Sunteți pe pagina 1din 10

CURRICULUM ADAPTAT PENTRU ELEVI CU CES

ADAPTAREA STRATEGIILOR DIDACTICE DE PREDARE-


ÎNVĂŢARE-EVALUARE

Limba engleză – CLASA a VI-a


AN ŞCOLAR 2016– 2017

1. ARGUMENT

Acest curriculum este realizat plecând de la scopurile şi obiectivele generale ale predării
şi învăţării limbii engleze : trezirea interesului elevilor, asimilarea limbii engleze in scopul de a
comunica într-o limbă de circulație internațională și de a sesiza diferențele de civilizație și
mentalitate a culturii anglo- saxone.
În realizarea acestui curriculum se are în vedere necesitatea adaptării la posibilităţile
elevilor – de înţelegere, conştientizare şi asimilare a cu accent pe aspectele practice ale vieții de
zi cu zi, în vederea formării unui comportament adecvat.
Conţinuturile învăţării trebuie să ofere copiilor o informare corectă din punct de vedere
ştiinţific despre lumea înconjurătoare, o prezentare fidelă a unor fenomene, legi și proprietăți,
pornindu-se de la aspecte concrete ale comunicaării.
Curriculum îşi propune să aducă în atenţia elevilor cu CES metode tradiţionale dar şi
moderne, activ-participative de predare-învăţare-evaluare, de obţinere a informaţiilor necesare
parcurgerii materiei, folosind metode, mijloace şi instrumente de lucru cât mai adecvate acestor
cazuri.
Prin strategiile abordate, se are în vedere şi o bună colaborare cu profesorul psiholog al
şcolii, cu profesorul de sprijin şi integrarea cât mai bună a elevilor în colectivul clasei.

2.COMPETENTE GENERALE

1. Receptarea mesajelor orale

2. Producerea mesajelor orale

3. Receptarea mesajelor scrise

4. Producerea mesajelor scrise ( minimal)


3.VALORI SI ATITUDINI

 Manifestarea curiozitatii pentru descoperirea unor aspecte legate de viata


copiilor din alte spatii culturale;

 Facilitarea înţelegerii lumii şi găsirea unor modalităţi de a contribui la


îmbunătăţirea ei;

 Formarea unei atitudini pozitive privind propria dezvoltare fizica,


emoţională, estetică,spirituală, intelectuală, morală şi socială;

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ Forme de prezentare

1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni de -Conversații simple


orientare în spaţiu prin marcarea
-Diagrame, hărți
unui traseu pe o hartă sau marcarea
unei rute pe un desen

2.1Folosirea unor formule orale -Dialoguri


simple,adecvate unor situații de
-Texte lacunare
comunicare uzuală
-Texte cu imagini
2.2Descrierea unor locuri și
persoane -Funcțiile communicative necesare
performării
acestor competențe
3.1Extragerea unor informaţii -Texte lacunare
generale si specifice dintr-un text
citit în gând - Tabele, diagrame

3.2Selectarea informaţiilor dintr-un -Texte autentice scurte


textcitit și inserarea lor într-un
tabel/diagramă
4.1Redactarea unor evenimente -Paragrafe
trecute şi experienţe personale
-Felicitări
4. ORGANIZARE TEMATICĂ

- Copilul despre sine: însuşiri fizice şi morale, naţionalitate, activităţi sportive, starea sănătăţii
- Familia: relatii familiale
- Copilul şi lumea înconjurătoare: corespondenţă, cumpărături , activităţi pentru
- timpul liber
- Cultură şi civilizaţie: scurte povestiri , traditii si obiceiuri

5. FUNCŢII COMUNICATIVE
1. a cere şi a da indicaţii de orientare

2. a descrie un obiect ,o persoană

3. a iniţia o interacţiune verbală

4. a exprima preferinţe

5. a cere şi a da informaţii despre cantităţi

6.ELEMENTE DE CONSTRUCŢ IE A COMUNICĂRII

Gramatică

 Substantivul
Pluralul substantivelor numarabile

Pronumele
personal în nominativ (I, he, she, we you , they)

 Adjectivul
gradele de comparaţie ale adjectivelor regulate

 Numeralul

cardinal: 1 – 100
ordinal 1-31

 Verbul
- trecutul simplu – be, have, can (interogativ, negativ)
- trecutul simplu – verbe regulate şi neregulate (afirmativ, negativ, interogativ);
- Past Continuous
 Adverbul

de timp: last …, … ago.

 Lexic 50 unităţi lexicale (cuvinte, sintagme corespunzătoare realizării funcţiilor


comunicative).

7. STRATEGII DIDACTICE
Metodele pedagogice utilizate în educaţia integrată sunt metode care promovează un
învăţământ personalizat cu ajutorul mijloacelor de învăţământ pentru îndeplinirea sarcinilor de
lucru.
 metode clasice: conversaţia, dialogul, expunerea orală, explicaţia;
 metode de învăţare: studiul cu manualul, , studiul individual, exerciţiul, dezbateri;
 metode de predare-învăţare: activităţi practice; interviu, simulări, învăţământul
diferenţiat;
 metode active: jocul didactic, metode multisenzoriale: metoda aprecierii pozitive,
metoda ,,Concurs”.

Mijloacele de învăţământ constituie o componentă principală a procesului de


învăţământ pentru elevii cu CES, sunt considerate auxiliare pedagogice şi se împart în materiale
didactice şi mijloace tehnice (calculatorul).
Materialele didactice folosite în predarea-învăţarea-evaluarea elevilor cu cerinţe
educaţionale speciale sunt:
● materiale informativ–demonstrative: planşe, programe PC, casete video, etc;
● materiale de evaluare a rezultatelor învăţării: tipuri de teste, portofoliul, etc.

