N PLASA SEDUC}IEI 141

– Poftim? Ce-ai spus?


– E vorba despre sala de bal. Greeley [i o \ntreag` armat`
de femei s-au ocupat toat` ziua s-o decoreze [i, probabil, vor
lucra [i la noapte. N-a mai fost folosit` de zeci de ani.
Uitase de petrecere. Ce repede trecuse timpul! Bucur`-te, e
o petrecere de logodn`, nu priveghi... [i un motiv de distrac]ie.
– De fapt... nu cred c` voi putea veni, spuse ea, cu privirea
fixat` asupra liniei albe de pe mijlocul [oselei.
– Prostii. Cum s` nu vii?
– N-am cu ce s` m`-nbrac. O scuz` jalnic`, dar `sta era
adev`rul. N-avea nimic potrivit pentru o asemenea ocazie.
– Ia-]i liber mâine [i du-te la cump`r`turi. O po]i lua [i pe
Annie cu tine. E o companie pl`cut`.
– {i Gus cum se va descurca de unul singur?
– Voi fi [i eu acolo. Ee un bun pretext ca s` fug de la
Beechwood Hall. Nina se \ntoarce mâine de la Londra cu
echipa [i cu Leo... [i-]i dai seama ce-o s` fie acolo.
Nemaiavând nici o scuz`, Tessa r`mase posac` gândindu-se
la seara de sâmb`t`. Nu exista decât o singur` modalitate s`
treac` peste ea: cu zâmbetul pe buze!
A doua zi, \nso]it` de Annie, porni s` colinde magazinele.
Nu mai fusese la cump`r`turi de când plecase din Oxford, de
aceea se l`s` u[or convins` de Annie s` \ncerce aproape toate
rochiile care \i pl`ceau. Era o distrac]ie. Pân` la urm` \[i alese
o rochie lung` [i mulat` pe corp, din m`tase verde, \n nuan]a
ochilor ei, cu guler tunic` [i f`r` mâneci.
142 SUSAN DOYLE

Annie \[i alese un taior \nflorat, care-i masca rotunjimile.


– Am cheltuit destul, sau termin`m to]i banii la buticul cu
bijuterii de-acolo?
Tessa \[i cump`r` o pereche de cercei orientali, iar Annie o
br`]ar`. Toat` ziua fusese atât de bine dispus` \ncât uitase c`
toate acele cump`r`turi le f`cuse pentru logodna lui Sam, dar
când Annie o l`s` la Beechwood Hall, primul lucru pe care-l
v`zu fu ma[ina alb` a Ninei, parcat` lâng` Porsche-ul ro[u,
de[i \n jur erau multe alte ma[ini.
|[i lu` r`mas bun de la Annie [i cu bra]ele \nc`rcate de
pachete \mpinse cu piciorul portiera Land Rower-ului.
– Ne vedem mai târziu \i strig` lui Annie, ascultând
hohotele de râs ce r`sunau din cas`. Va trebui s` fac` conver-
sa]ie cu zeci de persoane pe care nu le cuno[tea, pref`cându-se
c` [tie câte ceva despre fiecare. S` nu \ntârzii! \i mai strig` lui
Annie pentru orice eventualitate.

Sala de bal de la Beechwood Hall fusese \nchis` [i l`sat` \n


paragin` de pe vremea Elsei. Tessa nu p`trunsese niciodat`
dincolo de u[ile \nchise. |n seara aceea fuseser` larg deschise,
iar candelabrele str`luceau, reflectând pe tavanul \mpodobit
cu stucaturi, sclipiri de diamant, o mic` orchestr` cânta pe
podiumul ridicat pe podeaua bine lustruit` [i draperiile ro[ii,
grele, fuseser` ridicate la ferestre, ca aerul \nmiresmat al
nop]ii de var` s` p`trund` \n sala spa]ioas`.
|N PLASA SEDUC}IEI 143

– Acorzi un dans unui b`rbat care abia \[i târ[ie picioarele?


