Sunteți pe pagina 1din 30

I

~

I I

\ I

NOTIUNI STRICT NECESARE PENTRU CHITARA JAZZ - lNSTHUMENT RITMIC -

In toalc iOflll<ljiile de muzica usoara lnttlnim chitara, fie ca purtatoarc a linici rnelodicc, a anumitor reluari ale lirului melodic, fie cxecuttnd ornamontc ce tmb(1g~\cse orchcstrali-.

In niuzica de jazz se Intrebuinteaza chitara elcctrica cu ampliilcaior. Ea PO;) te fi :

1, Cu cutie de reeonontii, diferii de cea clasica prin urrnatoarele elcrncnte :

a. are coarde de olel filelale;

h. coardele nu se ciupesc, ci se lovesc ell 0 pcna de as, baga sau material plastic. numita plectrum ;

e. gitul estc putin bombat, rnai ingusl decit eel clasic si cu 2 pozijii seos in afara, adicd esie pe cutia de rczonanta abia in pozilia XIV. ceea ce permitc rnai cu usurinta executii III pozitii rnai inalte. Distanta dintrc coarde Iiind mai mica, pana se peale rninui mai rapid.

d. nu arc rozeta, ci ei-urile asem.inatoarc celor de [a vioara :

e. la acesl tip de chitara se atascaza 1-2 doze sub coartiele de olel. U se rnai adauga ~i un potentiomctru - regulator de intensilate.

2. Chitara scindurii _. fiira corp de rczonanta - este numai pentru rnuz ica ell arnplilicator, ea Iiind doar 0 placf rnasiva de lernrt pc care sint montale coardclc !?i instalatia elcciricii.

5

Chilarele eu corp de rezonanta au avantajul ci:i se pot lntrebuinta ~i la rece, ceea ce e necesar mgt ales la acompaninmenl.

Pana are iorma atiltat!; in desenul alaturat, esle de obicei din baga sau material plastic. Se tine intre dcgctul mare si ariilii!orul mlinii drepte ~i nu iese decil Ioarte pulin aiara dintre degelele acestea. Incheielura rrriinii se sprijina usor pe cordar, degetele de la mini] sin! deasupra coardelor, aproape sa Ie atingii, degetul mic nu e sprijini t.

Mi~carea de lovire se face numai din incheietura rnlinii. ;\I\j:;;carea este de doua feluri:

n

in jos : .

V in sus:

Penlru arnbole I~li~cari pan a nu se [ine para tel ell coardele, ci putin in unghi. Lovin';"! in jos se face cu muchea dreapta, iar intorsul cu rnuchea sting<i a virfului pcnei. In Ielul acesta stnt inlalurati parazitii la electric. iar sunetul este curat,

.i->

~

lovirea in [os = r""1

lniorsu] = V

Alte sla turi pentru 0 executle corecta la electric

1, Tehnica .. uuibusirii suneiului" sau a .,eluJarii" (din limha Iranccza). Aceasla se face cu rnlna stinga, de obicei dupa percutia coardclor, pr in ridicarea degetului care apasa. Dupa 0 coarda Iibera [I1S3, daca se loveste a doua, prima coarda sunii In conlinuare si se aud d01l3 sunete suprapuse; deci, In rnornentul lovirii celui de al doi!ca sunet, prirnul Irebuie stopat, Pentru aceasta intrebuintam degelul 2 sau 'I, sau policcle (dcgctu' mare) - rnuchea de jos - de la rnina dreapla,

2. Culoarea sunetutui. Dupa locul un de se lovesc coardele, spre cordar sau mai SlIS spre grif, culoarea sunetului poate fi rnodilicata, tlnind searna de caracterul lucrarii rnuzicale.

Sinl doua posibilitd [i de <I obtine coloritul sunetului :

a. cu pana,

I.ovind 1<1 rozeta se obtine un limbru normal.

Luvincl ciHrc cordar se ohline un tirnhru dur, aspru, Lovind calre grif se obtine un tinrbru dulce. calilelat.

b. Cu potenliornetrul de Ion.

Potentiornetrul sc rnanevreaza Cll un bulan mobil atasat pe capacul culiei de rezonanta a chitarei, care se rotesle In sensul cerut.

:3. Dinamica - intensitatea sunetuiui - se face ell pedala de picior, alt acccsoriu al chilarei electrice eu amplilicator,

4. Vibrato - un procedeu tehnic care inviorenza tonul, dlndu-i un deosebit larrnec. Se poatc rcaliza pr in doua procedee :

- Vibrato ell pcdaia - depinde de apiisarea si ridicarea piciorului irncdiat d\.!p:l atlngerca coardci, Cll euiscsri repczi, nurnai din lncheictura piciorutui.

_. Vibrato ell degetul - prin apiisarca d('getlilui pc coarda cu mina stinga, palma facind niiscari orrzontale de-a hmgul coardci, cu iuteals. Dexteritatea accstor rl1iscari botiira~le calitatea [Iibrato·uiui. In timpul mlscarii, d('~ejul

marc se ridic3 de sub gottul chilarei. .

5. Pizzicato. Dupa lovirea coardci, podul palrnei opresto vibrarea ei ~i se obtine un suncl SCUTt, inabusit.

6. Flageoletele. La chitara electrica se lolosesc numai cele naturale, formate pe coarde libere, degctul atingind usor warda.

7. Glissando. 0 alnnecare a degeiului de la 0 notii la alia, de 1<1 lin acord 13 un altul, cu aceeasi prindere.

8. j mproniztuiu. Exccutantul trebuie sa ~tie sii creeze contramelodii, ornaruenle ~i vartatiunl, care imbogi.l\esc ~I inlrurncseteaza

7

orchcstralia. Penlru aceasla se cer sollslului, pe linga studii de teorie !?i arrnonie, sensfbilitate.juuaicalitate, sirn] deosebit al ritrnului

~i nl Iruruosului. .

In caictul de buzunnr nu existii note, doar Iotogralii si graficc. In prima parte, graficelc reprezinta griful chitarei, iar punclele de pe dilerilelc spatii arata locul de apasare. Punelele slnt legate de linii care indica drumul parcurs ca sa se realizeze gama. Aceste exercitii de game sin! recomandale ca un studiu zilnic, Ioarte constiincios. Ell' vor dezvolla agilitatea degetelor si 0 cunoasiere terncinica ~i precisa a note lor de pe grif.

Dupa game s,j se faei! si exercilii de arpegii.

Sfiltuim pe instrumenlist ca - pentru usurarea gasirii gamei sau a acordului necesar - sa-~i decupeze Ioile volurnului de fata, pe latura dreapta, in sistern "repertoire".

~

LEGENDA

Coardele:

CD == Mi ®= Si 0= Sol

8= Re @= La

0= Mi

I pozitia InUi II p02it'B a dOUB

III pozi#ia a treia etc.

~1

1

2 __________

2

o ::: (oarda IiheriJ araUtoru/

2 ::: mediul

3 -'t

1 =

inelarul

degeiul /lIIC

alunecarea degetolui pe cosrde.

I

® ®~

Sol schimbere« de ecordsj a coerdei

Re respeciive.peniru anumiie esecui»,

glissando

dirty - glissando

vibrato

I = a'peggial,

9

Gama Do major-)

1110 ,/0 :"p

a ?p

- 1 3 ~
cr:;rc- t:f-- 21.1 c .;i ~"':' ._;
-"
~ 2- .~-"
--- rb 13
- ~ ~ ,0:-
~C'I II IU IV V Vl VI] VIII LX X Xl XII Xlii

'-~--1 J J,.

--
Sui f- I-t-i 4':~J I
o
- It ',' ~ ~ -l_J.' ~/.
~ l[- ~ '_ ~
'"</i ~ rn-- ~~ 0\0
_B l.~ n

IIJ

IV

VI vrr viu LX

XI

x

XIl xm

__ 'r
;---:.: ~ -J,.
- ~ 1-- 13
~It. ~ --~
., If- ~ , I".
., r-- t--- I:=c ':1">
- 11 III IV V VI VII vrrr IX X XI xu xm

1

;!.
~ 12- __ Itr
_lL iJ:.;;;; 1-- -I",
- 1- hr-.. 'J,.
-- 12---- i::=-.I~
.~
--=- 12-- -1ft.
- II III IV V Vl vn VIlI IX X , Xl xn XIII

II .1./, I M#tf:f l'

*) Iiemele Sf: VOT execute pe Gaeta irr6inderea grifu/Ui,1n2$iJac/;,ave.

