Sunteți pe pagina 1din 3

Teme de portofoliu

1. Explicitați, utilizând cât mai multe argumente, contribuția adusă de


Factorii fiecare dintre cei trei factori: ereditate, me diu, educație la dezvoltarea
dezvoltării personalității umane.
ontogenetice 2.Reflectați la afirmația pedagogului J. Locke, care susține că la naștere,
sufletul omului este o tabula rasa (tablă nescrisă), iar în intelect nu
există nimic care să nu fi trecut întâi prin simțuri. Argumentați sau
contraargumentați această poziție.
3. Reflectați la situația ipotetică în care toate caracteristicile și
trăsăturile de personalitate s-ar transmite ereditar. Cum credeți că ar
arăta o astfel de lume?
4. Propuneți o posibilă tipologie a interacțiunilor ereditate-mediu,
reflectând la situațiile în care mediul este suportiv (sprijină
dezvoltarea), neutru sau frânează valorificarea potențialului ereditar al
individului.
5.Comentați următoarea afirmație: „ Niciodată doi indivizi nu vor primi
exact aceeași educație, aceleași instrucțiuni, pentru că ei niciodată nu se
vor putea găsi în aceleași circumstanțe” (Helvetius)
6.Realizați un scurt exercițiu de introspecție și precizați apoi modul în
care mediul și educația au acționat asupra dezvoltării voastre,
analizând propriile reacții la factorii de mediu și educație. Ce anume a
fost mai important?
7.Realizați un scurt eseu în care să valorificați atitudinea pedagogică
exprimată prin următorul citat: „Nouă zecimi din oamenii pe care îi
cunoaștem sunt ceea ce sunt, buni sau răi, folositori sau dăunători, prin
efectul educației. Educația este aceea care determină diferența dintre
oameni” (J. Locke)
Conceptul de 1. Realizați un scurt eseu plecând de la următorul citat: ”Educația este
educație, acțiunea exercitată de generațiile adulte asupra celor care nu sunt încă
laturi, funcții, mature pentru viața socială. Ea are ca obiect să trezească și să dezvolte
caracteristici în copil un anumit număr de stări fizice, intelectuale și morale, pe care
le reclamă de la el atât societatea politică în ansamblul ei, cât și mediul
social căruia el îi este destinat în mod particular” (E. Durkheim)
2. Argumentați necesitatea și importanța educației ca proces de
formare a generațiilor care urmează a se integra din punct de vedere
social și profesional în societatea contemporană.
3. Analizați modul în care dvs., în calitate de asistenți medicali puteți
contribui la transmiterea experienței sociale și la realizarea educației.
Propuneți tipuri de activități.
4. Dați exemple de situații educaționale (din experiența dvs. de elevi și
cetățeni) pentru exercitarea funcției culturale și a celei axiologice a
educației.
5.Reflectați la importanța și relevanța funcției de profesionalizare a
educației. Precizați cum se realizează efectiv în școala românească
această funcție a educației.
6. Argumentați importanța educației intelectuale.
7. Identificați modalități de realizare a educației morale.
8.Realizați un portret moral al societății actuale, făcând referire la
valorile și normele morale promovate de mass-media versus școală.
Stadialitate: 1. Realizați portretul unui adolescent, făcând referire la stadialitatea
cognitivă, cognitivă, morală și psihosocială (caracteristici cognitive, morale și
morală, psihosociale ale stadiului).
psihosocială 2. Realizați portretul unui puber, făcând referire la stadialitatea
cognitivă, morală și psihosocială (caracteristici cognitive, morale și
psihosociale ale stadiului).
3. Realizați portretul unui preșcolar făcând referire la stadialitatea
cognitivă, morală și psihosocială (caracteristici cognitive, morale și
psihosociale ale stadiului).
4. Realizați propriul portret făcând referire la stadialitatea cognitivă,
morală și psihosocială (caracteristici cognitive, morale și psihosociale