Las`-te condus` de mine [i-ai s`-]i blestemi zilele! zise Gus,
\ndreptându-[i umerii.
Tessa râse [i \l luase de bra], bucuroas` c` vede o figur`
cunoscut`.
– Annie unde e? \l \ntreb` privind peste um`rul lui la
perechile de dansatori, \n timp ce Gus o \nvârtea \ntr-un ritm
ame]itor.
– Danseaz` cu produc`torul.
– Ce Leo? E dr`gu], nu-i a[a? Mie-mi place, zise Tessa
amintindu-[i b`rbatul timid, cu ochelari, pe care Damien \l
\mpinsese de la spate s` le fac` cuno[tin]`. Ca produc`tor, Leo
o dezam`gise. Nu era b`rbatul expansiv pe care [i-l \nchipuise
ci, mai degrab`, un introvertit, dar avea un zâmbet cald [i-i
strânsese mâna cu putere.
– Ah, scuz`-m`. Mi-am pierdut antrenamentul, morm`i
Gus, \mpiedicându-se de piciorul ei.
Tessa se ag`]` de el, ]inându-[i respira]ia \n fa]a elegan]ei
acelei s`li de bal.
– E superb`, Gus. |mi imaginez cum ar`ta alt`dat`.
– Multe lucruri s-au schimbat de-atunci, oft` Gus, iar unul
dintre ele este silueta mea. De mult nu m-am mai sim]it atât
de \ncorsetat \n frac! {i mai f`cu o piruet` ca s-o impresioneze,
iar Tessa izbucni \n râs.
– Nu râde prea tare, c` or s` cread` c` plângi de durere, o
aten]ion` el.
144 SUSAN DOYLE

Dup` ce dans` cu Gus, Damien [i Boris, puser` st`pânire


pe ea, apoi [i al]i b`rba]i care, to]i, probabil lucrau \n televi-
ziune. Picioarele o dureau \ngrozitor.
La un moment dat, Greeley ap`ru din mul]ime.
– Domni[oar` Tessa, sunte]i chemat` la telefon. Un anume
domn Greystone.
– Todd? Nu mai vorbise cu el din seara aceea... Greeley o
conduse \n bibliotec` apoi o l`s` singur`. Alo, Todd?
– Tessa? Vocea i se auzea foarte slab [i pe fir erau mul]i
parazi]i. Te-am deranjat?
– Nu, m` bucur c` te-aud. }i-a explicat tata de ce am plecat
f`r` s`-mi iau r`mas bun?
Da, \i explicase, dar Tessa deja \ncepuse s` simt` o senza]ie
ciudat` \n capul pieptului. Vocea lui Todd era schimbat`,
aproape vinovat`.
– Tessa, am \ncercat s`-]i spun... \]i mai aminte[ti fata pe
care ]i-am prezentat-o la petrecere... Amber?
– Fata cu ochi c`prui? Aceea frumoas`?
Urm` o scurt` pauz`.
– Da... ascult`... ne-am c`s`torit.
Tessa aproape c` sc`p` receptorul de mân`. Todd se
\nsurase!
– |n seara asta d`m un fel de petrecere... [i m-am sim]it
vinovat c` nici nu ]i-am scris, nici nu ]i-am telefonat ca s` te
anun]... m`-n]elegi, nu, Tessa?
Tessa \[i \nghi]i nodul din gât.
|N PLASA SEDUC}IEI 145

– Da... da... sigur c` da.


– Te bucuri pentru noi?
– Foarte mult, Todd. Mi-ai dat o veste minunat`. Tessa
\[i d`du seama cât de greu se hot`râse s-o anun]e, dar
acum m`car \i \n]elegea t`cerea. Pe Todd \l iubise \ntot-
deauna cu o dragoste de sor`, totu[i vestea o [ocase. A[a se
\ntâmpl` mereu când e vorba de prietenii din copil`rie.
Mult` fericire, Todd, mai reu[i s` spun`, apoi leg`tura se
\ntrerupse.
|n camer` se l`s` t`cerea. Dac` nu ar fi avut propriile pro-
bleme, sigur [i-ar fi dat seama ce se-ntâmpl`, ultima oar` când
fusese acas`. Amber era o fat` frumoas`, iar Todd \i c`utase tot
timpul compania.
– Ve[ti proaste? o \ntreb` Sam din prag. De când se afla
acolo?
– Nu, nu chiar... adic` deloc.
– Vrei s` discut`m despre asta?
Tessa \ncerc` s`-[i st`pâneasc` tremurul buzelor.
– Era Todd, care mi-a f`cut o surpriz`... a telefonat s` m`
anun]e c` s-a \nsurat. Pe fat` o cheam` Amber [i e foarte fru-
moas`...
Nu-[i amintea cum ajunsese s`-[i ascund` fa]a la pieptul
lui, dar când \[i reveni Sam o strângea \n bra]e [i \i mângâia
p`rul.
– {i vestea te-a [ocat, nu-i a[a? \i [opti el la ureche.
– Mmm... cred c` da. Dup` moartea mamei am crescut mai
146 SUSAN DOYLE