Gama La minor armonic

r.-- 1<--
f -- _1,<
~ ".
If ~ I~
,- t-:;-;;.. I"" \

\

,

I

Gama Sol major ! GaIDa Mi minor armonic

"

--. ~.~-------

I II ill IV V VI VIl VIU IX X XI XlI xm

liEf ,ITll°r III

I IT m IV V VI VlIVIIf IX X XI XII Xill

, , i'

1111.001'° °1111

Gama Re major Gama Si minor armonic

I U III IV V VI VIl VIII IX X Xl XII xm

3 *
It_- tz-.- 14
~ .1
__ f Ii,.
- LL- t--" ..
- r--- I IT II! IV V VI VII VIII IX X XI X.II XU!

11111 rl I 1 .• 1;1

J II ill IV V VI VII VIII IX X XI XU XIII I

I f II ,mm: III I

14 '

,J

I 11 III IV V VI VII vrn LX X Xl XII XIll

~fEJ 1·1"1' 111111

[ II III IV V YI \'11 VUI IX X Xl XIf xm

11111:ltml~1111

I Ilulml~lv 1':lmEfml=1

HI vur IX X XI xu xm XIV XV XVI xvn XVlll XIX

*
I",
.. 13-: Ia-
_I",
,2 -- I--r
11 I. -.:::: h""- I ... - 15

-- ,_-- -

Gama La major Gama Fa# minor armonic

2
~
---;- r- - l2--
- t-----: l.
It-
~ I--- - 1"-
~ I" I II 1II IV V VI vrt vm IX X XI XU xm I II ill IY Y VI vu vm IX x Xl Jill XIII

PHMJ; I-I' ttl: lill ;

/' I D I ~ j l~f I ~ I x I Xl I XlrUl1 ~ , I: m-,-------r-----, rv v ~---.--.------.-( I =I'----'----'----'X I x I xr I ID-----.-----r-I xm I

IV V VI '" VIIJ IX ~r XlV ,xv xv'1m , U III IV ,!_, VI VII ,VIJJ 'x ,x j 1II xu XD~"JV.

111111 ¥¥%§r.lllll IIJ IE ~"I ~ 1111

IV v '1 Vll vm IX x XI XII XlU XIV XV XVI xvn I II ill IV V YI VII Yl1J IX X Xl xu Xl1l XIY

I I 1111111 ~·I,1ti 1-1

11 v vr 111 VUI IX X XI xn Xlll XIV xv xn J.VIT _ i I n m IV v VI VII VIII IX X Xl XlI xm XIV

f .1';' I . I 3 ~

Ir----t--t- 1.1. -t---+-+-I m----+--+-----+-§m-+-----+----elf21m~' I II, J 11tOOtftl1

16 ! 17

I

- \

, ,

_, 1 3
--- ~ 14-
J:::t-- I,; -
11 - ~ I.,.
-: w-- 4-
I II m IV V VIVlI VIII IX X Xl XlI XIII

ill IV V VI VII YlII IX X XI xn XID XIV XV XXI

I IT III IV V VI VU VUI IX X XI Xli xm XIV

.11111111111,.1 1IIIIIJlt.~·

I II 111 IV V VI VII "Ill IX X XI XII XIII -'

J I JdlIffmt! I . I' 10 10~I"f l~mt;':·1

18

19

. Gama Mi rna jor

I [l lIT IV V VI VII VIII IX X XI XIT Xlll

3 .".
--- ~ I.".
~ f-... I.~
r '---...::. It
_--- :--...-0,. '14
- ~ .. -~ Gama Do# minor armonic

Gama Si major Gama Sol# minor armonic

I II III IV Y '1 V11 VUJ IX X XT XII xm I II ill IV V VI VII VIIl IX X XI XII XIlI

I tll]'l:·r 111111 i 1M]: \ II \ III \

I II III IV V VI VI1 Vill IX X Xl XII XIII 1 II III IV V VI VII Vill IX X XI XII xm

IIIIIIJ 11111 \ II J j:W] I !II

I II ill IV V Vl Vll VlII IX X Xl XII XIII IV V Vl VII Vill IX X Xl :rn xm XIV XV XVl

111111, _I~ 1111 ,) II \ II11 ,I fm·[ I'

I IT ill IV V VI VII vm IX X. Xl XII XIll ; IV V VI V1l vur IX X Xl XII XlII XlV XV XVl

.1
-
2- t3- r-- _4
_11 _I.e ~
__ L Z -c-c; ~I-- 4
I. 1:1.--"":' T-- 14 -
- II, ~, I :1fkm4t:r II

20 21

.~---. -. ~~ ~

Gama Fa# major

22

Gama Re# minor armonic

[ II III IV \" VI VII nil LX x XI XII XIlI

\ \ \ I \ >\ .01l' II

-

I IT ill IV Y \1 VII '1JI IX X XI XlI XIU

I .z'

-
-1t_ ~ t-.
---,_ -
4
- ~ 1'----
-
- I~ - br-- t~
~ t- I" rv V '1 'IlJ n11 LX x Xl XlI XlII XIV X V X'r1

23

- ----------- --~~ - -. - ,-,--------------~

,

Gama Fa major Gama Re minor armonic

I II Ul IV \. VI .IT VlU IX X XI XIT XIIl .

• 4 .',.'.' , " "I " V " V" vm " , " '" ""

11111 ;;1; 11111 : ~'~.' .' I ~ .'

, u m rr \ ~ '" \W ~ ''x " m = ,I;;~ IIII I \ III ~

111111 ,I tlil '11 ' , I" on " v ,,,n,,,, ,>" :""n

n m N v \1 m 'ill U x " m =;w . \ \ I \ I ttl.\~t

111111111 & :1·· I " n' " v " ,u vm ~ x ,X> xu xm '"

I IT ill TV V VI m VITI IX x Xl XU XIII II III IV V VI VII VIII IX X Xl Xli Xnl XIV XV

. Illt1H4fflflJ I M M J \ ¥fm~f¥r\

24 . I 25

I

I

J

~ - -

Gama Sip rna jor

[ II ill IV V VI VII vrn IX x XI XII xrn

1 it
"11- 13-----=
-I~ :1
... - ~ I:r-
-- ~ lit-
'" - ~ Lc. I II ill IV V VI m ~ u x ~ XII xrn

2
--"" ~ 3
~ t-- ,.
--- ~ l4
- I;;----.:. -I ...
-......"!': I?:-- -II, II m H' V VI VlI V1ll IX X XI XII XIII XIV xv

[11111°.11°'1°1

V VI vn l1ll IX X XI XII xm XIV XV ~

II J 1 tli:tif1PS:1

26

Gama Sol minor armonic

J II ill IV V VI vu Vlli IX X XI Xli XIn

:8_4111111111

[ II III IV V VI vn vm rx X XI XII XII1

_<:
- z:: r-..
3
--::: I-..
~
I"
.-- It
-- -- I [l ill IV V VI m VIIl IX X Xl XlI XIII

11181;111111

rn IV V VI VU VIU IX X xr XII xm XIV XV XVI

3 .4-
- - ..... -- -IJ,_
_12 - r.--::f- It-
_11 I ... ---- ..
4
2. -- f-,,_ <I>-
~ tr- 't 27

Gama Mi~ major _ Gama Do minor armonic

''I.

