Sunteți pe pagina 1din 4

I.

Fisa de proiect - Prezentarea proiectului

1. Titlul proiectului

Dezvoltarea competentelor de Lucru in Echipa si Leadership ale elevilor

2. Rezumatul proiectului (include elementele de proiect si rezultatele)

Proiectul propune un model de dezvoltare a unor competente interrelationale a elevilor utilizand activitatile
in aer liber derulate de diriginti impreuna cu specialisti in folosirea de activitati de educatie nonformala.
Proiectul va realiza o identificare a nevoilor elevilor de derulare de activitati menite sa dezvolte competente
de lucru in echipa si leadership. Elevii selectati vor participa la un program de activitati dezvoltat in functie
de nevoile identificate. Programul de formare va contine 5 secvente de o zi planificate sa se desfasoare
independent sau impreuna care vor aborda teme precum comunicarea, negocierea, stiluri de conducere,
leadership.
Programul de activitati va fi promovat la nivelul scolii dupa derularea primelor sesiuni de formare, urmand
sa fie implementat in continuare cu resurse umane formate la nivelul scolii in prima faza de derulare
asigurand astfel sustenabilitatea proiectului.

3. Justificarea proiectului

Nevoia careia se adreseaza proiectul este aceea de a oferi elevilor alternative de dezvoltare de competente
personale si interpresonale in cadrul unor activitati outdoor si utilizand metode nonformale.
In acest moment cadrele didactice organizeaza din ce in ce mai putine activitati in afara scolii, excursii,
drumetii taabere. Chiar si acele cadre didactice care organizeaza astfel de activitati, o fac la un nivel
neprogramat, fara a avea obiective specifice, activitati menite sa dezvolte competente personale, iar acest fapt
genereaza un nivel scazut de interes al elevilor fata astfel de activitati.

4. Scop

Dezvoltarea competentelor de lucru in echipa si leadership ale elevilor in mediul outdoor in cadrul
activitatilor de educarea si consilierea carierei oferite de scoala

5. Obiective (paşi definiţi în atingerea scopului ); SMART

O1 – sa identificam nevoile de dezvoltare personala pentru 50% din elevii scolii


O2 – sa organizam un program de activitati de dezvoltare a competentelor interpersonale pentru 50% din
elevii scolii
O3 – sa promovam un model de dezvoltare a competentelor de leadership pentru elevii scolii

6. Grupuri tinta /Beneficiari (cei implicaţi direct şi indirect, cei pentru care se fac cheltuielile)
Grupul/grupurile ínta Elevii scolii
Beneficiari 50% din elevii scolii
cadrele didactice ale scolii
parintii celor 50% elevi
comunitatea

7. Activităţi (mijloace, metode, ceea ce facem pentru a obţine rezultatele scontate, a atinge
obiectivele )

Nr. Denumire Perioada Modalitate de implementare Resurse


act. activitate de alocate
desfăşurar
e
A1 Pregătirea Ianuarie Formarea echipei de proiect – toti profesorii diriginti, Resurse
proiectului consilierul scolar, coordonator de proiect. In echipa de umane,
proiect vor fi inclusi elevi cu experienta in mediul Materiale
educatiei nonformale (voluntariat) ca si persoane consumabil
suport. In vederea derularii activitatilor folosind e.
metode nonformale se identifica organizatii cu
experienta in activitati de stimulare a comunicarii si
formarea abilitatilor de leader din mediul local in
vederea stabilirii de parteneriate cu acestea.
A2 Campanie de Februarie Afise, pliante realizate in colaborare cu elevii voluntari Consilier
informare in echipa de proiect. Diriginti
Elevi
voluntari
A3 Selectia Februarie Programul de dezvoltare a leadershipului vizeaza Grup de
participantilo grupuri de lucru constituite din clase de elevi. Se voluntari
r selecteaza in program clase in care mai mult de 50% Diriginti
din elevi doresc sa participe la program impreuna cu Profesor
cel putin un profesor al clasei (recomandabil consilier
dirigintele) si care doresc sa se implice in diseminarea
rezultatelor proiectului si implicarea viitoare in grupul
de voluntari.
A4 Nevoi de Martie Evaluarea nevoilor de dezvoltare personala prin Consilier
dezvoltare intermediul focus grupurilor organizate de profesorul scolar
personala consilier impreuna cu dirigintii. Profesori
Orientare in cariera care sa includa analiza personala a diriginti
elevilor. Reprezentan
ti CJRAE
A5 Elaborare Aprilie Profesorul consilier impreuna cu specialisti in educatie Diriginti
ofertei de nonformala si profesori diriginti realizeaza doua tipuri Consilier
program de activitati outdoor: pachet de servicii pentru o zi si scolar
outdoor pachet de servicii pentru 3 maxim 5 zile de activitati. Parteneri
educationali
A6 Organizarea Mai Grupurile de lucru realizeaza o iesire in aer liber de cel Echipa de
activitatilor putin o zi insotiti de un cadru didactic si profesorul proiect
outdoor consilier. Consilier
Echipa de proiect administreaza resursele umane, scolar
materiale, financiare, informatice necesare derularii Profesori
activitatilor in aer liber.
Desfasurarea grupurilor de lucru cuprinde teme
precum: comunicare, negociere, decizie, lucru în
echipă, stimularea colaborarii, stiluri de conducere.
Desfasurarea primelor activitati se realizeaza cu suport
din partea partenerilor educationali (ONGuri locale,
grupuri de tineri cu expertiza in educatie nonformala)
urmand ca participantii din primul proiect sa devina
sursa de diseminare si sprijin pentru celalalte grupe de
elevi care vor dori sa fie implicati intr-un astfel de
program.
La finalul activitatii outdoor dirigintele si profesorul
consilier colecteaza feed back de la participanti si
selecteaza pe baza dorintei exprimate voluntari pentru
designul unui nou program de formare si diseminare a
activitatilor de dezvoltare a leadershipului in mediul
natural.
A7 Diseminare Mai Diseminarea proiectului a rezultatelor acestuia la Dirigintii
nivelul școlii și al comunității se realizeaza prin Voluntari
redactarea unei brosuri de descriere a activitatilor noi
outdoor de catre participanti voluntari ai programului Profesor
si dirigintii acestora, urmand ca ei sa fie implicati in consilier
implementarea lor viitoare.
Promovare Permanent Promovarea proiectului se realizeaza prin intermediul
dirigintilor pe tot parcursul desfasurarii proiectului.
A8 Monitorizare Permanent Monitorizarea se realizeaza prin completarea unui Echipa de
jurnal de activitati zilnice de catre membrii echipei de proiect
proiect, extracte din acest jurnal putand fi utilizate
pentru promovarea programului prin intermediul
brosurii de activitati outdoor.