mult \mpreun` devenind cel mai bun prieten al meu... mi-a


fost ca un frate. M` bucur pentru el.
Sam o prinse de b`rbie [i-i \n`l]` capul [i \n lumina slab` din
camer` Tessa avu impresia c` tr`s`turile lui se mai \mblânzi-
ser`. |ntoarse privirea \ntr-o parte, spunându-[i c` n-ar fi tre-
buit s` reac]ioneze \n felul acela, dar dup` dou` [ocuri venite
unul dup` altul, \i venea s` plâng`. Se \ndep`rt` de el, oftând.
– Nu prea se vede. Mai degrab` pari trist`. Crezi c` solu]ia
cea mai bun` e s` renun]i la el atât de u[or?
– |nc` n-ai \n]eles c` nu simt pentru el...
– Dac` tot spui c` nu-l iube[ti, nu crezi c` reac]ionezi
exagerat? veni el cu un argument logic.
– Asta nu e reac]ia fa]` de Todd! protest` ea, [tergându-se
cu degetul la ochi. Se purtase ridicol, ca un copil, iar Sam
\nr`ut`]ea situa]ia. Am cunoscut-o pe Amber la o petrecere,
ultima oar` când am fost acas` [i-atunci mi-am zis c` e o fat`
foarte dr`gu]`. Acum m` simt ca o proast` c` nu mi-am dat
seama ce e \ntre ei.
– Mai bine ai fi r`mas acas` s` m-a[tep]i. Asta s`-]i fie
\nv`]`tur` de minte.
– Te-am a[teptat \ntreaga s`pt`mân`! strig` Tessa, luând-o
gura pe dinainte.
Sam veni lâng` ea.
– Serios? Asta nu mi-ai mai spus-o. Parc` ziceai c` n-ar fi
trebuit s`-mi imaginez c` o s` stai \n cas` s` m-a[tep]i.
Tessa se \ntoarse cu spatele la el.
|N PLASA SEDUC}IEI 147

– Confunzi lucrurile...
– Eu le confund? Dac` e cineva confuz, tu e[ti aceea.
– Mai exact, ce vrei s` spui? pufni ea [i \ntorcându-se \l ful-
ger` cu privirea.
– Ceea ce-ai auzit. Se pare c` l-ai \n]eles gre[it pe Todd,
de[i \l cuno[teai de ani de zile. Ce s` mai zic de bietul de mine
care nu te [tiu decât de o lun`? Chiar a[a, ce crezi tu despre
mine?
– Nu e neap`rat` nevoie s` am o p`rere despre tine.
– Serios?
Cum putea min]i cu atâta u[urin]`. |n realitate se gândea c`
Sam era un b`rbat ambi]ios, cu mult` putere de munc` [i c`
urma s` se \nsoare cu o femeie frumoas`, exact persoana
potrivit` pentru el. Niciodat`, \ns`, n-ar fi recunoscut c` sufe-
rea zi [i noapte gândindu-se ce se va \ntâmpla dup` c`s`toria
lui? Cât de u[or \i va fi ei s` locuiasc` \n continuare \n
Beechwood [i dac` Nina o va mai accepta \n preajm`, chiar
dac` ea se va obi[nui cu situa]ia.
|nchise ochii, apoi \i deschise furioas`.
– Oaspe]ii t`i se vor \ntreba unde-ai disp`rut.
– Vino lâng` mine.
– Nu, Sam. {i r`mase \ncordat`, v`zându-l c` se
apropie.
– Uit`-te \n ochii mei [i spune-mi c` nu ]i-a pl`cut cum
te-am s`rutat... cum ne-am s`rutat. Spune-mi! {i cu degetele \i
atinse bra]ele goale, f`cându-i pielea ca de g`in`.
148 SUSAN DOYLE