I

[ II ill IT V n m ~ u x n m ~

11111.JOll'll

I II ill IV V VlVDVlllIXX XIXIIXID

IIIIIIIIIIE '

IV V n VII YIlI IX X XI XII XIII XIV xv XVI : I II ill IV V VI vn VDI IX X Xl XII XIII

III~, I mf¥tH or 11101, I filim:r 01'

28 29

- __ - __ - _- -_ -- _~-.----- .. ~

Gama La~ major

Gama Fa minor armonic

J [ IT III IV V VI VIl VIIf rx x XI XII XIII .

o 1

1 II III TV V VI VIl VIU IX X XI xu XIII

Illlllllfmn·r

I ,a m IV v VI vnVlanxXl XlIxm

a

=---r- ___ .2
~ ____ 13
--,JI( ----z-
_11 .. ~ r-. i4
_11-~ :It.
- I II ill IV V '1 VI! VIlI IX ·X Xl xn XIII

14
_11 ~t,.
- ~
t,.
11 ~ :.-
..... 1 _It
-~ - -14
1
11 ,e- 1"1- t,.
11 Iz iJ:;:- -- - ~
It
-........_,._ f--.,._ ..
2;
~ \t-- -
4
- - - 31

_- ----- .-. ~ ~ ~

Gama Re~ rna jor

I £I ill (V V VI VII VIII IX X Xl XII xm

_2
~ 11- 10
- ~
- --- ~
- - 1;---:.
-= t?-- I II ill IV ~. VI VII VIJI IX X Xl XlI x.m XIV

1111.1· I m4{tfr~1

32

Cv Micul. BAREU se poi executa:

-<

In pozlii» Il~gamaLamajor (AJ

"'

In pozitiam~gamaSibmajor (8)

A '

In pozi~ia JV~ gama Si major ( H)

1: pozifia Vg, gama Do major (C) In poziiie Vl~ gama Doll-major (C#) 1~ pozj~ia Vll~gamaRe major (D)

- Alunecfnd din semiion In semilon lot cu micui bereu

, .'

se pot executa game In octave.

n III IY V VI vn

II~llllll

- Deasemenea:

IT ill IV V VI VII

IIU 1·1' III

33

- -- =--.:_ -~ ~ -~ .. - --. "_ ... _ ...

Consiruirea acordurilor 9i cifrajele lor.

DO~ D07~D07,S-.D07,9-~ TIc", ~D""7~D07,6 ~ n09,5'~

D09~ DD7,9lS+~ D05-~ D07q~ DDm9~D07,9,5-~

Dom5-mD0I117q~ DD5l9~DD7q,9 ~ D'6~D01/' ~Dom6~~D",9" ~ D.m6~ D.7,5' ~ D.7,9 ~ D01,9,13 ~

~o~ ~,~ ~o~ ~o~

DoG = lam7 Do7,9 = Lamb Do7,4 = Do7,11 Do7l = Do7,13

Do7,9,6 = Do7,9t13

34

Schemele de mal r= sint pentru chi tara cu sase corzi J CU urmatorul acordaj:

• i II
e a
u
~
"IT
2 3 -'I 5 6 .~

3
4
5 l
6 I I 2 4 3 1

r_
-
-
...
-
-I
c..- III rn rv v

Or--.---r--r-..--.-- 1 ._,

o 1'-+--+--+--+-1- 2, 1--+-e1---+-+--I-- 4 t-+-+-t~f--+--+-- 3,--..L.___j__,w.-_l___!.-

I n m IV V

3 1 4 2

- Ileosrecc lucrsree se bazeaza pe imaginea lIizuaJa, ticcare fotografie este insotita _!;ii de a schema grafica ce reprez.mta GRIFUL chltarei cu cele 6 cord.

. - Cifrele arabe reprezinta oieirxr! ... , ier cele romene spatiul seo poziriA

In care va apasa de'getul. '

- Pundele negre reprp.zintJ locu/ de 8f!3.sare pe coarda.

- CJfrele 1,2,3,~ indica DE6£TUL cu care se apasa.

- Lini« vedicalJ repreziat« BAREUL adica apas_area cu an singur deget pe 6 corn.

o = loviree corzii fiber(: ((ani ap~sarea vreunui deget )

o fundamenia,'a acordului

x Beard rare fundamentalif-w

'"
-r ¢ = smoriirarca suneiula! coczi! respective ,

t-c, 5017,5- = simbolul acordului. o

U)

I 1.0

umlVV

~~ La o_otarea cifrajului, In afara de noietis sdablca, se mai poeie Potost ~i nota~ia literala:

C=Jo} D=Re, E=Ni, F=fa, G=So/, A=L.a, s-s», H=Si.

PRINDERI MA]ORE

11

~~ Mib Re~ Si~ Lab
~a~ -
Fa~ Mi Re 5i La
Sol ~.~ Mib Do Sib
~J~
Lab Fa# Mi Do# Si
Sol ~~ Re Do
La ~fa~
Sib Lab Fat Mib Do~
Si J a Sol Mi Re
Do Sib Lab ~~ Mib
~"f~
Do# Si la Fa# Mi
Re Do Sib 501 ~;~
Mib Do;; Si Lab Fa#
Mi Re Do .La Sol III

IV

v

V]

Vl1

VIIl

IX

x

XI

xu

36

- ---.--

I

~

11
III
IV
V
VI
VII
VlU
IX
4
X
XI
Xll PRINDERI MINORE

~~ Mibm Rem Sibm
~~
Fa~m Mirn Mi~m Sim
Solm ~;~ Mim Dam
~Fa~
:::::=-....-----
Labm Fa~m ~~ Rebm
~sa~
Lam Solm Fa#m Rem
Sibm Labrn Solm Mibm
Sim Lam .Labm Mim
Dam Si~m lam ~-~
~.Fa~
Rebm Sim Sibm Fa~m
Rem Dam Sim Solm
Mibm Rebm nom Labrn
Mim Rem Rebm Lam 37