8. MODALITĂȚI DE EVALUARE

 CLASICE: - probe scrise (teste) : itemi-obiectivi (tip pereche, alegere simplă, cu alegere
duală); itemi-semiobiectivi (cu răspuns scurt, de completare);
- probe practice (fişe de lucru);
- probe orale (chestionare orală).

 ALTERNATIVE: - fişa de observare a elevului, proiectul, portofoliu


PLANIFICAREA ANUALA

Nr. Unitatea de învăţare Nr. ore Semestrul Observaţii


crt.
1. Revision 2 I

2. Initial test 1 I

3. Module 1 : Animals 9 I

4. Revision module 1 4 I

5. Module 2: Homes 8 I

6. Revision module 2 4 I

7. Module 3 : Stories 7 I

8. Revision module 3 3 I

9. Module 4: Spies 7 II

10. Revision module 4 3 II

11. Module 5: Food 7 II

12 Revision module 5 3 II

13. Module 6: Robots 6 II

15. Final REVISION 4 II


PLANIFICARE CALENDARISTICA

SEMESTRUL I

Learning No.of
Objectives Contents Week Observations
Units hours
REVISION 1. Skimming the book. Organising
1.1 ;
vocabulary. Learning habits.
2.1;
Personal profile. Using vocabulary: 2 W1
2.2;
nouns or verbs?
3.1
2. Classroom objects. Spelling
INITIAL 1.1 ; the structures learnt in the 5th grade
TEST 2.1;
2.2; 1 W2
3.1;
4.1
Module 1 : 1. At the Zoo. Classifying animal
Animals vocabulary.
1.1; 2. Nasty Pets. Present Simple: short
2.1; answers,
2.2; 3. Verb to be – Present Simple. Parts
W2 –
3.1; of animals’ body. 9
W6
3.2; 4. Present Simple: affirmative and
4.1 negative.. Prepositions of time at, in,
on
5. Can / can’t: short answers
6.Subject pronouns. 7.Listening
Revision 1. Your reactions to nasty animals.
1.2;
Memory game.
2.2;
2. Classifying vocabulary: nouns or W7-
3.2; 4
verbs? W8
4.1
3. Present simple, can.

Module 2: 1. Around the World. Houses around


Homes. the world.. Present Simple. “Made
of…”
1.1; 2. Rooms of the house.
2.1; 3. Your Room. There is / there are.
2.2; Describing a
W9–
3.1; room. 8
W12
3.2; 4. Families. Adverbs of frequency –
4.2 Present Simple. Daily routines.
5. Hot and Cold. Imperatives: do,
don’t.
6. Weekends. Likes and dislikes.
7. Unusual Homes. Adjectives. Has
got / have got. Your ideal home.

Revision 1.1; 1. Llikes and dislikes.


2.1,
2.2; W13-
4
3.1; W14
3.2;
4.1;
Module 3 : 1. Fiction. Reading habits and
Stories strategies.
2. Myths and Legends. Past Simple
Tense
1.1;
3. Films. Regular past tense
2.1;
endings : /d//t//id W15 –
2.2; 7
4. Life Stories. Past.Simple. Dates. W18
3.1;
5. True Stories? Past tense of verb to
3.2
be.
6. Comics and Magazines. There
was / there were.

Revision 1. Speaking: The past.


1.2;
2. Language revision: Past Simple.
2.2; W18 –
3. Vocabulary. Grading words. 3
3.2 W19
4. Project options
SEMESTRUL II

No.
Learning
Objectives of
Units Contents Week Observations
hours
Module 4: 1.Present continuous.
Spies 2.Articles: a, an, the.
1.1; 3. Following People. Giving
2.1 directions.
2.2; 4. Disguise. Descriptions of people. W1 –
7
3.1 Opposite adjectives. W4
3.2 5. Interrogation. Past questions
with. Who? Strong and weak
forms: was / were.

Revision 1. Speaking. Giving directions.


1.1;
2. Language revision. Present
2.1;
Continuous, Present Continuous / W4 –
2.2; 3
Present Simple, Past Simple. W5
3.2
3. Vocabulary.

Module 5: 1. Favorite Foods. Plural endings:


Food /s / / z / / ĩz /
2.Countable: there is/ there are,
some/ any,
3.Questions: how much, how many.
1.1; Plural endings.
2.1; 4. Shopping.
2.2; 5. Listening strategies. Greetings,
3.1; thanks, apologies – at the market. W6 –
7
3.2; 6. Healthy Eating. Giving advice: W9
4.1 must, mustn’t, should, shouldn’t,
have to, don’t have to.
7. Staying Alive. Giving advice.
Why, because.
8. Eating Out. Suggestions: shall,
would you like, what about, let’s,
why don’t we? Money. Prices.

Revision 1. Speaking. Suggestions. Giving


1.1;
advice
2.1;
2. Language revision. Countable W9 –
2.2; 3
3. Vocabulary. Nouns or verbs. W10
3.1;
4. Shopping.
3.2
Module 6: 1. Shapes: nouns and adjectives.
Robots 1.1; This, that, these, those..
2.1 2. Madam Zara. Zodiac predictions.
2.2; Future Simple Tense with W11 –
6
3.1; will/won’t W13
3.2; 3. Cars. ”Cars in the future”.
4.1 4. Future with going to.

Final 1.1; 1. Speaking. Your past. Your W 15 “Scoala


Revision 2.1; future plans. Altfel”
W14 –
2.2; 4
W16
3.1;
3.2