Sunteți pe pagina 1din 1

Către Unitatea de învățământ _____________________________________

Domnului Director

Subsemnatul/Subsemnata ____________________________, posesor al/a


C.I. seria _____, nr. ___________, CNP _______________________, angajat/ă al/a
unității dvs. de învățământ pe funcţia de ___________________ solicit decontarea
cheltuielilor de naveta pe luna __________ anul ________ în cuantum de
__________ lei reprezentând contravaloarea:

□ abonament
□ bilete de călătorie
□ factură emisă de firma transportatoare
□ combustibil calculat în limita a 7,5 litri la 100 km parcurși

Ataşez următoarele documente doveditoare:


 dacă se navetează cu mijloc de transport în comun:
□ copie B.I./C.I.
□ abonament
□ bilete de călătorie
□ facturi emise de firma transportatoare licențiată

 dacă există mijloc de transport în comun, dar preferă să circule cu


autoturismul personal (se solicită contravaloare abonament)
□ copie B.I./C.I.
□ adeverință emisă de firma transportatoare cu valoarea abonamentului
□ copie a certificatului de înmatriculare al autoturismului (dacă este
înmatriculat pe persoana solicitantă sau pe soț)
□ împuternicire notarială (dacă autoturismul este înmatriculat pe o altă
persoană)
□ contract de comodat (dacă autoturismul este înmatriculat pe o altă
persoană)

Data _____________ Semnătura______________