5-

II

MiP- Re - SI - fa~-
MI- MiP- Do- Sal-
~~~ Mi- Reb- Lab-
~fa~
Far ~f~ Re- La-
0 __ a ~
501- fa~.- Mib- Sib -
Lal:>- Sol- Mi- Si-
Lab- ~.~ Da-
La- f§::~F~
Sib- La- fa~- Re~-
Si- Sib- Sol- Re-
Do- Si- Lab- Mib-
Reb- Do- La- Mi-
Re- Reb- S;b- ~F~%
~ .>: a. ~ 1lI

IV

y

VI

VII

vm

x

XI

XlI

38

-r

mS-

f] ~1f"

~ •• ~m!li:m

II

Mibm Rem- Sim- Labm- Solm- Mib7
Dob7 Si~1 Sol7 Mi7
Mim- ~libm- Dom- 7 iam- Labm : .7
Do' Dob7 Lab Fa'! Mi
~ Mim- Do7 Rebm- La' SiPm- Solb7 Larn-
Fa7
Fa~m- ~ Rem- Sim- Sipm-
Rei ~~Reb~ . Sil,,7 So17 Solb7
Solm Fa~ rn" Mibm- Dorn- lab7 Sim-
Mib' Re7 Si '7 Sol7
Labrn Mi7 Solm- Mim- Rebm- L Dom : Lab7
Mib7 Do7 a7
Lam Labrn ~ Rem- Sil17 R b -
fa7 Mi7 e m La7
Sipm- S 7 Lam- Fa? "Fa#m- MibmD ' Rem- Sib7
alb Re7 o~
Sim Sibm- S 7 Sol - Mim- Mibm-Dob7
Sol7 0117 m Mib7 Do7
Dom- Sim- Labrn " Mi7 F~ Mim-
Lab7 Sol7 ~~Reb7 Do7
Rebm- Dorn- Lam- Fa~m- . ~
La7 Lab7 Fa? Re7 ~~
Rem Sib7 Rebm Sipm . Solm fa#m
La1 SoIb7 MiP7 Re7 III

IV

v

VII

VIII

x

XI

XIl

39

5+'

I~]I~'~] j~m.""m2m

3 . j 1 ~ -- 4

2. - - f 1 j._ - :'I _

"" 2. 2- 2. 1 .... -

3 3--

"" -

u

~Jl'rL~+ MiT lDo+ ila~t Lab~ Mit :Dot I I Mibtisi+ !Sol+
Lab+: Mi+ :D6+
~~ I , , I- I
I 1 ,"" '-;:1;: L~:Ea+:R~ l/:fat:R~~ Mi+:Do+!Lab+
Fatl Ri'Sib+ EtjRebt:l~
I I- A~ -;:; ,
SaI+!MiV: Sit I I I ' , , 'f~~ ~l--+
F&jt+' Re+'Sih+ Siht'Faf :Re+ 5ih+ :Fat: Re+ a_..i.~e 3:;;;:
I , " I
I I 1 , I , Sit :Sal+IMib+ 1 I
Lab+, Mi+ I Do+ So/+IMibt, Sit SiT :Sol+ :Mi b+ Fat: Re+ ISib+
, I- I I I
L~F/'R~ I Do+lLab+: IrV I , I ,
~t, trJ-+'D t D +'1 btl ~p Sol+Nibtl Sit
fl.a I I : 0 , " ° : a : .1 I • I
~~+-rFa + 'Reh+' ,~.-:;: = ~b+'(+rF~ I I
Sibt:Fat: Ret Rebt'La+: Fat La~t:Mj+:Dot
, ;/_/> ' _;..: e : ah '%: I ,
Sit :Sol+:Mi~t I , Re+:Sih+ :FajI+ ' , LiJFa+iRek
Sib+rFa.:!I+: Ret Re+:Sib+:Fa~t
~ I , I I I
I I ' , I I I , I
Do+~ah+i Mit S-t ,Sa!+IM'ht Mibtl Sit ,Sol+ Mih+: Sit :Sol+ Sib+ : Fat: Re+
I, ,I , , i I I
~e~~F~ , I Mi+:Do+~aJ,+ ' I I I
Dot jUt: Mt Mj+:Do+:Lab+ sr :SoltIMib+
I , I I
Re+Sillfat fiTReb-t;l~ I I
~~a+J.fat fa+~Rebt:Lk Dot:Lab~ Mit
I , ~_ 8 I
" I ( , I, ,I ' I ~~ b+[L;frF t
' Mibt:Si+ :301+ ReT:3ib+1F~+ Fat' Re+,SiV lFat:Re+ s bt
, I I , I e _0: ...... 1-- _3.;:;
I I , I I I , I ,
Mjt:Do+~b+ Mib+: Sit :Sol+ 501+' Mib+' Sit Sol+:~1ibt: Si + Re+ :Si~+]F~+
I , I I I I , ,
I I ill

IT

v

VI

vn

VIlI

IX

XlI

40

!

-.__

u

SEPTIMA MICSORATA (0)

~

11

iii

--I"~

r

-

, ,

~m

~fi~O: DoD iLao iF~o Mi~aiDoo ~Lao \FafFaO iLal,o: SiOj~

I I I ~ I I I

II Mio:Re~o:SiboiSoID Mio:Rebo:Sibo:Solo FafiLao!DoOiMiPo

, I I I I I

4l

n

FaG : Rem'- r---Fao ;Rem7- Mib6 iDom' Re~6 :Sibrr? DoD ILam1
~--::v~ _... ___ J. ;/::; . , ,
" 1 1 I ,
Fa~6 :Mi~m7 F~6 ~Mi~m7 Mi e :Re~m7 ReS I Si7 ReDS :Sibm7
, , 1 , I
1 S 16 : M' 7 IT< 6 'R --7' I I
Sol6 ~Mim7 o I lm :;-~~' e_0b: Mil;>" :Dom7 Res: Sim7
I , ,
, I I 1 ,
La['S : Fam7 Lab" Ifam7 Fa~s :Mibm7 MjG :Rebm1 Mi~s iDom7
I ,
I I I F'6IR-:J~ ,
La6 :Fa#m7 La6 :Fa#m7 Sol G : Mim7 MiG :Rebm7
, , :.-.;_~- ' ~ ,
1 :Solm7 , , IT! G;1\ ,7:
SibS :SoIm7 Sib6 LabS :Fam7 Fa~6 :Mlbm7
I I a_...~ I e;:!1_...:::
I , , , I
Sib ~abtT? SiS :Labm7 la6 IFa;\m7 Sol6 : MimI fa~G :Mibm7
, I
I , , I ,
Dob :Lam7 DoG :Lam7 SibS :Solm' labS :Fam? Sol6 : MimI
, __l I I
Rebs iSibm7 I I LaS jF~m1 ,
Re[:'s Sibm? Sis :Labm7 LabS :fam7
, , I I I
I , I , ,
Re6 :Sim7 Re6 : Sim' DoG :Lam7 Sib 6 :501m7 La6 :fa.;lm7
, , I
, I I 1 I
Mib6 :Dom 7 MibG :Dom7 Reb6 :Slbml S',6 lLabn,7 Sib6 :Solm7
I I I I
I , , I I
MiG :Rebm "1 MiG :Rebm7 Res:Sim' DDS [Lam 7 SjS :Lapm7
, , I I III

IY

v

VI

VII

VllI

IX

x

XI

Xli

42

- ------

So16=Do 7Q,9 La ~ 6 = R e ~ ~ 7 q ~ 9

; La 6=Re 7Q,9 ; Si~6=Mi~7q,9

:Solm7 LaDO :Fam7 LabS :fam7 I Fa~ 6 ;Mibrn7
SiD6 SibS :So)rn7
I , I
I I , Sole; : MimI
11 Si6 :lahm7 la6 :Fa~m7 La6 :Fa~1ll7 Si6 :La~m7
I
I 1
, I Do6 : La 1117 I
I La~6 :fam7
ill DoG :Lam? Sib6 :Solm7 Sih6 :Solm7
I I
, I
\ I c:,.6 1 7 ' 7 LaO :Fa~m7
[Y Rebs ISihm7 Sib :Labm7 :labnl Reb6 'Si[,m
.... 1 I
, ,
, I , I
V ReG :Sim' DoG I Lam7 DoG :lal11 7 ReG : Sim7 Si[,6 :Solm7
I , I , ,
, Ref_,6 :Sibm7 , ,
VI ~1ib6 :Dom7 Reb6 :Sibm7 Mib6 : DOI1? Sib :labm7
I , , I I , ~ I J

XI Lab6 :Fam7 Fa~m&:Mibm7 Far :Mibm7 labb :Fam7 MiG ;Rebm7

XII Lab !,Fa.!m7 5016 : Mimi SOl6 l Mimi La6 iFa~m'rFa6 :Re~

l1 , , I ~ ~,.....,_...- _....- . ..--::

4'3

m6=7,9

1I

