Sunteți pe pagina 1din 2

HOTĂRÂRE

cu privire la demersul Curții Supreme de Justiție, referitor la alocarea resurselor


financiare suplimentare
31 iulie 2018 mun. Chişinău
nr. 379/19
Examinând demersul Curții Supreme de Justiție, referitor la alocarea resurselor
financiare suplimentare, luând act de informaţia Președintelui CSM, Victor Micu, Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii,
C O N S T A T Ă:
La Consiliul Superior al Magistraturii a parvenit demersul șefului Secretariatului
Curții Supreme de Justiție, Fatima Gamurar, referitor la alocarea mijloacelor financiare
suplimentare pentru anul curent în vederea achitării indemnizației unice de concediere
domnilor Constantin Alerguș și Nicolae Gordilă.
Examinînd demersul, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reține că, prin
Hotărârile Parlamentului nr. 188 și, respectiv, nr. 189 din 26 iulie 2018 domnii
Constantin Alerguș și Nicolae Gordilă au fost eliberați din funcția de judecător la Curtea
Supremă de Justiție, în temeiul art. 25 alin. (1) lit. a) și art. 26 din Legea cu privire la
statutul judecătorului.
Potrivit art. 26 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul
judecătorului, domnul Nicolae Gordilă beneficiază, pentru activitatea de 38 de ani în
funcția de judecător și vicepreședinte al Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție, de
îndemnizație unică de concediere în sumă de 759066,0 lei, din care:
- indemnizația constituie 595346,0 lei;
- contribuții de asigurări sociale 136929,58 lei;
- prima de asigurare obligatorie de asistență socială medicală 26790,57 lei.
Totodată, pentru activitatea de 33 ani în funția de judecător, domnul Constantin
Alerguș beneficiază de indemnizație unică de concediere în sumă de 599274,0 lei, din
care:
- indemnizația constituie 470019,0 lei;
- contribuții de asigurări sociale 108104,37 lei;
- prima de asigurare obligatorie de asistență socială medicală 21150,86 lei.
Astfel, avînd în vedere insuficența mijloacelor financiare prevăzute pentru
activitatea instanței, șeful Secretariatului Curții Supreme de Justiție, Fatima Gamurar,
solicită alocarea resurselor financiare suplimentare pentru anul curent în mărime de
1358340,0 lei. Or, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3) din Legea nominalizată,
judecătorului demisionat sau pensionat i se plăteşte o indemnizaţie unică de concediere
egală cu produsul înmulţirii salariului său mediu lunar la numărul de ani complet lucraţi
în funcţia de judecător.
În baza celor expuse, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră
oportună acceptarea demersului șefului Secretariatului Curții Supreme de Justiție și va
propune Ministerului Finanţelor identificarea posibilităților de alocare a mijloacelor
financiare suplimentare în sumă de 1358340,0 lei, în vederea achitării indemnizației
unice de concediere domnilor Constantin Alerguș și Nicolae Gordilă.
Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art. 4, 17, 24 și 25 din
Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,
H O T Ă R Ă Ş T E:
1. Se acceptă demersul șefului Secretariatului Curții Supreme de Justiție, referitor la
alocarea resurselor financiare suplimentare.
2. Se propune Ministerului Finanţelor identificarea posibilităților de alocare a
mijloacelor financiare în sumă de 1358340,0 lei, în vederea achitării indemnizației unice
de concediere domnilor Constantin Alerguș și Nicolae Gordilă.
3. Prezenta Hotărâre poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiţie de orice
persoană interesată în termen de 15 zile din data comunicării.
4. Prezenta Hotărîre se remite spre informare Ministerului Finanțelor, Curții
Supreme de Justiție şi se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii
(www.csm.md).

Președintele ședinței Plenului


Consiliului Superior al Magistraturii Victor MICU