8. Rezultate si indicatori
Impactul proiectului
Ca urmare a implementarii proiectului elevii vor fi capabili sa comunice mai eficient, vor avea competente
dezvoltate de lucru in echipa, conducere si negociere; avand aceste competente dezvoltate, elevii vor avea o
capacitate crescuta de planificare a propriei cariere si vor fi mai bine integrati educational si profesional.
Scoala isi va dezvolta in interior un program de dezvoltare a competentelor sociale ale elevilor, crescandu-si
astfel valoarea ca si oferta educationala.

9. Rezultatele de proiect (results ( beneficii, ceea ce se obţine prin eliminarea sau diminuarea
problemei. Acestea vor fi precizate pentru fiecare obiectiv al proiectului în parte) la cele 3 niveluri
(impact/results/autputs)

Obiective Rezultate Indicatori


O1 – sa identificam 50% din elevi scolii și-au identificat nevoile de Procent elevi consiliați
nevoile de dezvoltare dezvoltare personală și profesională
personala pentru 50%
din elevii scolii
O2 – sa organizam un 50% din elevii scolii implicati inactivitati outdoor Nr. elevi implicati in activitati
program de activitati pentru dezvoltarea competentelor de leadership outdoor
de dezvoltare a
competentelor 1 program de activitati dezvoltat Nr. programe de activitati
interpersonale pentru
50% din elevii scolii
O3 – sa promovam un 1 program de activitati mediatizat la nivelul scolii Nr. programe de activitati
model de dezvoltare a si comunitatii
competentelor de
leadership pentru
elevii scolii
10. Rezultatele de activitati Indicatori (unităţi de măsura a performantei; arată ce măsoară;
cuantifică faptele)

Rezultat/ Denumire rezultat Denumire indicator Standard


(măsura stabilită a fi
atinsă)
Resurse umane implicate Nr. diriginti implicati in proiect 50 %
Nr. profesori consilieri implicati 2
Nr. tineri voluntari 4
Nr. organizatii partenere la nivelul 1
comunitatii
Nr. elevi selectati 50% din elevii scolii

Campanie de promovare Nr. campanii de informare 1 campanie


Nr. de afise 20 de afise
Nr. de pliante distribuite 300 de pliante

Analiza de nevoi Nr. de focus grupuri pentru evaluarea 10


nevoilor
Nr. de ore de consiliere individuala 300

Programe de formare out door Nr. programe de formare de 1 zi 5


Nr. programe de formare de 5 zile 1

Nr. zile de formare pe grup Cel putin 2 zile

Elevi care disemineaza programul Nr. de elevi din grupul beneficiari care 15 elevi voluntari
doresc sa disemineze programul

Brosuri de promovare Nr. brosuri editate pentru promovarea 50 de brosuri


programului
Monitorizare Nr de consemnari in jurnalul proiectului 50 de consemnari
Feed back din partea elevilor participanti Grad satisfactie
crescut
Rezultate calitative Nivel de informare a elevilor scolii despre Nivel ridicat de
proiect informare

11. Evaluare (măsurarea şi compararea performanţelor cu standardele stabilite, emiterea de


judecăţi privind progresul înregistrat în atingerea obiectivelor, ce şi mai ales cum vom pune în
evidenţă aceste aspecte)

Ce se evaluează: Metode de evaluare: Cine evaluează:


Realizarea activitatilor planificate Intalnirile de lucru, rapoartele de activitate Coord. Proiectului
Atingerea obiectivelor proiectului Intalniri de lucru, raport de activitate semestrial Coord. Proiectului
Impactul proiectului asupra scolii si Sedintele CA si CP ale Institutiei Conducerea
comunitatii Realizarea unui studiu de impact Institutiei
Intalniri cu elevii, parintii si membrii, CA , CP
comunitatii