F';-;:;"~' '..--..-- am6;-"--"'--'--;:::: ~H 6, Re~m6: S I 79 Dom6 :
I mil 79 Fa?,9
~:Sib7,g V __ _/..' Si~7,9 , ab' , 0 b, ,
, Mim6 : , I
Fa#m6: Fa~rn6 li,9 RemG , SoF,9 Re~rn6 1 50117,9
Si7,9 $i7,9 I I
, I
SolmG: Sdmo F 6---c:--- __ ~ Mihm6 : ~em6 I
, D07,9 D07,9 ~~ : Si~ , IN,9 ! Sol7,9
,
lal>m6: fLabmB Fa~mD : MimE> , Mibm6: 1 ~9
,
, Rel1,9 Re~7,9 I S;1,9 , la7,9 : ab'
, ,
lams: lamG 501mB: r .... G ~..--.-::; M 6 ,
~~ , 1m , La1,9
Re7,9 Re7,9 , D07,9 , Si~~ ,
, , ,
Sibm6 Sipm6 : ~al>m6: ~4 B' ~: Si~
Mi~7,9 Rel:7,9 ml Si7,9
Mil1,9 , , ,
,
SimI> Sim6 , La £. , SolmG: fa:jlm~
I Mi1,9 m I Re7,9 Do7,9 S'17,9
Mi1,9 \ , ,
,
Doms ~01Jl6 , Sibm6 : ~ 6' SolmG
, La m , Rell,9 Do7,9
ta7,9 , Fa7,9 , Hi 11,9 ,
, ,
RebmG: Solt7,9 Rebm6: gg $' 6 , lamE> : Labm6
,m , Re7,9 Rell,9
: Soj ) , M?,9 ,
, , ,
RemG : RemG , Wom6 I SibmG: M'1l9 Lamo
So17,9 : 5011,9 I ra7,9 r R~,9
, , , " ,
, I , ,
M,brrf': L 179 1-1'D & I ~2~ SimI> , Sil>mo ,
1m, 119 , M;7,9 , Mil1,9
, I
: a l : La ' I ... o'/' , ,
M' 6 HimE , R 6' DomG : SimS ,
1m , em t S 79 ,
, L.?,g , La,,9 Fa7,9 , Mi7,9
, , 01, ,
, , , _'_ 11
III
I\'
v
\'(
vn
VIU
LX
~
X
XI
XI[ m

If

vr

YII

VIll

x

Xl

:\l[

44

m 6 = 7,9

,-
Sim6 , Sihm6 , LabmG, SalmI' , Fa~m6 : Si7,9
I ~;'.9 , Mi~7,9 I Rep/,9 , Do?,9
, , , I
DomS: s· & , LamS: I'-a~ms : SalmI; :
FaJ,9 1m , 1-1;7,9 Re7,9 Rell,9 , Do7,9
, I , . I
,
Re~m6' S 19 DomE> : Si~m& : fLam6 , La~m6 :
, Re7,~ Rel1,9
alb' , Fa7,9 , Mil1,9 , I
I , ,
Rem6 Reb!TIs ; 50167,9 Sim6 I ~ SiPm6 , Lamb I
, , Mi!:N I Re7,9
5017,9 Mj7,9 , ,
Mi~m6 Rems : DamS SiS , Sibm6 I
, Mi1,9 I M;b1,9
lab7,9 , Sap,9 Fa7,9 , I
, ,
t1'b 6' Rebm6 Damo , SimS ,
M' Eo ,
1m , m, 119 , fa1,9 I l-1i7,9
ia7,9 , La ' SoIll,9 I I
rfc-~6~0 M' 6 , RemS Rebm& j SoHl,9 DomG:
1m I Fa7,9
~m S'b79 , La1,9 SoF,9 ,
;...-..--_ I~ I I
Fa~m6 Fam"1. -( MipS lall, 9 Rem6 : SolT,9 Rebms' $0117,9
Si7,9 ~..--)S~ ,
,
Salm6 ra~mG : Mims M'b 6 I Rem6
li,9 Im'L bI9 5017,9
D01,9 I Si7,9 : a]
labmS SoIm6 , ~<S·ii Mimi'> I Mjbm&
Rell~ , Do7,9 , La?'!:! Lab7,9
, J I~ ,
,
LamE ~ahm&: Fajlmb: ~_.Jll" 'S,~71 Mim& La7,9
Rc!,9 , Rell,9 , Si7,9 ~..--:.' 17~
, I
Sibnf : Mib7,9 Larn" : Re"l,9 Salm6 : D07,9 f~mG : Si7,9 ~& rs;~
, I , ,
, 45

7=m7,9-

'1

··f'ifJl' fml.!m~m;.

- I

~F a7 ~rR;;;}~ Mi7 :Rebld,9 Mil? :Dam'l,9- Re~7 ;Sihm7,9- Do7 : Lam,,!j-
::;::;./~ '.--......-;";: I , I
Fa~f ~~m7,\1 P(?-fR~ I I 1
~_a~_ I em~ Mi7 :Rebnf~- ReT : Sim7)9- Rei? :Sibm1,9-
I I
Sol7 : Mim7,9 I r-Fa7 :Re~ : Donl,9- I
fa~F :Mi~1_l17,9 Mi~7 Re7 ~ Sim?,9-
, F-;.._ I
, I I ,
Lab7 :fam7,9- Sol7 I Mim7,9- fa~7 :Mihm7,9- Mi7 :Re~m7,9 Mi~7 :Dom7,9-
, I I I
, I I ~ 7R'--19- iRe~m7,!j-
La7 :Failm1,9 Lab? :fam1,9- Sol7 :Mim7,9- a I em' Mi7
, ___ -r;> I....-~ I
:Solm7;'t :F a:ji m7,9- I 1 /F 7 -"R -"79-
Si~7 La7 La~ 7 :f arn7,9- Solb7 :Mi~,J'~ ~ _?:___._' e~
, , I
:la~m"l,9 :Solm1,9' I , I
Si7 Si~7 La7 :Fa#ni',9- Sol? : Mim7,9- Fa~7 :Mibm1,9
I , I 1
: Larrf,9- 1 I I I
Do7 Si7 :La~ni',!r Si~7 :Solm7,9- La~7 :Fam7,9- SoF : Mim7,9
I I I I
Reb1 :SiPm7,9- I I I I
I Do7 :iam7,9 Si7 :lahnl',9- La7 :Fajfm7,9-- Lap7 :fan11,9-
Re' ISim7;9- Reb7 :Sibrr?,9 DoT I :So)m7,9 faj\m7,9
:lam7,9- Sil,7 La?
1 I , I
, I
Mih7 ~om7,9- Re7 , I , :Solm7,9-
:Sim7,9 Rep7 :Sibm7,9- SiT :La~m7,9 Sib?
I
1 I ,
~o1trri',g- 1 I I I
Mi7 Mi~T :Dom7,9 Re7 : Sim7,9 -Do? :lam,,9-- Si7 ILabm7,!l
1 . I I II

1II

IV

V

VI

VIl

IX

x

Xl

Xll

46

7=m7,9-

II

Dc7 i Lam7,9 Sib7 :Solm1,g- Sib? :Solm7,!/- Si~7 :Solrr7,9- laV :rarn7~
I I I I 1
is,~fIil,!t I I r I
Reh7 SiT :LalmP Si7 :t_a~m7,9' Si' :La~m7,!1- La7 1+7,9-
I I I
I 1 I I I
Re7 :Sim7,9- Do7 : Lam7,9- D07 U-am7,9- Do7 : Lam7,9- SiP1 :Solm,,9-
I 1 I I
I I I I ~a~ni',9-
Mip7 :Don1,9 Rep' :Silm1,9- Reb7 :Sibrrf',g- 1M? :SiI>m7,9- Si'
, I I I
:Re~rri',9- I , 1
Mi7 Re7 :Sim7,9- Re7 :Sim7,9- Re7 :Sim7,9- Do7 I Lam7,!!
I
, r I I
I I I I
Fa7 :Re~ Hip7 :Dom7,9- Mib7 Dom7,g- Mib7 :Dam?,!)- Rel>7 :Sibrrl,9-
I I I
fair :Mibrrl,9- :Rebrr7fr I I I
M;7 Mi7 :Re~ni',9 Mi7 :Rebm7,9 Re7 :Sim,,9-
, I I I I
: M-79- ~a7:Rem';;9- Fi -~ ;::- I
Sol7 ',Rem7,9 Fa7 :Red'Y Mi~7 :Dom7,9
I I' J...-__.,...:.:.-::::
I /_......-~- I
I I I I I
Lab7 : Fam7,9- Faf :Mibrri',9 Faf :Mi ~m7,9- fa;P :Mibrrl,9 tIli? :Rebm7,~
, I I I
1 1 I I (7 rn~r;?)9=
La7 :F~rJ,') Sol7 : Mim7,9- SoJ7 : Mim7,Q- Sol7 :Mim7,9- a/_
I , //::
Sib7 :Solrr7'~ I I I 1
