Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,IULIA HAȘDEU” GALAȚI

EVALUARE NAŢIONALĂ 2018

RAPORT DE ACTIVITATE
ASISTENT

Subsemnata,____________________________, asistent în cadrul Evaluării Naționale, în zilele de


11,13, iunie 2018, la Școala Gimnazială ,,Iulia Hasdeu” Galați, mi-am îndeplinit sarcinile corect și cu
maximă responsabilitate.
 Am fost prezentă în unitatea de învăţământ, respectiv, Școala Gimn.,,Iulia Hașdeu”, la ora 7,30;
 Am rămas în şcoală pe toată perioada desfăşurării probei scrise;
 Am semnat procesul-verbal de instruire şi declaraţiile că nu au rude sau afini de până la gradul al
IV- lea inclusiv printre candidaţi;
 Am depozitat la sala de bagaje special amenajată, geanta cu telefoane mobile, cărţi, ziare;
 Am primit de la preşedintele comisiei de examen mapa sălii în care au fost repartizată prin tragere
la sorţi;
 Am permis accesul elevilor în sala de examen până cel târziu la ora 8.30, pe baza cărţii de identitate
sau a certificatului de naştere.
 Am așezat elevii câte unul în bancă, în ordinea alfabetică, conform listelor afişate;
 Am informat și verificat ca elevii să nu aibă asupra lor manuale şcolare, materiale scrise, mini-
calculatoare sau aparate de comunicat cu exteriorul;
 Am adus la cunoştinţa candidaţilor consecinţele nerespectării acestor prevederi şi fiecare candidat
a semnat procesul verbal de instruire;
 Am instruit candidaţii cu privire la modul de desfăşurare a evaluării naţionale, modul de completare
a datelor personale pe foaia tipizată;
 Am distribuit fiecărui elev o coală tipizată pe care acesta a completat, cu majuscule, datele cerute;
 Am distribuit fiecărui elev ciorne ştampilate;
 Am comunicat elevilor, înainte de începerea probelor, că rezolvarea subiectelor se face numai pe
foaia tipizată şi că soluţiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiectul multiplicat nu se iau în
considerare, că tentativa de fraudă şi pătrunderea în săli cu materiale ajutătoare atrag după sine
eliminarea din examen;
 Am comunicat elevilor, înainte de începerea probelor, că elaborarea lucrării scrise se face numai cu
cerneală sau pastă de culoare albastră (nu cu negru), iar pentru executarea schemelor sau desenelor
vor folosi numai creion negru şi am verificat acest lucru pe parcursul desfăşurării probelor;
 Am comunicat elevilor faptul că sunt interzise mâzgălelile şi ştersăturile pe foaia de concurs. Dacă
un elev a greşit, taie fiecare rând greşit cu o linie orizontală;
 La predarea lucrărilor scrise, sub îndrumarea mea, ca profesor asistent, elevii au numerotat foile
numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi
numărul total de pagini; numerotarea a început cu pagina pe care se află casetele destinate
evaluatorilor;
 Am verificat datele de identitate completate de elevi pe foaia tipizată;
 Am informat că în interiorul colţului negru îşi scriu numele şi semnează, iar lipirea foilor tipizate s-
a facut după distribuirea subiectelor;
 Am primit plicul cu subiecte de la preşedintele şi membrii comisiei şi am verificat integritatea
acestuia;
 Am distribuit fiecărui elev varianta de subiecte;
 Nu am mai permis ieşirea din sală a elevilor decât dacă au predat lucrarea scrisă şi au semnat pentru
predare;
 Nu au fost cazuri ca un candidat să se simtă rău şi să solicite părăsirea temporară a sălii. În acest
caz, el ar fi fost însoţit de către unul dintre profesorii asistenţi de pe hol până la înapoierea în sala
de examen;
 În sală am fost doi profesori asistenți, și am stat unul în faţa şi unul în spatele sălii în care s-a
desfăşurat examenul, fără a obstrucţiona camera de luat vederi;
 În timpul desfăşurării probei scrise, ca asistent nu am dat elevilor nicio indicaţie, nu am rezolvat
subiectele de examen, nu au discutat între ei;
 Am distribuit alte coli tipizate elevilor care, din diferite motive (corecturi numeroase, greşeli care ar
fi putut fi interpretate drept semn de recunoaştere etc), au dorit să-şi transcrie lucrarea, am anulat
pe loc foile folosite iniţial, menţionând pe ele “Anulat” şi am semnat ambii profesori asistenţi;
 Nu am avut tentative de fraudă şi orice alte nereguli în desfăşurarea examenului
 La preluarea lucrărilor de la elevi - nu mai devreme de o oră de la începerea examenului – am barat
spaţiile nescrise cu cerneală albastră (fără a semna, fără a scrie anulat), am verificat numărul total
de pagini scrise, inclusiv paginile incomplete şi l-am trecut în listele nominale precum şi în spaţiul
prevăzut în acest scop pe prima pagină a lucrării. Am capsat în trei locuri (lateral stânga, sus, jos şi
la mijloc) lucrările scrise, aşezate sub formă de caiet, în ordinea paginilor.
 Elevii au semnat pentru predarea lucrării, confirmând astfel şi numărul de pagini scrise;
 Ciornele şi lucrările anulate s-au strâns separat. Subiectele rezolvate pe ciorne nu s-au luat în
considerare;
 Am permis, în timpul desfăşurării probelor scrise, intrarea în sălile de examen a monitorului din
partea I.S.J.Galați, a preşedintelui şi membrilor comisiei din unitatea de învăţământ.
 Am interzis depăşirea timpului stabilit de predare a lucrărilor scrise. Ultimii trei elevi au rămas în
sală până la predarea tuturor lucrărilor;
 Am predat lucrările scrise preşedintelui care a fost ajutat de un membru al comisiei pe bază de
proces-verbal;
 Am respectat toate prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării naţionale a
elevilor de clasa a VIII-a.

Data:

Numele şi prenumele:

Semnătura: