Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES - VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ

A BUNURILOR DE NATURA MIJLOACELOR FIXE

nr. _____ din _____________


I. DATE GENERALE
1.Comisia de recepţie a bunurilor achiziţionate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor, numită prin Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. ___/____________, a fost convocată la data de _____________ pentru a proceda
la recepţia cantitativă şi calitativă a produselor/echipamentelor (mijloace fixe) _______________________
livrate de _____________________, în data de _____________, conform contractului de furnizare şi
anexele la acesta nr. _____ din ___________/comenzii nr. ______ din _____________.
2.Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în data de ____________.
3.Valoarea produselor/echipamentelor livrate este de ____________ lei, conform facturii fiscale
nr.____din____________.
II. CONSTATĂRI
A.Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativă şi calitativă a
produselor/echipamentelor livrate la sediul _________ în data de ____________, comisia de recepţie a
studiat contractul de furnizare şi anexele la acesta nr. ____din __________/comanda nr. ______ din
_____________, respectiv caietul de sarcini (anexa nr.___ ) şi propunerea tehnică (anexa nr.____ ), după
caz.
Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii
produselor/echipamentelor livrate la sediul __________.
B.Verificări cantitative
În data de ___________, Comisia de recepţie constată că s-a furnizat cantitatea de _________, conform
avizului de însoţire a mărfii nr.______/_________.
C.Verificari calitative
Conform art. _____ din contractul de furnizare nr. _____/_________/comanda nr. ______/__________
ce are ca obiect furnizarea de produse/echipamente, furnizorul a livrat produsele/echipamentele la
standardele şi performanţele prezentate în propunerea tehnică (Anexa nr.____ ) şi s-au produs/nu s-au
produs incidente de furnizare în data de _____________.
III. CONCLUZII GENERALE
Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie cu unanimitate de păreri
hotărăşte:
Admite recepţia cantitativă şi calitativă a produselor/echipamentelor _______________ livrate în data de
______________, care corespund cu prevederile contractului de furnizare nr. ______ din _______/comenzii
nr. ______ din _________, caietul de sarcini (Anexa nr. __ ) şi propunerea tehnică (Anexa nr.____ ).
Observaţii ale delegatului furnizorului:
Prezentul proces-verbal, conţinând _____file, a fost încheiat în 2 exemplare originale.

Comisia de recepţie, Reprezentant operator economic ___________


Preşedinte, nume si prenume _____________ Nume şi prenume, calitatea __________
Membru, nume si prenume________________
Membru, nume şi prenume________________

F-01-PS-16-DECIAA