Lab 1 :Fam7,9 Lab' :Fam',9- Lab7 :Fam7,9- ra~7 :MibrJ,9-
I I 1 I I
:labm'·9- : Fajlm7,9- I I I
Si7 La7 La' :F~m7,g- La7 :Fa~m7.'l" Sol' : M in1,9-
I , I ' , , 111

TV

v

VI

VIl

VIII

)(

XI

XII

47

. 7,4=7,11=9,6

fl~I~~f~r~ :m;m~m;m·i.

4 1 3 I,. "

1 2.. 1 1 3

3 2. 1 1 2

132

.1.

u

"Fa 7,4:Lab9,o Re~7,41 M·9,6 Mib 7,4:fajl9,G Do 7,4: Mib9,& Do 7,4 ; Mi~9,G
/_ ?,11)./~ 7",: I 7,111 7,111 7,11 I ~
1 , , I ,
F~7,4: La 9,G Re7,41fa9,G Mi 7,4 :SoI9,6 Re~7,4: M,9,6 Rep7,4; Mi9,G
71i1, 7,11, '7,111 7,11, 1,'"
, , [;~ I ,
So]7,4' Si~g,6 Mip7,4:Falt9,6 a 7," : La~g,6 Re 7,4: Fag,G Re 7,4: fag,S
7,11' 7,'" ~ 7,' ...... __ ~ 7,,11 r .7,11,
, I , , I
La~7;4, s 9,8 Mi7,4 'S019,6 F~7,4'La9,6 Mib7,4IF~9,G MVI4'Fa~g,G
7,11' 7,111 7,11: '1)11 : J '7~ 11 :
, fa 7,4 : L~G9,6 , , ,
La 7,4: 009,6 5017,4 : s ~9,G M i 7,4 'S 01 9,6 M' 7,4-' Sol 9,6
7~111 %7,11~% 7,11, 711' J 7,11:
, ,
, , , Fa 7,4 'Lab9,G fa7'4:~
Si~7,4I"Reb9,6 F~7,4: Lag,6 Lab7,41 Si 9,6
7,11: 7,11, 7,11: ~. 7,11' __;. ............... 7,1,).--.
• , , , ,
Si 7,4: "Re 9,6 SoI7,4-'Si~g,6 La 7,4, Dog,6 F af"·' La c.s F a~ 7,1,. , La9,6
7,1', 711' 7,11 : 7," : 7,11 :
, ,
, I , , ,
Do7,4:Mi~g,6 la~7,4: Si9,6 Sip7,4 'Reb9,6 Sol 7,4 'Sip9,6 SOI7''':Sib9,G
7,11, 7,111 711 ' 7,11' 7}11j
, ,
, I , , ,
Reb7,4' Mi9,6 La 7,4-: D09,s s 7,4 : Re9,s Lab7,4: Si 9,6 La~7,4: Si 9,0
7,11' '?~11 I 7)l1 I 7J11 , 71111
Re7.": ra9,s I Do 7,4 :Mi~g,6 . ,
Sj~ ",4 :Re~9,~ La 7." , Dog,b La 7,4 I Do 9,G
7,111 7,11, 7,11 ~ 7111 : 7,11 :
, , I I ,
Mib7,''':Fa~9,6 Si 7,1.,. : Re9,G Re~7''''1 Mi9,. Sip 7,4 'Reb9,6 Sib 7,4 iReb9,6
7,11, 7,11 I 7,111 7,11 : 7,11 ,
, Do 7,4.;Mi~9,6 I , ,
Mi7,4:SoI9,6 Re 7,4 I Fa g,n Si 7," I Re. s.s Si 7,4- : Reg,S
7,11, 711' 7, 11 ~ 7,11 : 7,11 I
' , III

IY

v

VII

"Ill

LX

x

Xl

XII

48

7,4 =7,)11=9,6

If

D07,4 :~1il.g,6 Lab7,4: Si 9,6 Sib 7,4 'Reb9,& Fa7,4':Lal'~'& lI1ij,7,4 :F<tlI-9,6
7,'1 t 7,11, 7,11 : ~ ',11, d 7,11 ,
, I , I I
Reb7,', I Mi9,s La 7,4 I Do9,s Si~'~ : Re9•6 ra~f,41 Lag,6 Mi 7,<. : Sol 9.6
7~1"j : 7)111 7 "Ii' 7,11 ,
, , , ,
I , , I FF"a7," :L~
Re 7,41 Fa s.c ..: i ~ ",4- I ReJ.,9,6 007,41 Mi1:>9,6 SoI7,4ISi[,Q,6
7,111 I 7',11 i 7,11' 7,11' 1%:--_ 7, 1I_k
Mib7,4: F~9.6 s 7,4 : Re9,0 , , ,
Reb7,41 Mi9,s LaP,,,, : Si 9,,," Fa~p,4-' Lag·G
7,1,: 7,11 I ·',11: 7.111 '7,11 :
, Do7,,, :MiI>9,& , , I
Mi"," : Sol 9,6 Re?,'t'Fa9,6 La7,4'DoQ,6 Sol 7,4 , Si I> 9,6
7.1', 7," I 7,t! : 7,11 : 7.11'
I I , ,
ra7,4'L~ Reb7,4, M, 9,6 Mip7,4'Fa4i9,6 Sib 7,4 :RebQ,G Lab7,41 s: e.s
:::.-" "1,11' 7 Ii' 1,11 : 7,1', 7,11:
, ,
I I , , I
Faf,4: La 9,6 Re 7,4 I Fag,6 Mi7,4 'So19,6 Si 7,4 : Re9,6 La 7,4: Do9,s
7,11, 7,11 I 7,11 : 7)11 I 7,11 ,
, , I I
SoJ7,": s b9,B Mip7,": Fa~~,6 ffa 7," , La~g,G Do 7,4: Mivg,G Sib 7,4: Reb9,G
7,11, 7,11, j;> 7,11 Y~..:d 7111. 7,11,
I , , , ,
Lap7,4: Si 9,6 Mi7,4 :So19,6 fajf''': Lag,6 Re~7,,,: Mi 9,6 s 7,4 : Re9,s
7,11, 7.11 I 7\11, 7.11, 7,11 I
-' , , I
La 7,4: Do9,s ffa ?,4' La~Q,6 SoI7,4'Sib9,5 Re 7,4 • fa 9,6 Do 7,4 : Mib9,6
7,111 ::--_ 7,H' ...... :...c:: 7,111 7~11 : 7,11,
, I , , ,
Sib 7,4: Re[,9,6 Fatl7," , La ~,6 Lap7,4: Si g,G Mib7,4' Fatl9,G Reb 7.4: Mi 9,6
7)11, 7,11: 7111, 7111 ~ 7,11,
, I , , ,
Si 7,4: Reg,S Sol·,.4, Si~9,G La 7,4: Dog,6 Mi7,4 'SoI9,6 Re7,,, : Fa 9,6
7,11, 7,11 ~ 7,11, 7.11 : 7,11 , III

1\

v

VIII

LX

x

X[

XI!

49

7,5+= 7,9,5-=9,5+

~~

f'

:m ~m '~m" . ~m·

3 . 4 3 . f

j j 2.. 2.

VI

M.7,9~1 'R7gsl V---~S·795-r~_""'-....- I 9-J

Sih7"fj, 'F~.s+ p7,!lt1 e" 'M·g,5t F' 7,5+1 !'" 'R LlI,st R b7,5"',SOI7, PI L 9,5+

I LaC' "II' (La I F."'" I I ,'.9 _ I M'L I"e~ e I S. I a

I D', I -ditl ~.f ILJ~ I ·'1

:Sill,9.5-1 'I .I],~5~ 'F 795-1. 'R lJ9<J

XlJ r-Jj7,5+, 'Dog". Re.7,5+'LiW ' 'S"~,5+ S·7S+1 a" 'S 19,5ts 175->1 eo' ~IM·hg".

I Be I : Do' I I~ . I' I L I a Q' I f I I '

I 'I al i a I

50

(

! I

~I

7,5-=7,9,5+

·~m.·

;I.

1 :

II

Do7,s-: Sol ~7,5-: Re',9.s+;Lal>7,Q"t La7,s- : MiI?'S- :Si,,9,st:fa7,9,s+
I , , ' I
I , , I I, I
Reb7,s-: SoI7,6-:Mip7,g,5+:1a7,9,St Si[;.7,5-: Mi 7,S- :D07,9,St Waf,9,St
, , , , I
I , , I , I
Re 1,5-: Lab7,5-: Mi 7,Q,S+:Sib7,g,St Si 7,5- : fa 7,5- :Rep7,9.st:SoI7,9,St
I I i ' ,
Mi f,7,S-; , I I , ,
La7,s-: r a7,9,st: Si 7,9,5+ D07,s- :Fa_f,s-: Re7,'l,5t:La[J7,9,5t
I , i 'I I
M/,5-: Si b7,5- :Fajl7,9P+: D07,9,5t I _ I I
Rec.7,s-: SoI7,5- : Mib7,9,S+: La7,'l,5+
, , , I ' I