|n clipa aceea ar fi trebuit s` plece, s` dispar` din \nc`pere


cât mai putea, dar Sam parc` o hipnotiza, ]intuind-o \n loc.
– V`d c` nu m` contrazici, râse mali]ios, apoi privirea \i
deveni tandr`. Tessa, pe cât e[ti de frumoas`, pe atât de
\nd`r`tnic`. |ntotdeauna ai impresia c` numai tu ai dreptate.
Probabil c` a[a ai reu[it s`-]i domini fra]ii... dar cu mine nu ]i-a
mers. Te-am prevenit, iar acum am s` ]i-o dovedesc, n-ai abso-
lut nici o [ans` de sc`pare.
Tessa \ncremeni, neputând decât s` scuture din cap. Sam \i
privi \ncruntat buzele care \ncepuser` s` tremure, apoi o
cuprinse \n bra]e. Rupt` complet de lumea din afar`, nu auzi
u[a deschizându-se.
– Tessa... unde...? Oh, Sam! Nina se uit` la ei \ngustându-[i
pleoapele. Deci aici v-a]i ascuns!
Tessa f`cu ochii mari, \ngrozit`.
– Nina... nu... nu e ceea ce crezi.
– Ba este exact ceea ce crede, zise Sam pe un ton amuzat,
prinzând-o strâns de mijloc. Nu \ncerca s` negi... am fost
prin[i asupra faptului... [i trebuie s-o recunoa[tem.
Tessei nu-i venea s` cread` ce aude. Se uit` speriat` la
Nina, \ncercând s` se smulg` de lâng` Sam.
– Nu, Nina, nu e adev`rat, spuse, aproape plângând, dar
din privirea acesteia \n]elese c` nu avea nici o [ans` s` fie
crezut`.
Capitolul 11

– Nu-i mai l`sa s` fac` glume pe seama ta! o sf`tui Leo


Sheldon, apoi o s`rut` pe Nina pe obraz. Cu cât \nve]i mai repede
cum s` te p`ze[ti de farsele lor tâmpite, cu atât mai bine. |ntrea-
ga echip` e o hait` de hiene? N-ai descoperit \nc`?
– Tessa \nva]` foarte repede, observ` Sam, uitându-se la
expresia perplex` a Tessei.
– A]i pierdut toasturile cu [ampanie. Veni]i s` ciocnim un
pahar, zise Nina.
– Nu vezi c` sunt ocupa]i? \i zise Leo, \mbr`]i[ându-[i logod-
nica [i s`rutând-o din nou.
– Ba v`d, chicoti Nina. Voi doi, nu vre]i s` ne ura]i noroc? Vom
avea nevoie de a[a ceva acum, când muncim \mpreun`... [i tr`im
\mpreun`... legal.
– Eu nu v` dau mai mult de o s`pt`mân`, glumi Sam [i, spre sur-
prinderea Tessei, Leo [i Nina izbucniser` \n râs. Hai, dou`, accept`
el cu generozitate. Apoi se apropie de Nina [i o s`rut` u[or pe obraz.
150 SUSAN DOYLE

Felicit`ri amândurora... Leo, e[ti un b`rbat norocos. {i, privind


peste um`r, o strig` pe Tessa, care tres`ri auzindu-[i numele.
– Da... felicit`ri... m` bucur pentru voi.
– Am extenuat-o, dar vreau s`-mi \ndrept gre[eala, se scuz` el,
prinzând-o de mijloc.
– Atunci, ne vedem mai târziu, râse Leo, conducând-o pe Nina \n hol.
– V` prindem din urm`, le strig` Sam, apoi \nchise u[a.
Luând-o \n bra]e, o strânse la piept, dar Tessa r`mase \ncor-
dat`, cu fa]a la fel de palid`.
– Dup` cum te v`d, \mi dau seama c` \nc` nu m-ai iertat.
Tessa, nu a fost decât o glum`.
– M-ai l`sat s` cred...\ncepu ea, dar vocea i se frânse v`zându-i figu-
ra amuzat`. |ncerc` s` se desprind` din \mbr`]i[area lui, dar nu reu[i.
Sam, de ce mi-ai f`cut asta? \l \ntreb`, \ncercând s`-l \mbrânceasc`.
Sam ridic` din umeri. }i-am f`cut propriul joc, pentru c` m-ai
acuzat c` m` joc cu tine.
– M-ai l`sat s` cred c` tu [i Nina sunte]i logodi]i \i strig` mânioas`.
– Tu ai vrut s` crezi asta. Eu nu te-am contrazis, atâta tot.
– Dar ai zis c` ai stat la ea, când ai fost la Londra! izbucni,
neputându-se ab]ine.
– Da? râse el. Am uitat s` adaug c` tot acolo locuie[te [i Leo?
– Inten]ionat m-ai indus \n eroare?
– Nu... tu m-ai \n]eles gre[it.
– Oh, Sam, cum ai putut...? suspin`, \ncercând s` se elibereze
din bra]ele lui.
Sam o prinse de umeri, ]inând-o pe loc.
|N PLASA SEDUC}IEI 151

