Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Şcoala:
Data:
Clasa:
Propunător:
Obiectul: Educaţie plastică
Tema: Design-ul grafic
Subiectul: Afişul publicitar
Tipul: predare-învăţare-evaluare
Scopul: formarea priceperilor şi deprinderilor de a realiza lucrări originale
Obiective operaţionale
Pe parcursul şi după încheierea lecţiei, elevii vor fi capabili să:
- cognitive
O1) să asculte cu atenţie şi să se concentreze atunci când li se dau instrucţiuni specifice
O2) să consolideze noţiunea de design grafic şi rolul pe care îl are în dezvoltarea gustului artistic
O3) să folosească elementele de limbaj plastic
- psihomotorii
O4) să realizeze o compoziţie Afiş- conform subiectului lecţiei
O5) să folosească diferite materiale în realizarea proiectului
O6) să lucreze cu interes şi plăcere tema plastică şi să exprime judecăţi estetice simple despre lucrările proprii şi a celorlalţi
Forme de organizare
- a conţinuturilor: modulară, integratoare, interdisciplinară
- a activităţii: frontală, individuală, în grupuri mici
Tipuri de interacţiuni: profesor-elev, elev- profesor; elev-elev
Tipuri, forme, strategii şi instrumente de evaluare: formativă, orală, individuală şi în grup, autoevaluarea, interevaluarea în cadrul
grupului
Resurse:
a) pedagogice (metode şi procedee): conversaţia, brainstorming-ul, explozia stelară, observaţia, explicaţia, activitatea
independentă, activitatea pe grupe;
b) materiale : afişe, DVD Player
c) bibliografice:
- Curriculum naţional. Programa de Educaţie plastică- Ministerului Educaţiei şi Cercetării
- Educaţia plastică - manualul pentru clasa VII
- Revista : Arta; Design
- Metode de predare învăţare interactivă - Module de formare din cadrul proiectului Dezvoltarea profesionala a cadrelor
didactice prin activitati de mentorat - Predarea-învăţarea interactivă centrată pe elev;
d) temporale: 50 de minute

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

RESURSE PROCEDURALE
Forme
ETAPELE OB. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Timp de Metode şi Mijloace Evalua
LECŢIEI organiz procedee didactice re
are
Asigurarea unui climat favorabil Pregătesc materialele şi 3 min frontală Conversaţia
pentru buna desfăşurare a lecţiei. aşteaptă în linişte începerea
Verific prezenţa, ţinuta elevilor şi lecţiei
1.Organizarea clasei esteticul clasei. Îndrum elevii în
activităţi de pregătire a
materialelor necesare şi de
stabilire a ordinii şi disciplinei.
O.O6 Pentru ce oră v-aţi pregătit acum? Pentru ora de desen. 3 min Frontală Conversaţia manual Toţi
Orele trecute am discutat despre elevii
2. Captarea atenţiei designul grafic. Ce compoziţie aţi sunt
mai făcut, care să facă parte din Am realizat o reclamă la un atenţi
această categorie? produs cosmetic.
O.O6 Astăzi, vom aborda o altă temă, 4 min Frontală Expunerea videoproie Observ
este vorba de realizarea unui afiş. ctor area,
3. Anunţarea Proiectez pe monitor imagini cu tablă Toţi
obiectivelor afişe publicitare, sau realizate de elevii
artişti consacraţi. sunt
atenţi
Afişul este o formă de Notează în caiete noţiunile
4. Dirijarea O.O1 comunicare vizuală, din timp cu 5 min Frontală Expunerea Manual Observ
învăţării O.O6 privire la un eveniment cultural, tablă area
a) Prezentarea sportiv, economic, etc, ce
conţinutului ce urmează să aibă loc. Prin text
urmează a fi predat, scurt, prin imagini, afişul
sistematizat şi evaluat comunică idei. El se realizează de
obicei în culori, dar se poate
recurge şi la colaj sau fotomontaj,
grafică computerizată etc. , poate
fi multiplicat în mii de exemplare.
O.O2 Realizez schema pe tablă. Realizează schema în caiete.
b) prelegere O.O3 CINE? Răspund la întrebări 5 min Frontală Brainstormi Tablă
interactivă O.O4 ng, Format
CE? UNDE?
conversaţia, ivă,
Metoda- Exlozia AFIŞUL Metoda orală
stelară explozia
CÂND? DE CE? stelară
Provoc elevii să răspundă la
întrebări, ulterior voi completa
schema de pe tablă :
Ce este afişul ?
Cine îl realizează ?
De ce sunt realizate ele, care este
scopul?
Unde sunt ele amplasate?
Cine sunt beneficiarii acestor
forme de publicitate?
O.O1 Pe parcursul celor trei ore alocate, Elevii îşi pregătesc Frontală Foaie A3,
5) Obtinerea O.O2 veţi realiza un afiş “Oradea în materialele de lucru, sunt 25 Conversaţia creion, Format
performanţelor O.O3 miniatură”, în care v-a trebui să atenţi la indicaţii, notează în min Individu radieră ivă,
O.O4 promovaţi expoziţia de fotografie caiete,titlul şi datele ce ală orală
O.O6 a trei dintre colegii voştri, trebuie inserate în afiş, şi
O.O7 vernisajul va avea loc în data de 1 ulterior realizează schiţa
O.O8 Iunie 2012, orele 18˚˚, în Cetatea afişului.
Oradea
6) Feedback prin Care sunt elementele ce apar într- Imaginea, titlul, data, locul, Frontală Dezbaterea Afişe
raportarea la un afiş? ora
obiectivele propuse O.O7 3 min
iniţial, cu solicitarea
elevilor
Pentru ora viitoare, vă rog să Elevii sunt atenţi la indicaţii Frontală Reflecţia
7) Asigurarea analizaţi 5 afişe pe care le veţi şi notează în caiete cerinţele
retenţiei şi vedea în oraş, observaţi imaginea profesorului. Format
transferul de O.O5 pe care o conţine afişul, dacă 5 min ivă,
cunoştinţe O.O7 imaginea folosită este în orală
concordanţă cu titlul, cu
caracterul de literă folosit, care
sunt informaţiile cuprinse în
imagine, etc.
Lucrarea pe care aţi început-o Elevii îşi strâng materialele 2 min Frontală
astăzi o vom continua ora de pe masă, în linişte. şi
8) Încheierea lecţiei viitoare. individu
Elevii care au fost active la oră ală
vor fi notaţi în catalog şi în
carnete