vFa7,s-: Si7,s- :SOI719,5~R~ I I I
Re7,s- :lap7,5-: Mi7,g,5t:Sib7,9,5t
- ______ .J-_ -- .--: ~ !.- - ~. I ' I
I , , I ' I
F a~7,5-: Do 7,5- :Lall,w>t'1 Re 7,9,5+ Mib7,5-: La7,5-: Fa7,9,S+: Si 7,9,5+
! I : i ! I
I I I ,-j I
SOI7,S-: Reb7,s-: la7,9,5+: Mib7,9,s Mi7,s-: SI~7,5- :ra~7,g,5+: D07,9,5t
I I , I ,
I I f
L 1/,5-'R 75 's V,9,Stl M' 7,9,5+ rr~ 7,S-: Si7,s- :SOI7,9,5t:R~
a Ie' I I I I
I , r j ,::;::::::::
I , , , ,
La7,s-: Mib7,s-: Si7,9,5t:fa7,'I.5t Faf,5-: Do7,s- :lap7,g,5~ Re7,9,5t
, , I I J- I
I I I I . t , I
Sib7,s-: MI 7,5-: Do7,9,5t:fat,g,5t SoI1,5-: Rep',S-: La 7,9;5t: Mil.l,9,5+
, , , , I ,
I I I , , I
s 7,S-: fa 7,5- :Re~7,'l,5+:SoI7,g,5t Lab 7,5-: Re 7,S- :Sib7,9,5-t: Mi 7,9,S+
I • i , , , II!

IV

v

Vll

I'll!

x

xi

xu

51

7.,6 = 7,I3=m 7,9D

, f' r-171fJ Jm!mlmim~m

u

,
Fa 7,6 rRe~ Re~7,6 :SiI>m7,9b Sip 7,6 :Solm7,gb Lapl,6 :Fam7,9l> Lab?,6 :Fam7!~~
t:::; 7,13 7,13 ! 7,13, 1,13 I 7,13,
Fa#7,6 :Mi~m7,<J , s 7,6 :Lab"qp La 7,6 iFa1:m7,g\ 1
He7,s :Sim7,gp La 7,6 :r a~rr1,91
7}13. 7,'3. 7,13 , 7,13 I .". ',f3 I
S 17,6 :M'm7,9b M;p 7,6 :Dom7,9b Dol,6 :lam7,9b Sibl,6 :Solm7,9b ~i~ 7,6 :Solml,9b
o 7)13: I I 7,13: 7,13 I 7)13 t 1)13 I
I , Reh ~,6 :Si~n?,9~ Si 7,S :Labm7.9j; s 7,6 i1abrJ,91
Lab 7,6 'F am 7,9~ Mi 7,6 :Re~m7,9
" 77131 7,13 ! 1,13, 7,13 I 7,13 I
La 7,6 ~a#ml,91 Fa 7,G :Rem7,gl R 76 ;s· 79b ' .1 ~om 1,6: Lam7,9!
e: 11m' Do 7,6 : Lam7,'}
7,13, % 7,13,~~.,...d 7,13, 7,13 I 1,131
Sip,6 !Solm7,g\ Faf,G :Mibm7,9b M'~ 7,6 :Dom7,9~ Rep7,6 ~ibm7,9b R pH :S'I> 7,gb
7.t3, 1.13, I 7.1'3: 7}13 I f!1:13: I m
I , Mi 7,S :RebrrT,'lI R 76 : S· 1,9D R 76 : S· 7,9]'
SI 1,6 :la~m7,9 Sol 7,6 :f..Iim1,91> e' , 1 In
7,13, 7~13 I 7,13, e7~,j3: im 7,13 I
1 Lal,7,o : Fam7,9b Ta 7,6 :P~ M'b7,€> :Don1,gb M'b 1,& :Dom7,gb
Do7,s :lam1,9b
7,13, 7}13: ~7,1_3v: I 7lt3 ~ 1 7,13:
La 7,6 :Fa:I!rr1,9V I M' 7,6 :Re~rr?,9~ ,
I ~1i 7,6 :Relmj,9
Rel/,6 'Si~m1,9b Fa# 1,b:Mi~rr1,9
7,13' '~13 , 7,13, J7,13 : 7,13,
Re 7,& : Sim7,9P SV,6 :Solm1,9], Sol 7,6 :Mim1,90 D"a 7,6 'RemJ,gp F 1 S 'R 1,911
7,13' I '1,'3, 1,,13, ::-~ 7,13' a7:'3:~/
, , , ~Fa#7,6 :Mibm7,9b Fa#7,61Mi~rr1,g~
f'1" b7,6 'D 7,9 b Si 7,6 :lab,rP! La b 7,6 :F a1]11,9
I 713' om 7,13, 7,13, 7,13: 7,13,
, ,
M' 7,6 :"Repm',9! Do 7,6 :LamJ,9! , , ~ So17,6 : M' 7,91>
La 7,6 :E~ITI,,9 b Sol 7,6 : Mim1,q
1.'7)13 : 7,13, 7,13, 7)13 t 7113: rrn ill

IV

v

VI

VII

V[)l

tx

x

XI

XII

52

m7~

u

~a~ Mibm 1b, Mibm7~ Dam 7~ Si brn 7~
F a~m 7~ Min17~ M· 1~ Rebm7~ s m7~
1m
Solm 7~ ~F---7q -_ ~~- Rem 7~ Dom7b,
Fam~~
~ am »>: ~ ~-
La~m7q Fa~fTl7~ Fa~mlq MiblTl7~ Rebm7q
Lam.7~ Sol m 7 ~ Solm 1q M' 7q Rem 7q
1m
Sibm7b, Lapm7q Labm7~ ~£a~ Mibm7b,
Sim 7q Lam1q Lam.7Q Fa~m7~ M' 1q
1m
Dam 7 ~ S;btT17~ Si bm7q Solm 111 ~!an~
Rebm7b, s· 7b, S' 78 Labrn 7q Fa~ m7b,
1m 1m
Rem7b. Dom 7q Dorn 7b, • L 7~ SDI m? ~
am
Mi~m7q Repm7q Re~m7b. Si brn 7 q Larm7b.
M' 7b, Rem7G Rem7 q s· 7 q Lam 7q
I 1m 1m III

IV

V

VI

Vll!

x

XI

XI

53

7G=m 7,9

~~I~el f ii) .llmimiRim

II

Fa~ 7~ : Mil:>rr1,9 P::-- q I -7] Mip7~ : Dom7,9 Reb7b. :Si~m,,9
Fa 7 I Rem7?
, I :.'--::::: I
Sol7Q ! Fa~7b. iMiDm7,g Mi 7~ :Rebm7,9 Re7q iSi~7,9
: Mim7,9
I , ,
, Soj1~: Mim7,9 ~l}~ :Re~7,g Mib7~:Dom7,9
Lab 7q : Fam7,'l
, , :;.. ~ -,~ ~
, ' Lal?~ : Fam7,9 Fa~7q :Mipm,,9 Mi 7 ~ iRebm7,9
La 7 q : Fa~m7,g
, , , ,
• I la7~ iFa:ltm7,g Sol 7 ~ 1 M i m7,9 rf/q :R;m7,9
SiP 7q :Solm7,9
I , :..-- __ ...i ~
Si 7 q I S;b7~ :Solm7,9 Lal/q :Fam7,9 Fa~7~ iMi~m7Jg
: Labm7,9
,
, Si7~ , La7~ :Faltm7,9 SoI7.Q : Mim1,9
Do 7~ : Lam7,9 :La~m7J9
I , ,
Reb 7q iSi vm7,9 Do7Q i.Lam,,9 Sib7~ iSolm1,9 Lao7 ~: Fam7,9
, I , ,
Re7q :Sim7,9 Reb7~ :Si~m7,9 Si 7 q I 79 La 7 b. lVJ#,m7,g
1Labm'
, ,
, Re7q ~Si m7,9 Do7Q : Lam7,Q Si.b7Q iSolm7,9
Mip 7q :Dom 7,9
I ,
Mi 7q 1 Mib7q iDo m7," Reb7b; iSiDm7,9 S 7 ~ :LaDm7,9
: Rebm7,9
, , ,
r- == , ) Re7b: :Sim7,9 Do 7 q i Lam7,9
Fa 7q :Rem7;g~ Mi 7 q : Rebm"l,9
I , III

lV

VI

nll

IX

x

XI

XD

-.-"

n

Reb7~ : Sib m7,9 Reb7q :Sibm7,9 Sib7q !Solm7,9 Lab7~ : Fam7,9
,
Re1~ iSim7,9 Re7~ :Sim7,9 Si 7q : Lahm7,9 La 7~ :r~m7,9
, , ,
Mib7q :Dom7,9 Mib7~ iDom7,g Sib7~ ,
Do7q : Lam7,9 : Solm7,9
I
Mj1~ Rebm7,g M i 7q : Rebm7,g Re1/9 :Sibm7,9 Si7b;- :Labm7,9
, , ,
rra7~ Rem7,g -~f a7~ 'R em7,§" Re7q i Sim7,9 D07~ : Lam7,9
~ '> ~ , ,
F~7q_ MIDm7,9 n7~ :Mj~m7,g Mib7'q :Dom7,9 Re~7G :Sibm7,9
, , ,
Sol7Q Mim7,9 SoJ7~ : Mim7,9 Mi7~ : Rebm7,g • I