– Foarte simplu. Mintea ta lucra cu febrilitate tr`gând con-


cluzii pripite. Nu puteam s` te dezam`gesc.
– Te rog, d`-mi drumul...
– Tocmai când \ncepusem s` m` bucur [i eu, totu[i \i d`du
drumul [i se rezem` de perete b`gându-[i mâinile \n buzunare.
Cred c` avem multe de discutat... dar mai suport` amânare.
Câteva ore \n plus nu mai conteaz` pe lâng` cât am a[teptat. |n
seara asta te-am urm`rit cum dansezi.
O urm`rise? Ea nu-l v`zuse decât aruncându-i câte o privire [i
atunci sim]ise c` i se moaie picioarele, iar inima \i b`tuse frenetic
\n piept. Acum, dup` ce Nina aruncase bomba, \ncerca s`-l
\n]eleag`.
– Oh, Tessa, iart`-m`... uit`-te la tine cum \ncerci cu disperare
s`-]i limpeze[ti gândurile. {i o lu` din nou \n bra]e, \ns` de
aceast` dat` nu se mai opuse? M` ier]i?
– N-am de ce s` te iert. Ai dreptate... a fost gre[eala mea, \i
r`spunse cu o voce stins`.
Sam \[i trecu un deget peste sprânceana ei.
– A[ vrea s` te s`rut... foarte mult. |mi dai voie? |[i \n`l]` fa]a
spre el [i Sam \[i trecu degetele prin p`rul ei, masându-i pielea
capului. Tremurând, corpul i se arcui spre el, involuntar, dup`
aceea Sam \i cuprinse buzele \ntr-un s`rut, la \nceput, tandru,
apoi din ce \n ce mai p`tima[. Oh, Tessa, ce prost am fost. Cât
m-am luptat cu mine \nsumi s` nu te iubesc.
Chiar \i spusese c` o iube[te? Ce \nsemna pentru el acel
cuvânt? De câte ori \l mai rostise pân` atunci?
152 SUSAN DOYLE

– Sam... \i murmur` numele, dar gura lui \i pecetlui buzele cu


un nou s`rut. Palmele ei \ncepur` s`-i exploreze trupul, umerii
la]i [i bra]ele musculoase, \n timp ce s`rutul lui disperat, o f`cu
s` geam` de pl`cere [i dorin]`.
– Am pierdut atâta timp, \i [opti el. {tii cât de mult te doresc?
Ai b`nuit vreodat`?
– Dar ]i-am spus...
– Am r`mas [ocat... imagineaz`-]i un b`rbat care vrea s`
r`mân` burlac, hot`rât s` nu fac` gre[eala de a se \ncrede \n
femei... [i apoi... tu! Am r`mas f`r` replic`, descoperit \n fa]a ta.
Mi-ai spus c` ai \ncredere \n mine [i am \ncercat s` te sperii, dar
n-a mers. Mi-ai spus c` nu mai jucase[i jocul acela [i... pur [i sim-
plu nu puteam s-o fac. Eram complet r`v`[it.
– N-a fost inten]ia mea...
– Femeile pe care le-am cunoscut pân` acum \[i f`ceau pla-
nuri cum s` se poarte mai frumos cu mine ca s` m` impresioneze.
Tu, \n schimb, m` \nfurii.
– Te-ai \nfuriat? [opti Tessa.
– Tot timpul. De-asta, acum, te s`rut [i-]i spun c` te iubesc.
Vezi bine cât m-ai sup`rat.
– Sam...
Sam \i puse u[or degetul pe buze.
– M` vrei, Tessa, a[a cum sunt? o fiin]` supus` gre[elii.
– Te vreau... [i te doresc mai mult decât orice pe lume.
– Simt o ezitare \n vocea ta. Nu e[ti foarte sigur` de ce spui, nu-i a[a?
Ar fi vrut s`-i spun` c` era sigur`.
|N PLASA SEDUC}IEI 153