ale stadiului în care vă aflați).
5. Argumentați de ce nu există particularităţi psihice ale unei persoane
despre care să se poată afirma că ar fi în intregime determinate ereditar
6. Explicați cum poate fiinţa umană depăşi limitele unei eventuale
moșteniri ereditare mai puţin favorabile.
7. Analizați comparativ modul în care mediul influențează dezvoltarea
psihică a două persoane, una născută în zona montană și alta în deltă.
8. Identificați elementele nișei de dezvoltare a unui copil din societatea
actuală și a unui copil de acum 40-50 de ani.
9. Explicați cum poate fiinţa umană depăşi limitele unui mediu social
mai puţin favorabile dezvoltării armonioase a personalității.
Sisteme de 1. Analizaţi interacţiunea dintre tipurile de educaţie (formală,
educație și nonformală, informală).
forme de 2. Raportaţi tipurile educaţiei la educaţia permanentă şi autoeducaţie.
comunicare 3. De ce credeţi că influenţele informale sunt uneori mai puternice decât
cele formale
4. şi nonformale?
5. Comentaţi ,pe scurt, efectele mass-media (radio, televiziune, presă)
asupra influenţelor educaţionale informale.
6. Prezentaţi caracteristicile comunicării verbale, orale şi scrise.
7. Analizaţi cele mai des întâlnite probleme de limbaj special întâlnite în
şcoală(cacofonii, paronime, folosirea greşită a genitivului etc.)
8. Ce rol credeţi că are comunicarea nonverbală în învăţământ?
9. Mişcările, gestica şi mimica profesorului influenţează predarea?
Argumentaţi.
Demers 1.Citiți cu atenție studiul de caz de mai jos și identificați 3 dintre
educațional: greșelile profesorului din perspectiva principiilor didactice.
principii Este ora 14.00. Suntem într-un amfiteatru de la ultimul etaj al facultății. A
didactice început cursul de geografie. Profesorul, bine documentat, vorbește
studentilor despre ... Expunerea este alertă, discursul este dens: sunt foarte
multe informații noi, explicații ample, termeni „savanți". Da, știe. Oferă
chiar multe cifre, procente. După aproape o jumătate de oră studenții din
ultimele rânduri încep să scrie pe niște foi pe care încearcă să le ascundă
de privirile profesorului, unii citesc (să fie oare reviste de specialitate?);
altii parcă picotesc (e doar ora 14.30).
În primele două rânduri se zăresc și figuri atente, unele chiar crispate (cu o
mină de ușoară iritare: „ce spune?", „ce-i aia?", „la urma urmei, la ce-mi
trebuie?!")
Profesorul se așeaza mai bine în scaun, ridică ușor vocea explică mai rar
(dar prea utilizează termenii „ăia greoi"), accentuează unele exemple
(parcă nu ne sunt chiar necunoscute), silabisește aproape unele cuvinte. Și
totuși, în anul I parcă nu se potrivește „materia asta aridă, ruptă de tot
ceea ce știm". La ce ne trebuie, la urma urmei?!
Apoi, profesorul se ridică încet, arogant și scrie pe tablă un cuvânt undeva
în colțul din dreapta; îl scrie cu majuscule; câțiva studenți se străduiesc să-
l copieze .
În sfârșit, s-a sfârșit, cu totul, pe ziua de azi ...
2. Comentați următorul citat, din perspectiva principiului însușirii conștiente
și active a cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor: „Nu este suficient
numai să înțelegi, mai trebuie să înveți, să exprimi si sa practici ceea ce ai
inteles!” (J.A. Comenius).
3. Enumerați efectele nerespectării principiului participării conștiente și
active în clasă.
4. Enumerați efectele respectării principiului legării teoriei de practică.
5. Identificați cel puțin trei consecințe negative generate de nerespectarea
principiului accesibilităţii cunoştinţelor propuse elevilor spre învăţare
6. Argumentați aserțiunea conform căreia respectarea principiilor asigură un
echilibru și eficiență în realizarea educației.
7. Ce principii credeți că se cer respectate în educarea pacientului?
Explicați.

S-ar putea să vă placă și