Re 7Cj : Si m7,9
, I ,
Laj;.7g: Fam7,9 Lab7q ifam7,9 ~ ~ ~--::; Mib7q :Dom7,9
Fa? : Rem7,9
I t;. i. ~~ ,
La 7 ~ :Fa#m7,9 La 7q !F~m7,9 Fa~7~ iMi~m7,9 Mi 7q :Rebm7,9
I ,
Sib7'q :Solm7,g s b7q iSolm7,9 SOI7~ I U;7~ :Re~
: Mim7,Q
, , ,
Si 7 q :La~m7,g Si 7 q !LaDm7,9 Lab 7~ i F arn7,9 F a~;?q :Mibm7,g
, I ,
.
D07'q :Lam7,9 Do 7q ilam7,9 La7~ jFa#m7,g Sol7G :Mim 7,g
I , nr

rv

v

VI

VlU

LX

x

xr

XII

55

9

...... -~k""""'~' JIr~, '.;j.,~~ , ,_

,.

4m3•

i :l

:1;

:I 1

3 .2

_ ;t

II

~~ S. 9 .
fa~g Do 9
Sol 9 Reb"l
Lab 9 Reo
La 9 Mj bO
Si b 9 Mi 9
Si q ~~
Do') Fa~g
Re b9 Sol9
Re 9 Lab 9
Mi~ 9 Lag
Mi 9 Si b 9 III

rv

Y

H

Yll

VIII

x

XI

XII

56

m9

II

[!am2 Sib m9
F ... 9 Sim9
air m
Solm 9 Domg
La~mg Reb rn "
Larn" Remg
Sibm9 Mibm9
Simg Mim9
Dom9 rFa~
Rebmg Fa#m9
Rem9 Sol m9
Mibm9 Lab rn"
Mim9 Lamg HI

II'

Y

VI

'I'll

VIII

IX

x

XI

xu

- - - ...... ~

m 6,9 = 7; 9, I 3

, 1m

IT

FFam6,g: Si b 7,9,13 Mibm6,g : La 7,9,13 Dom6,9: Fa 7,9,13
'/~;'- // ~ I
, [Mim6,9: Sib :~ Re~ m &,9 i F a# 7,9,13
Fa.!! mS,g, Si 7,9,13
11 ,
I
Sol m6,g i Do 7,9,13 I Rem 6,9: Sol 7,9,13
Fa m6,9: Si 7,9,13
I I ,
Lab m6,9: Reb 7,9,13 I Mibm 6,9 : Lab 7,9,13
fa#m 6,9: Do 7,9,13
I
Lam 6,9 Re 7N3 I Mi m6,9 :
Sol m6,9: Reb 7,g,13 La 7,9,13
I ,
Sibm6,9 Mib 7,9,13 Lapm6,9: Re 7,9,13 /F '69 ""-sl'7 9 13
am' : I ~
, -», /.
Sim 6,9 Mi 7,q_13 , Fa:ll m6,9! Si 7,9,13
La m 6,9 : Mi b 7,9,13
I
Dam 6,9 Fa 7,9,13 Sibm6,g : Mi 7,9,13 ,
S I 6,9 I Do 7,9,13
am ,
, ,
Reb mG,!}: Sol b 7,9,13 Si I Fa 7,9,13 Lab mD,9: Reb7,q,13
m6,9 :
I I
Re m 6,9: Sol 1,9,13 Do mo,9; Fa~ 7,9,13 Lam6,9 ; Re 7,9,13
I I
Mibm6,9: Lab 7,<),13 , I
RebmG,9: Sol 7,9,13 Sibm G,9 : Mi b 1,9,13
I I I
I La 7,9,13 I , Mi 7,9,13
Mim6,9: Rem 6,9: Lab 7,9,13 S· 6,9 I
1m I
, I ill

IV

VI

HI

Vlll

LX

XI

Xli

57

1
1
I:
II
[I
\! n
I III
£\
V
\1
VII
HII
IX
X
XI
XU ~'''''_.~-

7,9,6

~F ~~i96-C Re 7,9,6 Reb 7,9,6 Si 7,g,6
~ ______ ~_;a Si ~ 7,9,6
F a~ 7,9,6 Mib 7,9,6 Re 7,9,6 Do 7,9,6 Si 7,9,6
Sol 7,g,6 Mi 7,9,6 Mi b 7,g,6 Reb7,9,6 Do 7,9,6
Lab 7,9,6 [Fa~ Mi 7,9,& Re 7,9,6 Reb 7,9,6
La 7,9,6 Far,9,6 r_Fa~ Mib7,9,6 Re 7,9,6
Sib 7,9,6 Sol 7,9,6 Fa~7,9,6 Mi 7,9,6 Mi ~ 1,9,6
Si 7,9,6 La b 7,9,.6 Sol 7,9,6 [f;7~ Mi 7,9,6
~ :8
Do 7,9,6 La 7,9,6 Lab 7,9,6 Fa#7,9,6 ~J;/7~
Reb 7,9,6 Sib 7,9,6 La 7,9,6 Sol 7,9,6 Fa~ 7,9,6
Re 7,9,6 Si 7,9,6 Si b 7,9,6 Lab 7,9,6 Sol 7,9,6
Mib 7,9,& Do 1,9,6 Si 7,9, & La 7,9,6 Lab 7,9,&
Mi 7,9,6 Reb 7,9,6 Do 7,9,6 Si b 7,9,6 La 7,9,6 58

-------------------

:=, .... --

u

r-(?79- F 7 g-'--~ Mi 7,9- " R 79- So 7 g-
a ' a ' e ' I 7: g-, 13
;:;:..~ 7, g-, 13 7,9-,13 7,9-,13 7,g~ 13
Fa~ 7,9- Fa~ 7,9- r-Fa 7,9- ~~ M· b 7 s- D 7 g-
1 '9-13 a 7' g- 13
7,9-13 7,9-,13 §.~_....~7,9-, 13~ 7, .l ' ,
Sol 7,9- ° Sol 7,9- Fa~ 7, g- M· 79- R b 7 g-
7,9-;13 7,9-,13 7, g-, 13 I 7',9-,13 e /9-13
, ,
La b 7,9- Lab 7,9- Sol 7, g- Ff,-?l 9- -~ R 7 9-
a ' e 7: 9-,13
7,9-,13 7,9-,13 7,9-,13 f::._ 7 9-,13
La 7,9- La 7,9- Lab 7,9- Fa~ 7,9- Mib 7,9-
7,9-,13 7,9"",13 7,9-,13 7,9-,13 7,9-,13
Si~ 7,9- Si ~ 7,9- La 7,9- Sol 7,9- M" 19-
1 ; q- 13
7,9-,13 7,9-,13 7,9-,13 7,9-,13 , ,
Si 7,9- Si 7,9- Sib 7, g- L b 7 9- ~I 79-~~
a 7' 9-13 a '
7,9-,13 7 ,g-, 13 7, s-, 13 p-:.. 7,9:,13
, 1
D 7 g- Do 7,9- Si 7,9- L 7 9- F 7 g-
o 7' 9-13 a 7'9-13 a~ 7' 9-13
, , 7,9-,13 7,9-,13 , , ' I
Reb 7,9- Reb 7,9- Do 7,9- Sb 7 g- Sol 7,9-
I 7'9- 13
7,9-,13 7,9-,13 7,9-,13 , , 7,9-,13
Re 7,9- Re 7,9- Reb 7,9- Si 7,9- Lab 7,9-
7,9-,13 7,9-,13 7,9-,13 7,9-,13 7, 9-,13
Mi b 7,9- Mib 1,9- Re 7,9- D 7 g- L 7.9-
7,9-,13 7,9-,13 7,9-,13 07' g- 13 a 7' 9-13
, , , ,
Mi 7, g- Mi 7,9- Mob 7 s- R b 7 g- So b 79-
7,g-,13 7, s-, 13 I 7:9-,13 ve .;9-13 1 / g_ 13
, , , , III

v

VII

'illl

IT

x

Xl

X1I

59

GUITAR CHORDS

c

o

E

F

F Fm f7 fa F+ Fm? Fm6 Fm~7 f7 .. 5 F9

Ii II • eiflm Ii • m Ii 1m f:

J"lll I'lt 12.lt 1:1: .21, 1111 ". .~. 13.. a .....

G

Gb F:m F#7 F#O G~-+ F#m7 F#m6 G~m~7 F#7+5 <=9 f

Ilftft Iq[t .. ~~ .. Qi~"~

G Gm G7 GO G+ Gm7 Gm6 G .... 7 G7 .. 5 G9 E:

mllmlledlili Ii;!

.... .. .... . ... g.... .. ~

..... ~

A~ G~m Ab7 GUo Ab+ Gdm? G'm6 -A~ma7 A~7+5 A~9

~ ~eDD 00 emmee

~ II 'UI~[I""· ····e

••

.... I'J

., Il

L

...

airemaliitilitlie

2" at' ttll.' •• a" .":.11 II., ...... ..... Itl' ., •• a

A

B

B Bm Bl' BO 8+ Bm7

;me •• IiIm

iii'. "!II, III'.' .. I .. • •• ".