– Ascult`-m`... {i o prinse \n bra]e, privind-o drept \n ochi. Nu


pot s` schimb trecutul. Femei ca Suzie, au existat multe \n via]a
mea, dar n-au \nsemnat nimic pentru mine [i nici nu le-am dat
speran]e. |n cazul lui Suzie... \mi pare foarte r`u pentru ea. Dar
are mul]i prieteni [i, pân` la urm`, va pune mâna pe unul dintre
ei. |n ce te prive[te, din prima zi \n care ne-am vorbit am [tiut c`
am \ntâlnit femeia care m` interesa, nu numai pentru frumuse]ea
ei, ci \n multe alte privin]e. Tessa, tu-mi \ntrune[ti toate dorin]ele.
Chiar era adev`rat? Chiar sim]ea \ntr-adev`r a[a? Existaser`
atâtea femei frumoase \n via]a lui...
– {tiu c` lucr`m bine \mpreun`... \ncepu, m`cinat` de
\ndoieli.
– Nu e vorba doar de munc`... Pân` acum o parte din via]a
mea a fost \n umbr` [i, brusc, ai ap`rut tu, ca o raz` de soare.
Eram \ngrozitor de speriat, de-asta am [i \ncercat s` te uit, de-asta
te-am [i alungat.
– Reporterii aceia... au fost doar un pretext?
Sam \ncuviin]` din cap.
– Dup` ce-ai plecat, nu [tiu de câte ori am vrut s`-]i telefonez,
dar n-am ptut s` formez num`rul pân` la cap`t.
– Oh, Sam... chiar \mi spui adev`rul?
– Adev`rul absolut. F`r` tine via]a mea nu \nseamn` nimic.
Crede-m` iubito.
Tessa \l trase spre ea [i-i \ncol`ci gâtul cu bra]ele:
– S`rut`-m`, Sam.
– Ah, iubito... am s` te s`rut... de o mie de ori.
154 SUSAN DOYLE

Acela era \nceputul viitorului pe care-l vor tr`i \mpreun`, ori-


care ar fi fost acela. Nu-i cerea credin]` ve[nic`, ar fi fost mult
peste speran]ele ei. Dar Sam urma s` fie singurul b`rbat din via]a
ei [i trebuia s` se roage ca [i ea s` fie singura femeie din via]a lui,
de-atunci \nainte.
|l \mpinse u[or [i zâmbind \i [opti:
– Nu crezi c` ar trebui s` facem un efort [i s` ne amestec`m
printre oaspe]i?
– Ba da. {i vreau s` dansez cu tine... s`-]i simt trupul lipit de
al meu... s` [tiu c` e[ti a mea.
– Sam, nu pot s` cred ce ni se-ntâmpl`?
– Ba trebuie s` crezi, iubito.
Tessei nu-i fu u[or s` p`r`seasc` \nc`perea. Avea impresia c`
ie[ind pe u[` visul se va destr`ma, dar Sam, ]inând-o strâns lâng` el,
\[i f`cu loc prin mul]imea de invita]i, spre ringul de dans, unde o
prinse \n bra]e, [i \n ritmul lent al muzicii \ncepur` s` danseze,
unduindu-[i corpurile. Tessa [tia c` sunt privi]i [i mai [tia c` nu-i pas`.
De ce s`-i pese?
Lumea \ntotdeauna va fi cu ochii pe el, pentru c`, probabil,
\ntotdeauna va fi o celebritate.
– Nu-]i fie team` de viitor, iubito, \i [opti el.
– Cum de mi-ai citit gândurile?
– Tu m-ai \nv`]at cum, \n ziua aceea \n sala de opera]ii când
]i-am spus c` nu sunt obi[nuit cu asemenea practici. |mi
p`rea r`u c`-]i vorbesc atât de dur, dar deja \ncepusem s`
m`-ndr`gostesc [i nu era prea pl`cut s` recunosc acest lucru.
|N PLASA SEDUC}IEI 155

– N-am vrut s` par \ndr`znea]`. A fost doar o glum`.


– Care m-a speriat de moarte. Nimeni pân` atunci nu [tiuse
ce gândesc... nu permisesem a[a ceva. {i, dintr-o dat`, apari tu
ca s`-mi spui cum se repar` ]evile colectoare.
– Oh, Sam, râse ea. N-a[ fi \ndr`znit s`-]i vorbesc \n felul acela
dac` a[ fi [tiut cine e[ti.
– Exact asta a fost problema. Nu ]i-ai schimbat tactica nici
dup` ce-ai \n]eles cine sunt. |]i aminte[ti c` mi-ai spus pe un ton
categoric c` nu po]i afla caracterul unui om dup` o jum`tatea
de or` de interviu [i c` o perioada de prob` ar fi cea mai bun`
idee.
– Chiar a[a am spus?
Sam o s`rut`, dezmierdând-o cu buze fierbin]i.
– Asta-mi place la tine. C` e[ti... tu [i nu [tii s` te prefaci.
– Chiar tu spuneai c` fiecare din noi mai avem o latur`
ascuns`. Poate c` tocmai pe aceea ai v`zut-o.
– Mi-am asumat riscul [i le iubesc pe amândou`... \n egal`
m`sur`, murmur` el. O strânse \n bra]e [i Tessa sim]i un val de
dorin]` inundându-i trupul. Era speriat` de propriile dorin]e,
care o cople[eau. Nu voia s`-l sufoce pe Sam, dar existau toate
[ansele s-o fac`. Cât va dura dragostea lor, dac` ea nu-[i va putea
p`stra controlul. Sam \i spusese s` nu se team` de viitor, dar ce
\nsemna viitorul lor? se \ntreb`, cuprins` de panic`. |l va putea
iubi necondi]ionat.
– Vreau s` dansez [i eu cu ea. Ai acaparat-o de tot, b`trâne,
auzir` lâng` ei vocea lui Damien.
156 SUSAN DOYLE

– Asta a fost [i inten]ia mea, zise Sam râzând, dar tonul lui era
u[or prevenitor. De-abia atunci realiz` Tessa c` muzica \ncetase.
Du-te [i distreaz`-te, dar \ntoarce-te la mine, ad`ug` el.
Când orchestra \ncepu s` cânte din nou, Damien o prinse u[or
\n bra]e [i, dup` ce lumina se mic[or`, Tessa \l v`zu pe Sam
disp`rând.
Acum, când nu mai era lâng` ea nu-i venea s` cread` ce se
\ntâmpl` cu ea. Chiar \i spusese c` o iube[te? C` o s`rutase \n
felul acela de parc` n-ar fi vrut s`-i dea drumul?
Damien \i vorbea tot timpul scutind-o de obliga]ia de a face
conversa]ie, mai cu seam` c`, la un moment dat \[i ]inu respira]ia
v`zându-l pe Sam intrând pe ring \nso]it de o fat` \nalt` [i
brunet`.
Sam o cuprinse \n bra]e cu elegan]` [i fata se l`s` peste el
ca o salcie deasupra apei. Tessa \ncremeni, nemaiputându-[i
lua ochii de la ei. Vechea spaim` o cuprinse din nou [i panica
puse st`pânire pe ea. Lucrul acela \ngrozitor i se \ntâmpla chiar
ei? Acum [tia ce poate face gelozia dintr-un om; era ca o ghear`
ce deforma perspectiva fragmentând-o \n clone urâte ale
realit`]ii.
La un moment dat privirile li se \ncruci[ar` [i \[i sim]i trupul
revenind la via]`. Privirea aceea era numai pentru ea, confirmân-
du-i dragostea [i Tessa i-o sus]inu zâmbind pân` când Damien o
\nvârti schimbând locurile.
– Ne va fi dor de locul `sta, spuse Damien, f`când piruiete \n
fa]a ei \n ritmul melodiei rock.
|N PLASA SEDUC}IEI 157

– Scuz`-m`, n-am \n]eles ce-ai spus. Muzica e prea strident`.


– Ne-am obi[nuit cu via]a de huzur, iar eu voi duce dorul gus-
toaselor mânc`ruri ale doamnei Pearson.
– Pleca]i undeva? se mir` ea.
– Nu [tiai? Suntem \ntr-un impas cu episodul pilot [i Leo a
\ntrerupt film`rile.
– Habar n-aveam. |mi pare r`u.
Când sc`p` de el \l c`ut` din priviri pe Sam dar el disp`ruse
din nou. Nu \n]elesese prea bine ce-i spusese Damien, dar
vestea c` \n Beechwood Bridge totul va reintra \n normal o
bucura.
– Credeam c` n-o s` mai ie[i de pe ringul de dans! auzi \n
spate vocea lui Sam [i când se \ntoarse \l v`zu zâmbind.
– Mi-a fost dor de tine, \i [opti Tessa [i imediat el o strânse \n
bra]e.
– E mult` lume aici.
– Eu n-am avut ochi decât pentru o singur` pesoan`.
– Vreau s` m` asigur c` ace[ti ochi ca smaraldul nu v`d pe
nimeni altcineva \n seara asta. Hai s` ne plimb`m.
– E[ti nebun, râse ea.
– N-o s`-]i fie frig doar \n asta? o \ntreb` plimbându-[i privirea
asupra ei.
– E frumos afar`, nu?
– Vino s` te convingi singur`.
– Unde vrei s` m` duci? \l \ntreb` v`zându-l c` o ia pe alee.
Sam Wilde, am impresia c` ai pl`nuit ceva.
158 SUSAN DOYLE

– Instinctul feminin nu te \n[eal`. Mergem undeva, zise el


s`rutând-o pe vârful nasului.
La cap`tul aleii, \n dreapta, era drumul ce ducea \n sat, cel din
stânga spre cabinet care, la ora aceea, p`rea un loc p`r`sit.
– Intra]i aici voi to]i care \ndr`zni]i, spuse el râzând \n timp ce descuia u[a.
– Sam... spune-mi de ce pleac` echipa de filmare? Pleci [i tu
cu ei?
– Crezi c` am de gând s` te p`r`sesc?
– N-am nici un drept s` te re]in, dac` aceste film`ri \nseamn`
atât de mult pentru tine.
– Iubito, via]a mea s-a schimbat, \i [opti el, prinzând-o \n bra]e.
M` bucur c` Leo a luat aceast` decizie l`sându-m` s`-mi fac pla-
nuri pentru viitor, un viitor pentru amândoi, aici \n New Forest.
– Nu-mi spune c` pentru mine...
– Tessa, vreau s` m` \nsor cu tine, s` fii so]ia mea, s`
lucr`m \mpreun`, s` tr`im \mpreun`, s` m` iube[ti mereu. Nu
voi permite ca ceva s` intervin` \ntre noi ca s` ne distrug`
dragostea.
– Sam... Vocea \i tremura [i lacrimile \i \mp`ienjenir` privirea.
Nu te pot l`sa s`-mi faci asemenea promisiuni.
– Sunt singurele pe care mi le pot respecta. Mi-ai ar`tat c` ai
\ncredere \n mine [i vreau s` fiu demn de aceast` \ncredere.
Sam aprinse lumina. De[i \nc`perea era a[a cum o [tia, acum
Tessa o vedea cu al]i ochi. Acolo era viitorul ei. |i pl`cuse de la
\nceput, dar acum [i Sam iubea acel loc. |n sinea ei [tiuse tot tim-
pul c` el iube[te locul acela.
|N PLASA SEDUC}IEI 159

– Tessa, vrei s` te m`ri]i cu mine?


– Te iubesc, Sam, izbucni ea din prea plinul inimii. Da, da, da,
de o mie de ori „da”.
Sam o strâse \n bra]e [i o s`rut`, dar s`rutul lui se deosebea de
toate celelalte. Era o promisiune a dragostei lui... ve[nice. Acum
[tia c` \n via]a ei nu existau jum`t`]i de m`sur`, [i care-i erau sen-
timentele fa]` de Sam Wilde, b`rbatul visurilor ei, dar [i cel real.
Luând-o de mân` o conduse spre camera de recuperare, dar
\n prag Tessa se opri nevenindu-i s` cread` ce vede. Din cutia
b`gat` \ntr-o cu[c`, se ivir` dou` c`p[oare cu bl`ni]` aurie, cu
patru ochi[ori se clipeau somnoro[i.
– Sam... doar nu...
– Tom le-a pus numele Primrose [i Pansy. Pe Poppy l-au luat
Jane [i Ray. Se aplec` [i lu` c`]elu[ii \n bra]e, apoi i-i \ntinse. Ca
semn al dragostei mele... doamn` Wilde.
C`]elu[ii i se ghemuir` \n bra]e, lingând-o pe b`rbie, pe nas,
\ncurcându-[i l`bu]ele \n p`rul ei.
– Ah, Sam... acum am s` plâng, suspin` ea. Sunt atât de feri-
cit`, iubitule.
– Destul de fericit` ca s` ne accep]i pe to]i trei, pentru totdeauna?
Tessa \ncuviin]` din cap. |n ochi \i str`luceau lacrimi de fericire.
– Pentru totdeauna [i mai mult decât atât.

Sfâr[it
Solicitan]ii la

„CARTEA PRIN PO{T~“


se pot adresa
„S.C. ALCRIS 94 DIFUZARE“

Bucure[ti, str. Teodosie Rudeanu 54, sector 1


tel. 01-223.63.07. sau C.P.-41-129.
Pentru rela]ii editoriale se pot adresa editurii:
str. Panait Istrati 62, sector 1
tel/fax 01-224.16.98.

S-ar putea să vă placă și